qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL MEDLEMSKAP 3 3 KONTINGENT ÅRSMØTE MEDLEMSMØTER STYRET MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER ENDRING AV OPPLØSNING AV FAGFORENINGEN....9 Side 2 av 9

3 1 FORMÅL IKM Ansattes Forening er som medlem av Fagforbundet Industri Energi (IE) underlagt dette forbundets vedtekter og bestemmelser. IKM Ansattes Forening er partipolitisk uavhengig. IKM Ansattes Forening (heretter kalt fagforeningen) har til formål: å organisere alle ansatte i IKM Testing AS. å søke samarbeid med andre bedriftsklubber i konsernet. å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale, kulturelle og miljømessige interesse. å virke for samhold og gode samarbeidsforhold på bedriften. Formålet søkes nådd blant annet ved: å arbeide for gjennomføring av bedriftsdemokrati og reell medbestemmende innflytelse i konsernet. å løse felles oppgaver med bedriftsledelsen i gjensidig respekt og forståelse. å bevare og styrke de allerede etablerte velferdstiltak. å samarbeide med andre organisasjoner i den utstrekning det finnes formålstjenlig. 2 MEDLEMSKAP 1. Alle ansatte i IKM Testing A.S. kan bli medlem i fagforeningen. 2. Vilkår for medlemskap er for øvrig at medlemmet godtar fagforeningens og forbundets vedtekter. Alle medlemmer plikter å være lojale overfor lovlig fattede vedtak. 3. Dersom det blir gitt uriktige opplysninger eller man unnlater å gi opplysninger av betydning for medlemskapet når man blir tatt opp som medlem i fagforeningen, kan medlemskapet bli omgjort. 4. Streike- eller blokadebrytere kan ikke bli medlem før det foreligger erklæring fra det aktuelle forbundet om at mellomværende er ordnet. Side 3 av 9

4 3 KONTINGENT 1. Kontingentens størrelse fastsettes av forbundet. 2. Kontingenten trekkes hver måned av lønnen, hvis ikke annet er avtalt med forbundet. 3. Ekstraordinær kontingent kan bare vedtas av årsmøtet eller forbundet. 4 ÅRSMØTE 1. Fagforeningens høyeste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned og styret fastsetter nøyaktig tidspunkt. Dette bekjentgjøres minst to måneder i forveien. Saker til behandling på årsmøtet må være innkommet til foreningsstyret senest en måned før årsmøtet, og andre saker enn de som er ført opp på dagsorden kan ikke tas opp til behandling. Årsmøtepapirene skal sendes ut til alle medlemmene senest to uker før årsmøtet. Sendingen skal inneholde dagsorden, styrets årsberetning, regnskap, forslag til handlingsplan, valgkomitéens innstilling og innkomne forslag med styrets innstilling. Årsmøtet avholdes slik at flest mulig kan delta. 2. Årsmøtet skal behandle: Årsberetninger fra klubbstyret og HVO Regnskap oppgjort per 31. Desember. Handlingsplan. Budsjett. Valg av leder, nestleder og minimum fire styremedlemmer, tre vararepresentanter samt hovedverneombud og assisterende hovedverneombud. Valg av en revisor, som også skal fungere som kontrollkomite Valg av tre personer til Valgkomitèen, deriblant leder. I tillegg velges en vararepresentant. Innkomne forslag. 3. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Det skal også velges minst en årsmøtereferent som sammen med den valgte dirigent er ansvarlig for referat fra årsmøte. Disse skal sammen godkjenne og signere årsmøtereferat. Referatet sendes til alle medlemmene senest en måned etter at årsmøte er avholdt, sammen med andre årsmøtepapirer. Side 4 av 9

5 4. Årsmøtet skal velge et styre som minimum består av seks medlemmer og to varamedlemmer. Av disse velges leder, nestleder for seg. Styret konstituerer seg selv med sekretær, kasserer og andre typer styreverv etter godkjent valg. 5. Årsmøtet velger et hovedverneombud og assisterende hovedverneombud. Begge velges for to år, dog slik at bare én står på valg ved hvert årsmøte. 6. Årsmøtet velger en revisor til å kontrollere fagforeningens regnskap når dette er ferdig ført etter regnskapsårets slutt 31. desember i årsmøteperioden. Denne skal også fungere som kontrollkomite. Medlemmer av det sittende klubbstyret kan ikke velges til revisorer. Styret har ansvar for at regnskap overleveres til revisoren senest én måned før årsmøtet skal avholdes. 7. Årsmøtet velger en valgkomité, bestående av tre medlemmer, deriblant leder og en vararepresentant. Medlemmer av det sittende klubbstyret kan ikke samtidig være medlemmer av Valgkomitèen. 8. På ordinært og ekstraordinært årsmøte blir alle saker, med unntak av dem som etter vedtektene krever to tredjedels flertall, avgjort ved alminnelig flertall (flertall blant de avgitte stemmene). I tilfelle stemmelikhet er framlegget forkastet. Skriftlig avstemming finner sted når dette kreves. 9. Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller forbundsstyret finner det nødvendig, eller når minst tjue prosent av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan kalles sammen med minst to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som har vært foranledningen til innkallingen. 10. Forslag om mistillit til tillitsvalgte kan bare behandles på ekstraordinært årsmøte. 11. Alle tillitsvalgte kan fratas sine verv dersom det på ekstraordinært årsmøte er absolutt flertall (flertall av de frammøtte medlemmene) for dette. Eventuelle valg av nye styremedlemmer skal skje i samsvar med bestemmelsene i 4.4. Etter at ekstraordinært årsmøte er besluttet avholdt, skal alle saker som er til behandling utstå inntil ekstraordinært årsmøte er avholdt. Side 5 av 9

6 5 MEDLEMSMØTER 1. Medlemsmøter som skal behandle spørsmål om oppsigelse av tariffavtale, plassoppsigelse eller avstemning over forslag om inngåelse av tariffavtale, kan ikke behandle andre saker. Alle saker etter dette punkt skal skje skriftlig. 2. Skriftlige avstemninger finner sted når dette kreves. 3. Alle saker som ikke krever to tredjedels flertall, avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 4. Ved avgang av plasstillitsvalgte, kan medlemsmøtet velge ny(e) for resten av perioden. 5. På alle prosjekt der det er plasstillitsvalgte, er hovedregelen at det avholdes minst ett medlemsmøte per rotasjon. Der foreningsstyret/arbeidsutvalget finner det hensiktsmessig kan også ikke-medlemmer delta. Det må da lages tilfredsstillende ordninger som sikrer at bare medlemmer deltar ved avstemninger. 6. Ved oppstart av alle nye prosjekt, skal en representant fra klubbstyrets arbeidsutvalg alternativt hovedverneombudet innkalle til møte, også for ikkemedlemmer. Vedkommende skal orientere om avtaler/ordninger som er inngått for prosjektet, samt sørge for at det blir valgt et tilstrekkelig antall plasstillitsvalgte blant medlemmene. På dette møtet skal det også velges et nødvendig antall verneombud blant alle frammøtte. Side 6 av 9

7 6 STYRET 1. Fagforeningen ledes av et styre som består av det antall representanter som er valgt av årsmøtet. I tillegg møter hovedverneombudet som fullverdig styremedlem med alle rettigheter og plikter, hvis vedkommende ikke allerede er en av de valgte styremedlemmene. Foreningens styre konstituerer seg selv, og årsmøtet velger leder, nestleder. Styret kan også etablere arbeidsgrupper eller velge spesialtillitsvalgte, som studietillitsvalgt og forsikringstillitsvalgt, etter behov. Ved stemmelikhet i forbindelse med konstituering, kan styret stemme på nytt. Ved fortsatt stemmelikhet er det styrets ansvar å finne en egnet løsning. Styret konstituerer seg, hvis mulig, umiddelbart etter foreningens årsmøte, og fungerer til første årsmøte etter at nyvalg er avviklet Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene med fulle rettigheter er tilstede, hvorav en er leder eller nestleder. Varamedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett så lenge det ikke er forfall til styremøtene. Beslutningsdyktige styremøter søkes holdt minst 1 gang per kvartal i årsmøteperioden, eller når minst halvparten av styremedlemmene krever det (hver måned). Leder eller dennes stedfortreder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. (Leder er ansvarlig for den daglige drift av fagforeningen i nært samarbeid med resten av arbeidsutvalget.) Sekretær fører møteprotokoll og besørger fagforeningens korrespondanse. Kasserer er ansvarlig for regnskapsførsel. Styret kan ikke bevilge økonomisk støtte til noe politisk parti. Styret/valgte representanter må heller ikke vedta eller støtte vedtak som kan skade forbundet. 2. Styrets arbeidsutvalg består av leder, nestleder og sekretær. Disse representerer foreningen overfor bedriften. Styret kan vedta instruks til arbeidsutvalget. Den daglige drift av foreningen forestås, i henhold til eventuelle direktiver gitt av styret, av arbeidsutvalget eller andre som styret utpeker blant sine medlemmer og/ eller varamedlemmer. 3. Revisor/kontrollkomité kan til en hver tid kreve innsyn. Innsynet er taushetsbelagt. 4. Hvert medlem av fagforeningen kan få se styreprotokollen og protokoll fra medlemsmøtene angående konkrete saker. Dette kan kun skje sammen med sekretæren eller klubbleder/nestleder. Ingen utenom styremedlemmene og revisorer/kontrollkomité kan få nevnte protokoller utlevert. Referat fra møter gjøres kjent, dersom slik informasjon ikke er av intern eller konfidensiell karakter. Side 7 av 9

8 5. Forhandlingsutvalg består normalt av leder, nestleder og sekretær. Styret kan supplere utvalget med andre tillitsvalgte når det finner det nødvendig. 6. Ved hvert nytt prosjekt skal klubbstyret på forhånd godkjenne alle avtaler/ordninger, blant annet tilfredsstillende innkvartering. 7. Klubbstyret skal sende ut egen informasjon til alle medlemmene minimum (fire) ganger i løpet av en årsmøteperiode. I tillegg skal styret sørge for og jevnlig oppdatere foreningens egne hjemmesider, og sosiale medier på internett. Minst to av styrets medlemmer skal ha adgang til å redigere hjemmesidene. 8. Medlemmer som henvender seg til klubbstyret med saker/spørsmål, skal få svar uten ugrunnet opphold. 9. Styrets medlemmer skal før de blir valgt, eller i løpet av første periode i styret ha gjennomgått minimum ett av Industri Energi grunnkurs. 10. Styremedlemmer som gjentatte ganger unnlater å møte på styremøter uten å ha gyldig grunn, kan suspenderes fra styret for deler eller resten av årsmøteperioden. Vedtaket kan ankes inn for forbundsstyret i Industri Energi. Suspensjonen må legges fram for årsmøte for endelig avgjørelse. 7 MEDLEMMENES ANSVAR OG PLIKTER 1. Medlemmene oppfordres til å påta seg tillitsverv og delta på møter, samt medvirke til å organisere arbeidskameratene som ikke er medlemmer. Klubbstyret skal hvis mulig, sørge for at alle medlemmer som ønsker det, får tilbud om tillitsvalgtkurs. 2. Medlemmene plikter å vise lojalitet overfor de tillitsvalgte og det foreningsstyret som er valgt. 3. Alle medlemmer har plikt til å ta tillitsverv, men kan nekte gjenvalg. 4. Medlemmene oppfordres til å sette seg inn i bestemmelsene i lokalavtalen og lojalt følge opp disse. Side 8 av 9

9 8 ENDRING AV Disse vedtekter kan bare endres ved to tredjedels flertall på et lovlig innkalt årsmøte i fagforeningen, og hvor innholdet i endringsforslaget er kommet styret i hende senest fire uker før årsmøtet, jevnfør OPPLØSNING AV FAGFORENINGEN Oppløsning av IKM Ansattes forening krever to tredjedels flertall på ekstraordinært årsmøte, hvor bare denne sak kan behandles. Om slik oppløsning vedtas skal dette endelig godkjennes av forbundsstyret. Hvis IKM Ansattes forening oppløses tilfaller foreningens aktiva forbundskassen, dersom ikke forbundsstyret gjør vedtak om annet. Side 9 av 9

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

Vedtekter for HK Finans

Vedtekter for HK Finans Vedtekter for HK Finans 1 Virkeområde HK Finans er en landsomfattende avdeling for ansatte i finansnæringen, organisert i Handel og Kontor i Norge. HK Finans har til formål: 2 Formål 1. Å organisere ansatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN

VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN VEDTEKTER FOR EKOFISK-KOMITEEN AVDELING 66 I INDUSTRI ENERGI - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSMESSIG TILKNYTNING. 3 2 FORMÅL. 3 3 MEDLEMSSKAP. 4 4 UTELUKKING AV MEDLEMMER. 5 5 RETTSLIG OG JURIDISK

Detaljer

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012)

Postens Pensjonistforbund. Vedtekter. (gjeldende fra 13. 05. 2012) Postens Pensjonistforbund Vedtekter (gjeldende fra 13. 05. 2012) 1 1. Forbundets navn Forbundets navn er POSTENS PENSJONISTFORBUND (PPF) Forbundet har sitt kontor i Oslo. 2. Formål Postens Pensjonistforbund

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER

DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER DEL B: VEDTEKTER FOR KLUBBER OG AVDELINGER 1 Følgende paragrafer gjelder for klubb/avdeling: 1 til 8 og 16 Følgende gjelder kun for avdelinger: 9 til 15 1 Oppgaver 2 Medlemskap 3 Medlemsbevis 4 Medlemskontingent

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012

Vedtekter. Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 Vedtekter Revidert på Representantskapsmøtet på Siggerud 9. juni 2012 KAPITTEL I KAPITTEL II KAPITTEL III KAPITTEL IV KAPITTEL V KAPITTEL

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer