tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865"

Transkript

1 860 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

2 In ter vju Møte med en helt På fe rie med Zimbardo Han er man nen bak The Stan ford Pri son Experiment og best sel ge ren The Lu ci fer Effect. Tre da ger på fjord sa fa ri med Phi lip Zimbardo gav et unikt inn blikk i li vet og his to ri en til en av psy ko lo gi ens su per stjer ner. Tekst og foto: Cath rine Moe stue En av de res tipp-tipp-tipp ol de fed re må ha vold tatt min tipp-tipp-tipp ol de mor, en uskyl dig kvin ne som bod de på Si ci lia da nor man ner ne erob ret Pa ler mo i Slik star tet Zimbardo fore les nin gen «The Journey from the Psych ology of Evil to Heroism» på den euro peis ke psykologikongressen i Oslo i som mer. Han for tal te vi de re at det te er grun nen til at han har blå øyne, blek hud og er høye re enn sine søsken. Zimbardo viss te alle rede at han nedstam met fra nor man ner ne. Men at norman ner ne («nord-men ne ne») opp rin ne lig var skan di na ver, ble han først gjort oppmerk som på kvel den før fore dra get. De var nord bo ere som had de slått seg ned i den nord li ge de len av Frank ri ke mot slut ten av det 9. år hund ret etter Kris tus. KON TAKT: Den nor ske psy ko lo gen Cath rine Moe stue dro på fe rie til Vest lan det med Phi lip Zimbardo, og fikk en venn for li vet. I et nøt te skall Phi lip Zimbardo kos te seg med his to ri en om nor man ner ne og opp da gel sen av at han kan skje er litt norsk. For meg be tyd de det at han gikk fra å være den be røm te Stanford-pro fes so ren dr. Zimbardo til å bli mer som en fjern slekt ning. Gjen nom en fel les be kjent i USA oppret tet jeg i vår kon takt med Phi lip Zimbardo. Det ene tok det and re, og etter en del mailing had de jeg av talt en tre da gers fjordsa fa ri sam men med en av ver dens mest berøm te psy ko lo ger. Så da Zimbardos forplik tel ser un der psykologikongressen juli var over, sat te vi oss på to get til Vest lan det for sam men å opp le ve tur konsep tet Nor ge i et nøt te skall: Oslo-Myr dal- Flåm-Gud van gen-stal heim-voss-ber gen. Det te in ter vju et ble sta dig av brutt av utsagn som: «Oh my God, that is so beautiful! Look at that, wow!» Zimbardo har hatt to hof te ope ra sjo ner, går med stokk og har vondt i beg ge håndled de ne. Like vel hør te jeg ikke ett kla gen de ord un der hele rei sen selv om den ikke all tid var like kom for ta bel. Men jeg hør te mye om Phi lip Zimbardos per son li ge rei se, fra opp veks ten i en fat tig ita li ensk æt tet fami lie i Bronx, til pro fes sor ved Stan ford med 50 pub li ser te bø ker og 350 ar tik ler på me ritt lis ten. Forsk ning og un der hold ning Jeg har nett opp sett en 76 år gam mel profes sor «roc ke» sce nen på Norsk Kon gressenter, full av ener gi og med et im po ne ren de mul ti me die show, snak ken de om et av de mest spen nen de og van ske li ge te ma ene i psy ko lo gi en: spørs må let om hva som gjør gode men nes ker onde. Hva blir mitt før s te spørs mål? Har du la get pre sen ta sjo nen selv? Selv føl ge lig. Apple hol der tross alt egne kurs i presen ta sjons tek nikk. Det er vik tig å ta på al vor kam pen om stu den te nes opp merk som het, og da må jeg lage noe som er un der hol den de. Bare da lyt ter de til det som er vik tig, for hvor for skul le noen gå på en kje de lig fore les ning? Jeg spør meg selv hvor dan jeg kan gjø re stof fet in ter es sant for deg, for du har så mye an net spen nen de å ten ke på. Aka demi ke re flest tror at den bes te ideen vin ner, men vi må lære oss å pak ke forsk nings resul ta te ne slik at and re ser det inter es san te og ver di ful le i fun ne ne, og slik at de ser hvor dan de selv kan dra nyt te av kunn skapen. I aka de mia er det en kon sen sus om å være se ri øse frem for un der hol den de, mens jeg ten ker at det er se ri øst å lage gode presen ta sjo ner. Noen kri ti ser te meg med or dene «du er så po pu lær». Ja men så bra da, svar te jeg. Hva skul le jeg el lers øns ke å være, upo pu lær? Phi lip Geor GE Zimbardo Ame ri kansk psy ko log og pro fes sor eme ri tus ved Stan ford Uni ver si ty. Tidligere president i den amerikanske psykologforeningen (APA) Be rømt for den so si al psy ko lo gis ke Stan ford Pri son-stu dien der til fel dig valg te stu den ter bare etter noen ti mer gikk helt opp i rol le ne som hen holds vis fan ger og vok te re Ho ved fore le ser un der årets euro peis ke psykologikongress i Oslo 7. til 10. juli. Fore les nin gen hans om ond skap og hel te mot kan sees på Har opp ret tet en rek ke nett si der for å mar keds fø re forsk nin gen sin og bø ke ne sine: Zimbardo.com, thetimeparadox. com, LuciferEffect.com, PrisonExp.org, EverydayHeroism.org, Shyness.com, Cipert.org tidsskrift for norsk psykologforening

3 Intervju Magasinet Min fa sci na sjon for ond skap kom mer først og fremst fra det å ha vokst opp i en get to i Bronx Opp veks ten i Bronx Min fa sci na sjon for ond skap kom mer først og fremst fra det å ha vokst opp i en get to i Bronx. Jeg opp lev de for dom me ne og det å være fat tig. Det te er kil den til mitt situasjonistiske per spek tiv. For Zimbardo var ond skap det at el lers greie gut ter plut se lig gjorde ting de ald ri had de gjort før. Man ge kom borti kri mi nali tet, ar res ta sjo ner og vold. Han så også korrup te po li ti menn mot ta små kon vo lut ter fra lo ka le kjøp menn. Mange hadde før s tehånds er fa ring med so sia len og fat tig hu set. Man ge kom seg ikke opp igjen etter å ha bli slått ned. Jeg møt te voks ne som sa til meg «Tigge re kan ikke vel ge, så bare ta på deg en av dis se buk se ne og kom deg vi de re, gutt». Ond skap var også å se mo ren min grå te ved hver uke slutt når det ikke var igjen pen ger til mat og jeg ble sendt av går de til bu tik ken for å spør re om kre ditt. Å vok se opp i fat tig dom le det meg inn i so si al psy ko lo gi en ved at det hjalp meg til å ta høy de for situa sjo nen. Jeg var ikke vil lig til å ak sep te re at det var oss el ler men nes kene rundt oss det var noe galt med. Det var situa sjo nen vi voks te opp i, det var noe galt med. De som vok ser opp med mer pen ger, vel ger ofte det mot sat te per spek ti vet og ser sna re re per son li ge og ge ne tis ke egen ska per som år sak til suk sess her i li vet, og opp fat ter der for for skjel le ne som na tur li ge og bio logisk ned ar ve te og ikke skapt av so si al arv. Dess uten lær te opp veks ten min meg vik tig he ten av å ob ser ve re men nes kers atferd, for å kun ne bli en le der frem for en som føl ger etter. Det var så ty de lig for meg at le der var tin gen å være, det var jo de som tok av gjørel se ne som and re ut før te. In nen jeg be gyn te på vi de re gå en de, var jeg både til lits valgt i klas sen og kap tein på id retts la get i lø ping. Bil let ten ut Skole gang var min bil lett ut av fat tig dommen og get to en. På col le ge tok jeg både psy ko lo gi, so sio lo gi og an tro po lo gi for å øke sjan se ne mine for å få jobb. Jeg els ket sko len, jeg els ket sy ste me ne, ren he ten, forut sig bar he ten, de struk tu rer te ak ti vi te te ne og at det var rele vant å være smart. Ikke bare ond skap Man ge asso sie rer Phi lip Zimbardo ute luk ken de med det be ryk te de Stan ford Pri son Experiment, som han gjen nomfør te tid lig i sin kar rie re. Men sann he ten er at han be stan dig har vært en ny ska pen de fors ker, for ek sem pel på om rå der som sje nert het og ti dens psy ko lo gi. Zimbardos ny es te forsk ning tar for seg tidens psy ko lo gi. Han er opp tatt av hvor dan in di vi der ut vik ler tids mes si ge per spek ti ver som pak ker fly ten av per son li ge er fa rin ger inn i men ta le ka te go ri er, el ler tids so ner, som for tid, nå tid og frem tid, og også transendental frem tid (tan ker om li vet etter døden). Zimbardo er spe sielt in ter es sert i hvor dan tids per spek ti ver får for rang framfor lær te kog ni ti ve ka te go ri er, og at tids perspek ti ve ne ikke er «ba lan sert» i for hold til situa sjo nen, kon teks ten el ler for vent nin gene, men at ett tids per spek tiv over skyg ger de and re. Hans ny es te bok, The Time Paradox (Simon & Schus ter, 2008), som han har skrevet sam men med John Boyd, tar for seg det te. Les mer om boka og forsk nin gen på nett si den Selv om Zimbardo er mest kjent som en «situasjonist», vi ser alt så forsk nin gen på tids per spek ti ver at han også in ter es se rer seg for in di vi duelle for skjel ler. «The Zimbardo Time Perspective In ven tory (ZTPI)», et red skap ut vik let spe sielt for å måle sli ke for skjel ler, er også pre sen tert på nett si den. Men iføl ge Zimbardo selv er forsk nin gen rundt sje nert het hans vik tig ste bi drag i psyko lo gi en. Hans inter esse for per son lig og sosi al sje nert het hos voks ne (og se ne re hos barn) voks te ut av Stan ford Pri son-eks perimen tet. Han re flek ter te rundt psy ko lo gi en til fan ge vok te ren, som be rø ver and re fri het, og fan gen, som mot står, men til slutt ak septe rer re strik sjo ne ne på sin per son li ge fri het. Zimbardo kom fram til at dis se to po si sjo nene ek si ste rer som en dua li tet i hver og en av oss, og kom mer ty de lig til ut trykk i sje ner te TIDSFORSKNING: Phi lip Zimbardos ny es te bok, The time Paradox. Foto: Arne Olav L. Ha ge berg per so ner. Si den 1972 har fors ker grup pen hans ved Stan ford stu dert år saker og kon sekven ser av sje nert het hos voks ne og barn. De har tes tet uli ke in ter ven sjo ner blant studen ter og an sat te ved Stan ford, og ar bei det har re sul tert i at kli nik ken i dag er et forsknings sen ter for sje nert het og til byr be handling. Be søk nett ste det for mer in for ma sjon. 862 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

4 MagasinetI intervju RØT TER: Zimbardos bes te for eld re emi grer te fra Si ci lia til USA. Men langt til ba ke i his to rien fin nes det tro lig også skan di na vis ke røt ter. Phi lip Geor ge Zimbardo ble født i mars 1933, un der den sto re de pre sjo nen. Fød selen skjed de i vas ke ri et over lei lig he ten fami lien bod de i. Han var eldst i en søs kenflokk på fire, men tynn og mye syk som barn. Tenk deg at du er er 5 år og har tre yng re søs ken. Dine fat ti ge for eldre kje de røy ker si ga ret ter, og du ut vik ler dob belt si dig lunge be ten nel se og får kik hos te. Med ett er du smit te far lig og må iso le res fra and re. Kikhos te star ter med mo de rat fe ber, for kjø lelse og tørr hos te om nat ten. Der etter be gynner den ka rak te ris tis ke hos ten. Den kommer ofte og i ras ke se rier og er umu lig å stop pe. Un der hos te an fal le ne er det vanske lig å pus te inn, du får ån de nød, blå lig an sikts far ge og blir redd. Når hos tin gen gir seg, pus ter du raskt og dypt, og «ki king» en pi pen de lyd un der inn pust opp står. Ikke sjel den føl ges hos te an fal let også av brek nin ger. Du leg ges inn på et hos pital for barn med smitt som me syk dom mer, hvor for eld rene dine bare kan be sø ke deg en gang i uken, og da ser du dem kun gjen nom en glass vegg. De kom mer på søn da ger, og sit ter der og ser på deg, mens de grå ter og for sø ker å nå deg gjen nom glass ru ten. Glat te la ke ner Jeg tror jeg kan si, uten å vir ke for dra matisk, at mye av den jeg er som per son, hvordan jeg ten ker og hva jeg har fors ket på, er di rek te re la tert til den ne er fa rin gen ved Wil lard Par ker Hos pi tal, sier Zimbardo. Opp hol det var te i fem må ne der. Men han over lev de. Ikke alle gjor de det. Bar na måt te lig ge i sen gen sin hele da gen. Hel seve se net trod de ikke på mo sjon og be ve gelse den gan gen. Det fan tes hel ler in gen medi sin mot kik hos te og lun ge be ten nel se, og man ge av bar na døde. Hver dag ba Phi lip til Gud om å få leve. Om kvel den når søst re ne sluk ket ly set i sa len, var det lys inne på konto ret de res, og skyg ge ne ly set kas tet over veg ge ne, fikk ham til å fan ta se re om dje velen. Man ge av bar na som døde, ble fjer net om nat ten, og han re son ner te seg frem til at det måt te være dje ve len som had de tatt dem. Han ba dje ve len ta med seg noen and re og ikke ham. Når han våk net om mor ge nen og så de glatte la kene ne på en seng, skjøn te han at noe had de skjedd. Skruk ke te la ke ner be tyd de liv, glat te la kener død. Det te min net fra sy ke hu set har pla get Zimbardo i form av et gjen ta gen de ma reritt om glat te la ke ner. Sy ke plei er ne og barna snak ket ald ri sam men om dø den, de kon spi rer te mot å ta inn over seg at et barn hadde dødd, og la get his to ri er sam men om hvor for en el ler an nen had de måt tet for te seg hjem. Uten me di si ner kun ne de ikke gjø re mye an net enn å ven te og håpe at sykdom men gikk over. Behovsutsetteler og tids per spek ti ver Men på Wil lard Par ker Hos pi tal ut vik let Zimbardo fer dig he ter han skul le få stor gle de av se ne re. Han lær te seg å ut set te alle umid del ba re be hov og fo ku se re på et mål langt frem i tid. Den ne fer dig he ten står i stor kon trast til fa mi lie kul tu ren hans, som Zimbardo be skri ver som do mi nert av en fra hånd til munn-tenk ning. Fami lien min opp munt ret meg til å dele våre his to ris ke tra di sjo ner, som kjærlig he ten til mat, vin og mu sikk. På sy ke hu set lær te han seg også å lese, han les te teg ne se ri er om og om igjen. Han lær te seg å bli po pu lær blant søst re ne ved å bli opp merk som på dem og på and re rundt seg. Han lær te seg å over le ve. Han ble opptatt av det gode og det onde, av Gud og djeve len. Fer dig he te ne han had de ut vik let på sitt fem må ne der lan ge sy ke hus opp hold, la grunn la get for gode sko le pre sta sjo ner. For Zimbardo har helt si den den gan gen vært «læ re rens ynd ling» og ofte en po pu lær gutt i klas sen. Man ge av læ rer ne i Bronx var idea lis ter som så un der vis ning i get to en som misjonærarbeid, og Zimbardo var etter sine er fa rin ger så langt i li vet helt klar for å bli «frelst» med ut dan ning. Vik ti ge re enn noe av det læ rer in ne ne i Bronx lær te meg, var det at de hjalp meg til å gjø re om på tids per spek ti vet mitt. Det gikk fra en her-og-nå-he do nis me som fami lien min og ven ne ne mine had de i forhold til læ ring til at jeg for sto nød ven dighe ten av å ut set te be hov, av å set te mål, plan leg ge, lage «to-do»-lis ter. De lær te meg gan ske en kelt å ten ke på frem ti den og orien te re meg mot den, slik at jeg kun ne utvik le de vin gene jeg treng te for å strek ke meg ut over de be grens nin ge ne som blir lagt på en som le ver med li vets gle der og sor ger fra dag til dag. Det er ikke van ske lig å for stå at å skri ve 50 bø ker og 350 ar tik ler kre ver en god dose be hovs ut set tel se. Bare tan ken kan få noen hver til å skjel ve i buk se ne. At Zimbardo els ker psy ko lo gi, kan vel in gen tvi le på. Jeg spe ku le rer på om noe av driv kraf ten hans også kom mer fra det fak tum at han var den enes te fami lien had de råd til å sen de på sko len, og at han må be vi se at det var verdt pen gene. tidsskrift for norsk psykologforening

5 Intervju Magasinet PO PU LÆR: Phi lip Zimbardo er ikke redd for å gjø re ver ken seg selv el ler forsk nin gen sin til gjen ge lig. Her poserer han på bergensk brostein. In gen av Zimbardos tre søs ken gikk på videregående el ler tok an nen ut dan ning. De måt te job be, mens Zimbardo selv sloss for sin rett til ut dan ning. Han for tel ler at han måt te få både en dok tor grad fra Yale og en stil ling som as si ste ren de pro fes sor ved New York Uni ver si ty før for eld rene kun ne se at han ikke var lat, men at han gjor de noe han var god til, og at det lå mye ar beid bak. Til ba ke til røt te ne De fles te i psykologiverdenen vet at Zimbardo er man nen bak Stan ford Pri son-eksperi men tet. And re kjen ner ham fra hans «shyness cli nic». De fles te ame ri ka ne re og noen eu ro pe ere hus ker ham også fra tv-seri en Discovering Psych ology som han la get for PBS på 1970-tal let. Grunnfagsboken Psych ology and Life (1971) er ny lig kommet i 19. ut ga ve, og man ge år gan ger av studen ter kjen ner ham som en po pu lær mentor og fore le ser. Men da et TV-in ter vju med Zimbardo ble sendt ut over hele Ita lia i 2005, fikk iden ti te ten hans en ny di men sjon. For innbyg ger ne i den lil le lands by en Cammarate som så in ter vju et, var han først og fremst bare enda en Zimbardo. Zimbardos bes te for eld re var emi gran ter fra Si ci lia. For eld rene hans ble født i Ameri ka og snak ket ikke ita li ensk, selv om de bod de sam men med man ge and re ita lie nere i get to en i Bronx. Im mi gran te ne vil le først og fremst være ame ri ka ne re, og un der den an nen ver dens krig sto det skilt ved de fles te bu tik ke ne: «Please do not speak the lan guage of our enemies». På den ti den gjaldt det tysk, ja pansk og ita li ensk. Der for snak ker ikke Zimbardo ita li ensk, og familien reis te hel ler ikke til Ita lia på fe rie. Phillip Geor ge Zimbardo skul le bli 72 år før han be søk te sine røt ter i Cammarate, en liten lands by på Si ci lia. Her bor det over 100 Zimbardoer. Fle re av dem tok kon takt med pro fes so ren etter å ha sett TV-show et, og i 2006 fikk han møte slekt nin ge ne som han ald ri ver ken had de hørt om el ler truf fet før. «Du må være i slekt med oss, for vi er over hund re Zimbardoer i den ne lands byen. Hvor for har du ikke kon tak tet oss før?» «Vel, jeg viss te ikke at dere fan tes,» svar te Zimbardo. De var nes ten litt sin te, for tel ler han. På sitt før s te be søk til Cammarate skjøn te Zimbardo at han alle rede var en stjer ne der. Han blir rørt når han for tel ler om opp le velsen. I hvert enes te bu tikk vin du, på ba rer og i re stau ran ter har de slått opp en stor pla kat med bil de av fri hets gud in nen og på skrif ten «Fra Ame ri ka: Ver dens mest be røm te psyko log er en sønn av Cammarate». Bor germes te ren mø ter meg i sin røde og hvi te kap pe, og alle klem mer og kys ser hverandre. Vi går sam men til kir ken, og pres ten tar frem sine gam le kir ke bø ker, og fin ner selv føl ge lig frem til min bes te fars navn. Det tok tre til fire ti mer å spi se et mål tid, med vin, med fa mi lie og le king, og det var helt fan tas tisk. Og bar na var over alt. 864 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

6 MagasinetI intervju «Hvor for unn går dere meg?» spur te jeg. «Vi er red de,» svar te han. «Alle tror at du er en del av New Yorkmafiaen.» Zimbardo-stif tel sen For Zimbardo ble opp le vel sen i Cammarate en tid lig på min nel se om te ma ene som er sent rale i hans bok fra 2008, The Time Paradox: be ho vet for å ba lan se re for ti den, nåti den og frem ti den i sitt eget liv. Den ne lil le lands by en har nå fått stor inn fly tel se på eme ri tus-pro fes so rens liv. Og hans inn fly tel se til ba ke på sine for fed res lands by har vært minst like stor. Den nyopp ret te de P.G. Zimbardo-stif tel sen forand rer nå land ska pet og mu lig he te ne for si ci li an ske stu den ter. En av da ge ne i Cammarate gikk han til det lo ka le gym na set for å møte sko le ele vene. «Dere er så hel di ge, for dere har den ne rike og le ven de for ti den,» sa han til mengden som var møtt opp for å se ham. Han ros te hus hold nin ger hvor fle re ge ne ra sjoner frem de les le ver sam men. Lands by en har også en sunn dose av «her og nå-he donis me», med god mat, god vin, og gitt alle bar na kan skje også god sex. «Det enes te som mang ler her, er frem tiden de res,» sa han. «Ar beids løs he ten i lands by en er på 41 pro sent. Det be tyr at det blir van ske lig å skaf fe seg en jobb, unntatt hvis dere får dere ut dan ning, skaf fer dere PC-fer dig he ter, læ rer dere eng elsk, dere må også rei se uten for Si ci lia. Dere må opp da ge fer dig he ter som dere kan markeds fø re. Hva er det du kan gjø re som byen tren ger og som and re er vil li ge til å be ta le for?» Sam men med ven ner, kol le ger og Stanford grunn la han Zimbardo-stif tel sen, som straks ord net det slik at den lo ka le sko len, som bare had de én PC, fikk 20 til. Stif tel sen gir sti pend til åtte stu den ter i året (halv parten jen ter og halv par ten gut ter fra lands byens to gym nas). Sti pen de ne er på 1000 euro hver og tildeles på bak grunn av fer dighe ter, ka rak te rer og ge ne rel le pre sta sjo ner. I tillegg de ler stif tel sen ut sti pen der for studen ter med spe sielle fy sis ke, psy ko lo gis ke el ler fa mi lie mes si ge ut ford rin ger. An nethvert år gir den noen stu den ter sjan se til først å be sø ke Zimbardos kol le ger og fa milie i New York, for så å bo sam men med Zimbardo en stund i San Fran cis co. Det er bare snakk om et lite an tall, men det ska per et grunn leg gen de håp, sier Zimbardo. For dom mer og ste reo ty pi er Å opp ret te stif tel sen er en av de mest spen nen de tin ge ne jeg har gjort, og det gir meg også en god unn skyld ning for å dra til Si ci lia hvert år for å nyte land ska pet, mennes ke ne, ma ten, vi nen og his to ri en. Det enes te mi nu set er at jeg leg ger på meg minst en kilo for hvert mål tid, smi ler Zimbardo Når han fore le ser for sko le ele ve ne på Si ci lia, for tel ler pro fes so ren at den ene av bes te for eld re ne hans var bar be rer og den and re sko ma ker. De var dyk ti ge i job be ne sine og stol te over å tje ne and re. «Men her står jeg og un der vi ser dere iste den for å pusse sko ene de res el ler å trim me skjeg get deres, for jeg har en ting mine bes te for eld re ikke had de: ut dan ning. Gå ut i ver den og ta en god ut dan ning og bli en bed re ver sjon av meg, el ler for bli ufag lært, og jeg vil leie deg til å pus se sko ene mine el ler klip pe hå ret mitt. Val get er ditt.» Han har selv er fart å måt te kjem pe seg frem på tvers av kul tu rel le for vent nin ger og bar rie rer. Å være ita li ensk-ame ri ka ner og å vok se opp i Bronx kan gi opp hav til man ge for dom mer og sterotypisk tenk ning rundt hvem man er og hva man kan gjø re. Bak grun nen min har på vir ket meg mye for di den hand ler om å være uten for. Det er vel dig få ita lie ne re i aka de mia i Ame ri ka. De ita lien ske im mi gran te ne var ge ne relt gan ske fat ti ge men nes ker fra Sør-Ita lia. Det te var men nes ker som ikke selv var ut dan net og ikke prio ri ter te ut dan ning særlig høyt. Mo ren min slut tet sko len i sju en de klas se, fa ren min kom ikke så langt en gang, tror jeg. Og han vil le ikke at jeg skul le gå på gym nas. Si den han selv ikke had de den erfa rin gen, kun ne han ikke skjøn ne hvor for jeg vil le stu de re iste den for å job be. De ty pis ke for dom me ne mot ita li enskame ri ka ne re var at alle var en del av ma fiaen, og at alt de vil le, var å spi se og ha en stor familie. De ble ikke tatt al vor lig. Jeg var 15 år da jeg be gyn te på videregående. Fami lien min had de ny lig flyt tet fra Bronx til Ca li for nia, og da jeg møt te opp på North Hol ly wood high school i 1948, var det in gen som snak ket til meg. Jeg kun ne set te meg på en benk, og de andre reiste seg og gikk. Etter seks må ne der ale ne syn tes jeg det ble gan ske tøft. Jeg klar te til slutt å kom me med på et bas ketballag, og på bus sen på vei til en kamp sa jeg til en av gut te ne: «Hvor for re age rer alle sånn på meg? Hvor for unn går dere meg?» «Vi er red de,» svar te han. «Alle tror at du er en del av New York-ma fia en.» Epi log Jeg sit ter og re flek te rer over alt ar bei det som lig ger bak hans pre sta sjo ner, ar bei det med å gjø re noe kom pli sert lett til gjen ge lig for and re. Jeg ten ker på hans op ti mis me, sje ne rø si tet og at han ble hele 72 år før han fant til ba ke til røt te ne sine. Det får meg til å ten ke på fil men Zor ba the Greek, hvor den unge, vel dig se ri øse og eks tremt fremtids ori en ter te en gel ske for fat te ren Mi cha el kom mer til Kre ta for å få tid til litt selv reflek sjon. Men så mø ter han den høy lyt te og livs ny ten de Zor ba (her og nå-he do nis ten) som be stem mer seg for å bli den unge forfat te rens men tor. Zor ba har mas se hu mor, fan ta si og gle de over li vet, og til slutt kla rer han å lære Mi cha el å dan se. Forfatterern går fra å være en som ob ser ve rer li vet, til å bli en del ak tig med spil ler. Zimbardos rei se min ner meg om dis se to skik kel se ne. In spirert av den ita lien ske kul tur ar ven job ber Zimbardo selv etter fyl te 70 år med å hen te frem sin Zor ba. Jeg skal ikke skry te på meg at jeg har hatt noen stor på virk ning på Phi lip Zimbardo, men én ting la jeg mer ke til: Han had de godt av en li ten fe rie, noe han sjelden har unt seg så langt i li vet. Etter et lite opp hold på Kvik nes ho tell i Ba le strand så han fak tisk 20 år yng re ut. Det fø les godt å ha gitt noe til ba ke til en som har gitt så mye til oss. tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563

Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563 Fag ar tik kel Finn Skår de rud Pro fes sor dr.med., Høg sko len i Lil le ham mer Man nen som ikke kun ne vok se opp Pe ter Pans for fat ter Ja mes M. Bar rie (1860 1937) 548 563 Vi blir ikke oss selv

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17

Innledning... 13 Noen be grep... 16 Mange muligheter... 17 Innhold Innledning........................................... 13 Noen be grep........................................... 16 Mange muligheter....................................... 17 KAPITTEL 1 Hva skjer

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Skolemotivasjon, anerkjennelse og gatekultur i klasserommet. En studie av minoritetsgutter i Oslo

Skolemotivasjon, anerkjennelse og gatekultur i klasserommet. En studie av minoritetsgutter i Oslo Skolemotivasjon, anerkjennelse og gatekultur i klasserommet. En studie av minoritetsgutter i Oslo Vedran Music og Helene Toverud Godø I denne artikkelen beskriver vi en gruppe minoritetsetniske gutter

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN 28. au gust 2006 kom en jen te til ver den ved fø deavdelingen på Ringerike sykehus på Hønefoss. Barnets mor, en tjuefem år gammel førskolelærer, Katarina

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at Forord I farfars dødsbo, en liten hybelleilighet i Fredrik Meltzers gate, fant man in gen ting som kun ne be lyse hans liv. Ingen verdisaker, fotografier eller slikt som kun ne an ses å være kjæ re ei

Detaljer

Bruk av re flek te ren de team i vei led ningsgrup per: en in ter vju un der sø kel se

Bruk av re flek te ren de team i vei led ningsgrup per: en in ter vju un der sø kel se Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Bruk av re flek te ren de team i vei

Detaljer