NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT. 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret."

Transkript

1 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Thomas Spence og Hege Iren Frantzen Dato: Saksnummer: Oppgaver og mandat for NJs lønnsutvalg Ved starten av hver landsmøteperiode bør landsstyret gjennomgå hvordan styret skal forvalte ansvaret for leder og nestleders lønns- og arbeidsvilkår i perioden, og hvordan landsstyret involveres i NJ stabens lønnsforhandlinger. Integrering av Journalisten i NJ gjør at det også er behov for å diskutere landsstyrets funksjon i forbindelse med lønnsforhandlingene i Journalisten. Leder og nestleders lønns og arbeidsbetingelser Lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs leder og nestleder fastsettes av landsstyret. Det står i NJs vedtekter: 37. NJs valgte ledelse NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret. Det vil være behov for saksforberedelser til behandling av lønns og arbeidsbetingelser i landsstyret og det kan ikke gjøres av leder, nestleder eller av sekretariatet. Det har siden 2005 vært tradisjon for at landsstyret velger et lønnsutvalg som forbereder slike saker til landsstyret, og det kan være hensiktsmessig å fortsette med dette. Mandatet for arbeidet bør tydeliggjøre hvilke type saker et slikt utvalg skal saksforberedere for landsstyret og hvilke saker lønnsutvalget har fullmakt til å avgjøre. Allerede vedtatte føringer I forbindelse med en gjennomgang av lønnspolitikken i NJ i 2005 vedtok landsstyret en del føringer for lønnsfastsettelse for leder, nestleder og generalsekretæren i NJ. Landsstyret vedtok at lønnsnivået for leder og generalsekretær bør være av noenlunde samme størrelse. Utover dette vedtok landsstyret i 2005: Leder/nestleder: Leder/nestleders lønn blir fastsatt ved starten på 2-årsperioden og reguleres hvert andre år med virkning fra 1. juli. Begge er unntatt fra Arbeidsmiljølovens nr 1 om overtid.

2 Leder og nestleder har de økonomiske tilleggsytelser som fremgår av lokalavtalen for fagstaben. * Nestleder tilbys en årslønn som ligger 9 prosent under lønnen til leder. Landsstyrets lønnsutvalg legger fram forslag til Landsstyret om lønnsfastsettelse for leder/nestleder. Generalsekretær Generalsekretærens lønnsjustering skjer etter at de årlige forhandlingene med fagstaben er sluttført. Landsstyrets lønnsutvalg forhandler med generalsekretær. Generalsekretær er unntatt fra Arbeidsmiljølovens pgf nr 1 om overtid. Ansatte i NJs sekretariat Lønnen til faglige sekretærer, saksbehandlere, økonomisjef, organisasjonssekretærer og kontormedarbeidere fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingsresultatet legges fram for Landsstyret til godkjenning. Landsstyret velger et frittstående forhandlingsutvalg som sammen med generalsekretær forestår forhandlingene. Fagstab og kontorstab representeres med hvert sitt forhandlingsutvalg. Godkjenning av oppgjør Landsstyret skal godkjenne lønnsoppgjør for fagstab og kontorstab. Samt lønnsoppgjør og andre ytelser for politisk ledelse og generalsekretær Etterlønn Leder, nestleder og generalsekretær har rett til inntil 6 måneders rett til lønnet arbeid for NJ etter avgang, hvor evt. annen inntekt kommer til fratrekk i perioden. Deretter vedtok landsstyret å gi AU fullmakt til å oppnevne et lønnsutvalg som får ansvar for forslag til fastsettelse av lønn for leder, nestleder og for å forhandle lønn med generalsekretær. Senere har landsstyret endret noen av disse premissene og fattet følgende vedtak: Etterlønn jmf eget punkt i LS vedtak 2005 Avgått leder og/eller nestleder, som ikke har en fast stilling å vende tilbake til, beholder sin faste lønn i inntil seks måneder etter avgangen. Det forutsettes at avgått leder og/eller nestleder skal være disponibel for å utføre arbeidsoppgaver for NJ i perioden med etterlønn. Politisk ledelse har fullmakt til å bestemme arbeidsoppgaver. Ordningen opphører dersom personen tiltrer N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 2

3 annen stilling før perioden er over. Dersom vedkommende i perioden har andre arbeidsinntekter skal disse trekkes fra før utbetaling. Sluttordningen innarbeides i kontrakt med Lønnsutvalget. (11.mars 2013: Sakspapirer: Notat fra Lønnsutvalget) Økonomiske tilleggsytelser for leder/nestleder jmf punkt 3 i LS vedtak 2005 Lønnsutvalget har i møte bestemt følgende: Fra landsmøtet 2015 opphører ordningen med at leder og nestleder kan skrive ulempetillegg. Innstillingen ble lagt frem for landsstyret i møtet desember 2014, og enstemmig vedtatt. Pensjon Vedtak i landsstyret 9. mars 2015 knyttet til Thomas Spence pensjon: En gjennomgang av pensjonsløsningen for Thomas Spence viser at den koster NJ rundt kroner mer årlig enn en normal løsning med ansettelse i NJ og NJ-pensjon. Av dette er vel halvparten - knapt kroner moms på refusjonen til Aftenposten, mens resten er merutgifter til livrente og uføreforsikring for mellomlegget mellom lønna i Aftenposten og NJ, samt lønnskompensasjon for fordelsbeskatningen av livrenten. Thomas Spence vil fra 1. april 2015 gå over på pensjonsordningen i NJ. Dette vil spare Nj for store summer. Dersom Spence returnerer til Aftenposten, vil han få innskuddspensjon siden han meldes ut av dagens ytelsesordning i mediebedriften. For å unngå at han taper økonomisk med overgang til en innskuddspensjon, foreslår lønnsutvalget følgende vedtak: Thomas Spence vil få utbetalt en engangssum ved fylte 67 år som kompensasjon for det eventuelle økonomiske tapet han har ved å gå fra ytelsetil innskudspensjon i Aftenposten. Summens størrelse er avhengig av hvor lenge han er leder av NJ. Dersom Spence slutter i NJ ved landsmøtet i 2017, utbetales en engangssum, dog begrenset oppad til kroner, ved fylte 67 år. Beløpet justeres årlig tilsvarende Spence sin alminnelige lønnsjustering. Uttaket av beløpet bestemmes i samråd med Spence, men dersom dette skjer før fylte 67 år, neddiskonteres det. Beløpet settes av i budsjettet til NJ innen utgangen av Dersom Spence fortsetter som leder etter 2017 skal det gjøres et fratrekk med kroner pr. kalenderår i det oppad begrensede beløp. Et eventuelt økonomiske tap Spence får som følge av overgang til innskuddspensjon i Aftenposten skal beregnes med utgangspunkt i hvordan de samlede pensjonsytelser ville vært om han hadde blitt stående i den da N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 3

4 gjeldende ytelsesordning frem til fylte 67 år, dog begrenset oppad til det som følger av første ledd. Kompetanse NJs ledelse Lønnsutvalget fikk tildelt oppgaven med å følge opp planen for kompetanseheving av leder, nestleder og administrativ leder og eventuelle endringer i denne planen behandles av lønnsutvalget : Sak 15, Landsstyresak 103, Kompetanseplan politisk ledelse Vedtak: Leder av NJs lønnsutvalg, Finn E. Våga, og Jan Børge Leirvik legger i løpet av høsten 2012 frem forslag til hvordan ordning for kompetanseheving for politisk ledelse kan være. Forslaget skal også inneholde hvem som behandler søknader og bevilger midler til kompetansehevingen, samt rapporteringsrutiner Sakspapirer: Kompetanseheving i NJ-ledelsen Finn Våga og Jan Børge Leirvik fra lønnsutvalget orienterte. Vedtak: 1. Det utarbeides en plan for kompetanseheving for leder, nestleder og administrativ leder hver landsmøteperiode. Det settes av penger til dette. 2. I løpet av første halvår skal ledelsen fremme forslag om konkrete tiltak og kurs, konferanser, coaching for ledelsesutvikling etc., som godkjennes av lønnsutvalget i NJ. Dette innarbeides i NJs budsjett. 3. Fremdriften følges opp av lønnsutvalget. Eventuelle forslag til endringer i kompetanseplanen behandles av lønnsutvalget. Stabens lønns og arbeidsbetingelser Lønnsfastsettelse i stab skjer gjennom forhandlinger med klubbene i NJs stab og er regulert i en lokalavtale (vedlagt) Forhandlingene fra arbeidsgiversiden ledes av NJs sekretariatsleder. Forhandlingene for Journalisten ledes av Journalistens redaktør. NJs vedtekter inneholder ingen føringer for disse forhandlingene utover: 38. Sekretariat NJs sekretariat ledes av en sekretariatsleder, ansatt av landsstyret. Instruks for sekretariatsleder fastsettes av landsstyret. Instrukser for rådgivere fastsettes av arbeidsutvalget, etter innstilling fra sekretariatslederen. Instrukser for øvrige stillinger fastsettes av sekretariatslederen dersom arbeidsutvalget for den enkelte stilling ikke bestemmer noe annet. Tidligere var lønnsnivået til generalsekretæren knyttet direkte til stabens lønninger og lønnen til generalsekretæren, leder og nestleder var prosentvise høyere enn et snitt av NJ-staben. Siden forhandlingsresultatet med stab så direkte gav virkning på generalsekreærens lønn var det hensiktsmessig å supplere generalsekretæren i N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 4

5 forhandlingene med forhandlere fra landsstyret. Disse deltok i forhandlingsprosessen med stab og resultatet av oppgjøret skulle til godkjenning i landsstyret: Vedtak fra 2005: I forbindelse med en gjennomgang av lønnspolitikken i NJ opprettet landsstyret i desember 2005 et lønnsutvalg og vedtok at lønnsutvalget fastsetter lønn for leder og nestleder, og forhandler lønn med generalsekretær. Oppgjørene skal godkjennes av Landsstyret. Mandat for NJs lønnsutvalg, vedtatt i september 2008 og sist revidert i juni 2010, og sist gang vedtatt ved oppnevning NJs lønnsutvalg : 1. Lønnsforhandlinger med ansatte i NJ Lønnen til rådgivere, økonomisjef, organisasjonssekretærer og kontormedarbeidere fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingsresultatet legges frem for landsstyret til godkjenning. Landsstyret velger et lønnsutvalg som sammen med generalsekretær forestår forhandlingene. Generalsekretæren leder forhandlingene med stab. Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. 2. Lønnsregulering NJs ledelse Landsstyret fastsetter etter innstilling fra lønnsutvalget lønn og andre betingelser for leder, nestleder og generalsekretær. Lønnsregulering skjer årlig med skjæring 1.juni. Utgangspunkt for lønnsreguleringen er medlemmenes lønnsutvikling. Landsstyret kan etter særlig vurdering fravike dette. NJs lønnsutvalg for perioden periode besto av Finn Våga, Åsne Haugli og Marius Tetlie. Finn Våga ledet utvalget. I dag er lønns- og arbeidsbetingelsen til leder, nestleder og generalsekretær ikke lenger direkte knyttet til NJ-stabens lønninger og behovet for sikring under forhandlingene er frafalt. Landsstyret bør derfor på ny definere hvilke rolle det er naturlig at landsstyret skal ha ovenfor forhandlingene med NJ stab. Journalisten Det er landsstyret som har det økonomiske ansvaret i perioden og Journalistens økonomi er underlagt NJ fra I den forbindelse er det nødvendig at landsstyret også definerer hvilke rolle det skal ha i tariffoppgjørene i Journalisten, og om disse skal være på lik linje som med staben i NJ. Forslag til vedtak: 1. Landsstyret oppnevner et lønnsutvalg i begynnelsen av hver landsstyreperiode og disse velges for to år. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 5

6 2. Lønnsregulering NJs ledelse Landsstyret fastsetter etter innstilling fra lønnsutvalget lønn og andre betingelser for leder og nestleder. Lønnsregulering skjer årlig med skjæring 1.juni. Utgangspunkt for lønnsreguleringen er medlemmenes lønnsutvikling. Landsstyret kan etter særlig vurdering fravike dette Lønnsutvalget har fullmakt til å fatte endelige vedtak om lønns- og arbeidsforhold for NJs leder, nestleder og sekretariatsleder i saker av mindre administrativ og økonomisk karakter. Lønnsutvalget har ansvaret for en kompetanseplan for NJs leder, nestleder og sekretariatsleder. 3. En gang i året drøfter NJs styreleder lønns- og arbeidsbetingelsene for NJs sekretariatsleder i samråd med lønnsutvalget. Det samme gjelder for Journalisten der styreleder i Journalisten drøfter lønns- og arbeidsbetingelser for redaktøren av Journalisten i samråd med lønnsutvalget. 4. Lønnsforhandlinger med ansatte i NJ Lønnen til rådgivere, økonomisjef, organisasjonssekretærer og kontormedarbeidere fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingene med NJ stab ledes av NJs sekretariatsleder, som utnevner forhandlingsutvalg med representant fra lønnsutvalget og evt andre. Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. Arbeidsutvalget i NJ gir signaler om premissene for lønnsoppgjøret i NJ stab. Forhandlingsresultatet legges frem for landsstyret til godkjenning. 5. Lønnsforhandlinger med ansatte i Journalisten Lønnen til journalistene fastsettes gjennom årlige forhandlinger. Forhandlingene med Journalisten ledes av Journalistens redaktør. Lønnsforhandlingene skal gjennomføres etter at de sentrale forhandlingene er avsluttet. Forhandlingsresultatet legges frem for styret i Journalisten til godkjenning. 6. Lønnsutvalget forbereder saker for landsstyret som gjelder lønns- og arbeidsbetingelser for andre tillitsvalgte i NJ. Landsstyret vedtar i slike saker. N o r s k J o u r n a l i s t l a g, P o s t b o k s , O s l o S i d e 6