Om å forebygge og begrense sykefravær,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om å forebygge og begrense sykefravær,"

Transkript

1 Trygdeforskningsseminaret Bergen 29. November 2010 Hva kan vi lære av Nederland? Om å forebygge og begrense sykefravær, uførepensjoneringog og utstøtingfra arbeidslivet? Bjørn Halvorsen Nordens Välfärdscenter Arbejdsinkludering 1

2 Nederland 1980 årene og inngangen til 1990 Dutch Desease Økonomien blomstret. Olje i Nordsjøen etc Relativt høy yrkesdeltaking og lav arbeidsløshet sammenlignet med andre EU land Veldig høyt og stigende sykefravær og uførepensjonering Ca 8 % sykefravær ca 10 % uføre. Mange varig utenfor eller i randsonen av arbeids og samfunnsliv og på sosialhjelp Mange innvandrere over flere generasjoner utenforskap Relativt god helse i befolkningen målt ved objektive kriterier. Ingen tegn til forverring.

3 Erkjennelse av at noe måtte gjøres Regjeringskoalisjon gikk til valg på å kurere the duch desease : Det skulle fortsatt være god sosial trygghet for alle Men gjøre noe grunnleggende med insentivene. Regjeringen ved rattet t og organisasjonene var med Næringslivet også, ikke minst forsikringsbransjen.og offentlig forvaltning

4 Kort om arbeids og sosialpolitikken i NL Nederland har: Økonomisk og sosial trygghet om lag på linje med Norge Lagt stor vekt på økonomiske k insentiver for å forebygge og begrense sykefravær og uførepensjonering Ansvar og insentiver fortrinnsvis knyttet til virksomheter/arbeidsgivere

5 Arbeidsdeltakingen er generelt høy i de nordiske landene Deltaking i arbeidslivet i % av alle innbyggere år. Land År 2000 År 2008 Danmark 76 % 78 % Finland 67 % 71 % Island.. 83 % Norge 76 % 78 % Sverige 74 % 77 % Nederland 73 % 76 % Frankrike 62 % 65 % Tyskland 65 ½ % 70 ½ % Storbritannia 71 % 71 ½ % EU ½ % 67 ½ % Kilde: OECD, Eurostat og Nososko

6 Arbeidsmarkedet i Nederland Nøkkeltall arbeidsmarkedet i Nederland: Samlet arbeidsdeltaking biddl (% av befolkning bflki å) år) 70,8 75,8, kvinner 61,1 70,6, s eniorer år 34,9 52,6 Samlet arbeidsledighetsrate (5 av arbeidsstyrken) 3,6 3,9 Ungdomsledighet ( % av arbeidsstyrken år) 7,1 7,3 Midlertidig ansatte (% av alle ansatte) 12,0 18,3 Deltidsansatte (% av alle ansatte ) 30,4 36,7 Samlet sykefravær kf (% av alle potensielle arbeidsdager) bidd 6,2 62 4,3 43 Nye uførepensjonister (% av befolkningen år) 1,3 0,4

7 Figure 2.1. Employment rates of people with disability are low and have been falling in many countries Employment rates by disability status in the late-2000s (left axis) and trends in relative employment rates since the mid-1990s (right axis)

8 Figure 2.9. Disability benefit recipiency rates are high and still increasing in many countries Disability benefit recipients in percent of the population aged in 28 OECD countries, mid-1990s b and latest year available c 2008 or latest year available ( ) Mid-1990s or earliest year available population working-age Percentage of

9 Reformer i Nederland Tidlig pensjon og fleksibel alderspensjon vokser fram ved kollektive avtaler mellom arbeidslivets organisasjoner Diverse utvidelser av stønadssystemet. Skattefordeler avskaffes 1985 Kompensasjonsgraden i uføreforsikringen reduseres til 70 % Automatisk inntektsindeksering av ytelser avskaffes Tofaset kompensasjonsgrad i uføreforsikringen: Først lønnsrelatert (70%), deretter lavere og aldersgradert. Uførhet defineres som restarbeidsevne i forhold alt arbeid. Revurdering av uførheten for alle yngre enn 45 år Sykeforsikringen legges om. Arbeidsgiver fullt ansvar i 1 år. Minimumskompensasjon 70 % + kollektive avtaler. Arbeidsgiver må sørge for legesjekk og bedriftshelsetjeneste Forsikringen privatiseres fullt ut til forsikringsselskapene Uføreforsikringen endres etter polluters pay principle : Alle nye uførepensjonister finansieres ved erfarings og resultatbaserte premier. Arb.giver kan bruke priv. forsikring Ny lov om (re)integrasjon av yrkeshemmede (attføring)

10 Reformer i Nederland største private forsikringsselskaper syke og uføreforsikring integreres til et sentralt, offentlig Sosialforsikringsinstitutt (SII) 2003 Lavere premier og unntak fra resultatbaserte premier for funksjonshemmede. No risk policy ved å ansette f.hemmede. Arbeidsgivere forpliktes til å inngå kontrakt med attføringsvirksomheter (oftest private) Arbeidsgiveransvaret utvides til 2 år Strengere tildelingsregler for uførepensjon. Revurdering > 50 år. Ny sosialhjelpslov vedtas. Desentralisering og Work First 2006 Uføretrygden reformeres igjen. Mer arbeidsrettet: Arbeidsevnevurdering og Work First Arbeidsløshetstrygden endres: Kompensasjonsnivå og varighet 2009 Reformer i uføretrygden for ungdom og unge voksne (Wajong). Mål: øke yrkesdeltaking og fjerne / redusere trygdefeller : Beholde inntekssikringen for de som ikke kan arbeide.

11 Arbeidsløshetsforsikring i NL WW Alle arbeidstakere er obligatorisk forsikret mot inntektsnedgang som følge av arbeidsløshet Vært i arbeid minst 26 av siste 36 uker før arb.løshet Kompensasjon 75% første 2 mnd, deretter 70 % Mk175 Maks EUR per dag. Maks varighet: 3 mnd hvis en bare tilfredsstiller ukekravet 38 mnd gradert etter tidligere yrkeslengde

12 Sykeforsikring i NL (ZW) Arbeidsgivere har plikt til å betale sykepenger for alle ansatte Sykepenger minst t70 % av forutgående lønn i inntil til2 år. + Tillegg Yrkesaktive somikke har en arbeidsgiver, har rett til sykepenger fra offentlig sykeforsikring. Bedriftene kan reassurere seg i forsikringsselskaper i hht nasjonale regler.. Arbeidsevnevurderingog individuell rehab.plan senest etter 6 uker og planen skal foreligge senest etter 8 uker. Forbud for arbeidsgiver å kreve helseattest v ansettelse Sykmeldte har oppsigelsesvern i sykmeldingsperioden. Man skiller mellom hhv behandlende lege, bedriftslege og forsikringslege No risk ikpolicy reduserer kostnader og risiko for risikogrupper

13 Arbeids og inntektssikring ved redusert arbeidskapasitet i NL (WIA) Ny N lovgivning i fra 2006 erstatter tidligere uføretrygd (WOA) Sikrer arbeid og/eller inntekt ved redusert arbeidsevne Omfatter alle arbeidstakere som fortsatt har maks 65 % arbeidsevne etter sykmelding i 2 år. Vilkår og utmåling basert på (redusert)arbeidsevne og varighet: a. Arbeidsevne < 20 %: 75 % av tidligere lønn. Maks 175 EUR per dag. b. Arbeidsevne > 20 % og < 65%: 70 % av redusert arbeidsinntektsevne c. Arbeidsevne >65% og < 100%: Avslag Forsikringsleger + attføringskyndige avgjør arbeidsinntektsevne og bistår med å sette opp reintegrerings og ytelsesplan Revurdering av alle tidligere stønadsmottakere < 50 år Finansiering ved resultatbaserte premier eller selvassuranse

14 Finansiering av obligatorisk sosialforsikring ilf iki i NL Obligatoriske minimumspremier i prosent av lønnsgrunnlag: Program: Arbeidsgiver Arbeidstaker Arbeidsløshet (WW) 4, 40 * 3,85 Redusert arbeidsevne (WIA/WAO) 5,15 ** 050 0,50 0,75*** Sykeforsikring (privat) premiene varierer (sjekk) Alderspensjon 17,90 Etterlattepensjon 1,25 * Lik basispremie ** Bransjepremie 1,0 *** Resultatbasert. Nyetilfeller

15 Ny arbeids og bistandslov 2004 (WWB) Erstatter tidligere sosialhjelpslov. ilhjl l Sikrer alle innbyggere hjelp til å komme i arbeid og en minimumsinntekt til essensielt livsopphold Workfirst tilnærming basert på arbeidsevnevurdering Garantert minsteinntekt gradert etter alder og husholdh Enslig 21 56: 620 EUR/Mnd Par 21 65: 1240 EUR/MND Høyere for enslige forsørgere og for 65+. Lavere < 21 år Kommunalt ansvar. Kommunen kan/skal kjøpe nødv tjenester Statlig, øremerket blokktilskudd erstatter tidligere refusjon Dl Dels objektive og dl dels resultatbaserte tb t fordelingskriterier it i

16 Noen hovedresultater i NL Sykefraværet er halvert Fra 8 % til 6 % til 4 % i 2005/6 og deretter konstant Tilstrømmingen til uførepensjon er dramatisk redusert Fra ca per år i 1980 årene til ca /6, deretter konstant Antall uførepensjonister har gått ned med 1/3 Fra nærmere 1 million i 1990 til ca i Antall sosialhjelpsmottakere er gått ned med 40 % Fra i 1990 til i 2006, deretter fortsatt svak nedgang Arbeidsløsheten har gått ned Fra 7 ½ % i 1990 til 3 % Øker litt igjen ca 4 % 2006., deretter konstant Arbeidsdeltakingen har økt Ca 30 % flere i arbeid bidog 15 % øking i arb.deltakingsraten. bd t Nå 76%

17 Sykefravær i Nederland

18 Tilgangsrate nye mottakere av uføretrygd i Nederland Antall nye tilfeller i pst av folketallet år

19 Hva kan vi lære av Nederland? Grunnleggende og bred problemerkjennelse ( dutch desease ) Bred politisk fpolitisk orankring, konsensus og felles, treparts ansvar Langsiktighet & djerve, store og helhetlige grep. Bevare den sosiale tryggheten, men reformere iinsentivene Fokus på økonomisske insentiver for virksomheter og arbeidsgivere Arbeid skal alltid lønne seg for alle parter Desentralisering og privatisering innen offentlige, nasjonale rammer Gjennomføringsevne og Stayerevne og justeringer underveis Bygge på grunnleggende sosialforsikringsprinsipper,

20 Erkjennelser. og. Utfordringer Politikk virker! Insentiver virker! Helhetsgrep virker Resultater oppnås!.når man erkjenner, vil og tør.. Insidere versus outsidere Korttidskontrakter og engasjementer Unge funksjons hemmede Wajong

21 Trygdeforskningsseminaret Bergen 29. November 2010 Tkk Takk for interessen! Arbejdsinkludering 21

Midlertidige ansettelser og sysselsetting

Midlertidige ansettelser og sysselsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/13 Midlertidige ansettelser og sysselsetting Hva er erfaringene? 1. Om sysselsetting, produktivitet og trygghet 2. Oppsummerte

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo)

Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge. Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) Hvor holdbare er de nordiske sosialforsikringssystemene? Et perspektiv fra Norge Bjørn Hvinden og Mi Ah Schøyen (NOVA, Oslo) 1. Innledning I de siste tiårenes diskusjon om framtiden for sosialforsikringssystemer

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring

Unge funksjonshemmede i møte med NAV: Ett år med arbeidsavklaring Sigrid Elise Wik og Jan Tøssebro Wik og Tøssebro Illustrasjonsfoto: Rune Guneriussen Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2013 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Unge funksjonshemmede i møte

Detaljer

Legenes oppgaver i folketrygden

Legenes oppgaver i folketrygden Bjørgulf Claussen Legenes oppgaver i folketrygden Michael 2007;4:130 5. Sammendrag Siden trygdekontorer, arbeidskontorer og sosialkontorer ble slått sammen og ble NAV den 1. juli 2006, er det blitt påfallende

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden

Det dreier seg om helse og arbeidsglede. Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Det dreier seg om helse og arbeidsglede Om seniorer, arbeid og pensjonering i Norden Bjørn Halvorsen og Jenny Tägtström

Detaljer

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN

Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Andre lands modeller for å fremme sysselsetting blant personer med nedsatt funksjonsevne RUNE HALVORSEN BJØRN HVINDEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 14/2011

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s.

Innholdsfortegnelse. Den norske modellen. Klima. Hvor vil vi? Hvor vil vi? Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. S i d e 2 Innholdsfortegnelse Den norske modellen Utfordring s. 7 Den norske modellen må gjøres bærekraftig s. 8 Inntektene fra olje vil synke Oljeinntekter og bruk av avkastningen fra oljefondet Forventet

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene

Unge på kanten. Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene Frokostlunsj ved NOVA 19. mars 2013 Unge på kanten Om inkludering av utsatte ungdommer i utdanning og arbeid i de nordiske landene Björn Halvorsen Nordens Välfärdscenter / Arbeidsdepartementet www.nordicwelfare.org

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

Sykelønn og sykefraværskostnader Sykelønnsordningen i Norge og Danmark

Sykelønn og sykefraværskostnader Sykelønnsordningen i Norge og Danmark Sykelønn og sykefraværskostnader Sykelønnsordningen i Norge og Danmark Juridisk veileder: Ole Hasselbach Juridisk Institut Økonomisk veileder: Tor Eriksson-Institut for Økonomi Skrevet av: Lars Klyve Dahl

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt?

Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt? Det italienske velferdsregimet: Fortsatt katolsk, konservativt og korporativt? Steinar Stjernø The Italian welfare regime still Catholic, conservative and corporatist? In 1990, Esping-Andersen classified

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sveits

Dine trygderettigheter. i Sveits Dine trygderettigheter i Sveits Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Eli Feiring. Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land

Eli Feiring. Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land Eli Feiring Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land Eli Feiring Helseopplysninger og privat forsikring En kartlegging av reguleringspraksis i

Detaljer