Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede?"

Transkript

1 Mer inkluderende og forebyggende arbeidslivspolitikk? Hva betyr ny uførepensjon og sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede? VTA-konferansen 2011 i Bodø Øystein Haram 25. mai 2011

2 VTA-konferansen i fjor (2010) - Fra usynliggjøring av avvik i 400 år (Michael Focault) til synliggjøring rettigheter (FN-konv) - Fra aktivitetstiltak til arbeid - Fra syssling til verdiskapende produksjon - Fra institusjon til inkludering i ordinært arbeid - Fra mest vernet arbeid til mer attføring - Fra mye økonomiske problemer og dårlig styring til god økonomi/god økonomistyring og drift - Fra manglende kvalitet til kvalitetssikringssystemer - Mer kompetanse mer krav til omstillingsevne mer konkurranse mer synliggjøring og omdømmebygging

3 Disposisjon for innlegg i I Den norske velferdsmodellen en suksess! Hovedtrekk i arbeids- og velferdspolitikken Særlig om uførepensjon Utvikling, sammenliknet med andre land Årsaker Ny uførepensjon og alderspensjon for uføre Fornyet arbeidslinje og uføreordningen Midlertidige ytelser og fleksibel alderspensjon Sysselsettingsstrategi for funksjonshemmede

4 Disposisjon II Pågående saker av betydning for VTA Politiattest for ansatte i VTA Endret kommunal medfinansiering av VTA for landsdekkende tilbud Evaluering av differensierte satser Behov for VTA-plasser undersøkelse Kutt i tiltaksplasser eller faktisk vekst? Midler til tiltak i RNB NOU for skjermet sektor (Brofossutvalget) Kluge-rapporten (statsstøtteregelverket) Mulige finansieringsformer?

5 Disposisjon III Arbeidsavklaringspenger arbeidsevnevurderinger NAVs rolle kjerneoppgaver ift. Arbeidsrettede tiltak Supported employment i Norden Dilemma: Økt antall med redusert arbeidsevne i forhold til tiltaksplasser. Nye grupper eller? IA nye tiltak Prop. L 89 Viktigheten av omdømmebygging/synliggjøring

6 Den nordiske velferdsmodellen Den norske velferdsmodellen Hva kjennetegner dem og hva betyr de for omfang og bruk av VTA

7 Den norske modellen 27 januar january 2011

8 Den norske modellen - en tredelt modell

9 Kjennetegn Arbeid for alle er mål nr 1 Godt organisert arbeidsliv med høy sysselsettingsrate og lav ledighet Aktiv arbeidsmarkedspolitikk mye tiltak Omfattende offentlig tjenesteproduksjon, herunder barnehager, utdanning, omsorg Alle omfattes på like vilkår og der et gode universelle inntektssikringsordninger få på privat forsørgelse Likhet og omfordeling Men store ulikheter også mellom de nordiske landene for eksempel i tiltaksbruk

10 Sysselsettingsvekst Nye sysselsatte Total Offentlig Privat

11 Gode resultater Likhet Sysselsetting og ledighet Økonomisk vekst Omstillingsevne MEN: Mange personer i ulike inntektssikringsordninger (sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon Og hva slag tiltak skal brukes og hvor mye?

12 Utfordringer Globalisering Miljø - klima Endret alderssammensetning forsørgelsesbyrden øker Arbeidsmarkedet Familien under forandring Forventninger til velferdsstaten Nye sosiale utfordringer eks. økt innvandring og press på velferdsordningene (Migrasjonsutvalget Brockmannutvalget 10. mai 2011 NOU 2011:7)

13 Større utfordringer i EU Social Protection Committee (SPC) Finanskrisa har styrket budsjettdisiplinen Medlemslandene har : Redusert antall personer med rett til ytelser Redusert nivået på ytelser Kortet ned perioden med ytelser (varigheten) Kuttet i tjenestetilbudet (helse-, sosialtjenester)

14 Hvordan møte utfordringene Hovedstrategi: Bred arbeidsinkludering og bekjempe sosial ulikhet. Kombinert med god og langsiktig økonomi Videreutvikle den nordiske modellen: - Forene konkurranseevne, likhet, mangfold og valgfrihet Videreutvikle trepartssamarbeidet Videreutvikle en god skole og livslang læring for alle

15 Betydning for innretning og bruk av VTA Primærsatsing i norsk modell er forebygging og inkludering til ordinært arbeidsliv IA-avtalen arbeidsmiljølovgivning Arbeidsevnevurdering, formidling, kvalifiseringstiltak, rehabilitering Lite varig lønnssubsidiering God tilbakeføring av de som er gode nok, men hva med de som er for svake varig og ikke kommer inn? Hvilket tilbud skal de ha? En vanskelig avveining?

16 Mange på varig uförestönad ikke minst i norden Disability benefit recipients in percent of the population aged in 28 OECD countries, mid-1990s b and latest year available c Kilde: OECD Sickness, Disability and Work Synthesis Report or latest year available ( ) Mid-1990s or earliest year available Percentage of working-age population

17 En gang uförepensjonist alltid uförepensjonist Omtrent ikke avgang fra uføretrygd i Norden Annual outflow in % of current recipients

18 Mottakere av uføreytelser. Antall (venstre akse) og andel av relevant befolkning (høyre akse) Antall i tusen. Andel i prosent Uførepensjon Tidsbegr. uførestønad Andel av bef

19 Mottakere av uføreytelser. Antall (venstre akse) og andel av relevant befolkning (høyre akse) Antall i tusen. Andel i prosent Uførepensjon Tidsbegrenset uførestønad Andel av bef. (uførepensjon) Andel av bef. (uførep. og tidsbegr. uførestønad)

20 0, , Andel uføremo ttakere av arbeidss tyrken Andel av arbeidsstyrken/befolkning 0,12 0,1 0,08 0,06 0, Andel av uføremo ttakere av befolkni ng (18-67 år) Uførepe nsjoniste r (varige) Arbeidss tyrken (15-74 år) 0, Befolkni ng (18-67 år)

21 Antall nye mottakere av uføreytelser (venstre akse) og tilgang pr ikke-ufør i alderen år (høyre akse) Antall nye mottakere i tusen Antall nye mottakere (venstre akse) Tilgang pr ikke-ufør (høyre akse)

22 Nye mottakere av uføreytelser etter kjønn og alder. Antall Begge kjønn Kvinner Menn

23 Årsaker til uførepensjonering Årsaker er mange og sammensatte Forskningen (omfattende) gir lite grunnlag for klare konklusjoner Demografiske endringer viktig flere eldre i arbeidsstyrken og flere eldre kvinner jobber Samvariasjon med utdanning og uførhet lav utdanning høy uførhetsrate Helsetilstand? Endrede familiemønster økt samlivsbrudd Arbeidsmarkedet? Holdninger? Økonomiske insentiver?

24 Mye annet enn uføreordningen også viktig alt henger sammen med alt Utviklingen i antall uføre påvirkes sterkt av det som skjer før man blir ufør: IA-arbeidet, mer gradert sykmelding mv Forebygging i utdanning, frafallet i videregående skole må stoppes Arbeidsmiljøpolitikken, innsatsen mot sosial dumping Arbeids- og velferdspolitikken i bredt: Vi må hele tiden sikre at arbeidslinja virker best mulig

25 En fornyet og forsterket arbeidslinje? Norsk aktiv arbeidsmarkedspolitikk en suksess høy sysselsettingsandel og lav arbeidsledighet Men unødig mange nye uføretrygdede Problem for den enkelte, for samfunnsøkonomien og oppslutningen om velferdsstaten Tiltak: Velferdsreformen i NAV, pensjonsreformen, arbeidsrettede tiltak og ny giv for IA EØS-utvidelsen øker utfordringene Trenger vi å utvikle en fornyet og forsterket arbeidslinje?

26 Flere reelle muligheter for de med redusert og variabel arbeidsevne? Mange sliter med variabel og uforutsigbar arbeidsevne Er det mulig å få flere med gradert uføretrygd? Lønnstilskudd kan dekke forskjell mellom arbeidsevne og det arbeidsmarkedet krever supported employment? Nye tiltak krevende å utforme

27 Behandling av uføreproposisjonen Planlegges lagt fram 27. mai Omfattende informasjonsopplegg Innstilling til høsten? Store investeringer i IKT-systemer og forberedelse Iverksetting tar noen år Bra for de som har og skal få uføretrygd at det er god tid til forberedelse

28 Ny uførepensjon og ny alderspensjon til uføre Pensjonskommisjonen: Behov for å tilpasse uførepensjon til det nye alderspensjonssystemet NOU 2007: 4. Bredt sammensatt utvalg med eksperter og partene i arbeidslivet Offentlig høring høsten Bred enighet om behovet for omlegging Mange runder i regjeringen en sak av stor betydning for velferdssamfunnet Flere runder med opposisjonen i Stortinget som er en del av pensjonsforliket Høyre, Kr.F., Venstre

29 Utgangspunktet Regjeringens politikk er å inkludere i arbeidslivet Brochmann-utvalget peker på dilemmaer Uføres alderspensjon del av pensjonsreformen sikrer velferdsstatens bærekraft Må satse bredt for å redusere antall nye uføre

30 Antall og andel uføre Antall mottakere av uf ørepensjon Antall mottakere av tidsbegrenset uførestønad Andel av bef olkningen år personer Prosent Antall uføre øker, men andel stabil siden 2005 Uansett er nivået høyere enn nødvendig Færre nye uføre er både ønskelig og mulig

31 Noen andre fakta Bakgrunn: Flere seniorer og kvinner i yrkeslivet, og i mange andre land forsørget av familien Medisinsk inngangskriterium Gjennomsnittsytelsen ca kroner i dag Antallet unge uføre øker, dog fra ganske lavt nivå 80 prosent har 100 prosent uføregrad Hver femte 100 prosent uføre jobber ved siden av Jo høyere uføretrygd, jo mer jobb ved siden av, og opphopning rett under dagens 1G-grense 56 mrd. kroner til uføretrygd i budsjett 2011 Alderspensjon til uføre ca tilsvarende Mange har tjenestepensjon i tillegg

32 Svakheter ved dagens ordning for å kombinere uføretrygd og arbeid Dagens ordning for 100 prosent uføre Venteår Opp til 1G ingen avkorting ved arbeidsinntekt Ved 1G : Også inntekt under 1G avkortes, revurdering av uføregrad Jobbinntekt rett under 1G gir høy kompensasjonsgrad Dårlig for De som mister jobbkontakt pga venteår De som et år eller fler kan jobbe mer enn 1G, og som da får en kraftig terskeleffekt Noen kommer uforvarende over 1G (forrige bilde)

33 Midlertidige ytelser og fleksibel alderspensjon Ny alderspensjon fra Valgfri pensjonsalder fra 62 til 75 år Samtidig alderspensjon og andre inntektssikringer som sykepenger, aap, uførepensjon spørsmål om nye regler Tilpasninger fra 1. januar 2011: Dagens samordningsregler for AFP i privat sektor og KT opphevet Krav om inntektsbortfall for personer fylt 62 år for å få KT Høringsnotat om nye løsninger (vår 2011?)

34 Sysselsettingsstrategien for funksjonshemmede Utfordringen Sysselsatte i alt % Sysselsatte med funksjonshemming %

35 Erkjennelse På tross av klare mål og innsats siste 10 år har det ikke blitt flere funksjonshemmede i arbeid har tilveksten av yngre mennesker til uføretrygd økt sterkt sliter unge funksjonshemmede i utdanning og på vei mot jobb jobber halvparten deltid (av funksjonshemmede som er i arbeid)

36 Ganske mange funksjonshemmede i mange land Self-assesed disability prevalence - % of the population aged 20-64, late 2000s Kilde: Eurostat og OECD

37 Arbeidsdeltakingen blant funksjonshemmede er lav Employment rates by disability status in the late-2000s (left axis) and trends in relative employment rates since the mid-1990s (right axis) Kilde: OECD Sickness, Disability and Work Synthesis Report 2010

38 Hva skjer i en konjunkturnedgang? Overgang til arbeid etter avsluttet stønad og Norge Ordinære arbeidssøkere og personer med nedsatt arbeidsevne 70 % 60 % 50 % Andel av arbeidssøkere med overgang til arbeid, % Andel av arbeidssøkere med overgang til arbeid, % Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid, % Andel personer med nedsatt arbeidsevne med overgang til arbeid, % 0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des

39 Regjeringens sysselsettingsstrategi - forankring og innretning Forankret i regjeringserklæringen og IA-avtalen Innspill fra egne paneler Involvering fra partene i arbeidslivet Innsats må til både nasjonalt og i bedriftene Prioritere unge under 30 år som har avsluttet sin utdanning som mottar stønad og står i fare for varig utestengning fra arbeidslivet

40 Innspillene har vært mange - interessen stor mye vurderes Tiltak rettet mot dem som skal inn i arbeidslivet Tilrettelegging utvidet virkemiddelapparat Mentorordninger Erfaringsspredning Utvikling av garantiordinger Tiltak for inkludering i ordinært arbeidsliv Trainee-ordninger Økt kompetanse hos arbeidsgiverne Utvikling av tilskuddsordninger

41 Krav om politiattester i VTA? Spørsmålet om politiattest tatt opp av ASVL og Attføringsbedriften i april 2007 Nordlandsforskning rapport nr. 1/2009 Høringsnotat 25. juni 2010 med frist 1. okt Planlagt fremmet forslag i lovprop. før jul, men sannsynlig fremmet nå i juni. Kan ikke si noe om hva som kommer nå følg med Viktige spørsmål i høringen: Hvilke straffbare forhold, krav til botid, ansatte og evt. deltakere, bare nye?

42 Medfinansiering av VTA Det er i dag noen såkalte landsdekkende tilbud for spesielle grupper (døve/døvblinde/blinde) Det er bare noe få bedrifter med slike VTA-tilbud Spørsmål: Hvilken kommune bør være medfinansierer i slike tilfeller? Kommunen hvor bedriften ligger og hvor alle flytter til ifølge folkeregisteret eller opprinnelig bostedskommune? Høringsnotat sendt på høring nettopp med frist 1. september 2011

43 Evaluering av differensierte satser Bakgrunn var det spesielle tiltaket for sterkt funksjonshemmede brukere Marensroprosjektet i Skien Econ Pøvry /Proba evaluerte dette og rapport foreligger. Er offentlig om noen få dager. Mest hva aktørene mener litt lite analyse av fordeler og ulemper Oppfølging???

44 Behov for VTA-plasser Innst. 15 S ( ): Arbeids- og sosialkomiteen ber om mer sikker kunnskap om det reelle behovet for VTA-plasser, og ber regjeringen vurdere hvordan best skaffe tilveie en mer systematisk informasjon om behovet AD har nettopp lagt ut til offentlig konkurranse en Undersøkelse av behov for det arbeidsrettede tiltaket varig tilrettelagt arbeid Regner med å velge leverandør i sommer og at undersøkelsen starter over sommeren. Rapport i løpet av 2012 evt. budsjettforslag i ?

45 Hvordan finne behov for VTA? Vanskelig sak et politisk spørsmål i første rekke Noen mulige holdepunkter Personer med uførepensjon Personer med uførepensjon som likner de deltakere som allerede er i VTA Andre aktuelle personer med uførepensjon og etter alder, spesielle diagnoser, spesielle behov, problemer på ordinært arbeidsmarked? Tilbud til utviklingshemmede ivaretas det?

46 For lite tiltaksplasser? Mye uro siden høsten 2010 om mulige kutt og reduksjoner i tiltaksplasser for personer med redusert arbeidsevne. Nordland Sogn og Fjordane etc. Tiltaksplasser generelt for personer med nedsatt arbeidsevne ble redusert med plasser i budsjettet for Tilaksplasser i VTA skjermet for nedtrekket.

47 8 000 Utviklingen i ulike tiltak i skjermet sektor VTA i skjermede virksomheter Produksjonsverks ted (PV) Antall tiltaksplasser Arbeidssamvirke (ASV) Varig vernet arbeid (VVA) Tilr. arb. i arb.m.bedr. (TIA) VTA i ordinære virksomheter

48 90000 Gjennomførte tiltaksplasser NAV gjennomførte - totalt NAV gjennomførte - Tilpasset innsats NAV gjennomførte - Standard innsats jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11

49 Styrking i RNB av tiltaksmidler RNB 2011: Forslag: Øke nivået med plasser for personer med nedsatt arbeidsevne og redusere med plasser for arbeidsledige i snitt for 2. halvår Snitt i 2011 er tot Hvordan bruke denne styrkingen? Mange ulike tiltak å ta av for NAV Ikke opplagt hva som bør styrkes. I prinsippet bør arbeidsevnevurderingene legges til grunn for bruk av tiltak. Spørsmål om å skille ut langsiktige tiltak på egen budsjettpost vurderes er det ønskelig?

50 Utvalg for arbeidsrettede tiltak Brofossutvalget Planlagt ferdig des Skal se på systemet der deler av tiltakene for de med nedsatt arbeidsevne foregår i skjermde virksomheter Omfang 42 % eller i 2010 Til sammenlikning: i vanlige bedrifter, i utdanningssystemet, 4244 i konkurranseutsatte anbud. Utfordringer: Kontroll og transparens, forhold til NAV, godkjenningsordningene, EØS-reglene

51 Statsstøttereglene Klugerapporten Statsstøtte i utgangspunktet forbudt konkurransevridende men det fins unntak (Altmark-dommen 4 vilkår: klart definert, forhåndsdefinert og gjennomsiktig, bare dekke utgiftene, kompensasjon gjennom offentlig anbud eller analyse av kostnadene hos et sammenliknbart tiltak Tiltakene skal vurderes i forhold til statsstøttereglene

52 Støtten vurdert som tjeneste av allmenn økonomisk betydning Altmark-kriteriene 1. Foretaket være pålagt en tjeneste av allmenn økonomisk betydning, og disse forpliktelsene må være klart definert. Oppfylt 2. Kriteriene for beregningen av kompensasjonen må være fastlagt på forhånd på en objektiv og gjennomsiktig måte. Oppfylt 3. Kompensasjonen må ikke overstige de konkrete utgiftene Ikke oppfylt 4. Kompensasjonens størrelse må bestemmes enten etter en offentlig anskaffelsesprosedyre eller gjennom analyse av omkostningene hos et tilsvarende, veldrevet foretak. Ikke oppfylt

53 Hovedfunn 1. Tilskudd til arbeidsmarkedstiltak er statsstøtte 2. Dagens tilskuddsregler er ikke utformet i henhold til de materielle støttereglene 3. Flere EØS-regler som kan hjemle tilskuddsreglene, men fordrer tilpasninger

54 Konsekvenser av at dagens regelverk ikke er i tråd med de materielle statsstøttereglene Utgangspunkt: Ulovlig støtte må tilbakeføres med tillegg av rentes rente Dette behøver ikke å ha vidtrekkende konsekvenser for dagens tilskuddsmottakere Kun ny støtte som er ulovlig Eksisterende støtte lovlig inntil ESA eventuelt griper inn og finner at den er ulovlig Vi har ikke vurdert om støtten er ny eller eksisterende

55 Oversikt over støttereglene EØS-avtalen art. 61(1) offentlig støtte som begunstiger enkelte foretak og som er egnet til å vri konkurransen og påvirke samhandelen innenfor EØS-området, er forbudt Unntak i EØS-avtalen art. 61(3) c) og art. 59(2) Fordrer forutgående notifikasjon til og godkjenning av ESA Unntak i EØS-sekundærlovgivning (gruppeunntak) Fordrer ikke notifikasjon, dog noen prosessuelle krav

56 Muligheten for å notifisere en eller flere støtteordninger Alternativer Art. 59(2) tjenester av allmenn økonomisk betydning Art. 61(3) c) generell unntakshjemmel for gode formål

57 Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevnevurderinger Arbeidsevnevurderinger innført fra 1. feb Krevende for NAV å få gjort for den store bestanden det gjelder en viss opphopning Utviklet et bra system i NAV Arbeidsavklaringspenger innført fra 1. mars 2010 Innføringen har gått overraskende smertefritt Men uventet vekst i antall mottakere. Vi undersøker hva veksten kommer av. Vi er usikre på om det er nye grupper, om folk blir for lenge eller?

58 Personer med nedsatt arbeidsevne mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 AAP-mottakere Personer m/nedsatt arbeidevne (inkl. AAP)

59 Dilemma Det har vært en sterk økning i NAVs registrering av personer med nedsatt arbeidsevne. Hva beror økningen på og hva betyr det i forhold til behov for arbeidsrettede tiltak? Hvis det er nye grupper hvilke tiltak og hvor mye tiltak? Hvis det er økning i tradisjonelle grupper behov for mer midler til om lag samme tiltakssammensetning eller vri bruken av tiltak mot rimeligere tiltak? Se svar på interpellasjon fra Kjell Ingolf Ropstad april 2011

60 NAVs rolle NAV har en veldig viktig oppgave med å avklare hvilke tiltak som brukerne evt. skal ha (jf. arbeidsevnevurderinger) og lage en skikkelig aktivitetsplan i samarbeid med dem. Videre oppfølging av brukere og hvordan Hvor mye bør gjøres i NAV og hvor mye kan settes ut til andre / kjøpes i markedet?????

61 Supported employment Forskningsmiljø i AFI (Øystein Spjelkavik m.flere) har skrevet flere rapporter om supported employment både i innland og utland. Ide: Et godt støtteapparat skal kunne integrere selv sterkt funksjonshemmede/personer med redusert arbeidsevne i ordinært arbeid Spørsmål: Hvordan bør et slik støtteapparat være organisert? Hvem bør drive det? I hvilken grad er det et godt alternativ til egne tiltak for disse som VTA representerer? Kan VTA bidra?

62 IA nye tiltak prop. L (89) Regler for sanksjoner overfor alle aktører ved brudd på regelverket? 1. juli 2011 helhetlig pakke hvor alle elementer i oppfølgingen av IA-avtalen og protokollen til denne inngår

63 Arbeidsgiver justeringer Foreslår tidligere oppfølging (ikke vente til dialogmøte 2) - krever at NAV mottar tilstrekkelig informasjon Gjeldende plikt til melding om dialogmøte 1 suppleres (info om plan, møte, sykmelders deltakelse, samt innsending av planen) Manglende innsending ved 9 uker: Brev hvor NAV minner om pliktene, samt varsel om gebyr hvis NAV ikke innen tre uker mottar planen eller informasjon Hjemmel for reaksjon for manglende innsending av plan til/oppmøte på dialogmøte 2. Gebyr istedenfor løpende tvangsmulkt.

64 Oppfølging av arbeidsgiver første del av sykefraværsløpet I etterkant av dialogmøte 1 sender arbeidsgiver inn info om hvorvidt plan er utarbeidet, dialogmøte er avholdt, om sykmelder er innkalt og har deltatt, samt selve oppfølgingsplanen. Sykmelding Dialogmøte 1 Oppfølgingsplan Brev fra NAV med etterlysning av opplysninger, samt varsel om gebyr ved manglende info innen tre uker Ev ileggelse av gebyr

65 Sanksjonering av arbeidsgiver den videre del av sykefraværsløpet Etter dialogmøte 2: ileggelse av gebyr(er) hvis ikke mottatt plan før møtet eller ikke deltatt i dette Uke 23: Innkalling til møte med varsel om gebyr ved ev. plitktbrudd Uke 26 (senest): Dialogmøte 2

66 Sykmelder justeringer NAV sender varsel om ileggelse av gebyr ved registrering av manglende deltakelse i 10 dialogmøter. Ved manglende deltakelse i 7 dialogmøter uten gyldig forfallsgrunn i løpet av en periode på 24 måneder, kan det ilegges et overtredelsesgebyr. Gyldig forfallsgrunn beskrives i proposisjonen Etter ileggelse av 2 gebyrer som refererer seg til manglende pliktbrudd innenfor en periode på 24 måneder, kan sykmelder fratas retten til å utstede sykmeldinger i 12 måneder.

67 Reaksjoner overfor sykmelder Registrering av ilagte gebyr mot sykmelder. Ved ileggelse av 2 gebyr kan sykmelder tape retten til å utstede sykmeldinger i inntil ett år. Oppsamling av data om legens deltakelse i de tre typene av dialogmøter. Varselbrev etter 10 registrerte tilfeller av manglende oppmøte, med ev. påfølgende gebyr. Til dialogmøte 1: NAV mottar informasjon om sykmelders ev. manglende oppmøte på dialogmøtet gjennom arbeidsgivers innsending av informasjon etter dialogmøte 1, samt avkrysningsfelt på sykmeld.blanketten. Til dialogmøte 2: NAV som ansvarlig for møtet, registrerer sykmelders ev. manglende deltakelse Til dialogmøte 3: NAV som ansvarlig for møtet, registrerer sykmelders ev. manglende deltakelse

68 Arbeidstaker Som i høringsforslaget NAV har rutiner for å purre arbeidstaker, og erfaring viser at purringen fungerer Arbeidsgiver har i forbindelse med informasjonsplikten etter dialogmøte 1 mulighet til å gi informasjon til NAV om manglende medvirkning

69 Takk for oppmerksomheten og lykke til videre

Inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet i de nordiske land

Inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet i de nordiske land Arbeidsseminar ved NVC 27.04.2011 Inkludering av utsatte grupper i arbeidsmarkedet i de nordiske land Björn Halvorsen Nordens Välfärdscenter bjorn.halvorsen@nordicwelfare.org 20-02-2012 Arbejdsinkludering

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

Sykefraværet IA, NAV og legene

Sykefraværet IA, NAV og legene Sykefraværet IA, NAV og legene Politisk rådgiver Liv Tørres Mo i Rana 5. mai 2011 Antall årsverk med en helserelatert ytelse og andel av befolkningen 600 600 18 500 500 16 Legemeldt sykefravær 14 400 400

Detaljer

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon

Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden mulige konsekvenser for tjenestepensjon Roar Bergan, Aktuarforeningen 29. november 2012 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 1998 2000

Detaljer

Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten

Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten Den Nordiske velferdsmodellen Den norske varianten Øystein Haram, Välfärdskonferansen 2012 Gøteborg 14. 16. november 2012 Stor politisk og forskningsmessig oppmerksomhet Det holdes en rekke velferdskonferanser

Detaljer

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox

NAV i tall og fakta 2014. Dato: Foreleser: Foto: Colourbox NAV i tall og fakta 2014 Dato: Foreleser: Foto: Colourbox Dette er NAV NAV, 01.06.2015 Side 2 Så mye av statsbudsjettet betalte NAV ut i 2014 Statsbudsjettet: 1 320 mrd. kroner NAV 32% NAVs budsjett: 420

Detaljer

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak

En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak En inkluderende arbeids- og velferdspolitikk. Store utfordringer og kraftfulle tiltak Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Norges forskningsråds konferanse 6-7 november 2006:

Detaljer

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Utviklingen i NAV. Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Utviklingen i NAV Akademikerne, Arve Kambe, stortingsrepresentant for Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget Satsningsområder for regjeringen Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet Flere

Detaljer

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007

Faksimile av forsiden. Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 Faksimile av forsiden Rapport fra Uførepensjonsutvalget Pensjonsforum 4. juni 2007 1 Disposisjon Uføreytelse Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Pensjonsgap: Nivået på alderspensjonen

Detaljer

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet

Notat. 1 Hensikt med notatet. 2 Lovforslaget. 3 Bakgrunn for forslagene. 2.1 Ekspertgrupperapport til Arbeidsdepartementet Notat Til : Rådmannens ledergruppe, HTV, AMU og PSS Fra : HR-seksjonen Kopi : 1 Hensikt med notatet Formålet med notatet er å orientere om foreslåtte endringer i reglene for oppfølging av sykemeldte, lagt

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn)

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner! (og menn) Ingjerd Hovdenakk, sekretariatssjef i Unio Kvinner på tvers Oslo, 20. september 2009 www.unio.no 1 Unios krav Unio støtter ikke en omlegging av uføreordningen

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering

Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Stortingsmelding nr.9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering Flere i arbeid, færre på stønad AVI-meldingen er et viktig grep i en helhetlig politikk, og må ses i sammenheng med: NAV-reformen Pensjonsmeldingen

Detaljer

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd

SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 09/13 SENIORBØLGE - flere i arbeid og færre på trygd 1 Høy andel sysselsatte sammenliknet med andre land 2 Halvparten av sysselsettingsveksten

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007)

Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Arbeid, Velferd og Sosial Inkludering i Norge - Om Stortingsmelding (White Paper)nr.9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

alderspensjon til uføre

alderspensjon til uføre Prop. 130 L (2010 2011): Ny uføretrygd og alderspensjon til uføre Statsminister Jens Stoltenberg og arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 1 Mange på trygd 700 600 500 400 300 200 100 0 20 18 16 14 12 10 8 6

Detaljer

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre

Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Pensjonsreformen og folketrygdens ytelser til uføre Oppfølging av NOU 2007: 4 Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre Pensjonsforum 12. mars 2010 Roar Bergan, Disposisjon 1. Status for pensjonsreformen

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Personer med nedsatt arbeidsevne og mottakere av arbeidsavklaringspenger. Desember 214 Skrevet av Åshild Male Kalstø, Ashild.Male.Kalsto@nav.no

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter

Vi gir mennesker muligheter Møteplass Arbeidsrettet Rehabilitering 10. oktober 2007 Tron Helgaker Arbeids- og velferdsdirektoratet Vi gir mennesker muligheter NAV // 28.10.2011 Side 2 1 Antall mottakere av helserelaterte ytelser

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Fem ofte framsatte påstander om arbeidsinkludering

Fem ofte framsatte påstander om arbeidsinkludering LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Fem ofte framsatte påstander om arbeidsinkludering 1. Er det sant at 800 000 i arbeidsdyktig alder står utenfor arbeidslivet? 2. Er det sant at Norge

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars

Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen. Velferdskonferansen 2. mars Velferdstjenestenes møte med arbeidslinjen Velferdskonferansen 2. mars Disposisjon Behov for arbeidskraft Velferd og arbeid IA-avtalen Raskere tilbake Arbeidsevnevurdering og møte med brukere Kvalifiseringstiltak

Detaljer

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20

Geir Axelsen, direktør i styringsstaben. Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Geir Axelsen, direktør i styringsstaben Omstillingsbilde i NAV 2016-20 Det store bildet NAV, 11.11.2015 Side 2 Ikke noe nytt at oljeprisen går opp og ned NAV, 11.11.2015 Side 3 Alt på plenen kommer fra

Detaljer

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene

26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud. Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene 26. November 2014, Bjørn Gudbjørgsrud Forventninger IA-arbeidet og Arbeidslivssentrene Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid

Detaljer

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad

Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner. Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Fra pensjon til stønad et uføre for kvinner Kvinner på tvers 20. september 2009 Gudrun Høverstad Ulike måter å tenke på Rett til arbeid eller rett til verdig liv hvis ikke det er mulig (arbeid eller

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO

Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015. Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Uførepensjon Pensjonsforum, 13. februar 2015 Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO N Y U F Ø R E T R Y G D F O L K E T R Y G D E N F R A 1. 1. 2 0 1 5 U F Ø R E P E N S J O N P R I V A T T J E

Detaljer

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet

Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 2014. Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Inger Cathrine Kann, Trygdeforskningsseminaret Bergen 214 Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet Artikkel av : Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima, Per Kristoffersen

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Fafo 15. juni 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Torunn Bragstad, Jostein Ellingsen og Marianne N. Lindbøl Arbeids- og velferdsdirektoratet Fem vilkår som må oppfylles for å få rett på uførepensjon

Detaljer

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi.

HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. HMS-konferansen Østfold 21/10 2015 Inkluderende arbeidsliv - en viktig del av NAV sin markedsstrategi. Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør, Arbeids- og velferdsdirektorat. Norge akkurat nå Lav oljepris og

Detaljer

"Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe

Utenforskap og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 3/15 "Utenforskap" og inkludering -riktig omfang og riktig målgruppe 1. Hverken 800 000 eller 650 000 utenfor arbeidslivet 2. Viktig

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Funktionshinder, arbeid och social trygghet i de nordiske land

Funktionshinder, arbeid och social trygghet i de nordiske land Åland 8. September 2011 Funktionshinder, arbeid och social trygghet i de nordiske land Bjørn Halvorsen Nordens Välfärdscenter 20 09 2011 Arbejdsinkludering 1 Nordens Välfärdscenter (NVC) Familie och Välfärd

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Hva gjør myndighetene i Danmark, Sverige og Finland? Fafo-frokost 6. februar 2012 Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Kort om prosjektet Problemstilling: Hva gjør myndighetene

Detaljer

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering

Uføretrygd. 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Uføretrygd 1.Ikke lenger pensjonistskatt 2.Ikke lenger barnetillegg 3.Ikke lenger opptjening til 67 år 4.Rammes av levealderjustering Fra leger til NAV I dag spiller legens vurdering en sentral rolle

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov 1. Innledning Dagens tiltaksstruktur er komplisert og uoversiktlig. Det er gjennom årenes løp opprettet mange parallelle og overlappende ordninger. Dette

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai

Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Hvordan kan reformer og ny IA-avtale bidra til økt sysselsetting? Mo i Rana 5. og 6. mai Bjørn Gudbjørgsrud, direktør styringsenhet for fylkene i NAV NAV-reformen Et organisasjonsoptimistisk prosjekt Svært

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler

NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler NAV ansvar, rammevilkår, strategi og virkemidler SOR-konferanse, Oslo Kongressenter Folkets hus 23. oktober 2015 Anne Kverneland Bogsnes Fylkesdirektør i NAV Hordaland NAVs strategi 2011-2020 Visjon: Vi

Detaljer

Om å forebygge og begrense sykefravær,

Om å forebygge og begrense sykefravær, Trygdeforskningsseminaret Bergen 29. November 2010 Hva kan vi lære av Nederland? Om å forebygge og begrense sykefravær, uførepensjoneringog og utstøtingfra arbeidslivet? Bjørn Halvorsen Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet

Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Situasjonen på arbeidsmarkedet - og noen utfordringer for sykefraværs- og attføringsarbeidet Liv Sannes Rådgiver/utreder, Samfunnspolitisk avdeling, LO 22.3.21 side 1 8 7 6 5 4 3 2 1 78 78 Sysselsettingsandel

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd?

Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Nye muligheter for jobb med tidsubestemt lønnstilskudd? Øystein Spjelkavik AB-konferanse Hamar 6. november 2009 www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2006 The Work Research Institute Forfatter/Author

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet

Ny kurs nye løsninger. om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Ny kurs nye løsninger om inkluderingspolitikken for personer i utkanten av arbeidsmarkedet Statssekretær Laila Gustavsen Velferdskonferansen 6. mars 2006 Temaer Verdier, bakgrunn og utfordringer Samarbeid

Detaljer

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi?

Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Uførereformen: Hva skjedde og hvor står vi? Pensjonsforum 13. februar 2015 Roar Bergan Aftenposten mars 2005 2 Uførereformen - Ny uføreordning i folketrygden - Regler for alderspensjon til uføre - Ny uføreordning

Detaljer

Seniorer i og ut av arbeid i de nordiske land

Seniorer i og ut av arbeid i de nordiske land Oslo 26. September 2012 Seniorer i og ut av arbeid i de nordiske land Nordisk konferanse om seniorer i arbeidslivet Björn Halvorsen Nordens Velferdscenter / Nordisk Ministerråd 01-10-2012 Nordens Velfærdscenter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver

NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver NAV Arbeidslivssenter rolle og oppgaver Myndighetene stiller følgende særskilte virkemidler til disposisjon for partene i IA-arbeidet i den nye IA-avtalen NAV arbeidslivssenter skal videreutvikles og fortsatt

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader

Innst. 88 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Sammendrag. Komiteens behandling. Komiteens merknader Innst. 88 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:97 S (2013 2014) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud

Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud Hedmark, 17.01, 2014 Felles eierskap til NAV Hva nå? Bjørn Gudbjørgsrud NAV, 17.01.2014 Side 2 NAV, 17.01.2014 Side 3 «Baksiden»: 657 000 tapte årsverk 700000 20,0 % 19,5 % 19,7 % 19,7 % 19,2 % 20,0 %

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling

Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Folketrygdens formål og Pensjonsreform, IA samarbeid og NAV reformer om insentiver til arbeid versus sosial fordeling Bjørn Halvorsen Trygdeforskningsseminaret 2014 Bergen 1 2. desember, Folketrygdens

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Uførereformen og kvinnene

Uførereformen og kvinnene Uførereformen og kvinnene Uførepensjon hvor står kampen? Hvordan styrke minoritetskvinners rettigheter? Uføreproposisjonen med kvinneblikk Velferd- og migrasjonsutvalget 1 Prop. 130 L -uførereformen Tiltaket

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen,

Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i uføretrygd 1 per 31. mars 216 Notatet er skrevet av Jostein Ellingsen, jostein.ellingsen@nav.no, 12.5.216. Sammendrag Per 31.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN jan.11 mar.11 mai.11 jul.11 sep.11 nov.11 jan.12 mar.12 mai.12 jul.12 sep.12 nov.12 jan.13 mar.13 mai.13 jul.13 sep.13 nov.13 jan.14 mar.14 mai.14 jul.14 sep.14 nov.14 jan.1 mar.1 mai.1 jul.1 sep.1 ARBEIDS-

Detaljer

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf

RETTIGHETSSENTERET. Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf RETTIGHETSSENTERET Åpent: 10 14, Mandag Torsdag Tlf. 23 90 51 55 E-mail: rettighetssenteret@ffo.no Rettigheter som arbeidstaker ved sykdom Diskrimineringsvern Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Uførereformprosjektet

Uførereformprosjektet Møte med MS-foreningene Fredrikstad og Sarpsborg 21.januar 2015 Uførereformprosjektet Innføringen av ny uføretrygd. Hvordan påvirker det brukere og nye søkere? NAV leder i Fredrikstad Arne Hæhre Kommunikasjonssjef

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse 24. november 2015 Solveig Osborg Ose dr.polit, samfunnsøkonom, seniorforsker

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger Forholdet til tjenestepensjonsordningene. 12. mars 2010 Asbjørn Mo Fagdirektør Storebrand Livsforsikring AS

Arbeidsavklaringspenger Forholdet til tjenestepensjonsordningene. 12. mars 2010 Asbjørn Mo Fagdirektør Storebrand Livsforsikring AS Arbeidsavklaringspenger Forholdet til tjenestepensjonsordningene 12. mars 2010 Asbjørn Mo Fagdirektør Storebrand Livsforsikring AS Historikk Ansatt på rehabilitering eller attføring Storebrand utbetaler

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007)

Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og sosial inkludering i Norge Om Stortingsmelding (White Paper) nr. 9 (2006-2007) Statssekretær Laila Gustavsen Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Norge Konferanse - Haldin í Gullhömrum,

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Tidlig uttak av folketrygd over forventning?

Tidlig uttak av folketrygd over forventning? LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr xx/12 Tidlig uttak av folketrygd over forventning? 1. Høydepunkter 2. Nærmere om utviklingen i antall mottakere av alderspensjon 3.

Detaljer

Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen. Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse

Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen. Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse Utfordringer for velferdspolitikken og for velferdsforskningen Aksel Hatland Velferdsforskningsprogrammets avslutningskonferanse 28.01.2009 Fire utviklingstrekk i norsk velferdspolitikk 1) Brukernes valgfrihet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK. Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, september 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no

Detaljer

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte

Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte Fastlegenes rolle i oppfølgingen av sykmeldte A. Bakgrunnsinformasjon Kjønn: Kvinne Mann Alder: Under 30 år 31-40 41-50 51-60 61-70 Over 70 år Hvor lenge har du jobbet som fastlege (allmennlege før 1.6.2001)?

Detaljer

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013

Den norske modellen: Trender og endringer. NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Den norske modellen: Trender og endringer NTL - konferanse Tone Fløtten og Jon Hippe, Fafo Oslo 30. august 2013 Til tross for dystre spådommer De nordiske modellene er i vinden! The Nordic countries The

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga,

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2014 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 214 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 12.3.215. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre

Kvinner på tvers. Søndag 20. september 2009. Uførepensjon alderstrygd for uføre Kvinner på tvers Søndag 20. september 2009 Uførepensjon alderstrygd for uføre mener: Vil ikke ha forringelse av ordningen En må ikke lage et system som gjør at uføre "straffes" når de blir gammel, dvs.

Detaljer

Hvordan knekke inkluderingskoden?

Hvordan knekke inkluderingskoden? 9 februar, 2015 Hvordan knekke inkluderingskoden? Bjørn Gudbjørgsrud Utfordringene 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000 utmeldte (uføre, aap etc.) 220 000 påmeldte (kombinerer arbeid og trygd) Ambisjonen

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til endring i lov om Statens pensjonskasse 28 andre ledd, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv 11 andre ledd og lov om pensjonsordning for

Detaljer

Et inkluderende arbeidsliv

Et inkluderende arbeidsliv Et inkluderende arbeidsliv IA-avtalen av 14. desember 2005 Tillegg til IA-avtalen av 6. juni 2006 Sykefraværsutvalget - 6. november 2006 1 Erfaringer med IA-avtalen 2001-2005 IA har ført til et positivt

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer