Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke:

2 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter Ansvarlig forvalter Eiendom Shipping/Offshore Tlf: Tlf: E-post: E-post: Jonathan Andreas Barfod Patrick Kartevoll Forvalter Forvalter Eiendom Shipping/Offshore Tlf: Tlf: E-post: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

3 Forvalters kommentar 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) har en verdijustert egenkapital per 31. mars 2014 på NOK 141 per aksje. Dette tilsvarer en oppgang på NOK 1 per aksje og en positiv avkastning på 0,7 % siden forrige kvartal. Avkastningen relaterer seg primært til den løpende kontantstrømmen i porteføljen, men er noe redusert i kvartalet som følge av marginalt lavere eiendomsverdier og marginal økning i overkurser på lån. Oppsummering Eiendomsporteføljen har gitt en god løpende avkastning gjennom årets første kvartal, der netto løpende leieinntekter bidrar til en direkteavkastning som er i tråd med forvalters forventninger. Overkurs på selskapets rentebindinger har dog økt med ca. NOK 1 per aksje gjennom kvartalet, hvilket har hatt en negativ effekt på VEK. I tillegg er eiendomsverdiene nedjustert med -0,4 % i lokal valuta. Periode Avkastning Kurs Utbetaling ,7 % ,8 % 140 6, ,0 % 142 6, ,6 % 137 6, ,0 % 138 6, ,9 % ,0 % 87 6, ,4 % (2H) 0,5 % 201 Siden etablering -14,2 % ,70 Finansieringsbetingelser I forrige kvartalsrapport ble det nevnt at bankenes lånemarginer har vært på vei nedover, og at det nå er en større grad av konkurranse mellom bankene om å få låne ut penger til næringseiendom. Denne trenden har fortsatt gjennom årets første kvartal, ettersom flere av prosjektene i porteføljen har fått nedjustert bankmarginene med basispunkter. Samtidig har flere av prosjektene i porteføljen fortsatt en svært gunstig bankmargin, sammenlignet med det som i dag typisk anses som markedsmessig for næringseiendom (ca basispunkter). Dette skyldes at det i en del prosjekter er inngått avtale om fast bankmargin over en avtalt tidsperiode. Etterhvert som disse avtalene om fast bankmargin utløper, vil marginen oppjusteres til det som anses som et markedsmessig nivå. Nettoeffekten gjennom første kvartal har vært at bankmarginene i PEN sin låneportefølje har falt med 2 basispunkter. Forvalter forventer at markedsmessig bankmargin fortsatt vil kunne falle noe mer i tiden fremover. PEN har gjennomført salg av den største investeringen i porteføljen gjennom kvartalet, og endelig overtakelse og oppgjør er nå gjennomført. Forvalter er godt fornøyd med salget ettersom det er i tråd med det som har vært lagt til grunn i beregning av verdijustert egenkapital (VEK) for prosjektet. PEN sitter nå på en kontantbeholdning som anses som noe større enn det som er hensiktsmessig ut i fra normal operasjonell drift. Således vil det kunne være aktuelt å utbetale et ekstraordinært utbytte, men dette vil først vedtas i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling som forventes avholdt i mai/juni Mer informasjon om salget finnes på side 5 under «Logistikkbygg 1 AS». Ser man på den totale gjennomsnittlige lånekostnaden til PEN (rente + bankmargin), har denne falt med 0,2 % gjennom første kvartal og ligger nå på 5,9 %. Dette skyldes at stadig flere rentebindinger utløper og at man går over til flytende rente, som ligger på et historisk lavt nivå og lavere enn de ulike rentebindingene som er inngått. Ettersom 10 % rentebindingene i PEN sin låneportefølje utløper de neste 9 mnd, forventes det at den totale lånekostnaden i PEN vil fortsette å falle i tiden fremover. Dette gjør at den løpende avkastningen vil kunne bedres ytterligere.

4 Avkastning og kursutvikling 4 Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per 31. mars 2014 er på NOK 141 per aksje. Dette tilsvarer en positiv avkastning på 0,7 % i kvartalet. Siste omsetning i aksjen ble gjort til en kurs på NOK 105 per aksje, hvilket tilsvarer en rabatt til VEK på 25,5 %. Avkastning og kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) er basert på verdijustert egenkapital ( VEK ), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS ( PPF ). Per 31. mars 2014 er VEK for PEN fastsatt til NOK 141 per aksje. Dette gir en avkastning på 0,7 % siden siste verdivurdering i fjerde kvartal 2013 og tilsvarer en nettoyield på 7,2% på porteføljen. Totalt sett har selskapet hatt en avkastning på 3,5 % de siste 12 mnd og 7,0 % over de siste to årene. Ligningsverdien i PEN utgjør NOK 18,43 per aksje per Direkteavkastning / Utbytte PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. De siste årene har dette ligget på NOK 6 per aksje. Forvalter forventer en økning i utbyttet som skal utbetales i 2014, som resultat av salget av Logistikkbygg 1 AS. Størrelsen på utbyttet vil vedtas i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling, som forventes avholdt i mai/juni. Siden etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt NOK 137,2 millioner til selskapets aksjonærer, noe som akkumulert tilsvarer NOK 30,70 per aksje. Over- / underkurs lånefinansiering Total overkurs på underliggende lån i PEN utgjør en negativ effekt på NOK 23 per aksje per 31. mars 2014 og er hensyntatt i VEK. Dette er en økning på NOK 1 per aksje (4,5 %) siden fjerde kvartal for porteføljen, og er et resultat av at de lange rentene har falt noe siden forrige verdivurdering. Overkursen vil alt annet likt bevege seg mot null ved utløpet av rentebindingene, og således er det forventet at PEN sin overkurs vil falle med tiden ved uendret rentenivå. Annenhåndsmarkedet Det er totalt utstedt aksjer i PEN. PPF legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste omsatte kurs er NOK 105 per aksje (omsatt 22. april 2014). I løpet av første kvartal har kursen i annenhåndsmarkedet økt med 4,0 % fra NOK 101 per aksje. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver eller PPF. Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 250 VEK per aksje VEK per aksje (utbyttejustert) 171,70 141, juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 siste kvartal siste halvår siste 12 mnd siste 24 mnd siden oppstart PEN 0,7 % 0,0 % 3,5 % 7,0 % -14,2 % Oslo Børs 2,4 % 12,0 % 19,3 % 31,7 % 49,3 % Eiendomsindeks 1,4 % 5,0 % 5,1 % 11,4 % -29,7 % Note: Eiendomsindeksen er basert på OSE4040 Real Estate (inkluderer blant annet selskapene OLT og NPRO)

5 Porteføljen - Siste hendelser 5 Nye leiekontrakter / Hendelser i prosjektene Det ikke vært noen vesentlige nyheter å rapportere om i prosjektporteføljen gjennom årets første kvartal. Levetid PEN har i utgangspunkt en levetid som løper frem til 1. juli 2016, og vil således innen den tid søke å realisere selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt før 1. juli 2016, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning og avvikling av PEN. Kapitalsituasjon PEN har en kontantbeholdning per 31. mars 2014 på ca. NOK 60 millioner. Kapitalen vil benyttes som arbeidskapital, eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter og til utbytte til selskapets aksjonærer. Styret i PEN har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ytterligere aksjer. Styrefullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2014 og kan benyttes av styret både i forbindelse med gjennomføring av investeringer med oppgjør i PEN aksjer og i forbindelse med kontantemisjoner i Selskapet. Denne fullmakten er ikke benyttet i 2012 eller Transaksjoner i første kvartal 2014 PEN vært involvert i følgende transaksjoner: beløp er forventet innbetalt mot slutten av andre kvartal Totalt vil salget generere ca. NOK 72,5 millioner til PEN (tilsvarende ca. NOK 15 per aksje i PEN). Investeringen har gitt PEN en internrente (IRR) på 4,4 % og en absoluttavkastning på 21,5 %. Som tidligere indikert vil PEN i hovedsak søke å tilbakebetale salgsproveny til aksjonærene i PEN ettersom selskapet nå nærmer seg slutten av sin levetid (30. juni 2016). Imidlertid vil selskapet vurdere å holde deler av salgsprovenyet tilbake for å kunne ta enkelte oppfølgingsinvesteringer i eksisterende prosjekter. Styret vil ta endelig stilling til utbetaling i 2014 i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet og innkalling til ordinær Generalforsamling (forventet i mai/juni 2014). Lørenskog Vest Eiendom AS (12 %) PEN har i løpet av første kvartal solgt 3 % av eierandelene i selskapet. Totalt proveny fra salget utgjør ca. NOK 0,9 mill. og er på nivå med verdijustert egenkapital for prosjektet. Etter salget har PEN en eierandel på 12 % i prosjektet. Kjøp av egne aksjer PEN har gjennom årets første kvartal kjøpt egne aksjer til en kurs på NOK 102 per aksje. PEN eier totalt egne aksjer. Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på NOK 103,85 per aksje. Logistikkbygg 1 AS (solgt) Logistikkbygg 1 AS, som er eiet 51,41 % av Pareto Eiendomsinvest Nordic AS («PEN»), har nylig gjennomført salg av sine to logistikkeiendommer til det svenske børsnoterte eiendomsselskapet Catena AB. Logistikkbygg 1 AS har basis de siste verdivurderingene vært PEN sin største investering, og utgjort omtrent 11 % av porteføljen (basert på verdijustert egenkapital). Transaksjonen ble gjennomført ved salg av underliggende eiendomsselskaper, der Logistikkbygg 1 AS mottok 70 % oppgjør i kontanter, mens resterende 30 % ble gjort opp ved at Logistikkbygg 1 AS mottok aksjer i børsnoterte Catena AB. Disse aksjene er nå solgt, slik at det totale oppgjøret utelukkende består av kontanter. Det totale oppgjøret tilsvarte omtrent verdijustert egenkapital på investeringen per , og bekrefter således de underliggende verdiene som er rapportert for porteføljen. Deler av kapitalen er allerede mottatt av PEN, og resterende

6 Årlig bruttoleie i NOK mill Porteføljen - Leiekontrakter 6 Eiendomsporteføljen PEN forvalter ved utgangen av første kvartal en portefølje som har en egenkapitalverdi på ca. NOK 683 millioner. Porteføljen inkluderer 24 prosjekter hvor PEN enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt areal utgjør kvm. Selskapet forvalter eiendom innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering utgjør ca. NOK 2,9 milliarder, som tilsvarer en nedgang i bruttoverdier på 0,4 % i lokal valuta siden forrige kvartal. Eiendomsverdiene tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,2 %. Tar en hensyn til samtlige kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA yield for 2014 ca. 6,8 %. PEN strukturen er således en kostnadseffektiv portefølje for investorene. Leietakere %-andel Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 16,4 % Stat/kommune 11,8 % Schibsted ASA 7,1 % Kongsberggruppen 6,6 % Scan AB 5,3 % SAS 5,2 % Ringnes AS 5,0 % Freja Transport & Logistics 4,7 % Plantasjen Norge AS 3,7 % ÅF Norge AS 3,5 % Brødrene Kverneland AS 3,3 % Aker Solution ASA 3,0 % Axis Shield ASA 2,8 % Expert AS 2,8 % Arcus Gruppen AS 2,5 % Andre 16,2 % Sum 100,0 % Leiekontrakter PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle leieinntektene er knyttet opp mot lange leiekontrakter. Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig kontraktslengde for porteføljen utgjør 7,8 år per første kvartal For 2014 utgjør PEN sine budsjetterte leieinntekter ca. NOK 218 millioner. Leieinntektene inflasjonsjusteres årlig med i snitt 97 % av KPI-indeksen, og er således forventet å stige i takt med inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 69 % av totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder Reitan Gruppen (Rema 1000), Stat/Kommune og Schibsted, står for ca. 35 % av de totale leieinntektene. PEN har tilnærmet ingen økonomisk ledighet i porteføljen på det nåværende tidspunkt, og har en lav andel av leiekontrakter som løper ut de neste tre årene (8,5 % av total årsleie). Utløpsprofil leiekontrakter ,1% 13,5% 11,5% 9,3% 8,9% 7,4% 8,5% 8,0% 4,2% 4,0% 3,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% Årstall utløp leiekontrakt Type leiekontrakter PEN sin portefølje består hovedsakelig av eiendommer med én til tre brukere. Eiendommer med få brukere er enklere å håndtere og er med på å holde eierkostnadene i prosjektene lave. I tillegg har PEN en relativ høy andel (37 %) av «barehouse» kontrakter, hvor driftskostnader og driftsrisiko ligger hos leietaker. Samlet sett fører dette til at PEN har en veldig kostnadseffektiv eiendomsportefølje, hvor historiske eiendomsrelaterte eierkostnader har ligget på 5-8 % av underliggende leie. 63% 37% BareHouse Standard

7 Forfall rentesikring (mill NOK) Porteføljen - Finansiering 7 Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 4,4 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 5,9 %. Totalt er 88 % av PEN sin underliggende rente bundet, og således er PEN sin rentekostnad lite eksponert mot endring i markedsrenter. I løpet av de resterende 9 mnd i 2014 forfaller 10 % av underliggende rentesikringer i porteføljen. I de prosjektene dette gjelder forventes det at rentenivået vil falle ettersom dagens renter er på et lavere nivå enn rentebindingene. Således forventes det at man får en marginalt bedret kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom Lånemarginer PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per 31. mars 2014 på 166 basispunkter, noe som tilsier en nedgang på 2 basispunkter fra forrige kvartal. Det er inngått avtale om fast bankmargin (marginbinding) i flere av prosjektene, hvilket er årsaken til at den gjennomsnittlige lånemarginen i porteføljen er lavere enn det som i dag anses som markedsmessig bankmargin. Fremover forventer vi at PEN sine lånemarginer vil fortsette å øke noe, etter hvert som marginbindingene løper ut. Selv med forventninger om noe økte marginer på låneporteføljen har PEN betydelig bedre betingelser på marginene enn det man kan forvente å oppnå i dagens marked. Låneportefølje PEN sin underliggende låneportefølje utgjorde per årsslutt NOK 2,1 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 74 % (underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2013 har PEN indirekte betalt avdrag tilsvarende NOK 50 millioner, noe som tilsvarer 2,1% av låneporteføljen. Tar man hensyn til avdragene, samt den løpende utbyttekapasiteten kontantstrømmen genererer, gir PEN en forventet avkastning til egenkapitalen på 10-12% p.a. ved uendrede eiendomsverdier og uendret overkurs på selskapets lån % % % 9% 9% 8% 9% 6% 5% 6% 100 1% 2% 0 Flytende Utløp rentesikring (årstall)

8 Porteføljen - Nøkkeltall 8 PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 2,9 milliarder per 31. mars Dette tilsvarer en nettoyield på 7,2 %, og representerer en verdinedgang på -0,4 % i bruttoverdiene (målt i lokal valuta) sammenlignet med fjerde kvartal Kursutvikling VEK ( ) NOK 141 per aksje Akkumulert utbetaling NOK 30,70 per aksje Sist omsatt NOK 105 per aksje Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 2,9 mrd Verdi av EK (basis VEK) NOK 683 mill Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 509 mill Brutto leieinntekter NOK 218 mill Netto yield portefølje basis VEK 7,2 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,6 % Estimert EBITDA yield basis VEK 6,8 % Kontraktslengde 7,8 Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 73 Ledighet ~0% KPI Regulering 97% Beliggenhet 5% Stor-Oslo 5% Østlandet 9% 1% 42% Stavanger/Sola Vestlandet 23% Midt-/Nord Norge Sverige 15% Danmark Type bygg (Segment) Leienivå portefølje (NOK per kvm) Kontor Handel Lager og logistikk 837 Industri Annet 947 Lånefinansiering Belåningsgrad 74% Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 5,9 % Gjenomsnittlig rentebinding (år) 4,4 Andel rentebundet 88% Gjennomsnittlig lånemargin 1,66% 21% 33% 5% 23% 18% Handel Industri Kontor Lager/Logistikk Annet Overkurs per aksje NOK 23 per aksje Prosjekt / selskap Eierandel Type bygg Beliggenhet Antall kvm Gjenstående leietid (år) Netto yield Andel av portefølje * Bergen Logistikkbygg AS 25% Lager/Logistikk Vestlandet ,6 8,2 % 1,1 % Bryggeriet Holding AS/KS 100% Kontor Stor-Oslo ,9 6,6 % 5,4 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20% Industri Stavanger/Sola ,2 6,8 % 1,2 % Forus Handelsbygg AS 50% Handel Stavanger/Sola ,5 6,8 % 1,8 % Forus Kontorbygg AS 50% Kontor Stavanger/Sola ,4 7,0 % 5,8 % Forus Park AS 100% Handel Stavanger/Sola ,6 7,0 % 9,2 % Gjelleråsen Eiendom IS/AS 8% Industri Stor-Oslo ,7 6,2 % 2,6 % Handelseiendom I AS 25% Handel Østlandet ,5 7,0 % 2,0 % Handelseiendom II AS (Rema) 29% Handel Midt-/Nord Norge ,1 7,6 % 9,4 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS 22% Kontor Stor-Oslo ,1 6,4 % 4,8 % K2 Eiendom AS 11% Kontor Stor-Oslo ,0 6,3 % 3,1 % Kongsberg Industribygg AS 25% Industri Østlandet ,5 8,4 % 4,7 % Krags Gate Eiendom III IS/AS 30% Industri Østlandet ,3 7,9 % 2,4 % Kragsgate Eiendom II AS/IS 10% Kontor Østlandet ,3 8,4 % 0,3 % KV 161 Eiendom AS/IS 25% Kontor Stor-Oslo ,3 7,7 % 2,8 % Logistikbyg Århus ApS 100% Lager/Logistikk Danmark ,7 7,8 % 5,0 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100% Lager/Logistikk Sverige ,8 7,0 % 5,1 % Logistikkbygg II AS/KS 79% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,7 7,3 % 7,0 % Lysaker Nova AS 100% Kontor Stor-Oslo ,6 6,7 % 4,6 % Lørenskog Vest Eiendom AS 12% Kontor Stor-Oslo ,6 7,7 % 0,5 % Nydalen Næringseiendom AS 27% Industri Stor-Oslo ,1 6,7 % 7,4 % Sola Næringseiendom KS 35% Annet Stavanger/Sola ,7 12,2 % 5,4 % Stamveien 1 AS 40% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,7 8,2 % 3,2 % Vangsveien Eiendom Holding AS 100% Kontor Østlandet ,3 6,3 % 5,2 % * basert på andel av total nettoleie

9 Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom per første kvartal Leiemarkedet Utleiemarkedet for kontor i Oslo har hatt en grei start i 2014, med flere kontrakter på mer enn kvm. Etterspørsel etter sentrumslokaler holder seg sterk, og totalt søkes det etter ca kvm med kontorarealer i Oslo. Av disse selskapene søker de 10 største leietakerne etter ca kvm. Dette skjer samtidig som flere, store selskaper som DNB, Telenor, Aibel og andre annonserer større permitteringer og lavere takt i nyansettelser. Gjennom 2014 forventer vi en positiv utvikling for eiendommer beliggende i sentrum og Nydalen. I Nydalen har ledigheten sunket solid over de siste årene, og de arealer som ble fristilt ved større relokaliseringer er nå fylt opp. Gjennom særlig vekst blant eksisterende leietakere som trenger økt areal tror vi leieprisene vil stige med rundt 5-10 %. Gjennom det siste kvartalet har det vært signert flere kontrakter, hvorav den største har resultert i nok et nybygg på HasleLinje. Dette området vil ferdigstille ett nytt bygg hvert år de kommende tre årene. Følgende er de største kontraktene i 1. kvartal: COWI har valgt å signere kvm i et nybygg på HasleLinje. Dette er en tredje leietakeren som har bestemt seg for å flytte til HasleLinje, og leienivået er noe over NOK / kvm. Politidirektoratet har bestemt seg for å samlokalisere sine aktiviteter på Majorstuen, og leier kvm i 15 år i Fridtjof Nansens vei 16. Bygget står ferdig i Eniro står for kvartalets «lengste» flytting da de signerte kvm med Entra Eiendom i Lagkaia 1. De flytter dermed fra Skullerud, og leietiden er på 7 år. Entra vil rehabilitere lokalene før Eniro flytter inn i SG Finans har reforhandlet sin kontrakt på kvm i Strandveien 18 på Lysaker. Eureka Pumps har signert en kontrakt på Fornebuporten. Selskapet skal leie kvm. United Technologies har valgt å samlokalisere sine virksomheter hos Bryn Eiendom i Nils Hansens vei 4. Gartner Group har signert en kontrakt i Karenslyst allé til NOK 3.300/kvm. Geelmuyden Kiese har signert en kontrakt i Sommerrogata på kvm. Leienivået er anslått til å ligge rundt NOK /kvm. Akershus Eiendom fastholder et gjennomsnittlig behov for ca kvm med nybygg per år. Netto tilførsel av kontorarealer blir følgelig noe lavere når man justerer for konvertering av eldre kontorarealer. Vår forventning til leienivåenes utvikling i 2014 er at vi vil se vekst på mer enn 5% i Oslo sentrum, og at Nydalen får en tilsvarende vekst, i begge tilfeller på grunn av lav ledighet og stabil etterspørsel. For øvrige randsone-områder venter vi leieutvikling mellom 0 og 5%. I logistikkmarkedet oppleves det en god etterspørsel etter sentrale lager-lokaler i Groruddalen, og det er flere store aktører ute på søk. Pon har endelig bestemt seg for en eiendom etter nesten 2 år på søk. Dette er ganske beskrivende for flere av de større logistikkaktørene som ønsker samlokaliseringer. Tilbudet er stort, og de bruker ofte lang tid før de bestemmer seg.

10 Markedskommentar (fortsettelse) Kilde: Akershus Eiendom per første kvartal Transaksjonsmarkedet Transaksjonsvolumet har vært svært rolig gjennom 1. kvartal Det har vært omsatt næringseiendom for ca. NOK 3,5 milliarder, med en god miks av eiendomstyper. Både syndikeringsaktører og eiendomsselskaper har vært aktive, og vi forventer markant større aktivitet frem mot sommerferien. Det ble fattet et vedtak om å selge eiendommene i Aberdeen Eiendomsfond Norge II i 2013, og nedsalget er godt i gang, men det ukjente selskapet FBC Holdings ønsker det annerledes. De har lagt frem et bud på NOK 5/aksje for hele selskapet, mot dagens VEK på NOK 6,39/aksje. FBC Holdings har utvidet akseptfristen til 15 april, og vil muligens få kjøpt det antall aksjer de klarer. Per 31. mars var akseptgraden på 25 %, og de aksjonærer som ikke selger må, dersom FBC får ønsket andel, forvente å sitte lenger med sine aksjer enn 2015 da kjøperen planlegger en strategiendring for fondet. Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige kommentar inkluderer: Norturas anlegg på Forus i Stavanger ligger midt i et næringscluster, og det vurderes ulike strategier for eiendommen. Nylig kjøpte Nortura deler av Prima Gruppen AS, som inkluderer eiendomsmassen til selskapet på Jæren. Eiendomsverdi er anslått til NOK 200 millioner. Entra Eiendom kjøpte nylig Lilletorget 1 etter en intens budkamp med 7-8 budgivere. Eiendommen selges for rundt NOK 300 millioner, men har store behov for enten en rehabilitering eller sanering. Størrelsen i dag er rundt kvm kontor. Halve Hotel Norge i Bergen ble nylig solgt til Geir Hove. Det er rederfamilien Mikalsen som selger sin 50 % eierpost. Pris er ukjent, men posten har en anslått kjøpsverdi på NOK 500 millioner. Aberdeen Property Nordic Fund I har kjøpt en næringsseksjon i Bogstadveien. Eiendommen består av kvm handelsarealer, og er fullt utleid til Anton Sport, Tatler og Ollis Optikk. Det er oppnådd budaksept på Husebyplatået, eiendommen hvor Statnett holdt til. Totalt er tomten på 52 mål og ligger midt i et etablert boligområde. Pris for eiendommen vil avhenge av type regulering man oppnår på tomten. Statsbygg har benyttet seg av en av sine tilbakekjøpsopsjoner, og har overtatt Munchs gate 4 fra Entra Eiendom. Avtalt pris for kvm er rundt NOK 450 millioner. Transaksjonsmarkedet preges i dag av villige banker som ønsker eksponering mot næringseiendom. Obligasjonsmarkedet er velfungerende, dog ofte kun for større aktører. Marginer er på vei ned, og flere aktører kan nå få høyere låneutmåling enn før. Trolig skyldes det lave transaksjonsvolumet så langt i 2014 at tilbudssiden er begrenset, da vi opplever at kjøpersiden er mer aktiv enn på samme tid i fjor. Mange ønsker kvalitetseiendommer, men disse kommer sjelden på markedet. Særlig er det for solide eiendommer i størrelsesorden NOK millioner hvor tilbudssiden er lav. Transaksjonsmarkedet for logistikkeiendom var betydelig høyere i 2013 enn 2012, og endte på ca. NOK 5 milliarder. Fortsatt er det under volumet som ble målt i 2010 og 2011, men interessen fra investorer er sterk for de rette objektene. Vi forventer fortsatt et netto nedsalg fra eiendomsfondene, og tror vårt estimat fra i fjor på NOK 7 milliarder er noe lavt. Flere fond eier gode eiendommer som er ettertraktet i dagens marked.

11 De store leiekontraktene m² og pluss Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom 11 Den viktigste driveren for nybygg-markedet innen næringseiendom er de store leietakerne. Vi snakker da om leietakere rundt eller over kvm som gjerne tar et helt bygg for seg selv. Det er leietakere som får stor oppmerksomhet, og kan gi signaleffekter som trekker med seg andre, mindre leietakere. Vi har gått gjennom alle signerte kontrakter over kvm siden 2003, og gjort en grundig analyse for å kunne estimere fremtidige signeringer av store kontrakter. Tallene viser at det i snitt fra 2003 til 2013 har vært signert 52 kontrakter over kvm. Dette er et snitt på 9 kontrakter i året og dette tallet inkluderer reforhandlinger. Dersom man trekker ut reforhandlinger, er tallet på 34 kontrakter. Dette viser at store leietakere i snitt reforhandler 33 % av gangene kontrakten løper ut, noe som er vesentlig lavere enn snittet for alle leietakere kombinert. Dette betyr at de store leietakerne utgjør en større andel av volumet i markedet som bytter kontor, i forhold til den andelen de utgjør av signert areal. De store leietakerne bruker ofte lenger tid på sin søkeprosess kontra andre leietakere, og jo mer spesielle krav desto lenger tid. I snitt ser vi at de leietakerne som signerer kontrakter enten i nybygg eller i eksisterende bygningsmasse bruker 1,15 år fra de formelt går ut i markedet etter nye lokaler, til de har signert en kontrakt. Dette viser at mange selskaper er ganske kravstore og ikke tillater at tiden går til spille når de først vurderer nye alternativer. Videre ser vi fra utvalget på 34 kontrakter at snittiden leietakerne legger opp til fra kontraktsignering til innflytting er på 2,3 år. Det viser også viktigheten for utviklere og ha ferdig regulerte tomter klare til disse leietakerne. Dersom en utvikler kun har er en uregulert tomt vil mange leietakere frykte en reguleringsrisiko og sky unna tomten, på grunn av frykt for forsinkelser. Dersom man tar med seg denne statistikken videre og inn i dagens søkemarked, kan vi anslå hvor mange større leiekontrakter vi vil se signert i årene fremover (se figur). Det er i dag 14 leietakere på søk med arealbehov på mer enn kvm. Vi har oversikt når disse leietakerne ønsker å flytte inn, og kan dermed bruke historiske tall til å anslå når disse vil signere. Vi ser at 8 leietakere er innenfor 2,3 års-grensen, og vil trolig signere en ny kontrakt ila Som man også kan se av grafen under er det tre leietakere som har kommet innenfor 2,3 års grensen. Som vi husker reforhandler i snitt 33 % av alle leietakerne over kvm, og disse tre er trolig de kandidatene vi har for reforhandling. Ser man fremover kan vi anslå at det vil skrives minimum 6 kontrakter over kvm i løpet av 2015, men det vil sannsynligvis dukke opp flere søk som også signeres i denne perioden; det dukker i snitt opp 2 leietakere over kvm innen 9 måneder, som også signerer innenfor denne tidsgrensen. Dette tallet er tilsvarende for en tidsperiode mellom 9 og 21 måneder, så vi tror at det totale antallet nye signeringer både i 2014 og 2015 vil ligge på 10 kontrakter. Hvordan kan så dette hjelpe oss å spå nybyggmarkedet? I vårt utvalg har vi sett at 33 % av de store leietakerne reforhandler sine kontrakter. De vi videre har sett på er hvor stor andel av de som ikke reforhandler signerer en kontrakt i et nybygg. Dette tallet har de siste 10 årene ligget på 55 %, som i et gjennomsnittsår tilsvarer mellom 3 og 4 nybygg. Gitt at det dukker opp 2-4 leietakere innen de neste 21 måneder som vi ikke kjenner til vil dette tallet dras opp mot 5-6 nybygg i året. Dette gjør at vi føler oss trygge på statistikken som anslår et nybyggvolum på ca kvm i året.

12 Definisjoner og ansvarsfraskrivelse 12 I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PEN / Selskapet PPF Hjemmelsselskap IRR VEK Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Pareto Project Finance AS. Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom Årlig avkastning, målt i prosent. Verdijustert egenkapital. 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. Yield Prime yield Yield gap EBITDA Ansvarsfraskrivelse: Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Earnings Before Interests Taxes, Depreciations and Amortizations. Dette tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene.. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av april Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner.

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1 Kontaktdetaljer Viktig

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest II AS 2. kvartal 2014 12.05.10 24.06.2010 16.09.2010 28.10.2010 31.12.2010 31.03.2011 30.06.2011 30.09.2011 31.12.2011 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014

Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Obligo RE Secondaries Invest III AS 2. kvartal 2014 Selskapet hadde en oppgang på 1,1 % i 2. kvartal fra NOK 10,66 til 10,78. For 1. halvår samlet er oppgangen på 10,9 %. De største driverne bak oppgangen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015

INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 INFORMASJONSMØTE - STOREBRAND EIENDOMSFOND 30 eiendommer i Storebrand Eiendomsfond AS er solgt til Partners Group 26. mars 2015 AGENDA Bakgrunn for salg generalforsamlingsvedtak og konsekvenser av beslutning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding IV AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding IV AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA

ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA ABERDEEN EIENDOMSFOND NORGE II ASA Eiendomsfondet forvaltes av Aberdeen Property Investors Norway AS Tegningsperioden starter 15. august og avsluttes senest 14. september Denne presentasjonen er ikke en

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Aksjonærbrev høsten 2009 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS > 950 Aksjonærer i Norge > 1 450 Aksjonærer i Sverige Global Eiendom Utbetaling 2008 AS («GEU») 58 % Global Fastighet Utbetalning 2008 AB («GFU»)

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport september 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport september 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer