Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

2 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhold Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innleiing / samandrag Personale Læringsmiljø Læringsresultat System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon

3 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 13 skular, 2 av dei er ungdomsskular og 11 barneskular. I tillegg er det kulturskule og vaksenopplæring samt Gangstø kompetansesenter. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 2

4 1.1 Læringsleiing Den overordna satsinga innan pedagogisk utviklingsarbeid er sidan 2015 samla i omgrepet «læringsleiing.» Innanfor læringsleiing ligg dei tre satsingsområda i Fjellskulen fram til 2020: 1. Grunnleggjande ferdigheitar 2. Vurdering for læring 3. Elevane sitt læringsmiljø 3

5 1.2 Strategisk team Strategisk team er eit rådgjevande organ for skulesjefen som drøftar utvikling innan faglege og sosialpedagogiske område. Strategisk team omfattar følgjande representantar: Strategisk team inngår som ein del i ein samla struktur for systemutvikling for skulesjefen. 4

6 1.3 Insight Fjellskulen nyttar Insight som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. Insight innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Engage. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule. Arbeidet vert koordinert av Insightkoordinator ved skulesjefen. 5

7 1.5 På sporet av framtidas skule Skulesjefen starta hausten 2015 eit arbeid der målet var å samle dei framtidsretta strøymingane i samfunnet og retningslinjene frå direktorat og regjering i eit lokalt forankra dokument. Dokumentet fekk namnet «På sporet av framtidas skule» og kan fungera som eit element i vidare drøfting av skuleutviklinga. Dokumentet er også å sjå på som eit bidrag frå Fjell i samband med å skapa ein felles skuleplattform i den nye Øygarden kommune. Skulesjefen hadde ønskje om å skapa eit dokument ut frå eit bredt samansett representativt utval av skuleeigar- og skuleleiarnivå i Fjellskulen. «På sporet av framtidas skule» skal synleggjere kompetanse for framtidas behov gjennom overordna tema, satsingsområde og konkrete eksempel, og dokumentet er inndelt i tre hovuddelar: 1. Læring 2. Trivsel 3. Kollektiv kapasitet 1.6 Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket er kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 6

8 I februar 2017 vart det arrangert ein stor konferanse «Saman mot mobbing», for elevar, lærarar, foreldre og andre målgrupper. Kunnskapsministeren, Bruk Hue, og relevante fagpersonar deltok også på konferansen. Konferansen vart gjenteke i februar 2018, med headingen «Landsbyen saman mot mobbing.» Støtte frå lærarane er viktig både fagleg og sosialpedagogisk. At læraren ser elevane, bryr seg om dei, kjenner godt til dei og familien rundt, er viktige føresetnader for vidare læring. 7

9 1.7 Skule og forsking Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skje i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskingsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med UIB, NLA, Sintef, HVL, VilVite og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. Gjennom forskingsprosjektet «Dale Oen Experience» og YouExplore på ungdomstrinnet, har ein samarbeid på forsking frå ulike land og organisasjonar (Norge, Russland, USA og NASA). I høve til språk er Fjell kommune inne i eit større forskingsprosjekt om nynorsk språk og målform saman med UIB. Skulesjefen har også hatt samarbeid med Sintef omkring prosjekt med å bruke miljøterapeutar i skulen. Med fokus på djuplæring har Fjell sidan skuleåret 2017/18 hatt samarbeid med det internasjonale forskingsnettverket Learn Lab. Elevar frå Fjell driv forsking i samarbeid med Dale Oen Experience på ungdomstrinnet 1.8 Den raude tråden Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. Derfor er samarbeid og overgongane mellom dei ulike læringsarenaene viktig for å støtte ei god utvikling for den einskilde elev. I tillegg til samarbeid med barnehage har skulen i Fjell sidan 2015 etablert eit samarbeid med næringslivet. Det er og etablert eit godt samarbeid mellom skulen og Kunnskapsbyen i Vest og VNR. Sidan hausten 2016 har skulesjefen etablert eit formelt samarbeid mellom grunnskulen i Fjell og vidaregåande skule gjennom faste møter mellom skulesjefsnivå og rektor på Sotra vidaregåande skule. Målsetjinga er å trekkje sterkare band mellom skuleslaga, med fokus på faglege utfordringar og fråfallsproblematikken. Frå hausten skuleåret har ein intensivert samarbeidet for etablering av ny vidaregåande skule i Straume sentrum. 8

10 1.9 Digitalisering i skulen Som del av eit framtidsretta samfunn er det viktig å førebu elevane til deltaking i eit digitalisert arbeidsliv og kvardag. Prosjektet med digitale klassar er etablert på ungdomsskulane og fleire av barneskulane. Digitaliseringsprosessen i Fjell har ein no utvida til å omfatta kommunane Sund og Øygarden for å imøtekoma kommunesamanslåinga. Det er naudsynt å ha ei felles og heilskapleg framdriftsplan, som tek i vare likeverd mellom kommunane og både pedagogiske, økonomiske og teknologiske aspekt. Ein tek sikte på å halde fram ei stegvis utvikling fram mot kommunesamanslåinga i Statsminister Erna Solberg og elevar frå Knappskog skule med fokus på digital læring 9

11 1.8 Nøkkelinformasjon Indikatorer Snitt Trend Snitt Trend Snitt Trend Fjell kommune Hordaland Insight totalt Foreldrenes utdanningsnivå 16,79 23,63 21,73 Klasseledelse 3,95 3,91 3,97 Vurdering 3,59 3,57 3,65 Motivasjon og mestring 3,83 3,81 3,88 Nasjonale prøver, 5. trinn 48,2 50,1 50,1 Nasjonale prøver, 8. trinn 48,0 49,6 50,0 Nasjonale prøver, 9. trinn 52,1 53,4 53,5 Grunnskolepoengsum 42,01 42,01 41,91 10

12 1.9. Refleksjon Året som har gått: Resultata frå Elevundersøkinga tyder på at elevane sitt læringsmiljø er godt. I dei fleste indikatorane er Fjell om lag på nasjonalt nivå. Fjell kommune har forbetra læringsresultat i grunnskulepoeng til 42,01, som er det beste resultatet Fjell har hatt, likt som Hordaland og noko betre enn landet elles. Når det gjeld mobbing er det gledeleg at elevundersøkinga syner at det er mindre mobbing blant elevar enn elles i landet. Dei gode resultata innan læringsmiljø kan skuldast langsiktig satsing gjennom antimobbeprogram, trivelselsleiarprogram og vidare satsing gjennom Trygg i Fjell. Liljevatnet skule vart lagt ned som skule i Vidare drift for bygget vert som barnehage kombinert med kulturskule. Fjellskulen har sidan haust 2017 sett stor fokus på djuplæring og er inne i ein kompetanseutviklingsprosess der alle skulane (leiing og lærarar) deltek i utvikling av djuplæringsaktivitetar med støtte frå Learn Lab. Dette er og eit målretta tiltak i arbeidet fram mot ny læreplan «Fagfornyinga», som skal implementerast hausten Vi brukar Insight som kvalitetssystem og leiingsverktøy. Insight skal nyttast som verktøy mellom skuleeigar- og skuleleiingsnivå for å auka samhandling og synergi, samarbeid om felles hovudsatsingsområder og gode utviklingsprosessar. I samarbeid med Norsk kulturskuleråd, Fjell kommune og Fjell kulturskule, samt andre utvalde kommunar i landet og Conexus har vi i 2016/2017 arbeida med å lage Insight for kulturskulen på nasjonalt nivå. Dette er som følgje av ny rammeplan for kulturskulen, der den i større grad skal knytast opp til skuleeigar og samstundes ha auka grad av kollektiv kompetanseheving. Fjell kulturskule er på denne måte ein av dei fremste i landet til å ta i bruk digital teknologi i organisasjonsutvikling. Kulturskulen skal i vidare arbeid i 2018/19 utvikle lokale læreplanar med utgangspunkt i ny nasjonal rammeplan. Kulturskulen har i 2019 også etablert eit langsiktig utviklingsarbeid i samarbeid med Norsk Kulturskuleråd. Skulesjefen nyttar Engage som kartlegging- og utviklingsverktøy for å støtte opp om utviklinga på elev- og klassenivå på den einskilde skule. Arbeidet med Engage skal intensiverast som ein del av det kontinuerlege arbeidet med vurdering for læring (VFL), og skal i større grad brukast til utviklingssamtale og framovermelding i dialog med elev og føresette. Skuleeigar og skuleleiar skal nytte verktøyet til å reflektere over resultat, prosessar og kva tiltak som fungerer for å fremja læring. I arbeidet med Nye Øygarden kommune har det vore arrangert fleire workshops og prosjektgruppe for Oppvekst som har innhenta felles datagrunnlag og funne likhetstrekk for dei tre kommunane Sund, Øygarden og Fjell, for å skapa ein best mogleg felles plattform fram mot kommunesamanslåinga

13 Framtidsutsikter og utfordringar i tida som kjem: Vidare førebuing til samanslåing av kommunane Fjell, Sund og Øygarden. Fokus på kompetanseheving fram mot ny læreplan. Utvide digitalisering i skulane, i interkommunalt samarbeid med Sund og Øygarden. Styrking og forbetring av faglege utviklingsprosessar og resultat. Styrke motivasjon og læringsmiljø, samt arbeide for å hindre fråfall i vidaregåande skule. Intensivering av samarbeid mellom grunnskule og vidaregåande opplæring. Utvikling av ny vidaregåande skule. Utvida fokus på kulturskulen som eit lokalt kompetansesenter og utvikling av kulturskule og barnehage i samdrift på Liljevatnet. Integrering av flyktningar og framandspråklege. Arbeide for sosial utjamning gjennom ekstra fokus på barnefattigdom. Skulen som aktiv aktør innan folkehelse, der tverrsektoriell samhandling spelar ei vesentleg rolle. Barnehagen som del av læringsløpet. 12

14 2. Personale 2.2 Tal på lærarar Antall lærere, i alt Antall Fjell kommune ,0 375,0 383,0 373,0 373,0 356,0 374,0 355,0 361,0 364,0 371,0 371,0 339,0 Antall Antall lærere, menn 70 Antall lærere, kvinner 269 Antall lærere, i alt

15 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Sum elever ved skolen Antall Fjell kommune , , , , , , , , , , , , ,0 14

16 3.2 Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt 3,1 3,22 3,1 3,11 3,33 3,69 3,51 3,57 3,52 3,55 3,1 3,18 3,13 3,15 3,18 3,53 3,5 3,49 3,43 3,49 3,17 3,2 3,22 3,28 3,35 3,61 3,62 3,61 3,58 3, Refleksjon og vurdering Grafen syner at arbeidsroen i Fjell er god, og betre enn Hordaland elles, men noko lågere enn landsnivået. Dei tre siste åra ser det ut til at ein god arbeidsro har stabilisert seg i Fjell, noko som kan ha ein positiv påverknad på læringsresultata til elevane. I ei undervisningsform der ein legg meir opp til samhandling mellom elevane, kan det verta auka lydnivå, noko som kan påverka resultatet frå undersøkinga. 15

17 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt 4,04 3,89 4,07 4,14 4,14 4,16 4,22 4,29 4,28 4,31 4,33 4,28 4,25 4,01 4,0 4,03 4,09 4,14 4,15 4,22 4,23 4,26 4,28 4,27 4,23 4,23 4,15 4,15 4,18 4,23 4,26 4,26 4,29 4,35 4,34 4,35 4,35 4,3 4, Refleksjon og vurdering Trivselen på skulen i Fjell er god. Også her ligg vi på eit høgare nivå enn Hordaland elles og litt under landsnivå. Satsing på Trygg i Fjell, antimobbeprogram og trivselsleiarprogram kan sjå ut til saman å ha gjeve grobotn for denne gode utviklinga. Det er også iverksett tiltak med miljøterapeutar i skulen og rettleiingsteamet til PPT kan og saman ha lagt til rette for dei gode resultata. Frå Ung-førestillinga på Tranevågen skule 16

18 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå læraran 3.1 Støtte fra lærerne Fjell kommune (18-19) 4,22 4,34 4,34 4,35 4,34 4,36 Hordaland 4,14 4,27 4,29 4,3 4,29 4,33 Insight totalt 4,22 4,33 4,33 4,34 4,32 4, Refleksjon og vurdering Støtte frå lærarane er stabil og noko høgare enn landet elles. Læraren er ein av dei viktigaste faktorane i høve til elevane si læring og det er dermed viktig at støtta frå læraren er til stades og av høg kvalitet. Derfor er lærarar med høg kompetanse viktig, og Fjellskulen vidareutdannar lærarar med prioritet i basisfaga norsk, matematikk og engelsk. Arbeid med kollektiv kompetanseheving på skulane er viktig for å heve det totale kompetansenivået. For å styrke dette har Fjellskulen systematisk nettverksarbeid. Undervisningssituasjon frå Foldnes skule 17

19 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Fjell kommune (18-19) Refleksjon og vurdering Fjellskulen har Vurdering for læring (VFL) som eit hovudsatsingsområde. Her ligg vi noko over fylkesnivå, men litt under landet elles. Vurdering for læring er eit framovermeldingsverktøy på elevnivå, der eleven si faglege utvikling er i fokus ,91 4,05 4,02 4,04 3,96 3,92 Hordaland 3,81 3,91 3,91 3,92 3,88 3,9 Insight totalt 3,88 3,97 3,97 3,97 3,95 3,94 Gjennom verktøya Engage og Insight følgjer skulesjefen opp utviklings- og læringsarbeidet på den einskilde skule. Skulesjefen har gjennom dialogmøter med skuleleiarane fokus på arbeidet for å auka læringsutbytet til den einskilde elev, samt minska ulikskapen på dei faglege resultata mellom skulane. 18

20 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt 3,79 3,86 3,8 3,76 3,94 4,02 3,98 3,98 3,98 3,94 3,81 3,83 3,8 3,81 3,9 3,99 3,98 3,97 3,95 3,94 3,86 3,88 3,83 3,85 3,99 4,04 4,04 4,04 4,03 4, Refleksjon og vurdering I høve til mestring ligg vi på nivå med fylket, men litt under landsnivå. Mestring er ein viktig føresetnad for å kunne lære. Opplæringa skal vera tilpassa den einskilde elev for å byggja vidare på eksisterande kunnskap. Tidleg innsats og tilpassa opplæring er viktige faktorar i arbeidet med å legge til rette for god mestring hos elevane vidare i utdanningsløpet. Som tiltak nyttar vi m.a. verktøya SOL (Systematisk observasjon av lesing) og SUM (Systematisk utvikling av matematikk) som ein kontinuerleg del av vurderingsarbeidet. Skuleeigar følgjer opp dette arbeidet gjennom dialogmøter med skuleleiarane. 19

21 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Fjell kommune (18-19) ,72 2,56 2,76 2,89-3,05-3,42 3,6 3,54 3,63 3,58 3,64 Hordaland 2,96 2,9 2,95 3,18 3,17 3,26-3,43 3,56 3,58 3,62 3,58 3,63 Insight totalt 3,14 3,08 3,11 3,25 3,28 3,28 3,18 3,55 3,66 3,7 3,72 3,7 3, Refleksjon og vurdering Med tanke på elevdemokrati og medverknad ligg vi litt høgare enn fylket og noko lågare enn landsnivå. I handlingsplanen for Fjellskulen (VP20) er samhandling eit av dei tre hovudområda. Det er viktig at elevane blir tatt på alvor i demokratiet. Det skal vera eit aktivt elevråd på kvar skule, og kvar skule skal ha elevrepresentantar med i SU (Samarbeidsutvalet). Gjennom tverrfagleg tematikk i ny læreplan (demokrati og medborgarskap) kan ein på sikt få eit større aktivt elevperspektiv i skulen. 20

22 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringa 3.5 Læringskultur Fjell kommune (18-19) 3,1 3,22 3,1 3,11 3,67 4,05 3,94 4,0 3,98 3,99 Hordaland 3,1 3,18 3,13 3,15 3,52 3,92 3,92 3,93 3,9 3,93 Insight totalt 3,17 3,2 3,22 3,28 3,68 4,01 4,03 4,04 4,01 4, Refleksjon Læringskulturen i Fjell er på noko høgare nivå enn fylket, men noko lågare enn landsnivå. Dei dei siste åra har utviklinga vore stabil. Læringskultur omhandlar elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærer av erfaringar. 21

23 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. Fjell kommune Hordaland Insight totalt Snitt Trend Snitt Trend Snitt Trend 2.5 Mobbing blant elever 4,75 4,72 4, Digital mobbing 4,86 4,87 4, Mobbing fra voksne 4,93 4,90 4,91 Kontinuerleg arbeid for å førebygga mobbing er sentralt for elevane sitt psykososiale miljø 22

24 2.5 Mobbing blant elever Fjell kommune 4,76 4,73 4,75 Hordaland 4,7 4,7 4,72 Insight totalt 4,71 4,69 4,71 23

25 2.6 Digital mobbing Fjell kommune 4,88 4,87 4,86 Hordaland 4,85 4,86 4,87 Insight totalt 4,86 4,85 4,86 24

26 2.7 Mobbing fra voksne Fjell kommune 4,92 4,91 4,93 Hordaland 4,88 4,87 4,9 Insight totalt 4,9 4,89 4, Refleksjon og vurdering Når det gjeld mobbing, er det sidan skuleåret lagt inn variablar som omhandlar følgjande: - Mobbing blant elevar - Digital mobbing - Mobbing frå vaksne Resultata innan indikatorverdiane «mobbing blant elevar» og «mobbing frå vaksne» syner at Fjell har mindre mobbing enn landet og fylket på desse felta. Dette er positivt, og kan tyde på at Fjell si satsing mot mobbing og for eit positivt skulemiljø ser ut til å ha lykkast. Når det gjeld digital mobbing er den og om lag på nivå med landet og fylket elles. 25

27 4. Læringsresultat 4.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Fjell kommune 12,5 16, ,3 15,8 16,8 16,8 Hordaland 19,6 20,7 21,6 22,4 23,1 23,6 23,6 Insight totalt 17,5 18, ,7 21,3 21,7 21, Refleksjon og vurdering Foreldra sitt utdanningsnivå er i Fjell ein del lågare enn nasjonalt snitt og fylkesnivå. Utviklinga har vore jamt positiv dei siste 4 åra, og ligg no på 16,8. Når dette er 4,9 prosentpoeng under nasjonalt snitt og 6,8 prosentpoeng under Hordaland, kan dette være ein indikator som har innverknad på elevane sine presentasjonar, sjølv om denne faktoren ikkje bør overdrivast. 26

28 4.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøver i lesing (2019 ->) Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland Insight totalt Å skrive bokstaver 27,4 21,5 21,9 Å finne lyder i ord 18,4 15,0 16,3 Å stave ord 23,9 20,1 20,1 Å lese ord 18,7 17,6 17,5 Å lese er å forstå 21,6 17,4 17,3 Lesing 2. trinn Å lese ord 22,7 19,5 18,5 Å stave ord 18,2 15,4 17,9 Å lese er å forstå del ,2 16,5 18,4 Lesing 3. trinn Å lese ord 34,6 23,2 22,7 Å stave ord 26,3 19,6 20,5 Å lese er å forstå del ,3 15,9 16,2 27

29 4.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing 28,7 54,6 16,8 48,2 Hordaland Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing 22,7 55,4 21,9 49,9 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing 22,8 55,4 21,8 49,9 Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Snitt Poeng Fjell kommune Hordaland Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing Nasjonale prøver 8. trinn, Lesing 12,1 22,1 43,4 16,5 5,9 47,7 10,0 16,5 43,0 21,7 8,8 49,7 9,5 16,4 43,1 21,2 9,7 49,8 28

30 Utval Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Snitt Poeng Fjell kommune Hordaland Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing Nasjonale prøver 9. trinn, Lesing 4,9 11,9 43,9 24,6 14,7 52,2 5,6 10,3 38,4 27,1 18,6 53,3 5,8 10,9 37,3 26,9 19,2 53,4 29

31 4.2.3 Eksamen og standpunkt - norsk Dette er resultata frå eksamen og standpunkt i norsk. Norsk - Eksamen Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt 3,58 3,39 3,35 3,47 3,36 3,17 3,6 3,64 3,45 3,71 3,2 3,62 3,54 3,57 3,6 3,53 3,44 3,54 3,66 3,59 3,7 3,49 3,59 3,61 3,58 3,61 3,55 3,52 3,52 3,59 3,57 3,68 3,52 30

32 Norsk - Standpunkt Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt (18-19) ,8 3,9 3,55 3,72 3,78 3,64 3,69 3,69 3,68 3,82 3,86 3,91 3,95 3,92 3,92 3,9 3,92 3,95 3,93 3,95 4,03 3,98 3,84 3,87 3,88 3,87 3,88 3,9 3,89 3,91 3,93 3,96 3,99 31

33 4.2.4 Refleksjon og vurdering Fjell kommune har i fleire år hatt lesing gjennom SOL som eit større satsingsområde. På eksamen i norsk (10. trinn) har Fjell kommune hatt ein nedgong i resultat skuleåret 18-19, medan standpunktkarakter i norsk har og hatt ein markant framgong og er beste resultat for Fjell på 9 år. På dei nasjonale prøvene i norsk på 5., 8. og 9. trinn har Fjell hatt negativ utvikling, også her ligg resultata under nasjonalt nivå. Kartleggingsprøvene syner eit lågare nivå i lesing for elevane i Fjell enn landssnittet. 4.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøver i regning Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Trend Bekymringsgrense Trend Bekymringsgrense Trend Fjell kommune Hordaland Insight totalt Regning, 1. trinn 23,0 21,6 23,4 Regning, 2. trinn 24,1 23,3 23,3 Regning, 3. trinn 27,6 20,1 21,0 32

34 4.3.1 Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 5. trinn, Regning 31,5 50,6 17,9 47,7 Hordaland Nasjonale prøver 5. trinn, Regning 21,8 51,8 26,4 50,2 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 5. trinn, Regning 23,1 51,5 25,4 50,0 Foldnes skule i Algebra Challenge, der elevane øver på ferdigheiter i rekning. 33

35 Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 8. trinn, Regning 10,6 24,2 37,4 20,9 7,0 48,3 Hordaland Nasjonale prøver 8. trinn, Regning 9,0 22,2 38,5 21,7 8,6 49,3 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 8. trinn, Regning 8,8 20,9 37,8 22,6 9,9 49,9 Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 9. trinn, Regning 5,0 15,5 42,4 20,9 16,2 52,0 Hordaland Nasjonale prøver 9. trinn, Regning 4,3 14,4 33,6 28,6 19,0 53,5 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 9. trinn, Regning 4,9 14,5 32,6 28,6 19,5 53,6 34

36 4.3.2 Eksamen og standpunkt - Matematikk Her kan ein sjå eksamen- og standpunktkarakterar i matematikk. Matematikk - Eksamen Fjell kommune ,56 3,5 3,16 3,4 3,1 3,21 3,49 2,97 3,39 3,71 3,73 Hordaland 3,58 3,41 3,39 3,34 3,27 3,29 3,24 3,49 3,59 3,76 3,79 Insight totalt (18-19) 3,62 3,48 3,42 3,36 3,37 3,31 3,25 3,55 3,65 3,81 3,81 35

37 Matematikk - Standpunkt Fjell kommune ,48 3,75 3,26 3,35 3,18 3,44 3,46 3,34 3,4 3,69 3,75 Hordaland 3,51 3,64 3,58 3,55 3,48 3,57 3,52 3,57 3,59 3,68 3,73 Insight totalt (18-19) 3,45 3,59 3,55 3,51 3,51 3,54 3,47 3,54 3,59 3,67 3,72 36

38 4.3.3 Refleksjon og vurdering På eksamen i matematikk (10. trinn) har Fjell kommune hatt ein framgong i resultat skuleåret Dette er det beste resultatet Fjell har hatt i faget nokon gong. Standpunktkarakteren i matematikk for Fjell ligg og høgare enn landet og fylket elles. Utviklinga har vore stigande dei tre siste åra. På dei nasjonale prøvene på 5., 8. og 9. trinn i rekning ligg resultata under lands- og fylkesnivå. Kartleggingsprøvene på trinn syner eit nivå i Fjell om lag på landssnittet. Fjell har intensivert arbeidet med fokus på matematikk gjennom dei digitale verktøya SUM (Systematisk utvikling av matematikk) og Kikora Engelsk Kartleggingsprøver i engelsk Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland Insight totalt Engelsk 3. trinn, lytting (Digitalprøve) 14,7 17,6 17,1 Engelsk 3. trinn, lesing (Digitalprøve) 24,4 20,7 18,2 37

39 4.4.1 Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk 27,7 52,0 20,4 48,6 Hordaland Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk 24,2 49,4 26,4 50,1 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk 22,6 50,9 26,4 50,4 Utvalg Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Mestringsnivå 4 Mestringsnivå 5 Snitt Poeng Fjell kommune Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk 10,3 22,8 43,0 16,9 7,0 48,0 Hordaland Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk 8,4 19,5 42,6 19,1 10,5 49,9 Insight totalt (18-19) Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk 7,9 19,0 43,0 19,3 10,8 50,1 38

40 4.4.2 Standpunkt og eksamen - engelsk Her kan ein sjå resultata frå eksamen og standpunkt i engelsk. Engelsk - Eksamen Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt ,06 4,25 3,88 3,89 3,82 3,99 3,77 3,92 3,99 3,76 4,11 4,03 4,02 4,0 4,1 4,05 4,0 4,01 3,94 4,11 3,98 4,07 3,98 3,95 3,98 3,99 4,0 3,93 3,95 3,87 4,03 3,98 4,02 39

41 Engelsk - Standpunkt Fjell kommune Hordaland (18-19) Insight totalt ,93 3,97 3,82 3,99 3,97 3,91 4,02 4,07 3,95 3,96 4,25 3,95 4,0 3,98 4,01 4,0 4,07 4,1 4,09 4,1 4,14 4,13 3,88 3,92 3,94 3,96 3,99 4,05 4,04 4,06 4,07 4,11 4, Refleksjon og vurdering På eksamen og standpunkt i engelsk (10. trinn) har Fjell kommune hatt ein positiv utvikling i resultat skuleåret 18-19, og resultata er over nasjonalt nivå. På dei nasjonale prøvene i engelsk på 5. og 8. trinn er resultata under nasjonalt nivå. 40

42 4.5 Grunnskulepoengsum Her kan du sjå grunnskulepoengsummen for dei siste åra Grunnskolepoengsum Fjell kommune 39,89 39,88 40,31 38,34 39,36 39,54 39,37 40,51 40,21 40,32 41,56 42,01 Hordaland 40,29 40,29 40,57 40,22 40,5 40,22 40,72 41,29 41,52 41,71 42,21 42,01 Insight totalt 39,66 39,56 39,84 39,89 39,94 40,07 40,39 40,76 41,14 41,44 41,79 41,91 41

43 Standpunktkarakterer Indikatorer Snitt Trend Snitt Trend Snitt Trend Fjell kommune Hordaland Insight totalt Grunnskolepoengsum 42,01 42,01 41,91 Engelsk skriftlig standpunktkarakter (ENG0012) Engelsk muntlig standpunktkarakter (ENG0013) Kunst og håndverk standpunktkarakter (KHV0010) Kristendom, religion, livssyn og etikk standpunktkarakter (REL0030) Kroppsøving standpunktkarakter (KRO0020) Matematikk standpunktkarakter (MAT0010) 4,07 3,99 3,98 4,45 4,31 4,28 4,7 4,46 4, ,89 4,73 4,67 4,64 3,75 3,73 3,72 42

44 Indikatorer Snitt Trend Snitt Trend Snitt Trend Fjell kommune Hordaland Insight totalt Mat og helse standpunktkarakter (MHE0010) 4,69 4,58 4,54 Musikk standpunktkarakter (MUS0010) 4,34 4,46 4,47 Naturfag standpunktkarakter (NAT0010) 4,15 4,19 4,18 Norsk hovedmål standpunktkarakter (NOR0214) Norsk sidemål standpunktkarakter (NOR0215) Norsk muntlig standpunktkarakter (NOR0216) Samfunnsfag standpunktkarakter (SAF0010) 3,81 3,88 3,9 3,54 3,78 3,78 4,2 4,27 4,29 4,16 4,31 4,32 43

45 Indikatorer Snitt Trend Snitt Trend Snitt Trend Fjell kommune Hordaland Insight totalt Avvik standpunkt- og eksamen - Norsk -0,5-0,42-0,42 Avvik standpunkt- og eksamen - Matematikk -0,38-0,13-0,09 Avvik standpunkt- og eksamen - Engelsk -0,06-0,02-0, Refleksjon og vurdering Dei tre siste åra har ein sett at grunnskulepoengsummen har etablert seg på eit høgare nivå enn føregåande år. Frå 2014 og fram til i dag har grunnskulepoengsummen vore høgare enn 40, noko som ein ikkje hadde tidlegare år. Fjellskulen har aldri tidlegare hatt eit betre samla resultat når det gjeld grunnskulepoeng enn det vi har no. Framgangen har vore stabil over tid. Frå skuleåret då grunnskulepoengsum var på 39,37 og fram til med noverande grunnskulepoengsum på 42,01, har vi hatt ein framgong på 2,64 poeng. Dette er ein sterkare framgong enn både landet elles (1,52) og Hordaland (1,29). Samla sett stig vi altså med over 1 poeng meir enn heile landet totalt. Dette syner i seg sjølv ei svært positiv fagleg utvikling for Fjellskulen samla sett. For første gong er grunnskulepoengsummen i Fjell betre enn landet elles og på grønt nivå. 44

46 4.6 Gjennomføring av vidaregåande opplæring Her kan ein sjå fullført og bestått vidaregåande opplæring (vg3 eller fag-/svenneprøve). Utvalet er satt fem år tilbake i tid sidan elevane har fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. fullført og bestått videregående opplæring (Vg3 eller fag-/svenneprøve) Refleksjon og vurdering Fjell kommune 69,1 68,7 69,9 74,2 72,4 68,6 70,1 72,5 Hordaland 74,8 74,7 74,1 76,5 75,6 75,6 75,0 75,0 Insight totalt 73,1 73,4 73,5 75,1 74,7 75,7 75,7 74,6 Gjennomføringsgraden i vidaregåande opplæring i Fjell er lågare enn landet elles, men har vore stigande i positiv retning dei tre siste åra. Utvalet er satt fem år tilbake i tid sidan elevane har fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. Skulesjefen har etablert eit nærare samarbeid med vidaregåande skule for å m.a. hindre fråfall og samstundes arbeide for ein ny vidaregåande skule i Fjell. Sidan data som omhandlar vidaregåande er sett så langt tilbake i tid, tar det lang tid før ein ser resultat på gjennomføring av vidaregåande opplæring når det gjeld elevar som i dag går i grunnskulen i Fjell. Med aukande grunnskulepoengsum og større samhandling i utdanningsløpet dei siste åra har ein tru på at dette og vil ha positiv innverknad på gjennomføringsgraden i vidaregåande opplæring. Det forventast ei vidare positiv utvikling for elevane i Fjell. 45

47 5. System for oppfølging (internkontroll) Element i Fjell kommune sitt forsvarlege system: Handlingsprogram for Fjell kommune, vedteke årleg av kommunestyret. Skulesjefen sitt kapittel, gir retningsliner for satsingsområde framover for skulen i Fjell, for kompetanseutvikling og for utvikling av det pedagogiske arbeidet. Kvar skule utformer kvart år ein verksemdsplan, vedteke i samarbeidsutvalet for skulen. I verksemdsplanen framgår det korleis skulen skal følgja opp føringane frå HP innan dei ulike satsingsområda. Leiinga ved skulane skriv kvart år ei årsmelding, der ein evaluerer korleis skulen har følgt opp satsingsområda, samt vurderer skulen sin undervisning, læringsresultat (slik dei kjem fram i nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver) og læringsmiljø (resultat av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing mm). Årsmeldingane vert generert i Insight. Skulesjefen kjem kvart år på skulebesøk, der tema er skulen sitt arbeid innanfor satsingsområda (dette året klasseleiing, vurdering og lesing). Skulen sitt arbeid med kartlegging og oppfølging av resultat gjennom tilpassa opplæring, oppfølging av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing med meir vert også presentert og drøfta. Skulesjefen utarbeider ein rapport frå besøket med framlegg til vidare arbeid på skulen. Kvart tredje år blir skulen vurdert av eksterne skulevurderarar. Skulen blir vurdert ut frå dokumentanalyse, intervju og observasjon, og det vert utarbeidd rapport. Skulen utarbeider innan seks månader ein plan for å forbetra punkt som kjem fram i rapporten. Digital oppfølging: - Insight. Pedagogisk utvikling- og læringsspeil (Conexus). - Moava 1310 som digital oppfølging og internkontroll. I tillegg til eit system som har som formål å gi retning og kontrollera, er det viktig å ha eit system for informasjonsflyt, medbestemming og erfaringsutveksling. Skulane i Fjell er delt inn i fire skuleområde, tre geografisk basert og eitt for ungdomsskulane. Dei fire områda har ein områdeleiar, som sit i skulesjefen sitt strategiske team, i lag med leiar for PPT. Strategisk team for skulen i Fjell er eit forum for informasjon både frå og til skulane, og er i tillegg eit viktig drøftingsforum, både når det gjeld drift og utvikling av skulen i Fjell. Her deltek også organisasjonar, som Skuleleiarforbundet og Utdanningsforbundet. Totalt sett utgjer dette eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering, -oppfølging og -utvikling av skulen i Fjell kommune. 46

48 6. Konklusjon Dei faglege resultata syner ein positiv framgong, særleg med tanke på samla grunnskulepoengsum, der Fjell har den høgaste poengsummen nokon gong og betre enn landsnivået. Og i standpunkt- og eksamenskarakterar er nivået i fleire fag stigande. Nasjonale prøver og kartleggingsprøver syner likevel at det er lågare nivå enn landet elles, så det er ei utfordring. Sjølv om utviklinga samla sett er positiv, har skulane individuelt noko varierande resultat. Som lærande organisasjon har Fjellskulen utvikla seg på ein heilskapleg og samlande måte. Arbeidet med Læringsleiing har vært godt for å setje fokus på viktige hovudområder for skule: Vurdering for læring, Grunnleggande ferdigheiter og Læringsmiljø. Læringsleiing har også hatt stor betyding for pedagogisk utviklingsarbeid, til dømes gjennom pedagogiske fordjupningstema på skuleleiarsamlingane. Insight og Engage har vore gode verktøy for tettare samarbeid mellom skulesjefsnivå og skuleleiinga og mellom skuleleiing og lærarar i samhandling om hovudområda våre i alle ledd. Ein vil arbeida vidare med Insight og Engage som kvalitetsutviklingsverktøy i det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skulane. Fjell kommune har saman med Conexus og Norsk kulturskuleråd samt andre utvalde kommunar i år også utvikla Insight for kulturskulen. Kulturskulen har med ny rammeplan blitt meir knytt opp mot skuleeigarnivå og det vert stilt større krav til kollektiv kompetansebygging. Kulturskulen er ein stor ressurs for barn og unge der dei får utvikla seg på praktiske og estetiske områder utover det dei gjer i skulen. Framover vil ein arbeida for at kulturskulen kan bli eit lokalt kompetansesenter, og samarbeid med barnehage om drift på Liljevatnet vil og vera sentralt i kulturskuleutviklinga. Kulturskulen har i 2019 iverksett eit kontinuerleg utviklingsarbeid i samarbeid med Norsk Kulturskuleråd. Vaksenopplæringa er på same måte ein stor og viktig ressurs der vaksne med ulik nasjonalitet og bakgrunn får verktøy til å fungere godt i samfunnet. Vaksenopplæringa vil spela ei viktig rolle gjennom introduksjonsprogrammet og framtidsretta språktrening og arbeidspraksis. Innføringsklassane for minoritetsspråklege på barne- og ungdomssteget har ein viktig funksjon i høve til integrering av fleirkulturelle barn og ungdommar. Når det gjeld mobbing ser ein av resultat frå elevundersøkinga at talet på elevar som opplever mobbing er lågare enn landet elles. Dette gjeld både digital mobbing, mobbing blant elevar og mobbing frå vaksne. Trygg i Fjell har vore ein pilar på dette området, og omfamnar ikkje berre skule, men også barnehage, idrettsmiljø, heimane, føresette og foreldre i tillegg til andre instansar. I tillegg har antimobbeprogram og trivslesprogram vorte medspelarar i arbeidet mot mobbing. Arbeidet siste del av 2019 vil vera prega av samanslåinga av Fjell, Sund og Øygarden. Det er allereie gjort mykje som omhandlar prosessar i høve til Nye Øygarden kommune. Fjellskulen har over tid utvikla seg til å bli ein lærande organisasjon med fokus på stadig forbetring av praksis og med den einskilde elev i sentrum. Alle elevar er av same verdi og kan utvikla sine evner for å verta gode og medvitne samfunnsborgarar. Det er ei viktig oppgåve for læraren å sjå den einskilde elev og støtte dei i utviklinga si fagleg og sosialt. Vi vonar at det gode utviklingsarbeidet i Fjellskulen vil bli vidareført i Nye Øygarden kommune i åra som kjem. 47

49 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Fjell kommune Skulesjefen Postboks: 184, 5342 Straume Besøksadresse: Foldnesvegen 1, 5354 Straume Tlf.: E-post: Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland 48

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhald Innhald... 1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 1 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 10 3. Læringsmiljø... 11 4. Analyse av samanhengar... 21 5. Læringsresultat... 28 6. System

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Pedagogisk rådgjevar Fjell kommune ved skulesjefen Fagbokforfattar Musikar og komponist Faglærar i praktiske- og estetiske fag Mastergrad

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2018

Årsmelding Ågotnes skule 2018 Årsmelding Ågotnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE

VERKSEMDSBASERT VURDERING OG OPPFØLGING AV DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201102938-1 Arkivnr. 520 Saksh. Wanvik, Torill Iversen Saksgang Y- nemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 29.03.2011 05.04.2011-06.04.2011

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR)

Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Prosjekt Betre Læringsresultat (BLR) Del av Kvalitetsplanen for Oppvekst og kultur Fokus på læringsresultat 5 til 7-årsperspektiv fram til 2020. Samla bilete av tiltak i barnehage og skule som bidreg til

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter. Årsmelding for Fjell vaksenopplæring 2017 1. Innleiing/samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Side 2 av 15 Innhald Innleiing... 4 Analyse og kommentarar av resultat... 5 Olweusundersøkinga... 5 Elevundersøkinga Fordelt på periode 2012-2017... 6 1. Motivasjon... 6 2. Trivsel...

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017 Årsmelding Ungdomsskule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor.

Skulebesøket vart avslutta med utviklingssamtale mellom fylkesdirektør og rektor. Side 1 av 6 Opplæringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Bekka Skaasheim E-post: bekka.skaasheim@sfj.no Tlf.: 57 65 62 10 Vår ref. Sak nr.: 13/6104-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 4160/14

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden

Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for perioden Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/12025-2 Handlingsprogram for vidaregåande opplæring for n 2016 2017 Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar /8- Marit Tarlebø Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Læringsresultat i grunnskulen i Kvinnherad 7- Innstilling frå rådmannen: Komitè

Detaljer

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017

K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2018/573 A20 DOK 28.05.2018 K-SAK 53/18. TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2017 Vedlagt fylgjer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak:

K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN Kommunestyret handsama saka i møte og gjorde slikt vedtak: Stab FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2017/549 B00 DOK 16.05.2017 K-SAK 52/17 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKULEN 2016. Vedlagt følgjer

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Årsmelding Fjell Ungdomsskule 2018

Årsmelding Fjell Ungdomsskule 2018 Årsmelding Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer