Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke:

2 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter Ansvarlig forvalter Eiendom Shipping/Offshore Tlf: Tlf: E-post: E-post: Jonathan Andreas Barfod Patrick Kartevoll Forvalter Forvalter Eiendom Shipping/Offshore Tlf: Tlf: E-post: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

3 Forvalters kommentar 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) har en verdijustert egenkapital per 31. desember 2013 på NOK 140 per aksje. Dette tilsvarer en nedgang på NOK 1 per aksje og en avkastning på -0,7 % siden forrige kvartal. Nedgangen relaterer seg primært til en økning låneporteføljens overkurser, samt en marginal nedgang i eiendomsverdier. Oppsummering Eiendomsporteføljen har gitt en normalt god avkastning gjennom årets fjerde kvartal, der netto løpende leieinntekter bidrar til en direkteavkastning som er i tråd med forvalters forventninger. Overkurs på selskapets rentebindinger er redusert med ca. NOK 1 per aksje gjennom kvartalet, hvilket har hatt en negativ effekt på VEK. Eiendomsverdiene er nedjustert med -0,1 % i lokal valuta, mens en svekkelse av den norske kronen har bidratt positivt for selskapets eiendommer i Sverige og Danmark. Periode Avkastning Kurs Utbetaling ,8 % 140 6, ,0 % 142 6, ,6 % 137 6, ,0 % 138 6, ,9 % ,0 % 87 6, ,4 % (2H) 0,5 % 201 Siden etablering -14,2 % ,70 Leieinntektene i porteføljen inflasjonsjusteres årlig med i snitt 97 % av endringen i KPI. De siste årene har vi hatt en lav inflasjonstakt, som stort sett har ligget under Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 %. Dette har dog endret seg den siste tiden, ettersom 12 mnd. inflasjonen for perioden november 12 november 13 lå på 2,5 %. For perioden oktober 12 oktober 13 var inflasjonen 2,4 %. Ettersom de fleste leiekontrakter inflasjonsjusteres ut i fra disse to periodene, har PEN porteføljen fått en god leieinntektsøkning inn i Dette vises også på nettoyielden i porteføljen som er økt til 7,2 % gjennom kvartalet (7,0 % i tredje kvartal). Transaksjonsmarkedet for Næringseiendom Ved inngangen til 2013 spådde de fleste næringsmeglere at man ville få et totalt omsetningsvolum på NOK mrd. for året. Det er fortsatt litt tidlig å fremlegge en endelig fasit, men det ser foreløpig ut til at omsetningsvolumet vil ende opp på NOK mrd. Selv om dette er noe lavere enn tidligere forventninger, kan dette i stor grad forklares av at man ikke har hatt et veldig stort volum av større eiendomssalg («corporate» transaksjoner, eksempelvis børsnoteringer, fusjoner, oppkjøp, privatisering av offentlige eiendomsselskap osv.). Således fremstår 2013 som et «normalår» med god likviditet, hvilket tyder på at man har et sunt og velfungerende eiendomsmarked. Finansieringsbetingelser De siste årene har eiendomsmarkedet vært preget av at bankene har endret sin utlånspraksis, i form av at det har blitt både vanskeligere og dyrere å få lån. Man har opplevd en høyere lånekostnad som resultat av at bankmarginene har økt fra anslagsvis basispunkter til over 250 basispunkter på det mest kritiske tidspunktet. Dette har gjort at selv om rentenivået har holdt seg lavt (og det mye lenger enn hvadeflestesåforsegfor3årsiden),hardentotale lånekostnaden økt over denne perioden. Gjennom 2013 har vi dog begynt å se at bankene forandrer praksis, og at utlånsvilligheten nå er på vei oppover. Det har også blitt mer klarhet rundt betingelsene tilknyttet de nye kapitaldekningskravene som bankene må innfri. Som et resultat av dette ser vi nå at bankmarginene så vidt har begynt å bevege seg noe nedover.

4 Avkastning og kursutvikling 4 Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per 31. desember 2013 er på NOK 140 per aksje. Dette tilsvarer en avkastning på -0,7 % i kvartalet. Siste omsetning i aksjen ble gjort til en kurs på NOK 101 per aksje, hvilket tilsvarer en rabatt til VEK på 27,9 %. Avkastning og kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) er basert på verdijustert egenkapital ( VEK ), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS ( PPF ). Per 31. desember 2013 er VEK for PEN fastsatt til NOK 140 per aksje. Dette gir en avkastning på -0,7 % siden siste verdivurdering i tredje kvartal 2013 og tilsvarer en nettoyield på 7,2% på porteføljen. Totalt sett har selskapet hatt en avkastning på 2,8 % i 2013 og 10,9 % over de siste to årene. Ligningsverdien i PEN utgjør NOK 18,43 per aksje per Direkteavkastning / Utbytte PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. De siste årene har dette ligget på NOK 6 per aksje, noe som også er målsetting for Siden etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt NOK 137,2 millioner til selskapets aksjonærer, noe som akkumulert tilsvarer NOK 30,70 per aksje. Over- / underkurs lånefinansiering Total overkurs på underliggende lån i PEN utgjør en negativ effekt på NOK 22 per aksje per 31. desember 2013 og er hensyntatt i VEK. Dette er en økning på NOK 1 per aksje (4,8 %) siden tredje kvartal for porteføljen, og kommer selv om man har innfridd hele overkursen i et av selskapene (Gjelleråsen Eiendom AS/IS). Overkursen vil alt annet likt bevege seg mot null ved utløpet av rentebindingene, og således er det forventet at PEN sin overkurs vil falle med tiden ved uendret rentenivå. Annenhåndsmarkedet Det er totalt utstedt aksjer i PEN. Pareto Project Finance AS («PPF») legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste omsatte kurs er NOK 101 per aksje (omsatt 17. januar 2014). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver eller PPF. Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS VEK per aksje VEK per aksje (utbyttejustert) 170,70 140, juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 siste kvartal siste halvår siste 12 mnd siste 24 mnd siden oppstart PEN -0,7 % 2,2 % 2,8 % 10,9 % -14,7 % Oslo Børs 9,4 % 17,1 % 23,6 % 42,6 % 45,8 % Eiendomsindeks 3,6 % 3,4 % 10,2 % 31,1 % -30,6 % Note: Eiendomsindeksen er basert på OSE4040 Real Estate (inkluderer blant annet selskapene OLT og NPRO)

5 Porteføljen - Siste hendelser 5 Nye leiekontrakter / Hendelser i prosjektene Logistikbyg Århus Aps (100 %) Forvalter har hatt en lengre dialog med leietaker Freja Transport & Logistics om ytterligere tilpasninger og oppgraderinger av bygget. I fjerde kvartal ble partene enige om en forlengelse av leiekontrakten på i overkant av to år, mot at selskapet finansierte deler av investeringene som måtte gjøres. Nytt kontraktsutløp for leiekontrakten er nå Forlengelsen av leiekontrakten har bidratt med positiv verdiendring på eiendommen i forhold til tredje kvartal. Forus Park AS (100 %) Brødrene Kverneland som er leietaker av en av de tre handelseiendommene i selskapet har signalisert at de ønsker å flytte ut av eiendommen, til fordel for et eget bygg de skal oppføre i samme område. Brødrene Kverneland har i forhold til sitt prosjekt ønsket noe mer fleksibilitet, og på bakgrunn av dette har selskapet fremforhandlet en et års forlengelse av leiekontrakten. Nytt kontraktsutløp etter forlengelsen er Selskapet har således sikret seg relativt god tid i arbeidet med å finne ny leietaker. Arbeidet med å finne ny leietaker vil igangsettes umiddelbart. Levetid PENhariutgangspunktenlevetidsomløperfremtil1. juli 2016, og vil således innen den tid søke å realisere selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2016, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning og avvikling av PEN. Kapitalsituasjon PEN har en kontantbeholdning per 31. desember 2013 på NOK 30 millioner. PEN er således fullinvestert, og vil i første omgang bruke kapitalbeholdningen som arbeidskapital eller til eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter. Styret i PEN har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ytterligere aksjer. Styrefullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2014 og kan benyttes av styret både i forbindelse med gjennomføring av investeringer med oppgjør i PEN aksjer og i forbindelse med kontantemisjoner i Selskapet. Denne fullmakten er ikke benyttet i 2012 eller Gjelleråsen Eiendom IS/AS (7,5 %) Selskapet har i løpet av fjerde kvartal gjennomført en refinansiering der marginen på lånet er redusert fra 250 til 220 basispunkter. I tillegg til å refinansiere eksisterende lån, er belåningen økt med NOK 125 millioner. Den økte belåningen er brukt til å innfri eksisterende renteswapavtaler, samt at overskytende likviditet vil betales ut til deltakerne i løpet av januar. Som følge av refinansiering forventer PEN å motta en ekstraordinær utbetaling på ca NOK 6,3 millioner i januar. PEN eier totalt egne aksjer. Aksjene er kjøpt gjennom fjerde kvartal 2011, og har en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på NOK 109 per aksje. Transaksjoner i fjerde kvartal 2013 Lørenskog Vest Eiendom AS (15 %) PEN har i løpet av fjerde kvartal solgt 5% av eierandelene i selskapet. Totalt proveny fra salget utgjør ca NOK 1,5 millioner og er på nivå med verdijustert egenkapital for prosjektet. Etter salget har PEN en eierandel på 15% i prosjektet.

6 Porteføljen - Leiekontrakter 6 Eiendomsporteføljen PEN forvalter ved utgangen av fjerde kvartal en portefølje som har en egenkapitalverdi på ca. NOK 678 millioner. Porteføljen inkluderer 25 prosjekter hvor PEN enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt areal utgjør kvm. Selskapet forvalter eiendom innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering utgjør ca. NOK 3,1 milliarder, som tilsvarer en nedgang i bruttoverdier på 0,1 % siden forrige kvartal (målt i lokal valuta). Eiendomsverdiene tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,2 %. Tar en hensyn til samtlige kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA yield for 2013 ca. 6,8 %. PEN strukturen er således en kostnadseffektiv portefølje for investorene. Leiekontrakter PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle leieinntektene er knyttet opp mot lange leiekontrakter. Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig kontraktslengde for porteføljenutgjør8,1årperfjerde kvartal For 2014 utgjør PEN sine budsjetterte leieinntekter NOK 234 millioner. Leieinntektene inflasjonsjusteres årlig med i snitt 97 % av KPI-indeksen, og er således forventet å stige i takt med inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 65 % av totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder Reitan Gruppen (Rema 1000), Stat/Kommune og Schibsted, for ca. 33 % av de totale leieinntektene. PEN har tilnærmet ingen økonomisk ledighet i porteføljen på det nåværende tidspunkt, og har en lav andel av leiekontrakter som løper ut de neste tre årene (8,5 % av total årsleie). Leietakere %-andel Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 15,4 % Stat/kommune 11,0 % Schibsted ASA 6,6 % Kongsberggruppen 6,1 % Scan AB 5,0 % SAS 4,8 % Ringnes AS 4,6 % Freja Transport & Logistics 4,4 % TD Tech Data AB 3,7 % Plantasjen Norge AS 3,5 % ÅF Norge AS 3,2 % Rusta AB 3,2 % Brødrene Kverneland AS 3,1 % Aker Solutions ASA 2,8 % Axis Shield ASA 2,6 % Expert AS 2,6 % Arcus Gruppen AS 2,4 % Andre 15,1 % Sum 100,0 % Årlig bruttoleie i NOK mill Utløpsprofil leiekontrakter 60 21,7% ,5% 10,3% 20 8,6% 8,3% 7,9% 7,9% 6,9% 6,5% 10 3,9% 3,5% 0,4% 0,8% 0,5% 0,4% Årstall utløp leiekontrakt Type leiekontrakter PEN sin portefølje består hovedsakelig av eiendommer med én til tre brukere. Eiendommer med få brukere er enklere å håndtere og er med på å holde eierkostnadene i prosjektene lave. I tillegg har PEN en relativ høy andel (34 %) av «barehouse» kontrakter, hvor driftskostnader og driftsrisiko ligger hos leietaker. Samlet sett fører dette til at PEN har en veldig kostnadseffektiv eiendomsportefølje, hvor historiske eiendomsrelaterte eierkostnader har ligget på 5-8 % av underliggende leie.

7 Porteføljen - Finansiering 7 Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 4,6 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 6,1 %. Totalt er 94 % av PEN sin underliggende rente bundet, og således er PEN sin rentekostnad lite eksponert mot endring i markedsrenter. I løpet av 2014 forfaller 15 % av underliggende rentesikringer i porteføljen. I de prosjektene dette gjelder forventes det at rentenivået vil falle ettersom dagens renter er på et lavere nivå enn rentebindingene. Således forventes det at man ser marginalt bedret kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom Lånemarginer PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per 31. desember 2013 på 168 basispunkter, noe som tilsier en flat utvikling fra forrige kvartal. Fremover forventer vi at PEN sine lånemarginer vil fortsette å øke noe, etter hvert som marginbindingene løper ut. Imidlertid er det ikke forventet at totale rentekostnader vil øke, da flere av marginbindingene løper ut parallelt med rentesikringene (som stort sett ligger over dagens rentenivå). Selv med forventninger om noe økte marginer på låneporteføljen har PEN betydelig bedre betingelser på marginene enn det man kan forvente å oppnå i dagens marked. Markedsmarginer anslås i dag å ligge på ca basispunkter. Låneportefølje PEN sin underliggende låneportefølje utgjorde per årsslutt NOK 2,2 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 73 % (underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2013 har PEN indirekte betalt avdrag tilsvarende NOK 50 millioner, noe som tilsvarer 2,1% av låneporteføljen. Tar man hensyn til avdragene, samt den løpende utbyttekapasiteten kontantstrømmen genererer, gir PEN en forventet avkastning til egenkapitalen på 10-12% p.a. ved uendrede eiendomsverdier og uendret overkurs på selskapets lån. 600 Forfall rentesikring (mill NOK) % 15 % 13 % 8 % 9 % 7 % 6 % 6 % 5 % 1 % 0 % 0 % Flytende Utløp rentesikring (årstall)

8 Porteføljen - Nøkkeltall 8 PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 3,1 milliarder per 31. desember Dette tilsvarer en nettoyield på 7,2 %, og representerer en verdinedgang på -0,1 % i bruttoverdiene (målt i lokal valuta) sammenlignet med tredje kvartal Kursutvikling VEK ( ) Akkumulert utbetaling Sist omsatt NOK 140 per aksje NOK 30,70 per aksje NOK 101 per aksje Beliggenhet Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 3,1 mrd Verdi av EK (basis VEK) NOK 678 mill Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 487 mill Brutto leieinntekter NOK 234 mill Netto yield portefølje basis VEK 7,2 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,6 % Estimert EBITDA yield basis VEK 6,8 % Kontraktslengde 8,1 Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 75 Ledighet ~0% KPI Regulering 97 % Type bygg (Segment) Leienivå portefølje (NOK per kvm) Kontor Handel Lager og logistikk 786 Industri Annet 947 Lånefinansiering Belåningsgrad 73 % Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 6,1 % Gjenomsnittlig rentebinding (år) 4,6 Andel rentebundet 95 % Gjennomsnittlig lånemargin 1,68 % Overkurs per aksje NOK 22 per aksje Prosjekt / selskap Eierandel Type bygg Beliggenhet Antall kvm Gjenstående leietid (år) Netto yield Andel av portefølje * Bergen Logistikkbygg AS 25% Lager/Logistikk Vestlandet ,9 8,1 % 1,0 % Bryggeriet Holding AS/KS 100% Kontor Stor-Oslo ,2 6,6 % 5,0 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20% Industri Stavanger/Sola ,5 6,7 % 1,1 % Forus Handelsbygg AS 50% Handel Stavanger/Sola ,8 6,8 % 1,7 % Forus Kontorbygg AS 50% Kontor Stavanger/Sola ,6 7,1 % 5,4 % Forus Park AS 100% Handel Stavanger/Sola ,9 6,9 % 8,6 % Gjelleråsen Eiendom IS/AS 8% Industri Stor-Oslo ,0 6,2 % 2,5 % Handelseiendom I AS 25% Handel Østlandet ,7 7,0 % 1,8 % Handelseiendom II AS (Rema) 29% Handel Midt-/Nord Norge ,4 7,5 % 8,8 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS 22% Kontor Stor-Oslo ,4 6,2 % 4,4 % K2 Eiendom AS 11% Kontor Stor-Oslo ,2 6,3 % 2,9 % Kongsberg Industribygg AS 25% Industri Østlandet ,8 8,2 % 4,4 % Krags Gate Eiendom III IS/AS 30% Industri Østlandet ,6 7,8 % 2,2 % Kragsgate Eiendom II AS/IS 10% Kontor Østlandet ,5 8,0 % 0,3 % KV 161 Eiendom AS/IS 25% Kontor Stor-Oslo ,5 7,8 % 2,7 % Logistikbyg Århus ApS 100% Lager/Logistikk Danmark ,0 7,9 % 4,8 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100% Lager/Logistikk Sverige ,1 7,1 % 5,0 % Logistikkbygg I AS 51% Lager/Logistikk Sverige ,5 7,2 % 6,4 % Logistikkbygg II AS/KS 79% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,0 7,1 % 6,5 % Lysaker Nova AS 100% Kontor Stor-Oslo ,9 6,6 % 4,3 % Lørenskog Vest Eiendom AS 15% Kontor Stor-Oslo ,9 7,6 % 0,6 % Nydalen Næringseiendom AS 27% Industri Stor-Oslo ,4 6,7 % 6,9 % Sola Næringseiendom KS 35% Annet Stavanger/Sola ,0 12,0 % 5,1 % Stamveien 1 AS 40% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,9 8,2 % 3,0 % Vangsveien Eiendom Holding AS 100% Kontor Østlandet ,5 6,2 % 4,7 % * basert på andel av total nettoleie

9 Markedskommentar 9 Kilde: Akershus Eiendom per fjerde kvartal Leiemarkedet 2013 var et sterkt år for utleiemarkedet, hvor det i de tre første kvartalene ble signert leiekontrakter for m². Dette var m² høyere enn for samme periode for 2012, og vi forventer Q4 tall minimum på høyde med fjoråret når disse kommer. Flere områder opplevde leieprisvekst gjennom 2013, hvor Kvadraturen hadde den høyeste prosentvise veksten. Også de vestlige områdene som Fornebu, Lysaker og Skøyen opplevde vekst i området 5-10 %. Av de østlige områdene fikk Helsfyr/Bryn en vekst på 5-10 % for andre året på rad. For 2014 venter vi en flat leieutvikling for alle områder i Oslo, foruten sentrumsområdene og Nydalen, der vi tror på en moderat vekst i området 5-10 %. Det har gjennom året vært signert en rekke store kontrakter som har resultert i flere nybygg samt lavere ledighet i mange sentrumsområder. Aker Brygge har fylt opp store arealer i sine rehabiliteringsprosjekter, HasleLinje på Økern har fått nok en leietaker til et nybygg, og Aker har satt i gang byggingen av Fornebuporten. De største kontraktene gjennom 2013 var som følger: Aker Solutions signerte m² med Aker ASA i byggetrinn B på Fornebu. Orkla leier m² i Nedre Skøyenvei 26 før samlokaliseringen i nytt bygg på Skøyen. Div. departementer skrev leiekontrakt for m² med KLP i Akersgata Høgskolen i Oslo og Akershus skal leie m² av KLP Pilestredet 42. Lundin har skrevet leiekontrakt med Ferd Eiendom i Strandveien 4-8 for m². Technip skal leie m² av nybygget Lysaker Polaris av NCC. Wiersholm har skrevet den største kontrakten på Aker Brygge. Advokatselskapet skal leie m² i det totalrehabiliterte Stranden 1. Pon-Cat har endelig avsluttet sin søkeprosess og landet til slutt hos Rimfeldt Eiendom på Berger. Pon skal totalt leie m², hvorav m² er bygningsmasse. I 2014 tilføres kun m² med nye kontorarealer i Oslo, noe som innebærer en negativ netto tilføring av areal grunnet konverteringstakten på antatt m². Den lave nybygningsaktiviteten kombinert med et noe kjøligere boligmarked vil trolig gi lavere byggekostnader, som igjen kan øke appetitten for nybygg. Totalt har vi registrert over 300 leietakere som til sammen søker etter ca m² med kontorarealer ila. de neste 4 årene. Av disse er ca. 20 leietakere større enn m², og av disse er ca. halvparten statlige eller offentlige leietakere.

10 Markedskommentar (fortsettelse) 10 Kilde: Akershus Eiendom per fjerde kvartal Transaksjonsmarkedet Det totale transaksjonsvolumet ligger i skrivende stund (tidlig januar) på NOK 36 milliarder. Vi tror dette vil øke noe frem mot månedsslutt, men trolig ender volumet opp på noe under NOK 40 milliarder. Dette er NOK 14 milliarder lavere enn i fjor, men skyldes i all hovedsak fraværet av større corporate-pregede transaksjoner. Vi forventer et transaksjonsvolum for 2014 på NOK 45 milliarder, hvor ca. NOK 35 milliarder er direkte transaksjoner, mens rundt NOK 10 milliarder er corporate-rettet. De 5 største transaksjonene gjennom 2013 står for 22 % av volumet. Antall transaksjoner i 2013 ligger i området 130, med en snittstørrelse på NOK 280 millioner. Til sammenligning stod de 5 største transaksjonene i 2012 for 40 % av volumet, og snittstørrelsen per transaksjon var NOK 370 millioner. Syndikeringsaktører har hatt nok et aktivt år, hvor de har kjøpt eiendom for litt over NOK 7 milliarder. Dette er noe mindre enn 2012, men en større andel av det totale markedet (20 %). Også utlendinger har tatt en del av årets transaksjoner. Hele 13 % av alle gjennomførte salg ble plukket opp av utenlandske investorer. Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige kommentar inkluderer: Sektor kjøper flere kjøpesentre gjennom Sektor Portefølje II, hvor Sveitsiske Partners Group tok 75 %. Porteføljen består av fire kjøpesentre, Stovner Senter, Halden Storsenter, Torvbyen i Fredrikstad og Markedet i Haugesund. Sten og Strøm ble sittende igjen med en 10 % andel av porteføljen som ble verdsatt i transaksjonen til NOK 2,06 milliarder. IT Fornebu solgte unna 70 % av Terminalbygget, Portalbygget og Profilbygget på Fornebu. Det Finske børsnoterte selskapet Technopolis betalte NOK 1,26 milliarder for andelen, og partene skal sammen videreutvikle byggene i tråd med felles strategi. Pareto Project Finance kjøpte et helsebygg i Fredrikstad fra Værste AS. Det gjenstår over 15 år på de løpende leiene, og salgssummen på NOK 580 tilsvarer en 6,6 % yield. KLP har gjort nok et storkjøp i Trondheim, og kjøper denne gang de nye lokalene til Høgskolen i Sør- Trøndelag. Høgskolen har inngått en 20 års leiekontrakt, og salgssummen på NOK 452 millioner tilsvarer en yield rett under 6 %. Appetitten for handelseiendom vedvarte, og det ble omsatt kjøpesenter for ca. NOK 6,3 milliarder gjennom året, hvor Sektor stod bak transaksjoner for NOK 3,7 milliarder. Totalt ble det omsatt handelseiendom for NOK 8,5 milliarder, som er vesentlig lavere enn 2012, men bare marginalt mindre om man trekker ut den største Sektor transaksjonen gjennom Andelen transaksjoner i Oslo endte på ca. 40 %, som er den laveste andelen siden Stavanger og Trondheim til sammen stod for beskjedne 10 % av det totale transaksjonsmarkedet på landsbasis Transaction Volume Oslo vs. Regional 70,00 % ,00 % ,00 % MNOK ,00 % 30,00 % ,00 % ,00 % - 0,00 % Oslo Regional Not specified

11 Verdiutvikling for bolig- og næringseiendom: Frikoblingen siste 5 år 11 Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom Det føres mange statistikker om verdiutvikling innen bolig, og en del færre for næringseiendom. Akershus Eiendom fører sin statistikk på kontor, logistikk og handel basert på våre verdivurderinger, men SSB og IPD har statistikker som er noe mer omfattende og hentet fra mange kilder. Felles for statistikkene for næringseiendom viser store verdiøkninger frem mot finanskrisen, for deretter verdifall. I dag, 5 år etter, har de fleste typer eiendom opplevd verdistigning, men ligger fortsatt i snitt ca. 5 % under verdiene fra toppår i 2007, foruten næringseiendom med korte kontrakter. Dennetypenæringseiendomblekjøpti2007medhøye forventninger til leieprisvekst, og man satt dermed kortere unna oppgradering til markedsleie enn med lange kontrakter. Leieprisene er fortsatt ikke tilbake på 2007 nivåer, men vi tror på moderat leieprisoppgang og dermed noe verdiøkning for denne type eiendom på mellom-lang sikt. Boligeiendom har derimot opplevd en fantastisk verdiøkning de siste 5 årene. Gjennom 2008, hvor næringseiendom opplevde et fall på %, falt ikke boligprisene med mer enn 1,1 %. Med den påfølgende sterke utviklingen for boligprisene årene etter, har boligkjøpere fra 2008 opplevd en 25 % avkastning på noe som i mange tilfeller ansees som en sikker investering. Dette medfører en årlig avkastning på 4,9 % per år, kun i verdiøkning! Dersom man inkluderer leieinntekter er regnestykket enda bedre. Kjøpte man en 50 kvm. leilighet i Oslo vest for NOK i 2008, og krevde en 4 % direkteavkastning på sin investering, ville denne kunne leies ut for NOK i året. Inflasjonsjusteres leien og legger til utviklingen i boligprisene fra 2008 til 2012 vil en investor sitte igjen med en gevinst på nesten NOK før skatt, som er nesten 50 % avkastning over 5 år, og tilsvarer en årlig avkastning på 8,0 %. Da har vi ikke engang kalkulert en re-investering av leieinntekter. Grafen over viser utvikling av verdier basert på bakgrunnstall fra SSB og IPD. Den viser tilnærmet flate verdier for kontoreiendom over hele landet, mens verdistigningen for bolig har vært formidabel. Dersom man legger SSB sine forutsetninger for utvikling i boligprisene vil det også fremover kunne være hyggelig å eie bolig i Norge. Riktignok er boligprisene drevet høyt i forhold til utleiepriser, men ommanpåtoppenavleieinntekterkanfåmedseg2-3 % årlig verdistigning blir regnestykket relativt hyggelig. For næringseiendom tror vi på lavere entreprisekostnader, som kan gjøre det billigere å rehabilitere eldre bygg, og gjøre det mulig for disse å konkurrere mer på pris. Vi tror likevel leieprisene vil øke moderat i sentrumsnære områder, noe som kan bety en verdioppgang for bygg med kortere kontrakter. Det er verd å merke seg at verdiveksten de siste 4 år har vært såpass svak for eiendom med korte kontrakter at nedsiden er begrenset; mange bygg, spesielt i randsonene rundt de store byene, er verd mindre enn hva det kostet å sette dem, opp, også om vi holder tomten utenfor regnestykket. Dersom man kjøpte et næringsbygg i Oslo på lang kontrakt ser regnestykket noe annerledes ut. Gitt at man investerte NOK i et næringsbygg på lang kontrakt i starten av 2008 har man fortsatt ikke fått verdiene på bygget tilbake, gitt Akershus Eiendoms verdiindeks. Si at man i 2008 krevde 6,5 % avkastning på investeringen, vil man kunne leie ut bygget for NOK Inflasjonsjuster vi leiebeløpet, og justerer for verdiendringer vil man sitte igjen med en avkastning på NOK , som tilsvarer ca. 31 % over en 5 års periode. Dette tilsvarer en årlig avkastning på ca. 5,1 %. Også her forenkler vi, og regner avkastning før skatt med null reinvestering av leieinntekter.

12 Definisjoner og ansvarsfraskrivelse 12 I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PEN / Selskapet Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. PPF Pareto Project Finance AS. Hjemmelsselskap Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom IRR Årlig avkastning, målt i prosent. VEK Verdijustert egenkapital. 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. Yield Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Prime yield Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. Yield gap Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. EBITDA Earnings Before Interests Taxes, Depreciations and Amortizations. Dette tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). Ansvarsfraskrivelse: Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene.. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner.

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1 Kontaktdetaljer Viktig

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer