ROSENBERG VERFTS KLUBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ROSENBERG VERFTS KLUBB"

Transkript

1 ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2005

2

3 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2005 Forsidebilde: Montering av flammebommen på Melkøya - en jobb der våre folk var sterkt involvert. 1

4 Medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte: Tordis Alvær Toralv William Berge Emil Egedahl Edvar Edvartsen Kornelius Fossan Bertel Fossmark Kåre Hagen Ruth Husebø Magnus Laugaland John Litsheim Sverre Johannes Madsø Rudolf Monsen Herbjørn Nikolai Nilsen Einar Henry Rønning Marthon Totland Roald Johannes Volden Vi minnes disse våre arbeidskamerater og lyser fred over Deres minne. 2

5 ÅRSMØTE I SPISESALEN I ROSENBERGHALLEN MANDAG 6. MARS KL TIRSDAG 7. MARS KL ONSDAG 8. MARS KL TORSDAG 9.MARS KL Dagsorden: 1.Beretninger 2.Regnskaper 3.Innkomne forslag 4.Honorarer 5.Valg For at årsmøtet skal kunne avvikles på en rimelig tid, ber vi alle gå gjennom beretning, regnskap og innkomne forslag på forhånd. 3

6 INNHOLDSFORTEGNELSE Dagsorden punkt 1 - Beretning 2005 side 1. Faglig politiske og økonomiske forhold 5 2. Rosenberg - Klubbåret Avtaler og lønnsforhandlinger Velferds- og sosialsaker Klubbens organisasjon Vernearbeidet Årsrapport for lærlinger og studiearbeidet Andre aktiviteter 28 Dagsorden punkt 2 - Regnskaper 32 Dagsorden punkt 3 - Innkomne forslag 34 4

7 KAPITTEL 1 Fagpolitiske og økonomiske forhold 2005 var prega av Stortingsvalget. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet hadde funnet sammen, og gikk til valg som et rød/grønt alternativ til den sittende markedsliberalistiske Bondevik regjeringa. Fagbevegelsen støtta de rød/grønne, og hadde gjort dette i lang tid. Nå skulle den lange valgkampen avgjøres. Bakgrunnen for støtten var klar: for arbeidsfolks rettigheter mot et totalt frislepp av markedsløsninger. Dette viste igjen i næringspolitikken der Bondeviks folk ikke hadde verktøy. Det viste igjen på nytt utkast til Arbeidsmiljølov med nesten ikke grenser for overtid, mulighet for kortidsansettelser og svekkelse av oppsigelsesvernet. Det viste igjen i de gjentatte diskusjoner og endringer i permitteringsregelverket. Det viste igjen på muligheten til å få i gang friskoler, dvs. skoler betalt av det offentlige men privat drevet. Det viste igjen på konkurranseutsetting av offentlige tjenester. Og det viste igjen på at kommuneøkonomien blei skvisa. Fagbevegelsen støtta de rød/grønne og hadde klare krav til hva disse måtte innfri. AP, SV og SP gikk til valg på Soria Moria erklæringen, som inneholdt klare løfter til fagbevegelsen. Valget ble spennende, og de rød/grønne fikk et knapt flertall. For første gang skulle SV bli med i en regjering, i seg sjøl en stor utfordring for et parti som alltid har vært i opposisjon. Regjeringa skal styre på grunnlag av Soria Moria erklæringa, og det kan være nyttig å sitere noen viktige punkter om olje og industripolitikk: Regjeringa vil bl.a: sikre et sterkt offentlig og nasjonalt eierskap for å nå viktige politiske mål og sikre avkastning og inntekter til fellesskapet. at våre energi ressurser skal være hele folkets eie. Vi vil derfor ha et sterkt offentlig eierskap til våre vannkraftressurser og våre petroleumsforekomster. sikre stabil aktivitet i norsk olje- og gassvirksomhet. Vi skal være verdensledende på teknologi og miljø. Et mangfold av statlige og private - små og store - aktører er nødvendig for å oppnå dette. at utvinningsgraden i feltene må økes gjennom økt forskning og også ved bruk av CO2 injeksjon. trappe opp innsatsen for å redusere CO2-utslippene fra norsk sokkel, blant annet gjennom økt energieffektivitet, elektrifisering og CO2-deponering. gjennom høye nasjonale miljøkrav og en aktiv nordom rådestrategi, legge til rette for at norske selskaper får en plass i fremtidig petroleumsutvinning også på russisk side. at staten gjennom et statlig selskap deltar i finansieringen av infrastruktur for transport av naturgass, sammen med kommersiell aktører, og at det gjennom dette legges til rette for Co2 - fjerning og transport. at konsesjonene som er gitt for gasskraft skal stå ved lag. Regjeringen vil samarbeide med utbyggerne av gasskraft om anlegg for CO2 fangst, og bidra til at dette kan gjennomføres så snart som mulig. Det er viktige signaler at norske naturressurser skal være i offentlig eie, og at det skal satses miljøoffensivt på olje og gass i Norge. Sterke krefter i SV og miljøbevegelsen har gått inn for å totalfrede store deler av havområdene i nord for olje og gassvirksomhet. De har ikke fått gjennomslag, og det er bra. Olje og gass forurenser, men eneste alternativ som kan erstatte olje og gass på kort sikt, er kull - som forurenser enda mer. Derfor er det viktig at vi i Norge med staten i spissen går inn for å bruke CO2 til trykkstøtte for å presse mer olje ut av feltene. Klarer vi det, har vi tatt et langt skritt for å redusere CO2 utslipp fra olje- og gassvirksomheten i Norge. I tillegg kan vi tilby løsninger til andre ved at CO2 deponeres i tidligere oljefelt. Høg oljepris merkes på aktiviteten i bransjen. Den har vært rekordhøg i 2005, og nye felt står foran utbygging. Likevel var leiteaktiviteten lav på norsk sokkel i Det skyldtes bl.a. mangel på rigger. Aker Kværner skal bygge borerigger på egne verft, en positiv satsning som gir godt belegg for verftene der. Olje- og gass industrien har ei framtid, og vi i bransjen må gjøre det vi kan for å spre dette budskapet. Skal vi klare å rekruttere nye ungdommer, må disse se at yrkesvalget de gjør gir de et arbeidsliv som varer. Lønnsnivået for vår bransje har sakka akterut, og også lønnsmessig må det bli bedre dersom nye folk skal finne det fristende å satse. Våre oppdragsgivere oljeselskapene er de mest betalingsdyktige som finnes. Skal de ha norsk kompetanse så må de gi leverandørindustrien bedre vilkår enn det vi har hatt så langt. En fornyelse av arbeidsstokken på sokkelen er helt avhengig av en industri i land. Regjeringa har tilført norske kommuner sårt tiltrengt penger, og de har reversert Bondeviks reaksjonære framlegg til ny arbeidsmiljølov. Derimot har de rota det til med permitteringsloven ved å gå inn for 10 dagers betalingsplikt og 34 uker permitteringslengde. Dette må endres. På toppen har de gått inn for et skatteopplegg som vil gi de høgest lønte skattelette. Argumentasjonen at utbytte skattlegges tyngre og dermed oppveier lettelse i lønnsskatt, holder ikke for all erfaring - som LO helt rett har påpekt. Permitteringsloven Sjøl om fagbevegelsen aktivt støtter den nye regjeringa, er det viktig at vi klart sier fra når den er på ville veier. Klubben har engasjert seg i permitteringsloven fordi en god lov gir vår bransje mulighet til å holde på folk når vi det er lite arbeid. Etter regjeringas merkelige forslag til permitteringslov, skrev vi følgende til de rød/grønne stortingsrepresentantene fra Rogaland: Gode venner. Vi er glade for regjeringsskifte. Tanken på Morten Meyers ufordragelige glis i 4 år til, er jo nok til å vurdere emigrasjon. Nå slipper vi det, men vi synes ikke om at vår regjering trør i Meyers fotefar. 5

8 Makt er kompromisser, det forstår vi. Likevel er vi sterkt misfornøyde med framlegget til permitteringsperiode og betalingspliktperioden. Noen av dere er vel kjent med vår argumentasjon for minimum 42 ukers permitteringsperiode og maks 5 dagers betalingsplikt. I forrige Stortingsperiode var dette en sak som Stortinget gang på gang måtte endre i forhold til regjeringas forslag. Det klarte vi, ikke minst fordi dere fra Rogaland argumentere og jobbet for industrien og fagbevegelsens forslag. Her er våre hovedpoenger for at vi alle fall skal beholde den ordningen vi fikk mot Bondeviks vilje: Ordningen er et viktig rammevilkår for verftsindustrien og bygning. Rammevilkår bør være forutsigelige og ligge fast - ikke en sak for intens lobby to ganger i året. Offshore som vi tilhører, er syklisk. I tillegg skrur våre oppdragsgivere oljeselskapene igjen kranen med umiddelbar virkning dersom oljeprisen er lav. Vår industri står nå overfor en gedigen utfordring fordi ungdom oppfatter den som usikker - vi sliter med rekruttering. En dårlig permitteringslov vil bety at bedriftene vil holde all bemanning på lavmål. Et fryktelig signal i en periode der vi trenger nye folk. Norge er et høykostland. Skal vi klare å opprettholde industri som konkurrerer på verdensmarkedet, må vi i alle fall holde på virkemidler som gir oss mulighet for fleksibilitet. En god permitteringslov betyr at bedriftene våre kan holde på folk gjennom en dårlig periode. Resultatet ellers vil være oppsigelser og overgang til skjerma næringer. Rosenberg er et eksempel på en bedrift som har kommet seg gjennom en tung periode fordi vi har hatt permitteringsperioder som har gjort det mulig å holde på folk. Permitteringsloven gjelder spesielt for konkurranseut satt industri. Dersom vi vil ha det, må vi også ville virkemidlene. Ingen av de rød grønne partiene gikk til valg for en ordning som var like dårlig som den de nedkjempa mot Bondevik og Meyers vilje. Det er noe som heter utgifter til inntekts ervervelse - tydeligvis en formastelig tanke for livsfjerne regnemestre i finansdepartementet. Vi har sagt det før : I Oslo er all industri lagt ned. Den er usynlig, betyr ingen ting og Hegnar kan få taletid i alle media for å fortelle at vi like godt kan dyrke banan er som å satse på industri. Som Kjartan Fløgstad sier: Oslo er blitt ideologiprodusent der Norge utenfor Oslo ikke eksisterer. Det er en av grunnene til at vi får dårlig håndverk fra departementene. Neste år vil det bli få permitteringer. Både bygg og industri går på høygir. Vårt hovedpoeng er ikke kostnaden med loven, men at den gir mulighet til å holde på og utvikle kompetanse dersom vi får en nedtur i markedet. Vi regner med at dere kan snu denne saken. Vennlig hilsen Einar Risa Klubbleder Rosenberg verfts klubb Så få vi se om de tar signalene og snur. Pensjon Tilleggspensjon er nå blitt obligatorisk for alle bedrifter. Den skal gjennomføres i løpet av 2006, og da skal også AFP opp til diskusjon. Hvordan AFP skal tilpasses ny folkepensjon, blir spennende å se. Fagbevegelsens krav er krystallklart: Vi må ha en AFP ordning for å sikre de som har behov for det en verdig avgang fra arbeidslivet. I tillegg så ser vi fram til en økt satsning både fra bedriftene og det offentlige slik at eldre arbeidstakere får en hverdag som gjør at de kan jobbe flere år. Men en trenger ikke være mye til profet for å spå at her ligger mye politisk sprengstoff. Team fra Statfjord senfase i Rosenberghallen. Fra venstre: Arne B. Handeland, Petter Holst, Jørgen Harbo, Steinar Haugen og Stein Håland 6

9 KAPITTEL 2 Rosenberg i 2005 Styret i Rosenberg oppsummerte det første året etter salget slik: For året 2004 har bedriften hatt som strategi fortsatt å være blant de ledende innenfor HMS, vinne kontrakter i nye markeder, holde budsjettene, være en god arbeidsplass, ha fornøyde kunder, styrke det fleksible verksted, øke fokus på produktivitet og effektivitet og mer fokus på fasilitetsbasert salg. Som oppsummering over året 2004 har bedriften hatt god fremdrift på de fleste av disse områdene. Bedriften er ikke fornøyd med andelen en har oppnådd i nye markeder, og ser at dette tar lengre tid enn tidligere antatt. hadde mange anbud, men lyktes bare nesten. Og i denne bransjen er sølv som kjent nederlag. Vi tapte noen oppdrag pga pris, andre fordi oljeselskapene valgte leverandører som de kjente bedre enn samarbeidskonstellasjoner som vi er avhengige av. Som kjent legger salgsavtalen fra Aker Kværner konkurransebegrensninger på oss ut 2006, og det hindrer oss i å opptre på egen hånd i en del sammenhenger. Viktige jobber gikk tapt, og stemningen etter to slike tap i sommer var heller laber. På mange måter ble 2005 som Det største problemet var å sikre verkstedarbeid og nye kontrakter. På grunn av manglende oppdrag inne på verftet, ble permitteringsperiodene mange og lange. For klubbens medlemmer ble det noen tunge perioder uten arbeid. Heldigvis var det full rulle på Melkøya, og gjentatte sprekk i planene der har ført til mye ekstraarbeid for Aker Kværner og dermed og for Rosenberg. I 2005 var det rundt av våre folk som var på Melkøya, 100 av disse var operatører. Aker Kværner får toppbemanning vinteren/våren 2006, og det går nå charterfly fra Stavanger til Alta alle hverdager. Med så stor bemanning valgte prosjektet av praktiske grunner å arbeide gjennom jule- og nyttårshelga. Tilbakemeldingen fra Melkøya er gode, med minus på lønn for operatørene. Det er ikke bare et Rosenbergproblem, men et problem for hele jern- og metallbransjen. Bakgrunnen er billig, utenlandsk arbeidskraft som har dominert landanlegga helt fram til Det ble av den grunn vedtatt å allmenngjøre tariffavtalene for samtlige landanlegg. Allmenngjøringen ble i praksis iverksatt i fjor, og skal sikre en norsk minimumsstandard på lønn for samtlige - uansett hvor de kommer fra. I tillegg skal arbeidstidsordningen med 2 uker på og 3 uker fri som klubbene i Aker Kværner sitt prosjekt fikk gjennomslag for, kun gjelde for LO-organiserte. Dette håndheves nå på Melkøya og Aukra (Ormen Lange), og bidrar dermed til å skape mer like konkurransevilkår. Snøhvit har vært et godt prosjekt på den måten at det har sikret god inntjening og sysselsetting for både Aker Kværner og Rosenberg. Da prosjektet startet, ble det etablert bonus både for HMS (orden og ryddighet) og for produktivitet og framdrift. Disse bonusene ga fram til august 2005 en samlet uttelling på i overkant av 12 kroner. HMS bonusen fortsetter, og klubbene arbeider for å etablere en ny bonus for å sikre ferdigstillelse av anlegget innenfor de nye tidsfristene. Vårt hovedanliggende er nå å få Snøhvit ferdig. Verkstedet 2005 ble et år med rekordinvesteringer i oljå. De tunge oppdragene var Ormen Lange og Snøhvit, men en vedvarende høg oljepris medførte stor aktivitet også for utbygging- og modifikasjonsprosjekter offshore. Rosenberg Steinar Winum og Sigbjørn Fotland ved kantslipemaskinen som Sigbjørn forbedret slik at vedlikeholdskostnadene gikk ned. For dette fikk han kr. i premie av bedriften. Heldigvis var det flere muligheter. Av Aker Kværner Offshore Partner ble vi tildelt prefabrikasjon til Statfjord senfase. En stor og viktig jobb som gir godt belegg i verkstedet i 2006, og som gir arbeid helt fram til I september fikk vi to moduler fra Vetco. Dette var arbeid til Alvheim skipet som skulle vært gjort i Russland, men der var det ingen framdrift. Vetco valgte da å ta ut jobben og gi den til oss. Dette gir full sysselsetting og behov for innleie til ut mai Vetco jobben har medført entreprise fra Litauen. Firmaet fra Lithauen heter Undoris og har gjort et bra inntrykk. Problemet er lønn: Klubben har bedt om opplysninger ang. lønnsnivå, men det er det vanskelig å finne ut av. Dersom det ikke avklares, blir det en sak som må følges opp i henhold til VO, bilag 9 som omhandler entreprise, sosial dumping og inntak av firma fra lavkostland. Markedet framover er bra, og neste år er siste året salgsavtalen binder oss. For øvrig har vi et greit forhold til Aker Kværner, det samarbeides godt i felles prosjekter. Klubbene har som alltid et aktivt faglig politisk samarbeid gjennom både forbund, lokalt og Vestlandskonferansen. Samarbeid om lønn og nye offshoreprosjekter var viktig i 2005 og kommer ikke til å bli mindre viktig i åra som kommer. 7

10 Eierforhold Aker Kværner avviklet i fjor siste rest av Kværnersystemet. Det som gjensto av virksomheter i Storbritannia, ble skilt ut gjennom et ledelsesoppkjøp, såkalt management buy out. I det salget fulgte Aker Kværners aksjer i Rosenberg med. Aker Kværner beklaga dette, og hevdet at dette ikke var planlagt. Aker Kværners styreformann Leif Arne Langøy kom på besøk sommeren Han ville se på en mulighet for en løsning med Aker Kværner og Rosenberg. Flere møter med vår ledelse og representanter fra Aker Kværner førte ikke fram til noe konkret. Derimot oppsto det en uenighet om overføringen av Rosenbergs aksjer. Aker Kværner hevda at dette var en intern overføring, mens våre aksjonærer mente at dette var et salg som ikke ble varsla i tide. I henhold til aksjeloven skal da aksjene tilbys eksisterende aksjonærer. Saken er nå en rettslig tvist om Aker Kværner har holdt seg til varslingsfristen. Våre aksjonærer har fått medhold i to rettsinstanser på at varslingsfrist ikke er holdt. Om de dermed og har førsterett på kjøp framfor de som fikk aksjene av Aker Kværner, gjenstår å se. Technor gikk ut av Rosenberg, og de andre aksjonærene overtok Technors aksjer. Klubben økte ved dette videresalget sin del av aksjene i Rosenberg fra 10 til 12,8%. Klubben har gjort det klart at vi foretrekker lokale eiere, og at vår aksjepost kan selges slik at vi sikrer en styrking av lokalt eierskap. Men skal det skje, må vi ha en avklaring på eiersitsen og - enda viktigere: En plan for hvordan bedriften skal styrkes og utvikles videre. Rekruttering Rosenberg trenger flere folk, og i fjor begynte vi så smått å ansette både ingeniører og operatører. Oppgangen i oljå har ført til manko på fagfolk, ikke rart etter de omfattende rundene med oppsigelser som prega bransjen for 3-4 år siden. De store svingningene og mangel på langsiktighet fra oljeselskapene, har sjølsagt ført til at ungdom ikke har olje- og gassvirksomhet som førstevalg når yrker skal velges. Dette kommer i tillegg til en merkverdig mangel på utdanningspolitikk, der politikerne prioriterer ungdommens valg mer enn samfunnets behov. Vi siterer politisk redaktør i Bergens Tidende, Trine Eilertsen: Akkurat for tiden er samtlige politikere enige om et par ting. Vi trenger flere omsorgsarbeidere, bedre lærere, vi trenger flere realsiter, og alle bør bli flinkere til å skrive og regne. Hun peker på at i Hordaland dobles elevplassene i studieretning for medie- og kommunikasjonsfag i De andre vinnerne heter dans, sang og drama, og idrett. Taperne heter yrkesfag som elektro, bygg- og anlegg og helse og sosial. I Rogaland jobbes det mer målretta, og fylket er det i landet som har flest lærlingeplasser. Vi har fått universitet, og det er et samarbeid mellom skole og næringsliv. Vår egen industri, Rosenberg med, har likevel mye ugjort. Vår kontakt med videregående opplæring og universitet og høyskoler er for dårlig. Skal vi sikre oss motivert ungdom, må vi sjøl være aktive mot nærmiljøet: skoler og videregående utdanning. Det som er bra, er at vi på Rosenberg er enige om at her må vi komme oss mer ut. Så får vi se hva vi får til. I september fikk Rosenberg to moduler til Alvheim fra Vetco. Her er arbeidet i gang med å samle stålbjelkene til modul TU25. 8

11 Tegning av rørverkstedet. Investeringer I løpet av 2005 skulle vi vært ute av den gamle rørhallen. Det skjedde ikke. Investering i ny hall ble utsatt fordi ordresituasjonen lenge var uavklart. Etter at vi fikk Statfjord senfase og Alvheim modulene, ble det klart at vi hadde behov for å produsere i den gamle hallen et godt stykke inn i besluttet styre å investe i ny rørhall (se tegning). I tillegg er det investert i nytt sveiseutstyr. Ny rørhall som inkluderer maskinverkstedet, vil gi et enda mer effektivt og kompakt verksted. Med dette vil vi være godt rusta til framtidige oppdrag. GMC GMC var i fjor på jakt etter nytt område der de kunne samle aktivitetene sine. De har en leieavtale på skjæret som går ut Rosenberg disponerer et stort område med god plass til andre. GMC må ha en dokk for sin virksomhet, og leide i fjor gamle dokken for flere dokksettinger av båter som skulle overhales. Dette har fungert bra, og det ble enighet om at GMC leier gamledokken og området rundt den av oss. Etter vårt syn er det bra at området på Buøy benyttes av flere industribedrifter. Det sikrer ro omkring bruken av området som er regulert til næringsformål. GMC og Rosenberg er ikke i samme marked. Vi får dermed ikke konflikter om anbud, men kan i stedet avhjelpe hverandre dersom det er behov og mulighet for det. Ryfast Den såkalte fastlandsforbindelsen med Strandalandet - Nord Jæren skapte mange og hissige diskusjoner i Strandalandet er så absolutt fastland, men korteste vei til Stavanger eller Sandnes er båt over fjorden. Ryfast planlegges som tunnel til Stavanger som må opp i dagen på Hundvåg. Et av flere forslag viste at veien skar inn på vårt område mellom Rosenberghallen og maleriet. De medførte sjølsagt heftige protester fra bedrift og klubb, og vi får håpe at denne planen er lagt helt vekk. Dersom den blir stående, vil det bety takk og farvel for videre drift på Rosenberg. 9

12 KAPITTEL 3 Avtaler og lønnsforhold Det sentrale tariffoppgjøret I fjor var lønnsoppgjøret et mellomoppgjør uten avstemming. Fellesforbundet fikk en hevning av timelønna med kr. 1 for vårt område - Verkstedoverenskomsten. Ellers var det enighet mellom partene å følge opp temaet sosial dumping. Man kunne like godt si at partene var enige om å være uenige. Hva som legges i sosial dumping når det kommer til reelle eksempler, er avhengig av om du er i NHO eller i LO. Fra vår side går det på arbeidsforhold og lønn, jfr. det lithauske selskapet Undoris som kom inn på entreprise i fjor høst. Det lokale lønnsoppgjøret Lønnsoppgjøret i 2005 startet da vi fortsatt hadde permitterte og mangel på langvarige arbeidsoppdrag. Under forhandlingene fikk vi kontrakten med modulene til Alvheim, slik at arbeidssituasjonen bedret seg betraktelig. Vi forhandla som vanlig ut i fra Verkstedoverenskomsten (VO) sine kriterier. I VO heter det at grunnlaget for forhandlingene skal være bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter, konkurranseevne og den aktuelle arbeidskraftsituasjonen. Vårt hovedproblem var mangel på arbeid inne på verkstedet. Mangel på arbeid ga mangel på inntjening, Rosenberg hadde problemer med å vinne nye kontrakter. Kundene har vært usikre på hva vi er gode for nå, og ikke minst på hva Rosenberg sammen med andre firma er i stand til. De allianser vi har hatt sammen med andre i forsøket på å få inn arbeid, har vært oppfattet som ukjente og usikre i forhold til etablerte firma som eks. Vetco, Aker Kværner og Fabricom. Dermed har vi blitt valgt vekk, sjøl om vi har konkurrert på pris. På mange måter har det nesten vært som å starte en ny bedrift etter at vi fikk nye eiere. Heldigvis økte arbeidsomfanget på Melkøya. I tillegg til et tungt bidrag til inntjeningen, ga det behov for folk i et mye lengre tidsrom enn det som var den opprinnelige planen. Det sier seg sjøl at dette ikke var den beste situasjonen å drive lønnsforhandlinger i. Folkene våre på Melkøya var misfornøyde med reiselønna, og det kan vi både forstå og være enige i. Situasjonen er stort den samme for heile bransjen vår. Reiselønn på landanlegg har sakka akterut fordi vi i de siste åra har hatt et stort innslag av utenlandske firma med billig arbeidskraft på landanlegga (Kårstø, Mongstad, Kollsnes). I tilegg til det har vi i en situasjon der vi som bedrift må trø forsiktig i forhold til Aker Kværner. Dette gjelder også hva vi kan avtale i forhold til arbeidet på Melkøya. Det betyr at vi hadde mye mindre spillerom enn med en situasjon der vi har egne jobber, og der vi sjøl setter rammer. På denne bakgrunn ble klubb og bedrift enige om følgende oppgjør: Generelt tillegg til alle på kr. 2,50. Timelønna for fagarbeider øker da fra kr. 148 til kr. 150,50 Ny reisesats som øker fra kr. 140, 27 til kr Med 20 % utetillegg blir ny reisesats kr Det betyr at inklusive sentralt og lokalt tillegg har timelønna for oppdrag med overnatting økt med kr. 6,88 dette året. Reisesatsen øker med andre ord med kr. 3,38 mer enn timelønn på verksted. Grunnsats offshore økes til kr Ny offshorelønn blir da 207,28 Det gis et engangstilskudd til permitteringsfondet på kr For arbeid i Stavangerområdet utenfor bomringen, vil det bli gitt daglig kompensasjon tilsvarende bussbillett mellom RV og midlertidig arbeidssted. Lærlingene får prosentvis tillegg av det generelle tillegget i forhold til lærlingeskalaen. I tillegg til dette skulle det ses på annen vinterbekledning enn varmejakkene. Bedrift og klubb var også enige om at vi må gå gjennom bedriftens måte å jobbe på, for å se om vi er rett organisert, at vi har den rette kompetanse og hva som til for at vi skal sikre oss arbeid og rekruttering i framtida. Oppgjøret hadde en ramme på 3,2%. Klubbstyret anbefalte oppgjøret med 10 mot 2 stemmer. Avstemmingen etterpå ga 110 ja, 54 nei mens 18 stemmer ble forkastet. Oppgjøret var dermed vedtatt. Andre avtaler I forbindelse med overgangen fra 12-9 til rotasjon på Melkøya, ble det tull med timene. Det krevde mange og lange runder mellom bedrift og prosjekt før de var enige om hvordan manglende timer i denne forbindelse skulle føres. Bedriften hadde underveis diskusjoner med klubben. Alle av klubbens medlemmer som tapte timer skal ha fått disse kompensert. For de som ikke har blitt trekt timer allerede, er det likevel enighet om at siste avspasering etter endt oppdrag på Melkøya skal være 14 dager. Dette for å kompensere likt for timetapet som oppsto sommeren 2004 ved overgang til ny rotasjon. Bedrift og klubb har inngått avtale at prosedyresveising betales ekstra med kr. 10 pr. arbeidet time. Det ble også inngått avtale om julegratiale for de som jobbet jule og nyttårsaften på Melkøya. 10

13 Langeledrøret i dokken før utskipning til feltet. Sverre Gravdal og Per Magne Hellesøy i sving med Alvheim på sveiseplanet i Rosenberghallen. 11

14 Gjeldende lønnsskala fra Trinn Timefortj. Ulempetillegg for stålsveis/ Tillegg for TIG + stålsveis malere og TIG sveis instrument rørlegger (1 fagbrev + min. med 2 fagbrev 5 TIG sertifikater) 5 (2 fagbrev) 155,50 2,50 4,00 0, ,50 2,50 4,00 5, ,30 2,50 4, ,30 2,50 4,00 5, ,30 2,50 4,00 5,00 Trinn SPESIALARBEIDER HJELPEARBEIDER Timefortj. Timefortj ,80 136, ,80 135, ,80 134, ,10 133,90 Lønnskala lærlinger i % av fagarbeider i trinn 1. Før reform 94 Etter reform 94 Overtid beregnes på trinn 1, hjelpearbeider Ansettelsestid 8. halvår - 90% / 80% 139,87 115,44 7. halvår - 80% / 50% 115,44 72,15 6. halvår - 70% / 40% 101,01 57,72 5. halvår - 61% / 30% 88,02 43,29 Lønnskala unge arbeidere i Alder i år Timefortj. % av hjelpearbeider i trinn 1 + % 17,5 år - 90% 120,51 17,0 år - 80% 107,12 16,5 år - 70% 93,73 16,0 år - 61% 81,68 Andre satser Grunnlønn for reise land kr. 145,00. Reisetillegg land kr. 23,50 Tinefortjeneste land for trinn 4 fagarbeider kr. 174,00 Grunnlønn reise offshore kr. 142,00 Tillegg offshore kr. 39,30 Timefortjeneste offshore for trinn 4 fagarbeider kr. 207,28 12

15 Protokoll mellom Rosenberg Verft AS og Rosenberg Verfts klubb Lønnsoppgjøret 2005 I forbindelse med årets lønnsforhandlinger er det oppnådd enighet mellom bedrift og klubb om følgende: 1. Arbeid utenfor bedriften Dersom midlertidig arbeidssted i Stavanger distriktet ligger utenfor bomringen, vil det bli gitt en daglig kompensasjon tilsvarende bussbillett mellom RV og midlertidig arbeidssted. 2. Grunnlønn verksted Topp fagarbeider økes med kr 1,00 fra sentralt oppgjør + kr 2,50 lokalt, til kr 150,50 Tillegg fra sentralt oppgjør gis per Lokalt tillegg gis med virkning fra Oppdrag utenfor bedriften som medfører overnatting Reisesats økes med kr 4,73 kr til kr 145,00. Samlet reiselønn blir da kr 145,00 x 20% = kr 174,00 Økt lønn reise 2005: kr 4,73+ kr 2,00 = kr 6,68 Reisetillegget vil fremkomme som kr 23,50, på lønns slipp. Tillegget gis med virkning fra Offshore lønn Reisesats offshore økes til kr 142,00. Dette gir en ny samlet offshorelønn = kr 207,28 Tillegget gis med virkning fra Tilskudd til RV-klubb Det gis et engangstilskudd til RV-klubbs stønadsfond = kr ,00 6. Tiltak for å forbedre bedriftens konkurransekraft Bedrift og klubb er enige i at det settes i gang et prosjekt for å se på bedriftens organisering, muligheter for å forbedre produktivitet og øke den enkeltes kompetanse. Dette for å bedre gjennomførings evnen og produktivitet på de jobbene vi har, samt for å styrke bedriftens konkurranse evne med tanke på fremtidige oppdrag.. Stavanger 15. november 2005 Einar Risa Bernhard Nesvik Ove Iversen Rolf Norås Pettersen. Børge Baardsen for Rosenberg Verfts AS for Rosenberg Verfts Klubb 13

16 14

17 15

18 KAPITTEL 4 Velferds og sosiale saker Møter klubb - bedrift Det har vært holdt konferanseprotokollmøter, møter angående permitteringssituasjonen og møter om konkrete saker som fortløpende har vært oppe til drøfting. Bedrift og tillitsvalgte har hatt en rekke møter om arbeidssituasjonen og permitteringer. Stort sett var vi enige om hvordan permitteringene skulle håndteres, men i noen saker har det vært uenighet. Siden dette dreier seg om hvem som skulle bli permittert, skal vi ikke legge skjul på at slike saker var med på å forsure forholdet mellom driftsledere, tillitsvalgte og operatører. Andre saker som har vært oppe er betalingsforhold Melkøya - helligdager, ferie, forskjøvet, kursvirksomhet - spesielt offshorekurs og inntak av firma og arbeidstakere fra Lithauen. Salg Klubbkontoret har solgt noen få artikler fra Oltedal- gensere og sokker. Videre har det vært formidlet salg av kjøkkenkniver og pipesett. Kongeparkbilletter til redusert pris har også vært solgt via klubbkontoret. Til slutt kan vi nevne at vi har en avtale med Fjordline på rabatterte billetter til England og Danmark. Internett Klubben fikk i 2005 sin egen hjemmeside på internett. Her legges ut aktuelle saker fra klubben og innen HMS. Det ligger og informasjon om forsikringer, rabatter og liknende. Årsrapporten er også lagt ut på hjemmesiden. Nå er det viktig at flest mulig kommer med saker og innspill til internettsidene våre. Adressen er: Banksaker Klubben har fortsatt med samarbeid med SR-bank angående bank og forsikring. Vår faste kontakt var med Kåre Gundersen og kontoret til SR-bank på Hundvåg. Ove Iversen har vært klubbens kontakt til SR-bank, og styrte også i fjor avtalen klubben har angående forbrukslån. Medlemmer som har behov for en prat om bank og forsikring, kan henvende seg til klubben for nærmere avtale med enten Kåre Gundersen eller folk på bankens Hundvåg kontor. Trygdesaker Også i 2005 opplevde vi at enkelte av våre medlemmer ble gående lenge i Trygdesystemet uten å få avklaring på sin sak. Dette gjelder både medlemmer som gikk på attføring og medlemmer som ventet på svar på uføretrygdsøknad. Bedriften er med i Inkluderende Arbeidsliv (IA) som IAbedrift. Dette fungerer bra i forhold til saksbehandling av den enkelte. IA kontaktene hjelper også med å presse fram avklaring på de sakene som har lang behandlingstid. Et hovedproblem for oss i fjor, var at mangel på arbeid gjorde intern attføring vanskelig. Klubben hadde også i og har - avtale med advokat Odd Netteland. Sjøl om Netteland i fjor hadde færre saker enn året før, så er det dessverre behov for hans hjelp. Dette gjelder spesielt forsikrings- og trygdesaker. I fjor ble saken angående erstatning for Jan Erik Opsahls yrkesskade endelig avslutta. Saken har gått over 10 år, og er et eksempel på at yrkesskade erstatning på ingen måte kommer automatisk til utbetaling. Seint i fjor ble det inngått forlik i en annen yrkesskadesak som går tilbake til Klubben måtte inn med advokat, som fikk presset fram en akseptabel erstatning. Vi har etter hvert erfaring med at yrkesskade erstatning er vanskelig å få, sjøl om det er opplagt at det er en yrkesskade. Dette viser behov for at vi i fagbevegelsen tar en runde med det politiske miljøet, slik at yrkesskade loven faktisk fungerer etter det som var hensikten. Klubben kommer til å prøve å belyse våre erfaringer gjennom Magasinet. Vi tror bestemt at det er mange som har krav på erstatning, som ikke får. Hjelp via klubben Klubben har avtale med advokat Odd Netteland som kan ta vanskelige saker angående angående økonomi, forsikring og hjelp i trygdesystemet. Dersom du har spørsmål om denne ordningen, kontakt klubbkontoret. Forsikringer Flere har nå begynt å bruke Sparebank 1 sitt nummer ( tlf: 02300) for å melde skader og lignende, men fortsatt er det mange som har en del spørsmål rundt forsikring. Skader kan også meldes via internett for de som har nettbank i SRbank. Vi bringer her en oversikt over de forsikringene medlemmene i klubben har i Spare Bank 1 SR - Bank. Forklaringer på forsikringsuttrykk. Medisinsk Invalid: Hvis du får en lyte eller skade ( mister eks. finger eller hørsel) blir det en prosentvis medisinsk invalid ut ifra skala i rikstrygdeverket. Forsikringen som dette gjelder i er LO ulykkeforsikringen ligger i LO-medlemskapet) og klubbens Lo favør ulykkeforsikring som gjelder i fritiden. Ervervsmessig ufør: Er hvis du ikke kan utføre jobben grunnet f.eks. sykdom. Uføreforsikringen kommer til utbetaling ved 50% ufør eller mer. Det er viktig å legge merke til at ingen blir ervervsmessig ufør under 50%. 1G = Grunnbeløpet i folketrygden som blir regulert årlig i mai/juni. Gjeldende G = kr Begunstigelse = Du begunstiger en person el. flere eller institusjon erstatningsbeløpet hvis du faller fra. Begunstigelse gjelder både klubbens og bedriftens forsikringer ved død. Før du gjør dette er det viktig å ta kontakt med forsikringsselskapet eller klubb, bedrift. Husk å gjøre 16

19 Sveising av stålbjelker på planet i Rosenberghallen til Alvheimmodul det på begge forsikringene. Forsikringene gjelder for eksempel ikke for samboere før en har hatt samme adresse i to år. Da har man mulighet å begunstige samboer slik at forsikringen også gjelder for samboer. Hvilke type begunstigelse. Gjenkallelig begunstigelse vil si at kun forsikringstaker skriver under. Gjenkallelig begunstigelse kan oppheves av forsikringstaker. Denne form for begunstigelse er den mest vanlige. Ugjenkallelig begunstigelse. To stykker skriver under og begge må skrive under for å fjerne begunstigelsen. Spare Bank 1 SR - Bank Gjeldende forsikringer som du har ved medlemskapet i forbundet: Kollektiv hjem, Grunnforsikring liv og LO`s ulykke/fritidsforsikring Kollektiv hjemforsikring (Gjelder i Norden). Din Kollektive hjemforsikring har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene er verd ved f.eks brann. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer eller takstpapirer. Enkeltgjenstander er forsikret for inntil kr og mynt/ frimerkesamling etc. med inntil kr pr.samling. Egenandelen er kr Er det to personer som er medlemmer i et LO forbund bortfaller egenandelen. Bortsett fra ved rettshjelp, naturskade og avskrivninger. Toppforsikringen (tabbeforsikringen) Gjelder i Norden. (ligger inne i trekket på 300 kr pr.lønn) Skader på gjenstander som faller eller blir revet ned, velter og lignende. Tyveri av løsøre fra låst bil, for eksempel klær, bag eller fotoapparat. Skade på eget inventar og løsøre under transport. Tyveri av gjenstander fra balkong, terasse og klesnor. Matvarer som blir ødelagt i fryser på grunn av strømbrudd eller feil på fryseren. 1: Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for alle som tilhører medlemmets faste husstand. 17

20 Forsikringsdekningen gjelder for medlemmets ektefelle / samboer registrert partner ved samlivsbrudd. Medlemmets forsikring gjelder for den andre parten inntil denne har ordnet seg med ny forsikring, men ikke lenger en 2 måneder etter at partene har flyttet fra hverandre. Hvis medlemskapet i forbundet opphører, gjelder forsikringene inntil ny forsikring er avtalt, men ikke lenger en 2 måneder etter at medlemskapet opphørte. Ved dødsfall gjelder imidlertid andre regler. 4: Hvilke skader som erstattes. Det nevnes positivt at utilsiktet utstrømning av brannslukningsutstyr (pulverapparat) dekkes. Forsikringen dekker tyveri fra (låst) låsbar oppbevaringsenhet på siktedes arbeidsplass (f eks garderobeskap) med inntil kr 5.000,-. I vilkårene er det unntatt for tyveri i enkelte angitte virksomheter, bl.a. hoteller, og fra steder det hvor det er alminnelig adgang. I noen grad har det likevel vært dekning på noen typer arbeidsplasser. Etter de nye vilkårene vil alle som har sitt arbeid på sted som ellers er unntatt fra tyveridekningen være dekket med inntil kr ved tyveri. Det gjøres oppmerksom på sikkerhetsforskriftenes krav til låsing. Dekning for tap ved napping av veske (veskenapping) omfatter også tyveri fra veske. Dekning med inntil kr ,- for skade om bord på fartøy eller installasjon til havs ved forlis, havari eller tyveri. Dekningen gjelder bare for sikrede som har fartøyet eller installasjon som arbeidsplass, og det gjøres fradrag for det beløp som sikrede har krav på fra arbeidsgiver i følge lov eller overenskomst. 5: Skadeoppgjør Det fratrekkes ikke lenger aldersfradrag ved sykkeltyveri. Egenandelen ved skade er kr 3.000,-Er sykkelen registrert i Falken sykkelregister reduseres egenandelen til kr 500,-. Er det flere i samme husstand som betaler for kollektiv hjem, fratrekkes ingen egenandel. Ved skade på innbo og løsøre i leiet bolig og skade på bygning ved samme tilfellet, fratrekkes ikke egenandel i erstatningen for innbo og løsøre hvis sikrede belastes for egenandel i bygningserstatningen. Grunnforsikring liv Grunnforsikring liv er ment å være økonomisk førstehjelp. Barn medl. med Medlem med ektef./saboer ektef./samboer og enslige medl. Alder og enslige med Ektefelle/ med barn under t.o.m. barn under 21 år samboer Enslig 21 år , , , ,- pr barn , , under 21 år , , ,- Forsikringen utbetales uansett dødsårsak, og vil komme i tillegg til eventuelle andre livsforsikringer. Grunnforsikring dekker både medlemmet og medlemmets familie. Premien betales via fagforeningskontigent. Fra 67 år og livet ut kr 3.300,- Grunnforsikring liv synker for hvert år fra 50 år og til 67 år. Skalaen med de eksakte beløp finnes under forsikringer på LO`s fritidsforsikring Dekker ulykker i fritiden på medlem. Ved død dekkes det kr ,- for enslige og kr ,- for forsørgere. Ved invaliditet dekkes der kr ,-. for alle NB!!! Gjelder kun medlem og ved ulykke i fritiden. Forsikringer gjennom egen klubbavtale: Toppforsikring på kollektiv hjem Gruppeliv ved uførhet LO favør ulykkesforsikring Toppforsikringens dekning står omtalt i forbindelse med kollektiv hjem. Gruppeliv gjelder ervervsmessig uførhet som er varig over 50%. Det utbetales 3 G ved 100% uførhet inntil 60 år. Er uførheten mindre enn 100%, betales i forhold til dette. Eks. gir 50% uførhet 50% utbetaling. Dersom uførheten øker før fylte 60 år, betales i forhold til det. Denne forsikringen er den eneste vi har som dekker ervervsmessig uførhet. Flere av våre medlemmer har i de siste åra fått utbetaling på denne delen av forsikringene våre. Medlem i klubb, har 2 ganger -LO favør ulykke, -yrkesskadeforsikring fra 1% - 14,99% og -toppforsikring i tilknytning til kollektiv hjem. Denne dekker uhell. Disse forsikringer gjelder for dem som ikke har reservert seg tidligere. LO favør ulykkesforsikring. Forsikringen dekker både deg som medlem, din ektefelle eller samboer og hjemmeboende, ugifte barn under 21 år og partnerskapsavtale. Ulykkesskader i fritiden, som fører til varig medisinsk invaliditet eller død. Utgifter til lege og tannlege etter ulykkeskade, med inntil 5% av forsikringssummen. Død som inntreffer inntil ett år etter skadetidspunktet. Gjelder frem til fylte 67 år. Pkt 6 i avtalen. Forsikrings beløpene utbetales i henhold til familiens sammensetning på skadedagen etter nedenstående oppstilling. 18

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013

Forsikringspakka 2013. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Forsikringspakka 2013 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2013 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016

Forsikringspakka 2016. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Forsikringspakka 2016 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2016 Kollektiv hjemforsikring Kodebokstav H på medlemskortet Medlemmenes innbo og løsøreforsikring Dekker bl.a.: Brann Vannskader Tyveri

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

Personalforsikringer for

Personalforsikringer for Oslo kommune Personalforsikringer for ansatte i Oslo kommune av 01.10.2011 Gjelder fra 01.01.2014 Erstatter tidligere brosjyre av 01.10.2011 Det gjøres oppmerksom på at det er de til enhver tid gjeldende

Detaljer

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune

Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte. Halden. Kommune Informasjonsbrosjyre Personforsikringer for elever og ansatte Halden Kommune 2012-2013 Innhold Side Ord og uttrykk i forsikring 3 Fritidsulykke 4 Gruppelivsforsikring 5 Lov om yrkesskadeforsikring 6 Tariffbestemt

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE kkkkkkkkkkk Til ansatte i Helse Midt-Norge Yrkesskadeforsikring etter Lov om yrkesskadeforsikring Yrkesskadeforsikring etter overenskomsten med Spekter Gruppelivsforsikring Fritidsulykkesforsikring

Detaljer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer

Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14. Personforsikringer Forsikringsdagene i Drammen, 04.06.14 Personforsikringer Agenda Gjennomgang av forsikringene Melde skader - hvilke skader skal meldes - hvordan melde skader 2 Hvilke forsikringer? Gruppelivsforsikring.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i

INFORMASJONSBROSJYRE. Til ansatte i Til ansatte i Dette heftet er ment å gi en oversikt over de forsikringer som Helse Midt-Norge har tegnet for sine ansatte. Forsikringsordningene er med på å skape en økonomisk trygghet for deg og din familie.

Detaljer

Personalforsikring i arbeidsforhold

Personalforsikring i arbeidsforhold Personalforsikring i arbeidsforhold INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011

Forsikringspakka 2011. EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 EL & IT Forbundets forsikringspakke pr. 1.1.2011 Endringer i forsikringspakka fra 1.1.2011 Prisen på kollektiv hjem øker med kr 1 pr. måned Reiseforsikringen: Prisen øker med kr 1 pr. måned Grunnforsikringen:

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE

INFORMASJON TIL ANSATTE Lunner kommune FORSIKRINGER INFORMASJON TIL ANSATTE 2011 Denne orienteringen gir en forenklet beskrivelse av forsikringene som supplement til forsikringsavtalene, forsikringsbevis og vilkår. Ved eventuelle

Detaljer

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE

- FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE DALANE FAGFORENING. - FORSLAG SOM ER FELLES FOR OVERENSKOMSTENE (generelt tillegg/kjøpekraft, generelle krav vedr. arbeidstid, velferdspermisjoner, helligdagsbetaling, betaling for 1. og 17. mai, sluttvederlag,

Detaljer

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund

Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund Personforsikringer For ansatte i Norges Skiforbund 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Definisjoner... 3 Engangsutbetalinger... 4 Tjenestereiseforsikring... 7 Innledning Personalforsikringer Dette heftet

Detaljer

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE

Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE www.gjensidige.no Forsikring for ansatte STEINKJER KOMMUNE 1. Dødsfallsforsikring 2. Yrkesskadeforsikring 3. Melding av skader 4. Dine private forsikringer 5. Ord og uttrykk i forsikring 6. Oversikt over

Detaljer

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12

Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Personal og yrkesskadeforsikringer BRAH-kommunene, 14.05.12 Agenda! Kravene til YS- /personalforsikring i HTA og lovverket! Forsikringsproduktene som møter kravene! Roller og prosedyrer ved skaderegistrering

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~427501### NORCONSULT AS Trondheim, 28. november 2014 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. desember 2014 ###Bedrift~PV04315~~962392687~28.11.2014~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring

i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring i Utdanningsforbundets frivillig gruppelivsforsikring 2013 Livsforsikring og uføreforsikring Følgende er endret i Utdanningsforbundets livsforsikring i 2013: Samboer trenger ikke lenger å begunstige medlemmet,

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner.

Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Gjeldende forsikringsordninger ved internasjonale operasjoner. Definisjoner Yrkesskade: Med yrkesskade menes personskade, sykdom eller dødsfall som er en følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere på Helse Stavanger HF (Illustrasjonsfoto: Colorbox.com) Dette heftet er ment å gi en oversikt over de personalforsikringer som Helse Stavanger

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Oktober. 2016 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller uførhet

Detaljer

NSO Studentforsikring

NSO Studentforsikring NSO Studentforsikring Kjøp FØR uhellet er ute... www.student.no STUDENTFORSIKRINGEN God og rimelig studentforsikring til deg som student Norske studenter har dårlige rettigheter hvis uhellet skulle skje.

Detaljer

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold--

Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- Personalforsikring-- i-arbeidsforhold-- INNHOLD FORSIKRINGER I ARBEIDSFORHOLD... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 Yrkesskadeforsikring... 4 Erstatning ved ervervsuførhet... 4 Erstatning ved medisinsk invaliditet...

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad

Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Oversikt over personalforsikringer for ansatte ved Modum Bad Til deg som er ansatt ved Modum Bad Denne brosjyren gir en oversikt over de forsikringene Modum Bad har tegnet for deg som ansatt. Flere av

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser

Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Kap. I. Innledende bestemmelser Utkast til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land. Fastsatt av Tariffnemnda tariffavtaler m.v. 3. med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av 1.

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk

Sunndal Kjemiske Fagforening. Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk Sunndal Kjemiske Fagforening Forsikringer Medlemsstatus Eksempel lønnstrekk November. 2015 Forsikringer 1 + 2 Gruppelivsforsikring med Uføre og Ulykke (valgfri 580kr/mnd) Utbetaling ved dødsfall eller

Detaljer

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening

ansatte i Gruppeliv Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening ansatte i Gruppeliv Lars Holm Uførekapital Shipping AS Kollektiv ulykke For medlemmer tilhørende Bergen Brannvesen Fagforening Kollektiv Ulykke Ikke forsørgere Ulykke invaliditet Forsikringssum 20 G =1.767.400

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff II Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782###

Personalforsikring. Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~ ~ ~~Avtaler~Etablering~FB Fast ansatte~~vf0000~~1~580782### NORCONSULT AS Trondheim, 18. juli 2016 Forsikringsbevis for ansatte i NORCONSULT AS Avtalenummer: Gruppe: PV04315 Fast ansatte Gjelder fra: 1. juli 2016 ###Bedrift~PV04315~~962392687~18.07.2016~~Avtaler~Etablering~FB

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS

- informasjon til ansatte i Fundamentering AS Personalforsikring - informasjon til ansatte i Fundamentering AS Dette er et sammendrag av det Personalforsikringen omfatter. En skade vil erstattes i henhold til forsikringsavtalen. Ring oss på telefon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet.

Innholdsfortegnelse. Personellforbundet Postboks 9296, Grønland 0134 Oslo Tlf. 23 00 20 70 E-post: post@pefo.no www.personellforbundet. Medlemsforsikringer Innholdsfortegnelse Side 2 Medlemsforsikringer Side 3 Pefo-forsikringen Dødsfalldekningen Uføredekningen Side 4 Ulykkesforsikringen Side 5 ID-tyveriforsikringen Side 6 Ektefelleforsikringenn

Detaljer

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune

Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune Informasjon om personforsikringer for ansatte i Midtre Gauldal kommune September 2015 Risk. Reinsurance. Human Resources. Innholdsfortegnelse Forord 3 Kontaktinfo 4 Melding av skade 4 Ord og uttrykk 5

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff I Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding Norge

Detaljer

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune

Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Personforsikringer for ansatte i Førde kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 2 DEFINISJONER... 3 PERSONALFORSIKRING... 4 YRKESSKADEFORSIKRING... 4 FRITIDSULYKKE... 6 GRUPPELIV... 7 SAMORDNING... 8

Detaljer

ROSENBERG VERFTS KLUBB

ROSENBERG VERFTS KLUBB ROSENBERG VERFTS KLUBB ÅRSBERETNING 2006 2 ROSENBERG VERFTS KLUBB Beretninger og regnskaper samt innkomne forslag for 2006 Forsidebilde: Rosenberg høsten 2006. Hævene Brim på siten i kjent Bergesen grønnfarge,

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

Personal forsikringer for Vikna kommune

Personal forsikringer for Vikna kommune Personal forsikringer for Vikna kommune Innhold Om denne brosjyren 3 Gruppelivsforsikring 6 Ulykkes-/Yrkesskadeforsikring 8 Ulykkesforsikring fritid 11 De nisjoner 13 Når skade inntre er 14 Innholdet i

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2013

Forsikringstilbud Lederne 2013 Forsikringstilbud Lederne 2013 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune

Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Personforsikring i arbeidsforhold for ansatte i Gran kommune Teksten bygger på brosjyren Personalforsikring i kommunen utarbeidet av Skadeforsikring AS 1. INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Forsikringer i arbeidsforhold

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Type forsikring/ytelse Stillingskategori Antall Årsverk Premie Forsikringstaker Forsikringsmegler Trøndelag Brann- og Redningstjeneste Garde AS Forsikringsperiode 01.01.2017-31.12.2017 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Oppsummering Stillingskategori Antall Årsverk Premie

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

LOfavør-forsikringene

LOfavør-forsikringene LOfavør-forsikringene LOfavør Konseptet Gunstige forsikringsordninger for medlemmene Skadebehandling på telefon - egen skadetelefon 02300 Gunstige bankbetingelser Medlems- og fordelskort Kredittkort Forsikringsordningene

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016

Tariffinformasjon. Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Tariffinformasjon Til våre medlemmer omfattet av Industrioverenskomsten Oslo, 29. mars 2016 Mekling og mulig streik Parat og Norsk Industri ble ikke enige i årets revisjon av Industrioverenskomsten. Det

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringstaker Forsikret Forsikringsmegler Vestnes kommune Alle ansatte i bedriften Veno Forsikringsmegling AS Forsikringsperiode 01.01.2016-31.12.2016 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Forsikringsdekninger

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Uføreforsikring Pluss Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2014 Avløser vilkår av 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning...

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet

Utestasjonerte. Forsikringer for ansatte i utlandet Utestasjonerte Forsikringer for ansatte i utlandet 08764-12.2011 Forsikring for utestasjonerte Har bedriften din ansatte i utlandet? Forsikring for utestasjonerte gir trygghet under utenlandsoppholdet

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring med forskuttering - Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2023 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding...

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper

International Insurance Brokers & Consultants. Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III. Compass Holding Norway AS med datterselskaper Informasjonsbrosjyre for Offshore Staff III Compass Holding Norway AS med datterselskaper Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de personforsikringer Compass Holding

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i NFF!

Fordeler for deg som er medlem i NFF! Fordeler for deg som er medlem i NFF! F N F NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGS FORBUND Din trygghet- vår sak! 2014 Fordelene ved å være mange er mange Om oss Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk

Detaljer

Personforsikringer for elever i

Personforsikringer for elever i Personforsikringer for elever i Gjelder fra mars 2016 1 Elevforsikring For elever ved videregående skoler i Akershus Alle elever ved de videregående skolene til Akershus fylkeskommune er omfattet av følgende

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2012

Forsikringstilbud Lederne 2012 Forsikringstilbud Lederne 2012 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: 12.05.2015 Saksnummer: 15-334 Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor OBLIGATORISK

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015

LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk

Detaljer

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING

INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE GRUPPELIVSFORSIKRING GIll FORSIKRING INFORMASJON OM FORSIKRINGSORDNINGENE FOR ANSATTE 2016 GRUPPELIVSFORSIKRING Det gis her en oversikt over de viktigste bestemmelsene i gruppelivsavtalen mellom Virke (Apotekene) og ACE Europe

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene

Her finner du alt du trenger å vite om medlemsforsikringene Forsikringer 2011 Innhold Obligatoriske forsikringer 3 Livs- og uføreforsikringer 4 Innboforsikring 4 Reiseforsikring 5 Barneforsikring 6 Ulykkesforsikring 6 Studentforsikringer 7 Private skadeforsikringer

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Vilkår av 01.01.2007 VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING GAIA INSURANCE A/S Uten hensyn til om noen har skyld i skaden, svarer selskapet i.h.t. Lov om yrkesskadeforsikring av 16.juni 1989 nr. 65, for det tap arbeidstaker er påført

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår NLT Høstsamling 2007 Ved advokat Jørgen Wille Mathiassen og Einar Brændsøi Program Tema 4 Lønns- og arbeidsvilkår 12:30 14:20 Innleding Permiteringsregler Lokale lønnsforhandlinger

Detaljer

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1)

Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Forsikringsvilkår for sykelønnsforsikring i Storebrand (Sykløn1) Innhold: 1 Definisjoner 2 2 Hvem sykelønnsforsikringen omfatter.................................................... 2 3 Hvor sykelønnsforsikringen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer