26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene"

Transkript

1 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

2 Utfordringene innmeldte (sysselsatte) utmeldte (uføre, aap etc.) påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen er: Flere påmeldte og innmeldte færre utmeldte Påmeldte Hva skal til? Utmeldte Sysselsatte NAV, Side 2

3 Mulighetene Vi har blitt og blir litt bedre dag for dag Vi blir mere effektive og arbeidsrettede Vi har kanskje verdens beste helse Vi har mangel på arbeidskraft NAV, Side 3

4 Forutsetningene Beholde folk i arbeid: Nøkkelen er fortsatt reduksjon i sykefraværet Integrere flere i arbeidslivet: - Nøklene er utdanning «alle» må gjennom videregående opplæring, - vi må lykkes med å inkludere innvandrere og - personer med nedsatt arbeidsevne NAV må lykkes med arbeid først: Mer og bedre kontakt med arbeidsgiverne, mer formidling av ledige Samarbeid: Fordi mange av NAV-brukerne har mange utfordringer: Helse, utdanning, barnevern. Men også tydeliggjøring: Lykkes med kjerneoppgavene NAV, Side 4

5 Sykefraværet: «Helsetilstanden» Sykefraværet har sunket over tid, men fallet har stagnert og Norge har det høyeste sykefraværet i OECD. Langvarig sykefravær er ofte inngangen til langvarige ytelser. Jo lenger en person er sykmeldt, dess større sannsynlighet for at man faller ut av arbeid. Psykiske lidelser, spesielt lettere psykiske lidelser og diffuse diagnoser som trøtthet og slapphet øker Kvinner har et langt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene er økende Sykdomsdiagnose sier ofte lite om funksjon og arbeidsevne NAV, Side 5

6 Varighet av påbegynte sykefraværstilfeller i 2. kvartal 2013 Fra 2. kvartal kvartal 2013 svak nedgang gjennomsnittlig varighet Redusert sykefravær generelt betyr redusert langtidsfravær Færre bruker opp sykepengerettighetene, og «slipper» å gå over på langtidsytelser som AAP og uføre Kan gradering av sykmeldinger ha spilt en rolle? Utviklingen sammenfaller i hvert fall i tid NAV, Side 6

7 Men en liten Obs Fra første til andre kvartal i år har sykefraværet holdt seg stabilt på 6,5 prosent Etter flere år med nedgang, har sykefraværet nå holdt seg på om lag det samme nivået i ett år Det legemeldte fraværet var 5,2 prosent, en svak økning på 1,7 prosent sammenlignet med andre kvartal 2013 NAV, Side 7

8 Sykefravær grunnet psykiske lidelser er økende På ti år har andelen økt fra 17,5 pst til 20 pst. Denne diagnosegruppen utgjør nå hvert femte tapte dagsverk Spesielt de lettere psykiske lidelsene har økt sammenlignet med tidligere NAV, Side 8

9 Personer med nedsatt funksjonsevne, hvem er de? Muskel- og skjelett, hjerte, psykiske problemer, syn, hørsel, utviklingshemming, lese- og skrivevansker og kombinasjoner Like forskjellige som alle andre Psykiske helseproblemer største gruppe utenfor arbeidslivet Har ressurser og ønsker å bidra Mangel på utdanning og kvalifikasjoner får samme konsekvens for denne gruppa som for andre. Men mange kommer aldri inn får aldri sjansen NAV, Side 9

10 Virker IA-avtalen? Ulike innfallsvinkler til sykefravær Løses på arbeidsplassen uten regulering/byråkrati eller økonomisk straff Stoppunkter, rapporteringskrav og eventuelle bøter ved mangelfull oppfølging Arbeidstaker «straffes» gjennom karensdager og/eller nedsatt kompensasjon (Sverige) Arbeidsgiver «straffes» gjennom utvidet finansieringsansvar for syke arbeidstakere kan vare i flere år (Nederland) NAV, Side 10

11 Hjelper den nye IA-avtalen oss? Ja og nei: Mer tillit, mindre «politivirksomhet», mindre byråkrati, men heller ikke mange nye virkemidler: Fortsatt og økt bruk av graderte sykmeldinger Nytt forebyggings- og tilretteleggingstilskudd Legger noe mer vekt på behovet for forskningsbasert kunnskap om effekter Krever nye innfallsvinkler fra oss: Spredning av tiltak som har fungert i liten skala: Tidlig innsats i Hedmark/Oppland, 1234 i Larvik Nye tiltak (utenfor avtalen): Beslutningsstøtte for leger, ny medisinsk vurdering inne 6 måneder Endrede og spissede arbeidsmåter, og mer samarbeid mellom enheter, i NAV NAV, Side 11

12 Har vært litt for tett kobling mellom oppfølging og inngangsvilkår for ytelser Deler av selve oppfølgingsarbeidet, f.eks. arbeidsevnevurderingene, gjøres i for stor grad for å støtte ytelsesbehandlingen Det legges fortsatt for stor vekt på brukers helse og begrensinger Og for lite vekt på omgivelsefaktorene, herunder muligheter i arbeidslivet I tillegg er NAV svært avhengig av eksterne aktører: Det meste av oppfølgingsarbeidet i NAV skjer utenfor NAV gjennom kjøp av arbeidsmarkedstiltak Ventetidene på tiltak blir for lange og tiltakene er ofte ikke treffsikre nok for den enkeltes behov Legenes praksis betyr mye NAV, Side 12

13 IA avtalen er et oppdrag for hele NAV roller og kompetanse skal utfylle hverandre: NAV kontor har hovedansvaret for oppfølging i individsaker. NAV Arbeidslivssenter har hovedansvaret for å bistå IAvirksomhetene i deres arbeid for å nå egne delmål. NAV Arbeidslivssenter har ansvar for å koordinere NAV sine tjenester til IA-virksomhetene (kontaktpersonordningen). Det er partene i virksomheten som har hovedansvaret for å iverksette eget IA-arbeid og skape resultater på egen arbeidsplass. NAV, Side 13

14 Målet med kvalitetssystemet Må kvalitetssystemet NAV Arbeidslivssenter skal: et med Tilby systematisk bistand til målrettet og resultatorientert IA-arbeid. Gjennom Standard for oppfølging av IAvirksomheter sørge for mest mulig enhetlig oppfølging av IA-virksomheter. Sikre spredning av god praksis og bidra til forbedring i IA-arbeidet. NAV, Side 14

15 NAV Arbeidslivssenter har et unikt kontaktnett 58 % av norske arbeidstakere er ansatt i en IA-virksomhet leveranser for 2. tertial I IA-virksomhetene har NAV tilgang til en egen kontaktperson, til ledelse og til tillitsvalgte. Hvordan kan disse kontaktene brukes for at NAV skal kunne gi enda flere mennesker muligheter? NAV, Side 15

16 Mer samhandling internt og eksternt er avgjørende for å lykkes Mer målrettet samhandling i NAV mellom NAV-kontor, arbeidslivssenter, hjelpemiddelsentraler Bygge på hverandre: Arbeidslivssentrenes relasjoner til IAbedrifter gir inntak til markeds- og inkluderingsarbeid Bruke den rådgivende legekompetansen i mer systemrettet arbeid overfor sykmeldere og kompetanseoppbygging i NAV Gode samarbeidsflater og gode samarbeidsmodeller med helse og utdanning er avgjørende. Det samme er samtidighet i tiltak (for mange) NAV, Side 16

17 Veien framover For å nå bedre resultater er det behov for å gjøre grep som styrker samhandlingen mellom NAV kontor og NAV arbeidslivssenter. Behov for mer helhetlige, integrerte tjenester fra NAV mer fokus på hva vi leverer enn hvem som leverer. Også behov for mer samkjørt oppfølging av NAV kontor og NAV Arbeidslivssenter. En utfordring å finne sammenfallende styringsindikatorer. NAV, Side 17

18 Hva må vi få til? Løse gåten med de diffuse lidelsene: Mange og økende antall, sammensatte og vanskelige å tilrettelegge for på arbeidsplassen Få arbeid «på resepten»: Utvikle og videreutvikle effektive og gode samhandlingsmetoder og virkemidler mellom NAV og helse Styrke samhandlingen og samarbeidet mellom sykmeldere, NAV, arbeidsgivere og sykmeldte Løfte arbeidslivet på tilrettelegging og inkludering Et helhetlig, integrert og kompetent NAV NAV, Side 18

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s.

Inkluderende. Trivsel er avgjørende. Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5. Dette betyr 1. Må skje på arbeidsplassen. begrepene s. 10-11. s. Inkluderende Temabilag fra lo media arbeidsliv Trivsel er avgjørende s. 12 15 Storfornøyde med ny IA-avtale s. 3-5 Dette betyr 1 begrepene s. 10-11 Må skje på arbeidsplassen s. 18-19 Inkluderende Arbeidsliv

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering

Åpent arbeidsmarked. inkluderende rekruttering Åpent arbeidsmarked inkluderende rekruttering En veileder med fokus på hvordan du ansetter og tar i mot personer som har eller har hatt en psykisk sykdom eller som sliter psykisk Ønsk velkommen! Arbeidskraften

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer