Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke:

2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig Forvalter Forvalter Eiendom Eiendom Tlf: Tlf: E-post: E-post: Hans Gunnar Martinsen Forretningsfører Eiendom Tlf: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: , 2

3 Forvalters kommentar Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) har en verdijustert egenkapital per 30. september 2014 på NOK 133 per aksje, som tilsvarer en oppgang på NOK 4 per aksje (3,1 %). Kvartalet har vært preget av en liten verdioppgang på eiendommene, som har blitt redusert av en økning i overkurser på selskapets rentebindinger og svekkelse av den norske kronen. Oppsummering Den løpende avkastningen gjennom årets tredje kvartal har bidratt til en direkteavkastning som er i tråd med forvalters forventninger. Brutto eiendomsverdier er oppjustert med 0,35 %, i hovedsak som følge av et bedret eiendomsmarked. Overkurs på selskapets rentebindinger har dog økt med i overkant av NOK 1 per aksje gjennom kvartalet, hvilket har hatt en negativ effekt på VEK. Totalt gir dette en avkastning for kvartalet på 3,1 %. Periode Avkastning Kurs Utbetaling ,6 % , ,8 % 140 6, ,0 % 142 6, ,6 % 137 6, ,0 % 138 6, ,9 % ,0 % 87 6, ,4 % (2H) 0,5 % 201 Siden etablering -12,2 % ,70 Et godt transaksjonsvolum og press på yieldene Årets tredje kvartal har vært preget av et høyt aktivitetsnivå, der det i følge næringsmeglerne har vært gjennomført et betydelig volum av eiendomstransaksjoner. Tredje kvartal omtales ofte som et rolig kvartal, ettersom markedet gjerne bruker litt tid på å ta seg opp etter sommerferien. Akershus Eiendoms estimater fra årets 6 første måneder tilsa et transaksjonsvolum på omtrent NOK 24 mrd. Foreløpige tall indikerer et transaksjonsvolum hittil i år på godt over NOK 30 mrd. Disse tallene inkluderer ikke børsnoteringen av Entra eller oppkjøpene i BWG Homes og Aberdeen Eiendomsfond Norge II. De fleste næringsmeglerne har tro på et totalt transaksjonsvolum for året på over NOK 50 mrd. Schweigaards Gate 21-23, der NSB og Gjensidige er leietakere, vil være en viktig referansetransaksjon i den forbindelse. Selv om det har vært gjennomført noen få transaksjoner med en yield på under 5,0 %, har disse gjerne hatt spesielle parametere som f.eks. et leienivå godt under markedsleie og/eller betydelig utviklingspotensiale. Stadig bedre finansieringsbetingelser Den generelle verdioppgangen i eiendomsmarkedet gjennom 2014 kommer blant annet som resultat av betydelig lavere renter og nedgang i utlånsmargin hos bankene. I skrivende stund er 5- og 10 års swap rente på henholdsvis 1,97 % og 2,46 %, hvilket er nok en ny bunnotering. I følge Union har den samlede lånefinansieringsrenten for et 5-års lån med 5 års rentesikring sunket fra 5,15 % per Q3 13 til 3,99 % per Q3 14. Av den totale nedgangen på 116 basispunkter skyldes 55 basispunkter lavere bankmargin, mens resterende 61 basispunkter kommer som resultat av lavere renter. Selv om finansieringsbetingelsene har bedret seg betydelig, er det fortsatt stor forskjell mellom ulike eiendommer, og det er fortsatt de beste eiendommene som opplever den største verdioppgangen. Således er det en stadig økende forskjell i yield mellom prime og normal eiendom. Handelseiendommer har de siste årene opplevd svak omsetningsvekst innenfor flere bransjer. Det ser dog ut til at veksten fremover blir betydelig bedre, ettersom Virke sine prognoser tilsier en total vekst på 4 % for 2014 og 4,5 % for Byggevarebransjen ser ut til å bli vinneren med en antatt vekst på 6 % i 2014 og 5 % i Markedet for logistikkeiendom opplever også økt aktivitet. Tidligere anslag har fastslått at prime yield for dette segmentet ligger på 6,5 %, men flere transaksjoner indikerer at dette tallet nå i realiteten ligger nærmere 6,0 %. Vi så en trend før sommeren på at gode eiendommer opplevde et marginalt verdiløft, og dette ser ut til å fortsette inn i årets tredje kvartal. Prime yield for de beste kontoreiendommene i Oslo sentrum er nå nedjustert fra 5,25 % tidligere i år til 5,0 % i inneværende kvartal. Flere aktører mener at prime yield i realiteten allerede ligger nærmere 4,75 %, og at det kun er et tidsspørsmål før man vil kunne se transaksjoner på dette nivået. Det pågående salget av Vi har tro på et sunt og velfungerende eiendomsmarked fremover, der gode eiendommer fortsatt vil kunne oppleve verdioppgang. Bankenes økende utlånsvillighet, historisk lave renter, lav arealledighet, moderat nybyggingsaktivitet og økende leienivåer gjør at vi er positive til markedet for næringseiendom. 3

4 Avkastning og kursutvikling Verdijustert egenkapital («VEK») i PEN per 30. september 2014 er på NOK 133 per aksje. Dette tilsvarer en økning på 3,1 % for siste kvartal. Siste omsetning i aksjen ble gjort til en kurs på NOK 105 per aksje, hvilket er opp hele 8,2 % fra omsetningskursen ved forrige kvartalsrapport. Avkastning og kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ( PEN ) er basert på verdijustert egenkapital ( VEK ), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS ( PPF ). Per 30. september 2014 er VEK for PEN fastsatt til NOK 133 per aksje. Dette gir en avkastning på 3,1 % siden siste verdivurdering i andre kvartal 2014 og tilsvarer en nettoyield på 7,1 % for porteføljen. Totalt sett har selskapet hatt en avkastning på 3,6 % i 2014 og 10,2 % over de siste to årene. Ligningsverdien i PEN utgjør NOK 18,43 per aksje per per aksje. Som følge av noen mindre salg i porteføljen vil styret i PEN i løpet av Q vurdere en ytterligere utbetaling til aksjonærene. Over- / underkurs lånefinansiering Total overkurs på underliggende lån i PEN utgjør en negativ effekt på NOK 28 per aksje per 30. september 2014 og er hensyntatt i VEK. Dette er en økning på i overkant av NOK 1 per aksje (3,7 %) siden andre kvartal for porteføljen, og er et resultat av at de lange rentene har falt ytterligere siden forrige verdivurdering. Overkursen vil alt annet likt bevege seg mot null ved utløpet av rentebindingene, og således er det forventet at PEN sin overkurs vil falle med tiden ved uendret rentenivå. Direkteavkastning / Utbytte PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. De siste årene har den årlige utbetalingen ligget på NOK 6 per aksje, men den siste utbetalingen fra selskapet var på NOK 12 per aksje og ble utbetalt Siden etableringen av PEN har det blitt utbetalt totalt NOK 195,3 millioner til selskapets aksjonærer, noe som akkumulert tilsvarer NOK 42,70 Annenhåndsmarkedet Det er totalt utstedt aksjer i PEN. PPF legger til rette for annenhåndsomsetning i aksjen. Siste omsatte kurs er NOK 105 per aksje (omsatt 13. oktober 2014), hvilket tilsvarer en rabatt til VEK på 21,1 %. Omsetningskursen har økt med henholdsvis 8,2 % og 22,1 % siden og Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver eller PPF. Kursutvikling for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 250 VEK per aksje 200 VEK per aksje (utbyttejustert) 175, , juni 06 juni 07 juni 08 juni 09 juni 10 juni 11 juni 12 juni 13 juni 14 siste kvartal siste halvår siste 12 mnd siste 24 mnd siden oppstart PEN 3,1 % 2,8 % 2,8 % 10,2 % -12,2 % Oslo Børs -1,4 % 8,4 % 21,4 % 36,7 % 61,9 % Eiendomsindeks 7,4 % 14,0 % 19,7 % 27,0 % -19,8 % Note: Eiendomsindeksen er basert på OSE4040 Real Estate (inkluderer blant annet selskapene OLT og NPRO) 4

5 Porteføljen - Siste hendelser Nye leiekontrakter / Hendelser i prosjektene Handelseiendom II AS (28,9 %) Handelseiendom II AS eier en rekke dagligvarebutikker i midt- og Nord-Norge og har vært gjennom en betydelig restruktureringsprosess. Handelseiendom II AS har i løpet av tredje kvartal solgt ytterligere to eiendommer i porteføljen. Således har selskapet solgt 7 eiendommer det siste halvåret. Salgene har vært en del av restruktureringsprosessen, der selskapet også har reforhandlet samtlige leieavtaler med Rema 1000 Norge AS. Den gjennomførte restruktureringen vil øke sannsynligheten for en god refinansieringsløsning når selskapets obligasjonslån løper ut i januar Levetid PEN har en levetid som løper frem til 31. desember 2019, og vil således innen den tid søke å realisere selskapet og utbetale kapitalen til aksjonærene. Selskapet kan imidlertid ved 2/3 flertall i generalforsamlingen, på et hvilket som helst tidspunkt før 31. desember 2019, beslutte både fremskutt og utsatt oppløsning og avvikling av PEN. Kapitalsituasjon PEN har en kontantbeholdning per 30. september 2014 på NOK 51 millioner. Kapitalen vil benyttes som arbeidskapital, eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter og til utbytte til selskapets aksjonærer. Styret i PEN har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ytterligere aksjer. Styrefullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2015 og kan benyttes av styret både i forbindelse med gjennomføring av investeringer med oppgjør i PEN aksjer og i forbindelse med kontantemisjoner i Selskapet. Denne fullmakten er ikke benyttet i 2012, 2013 eller hittil i PEN eier totalt egne aksjer. Aksjene er kjøpt til en gjennomsnittlig kostpris justert for utbetalinger på NOK 91,85 per aksje. Transaksjoner i tredje kvartal 2014 Bergen Logistikkbygg AS (25 %) PEN har i løpet av Q3 solgt hele sin eierpost på 25 % i Bergen Logistikkbygg AS. Salgssummen for andelene utgjorde totalt NOK 2,8 millioner, og verdien var tilsvarende VEK for PEN per siste verdivurdering. Totalt har prosjektet generert en negativ absolutt avkastning på 18,8 %, som tilsvarer en internrente på 3,9 %. Prosjekt NNN: I etterkant av tredje kvartal er det inngått budaksept på en av PEN sine investeringer. Som følge av forbehold knyttet til transaksjonen er prosjektet anonymisert. Salgssummen som er avtalt innebærer et totalt oppgjør til PEN på NOK millioner og er hensyntatt i siste VEK. Salgssummen tilsvarer en premie til VEK på ca. 13 %, sammenlignet med verdivurderingen i Q Med forbehold om at transaksjonen gjennomføres vil det kommer mer informasjon i neste kvartal. 5

6 Porteføljen - Leiekontrakter Eiendomsporteføljen PEN forvalter ved utgangen av tredje kvartal en portefølje som har en egenkapitalverdi på ca. NOK 644 millioner. Porteføljen inkluderer 23 prosjekter hvor PEN enten er hel- eller deleier, der PEN sin andel av totalt areal utgjør kvm. Selskapet forvalter eiendom innenfor segmentene kontor, handel og lager/logistikk, som hovedsakelig er lokalisert i Stor-Oslo og Stavanger regionen. Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering utgjør ca. NOK 2,8 milliarder, som tilsvarer en oppgang i bruttoverdier på ca. 0,35 % (målt i NOK) siden forrige kvartal. Eiendomsverdiene tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,1 %. Tar en hensyn til samtlige kostnader i hele strukturen er estimert EBITDA yield for 2014 ca. 6,8 %. PEN strukturen er således en kostnadseffektiv portefølje for investorene. Leietakere %-andel Reitan Gruppen (ink REMA 1000) 14,4 % Stat/kommune 11,1 % Schibsted ASA 7,5 % Kongsberggruppen 6,9 % Scan AB 5,3 % SAS 5,5 % Ringnes AS 5,2 % Freja Transport & Logistics 4,9 % Plantasjen Norge AS 3,9 % ÅF Norge AS 3,6 % Brødrene Kverneland AS 3,5 % Aker Solution ASA 3,1 % Axis Shield ASA 3,0 % Expert AS 2,9 % Arcus Gruppen AS 2,6 % Andre 16,7 % Sum 100,0 % Leiekontrakter PEN har en langsiktig profil der hovedsakelig alle leieinntektene er knyttet opp mot lange leiekontrakter. Dette sikrer selskapet en forutsigbar kontantstrøm og reduserer risikoen i porteføljen. Gjennomsnittlig kontraktslengde for porteføljen utgjør 7,7 år Utløpsprofil leiekontrakter Per tredje kvartal utgjør PEN sine annualiserte leieinntekter ca. NOK 209 millioner. Leieinntektene inflasjonsjusteres årlig med i snitt 97 % av KPIindeksen, og er således forventet å stige i takt med inflasjonen. PEN sine leietakere anses som relativt solide, og de 10 største leietakerne står for ca. 68 % av totale leieinntekter. De tre største leietakerne, herunder Reitan Gruppen (Rema 1000), Stat/Kommune og Schibsted, står for ca. 33 % av de totale leieinntektene. PEN har kun 0,6 % økonomisk ledighet i porteføljen på det nåværende tidspunkt, og har en lav andel av leiekontrakter som løper ut de neste tre årene (8,2 % av total årsleie). Årlig bruttoleie i NOK mill ,6% 14,1% 12,9% 11,4% 9,5% 9,0% 9,0% 7,4% 3,3% 3,1% 0,4% 0,4% 0,8% Årstall utløp leiekontrakt Type leiekontrakter PEN sin portefølje består hovedsakelig av eiendommer med én til tre brukere. Eiendommer med få brukere er enklere å håndtere og er med på å holde eierkostnadene i prosjektene lave. I tillegg har PEN en relativ høy andel (37 %) av «barehouse» kontrakter, hvor driftskostnader og driftsrisiko ligger hos leietaker. Samlet sett fører dette til at PEN har en veldig kostnadseffektiv eiendomsportefølje, hvor historiske eiendomsrelaterte eierkostnader har ligget på 5-8 % av underliggende leie. 63% 37% BareHouse Standard 6

7 Porteføljen - Finansiering Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene 4,1 år og gjennomsnittlig lånerente inkl. margin er på 5,8 %. Etter hvert som flere rentebindinger utløper, forventer vi at den totale lånekostnaden vil fortsette å falle, som resultat av svært lav flytende rente. Således forventes det at man får en marginalt bedret kontantstrøm i enkelte av prosjektene gjennom de neste årene. Totalt er 83 % av PEN sin underliggende rente bundet, og således er PEN sin rentekostnad i skrivende stund lite eksponert mot endring i markedsrenter. Lånemarginer PEN har en gjennomsnittlig lånemargin per 30. juni 2014 på 172 basispunkter. Det er ned med 3 basispunkter fra forrige kvartal, og skyldes i hovedsak at lånemarginen er justert ned i et par prosjekter. PEN er investert i utgjør anslagsvis basispunkter på nåværende tidspunkt. Bakgrunnen til at PEN ligger i det nedre intervallet skyldes at det er inngått avtale om fast bankmargin (marginbinding) i flere av prosjektene på lavere nivåer. Fremover forventer vi at PEN sine lånemarginer vil fortsette å øke noe, etter hvert som marginbindingene løper ut. Låneportefølje PEN sin underliggende låneportefølje utgjør i overkant av NOK 2,0 milliarder. Basis siste verdivurdering tilsvarer det en gjennomsnittlig belåningsgrad på ca. 73 % (underliggende prosjektlån / bruttoverdi eiendom). PEN har en langsiktig målsetning om å ha en underliggende belåningsgrad på under 75 %. Gjennom 2014 vil PEN indirekte betale avdrag tilsvarende NOK 50 millioner, noe som tilsvarer 2,4 % av låneporteføljen. Tar man hensyn til avdragene, samt den løpende utbyttekapasiteten kontantstrømmen genererer, gir PEN en forventet avkastning til egenkapitalen på 10-12% p.a. ved uendrede eiendomsverdier og uendret overkurs på selskapets lån. Normale markedsmarginer for prosjekter av den typen % Forfall rentesikring (mill NOK) % 9% 9% 9% 8% 6% 5% 6% 6% 2% 1% Flytende Utløp rentesikring (årstall) 7

8 Porteføljen - Nøkkeltall PEN sin eiendomsportefølje er verdsatt til NOK 2,8 milliarder per 30. september Dette tilsvarer en nettoyield på 7,1 %, og representerer en verdioppgang på 0,35 % i bruttoverdiene (målt i NOK) sammenlignet med andre kvartal Kursutvikling VEK ( ) Akkumulert utbetaling Sist omsatt NOK 133 per aksje NOK 42,70 per aksje NOK 105 per aksje Beliggenhet 5% 5% Stor-Oslo Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 2,8 mrd Verdi av EK (basis VEK) NOK 644 mill Verdi av EK (basis omsetningskurs) NOK 509 mill Brutto leieinntekter NOK 209 mill Netto yield portefølje basis VEK 7,1 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,5 % Estimert EBITDA yield basis VEK 6,8 % Kontraktslengde (år) 7,7 Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 68 Ledighet 0,6 % KPI Regulering 97% 7% 25% 15% Type bygg (Segment) 43% Østlandet Stavanger/Sola Midt-/Nord Norge Sverige Danmark Leienivå portefølje (NOK per kvm) Kontor Handel Lager og logistikk 837 Industri Annet % 5% 21% Handel Industri Lånefinansiering Belåningsgrad 73% Gjennomsnittlig lånerente (ink margin) 5,8 % Gjenomsnittlig rentebinding (år) 4,1 Andel rentebundet 83% Gjennomsnittlig lånemargin 1,72% 34% 19% Kontor Lager/Logistikk Annet Overkurs swapavtaler NOK 28 per aksje Prosjekt / selskap Eierandel Type bygg Beliggenhet Antall kvm Gjenstående leietid (år) Netto yield Andel av portefølje * Bryggeriet Holding AS/KS 100% Kontor Stor-Oslo ,4 6,5 % 5,6 % Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 20% Industri Stavanger/Sola ,7 6,6 % 1,2 % Forus Handelsbygg AS 50% Handel Stavanger/Sola ,0 6,7 % 1,9 % Forus Kontorbygg AS 50% Kontor Stavanger/Sola ,9 7,0 % 6,0 % Forus Park AS 100% Handel Stavanger/Sola ,1 7,0 % 9,6 % Gjelleråsen Eiendom IS/AS 7,5 % Industri Stor-Oslo ,2 5,9 % 2,7 % Handelseiendom I AS 25% Handel Østlandet ,0 7,0 % 2,0 % Handelseiendom II AS (Rema) 29% Handel Midt-/Nord Norge ,3 7,0 % 7,1 % Innovasjonsenteret Holding AS/KS 22% Kontor Stor-Oslo ,6 6,3 % 5,0 % K2 Eiendom AS 11% Kontor Stor-Oslo ,5 6,2 % 3,2 % Kongsberg Industribygg AS 25% Industri Østlandet ,0 8,4 % 4,8 % Krags Gate Eiendom III IS/AS 30% Industri Østlandet ,9 7,9 % 2,5 % Kragsgate Eiendom II AS/IS 10% Kontor Østlandet ,8 8,4 % 0,3 % KV 161 Eiendom AS/IS 25% Kontor Stor-Oslo ,8 7,4 % 2,9 % Logistikbyg Århus ApS 100% Lager/Logistikk Danmark ,2 7,8 % 5,1 % Logistikbygg Linköping Fastighet AB 100% Lager/Logistikk Sverige ,4 7,1 % 5,2 % Logistikkbygg II AS/KS 79% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,2 7,4 % 7,3 % Lysaker Nova AS 100% Kontor Stor-Oslo ,1 6,6 % 4,8 % Lørenskog Vest Eiendom AS 12% Kontor Stor-Oslo ,1 7,7 % 0,5 % Nydalen Næringseiendom AS 27% Industri Stor-Oslo ,6 6,6 % 7,7 % Sola Næringseiendom KS 35% Annet Stavanger/Sola ,2 12,2 % 5,6 % Stamveien 1 AS 40% Lager/Logistikk Stor-Oslo ,2 8,2 % 3,3 % Vangsveien Eiendom Holding AS 100% Kontor Østlandet ,8 6,2 % 5,4 % * basert på andel av total nettoleie 8

9 Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom per tredje kvartal Leiemarkedet Utleiemarkedet er solid med stabil ledighet, stabil til økende leieprisutvikling, samt en god balanse mellom tilbud og etterspørsel. CBD-segmentene har sterkest momentum, mens randsonene opplever en noe svakere vekst. Snittpris for toppsegmentet er per i dag estimert til NOK per kvm. Kontorledigheten ligger per i dag på 7 % basert på vår siste telling. Kontorområdet Oslo ytre øst har opplevd den største forbedringen, fra 9,3 % til 5,3 %. Indre by øst fortsetter og forbedre ledigheten og har gått fra 10,8 % ved sist telling til 7,8 % i dag. Følgende er de største kontraktene i 3. kvartal: Riksrevisjonen skal leie kvm i Storgata og Stenersgata 2-4 som er lokalisert ved siden av hverandre og som begge er eid av Olav Thon. Vardia Forsikring har signert en leieavtale av kvm i Haakon VIIs gate 2. En ukjent internasjonal «industriell gigant» har signert en tiårig leiekontrakt av kvm i BIbygget i Nydalen. Compass/Eurest skal leie kvm i ti år fremover i Asker Panorama I Østensjøveien 32 har mobilselskapet ICE Norge mer enn tredoblet arealet de leier til kvm Utdanningsetaten har forlenget sin leiekontrakt med Nordea Liv i ti år fremover i Strømsveien 102. Logistikk-leiemarkedet i Stor-Oslo regionen er fremdeles sterkt med stabil ledighet, og etterspørsel etter moderne logistikkbygg innen de kommende 2-4 årene er fortsatt på et høyt nivå. Leienivåene har ikke endret seg stort i logistikkmarkedet, og leienivåene for de beste områdene er fremdeles på NOK per kvm. Observerte leiepriser er høye fra Berger til Vinterbro ettersom disse områdene er svært populære OSLO OFFICE RENTS (Nominal NOK) NOK/m²/year H2 86 H2 87 H2 88 H2 89 H2 90 H2 91 H2 92 H2 93 H2 94 H2 95 H2 96 H2 97 H2 98 H2 99 H2 00 H2 01 H2 02 H2 03 H2 04 H2 05 H2 06 H2 07 H2 08 H2 09 H2 10 H2 11 H2 12 H2 13 H2 Prime High std CBD Newer space CBD Good std CBD High std Skøyen High std west fringe High std east fringe Older, ineffective space

10 Markedskommentar (fortsettelse) Kilde: Akershus Eiendom per tredje kvartal Transaksjonsmarkedet Ved starten av fjerde kvartal ser det ut til at transaksjonsmarkedet beveger seg mot rekordvolumer i 2014, og volumet per i dag ligger på i overkant av NOK 30 millioner. Aktiviteten i begynnelsen av fjerde kvartal er fremdeles god. Andre kvartal var som forventet sterkere enn vanlig etterfulgt av et tredje kvartal som var mer aktivt enn hva som var forventet, med flere store og små transaksjoner. Estimatet for totalt volum for 2014 har blitt hevet fra NOK 45 milliarder til NOK 50 milliarder sett bort i fra børsnoteringen av Entra ASA, som ble notert på Oslo Børs 17. oktober. Børsnoteringen av Entra ASA vil tilføye et stort volum til transaksjonsmarkedet. Transaksjoner som er blitt kjent siden vår forrige kommentar inkluderer: City Finansiering har kjøpt Nydalen Allé 35 med PST som leietaker og en gjenstående leiekontrakt på 11 år Oslo Areal har kjøpt de to nabobyggene lokalisert i Tullins gate 2 og Pilestredet 33 av henholdsvis DNB Næringseiendom og Aberdeen Asset Management Madison International Realty («Madison») sikret seg ytterligere 59,5 % av Statoils kontor på Fornebu hvor hovedselger var Koksa Eiendom Madison har også kjøpt halvparten av Steen & Strøm Magasin fra Schage Eiendom W.P. Carey kjøpte kontoret til Total E&P lokalisert i Finnestadveien 44 i Stavanger for NOK 733 millioner fra Norwegian Property Prime yield estimatet ble senket fra 5,25 % til 5,0 % tidligere i år. Siden den tid har renter og marginer fortsatt nedover noe som sannsynliggjør en ytterligere senkning av yield-nivåene i tiden fremover. Utenlandske aktører er stadig mer synlige i det norske transaksjonsmarkedet, hovedsakelig i Oslo, noe som kommer frem i flere av de siste transaksjonene som er registrert i markedet. Transaksjonsaktiviteten i logistikkmarkedet har økt og antall registrerte transaksjoner hittil i år er på samme nivå som 2013 totalt, men er likevel noe lavere en tilsvarende periode i 2010 og Transaksjonsvolumet er per i dag rundt NOK 3 milliarder.

11 Oljebransjen hiver ut folk hva med kontormarkedet? Kilde: Tema-artikkel Akershus Eiendom I begynnelsen av 2013 var oljebransjen den største, og nær sagt eneste, sektoren som hadde solid vekst i antall ansatte og derfor stadig bestilte mer kontorarealer. Situasjonen da var at Oslo-markedet for kontorutleie var inne i en god vekstperiode, men at det hovedsakelig var de sentrumsnære og vestlige kontorområdene som nøt godt av dette, da aktørene i oljebransjen tradisjonelt holder til i disse områdene. Nybyggtakten var ganske solid, spesielt i områdene Skøyen, Lysaker og Fornebu. Stavanger-markedet var enda sterkere, med flere nybygg og store ekspansjonsplaner hos alle aktørene i oljebransjen. I dag, bare 20 måneder senere er stemningen en helt annen. Oljeinvesteringene vil bli lavere i 2015 og 2016 enn de er i år, og med en synkende oljepris blir flere større utbygginger mer usikre. I Stavanger har boligprisene gått ned, og kontorleie på Forus-området har begynt å følge etter. I Oslo og de øvrige byene er det også tydelig at oljeselskapene har revidert sine vekstplaner, men det har ikke den samme effekten, da bransjen utgjør en langt mindre andel av etterspørselssiden i kontormarkedet. Enda viktigere er det at man ikke har kanskje bortsett fra i Stavanger og Sandnes rukket å opparbeide noen ubalanse i form av for mye byggevolum i forhold til veksten i etterspørselen i det generelle kontormarkedet. Markedet er ganske robust, noe vi vil illustrere ved å se på det største segmentet (se grafen nedenfor). Grafen viser faktisk og forventet nybyggaktivitet i kontormarkedet i Oslo, fordelt på tre hovedområder. De grå søylene er vårt estimat for volumet av nye prosjekter som blir offentliggjort for ferdigstillelse i 2015 og Det er verd å merke seg at det nå er færre langsiktige nybygg på trappene enn det vi har sett de siste par årene, og at det er en «sikkerhetsventil» for markedet. Med dette mener vi at dersom man nå får en ytterligere forverring av sysselsettingsprognosene, vil det etter all sannsynlighet bestilles og/eller igangsettes færre bygg enn de grå søylene angir; dette vil igjen hindre økt arealledighet og dermed senke sannsynligheten for lavere leie. For øvrige norske byer er byggetrendene litt blandet. Kontormarkedene i Bergen og Trondheim har et økende antall kvadratmeter i produksjon, mens Stavangerboomen ikke uventet er på vei nedover etter flere år med byggevolumer på kvm kontorer i året. For alle byene er det et fellestrekk at nye bygg i stor grad har leietakere signert allerede; dette betyr imidlertid at en hel del bygg vil bli fraflyttet i årene som kommer. Konklusjonen er at det blir litt roligere i markedet for utleie av næringseiendom det nærmeste året, med færre signeringer av nye kontrakter. Dette er imidlertid ikke et stort problem ettersom øvrig norsk næringsliv går relativt bra, og det fortsatt vil være stabilt behov for kontorlokaler. Det er fortsatt ventet vekst i sysselsettingen, om enn noe lavere i 2015 enn de siste fire år. Med unntak av Stavanger-markedet venter vi derfor nesten ikke nedgang i leienivåene i noen av de større byene, selv om utviklingen skulle bli noe svakere enn hva dagens prognoser tyder på.

12 Definisjoner og ansvarsfraskrivelse I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PEN / Selskapet PPF Hjemmelsselskap IRR VEK Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Pareto Project Finance AS. Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom Årlig avkastning, målt i prosent. Verdijustert egenkapital. 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. Yield Prime yield Yield gap EBITDA Ansvarsfraskrivelse: Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01%). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Earnings Before Interests Taxes, Depreciations and Amortizations. Dette tilsvarer inntekter før finanskostnader, avskrivninger, nedskrivinger og skatt (tilsvarer netto kontantstrøm fratrukket driftskostnader). Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene.. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av april Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner. 12

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010

Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 1 Aberdeen Eiendomsfond Norden/Baltikum ASA Q3 2010 Innhold 3 Hovedpunkter 4 Avkastning 5 Portefølje 6 Kapital og investorer, Omsetning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond

Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Aberdeen Asset Managements Eiendomsfond Kvartalsrapport 3. kvartal 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge I Aberdeen Eiendomsfond Norge I KS Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Aberdeen Eiendomsfond Asia ASA

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31.mars 2013 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 1. KVARTAL 2013 Rapport pr. 31.mars 2013 Innhold 1. Hovedpunkter i første kvartal 2013 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 5 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger:

DnB NOR Eiendomsfond I AS. Investorrapport 3. kvartal 2009. 20. november 2009. Forvalter: Tilrettelegger: DnB NOR Eiendomsfond I AS Investorrapport 3. kvartal 2009 20. november 2009 Forvalter: Tilrettelegger: Næringseiendom Investorrapport 3. kvartal 2009 DnB NOR Eiendomsfond I AS Innhold Side Leder 3 Nytt

Detaljer

Markedsrapport Vår 2015

Markedsrapport Vår 2015 Markedsrapport Vår 2015 LEDER Stor aktivitet og god avkastning også i 2015 2014 var et sterkt år i eiendomsmarkedet. Transaksjonsvolumet var rekordhøyt, renter og yieldnivå falt videre og avkastningen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2012

Markedsrapport Vinter 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Vinter 2012 Eiendomsselskapene har økt kjøpstakten UNION Gruppen AS UNION Gruppen er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for næringseiendom. UNION Gruppen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling

Markedsrapport Høst 2013. Fra nøling til handling Markedsrapport Høst 2013 Fra nøling til handling LEDER Fra nøling til handling Vi kan nok en gang presentere et godt salgsvolum for Norge med ca. 100 omsetninger så langt i år. Inkluderer vi transaksjoner

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Vinter 2014

Markedsrapport Vinter 2014 Markedsrapport Vinter 2014 LEDER Økt yield-gap Økt yield-gap i i transaksjonene Differansen Differansen mellom mellom yield og yield samlet og samlet lånefinansieringsrente inkludert inkludert prime kontoreiendom

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 4. KVARTAL 2012 RAPPORT PR. 31.DESEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 4. kvartal 2012 3 2. Eiendomsporteføljen og selskapsstruktur 6 3. Finansiering 8 4. Markedssyn

Detaljer

Markedsrapport 1-2009

Markedsrapport 1-2009 Markedsrapport 1-29 Eiendomsavkastning i et langsiktig perspektiv Gjesteartikkel av Håvard Bjorå i IPD Norden AB Side 5 Transaksjonsmarkedet Fremmedfinansieringen bremser markedet - bedring på sikt! Side

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2012 3. KVARTAL RAPPORT PR. 30.SEPTEMBER 2012 INNHOLD 1. Hovedpunkter i 3. kvartal 2012 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010

Nordisk Areal Invest AS. Rapport pr. 31. mars 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2010 1. KVARTAL Rapport pr. 31. mars 2010 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje. Selskapet

Detaljer

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2015 1. kvartal Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr 31. mars 2015 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Rapport pr. 31.mars 2015 Innhold 1. Hovedpunkter første kvartal 2015... 3

Detaljer

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010

Nordisk Areal Invest. Rapport pr. 30. juni 2010 Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest 2. KVARTAL 2010 Rapport pr. 30. juni 2010 1. Sammendrag av kvartalet Nordisk Areal I AS sin eiendomsportefølje utviklet seg positivt gjennom 2. kvartal 2010. Ledigheten

Detaljer

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS

Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 09 1. KVARTAL Rapport pr. 31. MARS 2009 Nordisk Areal I AS First Eiendomsinvest I AS 1. Innledning Nordisk Areal I AS er et eiendomsinvesteringsselskap med en aktivt forvaltet nordisk eiendomsportefølje.

Detaljer

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS

Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS Nordisk Areal I AS Nordisk Areal Invest AS 2011 2. KVARTAL RAPPORT PR. 30. JUNI 2011 INNHOLD 1. Høydepunkter i 2. kvartal 2011 3 2. Forvalters kommentar 4 3. Avkastning og kapitalforhold 4 4. Eiendomsporteføljen

Detaljer