Årsmelding Ågotnes skule 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Ågotnes skule 2017"

Transkript

1 Årsmelding Ågotnes skule Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Den overordna satsinga innan pedagogisk utviklingsarbeid er sidan 2015 samla i omgrepet «læringsleiing.» Innanfor læringsleiing ligg dei tre satsingsområda i Fjellskulen fram til 2020: 1. Grunnleggjande ferdigheitar 2. Vurdering for læring 3. Elevane sitt læringsmiljø 1.2 Insight Fjellskulen nyttar Insight (Puls) som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. Insight innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Engage (Vokal). Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av Insight-koordinator ved skulesjefen. 2

3 1.3 Framtidsskulen Framtidsskulen i Fjell skal vera eit samla plandokument for Fjellskulen, der kompetanse for framtidas skule er gjort synleg gjennom overordna tema, satsingsområde og konkrete eksempel. Framtidsskulen i Fjell er inndelt i tre hovuddelar: 1. Elevens vel 2. Elevens læring 3. Kollektiv kapasitet Arbeidet med «Framtidsskulen» skal vidareførast og implementerast i organisasjonen i løpet av 2017/ Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket er kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) Arbeidet vert vidareført og i 2017 vert det arrangert ein stor konferanse «Saman mot mobbing», for elevar, lærarar, 3

4 foreldre og andre målgrupper. Kunnskapsministeren, Bruk Hue, og relevante fagpersonar deltek også på konferansen. 1.5 Skule og forsking Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skje i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med UIB, NLA, Sintef, HIB, HSH, VilVite og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. Gjennom forskningsprosjektet «Dale Oen Experience» og YouExplore på ungdomstrinnet, har ein samarbeid på forsking frå ulike land og organisasjonar (Norge, Russland, USA og NASA). I høve til språk er Fjell kommune inne i eit større forskningsprosjekt om nynorsk språk og målform saman med UIB. Skulesjefen har også samarbeid med Sintef omkring prosjekt med å bruke miljøterapeutar i skulen. 1.6 Den raude tråden Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. Derfor er samarbeid og overgongane mellom dei ulike læringsarenaene viktig for å støtte ei god utvikling for den einskilde elev. I tillegg til samarbeid med barnehage har skulen i Fjell sidan 2015 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Det er og etablert eit godt samarbeid mellom skulen og Kunnskapsbyen i Vest og VNR. 1.7 Digitalisering i skulen Som del av eit framtidsretta samfunn er det viktig å førebu elevane til deltaking i eit digitalisert arbeidsliv og kvardag. Prosjektet med digitale klassar er etablert på ungdomsskulane og fire av barneskulane, og dette vert vidareført og utvida fram mot Refleksjon og vurdering På Ågotnes skule har vi dette skuleåret hatt to hovudfokus når det gjeld pedagogisk utviklingsarbeid, dei fire prinsippa for god underveisvurdering og digitale dugleikar. 1) Dei fire prinsippa for god underveisvurdering. Målsettinga her har vore at dei fire prinsippa er godt implementert i personalet og ein naturleg del av vurderingspraksisen til den einskilde lærar. Vi har og laga nye skjema for elev- og utviklingssamtalar. Desse har vi no i vår evaluert og kjem til å gjere justeringar her. VOKAL vert nytta aktivt i vurderingsarbeidet. 2) Digitale dugleikar. Her har vi hatt fleire målsettingar og vi ser at dette er eit arbeid som må halde fram og neste skuleår. a. Vi hadde eit ønskje om å implementere IKTplan.no på alle klassetrinn. Vi er i gang med dette arbeidet, men ikkje i mål. Når det gjeld digital strategi for Ågotnes skule, b. Vi hadde eit ønskje om å formulere ein heilskapleg digital strategi for Ågotnes skule, som t.d. inneheld kva vi ønskjer å satse på når det gjeld digitale 4

5 verktøy, lisensar etc. Det har dette skuleåret vore ulike signal frå kommunalt hald på kva som skal gjelde i kommunen. Vi vel difor å avvente dette arbeidet slik at vi er i tråd med dei føringane som ligg i kommunen. c. Vi hadde eit ønskje om at dei fleste vaksne føler seg trygg på å nytte digitale verktøy saman med elevar. Vi opplever at personalet er interessert i og nyttar seg av digitale verktøy i undervisninga. d. Vi hadde eit ønskje om at vi har kunnskap nok og tryggleik nok til å kunne nytte ipad i spesialundervisninga og anna gruppeundervisning. Vi har seks Ipadar på huset og ønskjer å gå til innkjøp av fleire. Desse vert mykje brukt både i spesialundervisninga og i anna gruppeundervisning. e. Vi hadde eit ønskje om at utstyr og lærarar er på plass i høve dei to nye digitale 5. klassane, skuleåret Vi har lærarane på plass, men det ser ut til at vi må vente med utstyret til januar Ein av klassane (4.klasse) vant i vår ein lesekonkurranse der premien var lån av eit klassesett med pc/nettbrett i eit halvt år. Denne klassen kan difor gå igang med arbeidet allereie ved skulestart. Vi har dette skuleåret hatt fleire ressurspersonar for Trygg i Fjell. Vi ønskjer komande skuleår å sjå om vi kan utvikle bruken av desse ressurspersonane vidare. Som skule ser vi fram til implementeringen og arbeidet med «Framtidsskulen». Vi gler oss til å setje i gong med digitale klassar og til å utvikle ny undervisningsmetodikk. 2. Personale 2.2 Tal på lærarar Antall lærere, i alt Antall Ågotnes skule ,0 44,0 47,0 52,0 23,0 23,0 26,0 24,0 26,0 27,0 26,

6 Antall Antall lærere, menn 4 Antall lærere, kvinner 22 Antall lærere, i alt Refleksjon og vurdering: Vi ønskjer aktivt å jobbe for ei betre fordeling mellom kjønna. Av 4 nytilsette neste skuleår er det 2 menn. 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Sum elever ved skolen Antall Ågotnes 439,0 442,0 485,0 497,0 248,0 255,0 278,0 293,0 291,0 305,0 330,0 6

7 skule Refleksjon Vi har hatt ei kraftig auke i elevtalet dei siste åra. Neste skuleår vil vi ha omtrent same elevtal som dette skuleåret, men det er sannsynleg at elevtalet på sikt vil halde fram med å auke. 3.2 Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Ågotnes skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn - 3,52 3,02 2,81 2,98 3,59 2,88 3,18 3,35 3,32 3,15 3,03 3,42 3,79 3,49 3,54 3,2 3,26 3,18 3,11 3,22 3,56 3,52 3,52 7

8 Nasjonalt trinn 3,25 3,28 3,27 3,29 3,38 3,63 3,6 3, Refleksjon og vurdering Det er positivt å sjå at fleire elevar dette skuleåret opplever betre arbeidsro samanlikna med skuleåret Samstundes er dette ikkje eit resultat vi er nøgd med. Vi veit at god arbeidsro er viktig i høve læringsmiljøet, og det er difor viktig at vi framleis har stort fokus på dette. Utfordringar knytt til arbeidsro, er særleg gjeldande i nokre klassar der det er fleire elevar med omfattande vanskar. Desse elevane vert det arbeida særskilt med både internt på skulen og i samarbeid med eksterne hjelpeinstansar og heimane. Neste skuleår få vi og fleire klassedelingar og såleis færre elevar i klassane. Dette håper vi og kan verke positivt på arbeidsroen. 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Ågotnes skule (16-17) Fjell kommune trinn ,13 3,59 4,07-4,15 4,33 4,07 4,43 4,44 4,23 4,35 4,14 3,87 4,08 4,25 4,17 4,21 4,2 4,31 4,38 4,4 4,

9 Hordaland trinn Nasjonalt trinn 4,11 4,09 4,11 4,2 4,23 4,23 4,23 4,3 4,35 4,38 4,33 4,21 4,23 4,25 4,3 4,32 4,34 4,36 4,4 4,41 4,41 4, Refleksjon og vurdering Elevane trivst på Ågotnes skule. Vi ser at vi ligg noko under snittet for Fjell Kommune, men framleis innafor grønt område. Vi vil halde fram arbeidet med at elevane skal oppleve å trivast på skulen vår. Dette gjer vi gjennom omsorgsfulle og relasjonsorienterte vaksne, fokus på å byggje gode klassemiljø, antimobbearbeidet (Olweusplanen), trivselsfremjande tiltak i friminutta (Trivselsleiarprogrammet) og ein god og grundig plan for tilsyn og observasjon. Neste skuleår vert vi ein «Syngande skule». Det har vi tru på kan vere med å skape god trivsel på skulen, både blant barn og vaksne. 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte fra lærerne Ågotnes skule 4,0 4,45 4,25 4,38 Fjell kommune trinn 4,37 4,51 4,53 4,55 Hordaland trinn 4,34 4,49 4,5 4,49 9

10 Nasjonalt trinn 4,43 4,53 4,53 4, Refleksjon og vurdering Elevane på Ågotnes skule opplever å få støtte frå lærarane, men litt mindre enn gjennomsnittet. Vi må framleis halde fram arbeidet med at elevane skal oppleve å bli sett av lærarane. Dette skuleåret har eit av satsingsområda vore vurdering for læring og dei fire prinsippa for god underveisvurdering. Lærarane har arbeida med vurderingspraksisen sin og dette er eit arbeid vi har tru på kan bidra til elevars oppleving av «støtte frå lærarane». 10

11 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Ågotnes skule 3,49 4,24 3,94 4,12 Fjell kommune trinn 4,04 4,24 4,22 4,25 Hordaland trinn 4,01 4,16 4,16 4,15 Nasjonalt trinn 4,09 4,2 4,19 4,17 11

12 3.5.1 Refleksjon og vurdering Dette skuleåret har vi hatt fokus på digitale dugleikar og vurdering for læring innan «Læringsleiing». Vi har arbeida med vurdering for læringsomgrepet og vuderingsrutinar i personalet. Det er då fint å sjå at vi har ein framgang her samanlikna med skuleåret Det vert viktig framover og halde fram med å dyktiggjere lærarane i å gje gode tilbakemeldingar/framovermeldingar og å involvere elevane i vurderings- /læringsarbeidet. 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Ågotnes skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn Nasjonalt trinn - 3,74 3,84 3,74 3,72 3,99 3,79 3,86 3,88 3,96 3,85 3,81 3,95 4,08 4,01 4,03 3,89 3,91 3,87 3,85 3,93 4,03 4,02 4,01 3,92 3,94 3,9 3,9 4,02 4,09 4,08 4,06 12

13 3.6.1 Refleksjon og vurdering Tala syner at ein del elevar på Ågotnes skule opplever lågare grad av meistring enn gjennomsnittet. Samstundes ser vi at vi har hatt ei positiv utvikling samanlikna med skuleåret Det vert viktig for oss å ha fokus på tilpassa opplæring i vårt pedagogiske utviklingsarbeid og halde fram den positive utviklinga. 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Ågotnes skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) ,82 2,38 3, ,02 3,8 3,37 3, ,55 3,78 3,69 3, ,63 3,8 3,83 3, ,79 3,92 3,94 3,

14 3.7.1 Refleksjon og vurdering Vi har eit velfungerande elevråd på skulen. Kontaktlærar for elevrådet har og vore den same personen dei siste skuleåra. Elevrådet har elevrepresentantar i skulens samarbeidsutval (SU) Tala indikerer at elevane på skulen vår opplever at dei vert tatt på alvor, at dei vert involvert i avgjerder og at dei får vere med å påverke. 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Ågotnes skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn - 3,52 3,02 2,81 3,25 4,13 3,58 3,84 3,35 3,32 3,15 3,03 3,8 4,21 4,08 4,1 3,2 3,26 3,18 3,11 3,67 4,08 4,09 4,09 3,25 3,28 3,27 3,29 3,85 4,17 4,16 4,15 14

15 3.8.1 Refleksjon og vurdering Vi ser her ei positiv utvikling samanlikna med skuleåret Tala viser likevel at elevar på Ågotnes, i mindre grad enn elevar i kommunen generelt, opplever skulearbeidet som viktig, at det er arbeidsro i timane og at dei lærar av erfaring. Vi tenkjer at det alltid er viktig å ha fokus på å innarbeide gode haldningar til skulen og skulearbeidet. Dette gjer vi best i samarbeid med heimane. Difor er vi på Ågotnes skule opptatt av å ha eit tett og nært samarbeid med dei einskilde føresette, FAU og SU. 15

16 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. 2.3 Mobbing på skolen (utgått) Ågotnes skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,67 4,23 4,72-4,76 4,59 4,78 4,78 4,75 4,76 4,63 4,53 4,62 4,68 4,57 4,51 4,59 4,69 4,73 4,77 4,59 4,54 4,52 4,58 4,54 4,55 4,6 4,66 4,7 4,73 4,55 4,52 4,53 4,54 4,55 4,58 4,6 4,7 4,73 4,74 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt Ågotnes skule (16-17) ,56 69,23 80,19-85,29 71,54 82,61 84,44 83,33 82,2 16

17 Fjell kommune trinn 76,54 72,24 77,91 79,91 72,57 69,55 73,52 83,04 83,31 85,78 Hordaland trinn 73,74 71,25 71,36 74,66 73,16 72,66 75,54 79,46 81,38 83,79 Nasjonalt trinn 72,27 70,73 71,16 71,93 72,48 73,99 76,01 81,17 83,07 83,64 Snitt Ågotnes skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2.5 Mobbing blant elever 4,78 4,74 4,68 4, Digital mobbing 4,91 4,89 4,87 4, Mobbing fra voksne 4,93 4,94 4,92 4,93 17

18 3.9.1 Refleksjon og vurdering På Olweusundersøkinga som vi gjennomførte i april, svara 10 av 170 elevar at dei vert mobba på skulen 2-3 gongar i månaden eller oftare. Av desse 10 seier 4 elevar at det skjer 2 til 3 gonger i månaden, 3 at det skjer éin gong i veka og 3 at det skjer fleire gonger i veka. Totalt er det altså 6,1 av elevane frå klasse på Ågotnes skule som opplever å bli mobba på skulen. Dette er ein liten oppgang frå skuleåret der talet var 5,7. Vi held fram med arbeidet mot mobbing gjennom å bruke Olweusprogrammet aktivt. Klassane gjennomfører klassemøter, vi har stormøter i gymsalen, vi gjennomfører pedagogiske samtalegrupper i personalet og vi har gode rutiner for avdekking og handtering av mobbing. Dette skuleåret har vi hatt tilsett ein miljøterapeut hos oss. Ho har og vil få ei viktig rolle i det framtidige antimobbearbeidet. Tala frå Elevundersøkinga syner at vi ligg på same nivå som resten av kommunen, fylket og nasjonalt Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spredt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkelser (utgått) Ågotnes skule 4,64 4,7 4,65 Fjell kommune trinn 4,55 4,65 4,69 Hordaland trinn 4,51 4,61 4,64 Nasjonalt trinn 4,53 4,63 4,64 18

19 Refleksjon og vurdering Tala her syner at vi ligg omtrent på same nivå som resten av kommunen, fylket og nasjonalt, men desse tala er henta frå skuleåret Det føreligg ikkje tal frå skuleåret Det er viktig å arbeide med omgrepet «krenking» og kva som ligg i dette, både i personalet og i elevgruppa. Mobbing er gjentekne krenkingar, men ikkje alle krenkingar er mobbing. 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 19

20 20

21 4.1.1 Refleksjon og vurdering Karta her syner at ein for stor del av elevane på Ågotnes skule opplever låg grad av meistring kombinert med dårleg arbeidsro. Men vi opplever ei positiv utvikling samanlikna med skuleåret Det vert viktig for oss å halde fokus på både tilpassa opplæring og arbeidsro. Vi veit at det i nokre klassar er særleg utfordrande i høve arbeidsro. Difor vert det viktig å støtte dei vaksne som står i desse utfordringane kvar dag, samt å styrke vaksentettleiken i den grad rammene tillét det. Vi får fleire klassedelingar på grunn av store klassar til neste skuleår. 21

22 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekartet nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 22

23 23

24 4.2.1 Refleksjon og vurdering. Karta syner at elevane på Ågotnes skule i stor grad trivst og er motiverte for skulearbeidet. Her ligg vi om lag på same nivå som resten av kommunen, fylket og nasjonalt. Vi opplever og ei positiv utvikling samanlikna med skuleåret Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 24

25 25

26 4.3.1 Refleksjon og vurdering Vi opplever ei svært positiv utvikling her samanlikna med skuleåret Fleire elevar opplever å både få faglege utfordringar og støtte frå lærarane. Ei gruppe det vert viktig for oss å ha fokus på er dei som opplever støtte frå lærarane men som ikkje får tilstrekkeleg faglege utfordringar. Vi treng i større grad å identifisere desse elevane og gje dei oppgåver tilpassa deira nivå. 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr 26

27 dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Ågotnes skule Fjell kommune 12,5 16,8 14,8 14,7 Hordaland 19,6 20,7 21,2 22,1 Nasjonalt 17,5 18,5 19,2 20, Refleksjon og vurdering Vi har dette skuleåret gått frå 3 til 12 på foreldreindikator. Kva dette skuldast er for oss litt uklart. Vi ligg framleis litt under kommunalt nivå. 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. 27

28 - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Å lese ord Å lese er å forstå Lesing 2. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Lesing 3. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Ågotnes skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 20,4 19,9 15,2 15,9 20,4 25,6 17,8 17,1 31,7 22,9 20,6 19,6 46,3 21,5 18,4 19,1 26,5 29,2 21,4 22,7 34,7 25,3 16,4 17,4 28

29 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Ågotnes skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 25,5 57,4 17,0 48,3 29,4 51,6 19,0 48,4 29,0 50,1 20,9 48,9 25,5 51,3 23,3 49, Refleksjon og vurdering På Ågotnes skule vert det arbeida godt med lesing frå dei startar i 1. klasse. Vi køyrer rask progresjon med tanke på bokstavinnlæring i 1. klasse. Leselærarressursen er ein viktig ressurs, og vi ønskjer neste skuleår å nytte denne på 4. og 5. trinn og i tillegg til trinn. Vi ser av tala at vi har for mange elevar som ligg på eller under bekymringsgrensa på kartleggingsprøvane til Udir (1.-3. kl). Samanlikna med kommunen ser vi at dette gjeld særleg 2. trinn. Vi har hatt ei positiv utvikling på nasjonale prøver og ligg no her på same nivå som kommunen elles. Vi arbeider vidare med å kartlegge elevane og følgjer opp resultata i personalet. Elevar som ligg på eller under bekymringsgrensa eller på meistringsnivå 1, vert drøfta særskild. 29

30 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Ågotnes skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Regning, 1. trinn 49,1 34,7 22,9 24,0 Regning, 2. trinn 50,0 25,4 20,1 22,5 Regning, 3. trinn 44 25,3 16, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Ågotnes skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 44,9 46,9 8,2 44,7 28,3 56,7 15,0 47,9 22,5 54,7 22,8 49,8 22,5 52,4 25,0 50, Refleksjon og vurdering Vi ser av tala at vi har for mange elevar som ligg på eller under bekymringsgrensa på kartleggingsprøvane til Udir (1.-3. kl). Når det gjeld nasjonale prøver ser vi at vi har ein framgang samanlikna med skuleåret Men vi har for mange elevar som ligg på meistringsnivå 1 i høve til meistringsnivå 3. Vi arbeidar vidare med å kartlegge elevane og følgjer opp resultata i personalet. Elevar som ligg på eller under bekymringsgrensa eller på meistringsnivå 1 vert drøfta særskild. Vi treng å heve fokus på rekning som grunnleggande dugleik i personalet. Neste skuleår har vi ein lærar som skal ta vidareutdanning i matematikk. Vi håper å kunne bruke denne ressursen og ut mot personalet. 30

31 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Ågotnes skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 38,3 42,6 19,1 47,7 31,4 48,5 20,1 48,5 26,6 51,9 21,5 49,1 24,3 51,8 23,9 49, Refleksjon og vurdering Vi har her hatt ei svært positiv utvikling samanlikna med skuleåret og ligg no omtrent på nivå med resten av kommunen. Vi arbeidar vidare med å kartlegge elevane og følgjer opp resultata i personalet. Elevar på meistringsnivå 1 vert drøfta særskild. Dette skuleåret har vi hatt ein lærar som har tatt vidareutdanning i engelsk og neste skuleår skal vi ha ein lærar på vidareutdanning i engelsk. Vi forsøker og dette skuleåret å legge opp til at det er lærarar med særskild kompetanse i engelsk som har undervisninga i dette faget på alle trinn. 31

32 6. Undervisning og læring Reflekter over undervisning og læringsprosessar ved eigen skule Ågotnes skule ein god stad å vera, ein god stad å læra. Det er viktig for oss å skape eit godt psykososialt skulemiljø som fremjar læring. Dette gjer vi blant anna gjennom klassemøte (Olweus), trivselsleiarprogrammet, aldersblanda aktivitetar som kor, SBT (svett, blid og talentfull), turar og førebuingar til jule- og sommaravslutningar. Neste skuleår vert vi ein «Syngende skole». Syngende skole er en nasjonal satsing på sang, der målet er å auke medvit rundt verknadene av sang, styrke den enkelte lærars sangkompetanse og skape meir tryggleik i sangsituasjonar. Dette ser vi som skule fram til. På Ågotnes skule har vi mange dyktige tilsette som kvar dag står på for å gje god undervisning i klassane. Vi har dei to siste skuleåra hatt fokus på klasseleiing (TSK), vurdering for læring og digital kompetanse i lærarpersonalet. Vi har hatt gode økter i personalet med fokus på erfaringsdeling, utprøving og refleksjon. Vi vil halde fram med å ha gode læringsøkter i personalet, men kjem til å ha meir fokus på digital dugleik og lesedugleik. Dette skuleåret har vi hatt ein lærar på vidareutdanning i engelsk. Neste skuleår skal vi har vi ein lærar som tek vidareutdanning i matematikk og ein lærer som tek vidareutdanning i engelsk. Som skule ønskjer vi bruke kompetansen som desse lærarane tilegner seg inn i kollegiet. 7. Fysisk miljø og læremiddel Reflekter over fysisk miljø og læremiddel ved eigen skule På Ågotnes skule har vi framleis gode og store spesialrom, som t.d. naturfagsal, datarom og sløydsal. Men på grunn av sterk elevvekst ser vi at romkapasiteten vert innskrenka. Dette skuleåret måtte vi blant anna gjere om musikkrommet til eit vanleg klasserom. Neste skuleår går vi frå 15 (16) klassar til 19 (20) klassar. Dette fører til at dei største romma som tidlegare har vore nytta til gruppeundervisning/spesialundervisning no må nyttast som klasserom. Vi klarar framleis å finne rom til gruppeundervisning/spesialundervisning, men ser at dette er meir utfordrande komande skuleår enn det har vore tidlegare. Klasseromma på Ågotnes skule er av ulik storleik, noko som og er utfordrande med tanke på plassering av klassar. Dette skuleåret fekk skulen midlar til å tilsetje ein miljøterapeut. I samband med dette har vi laga til ein miljøbase. Miljøbasen var tidlegare eit grupperom som låg vegg i vegg med eit kontor. Vi har her tatt vekk veggen og pussa dette rommet opp slik at det passar til føremålet for arbeidet til miljøterapeuten. Vi er stolt og glad for å ha fått dette til. Ågotnes skule er ein gamal skule. Vi er særs nøgd med reinhaldarar, vaktmester, elevar og dei tilsette som tek så godt vare på skulen vår. Samstundes er det stadig behov for oppgradering på ei gamal skule. Vi har hatt utfordringar med å ha stabil temperatur i bygget samt ventilasjon. Dette er prosjekt som er under utbetring og vi håper å gå inn i eit nytt skuleår der desse tinga etterkvart kjem på plass. Dei aller fleste romma der det føregår «tavleundervisning» er no utstyrt med digitale tavler. Desse tavlene er av ulik kvalitet då skulen har arva fleire av dei frå andre skular som har fått nytt. Det er kostbart å skifte ut digitale tavler og vi ser at denne utskiftinga 32

33 må gå i små steg. Etterkvart som klassar vert digitalisert er det ikkje sikkert det lengre er naudsynt å ha digitale tavler i klasseromma. Det er då kanskje tilstrekkeleg med eit lerret og projektor. Fleire av læreverka våre er slitte og står i fare for å verte utdaterte. Men sidan skulen og kommunen står framføre ei digitalisering av skuledagen er vi avventande med å kjøpe inn nye læreverk. Vi har eit stort og godt uteområde på Ågotnes skule, men det er ønskjeleg med fleire leikeapparat. Vi har eit håp om at den føreståande utvidinga av idrettsanlegget på Ågotnes og kan komme Ågotnes skule til gode som uteområde. Samtidig vil vi påpeike at det er viktig at ein i samband med ei slik utviding og ser på parkeringskapasiteten i området. Vi som skule har dårlege parkeringstilhøve og ønskjer ny parkeringsplass øst for skulen. 8. Timeressursar og organisering Reflekter over timeressursar og organisering ved eigen skule Skuledagen på Ågotnes er organisert slik: Undervisning, Friminutt, Undervisning, Friminutt, Undervisning. Denne inndelinga av skuledagen har vi no hatt i to år og opplever at denne fungerer godt både for barn og vaksne. Som skule har vi greitt med timeressursar, men har i dei seinare åra sett eit behov for fleire delingstimar for store klassar enn det vi har. Neste skuleår auker vi frå 15 (16) klasser til 19 (20) klasser, noko vi meiner er naudsynt for å skape gode læringsvilkår. Ågotnes skule har hatt stor elevauke dei siste åra og i samband med dette meiner vi at det er naudsynt å auke administrasjonsressursen ved skulen. I dag har vi ein avdelingsleiar i 100 stilling. Vi ønskjer to avdelingsleiarar som har inntil 30 undervisning. Ein slik modell sørgjer for at avdelingsleiarane er tettare knytt til undervisninga og såleis har eit betre grunnlag for å kunne følgje opp læringsarbeidet på sin avdeling. 9. Skule - heim Reflekter over skule-heim samarbeidet ved eigen skule. Ågotnes skule har eit velfungerande foreldreutval som gjer ein god jobb til det beste for skulen. Dei bidreg aktivt både i høve skidag og trivselsleiarprogrammet og arrangerer kvart år eit stort og flott arrangement i Ågotneshallen. Skulens leiing og representantar for FAU møtes ein gong i månaden i SU samarbeidsutvalet. Vi har og møte i SMU skulemiljøutval annankvar månad der elevane og er representerte. Kontaktlærarane har tett dialog med dei einskilde føresette. Dette skjer gjennom samtalar, klasseforeldremøte, telefonkontakt og på e-post. 33

34 10. SFO Reflekter omkring SFO ved eigen skule SFO skuleåret 2016/17: Vi byrja året med 106 ungar og har merka sterk nedgang i barnetalet til berre 82 ved skuleslutt. Noko er naturleg avgang, men dei fleste grunna alle oppseiingane på CCB og andre bedrifter på industriområdet på Ågotnes. Vi har hatt eit fint SFO-år med aktivitetar ute og inne, turar i skog og mark og 4. klasse-klubb med overnatting og kunstutstilling med kafé. Vi samla inn kr 2100,- til «Stine Sofies stiftelse - en barndom uten vold». Vi har nytta oss av gymsal, sløydsal, basseng og kjøkken der vi har hatt ulike aktivitetar med og for ungane. Vi har hatt SFO-juledisco og SFO-Superdag - ein idrettsdag for SFO-barna. Deltakinga har vore valfri, men god. Vi har fått mykje skryt frå foreldre som er nøgde med SFO. Og vi har hatt det kjekt i lag. Bemanningsmessig har vi klart oss greitt, det har vore lite sjukefråver. Alt i alt er vi nøgde. Ågotnes SFO er ein god stad å vera! 34

35 11. Konklusjon Reflekter omkring: - Sterke sider og utfordringar ved eigen skule - Korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggjande ferdigheiter 35

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2018

Årsmelding Ågotnes skule 2018 Årsmelding Ågotnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter. Årsmelding for Fjell vaksenopplæring 2017 1. Innleiing/samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2016

Årsmelding Brattholmen skule 2016 Årsmelding Brattholmen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2016

Årsmelding Tellnes skule 2016 Årsmelding Tellnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhold Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell...

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhald Innhald... 1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 1 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 10 3. Læringsmiljø... 11 4. Analyse av samanhengar... 21 5. Læringsresultat... 28 6. System

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2018

Årsmelding Landro skule 2018 Årsmelding Landro skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017 Årsmelding Ungdomsskule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015

Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Giske kommune -historisk og framtidsretta- Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen i Giske 2015 Innhald Innleiing... 3 Ressursar... 3 Lærartettleik 1.-7. trinn og 8.-10. trinn... 3 Spesialundervisning...

Detaljer

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16.

Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse. Haugland, 16. Foreldreundersøking Drøfting i grupper Om læringsarbeidet på skulen Permisjonar frå opplæringa Diverse Haugland, 16. september 2015 2 36 spørsmål på nett Skala 1 til 6 Indeks 1=0, 6=100 35 svar, svarprosent

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2017

Årsmelding Brattholmen skule 2017 Årsmelding Brattholmen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer