Industri Energi avd. 267

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Industri Energi avd. 267"

Transkript

1 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende vedtekter 1.3 Foreningen er partipolitisk uavhengig, og kan ikke av foreningens kasse bevilge penger til politiske partier eller foreninger og stiftelser som kan være skadelige for den 2 Formål 2.1 Foreningen har som formål å organisere alle ansatte i Subsea 7 Norway 2.2 Foreningen skal arbeide for å opprettholde og videreutvikle overenskomster og avtaler vedrørende medlemmenes lønns og arbeidsvillkår, samt innarbeide nye fag og stillinger i disse 2.3 Foreningen skal ivareta og fremme medlemmenes økonomiske-, faglige-, kulturelle- og miljømessige interesser, samt behandle de saker, problemer og klagemål som blir brakt inn for foreningsstyret av tillitsvalgte eller medlemmer 2.4 Foreningen skal samarbeide med andre fagorganisasjoner i den grad dette finnes hensiktsmessig 2.5 Foreningen skal bistå medlemmene eller deres etterlatte vedrørende forsikringer eller andre stønadsordninger knyttet til medlemskap eller ansettelse 2.6 Foreningen skal arbeide for gjennomføring av bedriftsdemokrati og reell medbestemmelse i bedriften 2.7 Foreningen skal arbeide for å bevare og styrke allerede etablerte velferdstiltak i bedriften, samt opprettelse av nye 2.8 Foreningen skal arbeide for å utvikle og fremme muligheter, studie -, fag - og opplysningsarbeid blant medlemmene 2.9 Foreningen skal delta i råd, utvalg, styre o.l. i bedriften, konsernet og forbundet i den grad dette er mulig og hensiktsmessig. De som representerer foreningen i slike sammenhenger skal ikke støtte forslag eller opptre på en måte som kan skade foreningen, forbundet eller LO, eller som ikke er forenelig med de til enhver tid gjeldende vedtekter og avtaler 2.10 Foreningen skal arbeide for at alle tillitsvalgte og verneombudene har de beste arbeidsvillkår for å kunne utføre sine verv ved å inngå avtaler om dette med bedriften 2.11 Foreningen skal arbeide mot all diskriminering i bedriften

2 3 Medlemskap 3.1 Alle ansatte i Subsea 7 Norway kan bli medlemmer i foreningen 3.2 Medlemmene forplikter seg til å godta foreningens, IEs og LOs vedtekter 3.3 Om en gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder foreningen, kan medlemskapet bli omgjort uten at en har krav på å få tilbake kontigent og avgifter som er betalt. Vedkommende skal gis anledning til å forklare seg før beslutning fattes 3.4 Lønnstakere som er tilsluttet eller representerer et politisk parti eller organisasjon som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk program eller formål, eller formål som er beslektet med slikt program kan ikke bli medlem av foreningen 3.5 Blir det strid om en ansatt har rett til å bli tatt opp eller stående som medlem i foreningen, treffer styret avgjørelse i saken. Avgjørelsen kan påankes til forbundsstyret 3.6 Den innmeldte har fulle medlemsrettigheter når kontigent er trukket/betalt 3.7 Streike eller blokadebrytere blir umiddelbart ekskludert som medlem fra foreningen, og kan ikke bli gjenintatt før det foreligger erklæring fra det aktuelle forbund om at mellomværende er ordnet. 3.8 Har ett medlem opptrådd i strid med foreningens, IEs eller LOs vedtekter og forordninger, kan styret beslutte å ekskludere vedkommende. Vedtaket fattes av foreningens styre og må være enstemmig. Vedtaket kan ankes inn for IEs forbundsstyre 3.9 Medlemmer som går ut av aktiv tjeneste med pensjon, blir arbeidsufør eller arbeidsledig går over som medlem med hvilende rett og beholder de rettigheter vedkommende har opparbeidet uten å betale kontigent 3.10 Medlemskapet i foreningen opphører når en slutter i bedriften, hvis ikke annet er avtalt med foreningen og IE 4 Kontingent 4.1 Kontigenten til forbundet er fastsatt av landsstyret og trekkes av lønnen hver måned hvis ikke annet er avtalt 4.2 Ekstraordinær kontigent kan pålegges av foreningens styre for kortere eller lengre tidrom dersom de finner det nødvendig 5 Årsmøte 5.1 Foreningens høyeste myndighet er årsmøte 5.2 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av andre-2- kvartal og styret fastsetter nøyaktig tidspunkt 5.3 Senest to -2- måneder før fastsatt dato for årsmøtet, skal innkallelse med tidspunkt og utkast til dagsorden sendes ut til alle medlemmer 5.4 Alle innkomne forslag må være styret i hende senest fire 4 - uker før fastsatt tidspunkt for årmøte

3 5.5 Senest to -2- uker før årsmøtet skal dagsorden, styrets beretning, regnskap med revisjonsrapport, valgkomitéens innstilling og innkomne forslag sendes ut til alle medlemmer 5.6 Det ordinære årsmøtet skal behandle; Valg av referent og dirigent Årsberetning Regnskap oppgjort per 31. desember samt budsjett for kommende år Valg av styre, valgkomité og revisor Innkomne forslag 5.7 Ved avstemming har alle medlemmer stemmerett med en stemme hver. Kan ikke medlemmet stille selv, kan skriftlig fullmakt overleveres til ett annet medlem 5.8 Hvert medlem kan ikke medbringe mer enn tre fullmakter i tillegg til sin egen stemme 5.9 Årsmøtet er beslutningsdyktig med de medlemmer som er tilstede, eller har stemme ved fullmakt. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall, ellers blir saker avgjort ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har klubbleder dobbeltstemme 5.10 Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det skal også velges minst en årsmøtereferent som sammen med den valgte dirigenten er ansvarlig for referatet fra årsmøtet. Disse skal sammen godkjenne og signere møtereferatet 5.11 Årsmøtet skal kun behandle de sakene som er ført opp på dagsorden 6 Ekstraordinært årsmøte 6.1 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller forbundsstyret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det 6.2 Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den/de saker som har vært foranledningen til innkallingen 6.3 Forslag til mistillit til tillitsvalgte kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte og tillitsvalgte kan fratas sine verv om det er 2/3 flertall for dette 7 Styret 7.1 Foreningen ledes av et styre på minimum fem 5 - medlemmer. Styret er beslutningsdyktig med minst tre -3- representanter, hvor to må inneha styreverv som klubbleder eller hovedleder onshore/offshore 7.2 Styre består av følgende styreverv; Klubbleder Hovedtillitsvalgt Onshore Hovedtillitsvalgt Offshore Kasserer Sekretær Tillitsvalgt Onshore Tillitsvalgt Offshore

4 Vara tillitsvalgt Onshore Vara tillitsvalgt Offshore 7.3 Styret har møte når leder eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Styret har møter så ofte som saksmengden tilsier det, dog ikke mindre enn fire ganger i året 8 Arbeidsutvalg 8.1 Arbeidsutvalget består av Klubbleder, Hovedtillitsvalgt onshore, Hovedtillitsvalgt offshore, samt klubbens sekretær 8.2 Arbeidsutvalget er ansvarlig for den daglige driften av foreningen 8.3 Arbeidsutvalget innkaller til styremøte med sakspapirer og dagsorden, og forbereder de saker som skal opp til behandling der. Sakene behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn 8.4 Arbeidsutvalget skal gi innstilling i saker som skal behandlers av foreningsstyret, samt ta avgjørelser i saker som foreningsstyret har gitt fullmakt til 9 Forhandlingsutvalg 9.1 Arbeidsutvalget utarbeider innstilling til forhandlingsutvalg. Innstillingen godkjennes av foreningens styre 9.2 Forhandlingsutvalgene kan supplere/utvide seg selv etter behov når de finner det nødvendig 9.3 Forhandlingsutvalget har mandat i forhandlinger med bedriften om lokal særavtale, lønns - og arbeidsvillkår, så lenge dette ligger innen OSA (Oljeserviceavtalen) og AML (Arbeidsmiljøloven) sine retningslinjer. Ved inngåelse av protokoller skal enighet med klubbleder foreligge før signatur fra forhandlingsutvalgets representant 10 Valgkomitè 10.1 Valgkomitéen består av to -2 - medlemmer som velges på årsmøtet, samt foreningens sekretær 10.2 Funksjonstiden er to -2- år, og begge medlemmene kan ikke være på valg samme år Styret innstiller kandidater til Valgkomitéen 10.3 Valgkomitéen skal innstille representanter til IEs landsmøte det året det er landsmøte 11 Norminasjon og Valg 11.1 Alle nominerte som har vært medlem av foreningen i minst tre måneder er valgbare

5 11.2 Valgkomitéen legger frem sin innstilling til nytt styre senest to -2- uker før fastsatt tidspunkt for årsmøte 11.3 Avdelinger eller skift med minimum tre -3 - fagorganiserte kan velge egne tillitsvalgte, disse er ikke nødvendigvis medlem av klubbstyret. Valgkomitéen kan være behjelpelig med å organisere et slikt valg 12 Oppløsning av foreningen 12.1 Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte 12.2 Ved oppløsning overtar forbundet foreningens aktiva hvis ikke annet er avtalt

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN AVDELING 66 I INDUSTRI ENERGI - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING. 3 2 FORMÅL. 3 3 MEDLEMSSKAP. 4 4 UTELUKKING AV MEDLEMMER. 5 5 RETTSLIG OG JURIDISK

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer