TRR Trygderetten Kjennelse DATO: DOKNR/PUBLISERT: TRR STIKKORD: Ftrl. 13-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRR-2001-1777. Trygderetten Kjennelse DATO: 2001-11-30. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2001-1777 STIKKORD: Ftrl. 13-4"

Transkript

1 TRR INSTANS: DATO: Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR STIKKORD: Ftrl SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 01/ PARTER: FORFATTER: Yrkessykdom, spørsmål om hypersensibilitet (MCS) kan godkjennes som som yrkessykdom likestilt med yrkesskade, jf. ftrl år gammel kvinnelig jurist i lederstilling påberopte seg plager forårsaket av inneklimaet på arbeidsstedet. Plagene artet seg som tretthet, tørrhet i øyne og munn, konsentrasjonsvansker, hodepine og svimmelhet m.m. Etter grundige undersøkelser av yrkesmedisinsk ekspertise ble det konkludert med at symptombildet ikke var forenlig med kjent og akseptert medisinsk sykdom. Ingen objektive tegn eller funn ved laboratorieprøver kunne forklare hvilken mekanisme eller stoffer som var aktuelle. Ingen allergi. Symptomene var uspesifikke, relatert til overfølsomhet for en rekke miljøfaktorer. RTV fant ikke at sykdomsbildet var karakteristisk for hva aktuelle påvirkning kunne fremkalle. Retten var enig i dette og viste til tidligere kjennelser. Retten fant at den påvirkning hun hadde vært utsatt for ikke hadde en slik skadeevne at den kunne forklare sykdomsbildet. Stadfestelse. Ankende part: Ap, Oslo. Ankemotpart: Rikstrygdeverket, Oslo. 1. Kari Holst, juridisk kyndig rettsmedlem. 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk kyndig rettsmedlem. 3. Øystein Hindrum, juridisk kyndig rettsmedlem. Saken gjelder: Anke over Rikstrygdeverkets vedtak om avslag på krav om godkjenning av kjemisk sensivitetssyndrom (MCS) som yrkessykdom, jf. foketrygdloven Rettens administrator, Kari Holst, la frem sakens dokumenter. Etter rådslagning og stemmegivning ble det avsagt slik Kjennelse: Ap er født i Hun arbeidet i X fra Hun mener å ha blitt påført yrkessykdom fra giftige damper etter oppussing av kontorlokalene. Hun fremmet krav om uførepensjon da hun hevdet å være blitt ervervsufør på grunn av inneklimaet på arbeidsstedet. Hun meldte om yrkesskade den 21. mai 1999 og satte fram krav om å få godkjent sine plager som yrkessykdom likestillet med yrkesskade. Fylkestrygdekontoret avslo kravet om uførepensjon i vedtak av 12. november I vedtak av 17. september 1999 avslo trygdekontoret kravet om å få godkjent inneklimareaksjon som yrkessykdom likestillet med yrkesskade. Ap påklaget vedtak om avslag på uførepensjon i skriv av 16. februar 1999 og i skriv av 10. juli Avslaget på å få godkjent inneklimareaksjon som yrkessykdom likestillet med yrkesskade ble påklaget i brev av 24. september Når det gjelder klagen over avslag på godkjenning av inneklimareaksjon som yrkessykdom ble det klart at trygdekontoret ikke hadde formell kompetanse til å avgjøre spørsmålet om yrkessykdom. Kompetansen til slik avgjørelse tilligger Rikstrygdeverket. Trygdekontorets vedtak ble derfor ansett ugyldig etter websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 1/7

2 forvaltningslovens 35 første ledd bokstav c, jf. annet ledd. Rikstrygdeverket opphevet trygdekontorets vedtak og avslo kravet om godkjenning av Ap sin lidelse beskrevet som multippel kjemisk hypersensivitetssyndrom (MCS) i vedtak av 3. juli Rikstrygdeverket er derved trådt inn som ankemotpart i yrkesskadesaken. Advokat Atle Sønsteli Johansen kom inn som prosessfullmektig i saken i september I skriv av 11. oktober 1999 opplyser prosessfullmektigen om at det er reist sak for Oslo byrett med spørsmål om det foreligger yrkessykdom etter yrkesskade-forsikringsloven. Prosessfullmektigen anmoder om at saken stanses frem til dom i Oslo byrett foreligger. Henstillingen ble ikke etterkommet fra fylkestrygdekontorets side da de anså saken tilstrekkelig utredet både hva angår faktisk, medisinsk og rettslige grunnlag, jf. skriv av 24. november I prosesskriv av 18. november 1999 og 15. februar 2000 anker prosessfullmektigen til Trygderetten over fylkestrygdekontorets vedtak av 12. november 1998 over avslag på uførepensjon, og over trygdekontorets vedtak av 17. september 1999 om avslag på godkjenning som yrkessykdom. Trygderetten forela prosesskrivet for fylkestrygdekontoret til uttalelse ved brev av 29. februar Fylkestrygdekontoret returnerte saken med sine merknader til Trygderetten den 3. mars Rikstrygdeverket ba i brev av 20. juni 2000 om å få anken i yrkesskadesaken oversendt. Rikstrygdeverket opplyste om at de hadde til behandling en parallell anke fra en arbeidskollega av Ap. Fylkestrygdekontorets vedtak om avslag på krav om uførepensjon vil bli behandlet som egen sak etter at yrkesskadesaken er avgjort. Rikstrygdeverket har prøvd de påankede vedtaket på nytt, og foretatt saksforberedelse i samsvar med trygderettsloven 13. Som et ledd i denne forberedelsen har Rikstrygdeverket utarbeidet et oversendelsesbrev til Trygderetten med en framstilling av saksforholdet og partenes anførsler. Rikstrygdeverkets oversendelsesbrev i yrkesskadesaken er datert 3. juli Det foreligger etter dette tidspunkt en rekke brev fra prosessfullmektigen med anmodning om utsettelse av tilsvarsfrister, og også anmodning om utsettelse av ankebehandlingen til de sakkyndige erklæringer utarbeidet for byretten foreligger. Det foreligger også mye korrespondanse mellom rettens administrator i Trygderetten og Rikstrygdeverket. Av rettens administrators beslutning av 20. oktober 2000 om muntlig behandling fremgår det at kun kravet om godkjenning av yrkesskadesaken vil bli behandlet av retten. Uførepensjonssaken vil bli behandlet først etter at yrkesskadesaken er avgjort. Rikstrygdeverket har innhentet uttalelse fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved direktøren, professor dr. med. Tor Norseth, som den 9. mars 2001 har avgitt sin uttalelse. Sommeren 2001 ble det foretatt et skifte av administrator i saken, da tidligere administrator har vært sykmeldt i lengre tid og fortsatt er sykmeldt. Prosessfullmektigen har ved ekspedisjon av 25. juni 2001, oversendt spesialisterklæringene som er innhentet i saken for byretten. De nevnte sakkyndige erklæringer for byretten er oversendt Rikstrygdeverket til orientering og eventuelle merknader ved ekspedisjon av 11. juli Rikstrygdeverket har i brev av 3. september 2001 kommet med sine merknader. Rettens nye administrator har ved beslutning av 28. november 2001 bestemt at det ikke er hensiktsmessig med muntlig behandling av ankesaken for Trygderetten. Trygderetten vil etter dette behandle ankesaken vedrørende spørsmålet om Ap lidelser kan godkjennes som yrkessykdom likestillet med yrkesskade på vanlig måte. Det saksforholdet som er lagt til grunn, er i det vesentlige følgende: Ap er en nå 52 år gammel kvinne, utdannet jurist og tidligere ansatt i lederstilling i X. Hennes plager er relatert til inneklima i X og startet etter at hun begynte der i Plagene arter seg som tretthet, tørre øyne og munntørrhet, samt etter hvert også konsentrasjonsvansker, hukommelsessvikt, hodepine, kvalme og websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 2/7

3 svimmelhet. Hun har vært grundig undersøkt av avd. overlege Finn Levy ved avdeling for miljø og yrkesmedisin ved Ullevål sykehus. I hans spesialisterklæring fra juli 1998 fremkommer at fra 1995 ble symptomene hos Ap og flere andre i de samme og nærliggende lokaler, knyttet opp imot dårlig inneklima. I 1996 ble muggsoppen (aspergillus niger) påvist i innemiljøet, spesielt i ventilasjonsanlegget. Påvisningen av slik muggsopp er grundig utredet av Sintef/Unimed og behandlet i flere rapporter. Det er imidlertid usikkerhet om soppen er eneste årsak til symptomene, da symptomene vedvarte etter at soppen var fjernet. Det er reist spørsmål om også vannskader og fuktig gulvbelegg kan være en årsak. Symptombildet er ikke forenlig med kjent akseptert medisinsk sykdom, men har helt klar relasjon til innemiljøet der hun arbeider, mener avdelingsoverlege Finn Levy. Han opplyser at symptomene også har opptrådt ute (luftforurensning) og i mange andre innemiljøer, spesielt etter høsten Det er ingen objektive tegn eller funn ved laboratorieundersøkelser som kan forklare hva slags mekanisme som er aktuell. Sykdomstegn kan ikke påvises. Symptomene er typisk uspesifikke, invalidiserende og synes relatert til uspesifikk overfølsomhet for en rekke miljøfaktorer. Hun har gjennomgått nevropsykologisk undersøkelse høsten I konklusjonen fra denne undersøkelsen uttaler psykolog Elisabeth Wigaard at det ved undersøkelsen ikke fremkommer sikre testmessige indikasjoner på hjerneorganisk dysfunksjon. Resultatene er innenfor et normalt variasjonsområde med registrering av gode kognitive kapasiteter knyttet til de mest sentrale funksjonsområder. DEN ANKENDE PART, Ap, ved prosessfullmektigen, har lagt ned påstand om at Ap får godkjent MCS som yrkessykdom etter folketrygdloven kapittel 13 med tilhørende forskrifter. Som begrunnelse for denne påstanden har han i hovedsak anført følgende: Prosessfullmektigen anfører at vurderingen er ufullstendig når det ikke tas hensyn til sykdommens art og årsakssammenheng. Vedtaket bygger på uriktig lovforståelse når det anføres at eksponering fra innemiljø automatisk faller utenfor loven, uavhengig av eksposisjonens art, omfang, sykdomsbilde m.v. Prosessfullmektigen gir deretter en redegjørelse for de inneklimaproblemer som har vært i Xs lokaler, blant annet sopptoksiner, vannlekkasjer, ventilasjonsproblemer og andre forhold som støv og varme. Han opplyser om mange ansatte med sykdomsplager fra innemiljøet. Flere ansatte skal ha sluttet på grunn av inneklimaet. Arbeidstilsynet har påpekt brudd på regelverket og gitt pålegg om forbedringer. Med støtte i overlege Levys erklæring hevder prosessfullmektigen at Ap symptomer synes å ha startet eller i det minste blitt sterkt forverret etter luftforurensninger i forbindelse med vannskader i hennes arbeidsmiljø, og bør således ansees som yrkesrelatert. Prosessfullmektigen hevder i senere prosesskriv at det er begått saksbehandlingsfeil av Rikstrygdeverket ved å innhente yrkesmedisinsk vurdering fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt ved professor dr. med. Tor Norseth. ANKEMOTPARTEN, Rikstrygdeverket, har i oversendelsesbrevet lagt ned påstand om at det påankede vedtak stadfestes. Som begrunnelse for denne påstanden er i hovedsak følgende forhold anført: Rikstrygdeverket redegjør for sitt generelle syn på begrepet «kjemisk overfølsomhet». MCS er et begrep innen den del av paramedisin som kaller seg klinisk økologi. Det er en filosofi som forsøker å avsløre årsakssammenheng mellom en persons plager og matvarer eller lavgradig eksponering for kjemiske stoffer. Det har vært hevdet at MCS er en følge av overbelastning av vedkommendes adaptasjonskapasitet overfor miljøbelastninger, i følge enkelte i form av en allergi i videste forstand. Synonymer som MCSS (multiple chemical sensitivity syndrome), «total allergy syndrome» og «environmental illness» benyttes også om samme tilstand. Personer som mener seg å lide av denne tilstand, er ofte betydelig hemmet av den, i den forstand at de kan utvikle voldsomme reaksjoner ved forskjellige eksponeringer som for andre mennesker oppfattes som helt dagligdagse eller umerkelige. Rikstrygdeverket redegjør deretter for forskning og uttalelser i internasjonale fagkretser for begrepet MCS som er uavklart og kontroversielt. Begrepet har ingen sykdomskode eller klar definisjon og ingen anerkjente diagnostiske tester. Rikstrygdeverket hevder at websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 3/7

4 sålangt de har kunnet bringe på det rene, er det ikke fremlagt solid vitenskapelig dokumentasjon for tilstandens patofysiologi og eksistens som sykdomsentitet. Rikstrygdeverket påpeker at flere undersøkelser tyder på at det er en overvekt av psykiske lidelser (affektiv lidelse angst, somatisering) hos personer som hevdes å ha tilstanden. Rikstrygdeverket mener at med dagens kunnskap vil en person som mener seg å lide av MCS, ofte ha en psykosomatisk lidelse, uten at man i de fleste tilfeller kan sannsynliggjøre, at det er en spesiell påvirkning som har utløst tilstanden. Rikstrygdeverket støtter sitt syn også på uttalelse i en dom fra Høyesterett (sak nr. 342/97) og generell informasjon utarbeidet av spesialist i arbeidsmedisin, overlege Jan Haanes Marton, om «miljørelatert overfølsomhet om ukjent årsak». Etter å ha redegjort for gjeldende regelverk på området, foretar Rikstrygdeverket en vurdering av om den ankende parts «kjemiske overfølsomhet» går inn under folketrygdlovens 13-4 annet ledd bokstav a). Her kreves det at «sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med hva den aktuelle påvirkning kan fremkalle». Med «karakteristisk sykdomsbilde» legger Rikstrygdeverket til grunn et sykdomsbilde som i flere vitenskapelige undersøkelser er dokumentert å ha en regelmessig virkning av den aktuelle eksponering, og med en hyppighet som avhenger av påvirkningsgrad og tid. Rikstrygdeverket henviser til avgjørelser i tidligere saker for Trygderetten, samt ovennevnte sak for Høyesterett hvor Rikstrygdeverket mener at Høyesterett har tatt stilling til at MCS ikke kan godkjennes som egen sykdomsentitet. På denne bakgrunn kom Rikstrygdeverket til at den ankende parts symptombilde - beskrevet som MCS, ikke kan ansees som et karakteristisk sykdomsbilde i samsvar med hva den aktuelle påvirkning kan fremkalle, jf. folketrygdloven 13-4 annet ledd bokstav a). RETTENS BEMERKNINGER: Det skal innledningsvis presiseres at en betydelig del av prosessfullmektigens tilsendte materiale og anførsler er utarbeidet med sikte på den sak som er reist for byretten med krav på yrkesskadedekning etter yrkesskadeforsikringsloven 11 første ledd litra c. Tyngden av det tilsendte materialet er således utarbeidet for et annet rettsområde enn godkjennning etter folketrygdlovens regelverk. Retten skal i denne saken ta stilling til om Aps overfølsomhet, hva enten den benevnes som MCS, MCH eller IEI går inn under folketrygdloven 13-4 om yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade. Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 13-4 har bestemmelser om yrkessykdommer som likestilles med yrkesskade lyder: «Visse yrkessykdommer som skyldes påvirkning i arbeid, klimasykdommer og epidemiske sykdommer skal likestilles med yrkesskade. Departementet gir forskrifter om hvilke sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Sykdom som angitt i forskriftene skal godkjennes som yrkesskade dersom a) sykdomsbildet er karakteristisk og i samsvar med det som den aktuelle påvirkningen kan framkalle, b) vedkommende i tid og konsentrasjon har vært utsatt for den aktuelle påvirkningen i en slik grad at det er en rimelig sammenheng mellom påvirkningen og det aktuelle sykdomsbildet, c) symptomene har oppstått i rimelig tid etter påvirkningen, og d) det ikke er mer sannsynlig at en annen sykdom eller påvirkning er årsak til symptomene. Det er et vilkår at påvirkningen som nevnt i bokstav b har skjedd mens vedkommende var yrkesskadedekket, se 13-6 til » Med hjemmel i første ledd har Sosial- og helsedepartementet den 11. mars 1997 fastsatt forskrift om websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 4/7

5 likestilling av yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. I følge overnevnte forskrift 1 bokstav a) likestilles sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning med yrkesskade. Sykdom som nevnt i forskriften skal bare godkjennes som yrkessykdom dersom vilkårene i lovens 13-4 annet ledd er oppfylt. Med forgiftning etter denne forskriften tenker man på den tilstand som oppstår når et stoff kommer inn i kroppen i skadelig stor mengde, slik at den skadelige virkning av stoffet begynner å vise seg. Følgetilstander etter kjemisk påvirkning kan i den aktuelle sammenheng ses på som en form for forgiftning. De giftige stoffene kan være av organisk eller uorganisk art og ha forskjellig konsistens. Som eksempler kan nevnes syrer, baser, lut, kalk, metaller og salter av disse, samt hydrokarboner, herunder løsemidler, som brukes i arbeidslivet. I foreliggende sak er det ikke konkretisert hvilke kjemiske stoffer Ap har vært påvirket av gjennom sitt arbeidsmiljø. Hun oppgir å ha hatt reaksjoner fra en rekke uspesifiserte stoffer. Muggsopp er påvist i nærheten av hennes kontor, men hun ble flyttet til annet kontor og soppskaden ble eliminert. Retten finner det tvilsomt om påstått eksponering fra en rekke uspesifikke stoffer kan omfattes av forskrift av 11. mars 1997 om likestilling av yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer som skal likestilles med yrkesskade. Selv om det kan tenkes at Ap er blitt eksponert på arbeidsplassen for ulike stoffer fra inneklimamiljøet som kan omfattes av forskriften, må vilkårene i lovens 13-4 annet ledd være oppfylt før godkjenning. Retten har merket seg at Ap har subjektive plager som har isolert henne fra yrkeslivet og satt begrensninger for hennes livsutfoldelse. Det er påvist uheldige inneklimaforhold i enkelte av de lokaler i gata, hvor hun har hatt sitt arbeid. Ap har utviklet en overfølsomhet for ulike stoffer og lukter som kan grupperes under begrepet MCS, MCH eller IEI uten at det har latt seg gjøre å peke på noen sikker årsak til utviklingen av hennes helseplager. Ap mener selv at det er miljøproblemene ved inneklimaet på hennes arbeidsplass som har forårsaket hennes helseproblemer. Hun opplever det som sterkt urimelig at hennes plager ikke kan godkjennes, da de er påført i arbeid, på et arbeidssted, hvor arbeidsmiljøloven ikke ble fulgt og hvor mange arbeidstakere ble syke. Retten legger til grunn at det har vært problemer med inneklima i enkelte av lokalene i. Ap alvorlige symptomer startet våren 1994 ved flytting til et kontor i 2. etasje der hun ble sjenert og reagerte fysisk på lukt fra et kopirom. Det ble foretatt utbedringer ved blant annet skifte av gulvbelegg. Etter flytting til nyrenoverte lokaler i 7. etasje ved årsskiftet 1995 reagerte hun umiddelbart på støv, løsemidler fra maling, avgasser fra sponplater og lukt. Hun ble raskt flyttet til et kontor i 4. etasje hvor hun ikke opplevde problemer. I mai 1995 flyttet hun tilbake til 7. etasje til et utluftet og kullfilter-ventilert kontor. Hun ble raskt sykmeldt og fikk deretter nytt kontor i 5. etasje. Fra januar 1996 hadde hun hjemmekontor og hospiterte en periode på annet arbeidssted, men var likevel mye sykmeldt. I denne perioden ble det påvist muggsopp i 7. etasje. Ap reaksjoner ble opplevd som sterk rusfølelse, sløvhet, manglende konsentrasjon og ofte ledsaget av sterk hodepine. Hun utviklet etter hvert også overfølsomhet for skokrem, sponplater, maling, lakk, eksos og andre duftsterke produkter. Retten har merket seg at Ap i en periode våren 1996 hadde et hospiteringsopphold hos Y hvor hun fungerte helsemessig godt. Hun hadde deretter hjemmekontor frem til september 1996, men fikk økende plager og ble sykmeldt. Høsten 1997 falt hun helt ut av yrkeslivet til tross for arbeid i lokaler uten miljøproblemer. Hun utelukker selv psykiske årsaker til sine helseplager, da hun har trives på arbeidsplassen og avansert fra konsulent til informasjonssjef. Retten har merket seg at Ap har plager fra en rekke organer, men at det etter flere undersøkelser ikke er funnet objektive holdepunkter for sykdom. Hun har heller ikke utviklet allergi. Retten har videre merket websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 5/7

6 seg at intensiteten i plagene varierer uten at dette har klar sammenheng med eksponering. Det sentrale spørsmål i saken som retten skal ta stilling til, er om Ap lidelse har et karakteristisk sykdomsbilde og er i samsvar med det som den aktuelle påvirkning kan fremkalle. Trygderetten har i flere tidligere kjennelser drøftet hva som ligger i begrepet «karakteristisk sykdomsbilde». Retten har uttalt at det er et vilkår for godkjenning at sykdommen må være en typisk følge av påvirkningen ut fra anerkjent medisinsk viten. Sykdomsbildet må være dokumentert som en regelmessig virkning av den aktuelle påvirkning ut fra flere medisinske studier. Sykdomsbildet må videre kunne forventes ut fra kunnskap om virkningsmekanismer og om eksponeringens skadepotensiale. Flere epidemiologiske undersøkelser viser at mennesker blir syke eller får plager i innemiljø med dårlig inneklima. Disse undersøkelsene kan ikke dokumentere årsakssammenhenger. Konklusjonene om årsak er i disse tilfellene vanskelige på grunn av mange mulige sykdomsfremkallende komponenter i tillegg til uklare og uspesifikke kliniske reaksjoner uten biologisk forklaring. Trygderetten har i mange tidligere kjennelser uttalt at det ikke er et formelt vilkår for godkjenning at kravet til årsaksammenheng understøttes av vitenskapelige undersøkelser. Vurderingen av om sykdomsbildet «kan fremkalles» av den aktuelle påvirkning må på dette området som vanlig ellers bero på en alminnelig bevisbedømmelse. Det resultatet som det er så vidt overvekt av sannsynlighet for, må legges til grunn. Dersom mulig årsaksammenheng mellom eksponering og sykdom ikke understøttes av vitenskapelige undersøkelser og publikasjoner, skal det mye til for at det skal godtas. Om det foreligger vitenskapelig dokumentasjon som taler mot en sammenheng, er det lite tenkelig at årsakskravet er oppfylt. Det vises til Trygderettens kjennelser i ankesak TRR og TRR Retten skal bemerke at det verken nasjonalt eller internasjonalt foreligger enighet med hensyn til om MCS eller IEI er en sykdom med egen sykdomsklassifisering. Retten kan i denne saken vanskelig se noen klar sammenheng mellom den eksponering Ap har vært utsatt for og hennes symptomer/plager. Ap har hatt perioder med forverring av sine plager, ofte i forbindelse med flyttinger innen kontorlokalene i HH1. Noen ganger har dette ført til kortvarig bedring, men plagene har kommet tilbake etter kortere eller lengre tid. Selv i lokaler med godt innemiljø uten eksponering har hun etter en tid fått de samme plagene. Hennes symptomer med tørrhet i munnen og i øynene, særlig om natten, når hun ikke er eksponert fra arbeidslokalene, er ikke typiske for luftveisirritasjon. Eksponeringstiden med dårlig inneklima hvor hun var særlig plaget fant sted våren 1994 frem til og med høsten Hun har senere ikke arbeidet i de samme eksponerings-skadelige kontorlokalene i HH1. Hun har likevel hatt perioder med forverring også i den perioden da hun hadde hjemmekontor. Etter rettens vurdering foreligger det ikke i denne saken verken noe kvalitativt eller kvantitativt forhold mellom eksponering og effekt som er viktige momenter i en vurdering av et karakteristisk sykdomsbilde. Retten kan ikke se at det er påvist noen organisk, somatisk varig helseskade eller allergisk tilstand eller annen tilstand av organisk betinget økt sensibilitet for de aktuelle stoffer som er kjemisk/fysiologisk svært mangeartet. Forholdet mellom eksponering og effekt passer ikke med vanlige vitenskapelige aksepterte toksikologiske modeller. Retten er etter dette kommet til at Ap sykdomsbilde med overfølsomhet for en rekke uspesifikke stoffer og lukter, ikke er et karakteristisk sykdomsbilde i overensstemmelse med det som den aktuelle påvirkning kan fremkalle. Hennes plager kan ikke angis som noen anerkjent diagnose, men er en beskrivende betegnelse på en tilstand av ukjent årsak. Årsakene kan være mange, men ut fra foreliggende dokumentasjon er det klart at den uspesifikke påvirkning ikke har en slik skadeevne at den kan forklare sykdomsbildet. Denne konklusjonen er i overensstemmelse med Trygderettens praksis i mange tidligere saker hvor MCS eller IEI ikke kan ansees som et karakteristisk sykdomsbilde i folketrygdlovens forstand. Det vises til Trygderettens kjennelser i ankesakene med nr. TRR , TRR , TRR , TRR , TRR , TRR , TRR , TRR , TRR websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 6/7

7 3972, TRR og TRR Retten kan se at det for den ankende part kan oppleves som urimelig at ikke hennes helseplager skal godkjennes som yrkessykdom likestillet med yrkesskade. Retten må imidlertid forholde seg til gjeldende regelverk og den praksis som foreligger når det gjelder vurderingen av om overfølsomhet benevnt MCS, MCH eller IEI kan godkjennes som yrkessykdom likestillet med yrkesskade. Når vilkåret i folketrygdloven 13-4 annet ledd bokstav a ikke er oppfylt, finner retten det ikke nødvendig å drøfte om de øvrige vilkår i samme bestemmelse er oppfylt. Anken har etter dette ikke ført fram, og det påankede vedtak blir å stadfeste. Saksomkostninger: Prosessfullmektigen har nedlagt påstand om saksomkostninger. Etter trygderettsloven 25 første ledd kan retten bestemme at ankemotparten helt eller delvis skal bære de nødvendige utgifter som saken har medført for den ankende part, hvis kjennelsen er til gunst for vedkommende. Da avgjørelsen i ankesaken ikke er til gunst for Ap, kan saksomkostninger ikke tilkjennes. SLUTNING: 1. Rikstrygdeverkets vedtak av 3. juli 2000 stadfestes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke. Sist oppdatert 22. august 2013 websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftsok?txt=text&button=%a0+s%d8k+%a0&emne1=trr &emne2=&emne3=&emne4=&instans=&dato=&publisert=& 7/7

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene

Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Kurs yrkesskader og yrkessykdommer, Trondheim 5-6 november Hva er et karakteristisk sykdomsbilde? Eksempler fra inneklima på arbeidsplassene Jens Mykland, NAV Sentralt Yrkessykdomskontor (Yrkessykdomskontoret)

Detaljer

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5.

TRR-2012-2124. Trygderetten Kjennelse DATO: 2013-03-15. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. TRR-2012-2124 INSTANS: DATO: 2013-03-15 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2012-2124 STIKKORD: Uførepensjon arbeidsavklaring. Ftrl 12-5. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 12/02124 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom, (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 14. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01232-A, (sak nr. 2011/2057), sivil sak, anke over dom, A (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) mot Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

TRR-2009-810. Trygderetten Kjennelse DATO: 2009-11-06. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17.

TRR-2009-810. Trygderetten Kjennelse DATO: 2009-11-06. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17. TRR-2009-810 INSTANS: DATO: 2009-11-06 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2009-810 STIKKORD: Menerstatning ved yrkesskade. Ftrl 13-17. SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 09/00810 PARTER: FORFATTER:

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 16. april 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Fabienne Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 31. mai 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Øystein Hindrum, juridisk

Detaljer

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem

1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem 3. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig rettsmedlem Ankenr: 0901875 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 10-8. Resultat: Stadfestelse. Resyme: ftrl 10-8. Rehabiliteringspenger. Ftrl. 10-8. Stadfestelse. Den ankende part var en 47 år gammel mann med libanesisk

Detaljer

TRR-1996-2687. Trygderetten Kjennelse. DATO: 1997-12-18 DOKNR/PUBLISERT: TRR-1996-2687

TRR-1996-2687. Trygderetten Kjennelse. DATO: 1997-12-18 DOKNR/PUBLISERT: TRR-1996-2687 TRR-1996-2687 INSTANS: DATO: 1997-12-18 Trygderetten Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: TRR-1996-2687 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 2687/96. PARTER: FORFATTER: Ftrl 3-2 - Person som blir mobbet, utfrosset

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 25. november 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator.

Detaljer

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N

N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N N Å R A N N E N Å R S A K P Å S T Å S Å V Æ R E V I K T I G E R E E N N Y R K E S - S K A D E N ( H E R U N D E R B E T Y D N I N G E N A V R Ø Y K I N G ) & D E L V I S G O D K J E N N E L S E A V Y R

Detaljer

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon:

Yrkesskadedekning. Dagens situasjon: Yrkesskadedekning Dagens situasjon: Rettigheter i: Folketrygdlovens kapittel 13 Menerstatning Gratis medisinsk behandling/medikamenter Særregler ved beregning av uførepensjon Lov om yrkesskadeforsikring

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk kyndig

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. august 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege

Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskader hva er det? Magne Varslot rådgivende overlege Yrkesskadedekning Særfordeler ut over vanlige stønadsbestemmelser Regulert i egne lovverk Yrkesskade Yrkesskadeforsikringsloven Folketrygdloven

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 26. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk

Detaljer

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv)

HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) HR 2016 293-A Klausen-saken (kvikksølv) Advokat (H) Øyvind Vidhammer 6. April 2016 www.svw.no Et tilbakeblikk En kvinne i 30-årene kontaktet lege første gang på 1970-tallet med luftveisplager, økt trettbarhet,

Detaljer

Trygderetten - TRR-2009-1594

Trygderetten - TRR-2009-1594 Trygderetten - Instans Dato 2009-11-27 Publisert Trygderetten - Kjennelse Stikkord Årsakssammenheng jf. ftrl 13-3. Sammendrag Spørsmål om godkjenning av yrkesskade. Folketrygdloven 13-3. Stadfestet. Den

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Arild Karlsen, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Brynjulf Egeberg, medisinsk

Detaljer

TRR-2002-4206. Trygderetten Kjennelse DATO: 2003-07-04. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2002-4206 STIKKORD: Ftrl. 8-4

TRR-2002-4206. Trygderetten Kjennelse DATO: 2003-07-04. DOKNR/PUBLISERT: TRR-2002-4206 STIKKORD: Ftrl. 8-4 TRR-2002-4206 INSTANS: DATO: 2003-07-04 Trygderetten Kjennelse DOKNR/PUBLISERT: TRR-2002-4206 STIKKORD: Ftrl. 8-4 SAMMENDRAG: SAKSGANG: Ankenr: 02/04206. Sykepenger, jf. ftrl. 8-4. Den ankende part, en

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 3. juni 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anne Cathrine Mørch, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Arne

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 27. januar 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristian Ask Hammervik, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Ole Christian Moen,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 20. september 2013 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Åsa Astrup Bustad, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Liv Dalen, attføringskyndig

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. februar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christer Gangsø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 30. mars 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marianne Kjøllesdal, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Arne Eikås,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) NORGES HØYESTERETT Den 8. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00293-A, sak nr. 2015/1105, sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid til prøve) mot A

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 22. juni 2012 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Tomas Lægreid, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Vilhelm Lund, medisinsk kyndig

Detaljer

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S

Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S Y R K E S S Y K D O M K R E F T - L O V E N D R I N G A D V O K A T F I R M A E T U N N E L A N D A S jobber kun med yrkesskader, yrkessykdom og trafikkskader og har mer enn 20 års erfaring på området.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 16. Januar 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Marte Strand Eriksen, rettsfullmektig, rettens administrator. 2. Knut Bjerke, medisinsk

Detaljer

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem.

1. Andreas Rinnan, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk kyndig rettsmedlem. Ankenr: 0901863 Påkj: 20100212 Anv.lover: ftrl 12-18 1 L bokst d. Resultat: Opphevelse. Resyme: ftrl 12-18 1 L bokst d. Forskrifter: endring 2. Gradert uføreytelse. Ftrl 12-18. Avslag. Oppheving og hjemvisning.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Sverre Ulsberg, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Liv Dalen,

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

HR-2005-634-A Rt-2005-495

HR-2005-634-A Rt-2005-495 HR-2005-634-A Rt-2005-495 INSTANS: DATO: 2005-04-21 Norges Høyesterett Dom. DOKNR/PUBLISERT: HR-2005-634-A Rt-2005-495 STIKKORD: SAMMENDRAG: Trygderett. Yrkesskade. Røyking. Ménerstatning. En 53 år gammel

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege

Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Magne Varslot rådgivende overlege Hvordan behandler vi sakene i NAV? Systemvariasjon, avhengig av: Yrkesskade Yrkessykdom Ytelse behandling uførhet menerstatning Lokale

Detaljer

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem.

TRYGDERETTEN. 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod Østensvik, medisinsk kyndig rettsmedlem. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 5. februar 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Constance Holtermann, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Tormod

Detaljer

Oversikt over mini-innlegget - to relativt ferske yrkesskadedommer

Oversikt over mini-innlegget - to relativt ferske yrkesskadedommer To nyere dommer om yrkessykdom Otterengen (Rt. 2012 s. 929) og Sønneland (Rt. 2012 s. 1864) Oversikt over mini-innlegget - to relativt ferske yrkesskadedommer Otterengen (Rt. 2012 s. 929) Folketrygdloven

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 3. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Christine Wiig, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Herina B. Brandtzæg, medisinsk

Detaljer

HR-2006-1017-A Rt-2006-735

HR-2006-1017-A Rt-2006-735 HR-2006-1017-A Rt-2006-735 INSTANS: DATO: 2006-06-13 Norges Høyesterett Dom. DOKNR/PUBLISERT: HR-2006-1017-A Rt-2006-735 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Trygderett. Erstatningsrett. Hovedårsakslæren. En

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig

Yrkesskade. 10. februar 2014. Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade 10. februar 2014 Lene Stegarud Ryland, advokatfullmektig Yrkesskade Disposisjon: Hvorfor viktig å konstatere yrkesskade? Hva er en yrkesskade? Årsakssammenheng Hvilke ytelser kan skadelidte

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3934* - 22.10.2001 KOLL. PENSJON Sykdom som forelå og var kjent ved inntreden - allergi - FAL 19-10. Forsikrede (f. 71) ble innmeldt i en kollektiv pensjonsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7314 17.6.2008 TrygVesta Forsikring AS YRKESSKADE Om tinnitus er en selvstendig lidelse konstateringstidspunkt YFL 21, jfr. 5 og 11. Forsikrede (f. 1950, sveiser) ble

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. juni 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anette Funderud, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Arne Eikås, medisinsk kyndig

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2016-233 8.6.2016 Gjensidige Forsikring ASA Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Krystallsyke (BPPV) årsakssammenheng yfl. 11 første ledd bokstav

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 24. juni 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Finn Gjone, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Alina R. Drazkowski,

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Olav Vik, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Finn Gjone, juridisk

Detaljer

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet

VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING. Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet VEIEN MOT YRKESSKADEERSTATNING Advokat Anne-Gry Rønning-Aaby Fagforbundet Innledning Brannmenn og kreft Formålet med ys dekning Regelverket og vilkårene for yrkesskade Status forskning/norske arbeidsmedisinske

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tilstrekkelig eksponering.

Tilstrekkelig eksponering. Tilstrekkelig eksponering. Kurs i yrkesskader og yrkessykdommer Trondheim 5. 6.november 2009 Overlege Oddfrid Aas Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital Folketrygdlovens krav 13-4. Yrkessykdommer

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 6. juni 2014 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Kristin Løchen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Sundas Arshad,

Detaljer

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011.

VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 26. oktober 2011. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.11.2011 Ref. nr.: 11/21205 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 69/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 30. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Alina R. Drazkowski, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Jon Evang, juridisk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, (advokat Elisabeth S. Grannes) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, (advokat Elisabeth S. Grannes) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02053-A, (sak nr. 2008/1099), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård til prøve) mot A (advokat Elisabeth

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av

I henhold til avtale med [navnet på den skadelidte og eventuell advokat eller selskapet] ber vi Dem om å foreta en undersøkelse av Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Utdrag fra NOU 2000: 23, Standardmandatet («Røsærg»-mandatet) 1 Mandat for medisinsk sakkyndige ved forsikringsoppgjør etter ulykke I henhold til avtale med [navnet på den

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 4. november 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Hanne Karen Landbø, rettsfullmektig, rettens administrator 2. Georg Espolin Johnson,

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2012-635 11.1.2013 Yrkesskadeforsikringsforeningen Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Yrkesbetinget betennelsestilstand i øyet? uenige leger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Kvisler) (advokat Anne Cecilie Kristensen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Kvisler) (advokat Anne Cecilie Kristensen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 30. november 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-02250-A, (sak nr. 2012/923), sivil sak, anke over dom, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Steffen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7381 16.9.2008 NEMI Forsikring ASA YRKESSKADE Konstateringstidspunkt for melallergi. Forsikrede (f. 1977) fikk diagnosen melallergi etter testing 24.3.03. Han var tidligere

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 24. april 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort 24. april 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort 24. april 2009 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Bjørn Arvid Lervik, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator. 2. Sverre Ulsberg,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER ANNE KARINE NEDBERG, TLF. 91684141 ÅS KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Postboks 195 1431 ÅS Orgnr 974642840 Tilsyn - ÅS

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom,

NORGES HØYESTERETT. Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom, NORGES HØYESTERETT Den 13. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02149-A, (sak nr. 2009/460), sivil sak, anke over dom, A (advokat Geir Jøsendal) mot Gjensidige Forsikring BA (advokat Bård Iversen)

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN

Nemndsvedtak i sak 2010/07. Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Nemndsvedtak i sak 2010/07 Klager: Arbeidsmiljøskaddes landsforening ALF Offshore v/ Øystein Haugland Vassteigen 118 5141 FYLLINGSDALEN Innklaget: ConocoPhillips Skandinavia AS Postboks 220 4098 TANANGER

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A.

06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd på diskrimineringsloven fra A. Dok. ref. Dato: 06/1051-24/LDO-//RLI 18.06.2007 ANNONYMISERT FULLTEKSTVERSJON AV SAKEN Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage på brudd

Detaljer

NEMNDSVEDTAK. Saksnr: 2004/04. Kroerveien 82D 1430 Ås. Innklaget: SCA Hygiene Products AS Postboks 2010 3103 Tønsberg

NEMNDSVEDTAK. Saksnr: 2004/04. Kroerveien 82D 1430 Ås. Innklaget: SCA Hygiene Products AS Postboks 2010 3103 Tønsberg NEMNDSVEDTAK Saksnr: 2004/04 Klager: Bengt Sviu Kroerveien 82D 1430 Ås Innklaget: SCA Hygiene Products AS Postboks 2010 3103 Tønsberg Saken gjelder Saken gjelder klage på SCA Hygiene Products AS (SCA)

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner VEDTAK Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 Klagesak

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Klagenemnda for krav om kompensasjon og billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner Unntatt off., jf. offl 13.1 jf. fvl 13.1 VEDTAK Klagesak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver

Håndtering av yrkeskadesaker. Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Håndtering av yrkeskadesaker Hovudtillitsvalde, lokallagsleiarar, fylkesstyret 8.-9. Desember 2016 Eva Steinfeld rådgiver Innhald Definisjon på yrkesskade/yrkessjukdom Kvifor konstatere yrkesskade /yrkessjukdom?

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 18. november 2011 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 18. november 2011 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Den 18. november 2011 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Biørn Bogstad, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Henning Robert

Detaljer

TRYGDERETTEN. Den 15. april 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo.

TRYGDERETTEN. Den 15. april 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. TRYGDERETTEN Den 15. april 2005 ble denne ankesaken avgjort i Trygderettens lokaler i Grønlandsleiret 27, Oslo. Rettens sammensetning: 1. Anne Cathrine Midelfart, rettsfullmektig, rettens administrator.

Detaljer

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse.

Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Ny viktig dom: Helseplager etter WAD-skademekanisme(Whiplash) er IKKE en muskeleller skjelettsykdom eller annen degenerativ lidelse. Det er ofte vanskelig for oss jurister å forklare seg på en måte som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5857* 1.11.2005 STATENS PENSJONSKASSE YRKESSKADE Falt om pga infarkt under politiøvelse plutselig ytre hendelse - YFL 11. Forsikrede (f. 1945) falt om under øvelse i politiet

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT -----KJENNELSE --- --- Avsagt: 21.11.2011 Saksnr.: Dommere: 11-168804SAK-BORG/04 Lagmann Lagdommer Lagdommer Espen Bergh Magne Spilde Tonje Vang Innklaget Politiets Sikkerhetstjeneste

Detaljer