Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal

2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter Forvalter Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: Pål Aastad Hans Gunnar Martinsen Forvalter Forretningsfører Tlf: Tlf: E-post: E-post: Pareto Alternative Investments AS Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: , 2

3 Porteføljenøkkeltall pr VEK pr Avkastning Q NOK 119 (per aksje) 13,6 % Avkastning 2017 Utbetalinger ,7 % NOK 6 (per aksje) Netto yield Vektet leietid (år) 7,3 % 7,0 3

4 Forvalters kommentar Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) har en verdijustert egenkapital per på NOK 119 per aksje. Dette tilsvarer en oppgang siden forrige kvartal på NOK 15 per aksje, hensyntatt utbetalingen på NOK 6 per aksje som ble gjennomført til de som var aksjonærer per 1.. Oppsummering PEN leverer en sterk avkastning på 13,6 % i årets andre kvartal. Hoveddriveren for avkastningen i andre kvartal har vært tilknyttet salg av et prosjekt der PEN i andre kvartal har signert en avtale om salg av Bryggeriet Holding KS ved utgangen av august. Dette er gjort til verdier som er betydelig høyere enn det som har dannet grunnlagt for tidligere VEK (se nærmere beskrivelse under «Porteføljen Siste hendelser» på side 6). Ellers har PEN også en liten verdioppgang på den øvrige porteføljen, som sammen med god kontantstrøm og reduserte overkurser også har bidratt positivt i andre kvartal. PEN vedtok en utbetaling til aksjonærer i selskapet per på NOK 6 per aksje. Denne utbetalingen ble gjennomført 4. juli. VEK per 30. på NOK 119 per aksje hensyntar denne utbetalingen (tilsvarer VEK etter utbetalingen). Periode Avkastning Kurs Utbetaling ,7 % 119 6, ,0 % , ,5 % , ,7 % , ,8 % 140 6, ,0 % 142 6, ,6 % 137 6, ,0 % 138 6, ,9 % ,0 % 87 6, ,4 % (2H) 0,5 % 201 Siden etablering 14,4 % ,70 Status for porteføljen Som nevnt i første kvartalsrapport har det vært høy aktivitet i porteføljen til PEN, hvor deler har materialisert seg gjennom andre kvartal. Blant annet har selskapet kommet i mål med salg av Bryggeriet Holding KS, samt leiefornyelser tilknyttet både Forus Park AS og Forus Handelsbygg AS. Det jobbes imidlertid med ytterligere salg av prosjekter i porteføljen, men som foreløpig ikke har materialisert seg. Forvalter håper at enkelte av disse prosessene kan avklares i løpet av tredje kvartal og håper å kunne komme med positive nyheter rundt dette i kvartalsrapport for tredje kvartal. Det er imidlertid fortsatt knyttet stor usikkerhet til disse potensielle salgene. Salget av Bryggeriet vil også frigjøre betydelig med kapital til selskapet, og det er forventet at store deler av salgsprovenyet vil utbetales til aksjonærene. Følgelig er det forventet at selskapet vil betale ut betydelige utbytter for andre halvår av Størrelsene og tidspunktet på utbetalingene vil kunne påvirkes av de øvrige prosessene selskapet er inne i, og er således vanskelig å garantere på nåværende tidspunkt. Det er imidlertid å forvente at en utbetaling på rundt NOK 20 per aksje kan utbetales dersom salget av Bryggeriet Holding KS gjennomføres i løpet av tredje kvartal. Skulle flere salg materialisere seg kan utbetalingene bli større. Aksjonærene vil få nærmere informasjon når styret eventuelt har vedtatt slik utbetaling. Transaksjons- og finansieringsmarkedet Forvalter observerer at det tilsynelatende fortsatt er et vakuum i transaksjonsmarkedet for næringseiendom som følge av at en større andel investorer, både nasjonale og internasjonale, søker økt eksponering mot aktivaklassen. Eiendom gir fortsatt en god alternativ direkteavkastning i forhold til tradisjonelle aktivaklasser og i løpet av første halvår støttes dette opp av et transaksjonsmarked med høyt volum. I følge Newsec og andre markedsaktører er totalt transaksjonsvolum per andre kvartalslutt estimert til å utgjøre ca. NOK 40 mrd. Som i 2016 er volumet preget av flere antall transaksjoner kontra færre store porteføljetransaksjoner som var trenden i Dette betyr at markedet anses som svært aktivt og gitt utviklingen hittil i år ser også 2017 ut til å bli et år med en av de historisk høyeste omsetningsvolumene. Når det gjelder finansieringsmarkedet, så har de lange rentene holdt seg relativt stabilt det første halvåret av års swap har ligget i et område mellom 206 bps på det høyeste og 176 bps på det laveste i perioden. I skrivende stund er 10 års swap på 187 bps. Ifølge Unions siste bankunderundersøkelse har også bankmarginene utviklet seg flatt og holder seg stabile. Leiemarkedet Leieprisene opplevde et press oppover i første halvår av 2017, og denne trenden er ifølge analytikere forventet å fortsette de neste to årene. Dette vil i første omgang gjelde CBD, samt områder som opplever lav kontorledighet som Majorstuen og Nydalen, mens andre attraktive kontorklustre i Oslo forventes å merke oppgangen først i løpet av 2018 ifølge analytikere. Leienivåene er forventet å holde seg uendret i vestaksen basert på høy ledighet i området rundt Lysaker og Fornebu. 4

5 Avkastning og kursutvikling Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per er på NOK 119 per aksje. Dette gir en avkastning på 13,6 % for kvartalet hensyntatt utbetalingen på NOK 6 per aksje som ble gjennomført 4. juli til aksjonærer per Avkastning og kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) er basert på verdijustert egenkapital ( VEK ), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Alternative Investments AS ( PAI ). Per er VEK for PEN fastsatt til NOK 119 per aksje. Dette er en økning på NOK 15 per aksje fra 31. mars 2017 (hensyntatt utbetalingen på NOK 6 per aksje). Verdsettelsen priser porteføljen til en netto yield på 7,3 %. Totalt har selskapet hatt en avkastning på 30,4 % siste 12 måneder og 14,4 % siden etablering. Ligningsverdien i PEN vil for 2016 utgjøre NOK 29,42 per aksje. Direkteavkastning / Utbytte PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. Utbetalingene fremover er forventet å følge selskapets realiseringer og som nevnt innledningsvis er selskapet i prosess med enkelte salg i løpet av andre kvartal som kan resultere i større utbetalinger for Siden etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt ca. NOK 520 mill. til selskapets aksjonærer, noe som akkumulert tilsvarer NOK 109,70 per aksje. Over- / underkurs lånefinansiering Det er avsatt NOK 20 per aksje tilknyttet overkurs på rentebindinger i forbindelse med beregning av VEK per Dette er en nedgang på NOK 1 per aksje i forhold til forrige kvartal. Gjenværende gjennomsnittlig rentebinding for porteføljen utgjør ca. 2,6 år. Annenhåndsmarkedet Det er totalt utstedt aksjer i PEN. Pareto Securities AS legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste omsatte kurs er NOK 97 per aksje, hvilket tilsvarte en rabatt til VEK på 6,7 % på handelstidspunktet og en rabatt på 18,5 % i forhold til ny VEK per Siden forrige kvartalsrapport har dermed annenhåndskursen økt fra NOK 92 til NOK 97, som tilsvarer en oppgang på 12,0 % om man justerer for utbetalingen på NOK 6 per aksje. Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver eller Pareto Securities AS. Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 250 VEK per aksje 228, VEK per aksje (utbyttejustert) , siste kvartal siste halvår siste 12 mnd siste 24 mnd siden oppstart PEN 13,6 % 15,7 % 30,4 % 27,4 % 14,4 % *PEN (reinvestering) 13,6 % 15,7 % 34,1 % 31,6 % 41,3 % Oslo Børs 1,6 % 2,2 % 15,9 % 11,0 % 85,6 % * Beregning på tilsvarende grunnlag som Oslo Børs der utbytte forutsettes reinvestert 5

6 Porteføljen - Siste hendelser Nye leiekontrakter / hendelser i prosjektene Forus Park AS (100%) I fjerde kvartal 2016 signerte selskapet en 10 års leiekontrakt for eiendommen som tidligere var utleid til Brødrene Kverneland AS. Som nevnt i forrige kvartalsrapport har leieavtalen enda ikke trådt i kraft som følge av at man i lengre tid har avventet en endelig godkjennelse av leietaker fra offentlige myndigheter. Forvalter forventet en avklaring i løpet av andre kvartal, og selv om leietaker har blitt godkjent av både kommunen og i Fylkesutvalget, har Fylkesmannen påklaget vedtaket. Det er følgelig fortsatt knyttet betydelig usikkerhet til endelig utfall i denne prosessen. Følgelig står fortsatt bygget ledig (økonomisk) inntil det kommer en endelig avklaring. Leiekontrakten med Møbelringen ble også nylig reforhandlet. Dette ble gjennomført ved at leienivået ble redusert og kontraktslengden økt fra ca. 5,5 år til en ny 15 års leieavtale. Innslagspunktet for omsetningsbasert leie ble også økt, slik at leienivået kan øke betraktelig om butikken øker sin omsetning i årene fremover. Forvalter er av den oppfatning at dette reduserer risikoen i prosjektet og på sikt vil kunne gi høyere verdiutvikling. Levetid PEN har en levetid som løper frem til 31. desember 2019, og vil således innen den tid søke å realisere selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. Det har på nåværende tidspunkt ikke vært noen diskusjon om å gjøre endringer på dagens levetidsbestemmelse. Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt før 31. desember 2019, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning og avvikling av PEN. Kapitalsituasjon PEN hadde per en kontantbeholdning på NOK 7,4 millioner. Kapitalen vil benyttes som arbeidskapital i perioden som kommer. Det er imidlertid forventet at kapitalen vil styrkes vesentlig som følge av pågående salg. PEN vil søke å holde en arbeidskapital som muliggjør potensiell videreutvikling av enkelte av prosjektene i porteføljen. Kapital utover dette vil søkes utbetalt til selskapets aksjonærer. PEN eier totalt egne aksjer. Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på NOK 24,85 per aksje. Forus Handelsbygg AS (50 %) Selskapet har i løpet av andre kvartal blitt enige om en utvidelse av eiendommen med Megaflis. Eiendommen utvides med ca. 800 kvm, og i forbindelse med utvidelsen forlenger Megaflis leiekontrakten for hele eiendommen med 3,5 år, slik at denne løper frem til Investeringen finansieres med en kombinasjon av egenkapital i prosjektet og nytt banklån. Transaksjoner i andre kvartal 2017 Bryggeriet Holding KS (100%) Som nevnt i forrige kvartalsrapport restrukturerte forvalter leieforholdene på eiendommene i andre halvår av I etterkant av dette ble en prosess rundt en potensiell realisasjon av prosjektet igangsatt. Det var stor interesse for eiendommen i markedet, og eiendommen er nå solgt med overtakelse i slutten av august PEN vil realisere en betydelig gevinst som følge av salget. Forvalter er meget godt fornøyd med salgsprosessen som er gjennomført. Ytterligere detaljer rundt verdier tilknyttet transaksjonen vil redegjøres for i kvartalsrapport når transaksjonen er endelig gjennomført. 6

7 Årlig bruttoleie i NOK mill Porteføljen - Leiekontrakter Eiendomsporteføljen PEN forvalter ved utgangen av andre kvartal en portefølje som har en egenkapitalverdi på NOK 576 millioner. Porteføljen inkluderer 14 prosjekter hvor PEN enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt areal utgjør kvm. Selskapet forvalter eiendom innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering utgjør ca. NOK 2,0 milliarder, som tilsvarer en verdioppgang på 3,8 % i forhold til forrige kvartal. Den gode utviklingen skyldes i stor grad avtale om salg av Bryggeriet Holding KS. Utviklingen av porteføljen for øvrig er blandet, der enkelte eiendommer har steget i verdi gjennom kvartalet, mens andre har opplevd verdifall. Rogaland porteføljen fortsetter å være den delen av porteføljen som har størst usikkerhet knyttet til reelle verdier og fremtidig utvikling. Eiendomsverdiene tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,3 %. Hensyntatt samtlige kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA-yield for 2017 ca. 7,1 %. PEN strukturen er således en kostnadseffektiv portefølje for investorene. Leietakere %-andel Stat/kommune 15,4 % Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 10,7 % Scan AB 8,8 % Freja Transport & Logistics 8,5 % SAS 8,2 % ÅF Norge AS 7,3 % Ringnes AS 6,2 % Plantasjen Norge AS 5,8 % Expert AS 4,4 % Kongsberggruppen 3,7 % Møbelringen 2,6 % Scan Tech AS 1,8 % Megaflis 1,4 % Caverion Norge AS 1,4 % Andre 13,8 % Sum 100,0 % Utløpsprofil leiekontrakter Leiekontrakter PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle leieinntektene er knyttet opp mot lengre leiekontrakter. Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig kontraktslengde for porteføljen utgjør 7,0 år som er noe opp fra forrige kvartal (6,6 år per første kvartal 2017). Økningen kommer i hovedsak fra forlengelsen av leiekontrakten med Møbelringen i prosjektet Forus Park AS ,4 % 16,6 % 14,3 % 11,6 % 7,8 % 7,7 % 6,6 % 3,3 % 3,7 % 3,2 % 2,9 % 0,4 % Ledig Årstall utløp leiekontrakt Per andre kvartal 2017 utgjør PEN sine annualiserte leieinntekter ca. NOK 152 millioner. Leieinntektene inflasjonsjusteres årlig med i snitt 98 % av KPIindeksen, og er således forventet å stige i takt med inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 79 % av totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder stat/kommune, Reitan Gruppen (Rema 1000), og Scan AB, står for 34,9 % av de totale leieinntektene. PEN har en ledighet på 3,3 % som i sin helhet relaterer seg til en handelseiendom på Forus i Rogaland (Forus Park AS). Forvalter jobber aktivt med å prøve å forlenge leiekontraktene i porteføljen for å sørge for at prosjektene er best mulig strukturert for salg innen utløpet av Type leiekontrakter 68% 32% BareHouse Standard 7

8 Forfall rentesikring (mill NOK) Porteføljen - Finansiering Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 2,6 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 5,2 %, hvilket er det samme nivået som ved forrige kvartalsrapportering. Etter hvert som flere rentebindinger utløper, forventer forvalter at den totale lånekostnaden vil fortsette å falle som resultat av svært lav flytende rente. Således forventes det at man får en marginalt bedret kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom de neste årene. Totalt er 65 % av underliggende rente bundet. Nærmere 40% av rentebindingene til PEN løper ut i perioden Lånemarginer PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per på 180 basispunkter, noe som er tilnærmet helt uendret fra forrige kvartal. Normale markedsmarginer for prosjekter av den typen PEN er investert i utgjør anslagsvis basispunkter på nåværende tidspunkt. Låneportefølje PEN sin underliggende låneportefølje utgjør omtrent NOK 1,3 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 67 % (underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2017 vil PEN indirekte betale avdrag tilsvarende ca. NOK 33 millioner, noe som tilsvarer 2,5 % av låneporteføljen for Det bemerkes at endringene i strukturen på låneporteføljen, herunder gjennomsnittlig lånemargin, rentebinding og total rentekostnad, vil i den fasen PEN er inne i påvirkes av hvilke prosjekter som selges. Dette som følge av at det er relativt store individuelle forskjeller mellom underliggende lån i prosjektene. Derfor kan det oppleves at endringene fra kvartal til kvartal ikke nødvendigvis følger markedets bevegelser. For tredje kvartal er det forventet at gjennomsnittlig lånerente og lånemargin i porteføljen vil stige som følge av salget av Bryggeriet Holding KS, da dette selskapet har hatt en svært gunstig lånefinansiering betydelig bedre enn hva som ansees markedsmessig ,6 % ,2 % 12,7 % 12,0 % ,5 % 3,2 % 3,8 % 1,4 % Flytende Utløp rentesikring (årstall) 9,7 % 8

9 Porteføljen - Nøkkeltall PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 1,96 milliarder per Dette tilsvarer en netto yield på 7,3 %. Vektet gjenværende kontraktslengde er 7,0 år. Porteføljen har en geografisk spredt eksponering der hovedvekten representeres av eiendommer i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Kursutvikling VEK ( ) NOK 119 per aksje Akkumulert utbetaling NOK 109,70 per aksje Sist omsatt NOK 97 per aksje Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 1,96 mrd Verdi av EK (basis VEK) NOK 576 mill Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 470 mill Brutto leieinntekter NOK 152 mill Netto yield portefølje basis VEK 7,3 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,7 % Estimert EBITDA yield basis VEK 7,1 % Kontraktslengde (år) 7,0 Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 25 Ledighet 3,3 % KPI Regulering 98 % Beliggenhet 9% 8% 33% 11% Type bygg (Segment) 39% Stor-Oslo Østlandet Stavanger/Sola Sverige Danmark Leienivå portefølje (NOK per kvm) Kontor Handel Lager og logistikk 947 Industri Annet % 15% 6% Handel Industri Kontor Lånefinansiering Belåningsgrad 67 % 33% Lager/Logistikk Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 5,2 % Gjenomsnittlig rentebinding (år) 2,6 39% Annet Andel rentebundet 65 % Gjennomsnittlig lånemargin 1,8 % Overkurs swapavtaler NOK 20 per aksje Prosjekt / selskap Eierandel Type bygg Beliggenhet Antall kvm Gjenstående leietid (år) Netto yield Andel av portefølje * Bryggeriet Holding AS/KS 100 % Kontor Stor-Oslo ,7 4,1 % 7,5 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20 % Industri Stavanger/Sola ,0 7,1 % 1,8 % Forus Handelsbygg AS 50 % Handel Stavanger/Sola ,8 6,2 % 3,0 % Forus Kontorbygg AS 50 % Kontor Stavanger/Sola ,8 8,9 % 8,2 % Forus Park AS 100 % Handel Stavanger/Sola ,0 7,0 % 11,7 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS 25 % Kontor Stor-Oslo ,5 4,8 % 8,3 % Krags Gate Eiendom III IS/AS 30 % Industri Østlandet ,1 9,5 % 3,8 % Logistikbyg Århus ApS 100 % Lager/Logistikk Danmark ,5 7,7 % 8,7 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100 % Lager/Logistikk Sverige ,6 7,1 % 8,0 % Logistikkbygg II AS/KS 79 % Lager/Logistikk Stor-Oslo ,5 9,4 % 10,9 % Lysaker Nova AS 100 % Kontor Stor-Oslo ,4 8,6 % 6,9 % Sola Næringseiendom KS 35 % Annet Stavanger/Sola ,5 22,5 % 8,5 % Stamveien 1 AS 40 % Lager/Logistikk Stor-Oslo ,4 8,6 % 4,9 % Vangsveien Eiendom Holding AS 100 % Kontor Østlandet ,1 5,4 % 7,7 % * basert på andel av total nettoleie 9

10 Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom per andre kvartal Kontorleiemarkedet i Oslo Kontorledigheten i Oslo er per april ,1 %, noe som betyr mer eller mindre stabil utvikling i løpet av første halvår av Børsnoterte Funcom har signert en leiekontrakt med Vika Eiendomsforvaltning i Kirkegata 15 for ~1.700 kvadratmeter. I årene fremover, forventes kontorledigheten i Oslo å falle videre. Dette kan forklares med fortsatt positiv sysselsettingsvekst, konvertering fra kontor til annet bruk, i tillegg til en begrenset nybyggingsaktivitet i hovedstaden. Leieprisene opplevde et press oppover i første halvår av 2017, og denne trenden er forventet å fortsette videre de neste to årene. I første omgang vil dette gjelde CBD samt områder som opplever lav kontorledighet som Majorstuen og Nydalen, mens andre attraktive kontorkluster i Oslo vil merke oppgangen i løpet av Leienivåene er forventet å holde seg uendret i vestaksen basert på høy ledighet i området. Følgende er de største kontraktene siden forrige kommentar: Norconsult har signert en ny 10-års avtale for ~4.000 kvadratmeter med Entra i Kjørbo-parken i Sandvika. Eiendommen vil bli utviklet og oppgradert til Powerhouse standard, og Norconsult flytter etter planen inn i eiendommen i oktober I tillegg, har Norconsult forlenget lengden på deres nåværende leiekontrakt på ~ kvadratmeter på Kjørbo. Vipps og Eiendomsverdi har signert leiekontrakter for totalt ~2.200 kvadratmeter med Wahl Eiendom i Dronning Eufemias gate 42 i enden av Barcode, og er med dette byggets to første leietakere. Svill Eiendom skal bygge nye kvadratmeter for Aleris i Fredrik Stangs gate på Frogner. Det nye bygget skal slås sammen med den eksisterende Aleris-klinikken som også er eid av Svill Eiendom. Den nye leiekontrakten er på 25 år pluss en opsjon på ytterligere 15 år med oppstart Den eksisterende leiekontrakten er forlenget med ytterligere 15 år. Totalt leier Svill Eiendom ut ~ kvadratmeter til Aleris. Leiemarkedet for logistikk i Stor-Oslo regionen er fremdeles sterkt med stabilt lav ledighet, og etterspørsel etter moderne logistikkbygg innen de kommende 2-4 årene er fortsatt på et høyt nivå. Leienivåene har ikke endret seg stort i logistikkmarkedet de siste årene, og leienivåene for de beste områdene er fremdeles på NOK / m 2. Observerte leiepriser er høye fra Berger til Vinterbro ettersom disse områdene anses som mest attraktive.

11 Markedskommentar (fortsettelse) Kilde: Akershus Eiendom per andre kvartal Transaksjonsmarkedet Transaksjonsmarkedet i første halvår av 2017 har opplevd høy aktivitet, og per i dag er transaksjonsvolumet på i overkant av NOK 32 milliarder fordelt på rundt 125 transaksjoner (inkluderer kun transaksjoner over NOK 50 millioner). Den høye aktiviteten ser ut til å fortsette i andre halvår, og det endelige transaksjonsvolumet er per i dag anslått til NOK 70 milliarder. Prime yield-estimatet for kontoreiendom holder seg stabilt på 3,75 %. Yield for gode kontoreiendommer med sekundær beliggenhet er punker høyere. Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige kommentar inkluderer: Pecunia har inngått avtale om salg av det nye Kripos-bygget i Nils Hauges gate 25 på Bryn i Oslo for NOK millioner til et syndikat satt opp av Arctic Securities. Eiendommen ferdigstilles i disse dager, og Kripos har inngått en 15-års leieavtale på det meste av bygget, med opsjoner på resten. Aspelin Ramm har kjøpt halvparten av Storebrands Ruseløkkveien 26 i Vika. Det foreligger store planer for eiendommen, og det nye bygget blir på rundt kvadratmeter, inkludert handelsarealer. Oslo Kommune har kjøpt en skoletomt på Frysja i Oslo for NOK 354 millioner av et Clarksons Platou syndikat. Det er behov for skole i Frysja-området og kjøpet har blitt godkjent av Bystyret i Oslo. Eiendommen har i dag en lengre leiekontrakt med Møller Eiendom. Colliers International Corporate har kjøpt Storgata 5-7 i Oslo sentrum på vegne av en investorgruppering for NOK 222 millioner. Storgata er under utvikling, og Storgata 5-7 er nå under full rehabilitering. Syndikat tilrettelagt av Vika Project Finance har kjøpt tre eiendommer den siste tiden for omtrent NOK 580 millioner. Eiendommene er henholdsvis nærsenteret Sæter Torg på Nordstrand i Oslo, den nye kontoreiendommen Tykkemyr 1 i Moss og handelseiendommen Fiboveien 14B/12E i Lyngdal.

12 Vi ser boligbremsen i hvitøyet vil den påvirke næringsmarkedet? Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom I slutten av 2. kvartal 2017 skrives det svært mye om oppbremsingen i boligmarkedet. Etter et hektisk 2016 der prisene på boliger steg med 24 % i Oslo og 15 % i landet som helhet, har en blanding av nye låneutmålingsregler og mer forsiktige boliginvestorer gitt oss den første nedgang i priser siden Ifølge Econ var salg av nye boliger i mai nesten 40 % lavere enn i tilsvarende periode i fjor, og meglerne rapporterer om et rekordstort antall bruktboliger på markedet. Enkelte sjeføkonomer forventer nå en prisnedgang på opptil 20 % i Oslo, og argumenterer med at det bare vil bringe prisene tilbake der de var i starten av Dette vil virke som et jordskjelv, men dersom det skjer i og blir etterfulgt av en periode hvor økonomien vokser raskere og flere får jobb, vil det høyst sannsynlig være en forbigående nedtur, slik mange andre i bransjen hevder. Vi har tidligere omtalt hvordan kontor- og boligmarkedene er nærmest frikoblet fra hverandre, fordi både tilbuds- og etterspørselskreftene er helt forskjellige. Den svært rasjonelle kontorleietaker har valget mellom en horde av eksisterende bygg og tomter, med ivrige eiere og utbyggere, og moderate forskjeller mellom beliggenheter. Et boligprisfall har derfor lite å si for kontor-etterspørselen. På den annen side og dette har allerede DNBanalytiker Simen Mortensen påpekt kan dette påvirke kontormarkedet indirekte ved at færre eiendommer blir tatt ut av markedet og konvertert til boliger. Vi tror ikke dette vil skje i særlig grad, av flere grunner. Hovedgrunnene til at dette ikke får stor innvirkning på kort/mellomlang sikt er følgende: Konvertering av eldre bygg skjer også til flere andre formål enn bolig. Hotell og handel samt offentlige formål som skole tar også en del areal; i sentrum av større byer er spesielt hotell et populært formål. En del av de byggene som er forventet å konverteres, er i stor grad av under middels beliggenhet og kvalitet for kontorbrukere. Om de blir stående ledige, vil de ikke påvirke markedet i stor grad. En eier vil også neppe legge særlig investeringer i bygget dersom planen uansett er å fjerne det fra markedet. Basert på dette tror vi ikke at aktørene i kontormarkedet vil påvirkes nevneverdig. Vi forventer fortsatt mellom og m² konvertert eller revet areal i Oslo per år de nærmeste to-tre årene, og frem til starten av 2019 vil det være flere kvadratmeter som fjernes enn som tilføres kontormassen. Man kan nok finne enkeltbygg som forblir på markedet, men dette vil være unntakene mer enn regelen. I mindre byer i Norge kan man se noe av det samme. Den eneste andre byen med et signifikant konverteringsareal er Bergen der har opp mot m² i sentrum blitt fjernet fra kontormarkedet, men det har i hovedsak blitt hoteller. De andre byene har heller ikke hatt den samme prisveksten som Oslo har hatt de siste par årene, så effekten både i pluss og minus vil bli lavere. En mer seriøs påvirkning vil vi først se dersom boligbremsen varer så lange at den påvirker den generelle økonomien og arbeidsmarkedet. Dette kan skje både ved at flere i byggebransjen mister jobben og ved at en boligprisfall fører til at boligeiere må begrense lånekreditten, og slik sett øker sparingen og reduserer forbruket dette vil føre til en større oppbremsing, men det skjer i så fall via arbeidsmarkedet. Dette bør ikke kunne skje så lenge norsk (og europeisk) økonomisk vekst er stabil eller stigende slik prognosene skulle tilsi, så det krever at noe annet går galt, sannsynligvis i så fall utenfor Norge. De fleste bygg som er forventet tatt ut av markedet de kommende år, er inne i reguleringsprosesser som ikke lett kan reverseres, og et kjøligere boligmarked vil da bety at prosjektet blir utsatt i tid.

13 Definisjoner og ansvarsfraskrivelse I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. EBITDA Earnings Before Interest Tax, Depreciation and Amortization. Dette tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). Hjemmelsselskap Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom IRR Årlig avkastning, målt i prosent. Overkurs Overkursen reflekterer nåverdien av differansen mellom rentebindingen og gjeldende markedsrente for tilsvarende durasjon, og representerer kostnaden tilknyttet en evt. innfrielse av rentebindingsavtalen. Ved beregning av VEK per er 87,5 % av brutto overkursen hensyntatt i beregning av VEK. PEN / Selskapet Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. PAI Pareto Alternative Investments AS. Pareto Selskaper i Pareto Gruppen. Prime yield Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. VEK Verdijustert egenkapital. Yield Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Yield gap Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Ansvarsfraskrivelse: Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Alternative Investments AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Securities AS Project Finance s markedsrapport av mai Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner. 13

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer