Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015

2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innleiing / samandrag Personale Læringsmiljø Analyse av samanhengar Læringsresultat System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Vedlegg

3 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. I tillegg er det kulturskule og vaksenopplæring. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 3

4 1.1 Læringsleiing Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skulesatsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette er ei satsing som har som målsetjing å styrkje det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring som mål. Strategien er å auke kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring, samt setje dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, samt digitale ferdigheiter. 1.2 Puls I 2015 har Fjellskulen tatt i bruk eit nytt leiingsverktøy for kvalitetsutvikling i skulen, PULS (Pedagogisk utviklings- og læringsspegel.) PULS innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skuleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Vokal. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av PULS-koordinator ved skulesjefen. 4

5 1.3 Trygg i Fjell Skulesjefen har i 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 1.4 Raud tråd Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barnehage har skulen i Fjell i 2014 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skjer i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskingsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund, Vil Vite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 1.5 Skulefritidsordninga (SFO) Alle elevane i trinn får tilbod om SFO. Særleg SFO-tilbod for born med funksjonshemming er oppretta på Tranevågen ungdomsskule. Dei største SFO-ordningane har ferietilbod. Frå hausten 2014 vart det innført nyordning med morgontilbod ved SFO. 5

6 1.6 Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) PPT-tenesta rettar sine tilbod mot born som ikkje kan gjere seg nytte av det ordinære undervisningstilbodet i skulen, til organisasjonsutvikling og til kompetanseheving, slik at born og unge med særskilte behov skal kunne høyre til eit inkluderande skulemiljø. Dei siste åra har PPT i Fjell retta særleg merksemd mot det førebyggjande arbeidet ved tidleg innsats og kompetansesatsing, særleg inn mot klasseleiing og leseopplæringa. Dette har ført til mindre bruk av spesialundervisning. 1.7 Kulturskuletilbod Fjell kulturskule gjev tilbod til om lag 900 born og unge. Dei gjev tilbod innan dans, kunst, song og musikk. Administrasjonen ved Fjell kulturskule vart flytta frå Knarrevik skule til Liljevatnet skule hausten Vaksenopplæring Fjell kommune har organisert tilbod til vaksne ved Fjell vaksenopplæring. Tilbodet er delt i to, vaksne som har rett til grunnskuleopplæring etter 4A-1, og nykomne innvandrarar med rett og plikt til deltaking i norsk og samfunnskunnskap, med tilbod om gratis norskkurs, j.fr. introduksjonslova Introduksjonsprogram for nye flyktningar Introduksjonsprogram for nye flyktningborn frå 6 16 føregår i innføringsklasser på Knappskog og Tranevågen skular. Ungdom over 16 år som treng grunnskuleopplæring, får undervisningstilbodet sitt på Fjell vaksenopplæring på Straume Refleksjon og vurdering Året som har gått: Skulen i Fjell er prega av eit godt læringsmiljø, der både elevar og tilsette yt ein stor innsats. Elevtalet i Fjell ser ut til å halda seg stabilt framover mot 2020, der ein ser ein auke i nokre områder som Bjorøy og Ågotnes og ein nedgang i fleire andre områder. Fjell har eit relativt lågt tal elevar per lærar, særleg på grunn av desentralisert skulestruktur og språkdeling. Talet på elevar som får spesialundervisning er relativt lågt i Fjell, 6,9 av elevane (8 i landet elles), delvis grunna auka fokus på tilpassa opplæring dei seinare åra. Vi ligg omlag på landsgjennomsnittet når det gjeld grunnskulepoeng. Resultata frå nasjonale prøvar syner at vi ligg på og litt under nivå for landsgjennomsnittet Resultata frå Elevundersøkinga tyder på at elevane sitt læringsmiljø er omlag som snittet i landet. Gjennom prosjektet «Trygg i Fjell» aukar skulen i Fjell innsatsen mot mobbing og krenkande åtferd. Vi har tatt i bruk eit nytt kvalitetssystem for skule, PULS (Pedagogisk Utviklings- og læringsspegel). PULS skal nyttast som verktøy mellom skuleleiing og skulesjefsnivå for auka samhandling og synergi, samarbeid om felles hovudsatsingsområder og gode utviklingsprosessar på skulane. PULS skal vidare implementerast i 2015/2016. Sjølv om skule har hatt ein reell sterk grad av innsparing av driftsutgifter (kjelde: KOSTRA tal s. 46 i Årsmelding for Fjell kommune 2014), har dette ikkje gått ut over kvaliteten i skulen. På ei rekke indikatorar, undersøkingar går vi derimot opp i kvalitet, noko som denne tilstandsrapporten vil vise. 6

7 Framtidsutsikter og utfordringar i tida som kjem: Gjennomføring av KS-vedtak om ny skulestruktur i Fjell. Implementera «Framtidsskulen i Fjell», som inneber å styrka det faglege nivået i Fjellskulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og ein vurderingspraksis som har læring som mål. Vidare implementering av Trygg i Fjell Vidare implementering av PULS Økonomi: Etablere ein økonomi som sikrar kvalitet og bærekraft i skulen. Auka mottak av flyktningar og forventa auke i innvandring fører til større fokus på utfordringar knytt til innføringsklassane på borne- og ungdomstrinn, samt Vaksenopplæringa og samarbeid mellom skule og NAV. 7

8 2. Personale 2.1 Årsverk lærarar 2.2 Tal på lærarar Tal Tal på lærarar, menn Fjell kommune 73 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, kvinner Fjell kommune 283 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, i alt Fjell kommune 356 Hordaland Nasjonalt Refleksjon og vurdering: Tal på årsverk har gått ned frå 331 i til 305,5 i Dette er ein reduksjon på 25,5 årsverk. Reduksjonen skuldast innsparing på 5 av rammetimetalet og endra skulestruktur. Auken frå til skuldast innføring av nye valfag på ungdomstrinnet. 8

9 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Tal Sum elevar i Fjell kommune Fjell kommune Fjell kommune (13-14) Fjell kommune (12-13) Fjell kommune (11-12) Fjell kommune (10-11) Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,33 3,69 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,32 3,58 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,35 3, Refleksjon og vurdering Grafen ovanfor syner at elevane i Fjell kommune opplever større grad av arbeidsro i timane enn Hordaland og i landet elles. Dette er ei positiv utvikling. Ein kan også sjå at vi tidlegare, frå , har vært under nasjonalt nivå og Hordaland på denne indikatorverdien. Arbeidet med klasseleiing i Fjell (TSK) og auka fokus på læringsleiing, kan sjå ut til å ha god effekt på arbeidsroen. 9

10 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 4,04 3,89 4,07 4,14 4,14 4,16 4,22 4,29 4,28 4,14 4,07 4,14 4,17 4,2 4,16 4,26 4,32 4,29 4,16 4,16 4,19 4,24 4,26 4,27 4,29 4,35 4, Refleksjon og vurdering I høve til trivsel ligg vi om lag på nivå med fylket og landet elles. Ein kan sjå at det har vært ein langsiktig positiv auke i opplevd trivsel frå 2006 (4,04) og fram til i dag (4,28). Nedgongen frå frå 4,32 til 4,28 er liten og ein kan ikkje tilskriva så små variasjonar særleg verdi, men heller sjå den langsiktige utviklinga. 10

11 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte frå lærarane Fjell kommune 4,22 4,33 Hordaland 4,22 4,32 Nasjonalt 4,22 4, Refleksjon og vurdering I høve til støtte frå lærarane ligg vi på nasjonalt nivå. Tendensen er også stigande (positiv). Læraren er ein av dei viktigaste faktorane i høve til elevane si læring og det er dermed viktig at støtta frå læraren er til stades og av god kvalitet. 11

12 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Fjell kommune 3,91 4,05 Hordaland 3,9 3,97 Nasjonalt 3,88 3, Refleksjon og vurdering Fjellskulen har Vurdering for læring (VFL) som eit hovudsatsingsområde. Derfor er det gledeleg å sjå at vi ligg over nasjonalt nivå på dette feltet. Godt og systematisk arbeid med kompetanseheving i samarbeid med høgare utdanning (m.a. Høgskulen Stord/Haugesund) ser ein på som ein av grunnane til dei gode resultata. 12

13 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Fjell kommune 3,79 3,86 3,81 3,76 3,94 4,01 Hordaland 3,87 3,89 3,82 3,8 3,95 4,01 Nasjonalt 3,87 3,88 3,83 3,85 3,99 4, Refleksjon og vurdering I høve til mestring ligg vi omtrent på nivå med landet og fylket. Ein kan sjå av utviklinga at vi tidlegare har vært noko under (i ), men det er bra at ein no går i positiv retning. 13

14 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medverknad Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt (14-15) ,72 2,56 2,76 2,89-3,05-3,42 3,61 3,04 2,92 2,95 2,93 3,48 3,25-3,54 3,64 3,15 3,07 3,1 3,23 3,27 3,28 3,02 3,55 3, Refleksjon og vurdering Med tanke på elevdemokrati og medverknad ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. I handlingsplanen for Fjellskulen (VP20) er samhandling ein av dei tre hovudområda. Det er viktig at og elevane blir tatt på alvor i demokratiet og det er godt at deira oppleving samsvarer med den ønskjelege utviklinga. 14

15 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,67 4,05 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,63 3,97 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,69 4, Refleksjon og vurdering I Fjell er læringskulturen i betre enn både nasjonalt nivå og fylket. Dette er første gang i utviklinga at vi ligg høgare enn dei andre på dette feltet. Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. Det kan virke som om det intensive fokuset på læring og vurdering for læring kan ha god effekt på læringskulturen i skulen. 15

16 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen Mobbing på skulen Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,6 4,56 4,64 4,66 4,56 4,53 4,62 4,71 4,75 4,64 4,55 4,58 4,58 4,54 4,55 4,59 4,72 4,74 4,56 4,54 4,54 4,55 4,55 4,59 4,62 4,73 4, Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,71 78,21 74,1 74,79 75,47 72,81 78,99 75,99 73,07 80,66 75,71 73,42 74,56 73,37 73,78 71,65 73,35 75,31 76,47 75,19 77,73 83,6 82,72 83,17 84,68 83,93 84,71 16

17 3.9.3 Ikkje i det hele tatt Ein sjeldan gong Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka , , , , ,70 4, , , , , ,86 4, , , , , ,56 4,76 Snitt (7. trinn) Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Ein sjeldan gong 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka Snitt , ,18 9 3,27 7 2,55 9 3,27 4,63 17

18 3.9.5 Refleksjon og vurdering Tabell syner at vi samla sett for alle elevane ligg om lag på nasjonalt nivå når det gjeld mobbing. Tabell syner ei positiv utvikling ved at andelen elevar som ikkje blir mobba i heile tatt går opp (frå 76,71 i til 84,68 i 14-15). Dette er svært gledeleg, sjølv om vi arbeider for nulltoleranse for mobbing. Særleg frå (71,65) har utviklinga vore positiv, og ein kan sjå av grafen av vi har ein brattare kurve enn landet og fylket. Den nedste av tabellane ovanfor (3.9.4) viser ein berre resultata frå 7. trinn. Her kan ein sjå samanhengen med talet 9,1, som kjem fram i tala som ligg i Skuleporten. Då vert dei tre kollonnene til høgre rekna saman (3,27 + 2,55 + 3,27=9,09). Del av elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare (prosent): 7. trinn Fjell kommune 5,2 9,1 Hordaland 5,4 4,9 Nasjonalt 5,3 4,7 10. trinn Fjell kommune 5,7 4,0 Hordaland 5,2 4,7 Nasjonalt 5,0 4,7 På 7. trinn har vi ei utvikling der det er fleire elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare, medan på 10. trinn er det motsett; der er det mindre elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare. Vurderinga samla sett når det gjeld mobbing er at ein må sjå heilskapleg på problemet, og sjå på heile elevgruppa. I dette høvet har det vore ei positiv utvikling, sjølv om ein på enkelte trinn kan sjå negative trekk. I Fjell har vi eit sterkt fokus på mobbing. Alle skular i Fjell kommune har implementert eit av dei sertifiserte programma mot mobbing, Zero eller Olweus på barnetrinnet, Respekt og MOT på ungdomstrinnet. Gjennom handlingsplanen for Fjell kommune har skulesjefen satt i gang intensivering av kampen mot mobbing gjennom prosjektet «Trygg i Fjell», som er Fjell kommune sin sektorovergripande anti-mobbeprosjekt. I «Trygg i Fjell» er både skule, barnehage idrettslag, FAU og andre involvert. Fjellskulen har mange satsingsområde for å skapa eit godt læringsmiljø: Respekt (ungdomssteg) Zero (barnesteg) Olweus (barnesteg) Zippy s venner (barnesteg) TSK klasseleiing (barnesteg) 18

19 3.10 Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spedt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkingar Fjell kommune 4,56 4,65 Hordaland 4,57 4,66 Nasjonalt 4,56 4, Refleksjon og vurdering I høve til krenkande åtferd ligg vi på same nivå som landet og fylket. Det er ein positiv utvikling for denne indikatoren, noko som kan ha forklaring i det gode arbeidet som blir gjort på skulane for godt elevmiljø. 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 19

20 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 20

21 21

22 22

23 4.1.1 Refleksjon og vurdering Diagramma ovanfor syner at elevane i Fjell opplever ein større grad av arbeidsro og mestring enn elevane i fylket og landet elles. Fokus på godt læringsmiljø, vurdering for læring (VFL) og klasseleiing (TSK) kan sjå ut til å ha god effekt. I forhold til skuleåret har det vært ein svært positiv utvikling: I opplevde 38,63 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring, medan i opplever 52,60 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring. Denne utviklinga er vi nøgd med, og vi vil arbeide for at det fortsetter i same positive retning vidare. 23

24 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 24

25 25

26 26

27 4.2.1 Refleksjon og vurdering. I høve til trivsel og motivasjon ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. Vi er likevel betre enn Hordaland på denne indikatoren. Det å ha god trivsel og motivasjon i skulen er viktig for å seinare hindre fråfall i til dømes vidaregåande opplæring, og er dermed noko vi arbeidar for. Ser ein i førehald til har også utviklinga gått i positiv retning: : 48,57 av elevane opplevde stor grad av trivsel og motivasjon, og : 52,91 av elevane opplever stor grad av trivsel og motivasjon. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. 27

28 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 28

29 29

30 30

31 4.3.1 Refleksjon og vurdering Støtte frå lærarane og fagleg utfordring kan sjåast på som tilpassa opplæring. I høve til denne indikatoren er vi over fylket men litt under landssnittet. I forhold til i er også utviklinga positiv: I opplevde 30,65 av elevane stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring, medan i opplever 43,36 stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring. Dette er ei utvikling vi er godt nøgd med. Men vi vil arbeide vidare for at opplæringa vil verta enda meir tilpassa i åra som kjem. Særleg på mellom- og ungdomssteget er det viktig i overgongane som på 7. trinn og 10. trinn å gje nok fagleg utfordring til fagleg sterke elevar og samtidig ivareta fagleg svakare elevar på same måte. 31

32 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sitt utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Del av foreldre med høgare utdanning minus del av foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldra sitt utdanningsnivå Fjell kommune 12,5 16,8 Hordaland 19,6 20,7 Nasjonalt 17,5 18, Refleksjon og vurdering Foreldra sitt utdanningsnivå er i god utvikling i Fjell når ein samanliknar med landet og fylket elles. I var nivået på 12,5 medan i var nivået 16,8. Ein kan sjå at stigninga i Fjell er høgare enn i landet elles, og ein kan håpe at denne utviklinga vil fortsette i åra som kjem. 32

33 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Å lese ord 20,8 12,5 15,2 Å lese er å forstå 25,5 13,8 16,3 Lesing 2. trinn Å lese ord 24,3 15,9 18,6 Å lese er å forstå del ,5 14,7 18,2 Lesing 3. trinn Å lese ord 27,2 18,5 19,8 Å lese er å forstå del ,1 13,8 15,8 33

34 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Snitt Snitt Poeng 34,1 50,3 15,6 1,81 47,46 24,8 50,5 24,8 2,00 49,51 22,7 50,6 26,7 2,04 50,06 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Snitt 13,3 24,9 40,5 15,0 6,3 2,76 46,85 11,0 19,6 41,9 18,6 8,9 2,95 48,7 8,7 17,9 40,6 21,9 10,9 3,09 49,98 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Snitt 13,0 12,0 39,1 22,5 13,4 3,11 50,04 7,6 11,9 36,1 26,5 18,0 3,35 52,49 Snitt Poeng 5,2 11,5 35,4 27,2 20,7 3,47 53,64 34

35 5.2.3 Eksamen og standpunkt - norsk Dette er resultata frå eksamen og standpunkt i norsk. Eksamen Fjell kommune 3,63 3,44 3,44 3,6 3,41 3,23 Hordaland 3,63 3,57 3,58 3,6 3,55 3,45 Nasjonalt 3,59 3,61 3,58 3,61 3,55 3,51 Standpunkt Fjell kommune 3,86 3,96 3,7 3,81 3,82 3,76 Hordaland 3,92 3,96 3,93 3,93 3,91 3,93 Nasjonalt 3,85 3,88 3,88 3,87 3,88 3,89 35

36 5.2.4 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i lesing syner at vi har større del av elevane som ligg på eller under bekymringsgrensa enn fylket og landet elles. Leseforståinga blir likevel betre etter som elevane vert eldre (20,1 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 3. trinn, medan 25,5 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 1. trinn). På nasjonale prøvar 5., 8. og 9. trinn har vi resultat som er noko under fylket og landet elles. Ein må arbeida vidare med å få fleire elevar som er på mestringsnivå 1 over til mestringsnivå 2, og vidare flytta elevar frå mestringsnivå 2 til nivå 3. Vi har lesing som grunnleggande dugleik som eit av satsingsområda i kommunen, særleg gjennom SOL, (systematisk observasjon av lesing.) Eksamensresultata og standpunktkarakterar i norsk er noko under fylket og landet elles. Vi har som mål å ha resultat på landssnittet. Det er viktig å halda fokus på grunnleggande dugleikar i lesing og skriving, for språk og norsk er ein viktig nøkkel til kunnskap. 36

37 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Rekning, 1. trinn 29,9 19,6 21,7 Rekning, 2. trinn 26,2 17,8 20,4 Rekning, 3. trinn 29,4 17,5 18, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt (14-15) Snitt Snitt Poeng Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 34,0 49,5 16,5 1,83 47,03 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 25,0 50,2 24,9 2,00 49,75 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 23,7 49,9 26,5 2,03 50,22 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Snitt 14,9 23,9 40,5 13,8 6,9 2,74 47,2 10,9 23,6 38,4 18,6 8,5 2,90 48,63 9,0 20,8 37,1 21,9 11,2 3,06 50,1 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Snitt 8,2 19,6 36,4 25,4 10,4 3,10 50,75 5,4 16,4 34,6 27,3 16,3 3,33 52,64 Snitt Poeng 5,3 15,0 33,2 26,9 19,6 3,40 53,43 37

38 5.3.2 Eksamen og standpunkt - Matematikk Her kan ein sjå eksamen- og standpunktkarakterar i matematikk. Eksamen Fjell kommune 3,55 3,52 3,32 3,51 3,12 3,27 Hordaland 3,58 3,42 3,4 3,37 3,27 3,3 Nasjonalt 3,61 3,48 3,42 3,35 3,37 3,31 Standpunkt Fjell kommune 3,55 3,71 3,33 3,49 3,26 3,5 Hordaland 3,52 3,64 3,59 3,57 3,49 3,59 Nasjonalt 3,46 3,59 3,55 3,52 3,51 3,54 38

39 5.3.3 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i matematikk er i Fjell noko under landssnittet og fylket på 1., 2. og 3. trinn. På nasjonale prøvar i rekning på 5., 8. og 9. trinn ligg vi også noko under landssnitt og fylket. På standpunkt og eksamensresultat kan ein sjå at utviklinga har vore positiv frå til Vi har flytta oss opp omtrent på landssnittet. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. Fokus på rekning i alle fag som grunnleggande dugleik og ulike strategiar i matematikk må halda fram. Realfagssatsing ved praksisnær læring og tilknyting til lokalt næringsliv står dessutan også som vidareførte tiltak. 39

40 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Snitt Snitt Poeng 36,7 48,1 15,3 1,79 46,76 27,1 49,0 24,0 1,97 49,46 23,8 50,6 25,6 2,02 50,2 Utvalg Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Snitt 18,4 27,9 32,3 16,7 4,1 2,62 46,06 11,8 21,4 39,2 18,1 7,8 2,92 48,67 9,0 19,0 40,4 20,2 9,5 3,06 50,06 Snitt Poeng Standpunkt og eksamen - engelsk Her kan ein sjå resultata frå eksamen og standpunkt i engelsk. Eksamen Fjell kommune 4,11 4,25 3,98 3,93 3,82 4,04 Hordaland 4,04 4,04 4,02 4,11 4,07 4,02 Nasjonalt 3,97 3,94 3,97 3,99 3,99 3,93 40

41 Standpunkt Fjell kommune 3,97 4,01 3,91 4,02 3,98 4,02 Hordaland 3,96 4,02 4,0 4,03 4,02 4,09 Nasjonalt 3,88 3,92 3,95 3,96 3,99 4, Refleksjon og vurdering Nasjonale prøvar i engelsk på 5. og 8. trinn er i Fjell noko under landssnittet og fylket. Det er gledeleg å sjå at eksamensresultata i engelsk er betre enn Hordaland og landet elles. Dette er ei utvikling vi er svært nøgd med, og som vi vonar kan fortsetje. Kompetanse i framandspråk, og særleg engelsk, vert stadig viktigare i ei globalisert og internasjonal verd. 41

42 5.5 Grunnskulepoengsum Her kan du sjå grunnskulepoengsummen for dei siste åra Grunnskolepoengsum Fjell kommune (14-15) 39,43 40,69 40,5 40,7 39,25 39,99 39,81 40,24 Hordaland 40,68 40,5 40,38 40,69 40,39 40,67 40,32 40,88 Nasjonalt 39,59 39,71 39,57 39,83 39,88 39,93 40,01 40, Refleksjon og vurdering Utviklinga for grunnskulepoengsum har vore positiv frå Vi ligg no omtrent på nasjonalt nivå, der målsetjinga er. 42

43 5.6 Gjennomføring av vidaregåande opplæring Her kan ein sjå fullført og bestått vidaregåande opplæring (vg3 eller fag-/sveineprøve). Utvalet er satt fem år tilbake i tid sidan elevane har fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. fullført og bestått vidaregåande opplæring (Vg3 eller fag-/sveineprøve) Fjell kommune 64,8 65,7 64,5 65,2 Hordaland 70,0 68,7 67,9 66,3 Nasjonalt 69,0 68,4 67,7 65, Refleksjon og vurdering Av grafen ovanfor kan ein lese at Fjell no ligg på snitt med landet når det gjeld elevar som har fullført og bestått vidaregåande opplæring. Vidare kan ein sjå at utviklinga også har vore positiv frå til Grunnen til at ein ser på år så langt tilbake er at det er først då tala vert gyldige, sidan elevane har 5 år på seg til å fullføre. Dette kan tyde på mindre fråfall i vidaregåande frå til 09-10, og ein kan håpe at denne utviklinga fortset. Gode overgongar mellom ungdomsskule og vidaregåande er viktig for å hindre fråfall, samt tilknyting til næringsliv og praksisnær opplæring. 43

44 6. System for oppfølging (internkontroll) Element i Fjell kommune sitt forsvarlege system: Handlingsprogram for Fjell kommune, vedteke årleg av kommunestyret. Skulesjefen sitt kapittel, gir retningsliner for satsingsområde framover for skulen i Fjell, for kompetanseutvikling og for utvikling av det pedagogiske arbeidet. Kvar skule utformer kvart år ein verksemdsplan, vedteke i samarbeidsutvalet for skulen. I verksemdsplanen framgår det korleis skulen skal følgja opp føringane frå HP innan dei ulike satsingsområda. Leiinga ved skulane skriv kvart år ei årsmelding, der ein evaluerer korleis skulen har følgt opp satsingsområda, samt vurderer skulen sin undervisning, læringsresultat (slik dei kjem fram i nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver) og læringsmiljø (resultat av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing mm). Årsmeldingane vert generert i Puls. Skulesjefen kjem kvart år på skulebesøk, der tema er skulen sitt arbeid innanfor satsingsområda (dette året klasseleiing, vurdering og lesing). Skulen sitt arbeid med kartlegging og oppfølging av resultat gjennom tilpassa opplæring, oppfølging av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing med meir vert også presentert og drøfta. Skulesjefen utarbeider ein rapport frå besøket med framlegg til vidare arbeid på skulen. Kvart tredje år blir skulen vurdert av eksterne skulevurderarar. Skulen blir vurdert ut frå dokumentanalyse, intervju og observasjon, og det vert utarbeidd rapport. Skulen utarbeider innan seks månader ein plan for å forbetra punkt som kjem fram i rapporten. Digital oppfølging: - Puls. Pedagogisk utvikling- og læringsspegel (Conexus). - Moava 1310 som digital oppfølging og internkontroll. I tillegg til eit system som har som formål å gi retning og kontrollera, er det viktig å ha eit system for informasjonsflyt, medbestemming og erfaringsutveksling. Skulane i Fjell er delt inn i fire skuleområde, tre geografisk basert og eitt for ungdomsskulane. Dei fire områda har ein områdeleiar, som sit i skulesjefen sitt strategiske team, i lag med leiar for PPT. Strategisk team for skulen i Fjell er eit forum for informasjon både frå og til skulane, og er i tillegg eit viktig drøftingsforum, både når det gjeld drift og utvikling av skulen i Fjell. Her deltek også organisasjonar, som Skuleleiarforbundet og Utdanningsforbundet. Totalt sett utgjer dette eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering, -oppfølging og -utvikling av skulen i Fjell kommune. 44

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhold Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell...

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhald Innhald... 1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 1 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 10 3. Læringsmiljø... 11 4. Analyse av samanhengar... 21 5. Læringsresultat... 28 6. System

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2016

Årsmelding Brattholmen skule 2016 Årsmelding Brattholmen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Vurdering på barnesteget. No gjeld det

Vurdering på barnesteget. No gjeld det Vurdering på barnesteget No gjeld det 2 No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. Denne brosjyren gjev

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Rapport om tilstanden i balestrandskulen

Rapport om tilstanden i balestrandskulen - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen september 2012 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s. 2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Pedagogisk rådgjevar Fjell kommune ved skulesjefen Fagbokforfattar Musikar og komponist Faglærar i praktiske- og estetiske fag Mastergrad

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer