Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet"

Transkript

1 Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

2 Pensum

3 Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/ stønad/ pensjon

4 Livsløp og inntektsevne Hvilke inntektskilder finnes tilgjengelig i Norge over ulike deler av livsløpet? Hva lever vi av i ulike deler av livet?

5 Livsløp og inntektsevne Egen inntekt Lønn fra arbeid Honorar for tjenester etc. Ektefelle/ samboers inntekt Foreldres inntekt Studielån/ stipend Trygd Dagpenger Uførepensjon Sykepenger Pensjon m.m Sosialhjelp Annet Formue Svart arbeid Andre forsørgere: militærtjeneste/ fengsel etc

6 Hovedinntektskilder over livsløpet 20 år 38 år

7 Livsløp i velferdsstaten Inntekt Alder

8 Livsløp i velferdsstaten Inntekt Alder

9 Hva er trygd?

10 Hva er trygd? Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

11 Trygder vs tjenester Trygder: Rettet mot forsørgelse (kompensasjon for manglende produksjon) Tjenester: Rettet mot individets reproduksjon (Fra Ann Helen Bays forelesning)

12 Trygder og tjenester kan også erstatte hverandre Fordelen med kontantoverføringer: De fremmer valgfrihet Forutsetter: At det foreligger ulike tilbud og at individene har tilstrekkelig forbrukerkompetanse til å realisere valgfriheten (Fra Ann Helen Bays forelesning)

13 Hva er trygd? Sentrale trekk ved trygdene: Vedtatt av folkevalgt organ Obligatorisk for alle som bor i landet En rett for den enkelte (Risikokategorier) Dersom du fyller kriteriet har du rett og folketrygden plikt Utbetales penger (ikke tjenester)

14 Hva er trygd? Utbetales i penger Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

15 Hva er trygd? Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall Risikogrupper Formålsparagrafen i folketrygdloven 1-1

16 Folketrygdens formål Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer ( 1 1 annet ledd)

17 Hvem skal få trygd? Hvem er det som skal ha rett til ytelser fra folketrygden? Inngangskriterier Hvor mye skal de som har rett til ytelser fra folketrygden få? Kompensasjonsgrad Hvor lenge skal de som har rett til en viss ytelse fra folketrygden motta denne støtten? Varighet

18 Trygd som forsikring Medlemsskap Forsikringspremie Vilkår F.eks: Arbeidsledighet Sykdom Skade Alder

19 Forsikringsprinsipp Medlemskap Innbetaling Risiko Klare kriterier for utbetaling

20 Arbeidsledighet

21 Arbeidsledighet En arbeidsløs person: En som både kan og vil ha inntektsgivende arbeid, som aktivt forsøker å få det, men som ikke har arbeid

22 Arbeidsledighet - typer Friksjonsledighet (Trafikk Mange mellom jobber) Strukturarbeidsledighet (Dårlig match mellom de som søker og de jobbene som finnes) Klassisk ledighet (Bedrifter ansetter ikke fordi det ikke er lønnsomt arbeidssøkere vil ha for høye lønninger) Etterspørselsbestemt ledighet (For lav etterspørsel etter varer reduserte lønninger kan gjøre vondt værre)

23 Arbeidsledighet - utvikling

24 Arbeidsledighet - utvikling

25 Dagpenger Løpende kontantytelse som gis per dag uten arbeid Skattepliktig Pensjonsgivende Forvaltes av NAV

26 Dagpenger Inngangskriterier (hvem som har rett på dagpenger) Kompensasjonsgrad (hvor høy ytelse er i forhold til tidligere inntekt) Varighet (hvor lenge man kan få støtte

27 Dagpenger - Inngangskriterier Må ha vært lønnsmottaker og redusert arbeidstid med minst 50 % (Forsikringsprinsippet) Med en viss inntekt (1,5 G siste år/ 3 G i løpet av siste 3 år) Og være reell arbeidssøker Krav til yrkesmessig og geografisk mobilitet

28 Kompensasjonsgrad Utbetalinger i forhold til tidligere inntekt (Forsikring) Kun dekket opp til 6 G (ca ) Ca. 2/3 av tidligere inntekt (62,4 %)

29 Kompensasjonsgrad

30 Varighet Tidsbegrenset ytelse 52 uker 104 uker Tendens: innstramminger Grunn: øke insentivene til å søke jobb

31 Sykdom og sykefravær

32 Sykelønnsordningen Inngangskriterier: Du må være syk. (Egenmelding vs. sykemelding) Kompensasjonsgrad: Full inntektskompensasjon fra første fraværsdag Varighet: inntil 50 uker

33 Sykefravær koster hvem skal betale? Individet (Den syke) Bedrift (Arbeidsgiver) Stat (Fellesskap)

34 Sykefravær koster hvem skal betale? Individet (Den syke) Bedrift (Arbeidsgiver) Første 16 dager Stat (Fellesskap) Utover 16 dager

35 Sykelønnsordningen - avveininger De som bærer kostnadene vil ha fordeler av å redusere fraværet Arbeidstakere med og uten resultatfølsom lønn Arbeidsgivere med høy og lav produktivitet Fellesskapet/ Stat

36 Utvikling i sykefravær

37 Sykefravær årsaker til vekst?

38 Sykefravær årsaker til vekst? Vi har dårligere helse? Mer brutalt arbeidsliv? Økte belastninger? Mer omstrukturering og nedbemanning? Endret oppfatning i befolkning og i legepraksis?

39 Sykefravær og konjunktursvingninger Disiplinering? Seleksjon? Arbeidsbelastning? Portvakter?

40 Hvorfor er kvinner mer sykmeldt enn menn? Biologi: Svangerskap, fødsler og kjønnsspesifikke sykdommer Men dette forklarer ikke alt: Kvinner større belastninger i yrkeslivet enn menn? Større belastninger i familien enn menn? Dårligere helse enn menn? Annen helseatferd enn menn?

41 Hvorfor er kvinner mer sykmeldt enn menn? Større belastninger? Norge: svært kjønnsdelt arbeidsmarked. Og sykefravær varierer mye mellom yrker Men: kvinner og menn i samme bedrift er like mye syke Familieliv som dobbeltbelastning? Kvinner tar større ansvar for barn i hjemmet. Uklart: kvinner som har barn har ikke høyere sykefravær enn kvinner uten (seleksjon?)

42 Hvorfor er kvinner mer sykemeldt enn menn? Dårligere helse? Ja: ihvertfall i følge selvrapporterte helsemål Annen helseatferd? Ja: lytter mer til kroppen, aktsomme for mulige sykdommer

43 Uførhet

44 Uførhet - Inngangskriterier Varig funksjonstap som medfører reduksjon i inntektsevnen Må ha årsak i medisinsk lidelse (Det medisinske vilkåret) Forutsetter minst 50 prosent reduksjon

45 Uførhet - kompensasjonsgrad Arbeidsavklaringspenger: 2/3 av tidligere inntekt Uførepensjon: Beregnes som pensjon. Bestående av grunnpensjon og tilleggspensjon. Dersom liten eller ingen tilleggspensjon får man særtillegg.

46 Uførhet - varighet Arbeidsavklaring: avhengig av behov, men ikke utover 4 år. Ved spesielle tilfeller: også ut over 4 år

47 Typisk forløp

48 Helserelaterte ytelser

49 Andel uføre etter alder

50 Utvikling i antall

51 Unge uføre Psykiske problemer Ulykker, forgiftning, vold Muskel og skjelettlidelser Sykdommer i nervesystemet Alle andre diagnoser Kilde: Brage & Thune 2008

52 Hvorfor økning? Endringer i helseforhold? Endringer i arbeidslivet? Normendring og mer liberal tildeling? Endring i stønadsnivået?

53 Forelesningsnotater ordpress.com/

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET

Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Forelesning HiO Velferdsfag 27.09.2012, Christer Hyggen (NOVA) LIVSLØP I VELFERDSSTATEN: ARBEIDSLEDIGHET, SYKDOM & UFØRHET Pensum Gjennomgang i dag Kapittel 12-14 Kapittel 6 Disposisjon 4.10 Velferdssystemets

Detaljer

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand

Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet. Andreas Strand NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 10. juni 2006 Ufør velferd? Om økonomiske og sosiale insentivvirkninger i det norske uføreytelsessystemet av Andreas Strand Masterutredning i fordypningsområdet: Finansiell

Detaljer

Uførepensjon og gradering

Uførepensjon og gradering Uførepensjon og gradering Av Ove Jacobsen og Ola Thune Sammendrag Artikkelen ser på utviklingen i bruk av gradert uførepensjon, og hva som kjennetegner personer som mottar en gradert ytelse, sammenliknet

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad

Informasjon og rettigheter. Hanne Kindingstad Informasjon og rettigheter Hanne Kindingstad Informasjon om: Frittsykehusvalg Vestlandspasienten Kjernejournal E-resept Ytelser fra nav Bostøtte Student Helfo Pasientreiser Tt-kort og parkeringskort Kommunale

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO

GODT SIKRET? Tone Fløtten. Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO Tone Fløtten GODT SIKRET? Kvinners økonomiske og sosiale sikkerhet FAFO-rapport nr. 116 @ Fagbevegelsens senter for forskning, utredning

Detaljer

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av graderte ytelser til personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-04 Proba-rapport nr. 2013-04, Prosjekt nr. 12031 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken

Sykefraværet og sammensetningen av. arbeidsstyrken Sykefraværet og sammensetningen av arbeidsstyrken av Stian Benonisen Thormodsæter Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt

Detaljer

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE

En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Uførepensjonisters materielle levekår og sosiale tilknytning En undersøkelse basert på fem levekårsundersøkelser fra 1983 til 1995 MORTEN BLEKESAUNE EINAR ØVERBYE Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 600 666, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 asdf Innhold Del I 3.3 Grunnbeløp, særtillegg

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013.

Utviklingen i uførepensjon per 31. mars 2013 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.2013. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i uførepensjon per 31. mars Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.04.. // NOTAT Per 31. mars var det registrert 309 000 uførepensjonister.

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid?

Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? 1 Er Ny Start i arbeidslivet et godt tiltak for å få tidligere domfelte ut i arbeid? Vågsbygd videregående skole 2 Innholdsfortegnelse Forside... Innholdsfortegnelse... 2 Innledning...3 Varodd AS og Ny

Detaljer

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet

Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Forslag nr 1: Avd. 18 Rogaland foreslår: NNN må arbeide for å få og inkludere tannhelsetjeneste i det samlede helsetilbudet Begrunnelse: Tannreparasjoner må sidestilles med øvrig helsetjeneste, og finansieres

Detaljer

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse

Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM publikasjon nr 4-2010 Borgerlønn: en samfunnsøkonomisk analyse Dag Morten Dalen og Espen R. Moen Borgerlønn En samfunnsøkonomisk analyse 1 Dag Morten

Detaljer

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven).

INNHOLD. LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). LOV 1997-02-28 nr 19: Lov om folketrygd (folketrygdloven). DATO: LOV-1997-02-28-19 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE: 1997-05-01 SIST-ENDRET: LOV-2011-06-24-18 fra 2011-07-01

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? *

Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Et mer inkluderende arbeidsliv Økonomiske analyser / Er det økte sykefraværet tegn på et mer inkluderende eller ekskluderende arbeidsliv? * Roger Bjørnstad Sykefraværet har økt klart siden begynnelsen

Detaljer

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008

BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 BEDRIFTSFORBUNDETS medlemsforsikringer 2008 2008 Leder Innhold Personforsikringer 3 Yrkesskadeforsikring 3 Arbeidstakerforsikring 4 Sykdomsforsikring 4 Gruppelivsforsikring 5 Sykelønnsforsikring 6 Sykeavbruddsforsikring

Detaljer