Årsmelding Kolltveit skule 2017

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Kolltveit skule 2017"

Transkript

1 Årsmelding Kolltveit skule Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Den overordna satsinga innan pedagogisk utviklingsarbeid er sidan 2015 samla i omgrepet «læringsleiing.» Innanfor læringsleiing ligg dei tre satsingsområda i Fjellskulen fram til 2020: 1. Grunnleggjande ferdigheitar 2. Vurdering for læring 3. Elevane sitt læringsmiljø 1.2 Insight Fjellskulen nyttar Insight (Puls) som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. Insight innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skoleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Engage (Vokal). Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av Insight-koordinator ved skulesjefen. 2

3 1.3 Framtidsskulen Framtidsskulen i Fjell skal vera eit samla plandokument for Fjellskulen, der kompetanse for framtidas skule er gjort synleg gjennom overordna tema, satsingsområde og konkrete eksempel. Framtidsskulen i Fjell er inndelt i tre hovuddelar: 1. Elevens vel 2. Elevens læring 3. Kollektiv kapasitet Arbeidet med «Framtidsskulen» skal vidareførast og implementerast i organisasjonen i løpet av 2017/ Trygg i Fjell Skulesjefen har sidan 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket er kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) Arbeidet vert vidareført og i 2017 vert det arrangert ein stor konferanse «Saman mot mobbing», for elevar, lærarar, 3

4 foreldre og andre målgrupper. Kunnskapsministeren, Bruk Hue, og relevante fagpersonar deltek også på konferansen. 1.5 Skule og forsking Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skje i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskningsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med UIB, NLA, Sintef, HIB, HSH, VilVite og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. Gjennom forskningsprosjektet «Dale Oen Experience» og YouExplore på ungdomstrinnet, har ein samarbeid på forsking frå ulike land og organisasjonar (Norge, Russland, USA og NASA). I høve til språk er Fjell kommune inne i eit større forskningsprosjekt om nynorsk språk og målform saman med UIB. Skulesjefen har også samarbeid med Sintef omkring prosjekt med å bruke miljøterapeutar i skulen. 1.6 Den raude tråden Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. Derfor er samarbeid og overgongane mellom dei ulike læringsarenaene viktig for å støtte ei god utvikling for den einskilde elev. I tillegg til samarbeid med barnehage har skulen i Fjell sidan 2015 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Det er og etablert eit godt samarbeid mellom skulen og Kunnskapsbyen i Vest og VNR. 1.7 Digitalisering i skulen Som del av eit framtidsretta samfunn er det viktig å førebu elevane til deltaking i eit digitalisert arbeidsliv og kvardag. Prosjektet med digitale klassar er etablert på ungdomsskulane og fire av barneskulane, og dette vert vidareført og utvida fram mot Refleksjon og vurdering Det er ein fin og god strategi i skulen i Fjell kommune. På Kolltveit har vi tatt tak i dei ulike satsingsområda på ein god måte. Læringsleiing: Vi har to lærarar som er fyrtårn innan læringsleiing på skulen vår. Dei er med på dei kommunale samlingane og dei formidlar innhaldet på desse samlingane inn til kollegiet på Kolltveit. Vi har hatt ein god utvikling på dette feltet. Det er, og må være, ein kontinuerleg prosess. Insight: På dette feltet har kanskje Kolltveit skule ikkje gjort det skarpast dette året. Startproblem med tilgang for den nye rektoren er ei av årsakene. Kolltveit har dette året hatt gode prosessar rundt obligatoriske testar/prøver. Lærarane har i år nytta Engage for å registrere stoda kring den einskilde eleven. Leiinga har henta resultat i Insight og saman har vi hatt gode diskusjonar om vegen vidare. 4

5 Framtidsskulen: Emnet Framtidsskulen har berre vorte diskutert i nokre små drypp på Kolltveit skule. I matpausene derimot, er dette eit tema som stadig er oppe. Trygg i Fjell: Arbeidet med det psykososiale miljøet på skulen har vorte endå betre enn det var før. Her har Trygg i Fjell vore med på å dra lasset i rett retning. Det arbeidet som vert gjort i her, dreg vi stor nytte av i det daglege arbeidet på skulen. Vi har 3 ressurspersonar på skulen vår som er med på dei kommunale samlingane, i tillegg til leiinga. Saman er dei linken inn til Kolltveit skule. Dei er alle med på å halde dette arbeidet i gang. Det er viktig å stadig ha fokus på arbeidet på ulike måtar. Skule og forsking: Her er Kolltveit ein av dei skulane som er med i eit samarbeid med SINTEF om Miljøterapeut i Fjellskulen. Eit forskingsprosjekt som starta opp hausten 2016 og skal evaluerast no på vårparten Miljøterapeutstillinga har vore ein stor suksess på vår skule. Det har vore lærerikt å få inn ny og annleis kompetanse i skulen vår. Den raude tråden: På Kolltveit opplever vi at arbeidet med å betre overgangane har vore god. Vi er svært nøgde med prosessen frå barneskule til ungdomskule. Her er det allereie gode rutinar som vert følgde. Desse tek omsyn til både sterke og svake elevar. I overgangen frå barnehage til barneskule er det også utarbeidd gode rutinar. Der er Kolltveit skule si erfaring at det er for stor forskjell frå barnehage til barnehage på korleis desse vert følgde. I overgangen mellom småsteget og mellomsteget innan våre eigen skule har vi gode rutinar. Her er det både munnleg og skriftleg informasjon som vert delt. Når det gjeld kontakta med næringslivet, så har ikkje Kolltveit skule hatt mykje av det i skuleåret 2016/2017. Digitalisering av skulen: På Kolltveit er vi i god gang med å gjere elevane klare til å arbeide med digitale verktøy. Vi har ein IKT-ansvarleg som gjer ein framifrå jobb her på skulen. Skulen har også søkt om å kome i gang med ei digital klasse frå hausten Vi håper dette går i orden. 6. trinn, klassa til IKT-ansvarleg er tenkt som digital klasse. 2. Personale 2.2 Tal på lærarar Antall lærere, i alt Antall Kolltveit skule ,0 18,0 18,0 17,0 18,0 15,0 17,0 15,0 22,0 24,0 27,

6 Antall Antall lærere, menn 4 Antall lærere, kvinner 23 Antall lærere, i alt 27 6

7 2.3 Refleksjon og vurdering: Kolltveit skule har over lang tid hatt eit svært stabilt kollegiet. Skuleåret 2014/2015 vart Kolltveit skule slått saman med Ekerhovd skule, då auka talet på lærarar frå 15 til 22. Eit stort hopp. Denne fusjonen var vi svært medviten på. Det vart gjort mykje godt arbeid både på Ekerhovd og Kolltveit i forkant av samanslåinga. Resultatet er at vi har eit svært godt miljø på Kolltveit skule i dag. Vi har eit stadig tilsig av elevar til skulen vår, fleire av dei med store utfordringar, dette har resultert i at vi i inneverande skuleår er oppe i 27 lærarar. Med så mange lærarar greier vi ikkje å gi ein fast arbeidsplass som kvar lærar har åleine. Vi må dele på arbeidsplassane. Det er også svært lite areal til kvar tilsett. Vi har til dømes ikkje møterom som rommar alle dei tilsette når vi har fellestid. Dei veksande teama rundt trinna slit også med å finne rom til å ha team-møte. Vi har 7 klasseteam, men berre 2 teamgrupperom. På mellomsteget har vi 3 menn og på småsteget har vi 1 mann. Vi ser at vi må ha fokus på dette framover. Vi treng å ha meir balanse mellom kjønna i kollegiet. 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Sum elever ved skolen Antall Kolltveit skule ,0 183,0 187,0 176,0 172,0 163,0 161,0 159,0 243,0 246,0 243,0 7

8 Refleksjon Kolltveit skule vart slått saman med Ekerhovd skule før skuleåret 2014/2015. I den samanhengen fekk vi også sett opp ein brakke med 4 klasserom. Dette hjelpte oss ein del, men ikkje nok. På Kolltveit har vi 7 trinn og 13 klasser. Neste år vert det 14 klasser. Utfordringa vår er at vi berre har 12 klasserom. I år vert 6. trinn styrt som ei stor klasse med 31 elevar. Neste år vil dette gjelde 6. og 7. trinn. Vi har eit altså eit stort behov for fleire klasserom slik at vi kan dele desse store klassene i ulike fag. Med ein aukande del elevar som slit med å halde seg til og i store grupper, så vert dette ein aukande utfordring. Enkeltelevar treng og okkupera fleire av dei grupperomma som vi har. Ein burde heilt klart ha eit klasserom og eit grupperom pr. klasse. 3.2 Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Kolltveit skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2,78 3,25 3,34-3,61 3,95 3,3 3,22 3,35 3,32 3,15 3,03 3,42 3,79 3,49 3,54 3,2 3,26 3,18 3,11 3,22 3,56 3,52 3,52 3,25 3,28 3,27 3,29 3,38 3,63 3,6 3,58 8

9 3.2.1 Refleksjon og vurdering Arbeidsro er noko som vi er svært fokusert på. Vi har sett at vi scorer lavt her dei siste to åra. Det fyrste året etter samanslåinga var vi svært bestemt på at vi skulle velje trygge og faste undervisningsmetodar. Det var viktig at klassemiljøet skulle sette seg godt, og at læraren ikkje skulle gi negative elevar sjansen til å ta kommandoen i lause settingar i undervisninga. Etter dette året der vi hadde gode målingar, har det gått litt ned. Ein av tankane her er at vi har byrja å kome attende til dei undervisningsmetodane som vi hadde før fusjonen. Metodar som krev litt meir av elevane. Vi har nok ikkje snakka nok med elevane om kva vi gjer og kvifor? Dette har vi tatt opp i kollegiet vårt i år og har tru på at betre kommunikasjon med elevane om kva god arbeidsro er, vil hjelpe. God arbeidsro er ikkje berre heilt stille som i stillelesing, ein har også gos arbeidsro når ein diskutera eller arbeider med skodespel til dømes. TSK ligg heile tide i botn i timane på Kolltveit. Dette er også noko vi har oppe i fellestida med jamne og ujamne mellomrom. Rose 5 gangar -korrigere 1 gang. 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Kolltveit skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,16 3,87 4,19 4,33 4,28 4,19-4,3 4,4 4,39 4,44 4,14 3,87 4,08 4,25 4,17 4,21 4,2 4,31 4,38 4,4 4,41 4,11 4,09 4,11 4,2 4,23 4,23 4,23 4,3 4,35 4,38 4,33 4,21 4,23 4,25 4,3 4,32 4,34 4,36 4,4 4,41 4,41 4,

10 3.3.1 Refleksjon og vurdering Kolltveit skule skal være ein god stad og lære og ein god stad å være. Vi har fleire gode tiltak for å at elevane skal trivast. Vi er svært stolte av at vi som skule greier å få så nøgde elevar. Dette er eit arbeid som vi tek alvrleg Dette er eit arbeid som heile skulen er medansvarleg for. Elevane, foreldra, SFO tilsette, skule tilsette og alle dei rundt som hjelper oss i den daglege drifta. Det viktigaste er kanskje at dei vaksne er tydelege og støttande vaksne. TSK gjeld ikkje berre i klasserommet, men på heile skulen. Fadderordninga der 5. trinn tek imot dei nye 1. klassingane er viktig for Kolltveit sitt gode miljø. Dette klassesamarbeidet gjeld heile skulegangen til 3. klassingane ynskjer 7. klasse lykke til på ungdomskulen. Eit veldrive klasseråd/elevråd gjer at elevane kjenner at dei vert høyrde. Det er viktig for å trivast. TL Trivselsleiarar er ute i matfriminutta og skaper aktivitet for alle. Det er då klart for alle kvar dei kan gå for å leike med andre om dei vil det. Vi har gode og faste morgonsamlingar i gymsalen for heile skulen. Det er ein arena der mange ulike elevar vert gitt sjansen til å skine. Dei minste ser dei gode vala til dei eldste og vi har svært god sosial trening her. 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte fra lærerne Kolltveit skule 4,57 4,54 4,5 4,59 Fjell kommune trinn 4,37 4,51 4,53 4,55 10

11 Hordaland trinn 4,34 4,49 4,5 4,49 Nasjonalt trinn 4,43 4,53 4,53 4, Refleksjon og vurdering På Kolltveit skule har vi stort fokus på det å være gode og tydelege klasseleiarar. Både i klasserommet og utanfor klasserommet. Elevane skal vite kvar dei har oss. TSK er langt framme i det daglege arbeidet på skulen. Relasjonsarbeidet mellom den vaksne og eleven er ein stor del av dette arbeidet. Vi ser elevane kvar dag og tek elevane sine utfordringar på alvor. Vi arbeider kvar veke for at vi skal sjå det positive i kvar einskild. 11

12 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Kolltveit skule 4,15 4,13 3,9 4,14 Fjell kommune trinn 4,04 4,24 4,22 4,25 Hordaland trinn 4,01 4,16 4,16 4,15 Nasjonalt trinn 4,09 4,2 4,19 4,17 12

13 3.5.1 Refleksjon og vurdering Vurdering for Læring har sidan skuleåret 2015/2016 hatt eit auka fokus. Vi ser at det har fått oss oppover. Elevane kjenner seg meir heime i at dei veit kva som skal lærast og korleis dei skal nå dette neste steget. Vekeplanane våre har konkrete læringsmål for dei ulike faga. Kvar veke vert desse måla utvida slik at elevane stadig tek nye steg vidare. Vi snakkar med klassene og den einskilde eleven om dette. I dei individuelle elevsamtalane og på kontaktsamtalane der dei føresette og eleven er med, er dette også eit fast tema. 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Kolltveit skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn Nasjonalt trinn 3,78 3,95 3,71-3,95 3,99 3,93 3,89 3,88 3,96 3,85 3,81 3,95 4,08 4,01 4,03 3,89 3,91 3,87 3,85 3,93 4,03 4,02 4,01 3,92 3,94 3,9 3,9 4,02 4,09 4,08 4,06 13

14 3.6.1 Refleksjon og vurdering Oppleving av meistring har vore stabilt på Kolltveit sidan Vi arbeider heile tida for å «treffe» elevane best mogleg. Vi ser at det å nytte ulike pedagogiske program på nettet gjer det enklare å heile tida treffe rett vanskegrad. Håper at vi gjennom meir PC tid pr. elev kan krype endå meir oppover på dette feltet. Vi ser at dei elevane som slit tungt med uro og utagerande åtferd gjer det vanskeleg å gi nok tid til «gråsone» elevane våre. Her må vi også ha fokus. Korleis kan vi grei begge deler er ei stor utfordring. 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medvirkning Kolltveit skule Fjell kommune trinn (16-17) Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn (16-17) ,97 3,68 3,44 3, ,55 3,78 3,69 3, ,63 3,8 3,83 3, ,79 3,92 3,94 3,

15 3.7.1 Refleksjon og vurdering I kva grad elevane ser at dei er tatt med i eit elevdemokrati eller ikkje, varierer ein del. På Kolltveit har vi dei same rutinane med dei same folka. Skilnadane i resultat kan derfor lett ha med kva saker som kjem til klasseråd/elevråd. Fleire av klassene har tatt med elevane i diskusjonar på korleis drive undervisninga i enkelte tema. Dette gjeld særleg dei eldste elevane. Mellomsteget. Vi held fram med dei same rutinane våre. Vi har tru på at dette vil variere, men vi har fokus på å kommunisere tydeleg til elevane. 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Kolltveit skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2,78 3,25 3,34-4,03 4,24 3,94 3,93 3,35 3,32 3,15 3,03 3,8 4,21 4,08 4,1 3,2 3,26 3,18 3,11 3,67 4,08 4,09 4,09 3,25 3,28 3,27 3,29 3,85 4,17 4,16 4,15 15

16 3.8.1 Refleksjon og vurdering Dette temaet er noko vi stadig har oppe på fellestida på skulen. Dette er eit tema som vi må halde varmt både på skulen og ut mot heimane. Greier vi som skule, totalt, å framsnakke skule, vil dette hjelpe oss alle. Både elevar, tilsette på skulen og dei føresette. Vi er nøgde med å være stabile her. Vi har stege jamt oppover frå

17 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen. 2.3 Mobbing på skolen (utgått) Kolltveit skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,35 4,13 4,78 4,78 4,56 4,49-4,82 4,78 4,66 4,63 4,53 4,62 4,68 4,57 4,51 4,59 4,69 4,73 4,77 4,59 4,54 4,52 4,58 4,54 4,55 4,6 4,66 4,7 4,73 4,55 4,52 4,53 4,54 4,55 4,58 4,6 4,7 4,73 4,74 17

18 Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene? Ikke i det hele tatt Kolltveit skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn ,52 76,54 73,74 72,27 60,87 72,24 71,25 70,73 84,38 77,91 71,36 71,16 81,48 79,91 74,66 71,93 71,88 72,57 73,16 72,48 65,28 69,55 72,66 73,99-73,52 75,54 76,01 91,23 83,04 79,46 81,17 84,47 83,31 81,38 83,07 83,33 85,78 83,79 83,64 Snitt Kolltveit skule (16-17) Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn 2.5 Mobbing blant elever 4,64 4,74 4,68 4, Digital mobbing 4,79 4,89 4,87 4, Mobbing fra voksne 4,92 4,94 4,92 4,93 18

19 3.9.1 Refleksjon og vurdering Vi ser at Kolltveit held omtrent same utvikling som Fjell kommune, Hordaland og Noreg. Sjølvsagt med litt svingingar. Vi har stort fokus på at Kolltveit skule skal være ein god stad å være. Fokus på TSK og miljøskapande arbeid blant elevane er viktige ting for oss. Vi har også fått ein miljøterapeut som arbeider tett inn mot elevgruppa på dette feltet Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spredt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkelser (utgått) Kolltveit skule 4,69 4,65 4,64 Fjell kommune trinn 4,55 4,65 4,69 Hordaland trinn 4,51 4,61 4,64 Nasjonalt trinn 4,53 4,63 4,64 19

20 Refleksjon og vurdering Elevane seier at det er godt og trygt å være elev på Kolltveit skule. Det er vi svært glade for. Det handlar om å sjå elevane. Frå dei kjem på morgon SFO, via skuletimane, friminutt og til ettermiddags SFO. Det er også viktig at dei føresette kjenner seg velkomne til skulen, både om dei kjem med vanskelege ting eller dei kjem som gjest. Viskule er noko vi på Kolltveit jobbar mykje med. Vi er mykje til stades i friminutta. Vi har stort vakthald, 2-3 elevar har eigne vaksne som skal hjelpe dei til å fungere godt ute. Vi ser at TL-opplegget er noko som gjer godt for miljøet. V 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 20

21 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 21

22 22

23 4.1.1 Refleksjon og vurdering Dette er vel det området vi som skule har mest å gå på. Arbeidsro og meistring. Arbeidsro er som sagt, noko vi har hatt mykje fokus på over lang tid. TSK er eit klasseleiingsprogram vi har stor tru på og arbeider med kontinuerleg. Særleg etter at Ekerhovd skule og Kolltveit skule slo seg saman, har vi fokusert på dette. Vi var klar over at ein slik fusjon ville gi oss nokre ekstra utfordringar. Vi har kome gjennom fusjonen med nøgde elevar som trivest på skulen. Etter ei tid med svært fokus på «trygge» og enkle pedagogiske opplegg, har vi opna opp for meir elevaktivitet igjen. Dette er ein overgang for elevane. Vi snakkar heile tida om kva som er god arbeidsro, at det ikkje treng å tyde musestille. 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekartet nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 23

24 24

25 4.2.1 Refleksjon og vurdering. Vi ser at vi lykkast med mykje når det gjeld trivsel og motivasjon. I utgangspunktet kunne ein kanskje forventa dårlegare score her, i og med at elevane gir tilbakemelding om så mykje uro i undervisninga. Det er derfor svært gledeleg at elevane gir så positive tilbakemeldingar. Vi ser også at vi har ei positiv utvikling frå i fjor. Vi vil halde fram med dei ulike tiltaka vi har i forhold til både klasseleiing og kompetansegruppene vi har blant lærarane. Dei har vore med å laga betre og meir motiverande undervisning. 25

26 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 26

27 27

28 4.3.1 Refleksjon og vurdering Vi legg også merke til at Kolltveit skule gjer det svært sterkt på støtte og utfordring. Vi les av det at vi gjer mykje godt arbeid i relasjonsarbeidet mellom dei vaksne og elevane. Elevane kjenner seg trygge på at lærarane likar dei, bryr seg. Då greier dei også å takle utfordringane på ein betre måte. TSK i klasserommet er ein av nøklane her også. 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sine utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaumog Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Andel foreldre med høgare utdanning minus andel foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldrenes utdanningsnivå Kolltveit skule Fjell kommune 12,5 16,8 14,8 14,7 Hordaland 19,6 20,7 21,2 22,1 Nasjonalt 17,5 18,5 19,2 20,5 28

29 5.1.2 Refleksjon og vurdering Det er naturleg at det varierer meir hos oss enn hos dei andre vi er målt opp mot. Vi ser at vi ligg litt bak Hordaland og Noreg, men at vi i Fjell kommune ligg høgt. Utover dette er det ikkje så mykje vi greier å konkludere med her. 29

30 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Å lese ord Å lese er å forstå Lesing 2. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Lesing 3. trinn Å lese ord Å lese er å forstå del 1+2 Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Kolltveit skule Fjell kommune trinn 30 Hordaland trinn Nasjonalt trinn - 19,9 15,2 15,9-25,6 17,8 17,1 33,3 22,9 20,6 19,6 27,8 21,5 18,4 19,1 56,3 29,2 21,4 22,7 25,0 25,3 16,4 17,4

31 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utvalg Kolltveit skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Nasjonale prøver 5. trinn, Lesing Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 33,3 44,4 22,2 47,7 29,4 51,6 19,0 48,4 29,0 50,1 20,9 48,9 25,5 51,3 23,3 49, Refleksjon og vurdering Det vert jobba godt og systematisk med lesing i trinn. Vi ser her at vi jobbar godt med lesinga på Kolltveit på småtrinnet. Vi scorar ikkje så høgt på testane i klasse, men når elevane er komne til 5. trinn gjer vi det godt. Her har vi også stigane formkurve på meistringsnivå 2 og 3. Det tolkar vi på den måten at grepa vi gjer i klasse gir elevane kompetanse som viser seg positivt i dei nasjonale testane som 5. trinn får. Når det gjelder resultat i Udir sine tester, så har de blitt gjennomført. Det som diverre har skjedd, er at lærarane har gløymt å trykke på ferdigstilt. 31

32 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Kolltveit skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn Nasjonalt trinn Regning, 1. trinn - 34,7 22,9 24,0 Regning, 2. trinn 29,4 25,4 20,1 22,5 Regning, 3. trinn - 25,3 16, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utvalg Kolltveit skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Nasjonale prøver 5. trinn, Regning Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 33,3 59,3 7,4 45,8 28,3 56,7 15,0 47,9 22,5 54,7 22,8 49,8 22,5 52,4 25,0 50, Refleksjon og vurdering Vi jobber godt med matematikkfaget på Kolltveit. Ser likevel at vi ikkje scorer særleg høgt på testane som vert vist her. Vi har i år hatt kompetanse grupper i kollegiet i både norsk, engelsk og matematikk. Intensjonen her er å utvikle kvar lærar og heile Kolltveit til å få betre undervisning i rekning. I dette arbeidet har vi også vore inn å sett på korleis vi underviser i dag og korleis vi kan/bør gjere det annleis for å gi elevane den kompetansen som vert sjekka i desse testane. Når det gjelder resultat i Udir sine tester, så har de blitt gjennomført. Det som diverre har skjedd, er at lærarane har gløymt å trykke på ferdigstilt. Vi var heller ikkje klar over at vi sjølve måtte overføre dette til Engage! 32

33 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utvalg Kolltveit skule Fjell kommune trinn Hordaland trinn (16-17) Nasjonalt trinn Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Mestringsnivå 1 Mestringsnivå 2 Mestringsnivå 3 Snitt Poeng 44,4 37,0 18,5 47,1 31,4 48,5 20,1 48,5 26,6 51,9 21,5 49,1 24,3 51,8 23,9 49, Refleksjon og vurdering Her er vi verkeleg på rett veg. Vi stig i både meistringsgruppe 2 og 3. Fokuset på det å møte engelsk i fleire fag, meiner vi er rett veg å gå. Kompetansegruppa i engelsk har ført til at vi alle vert oppdatert i engelsk undervisninga. Vi har 2 stk. frå kollegiet som er på vidareutdanning i engelsk. Dette gir sjølvsagt god kompetanse i til dei to, men vi ser også ringverknadar elles i skulen. Vi er på rett veg! 33

34 6. Undervisning og læring Reflekter over undervisning og læringsprosessar ved eigen skule Kolltveit er ein god stad og lære og ein god stad å være. På det siste punktet får vi svært gode tilbakemeldingar. Det er trygt å være elev på Kolltveit skule, det er god trivsel på Kolltveit skule generelt. Vi har over fleire år sett at vi kan stekke oss endå lenger i score høgt på dei nasjonale testane og testane frå Udir. Vi har i år sett i gang eit prosjekt der vi skal vidareutvikle oss til kunne yte betre undervisning. Vi har kalla prosjektet kompetansegrupper. I desse gruppene skal kvar lærar knytte seg til eit av faga engelsk, norsk og matematikk. I gruppa vert ein einig om kva ein skal fokusere på for å kome vidare som lærar og skule. Vi tek utgangspunkt i ulike element: Kva resultat elevane våre får på dei ulike testane?, Korleis fungerer den undervisninga vi har?, Kva seier forsking om kva undervisning som gir best resultat? Kva verktøy er formålstenleg å nytte? Vi har fokusert vidare på det å få arbeidsro i timane. Kva er arbeidsro for elevar og vaksne. Ein må verte meir einige i kva som ligg i definisjonen arbeidsro. TSK har framleis ein viktig plass i arbeidet på Kolltveit. Alle nye lærarar på skulen skal ha får innføring i dette. 7. Fysisk miljø og læremiddel Reflekter over fysisk miljø og læremiddel ved eigen skule Vi har 13 klassar på Kolltveit skule i dette skuleåret, neste år vert det 14. Vi har berre 12 klasserom. Det gir ikkje dei best moglegheitene. Vi har svært knapt med grupperom. Av dei få vi har, vert 2 rom «okkupert» av elevar som har særskilde utfordringar og treng rommet. Vi manglar K&H rom. Vi har fått oss eit godt rom til skulekjøkkenet. Dette vert også nytta til grupperom på grunn av dårleg alternativ. Vi er bra oppdatert på læremiddel, og det er smartboard i alle klasserom. Lærebøkene er av forholdsvis nyare dato. Vi ynskjer oss nettbrett. Vi er svært klare for å kome i gang med ei nettbrettklasse. Vi har press på PC-ar ettersom det vert meir og meir digitalisert undervisning. Uteområdet vårt treng ei oppjustering. Vi har svært mange barn på eit avgrensa området. Dette fører til stor slitasje på både leikeapparat, stiar, murar og bedd. Vi vart lova utskifting av leikeapparata våre i fjor, det skjedde diverre ikkje. No er vi igjen blitt lova utskifting av leikeapparata, og håper at det er vår tur no. Reinhaldet på skulen har betra seg, men vi slit framleis med at det til tider er manglar her. Håper på at betre kommunikasjon direkte med vaskarane kan vere vegen. Vi har hatt fleire rundar med klage på luftkvaliteten på skulen vår. Vi har fleire rom som går igjen i disse klagene. Det vart gjennomført testar av Kimo Instruments i mars Resultatet her viser akseptabelt luftkvalitet i alle romma som vart sjekka. Trass i dette har vi fleire klager på tung og dårleg luft, særleg i dei to klasseromma i 1. etasje i dei nye brakkene. 34

35 8. Timeressursar og organisering Reflekter over timeressursar og organisering ved eigen skule Alle lærarane er organisert i team. Godt samarbeid på trinna er heilt avgjerande for å få til god tilrettelegging og gjennomføring av undervisninga. Vi har språkdeling. På enkelte trinn har vi reine bokmål- og nynorskklasser, på andre har vi blanding. På 2 trinn har vi stor klasse. 29 og 32 stk., her vert klassene delt inn i grupper etter behov. Vi har fleire utfordrande elevar i elevgruppa vår i år. Desse krev mykje ressursar. Nokre få av desse har fått ressursar på grunn av sakkyndig vurdering frå PPT. På eit trinn er det 5 gutar som alle krev svært mykje ressursar. Det er ei svært utfordrande klasse å få til å fungere godt. Her er vår eigen miljøterapeut inne i bilete og Gangstøgarden ressurssenter inne i bilete. Det er likevel svært vanskeleg å få god undervisning i ein slik setting. Vi har 2 elevar som har fått plass på Leite gard og 1 elev som er i TAM-prosjektet. Assistentressurssen vert brukt på elevar som treng ekstra støtte i læringsarbeidet og i overgongsituasjonar. Miljøterapeuten vår har tilført skulen ein kompetanse som vi treng. 9. Skule - heim Reflekter over skule-heim samarbeidet ved eigen skule. Skuleåret startar med eit kontaktmøte mellom klassekontaktar, kontaktlærarar, avdelingsleiar og rektor. Der er samarbeidet på klassenivå mellom foreldre og lærar i fokus. Her vert planar for samarbeidet dette året laga. Vi har eit tett og godt samarbeid mellom FAU og skule. Vi opplever også at det er god kontakt med dei einskilde foreldra. Vi arbeider heile tide for at foreldra skal oppleve det som enkelt å ta kontakt med Kolltveit skule. SU har hatt 4 møter. I samarbeid med med FAU har vi hatt eit møte kring mobbing og bruken av digitale arena. Barnevakten var på besøk på 5. trinn. Det har vore 2 klasseforeldremøte på alle trinn. Det har også vore 2 kontaktmøter rundt kvar einskild elev. Heimesida til skulen er i bruk som god informasjonskanal. It s learning vert mest nytta på 5. til 7. trinn. 35

36 10. SFO Reflekter omkring SFO ved eigen skule Vi har 3 baser i SFO. Base 1 er for fyrste klasse i same lokale som elevane er i på skulen. Her er det også morgon SFO. Dei 2 andre basane er plassert i dei «nye» brakkene. Personalet har hatt tilhøyring på faste baser, slik at kontinuiteten har vore ivareteken. Vi ser at dette fungerer godt. Foreldra har stort sett vore godt nøgde med SFO. I siste SU møte kom det fram at foreldra kunne tenkt seg meir ulike tilbod om aktivitet. Dei opplever at barna gjer det same kvar dag. Vi har tatt opp dette med SFO, dei ynskjer å kome ynskja i møte så godt som råd. Dei legg til at mykje av aktiviteten vert valt av elevane sjølve, at dei vel det dei likar å gjere. 36

37 11. Konklusjon Reflekter omkring: - Sterke sider og utfordringar ved eigen skule - Korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggjande ferdigheiter Skulen sine sterke sider er: Godt og trygt læringsmiljø. Vi har stabile og positive tilsette som bryr seg om skulen og enkeltindividet. Dette merkar elevane. Vi har stadig fått nye og til tider tøffe utfordringar i hendene. Som skule har vi greidd å møte utfordringane på ein løysingsorientert måte. Det er eit samhold i kollegiet. Vi har også eit godt fungerande FAU og ei positiv foreldregruppe. Utfordringane neste år vil framleis vere å skape ein felles læringskultur for alle elevane våre. Vi treng å ha fokus på motivasjon, tilrettelegging og god vurdering. Målet er å hjelpe kvar enkelt elev til å ta eit steg framover/oppover. Vi får også nokre nye elevar med utfordringar vi ikkje har vore borti før, dette vil nok gi ta ein del fokus. På grunn av permisjonssøknad frå ressursperson i spes.ped. må vi få inn ny person der. Vi vil halde fram med ressurspersonar i læringsleiing, og vil bruke dei i kompetanseutviklinga på skulen. Arbeidet med godt arbeidsmiljø er godt i gjenge, dette skal sjølvsagt halde fram. Vidare fokus på skuleutvikling vert kompetanseheving i faga engelsk, matematikk og norsk. 37

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2018

Årsmelding Misje skule 2018 Årsmelding Misje skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2018

Årsmelding Kolltveit skule 2018 Årsmelding Kolltveit skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2018

Årsmelding Liljevatnet skule 2018 Årsmelding Liljevatnet skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Kolltveit skule 2016

Årsmelding Kolltveit skule 2016 Årsmelding Kolltveit skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2017

Årsmelding Knappskog skule 2017 Årsmelding Knappskog skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2018

Årsmelding Ulveset skule 2018 Årsmelding Ulveset skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø 2018

Årsmelding Gangstø 2018 Årsmelding Gangstø 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2017

Årsmelding Bjorøy skule 2017 Årsmelding Bjorøy skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2017

Årsmelding Foldnes skule 2017 Årsmelding Foldnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2017

Årsmelding Skålevik skule 2017 Årsmelding Skålevik skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2018

Årsmelding Fjell kulturskule 2018 Årsmelding Fjell kulturskule 2018 1. Innleiing Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit

Detaljer

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18

BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN SKULEÅRET 17/18 BØ SKULE SIN STRATEGIPLAN HAUSTEN 2017-18 «Samarbeid, Kontinuerleg framgang, Omsorg SKO deg for livet!» Eleven si faglege resultat ligg stabilt på eller over landsgjennomsnittet

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2016

Årsmelding Foldnes skule 2016 Årsmelding Foldnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017

Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 Årsmelding Hjelteryggen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016

Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 Årsmelding Hjelteryggen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2017

Årsmelding Landro skule 2017 Årsmelding Landro skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2018

Årsmelding Bjorøy skule 2018 Årsmelding Bjorøy skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2018

Årsmelding Tellnes skule 2018 Årsmelding Tellnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2017

Årsmelding Ågotnes skule 2017 Årsmelding Ågotnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN Bø skule

UTVIKLINGSPLAN Bø skule UTVIKLINGSPLAN 2018-2019 Bø skule 1.0 Mål... 3 1.1 Lesing... 3 1.2 Inkluderande og trygt skulemiljø... 3 2.0 Nå-situasjonen ved Bø skule... 3 2.1 Nå-situasjonen knyta til lesing... 3 2.2 Nå-situasjonen

Detaljer

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018

Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 Årsmelding Hjelteryggen skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Årsmelding Foldnes skule 2018

Årsmelding Foldnes skule 2018 Årsmelding Foldnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016

Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 Årsmelding for Tranevågen ungdomsskule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur,

Detaljer

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter. Årsmelding for Fjell vaksenopplæring 2017 1. Innleiing/samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2018

Årsmelding Knappskog skule 2018 Årsmelding Knappskog skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2016

Årsmelding Brattholmen skule 2016 Årsmelding Brattholmen skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2017 Innhald 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 11 3. Læringsmiljø... 12 4. Analyse av samanhengar... 23 5. Læringsresultat... 36 6. System for oppfølging

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2018

Årsmelding Ågotnes skule 2018 Årsmelding Ågotnes skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad,

Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Trond Egil Sunde Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 15/24932 ISR B13 &14 Vigrestad, 14.09.2015 Vigrestad storskule årsmelding 2014/2015 «Årsmeldinga» ønskjer vi

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsmelding Tellnes skule 2016

Årsmelding Tellnes skule 2016 Årsmelding Tellnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Elevundersøkinga 2016

Elevundersøkinga 2016 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Undarheim skule (Høst 2016)_1 18.11.2016 Elevundersøkinga 2016 Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Prikkeregler De som svarer

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla.

Svara i undersøkinga vil bli brukte til å forbetre læringsmiljøet på skolen, og vi håper derfor du svarer på alle spørsmåla. Spørsmål frå Elevundersøkinga 5.-7. trinn Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivjast på skolen. Det er

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

1. Beskriv målet/måla

1. Beskriv målet/måla 1. Beskriv målet/måla Utviklingsområde for 2018-2019 Vigrestad skule har etter analyse av data og vurdering av undersøkingar, trendar og tilbakemeldingar kome til at våre satsingar for komande skuleår

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2018

Årsmelding Skålevik skule 2018 Årsmelding Skålevik skule 2018 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2019 Skulesjef: Rune Golf Redaktør/Layout: Helge Andreas Pareli Notland Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhold Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell...

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Orstad skule Ein trygg stad å vera, Ein god stad og læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane. Skuleåret 2019/20 Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skulane Skuleåret 2019/20 Forord Fagfornyinga eit viktig lagarbeid Mål og strategi i det pedagogiske styringsdokumentet 2016-2018

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2018-2019 Skule: Vigrestad storskule Mål 1: Elevane skal oppleve ein meir praktisk skule der elevane får erfaring med og utvikle sine praktiske talent. a. Elevane skal få bruke sine praktiske

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innhald Innhald... 1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 1 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 10 3. Læringsmiljø... 11 4. Analyse av samanhengar... 21 5. Læringsresultat... 28 6. System

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

Årsmelding Brattholmen skule 2017

Årsmelding Brattholmen skule 2017 Årsmelding Brattholmen skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra

Utviklingsplan skuleåret Orstad skule. Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Utviklingsplan skuleåret 2018-2019 Orstad skule Ein trygg stad å vera, ein god stad å læra Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Orstad skule 2.1 Trendutvikling

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017

Årsmelding Tranevågen Ungdomsskule 2017 Årsmelding Ungdomsskule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane

Riple skule Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane Strategisk plan Riple skule 2012-2016 1. Skulen sitt verdigrunnlag 2. Skulen sitt arbeid med den faglege og sosiale kompetansen til elevane 3. Skulen sin strategi for utvikling av eigen organisasjon 4.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk

VEDLEGG: TILTAKSPLAN. 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk VEDLEGG: TILTAKSPLAN 6.1 Kompetanseheving hos barn og unge i matematikk 6.1.1 PROSESSMÅL Skape ein delingskultur mellom barnehage og skule som er fordelaktig for borna begge vegar. Arbeide systematisk

Detaljer

Pedagogisk tilstandsrapport 2017

Pedagogisk tilstandsrapport 2017 m/utviklingsområde for 2018/2019 «Utsikt» av Sissel Blystad Meling skule Gjennomført våren 2018 Data frå våren 2017 og skuleåret 2017/2018 1.1. Kvalitetsvurdering med SWOT som metode (Styrkar, svakheiter,

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Årsmelding Fjell kulturskule 2017

Årsmelding Fjell kulturskule 2017 Årsmelding kulturskule 2017 1. Innleiing / samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i n. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE SIN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DEFINISJON: Det er mobbing/plaging

Detaljer

Utviklingsplan for Kleppe skule

Utviklingsplan for Kleppe skule Utviklingsplan for Kleppe skule 2018-2020 Analyse av skulen sin ståstad Dei nasjonale måla for skulen og måla for Jærskulen er styrande for utviklingsarbeidet på Kleppe skule Overna del av læreplanverket

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune

- perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen. for Balestrand kommune - perla ved Sognefjorden - Rapport om tilstanden i balestrandskulen 2011 for Balestrand kommune I n n h a l d 1. Innleiing s.2 2. Resultat/læringsutbyte s. 3 3. Gjennomføring i vidaregåande opplæring s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule

Utviklingsplan skuleåret Engelsvoll skule Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Engelsvoll skule Status Engelsvoll skule har eit langsiktig fokus på å halde oppe og vidareutvikla eit godt læringsmiljø for elevane, med vekt på relasjonsbygging og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 2 1. Innleiing / samandrag... 2 2. Personale... 7 3. Læringsmiljø... 7 4. Analyse av samanhengar... 17 5. Læringsresultat... 30 6. System for oppfølging

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

«Mestringsforventningar»

«Mestringsforventningar» Presentasjon av korleis lærararar og leiar på Førde barneskule har opplevd gjennomføringa av forskingsprosjektet: «Mestringsforventningar» Therese Helland- rektor Førde barneskule Mestringsforventningar

Detaljer