Årsmelding Brattholmen skule 2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Brattholmen skule 2016"

Transkript

1 Årsmelding Brattholmen skule Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skulesatsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette er ei satsing som har som målsetjing å styrkje det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring som mål. Strategien er å auke kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring, samt setje dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, samt digitale ferdigheiter. 1.2 Puls Fjellskulen nyttar PULS som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. PULS står for "Pedagogisk utviklings- og læringsspegel." og innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Vokal. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av PULS-koordinator ved skulesjefen. 2

3 1.3 Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 1.4 Raud tråd Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barnehage har skulen i Fjell etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skjer i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell no samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund, VilVite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 3

4 1.5 Refleksjon og vurdering Skuleåret har vert eit godt og lærerikt år på Brattholmen skule. Vi held skulesjefen si skulesatsing «Framtidsskulen» høgt, og jobbar kvar dag for å styrkje det faglege nivået blant vaksne og barn på Brattholmen. Vi har i vår utviklingstid satt av meir tid til Læringsleiing: TSK, SOL og VfL. Vi arbeider systematisk med satsingsområda våre for at dei skal bli betre implementert i kvardagen. Lærarane har tileigna seg mykje god kunnskap og kompetanse gjennom kommunen og skulen sine satsingsområder. Dette kjem fram i delingsrundar i utviklingstida kvar tysdag. Resultata på dei nasjonale prøvane i lesing og rekning er me særs nøgde med. Vi har hatt fokus på Lesing i alle fag og vil satsa vidare på det framover. Nytt av året er meir fokus på rekning i alle fag. Vi har fleire lærarar som har teke vidareutdanning i matematikk. Lærarane sin fagkompetanse og interesse brukar vi til å heve kompetansen hos alle lærarar på Brattholmen skule: «Vi skulen». Resultata eig alle som jobbar her og vi jobbar med dei deretter. Vi har gjennomført resultatmøter etter Udir sine kartleggingsprøvar og nasjonale prøvar. PULS og VOKAL er heilt avgjerande for at leiinga skal kunne gjere ein god jobb i å oppdatere seg i forkant av resultatmøta. Kvalitet i møta er viktig. I møtet blir dei som har gjennomførd prøva, dei som neste år skal gjennomføre prøva og timelærarar invitert inn. Det er for å jobbe etter det vi har bestemt: Resultata eig alle. Det beste for elevane i heile skuleløpet. Vi skulen! I år har vi gjennomført Elevundersøkinga på 5.-7.trinn. I mai/ juni tok alle elevane på 2.-7.trinn Zero -undersøkinga. I tillegg har vi fokus på det førebyggjande arbeidet gjennom «Trygg i Fjell». Vi må kontinuerleg gje nok informasjon ut til alle om kva som tolererast og verkar. Resultata viser at dei aller fleste av elevane trives på skulen og opplever miljøet som trygt. Undersøkingane viser at det er nokon som opplever mobbing på skulen. Dette har vi tatt på alvor og har gjennomført kartlegging i enkelte grupper og satt inn tiltak der undersøkingane viser mobbing. Skulen har nulltoleranse for mobbing og har eit godt system for å handle raskt ved melding om mobbing og krenkande åtferd. «Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane» blir følgt. Alle skal føle seg Trygg på Brattholmen skule og Trygg i Fjell. Vårt motto er : Tryggleik, Trivsel og Toleranse. Alle vaksne som jobbar og er knytt til skulen forpliktar seg til å jobbe for dette slik at både vaksne og barn ser fram til ein ny skuledag på Brattholmen. Sjå punkt. 3.9 og Elevmedverknad har vi og hatt fokus på i år. Mål: Få elevane meir engasjer og delaktig i eigen kvardag. Vi har starta opp med Mot Mobbing Grupper og Miljøagentar, sjå punkt 3.7 #Elevdemokrati og medverknad. FAU har vert ein god samarbeidspartnar og lærarane melder om positive og delaktige føresette frå utviklingssamtalane/ foreldremøter som er blitt gjennomført. Vi har starta opp med Foreldreskule for føresette på 1.trinn dette skuleåret. Det blei særs godt mottatt av foreldregruppa. 4

5 2. Personale 2.1 Årsverk lærarar Indikator og nøkkeltall Årsverk for undervisningspersonale ,2 326,4 331,0 305,5 322,5 2.2 Tal på lærarar Antall Antall lærere, menn Brattholmen skule (15-16) 3 Fjell kommune (15-16) 73 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Antall lærere, kvinner Brattholmen skule (15-16) 20 Fjell kommune (15-16) 286 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Antall lærere, i alt Brattholmen skule (15-16) 23 Fjell kommune (15-16) 359 Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Refleksjon og vurdering: Dette skuleåret har vi 43 tilsette ved Brattholmen, tre av dei er menn. Vi ynskjer å jobbe for ei betre fordeling mellom kjønna her ved skulen. Vi har eit godt og stabilt personale. Skulen har vore øvingsskule for HiB. Vi har hatt tre øvingslærarar. Vi har hatt lærling i 100 dette skuleåret. I år har vi ein lærar som tar vidareutdanning i Matematikk, 1.år. Avdelingsleiar har fullført leiarutdanning på UiB. 5

6 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Antall Sum elever ved skolen Brattholmen skule (15-16) 235 Fjell kommune (15-16) Hordaland (15-16) Nasjonalt (15-16) Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Brattholmen skule (15-16) 2,93 3,74 3,19-4,01 4,1 3,78 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,35 3,32 3,15 3,03 3,42 3,79 3,49 Hordaland trinn 3,17 3,23 3,17 3,08 3,24 3,56 3,49 Nasjonalt trinn 3,25 3,27 3,27 3,28 3,38 3,63 3,59 6

7 3.2.1 Refleksjon og vurdering Tala viser at vi har god arbeidsro i timane. Kurva flatar litt ut i forhold til tala i fjor. Vi opplever at tala stemmer godt med verkelegheita. Leiinga jobbar for å vere «Tett- på» og er ute i undervisningsareala jamleg. I skulen er vi oppteken av at det skal vere god arbeidsro og normal arbeidsstøy i klasseromma. Me har fokus på vårt satsingsområde, TSK- tydeleg, støttande og førebudd klasseleiing, der dette hjelper oss i kvardagen til å oppretthalde ynskja arbeidsro. Elevundersøkinga dokumenterer at lærarane gjer ein god jobb her. I utviklingstida, felles og i team, på skulen har vi hatt fokus på blant anna TSK. Vi har halde fokus på dette satsingsområdet då vi ser viktigheten av å vere tydeleg klasseleiar. 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 4,14 3,67 3,8 4,07 4,2 3,74-4,42 4,43 4,42 4,14 3,87 4,08 4,25 4,17 4,21 4,2 4,31 4,38 4,4 4,13 4,1 4,13 4,21 4,23 4,22 4,24 4,31 4,35 4,36 4,21 4,23 4,25 4,3 4,32 4,34 4,36 4,4 4,41 4,41 7

8 3.3.1 Refleksjon og vurdering Elevane på Brattholmen melder fortsatt om god trivsel i kvardagen. Vår visjon som er Tryggleik, Trivsel og Toleranse jobbar vi med kontinuerleg. Vi har fokus på trivsel for å auka læring. Vi har TL elevar som er aktive ute i storefri fire dagar i veka. I tillegg har vi arrangement og samlingar jamleg for å skape tryggleik, trivsel og toleranse. Elevmedverknad er viktig. I år har vi starta opp med to nye tiltak for å auke elevmedverknaden: Mot Mobbing gruppa og Miljøagentar. Dei har eigne møter der dei har eigne oppgåver knytt til jobben, sjå pkt. 11. Dei vaksne er tett på elevane slik at dei opplever at dei vaksne bryr seg. Inspeksjonsplanen vår er dynamisk og folk blir plasser der det blir meldt om utfordringar. Vi jobbar kontinuerlig med å bygge opp gode relasjonar til elevane. Rektor, avdelingsleiar skule, avdelingsleiar sfo samt merkantil er synlege i skulekvardagen. 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte fra lærerne Brattholmen skule (15-16) 4,61 4,58 4,71 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,37 4,51 4,53 Hordaland trinn 4,36 4,51 4,5 Nasjonalt trinn 4,43 4,54 4,53 8

9 3.4.1 Refleksjon og vurdering At grafen peikar oppover og at elevane opplever god støtte frå læraren er vi vel nøgde med. Elevane melder at lærarane har tru på at dei kan gjere det bra på skulen, at lærarane behandlar dei med respekt og at dei får god hjelp når dei treng dette til å løyse ulike oppgåver. Skulens fokus på TSK hjelper lærarane til å drive ei betre undervisning. Å vere god på klasseleiing gir betre grunnlag til å sjå kvar einskild elev, sjå at dei lukkast. Ein lærar som opplevast som ein signifikant vaksen i elevane sin kvardag slår positivt ut på trivsel, mobbing og resultat. Forsking støttar dette og vi ynskjer å gjere meir av det som fungerer. På arbeidsplanen til lærarane står det at alle skal halde seg oppdatert på faglitteratur. Litteratur på forsking delast på leiargruppa og blir delt vidare ut på team. 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Brattholmen skule (15-16) 4,25 4,5 4,36 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,04 4,24 4,22 Hordaland trinn 4,04 4,19 4,17 Nasjonalt trinn 4,09 4,2 4,19 9

10 3.5.1 Refleksjon og vurdering Tala viser ein liten nedgang, men fortsatt er det gode tilbakemeldingar frå elevane. Vi ser at dette satsingsområdet gir mykje tilbake til elevane i høve til motivasjon og meining med læringsarbeidet. Vi har arbeidd med mål og kriterier for tema og timar. Elevane får også erfaring i eigenvurdering og kameratvurdering. Elevane skal oppleve at dei får ta del i eigen læring, då må vi vere tydeleg på å formidla dette til dei gjennom kunnskap, gode strategiar og refleksjonar saman om kva som fungerer. Nok og jamleg informasjon til heimane til kva det skal jobbast med er og ein viktig faktor. Vi har to læringsleiarlærarar som gir kompetanse til lærarane innan VfL, jamleg i utviklingstida. Rektor deltar saman med ressurspersonane på nettverka til Læringsleiing. I år, utviklingstid, har vi utvida tida noko til kompetanseheving av lærarane innan VfL. 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Brattholmen skule (15-16) 3,84 4,05 3,61-4,15 4,26 4,2 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,88 3,96 3,85 3,81 3,95 4,08 4,01 Hordaland trinn 3,89 3,91 3,87 3,85 3,93 4,02 3,99 Nasjonalt trinn 3,92 3,93 3,9 3,9 4,02 4,09 4,08 10

11 3.6.1 Refleksjon og vurdering Når elevane melder frå om at dei opplever mestring har vi eit godt utgangspunkt. Lærarane er dedikerte i jobben sin knytt til elevane si læring. Dei jobbar med å tilpasse undervisninga slik at alle kan meistre på sitt nivå. Dette er vi pålagd og dette tar vi på alvor. I resultatmøta rektor gjennomfører med lærarane er refleksjon rundt det å jobbe med tilpassa undervisning viktig. Lærarane har høge forventningar til eige og elevane sitt arbeide både fagleg og sosialt. Dette fokus fortsetter vi med. 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,84 4,08 4, ,55 3,78 3, ,68 3,83 3, ,8 3,92 3,93 11

12 3.7.1 Refleksjon og vurdering 2.-7.trinn har klasseråd der sakene går vidare til Elevrådet. Elevrådet har jamlege møter. I år har Elevrådet sin leiar, nestleiar og lærar hatt møte med rektor. Her er saker som er viktige for elevane på skulen blitt tatt opp. Elevane har på denne måten fått lagt fram sine synspunkt på ein ryddig og grundig måte. Dei er blitt teken på alvor. Nokre saker har dei fått gjennomslag for og nokre saker er blitt avvist. Med god grunngjeving har dette vert uproblematisk. Å lære elevane opp i dei demokratiske prosessane kan best gjerast med direkte elevmedverknad. Elevrådsleiar og nestleiar deltek i skulens SMU og SU. Elevrådet har og god kommunikasjon med FAU. Elevrådsleiar og nestleiar har delteke aktivt i bestilling frå «Trygg i Fjell» om refleksjonar kring «Trygg i Fjell- modellen». Her har dei delteke saman med leiinga på skulen og FAU leiar og nestleiar. Alle nemnde har og delteke i Intervju i regi av Samhandlingsteamet i Fjell kommune om «Barnefattigdom». Trivselsleiarane (TL)- elevane styrer aktivitetane i fire storefriminutt pr. veke og har ansvar for sin aktivitet på sitt område. Dei får opplæring og er ein viktig og god ressurs inn i skulekvardagen for mange elevar. Nytt frå skuleåret : MMG står for Mot Mobbing Gruppa. I starten av skuleåret fekk elevane på 5.-7.trinn mogelegheit til å nemne ein eller fleire klassekameratar dei ynskte inn i MMG, som dei stolte på ville og kunne gjere ein god jobb for å fremje eit godt psykososialt miljø på skulen. Vi vaksne gjekk gjennom lista med namn og valte ut og sikra gode kandidatar til jobben. Gruppa skal jobbe for å førebyggje, oppdage og setje i verk tiltak mot mobbing i samråd med dei vaksne som er knytt til gruppa. Det er ei open gruppe og ei hemmeleg gruppe. Den hemmelege gruppa er det kun rektor, avdelingsleiar og den vaksne som leiar gruppa veit kven er. I år er det elevar på 4.trinn som er Miljøagentar. Dette er ein jobb dei må søke på og arbeidsoppgåvene står i utlysningsteksten. Dei må grunngje kvifor dei er den rette til jobben. Dei jobbar fysisk med å halde skuleplassen i orden samt og vere positive medelevar i kvardagen, jobbe for eit godt psykososialt miljøet på skulen. 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Brattholmen skule (15-16) 2,93 3,74 3,19-4,27 4,47 4,26 Fjell kommune 1.-7.trinn 3,35 3,32 3,15 3,03 3,8 4,21 4,08 Hordaland trinn 3,17 3,23 3,17 3,08 3,69 4,08 4,07 Nasjonalt trinn 3,25 3,27 3,27 3,28 3,85 4,17 4,16 12

13 3.8.1 Refleksjon og vurdering Her er det ein svak nedgang både lokalt og sentralt. Her har vi ein jobb å gjere. Elevane må forstå at dei jobbar for seg sjølv. Dei må ta og få delta i eiga undervisning på ein forståeleg måte. Målet er å arbeide godt, strukturert og målretta med kommunen og skulen sine satsingsområder, og så håpar vi på at dette vil gje utslag i elevane si oppleving av at skulearbeid og skulemiljøet er viktig. 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. 2.3 Mobbing på skolen Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,69 4,15 4,56 4,34 4,67 4,13-4,76 4,7 4,79 4,63 4,53 4,62 4,68 4,57 4,51 4,59 4,69 4,73 4,77 4,6 4,55 4,53 4,59 4,55 4,54 4,57 4,67 4,7 4,72 4,55 4,52 4,53 4,53 4,54 4,57 4,59 4,7 4,73 4,74 13

14 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,33 76,54 74,37 72,09 53,66 72,24 71,31 70,59 76,0 77,91 72,31 71,04 68,29 79,91 74,82 71,73 76,09 72,57 73,03 72,33 58,06 69,55 72,57 73,86-73,52 73,31 75,81 82,42 83,04 80,39 81,18 80,39 83,31 81,34 83,04 89,9 85,78 83,36 83,6 14

15 Ikke i det hele tatt En sjelden gang Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune 1.-7.trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2 eller 3 ganger i måneden Omtrent 1 gang i uken Flere ganger i uken 89 89,90 5 5, , , , , , , ,29 4, , , , , ,70 4,72 Snitt , , , , ,46 4,74 15

16 3.9.1 Refleksjon og vurdering Haust 2015 gjennomførde vi Elevundersøkinga på 5.-7.trinn. Det er 7.trinn som skal gjennomføre undersøkinga obligatorisk. Vi ynskjer å ta undersøkinga på 5. og 6.trinn og. Vi brukar resultata opp mot den kartlegginga vi elles har om elevgruppene. Historikken er viktig for oss slik at vi kan gripe fatt i utfordringar før elevane er gått vidare til ungdomsskulen. Vi har analysert og reflektert kring ok arbeidsro, høg trivsel, god støtte frå lærarane, Vfl, mestring og elevdemokrati/elevmedverknad opp mot for høge mobbetal. Nytt av skuleåret er gjennomføringa. Avdelingsleiar gjennomførde undersøkinga med alle gruppene. Vi ynskte å sjå om «mobbetala» gjekk ned. Vi ynskte å sikre at alle hadde same definisjon av begrepa som møtte dei i undersøkinga. Avgjerda om gjennomføring blei tatt etter refleksjonar kring nemde områder i leiargruppa. Tala fortel oss fleire ting. At vi er trygge på ei god gjennomføring, at dei melde mobbesakene vi har kartlagt og har sett inn tiltak i er registrert, og at vi har ein særs viktig jobb framføre oss i å nedkjempe mobbing på skulen. I mai/juni gjennomførde vi Zero undersøkinga på 2.-7.trinn. Resultata viser at dei aller fleste opplever ein trygg og mobbefri skulekvardag. Sjølv om undersøkingane viser at dei aller fleste opplever ein god skulekvardag er ein elev som ikkje gjer det ein elev for mykje. Vi har nulltoleranse for mobbing ved Brattholmen skule. Eit tiltak vi har satt i gang dette skuleåret er arbeidet med kvalitet på observasjon ute i friminutta. Vi har innhenta kompetanse på feltet og fått kompetanseheving i lærargruppa av Guttorm Helgøy og Ingvar Landa. Vi har utarbeida eige observasjonsskjema på Brattholmen. I tillegg nyttar vi ulike kartleggingsverktøy som Innblikk (skjult mobbing), Spekter, Spørsmål tilpassa dei minste, elevsamtalar ol Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spredt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkelser Brattholmen skule (15-16) 4,63 4,69 4,69 Fjell kommune 1.-7.trinn 4,55 4,65 4,69 Hordaland trinn 4,52 4,61 4,64 Nasjonalt trinn 4,53 4,63 4,64 16

17 Refleksjon og vurdering Tala held seg stabilt og vi håpar framover at tiltaka vi har satt i verk vil vise seg i lågare mobbe -og krenking tal. Vi er ein Zero skule og jobbar aktivt etter Zero- planen, vårt verktøy for å handtera mobbing og krenkingar. Kvart år reviderer vi «Plan for det psykososiale skulemiljøet til elvane» som blir lagt ut på skulen si heimeside. Det er viktig å ha god kommunikasjon med heimen. Planen viser korleis foreldre skal gå fram for å fremja saker som handlar om mobbing eller plaging av eigne born. Fadderordning der 5.trinn er fadrar for dei nye 1.trinns elevane er eit tiltak for å hindre mobbing og krenkingar. I tillegg organiserer skulen mange felles samlingar, turar og andre typar fellesopplevingar for å auke trivselen og motverke mobbing/ krenking. 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 17

18 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 18

19 19

20 4.1.1 Refleksjon og vurdering Viser til det som er reflektert kring arbeidsro og mestring: grunnlaget for å lære. Vi vil fortsette jobben med å auke den grøne bobla og fjerne den raude. 20

21 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekartet nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 21

22 22

23 4.2.1 Refleksjon og vurdering. Vi har auka den grøne bobla frå 63,17 til 74,26 og det er vi særs nøgd med. Vi meiner vi er på rett veg og slike tal fortel oss at vi gjer noko riktig. Det føregår mykje god jobbing ved skulen. 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 23

24 24

25 25

26 4.3.1 Refleksjon og vurdering Støtte frå lærar og fagleg utfordringar: Også her har vi auka tala frå 55,99 til 60,61. Jfr. Sjå tidlegare refleksjonar. Vi treng å jobbe systematisk med tilpassa undervisning. Dei aller fleste elevane meiner dei får faglege utfordringar. 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune (15-16) 12,5 16,8 14,8 Hordaland (15-16) 19,6 20,7 21,2 Nasjonalt (15-16) 17,5 18,5 19,2 26

27 5.1.2 Refleksjon og vurdering Vi har ei foreldregruppe som engasjerer seg i skulekvardagen til barna sine. FAU har vert ein god støttespelar for skulen dette skuleåret. Dei stiller krav til kvalitet og i dialog finn vi løysingar på utfordringar. Vi opplever at foreldregruppa er sterk og pro skule. 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. 27

28 * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Å lese ord 13,6 13,9 14,3 16,0 Å lese er å forstå Lesing 2. trinn 13,6 17,0 15,9 17,3 Å lese ord 0,0 31,2 20,2 19,4 Å lese er å forstå del 1+2 Lesing 3. trinn 6,3 24,6 15,7 18,8 Å lese ord 10,8 26,1 21,0 22,0 Å lese er å forstå del ,2 21,4 15,0 16, Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 9,4 62,5 28,1 51,7 30,5 51,7 17,8 47,8 25,3 49,6 25,1 49,6 24,1 49,8 26,1 49,9 28

29 Refleksjon og vurdering Vi er nøgd med resultata på dei nasjonale prøvane og i kartleggings prøvane. Vi bruker desse resultata opp mot arbeidet vi gjer dagleg på skulen og heime samt med leselærar knytt til dei minste (1.trinn og 2.trinn). Resultatmøter er blitt halden. Fokus framover blir at vi skal ha meir trøkk på lesing i alle fag. Jobbe systematisk med læringsleiing og innføre mykje mengdelesing. Nasjonale prøvar: Vi jobbar målretta for å flytte lesarar på nivå 1 opp og auke nivå tre gruppa. Gruppe 2 har gått ned frå 66.7 til 62,5 som var vårt mål for dette skuleåret, men vi har ein veg å gå. 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Regning, 1. trinn 19,0 29,9 20,2 23,2 Regning, 2. trinn 3,1 31,8 19,6 21,9 Regning, 3. trinn 21,6 23,3 17, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 3,1 62,5 34,4 53,2 34,9 48,4 16,6 46,8 24,1 52,6 23,3 49,6 23,3 51,4 25,4 50,1 29

30 5.3.2 Refleksjon og vurdering I år er vi særs nøgd med resultata frå dei nasjonale prøvane. 5.trinn har hatt to lærarar som har god kompetanse og interesse for matematikkfaget. Dette skuleåret har vi fått ein lærar inn på vidareutdanning i matematikk. Vi ser at lesing som grunnleggjande ferdighet er avgjerande for at dei eldre elevane skal halde motivasjon og forståing opp i matematikkfaget. Det er viktig å vere ein god lesar. Matematiske samtalar og å kunne reflektere saman om aktuelle problemstillingar må det lagast rom for. Vi jobbar målretta for å flytte elevar på nivå 1 opp og auke nivå tre gruppa Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Brattholmen skule (15-16) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 28,1 56,3 15,6 48,7 36,3 48,4 15,2 46,9 26,9 50,6 22,5 49,2 24,8 51,3 23,9 49,9 30

31 5.4.2 Refleksjon og vurdering Vi er ikkje nøgd med resultata på dei nasjonale prøvane. Resultatmøter er blitt halden. Fokus framover blir at vi skal ha meir trøkk på grunnleggjande ferdigheiter. Jobbe systematisk med læringsleiing. Vi jobbar målretta for å flytte lesarar på nivå 1 opp og auke nivå tre gruppa. 6. Undervisning og læring 6.1. Reflekter samanfatta omkring undervisning og læring på eigen skule: Det føregår mykje god undervisning og læring ved skulen. Vi held fast med satsingsområda vi hadde i fjor og ser på dette som viktig for å kunne sjå endring til det betre. Lærarane er trygg på å spørje om hjelp når dei treng råd eller støyter på utfordringar i kvardagen. Vi er nøgde med resultata frå dei nasjonale prøvane og kartleggingsprøvane som er gjennomført i år. Det er sammensatte grunnar til resultata. Vi har analysert dei i resultatmøta. Den viktigaste jobben er å bruke resultata saman med anna kunnskap om elevgruppa og sjå på mogelegheitene vi har til å tilpasse undervisninga til det beste for elevane. Når elevane melder om stor trivsel på skulen, og vi veit kor viktig det er for læring, skal vi utnytte dette til det beste for å auke læringa for kvar einskild elev. Undervisningsåret er godt planlagt og gjennomført. 31

32 7. Fysisk miljø og læremiddel 7.1. Reflekter omkring fysisk miljø og læremiddel ved eigen skule Skulen er ny- rehabilitert i 2012 og undervisningslokala er gode, store og egna for undervisning. Skulen har og eit stort og godt uteareal. Vi er gode på å bruke nærmiljøet og andre læringsarenaer utan for skulens område. Rammene er der for å kunne drive god og inspirerande undervisning. Vi har fagbøker, konkretar og mykje undervisningsmateriell til bruk for å kunne tilpasse undervisninga. Leiinga og fagressurspersonar supplerer og held oss fagleg oppdatert kontinuerleg. IKT- maskinparken blir gjennomgått og oppdatert jamleg. IKT avdelinga er hjelpsam og raske tiul å bidra til at utfordringane vi har blir løyst opp i fort. I år har vi fått nye projektorar i fire klasserom. Målet: å bruke våre digitale læremiddel som ein naturleg del av undervisningsdagen. Utstyret må vere i god stand. 8. Timeressursar og organisering 8.1. Reflekter omkring timeressursar og organisering ved eigen skule: Vi har språkdeling og 13 klassar. Gjennomsnittselevtal har vert 18 dette skuleåret. Talet pr. gruppe har variert frå 10 til 24. Eit av dei viktigaste pedagogiske verktøyet vi har er timeplanen. Her er det viktige rammer og mykje god læring som skal på plass for elevane. Leiinga fordeler tildelte ressursar og legg timeplanane. Lærarane får tid av utviklingstida til å detaljplanlegge sin læringskvardag. Lærarane må samarbeide for å kunne utnytte timane til det beste for kvar elev. Vi opplever at lærarane og assistentane i skulen har gode rutinar på å tilpasse seg kvarandre og melde frå og dele på ressursane man ser kan omplasserast. 9. Skule / heim 9.1. Reflekter over skule / heim - samarbeidet ved eigen skule: FAU har organisert seg på ein annan måte i år. Dei har gått frå 14 til 7 representantar som møter fast første onsdag i månaden, sjå referat lagt på skulen si heimeside. Eg har som rektor innførd og fortsatt med rektor sitt kvartert. Det varar ofte i tre kvarter, men til no har det blitt godt mottatt. Skulen opplever at FAU er ein god og solid samarbeidspartnar. FAU leiar har rektor tett kontakt med. Vi har ein god dialog og dette er eit gode for elevane ved skulen. FAU bidreg til å oppretthalde eit godt psykososialt miljø i og utanom skuletid. Skule- heim samarbeidet fungerer godt. Lærarane melder om gode tilbakemeldingar etter foreldremøter og utviklingssamtalar med føresette. Det forpliktande samarbeidet mellom skule og heim jobbar vi med kontinuerlig. 32

33 10. SFO Vurdering og refleksjon: Det har vert stabilt elevtal på Sfo dette skuleåret. Nokre har flytta undervegs og nokre har komen til. Verksemdplanen: I Aktivitetsplan er det dei fire hovudområder/tema, fri leik- fysisk aktivitet/kostvanar- friluftsliv- formingsaktivitetar, det blir jobba etter. Vi har gode og stabile tilhøve i ordninga. Stort barnetal på over 100 viser at foreldra har tillit til ordninga og at kvaliteten er bra. Føresette til ein del born som er i SFO- alder vel IFO og FFO i idrettsparken i sfo- tid. Dette sfo- året har det blitt jobba med bevisstgjering og kompetanseheving av vaksenrolla: Trygg i Fjell, LØFT, Zippy- som arbeidsreiskap. 11. Konklusjon Reflekter omkring: - Sterke sider og utfordringar ved eigen skule - Korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggjande ferdigheiter I haust gjennomførde vi Udir sin «Lærerundersøkelsen». Den viser eit lærarkollegie som er reflektert kring sin eigen praksis med elevane. Den viser det vi er gode på og ser samstundes kva vi kan bli betre på, både i eige arbeid med elevane og samarbeidet internt med kollegar og leiinga. Leiinga ynskje å vere «Tettare-på» personalet og elevane. Dette for å skape gode relasjonar og sjå dei i kvardagen. Leiargruppa ved skulen består av to teamleiarar, sfo leiar, tillitsvalt utdanningsforbundet, avdelingsleiar og rektor. I dette fora planlegg vi saman de pedagogiske satsinga vi skal jobbe med systematisk i utviklingstida etter føringane frå skulesjefen. Vi jobbar for å famne alle slik at det blir kvalitet og samanheng i utviklingstida. Praktiske oppgåver blir i hovudsak formidla pre post og på vårt morgonmøte som vi held kvar fredag morgon. Vi skal fortsette å ha stort fokus på pedagogisk leiing. Ny forsking og aktuell litteratur skal vi oppdatere oss på. Dette har alle fått oppførd i Arbeidsavtalen sin. Satsinga rundt Læringsleiing (LL) vil vidareførast. Vi har to ressurspersonar på skulen i LL som jamleg deler både teori og praksis med oss andre på skulen. Dette skuleåret har ein av lærarane 33

34 vert frikjøpt 10 for å sitje i den kommunale LL- ressursgruppa. Vi har rusta opp og organisere biblioteket på ein annan måte samt fått meir fokus på lesing. Resultat er at biblioteket er blitt tatt meir i bruk og at det er eit rom som eignar seg til undervisning. Offisiell opning skjer til hausten 2016 med forfattarbesøk. IKT- kompetansen skal det jobbast aktivt med i skulekvardagen: Få både elevar og lærarar til å bruke dei digitale hjelpemidla som allereie ligg der, klar til bruk. Vi har rusta opp dataromma våre med faste strømkjelder. Dataparken blir jamleg oppdatert med god hjelp frå IKT avdelinga. Neste skuleår skal 6.trinn gå inn i kommunen si satsing og bli eit digitalt trinn. Med desse måla håpar vi å betre resultata på dei nasjonale prøvane og nasjonale kartleggingsprøvane. Samt at det gjer positivt utslag på det psykososiale miljøet ved skulen. FAU og skule har eit godt samarbeid som vi vil fortsetje med. Dette året har dei arrangert to temakveldar: Trygg i Fjell og «Barnevakten» med stort hell. Dei ynskjer med støtte frå skulen å arrangera fleire temakveldar. Innan HMS har vi jobba for å finne møtepunkt for heile personalet. Dette er utfordrande å få til med tanke på arbeidstid og stillingsprosent hos våre pedagogiske medarbeidarar. Vi skal ha kvalitet og aktuelle tema i møta. Vi har jobba med beredskapsplan då spesielt knytt til brann. Dialog på kryss av arbeidsgrupper er blitt gjennomførd. I januar arrangerte vi personaltur til Gdansk. Her jobba vi vidare med arbeid knytt til dialog og HMS- arbeid generelt. Vi var 44 som reiste. Helsesøster deltok. Dette skuleåret har vi fått to besøk: 23.februar besøkte Ordførar Marianne Sandahl Bjorøy og varaordførar Tom Georg Indrevik skulen. 26.februar fekk vi besøk av skulesjef Wilhelm Anglevik og leiar i KDF Ernst Einarsen og nestleiar Eva Vik. Dei var oppdatert på Brattholmen skule sine data. Dei hadde sete seg god inn i kva som er forventa av skulen både frå skulesjef, politikarar, nærmiljøet og føresette knytt opp mot pålagde arbeidsoppgåver, planar og lover. Det var godt å få vist seg fram og at dei som bestemmer viser interesse for det gode arbeidet som skjer rundt omkring i Fjellskulen. Det er viktig at leiinga blir sett og dette vart gode og konstruktive møter. Vi vil «blæste» for at Brattholmen skule er ein god skule å jobbe på, ha barna sine på og å vere elev ved. 34

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2017

Årsmelding Brattholmen skule 2017 Årsmelding Brattholmen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2017

Årsmelding Kolltveit skule 2017 Årsmelding Kolltveit skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2018

Årsmelding Brattholmen skule 2018 Årsmelding Brattholmen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for å sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1.0 Plan for å sikre elevane eit godt og trygt miljø Opplæringslova kap. 9A handlar om elevane sitt skulemiljø.

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO

BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO BRUKARMEDVERKNAD I SULDALSSKULEN OG SFO Dette heftet er i utgangspunket utarbeida for dei tilsette i Suldalsskulen, men me ønskjer og å auka forståinga til foreldre og føresette, slik at dei og kan vera

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2016

Årsmelding Tellnes skule 2016 Årsmelding Tellnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ

PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 1 PLAN FOR EIT INKLUDERANDE BARNEHAGE- OG SKULEMILJØ 2018-2020 BAKGRUNN: 1. UTVIKLINGSOMRÅDE OG INNHALD: Stord kommune deltek saman med FOS-kommunane Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad og Sveio i den nasjonale

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg.

Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Det er mykje å hugse når eg skal KLATRE mot toppen! Eg må tenke lurt og bruke heile kroppen. Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. Eg må vite at eg har ANSVAR

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre

Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden Vedteken av Ørskog kommunestyre Ørskog kommune Kvalitetsplan for utvikling av oppvekstområdet i perioden 2015 2018 Vedteken av Ørskog kommunestyre 12.02.15 Innleiing Kvalitetsplanen for oppvekstområdet i Ørskog kommune omtalar satsingsområde

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED SKJÅK BARNE- OG UNGDOMSSKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: Ein person er mobba eller plaga når han eller ho, gjentekne gonger over tid, vert utsett for negative handlingar

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer