Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015"

Transkript

1 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets medlemmer innen kretsens geografiske virkeområde til aktivt arbeid for de formål som fremgår av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sin formålsparagraf, 2. 3 MEDLEMSKAP Alle arbeidstakere innen kretsens geografiske grenser og innen forbundets organisasjonsområde, kan tas opp som medlem i kretsen. Medlemmer som ønsker å avslutte medlemskapet, må gjøre dette skriftlig.

2 4 ORGANISERING Kretsens organisatoriske nivå er: 1. Årsmøtet. 2. Kretsstyret. 3. Plasstillitsvalgte. 5 ÅRSMØTET 1. Årsmøtet er kretsens høyeste myndighet. 2. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars. 3. Årsmøtet er representativt og består av kretsstyret, og plasstillitsvalgte i Midt Norge Krets. Ved forfall av plasstillitsvalgt, skal valgt vara stille i årsmøtet med stemmerett. Alle medlemmer kan møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett. 4. Årsmøtet kunngjøres med minst 8- åtte ukers varsel. 5. Forslag til årsmøtet skal være kretsen i hende 4- fire uker før årsmøtet. Forslag som kommer inn etter fristen kan ikke kreves behandlet. 6. Årsmøterepresentanter innkalles med minst 2- to ukers varsel. Sakspapirene med valgkomiteens innstilling skal sendes ut samtidig med innkallingen. Andre saker enn de som er ført opp på saksorden, kan ikke tas opp til behandling. 7. Vedtak avgjøres med alminnelig flertall. Valg avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas bundet omvalg, deretter loddtrekning. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

3 6 ÅRSMØTETS MYNDIGHET OG OPPGAVER 1. Velge møteleder og referent. 2. Godkjenne delegatenes fullmakter. 3. Behandle: -Årsberetning. -Regnskapet -Kretsens vedtekter -Innkomne forslag 4. Vedta: - Kretsens handlingsplan -Budsjett 5. Velge et bredt sammensatt styre som består av: -Kretsleder -1. Nestleder -2. nestleder -6 styremedlemmer i prioritert rekkefølge -5 vararepresentanter i prioritert rekkefølge. Kretsstyret har ikke stemmerett under behandling av årsrapporten 6. Velge valgkomite med leder, 4 medlemmer og tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge etter innstilling fra kretsstyret. Leder i valgkomiteen kan gjenvelges en gang som leder. Minst et nytt medlem skal inn i valgkomiteen pr. valgperiode. 7. Alle velges for 2 to år om gangen. 8. Tildele hederstegn. 9. Foreslå overfor landsstyret tilleggs kontingent, jfr. Forbundets vedtekter 17.2.

4 7 VALGKOMITÈ 1. Valgkomiteen har som oppgave å innstille til følgende: - Valg som foretas på kretsens årsmøte. - Valg av landsstyrerepresentanter med vararepresentanter (jfr. forbundets vedtekter 5) 8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når minst 25 % av medlemmene krever det. 2. Kretsstyret kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte. 3. Ekstraordinært årsmøte kalles in med minst 14 fjorten dagers varsel. 4. Kun de saker som er årsak til innkallingen, kan behandles. 9 KRETSSTYRET 1. Kretsen ledes av et bredt sammensatt styre, med representanter for medlemmene innenfor kretsens område. 2. Kretsstyret består av kretsleder, 1. og 2. nestleder og 6 styremedlemmer i prioritert rekkefølge Varamedlemmer i prioritert rekkefølge. 4. Kretsstyret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede. Alle saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har kretsleder dobbeltstemme.

5 og 3. varamedlem innkalles til alle kretsstyremøtene og deltar med taleog forslagsrett, men uten stemmerett. Kretsstyret tar selv stilling til om andre kan være tilstede under møtene. 10 KRETSSTYRETS MYNDIGHET OG OPPGAVER 1. Kretsstyret skal styre kretsen etter vedtektene, prinsipprogram, handlingsplaner og øvrige vedtak foretatt av høyere organ og forvalte kretsens midler etter gjeldende vedtak. 2. Kretsstyret skal være bindeleddet mellom det enkelte medlem og plasstillitsvalgt opp mot forbundsstyret. 3. Kretsstyret kan innstille eller oppnevne representanter til styrer, råd og utvalg som ikke velges/oppnevnes av årsmøtet. Kretsstyret skal innstille forslag til ny valgkomite for årsmøtet. 4. Kretsstyret oppnevner kretsens kasserer. 5. Kretsstyret kan opprette og nedlegge tillitsvalgtområder. 6. Kretsstyret kan foreslå tildeling av kretsens hederstegn. 7. Kretsstyret fastsetter møtetid og sted, og er ansvarlig for kunngjøring og innkalling til årsmøtet etter gitte frister. Herunder frister til valgkomiteen. 8. Kretsstyret skal legge fram for behandling til årsmøtet: - årsberetning. - forslag til handlingsplan. - budsjett for kommende periode. - kretsens regnskap til orientering. - innkomne forslag med innstilling. - vedtektsendringer. 9. Ved interessemotsetninger mellom tillitsvalgte fra forskjellige divisjoner eller selskap skal kretsstyret bidra til enighet.

6 10. Arrangere valg av landsstyrerepresentanter. (jfr. forbundets vedtekter 5 del A og B) 11 PLASSTILLITSVALGTE 1. Alle medlemmer skal ha en plasstillitsvalgt å forholde seg til. Plasstillitsvalgte skal velges av og blant medlemmene vedkommende skal representere. Det velges også en vara til den plasstillitsvalgte. Valgene skal skje innen 31. januar hvert år. 2. Den plasstillitsvalgte skal: - Støtte og bistå medlemmer ved behov, og være bindeleddet mellom kretsstyret og det enkelte medlem. - Fremme medlemmenes interesser og ta opp saker med leder på sitt nivå for å løse disse. - Utveksle gjensidig informasjon med sin leder og drøfte saker på sitt nivå ut fra gitte fullmakter. - Sørge for at medlemmer får støtte og bistand fra tillitsvalgte på kretsnivå og oversende saker til kretsstyret om nødvendig. - Arrangere medlemsmøter, eller bistå kretsstyret med dette. - Drive medlemsverving og medlemspleie. - Formidle informasjon til medlemmene fra Postkom. 12 ØKONOMI OG REGNSKAP 1. Regnskapet føres etter forbundets retningslinjer for kretsene. 2. Kretsleder har ansvar for regnskaps- og forretningsvirksomheten. Økonomiske erklæringer i kretsens navn må utstedes skriftlig og undertegnes av kretsleder og ett styremedlem. I kretsleders fravær, av 1. eller 2. nestleder og ett styremedlem. 3. Kretsen styres etter budsjett vedtatt på kretsen årsmøte.

7 4. Midler ut over behovet til daglig drift, skal settes inn på konti som gir høy avkastning. Likevel med rimelig hensyn til behovet for raskt å kunne frigjøre nødvendig midler. 13 LØNN OG GODTGJØRELSER 1. Medlemmer og tillitsvalgte på oppdrag for kretsen får dekt reiseutgifter, kost og losji etter Statens satser. 2. Barnepass dekkes etter AOF sin satser. 3. Øvrige utgiftsdekninger avgjøres av kretsstyret. 14 GAVER OG HILSNINGER 1. Medlemmer som oppnår 25 års uavbrutt LO-medlemskap får en gave fra kretsen 2. Medlemmer som oppnår 40 års uavbrutt LO-medlemskap får en blomsterhilsen fra kretsen, i tillegg Forbundets veteran nål og gave. (jfr. 24 i Forbundets vedtekter) 3. Medlemmer som fyller 50 år, får en blomsterhilsen fra kretsen. 4. Kretsen kan gi en oppmerksomhet ved medlemmers død. 15 HEDERSTEGN 1. Hederstegnet er kretsens utmerkelse til medlemmer som har utført et ekstraordinært fortjenestefullt arbeid for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets.

8 2. Plasstillitsvalgte og kretsstyret kan foreslå tildeling av hederstegn. Tildeling avgjøres av et enstemmig kretsstyre. Forslagene skal være skriftlige, saklig begrunnet og strengt konfidensielle. 16 TOLKING AV VEDTEKTENE Tolkingen av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås, blir avgjort av Forbundsstyret, med rett til å anke til Landsstyret, uten at anken har oppsettende virkning. Tolkning av disse vedtektene og tvister om hvordan de skal forstås, kan ikke prøves ved de sivile domstolene. Denne paragrafen gjelder også for organisasjonsmessige tvistespørsmål som ikke direkte er løst av vedtektene. 17 OPPLØSING AV KRETSEN Årsmøtet i Midt-Norge krets kan foreslå oppløsing av kretsen overfor Landsstyret. 18 VEDTEKTENES GYLDIGHET Disse vedtektene ble vedtatt første gang på kretsens konstituerende årsmøte den 31. oktober 2011, og sist endret 18. mars De trer i kraft umiddelbart, med forbehold om godkjenning av Forbundsstyret. (Jfr. Forbundets vedtekter 12 A punkt 2 f)

9