Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ"

Transkript

1 Vedtekter for NOPEF avdeling 053

2 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd Foreningen ble stiftet i Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1. Foreningen er medlem av Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund forkortet NOPEF. 1. Foreningen er underlagt NOPEF s og LO s vedtekter. 1. Foreningen er partipolitisk uavhengig og kan ikke av foreningens kasse bevilge penger til politiske partier. 3 Foreningen har som formål 1. Foreningen skal arbeide for å organisere alle ansatte i. 1. Arbeide for å videreutvikle overenskomster og avtaler vedrørende medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår, samt innarbeide nye fag/stillinger i disse. 1. Ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, kulturelle og miljømessige interesser, samt behandle saker, problemer og klagemål som blir brakt frem for foreningsstyre av medlemmer, tillitsvalgte eller representanter for gruppene. 1. Bistå medlemmene eller deres etterlatte vedrørende forsikringer eller andre stønadsordninger knyttet til medlemskapet eller ansettelse. 1. Arbeid for gjennomføring av bedriftsdemokrati og reel medbestemmelse og innflytelse i bedriften. 1. Utvikle og fremme mulighetene for studie, fag og opplysningsarbeidet blant medlemmene. 1. Arbeide for å bedre og videreutvikle velferdstiltak i bedriften. 1. Samarbeide med andre fagorganisasjoner i den grad det finnes hensiktsmessig. 1. Delta i råd, utvalg, styrer o.l. i bedriften, konsernet og forbundet i den grad dette er mulig og hensiktsmessig. 1. Arbeide for at alle tillitsvalgte og verneombud har de beste arbeidsvilkår for å utføre sine verv, ved å inngå avtaler om dette med bedriften. 1. Arbeide mot all kjønns og rase diskriminering i bedriften.

3 4 Organisasjonen 1. Foreningen er en selvstendig juridisk person. Enkelt medlemmer hefter bare med sin kontigent. Foreningen skal drive sin virksomhet i tråd med forbundets interesser. 1. Foreningens leder, sammen med ett av styremedlemmene forplikter i fellesskap foreningen med sin underskrift. 5 Medlemsskap 1. Alle lønnstakere som arbeider inne forbundets virkeområde (jfr. 1 NOPEF s vedtekter) og som godkjenner forbundets og Landsorganisasjonens vedtekter, kan bli medlemmer. Unntatt herfra er de som har tatt arbeid under godkjent arbeidsstans eller er ekskludert fra fagforbund tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge. Disse kan ikke bli opptatt som medlemmer uten etter særskilt vedtak av forbundsstyre. 1. Om en gir uriktige opplysninger eller unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet, når en blir tatt inn som medlem og på den måten villeder foreningen, kan medlemsskapet bli omgjort uten at en ha krav på å få tilbake kontigent og avgift som er betalt. Vedkommende skal gis anledning til å forklare seg før beslutning i henhold til dette fattes. 1. Lønnstaker som står tilsluttet eller representerer et politisk parti eller en organisasjon som har nazistisk, rasistisk eller fascistisk program, eller formål som er beslektet med slikt program, kan ikke bli medlem i foreningen. 1. Har et medlem opptrådt i strid med foreningens,- NOPEF s eller LO s vedtekter og forordninger, kan styre beslutte å ekskludere vedkommende. Vedtaket fattes av foreningens styre og må være enstemmig. Vedtaket kan ankes inn for NOPEF s forbundsstyre. 1. Den innmeldte har fulle medlemsrettigheter, når kontigent er trukket/betalt. 1. Medlemsskapet i foreningen opphører når en slutter i hvis ikke annet er avtalt med foreningen eller forbundet. 1. Medlemmer som går av med pensjon, blir arbeidsufør eller arbeidsledig, beholder de rettigheter som er gitt i forbundets vedtekter jfr. 17 pkt. 10.

4 6 Delegater 1. Årsmøte består av følgende representanter: 1.1. Sittende styret 1.2. Delegater for landbasert personell 1.3. Delegater for offshore basert personell 1.4. Revisor 1.5. Leder valgkomiteen 1.6. Øvrige medlemmer 1. Delegatene i punkt 1.2 og 1.3 fordeles etter delingstall 1 / 12 ( 1 delegat pr 12 medlem) Delegatene i pkt.1.3 fordeles videre ned avdelingsvis, pt. Fluid, MWD og SLS ved bruk av samme delingstall som i pkt Årsmøte består av 25 delegater i tillegg til foreningens styre, revisor, leder valgkomiteen og øvrige medlemmer. Dersom antall delegater overstiger 25, skal delingstallet økes i sprang på Valg av delegater fra landbasert personell skjer på et medlemsmøte avholdt innen 20. Desember. 1. Valg av delegatene fra offshore avdelingene skal skje ved postvalg. Nominasjonen og valget skal skje avdelingsvis. Foreningen sender ut avdelingsvise nominasjonsskjema med svarfrist på 4 uker. Innkomne nominasjoner blir satt opp på avdelingsvise valglister som sendes ut til alle offshore ansatte i de enkelte avdelinger med svarfrist på 4 uker. De som ved denne form for avstemning får flest stemmer anses som valgt i den rekkefølgen som stemmetallet tilsier. Vararepresentantene er de som deretter har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget av foreningens styre ved loddtrekning. 1. Delegatene kan møte med inntil 3 fullmaktsstemmer i tillegg til sin egen. Fullmaktene må være skriftlig med signatur av fullmaktsgiver og leveres foreningens styre ved ankomst årsmøte. 1. Revisor og leder av valgkomite møter på årsmøte med tale og forslagsrett, ikke stemmerett. 1. Øvrige medlemmer kan møte på årsmøte med tale og forslagsrett, ikke stemmerett.

5 7 Årsmøte 1. Årsmøte er foreningens øverste myndighet. 1. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen de 6 første ukene av året og innkalles av foreningens styret, og kunngjøres skriftlig 3 måneder i forkant til hvert enkelt medlem. 1. Regnskapsåret er 01.januar til 31. Desember. 1. Forslag som ønskes behandlet må være foreningens styre i hende senest 4 uker før årsmøte. 1. Senest 1 uke før årsmøte skal dagsorden, styrets beretning, regnskap m/ revisjonsrapport, valgkomiteens innstilling og innkomne forslag sendes ut til alle medlemmer. 1. Årsmøte ledes av foreningens leder eller av en valgt ordstyrer. 1. Årsmøte skal bare behandle de saker som står på dagsorden. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøte delegater vedtar det under godkjenning av dagsorden. 1. Protokollen fra årsmøte underskrives av 2 valgte delegater. 1. Årsmøte er beslutningsdyktig med de delegater som er tilstede, forutsatt at innkalling har skjedd i henhold til disse vedtekter. 1. Delegater kan møte med inntil 3 fullmakts stemmer. 1. Årsmøte skal behandle: 1.1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.2. Valg av møtedirigent 1.3. Valg av referent 1.4. Valg av 2 delegater til å undertegne protokoll 1.5. Styrets beretning 1.6. Revidert regnskap og budsjett 1.7. Innkomne forslag 1.8. Valg av styre, revisorer og valgkomite 1. Vedteksendringer krever 2/3 flertall, ellers kreves kun simpelt flertall. 1. Alle avstemninger foregår normalt med håndsopprekning. Skriftlig avstemning holdes når 1 eller flere delegater krever det. 1. Er det flere kandidater til et styreverv, trer suksessivt den ut som har færrest stemmer. 1. Valg av leder til foreningen skal alltid foregå skriftlig.

6 8 Styre 1. Foreningen ledes av et styre på 10 representanter 1. Styrets sammensetning er som følger: 1.1. Leder Funksjonstid 2 år 1.2. Nestleder Funksjonstid 2 år 1.3. Sekretær Funksjonstid 2 år 1.4. Kasserer Funksjonstid 2 år tillitsvalgte land Funksjonstid 2 år tillitsvalgte offshore Funksjonstid 2 år (fordelt pr produktlinje) 1.7. Tillitsvalgt individuelt avl. land Funksjonstid 2 år 1. Valg av Leder, nestleder, sekretær og kasserer skal skje på årsmøte. Valg av tillitsvalgte land og offshore skal skje på følgende måte: 1.1. Valg av tillitsvalgte fra landbasert personell og individuelt avlønnede skjer på et medlemsmøte/-er avholdt før årsmøte Valg av tillitsvalgte fra offshore avdelingene skal skje ved postvalg. Nominasjonen og valget skal skje avdelingsvis. Foreningen sender ut avdelingsvise nominasjonsskjema med svarfrist på 4 uker. Innkomne nominasjoner blir satt opp på avdelingsvise valglister som sendes ut til alle offshore ansatte i de enkelte avdelinger med svarfrist på 4 uker. De som ved denne form for avstemning får flest stemmer anses som valgt i den rekkefølgen som stemmetallet tilsier. Vararepresentantene er de som deretter har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget av foreningens styre ved loddtrekning. Valget skal være avsluttet før årsmøtet Valg av nestleder offshore, skjer mellom de 4 tillitsvalgte for offshore som kandidater, på årsmøte 1. Det velges 2 vararepresentanter til offshore representantene. 1. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. 1. Leder og nestleder skal ikke stå på valg samme år. 1. Foreningens styre gis fullmakt til omrokkering hvis det er nødvendig. 1. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styremedlemmene er tilstede. 1. Alle saker avgjøres med stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjør lederen med sin dobbelstemme. 1. Foreningens daglige drift administreres av et arbeidsutvalg som består av leder, nestleder, Sekretær og kasserer. Foreningens kasserer har ansvaret for kasse beholdningen. Uttak over kr. 5000,- signeres med 2 ( to ) underskrifter. 1. Foreningens styre kan utpeke delegater til NOPEF sitt landsmøte

7 1. Styret i NOPEF avd 53 gis fullmakt til å velge ut representanter til representantskapet i Stavanger AOF og LO Stavanger og omeng. 9 Arbeidsutvalg 1. Arbeidsutvalget består av leder, nestleder, Sekretær og kasserer. 1. Arbeidsutvalget har ukentlige møter. Det settes opp møteprotokoll fra disse møtene som behandles og godkjennes av foreningens styre. 10 Forhandlingsutvalg 1. Arbeidsutvalget utarbeider innstilling til forhandlingsutvalg. Innstillingen godkjennes av foreningens styre. 1. Forhandlingsutvalgene kan supplere/utvide seg selv etter behov 11 Revisorer 1. Årsmøte velger 2 revisorer, funksjonstid 2 år hvor en er på valg hvert år. Revisjonsberetning skal leveres foreningens styre senest 2 uker før årsmøte. 1. Regnskapet anses som revidert selvom bare den ene revisoren har foretatt revisjonen og underskrevet revisjonsrapporten. 1. Revisor skal til enhver tid kunne kreve innsyn i foreningens regnskap. Slikt innsyn varsles skriftlig senest 1 uke i forkant. 12 Valgkomite 1. Årsmøte velger 4 medlemmer, 2 land ansatte og 2 offshore ansatte. 1. Funksjonstid 2 år hvor en av hver er på valg hvert år. 1. Nominasjon til styre foretas av valgkomiteen. 1. Valgkomiteen legger frem sin innstilling til nytt styre, revisor og valgkomite innen 31 desember. 13 Oppløsning av foreningen 1. Vedtak om oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på ordinært eller ekstra ordinært årsmøte. Ved oppløsning overtar forbundet foreningens aktiva. 14 Vedtektene 1. Endringer av disse vedtekter kan bare skje ved vedtak på årsmøte og krever 2/3 flertall. 1. Vedtektene er ikke gyldige før godkjenning av NOPEF s forbundsstyre foreligger.

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN AVDELING 66 I INDUSTRI ENERGI - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING. 3 2 FORMÅL. 3 3 MEDLEMSSKAP. 4 4 UTELUKKING AV MEDLEMMER. 5 5 RETTSLIG OG JURIDISK

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014

VEDTEKTER. Etisk regelverk. for. Statutter for merker og medaljer. samt. Ajourført etter landsmøtet 2014 VEDTEKTER for samt Etisk regelverk og Statutter for merker og medaljer Ajourført etter landsmøtet 2014 INNHOLD VEDTEKTER side Forbundets navn og formål 1 3 Medlemmer 2 3 Forbundets organisasjonsledd 3

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon

Norsk Arbeidsmandsforbund. Informasjon Norsk Arbeidsmandsforbund Informasjon om forbundet Vedtekter og Handlingsprogram 2011 2015 Dette er Arbeidsmandsforbundet Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) ble stiftet i 1895. Forbundet har i dag ca 31.000

Detaljer