ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S

2 Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint til i et boligområde sentralt i Spjelkavik, i Ålesund kommune. I barnehagens umiddelbare nærhet finnes både skog, fjell og fjøre, naturens egne sanserom. Barnehage ble først åpnet høsten 1996, og videre overtatt av Kulur 1. januar Barnehagen har to avdelinger, Solsikka som er en 0-3 års avdeling og Blåklokka som er 3-6 års avdeling. Vi har åpent mandag til fredag. Barnehagen serverer lunsj og fruktmåltid. Barnehagen har fokus på et sunt og variert kosthold og serverer frukt og/eller grønsaker til alle måltid. Barna får varmlunsj en gang i uken. Våre satsningsområder i Kulur Skogheim barnehage er uteliv og sosial kompetanse. Vi er ute i all slags vær og barna får oppleve årstidenes egne utfordringer og gleder. Kulur Skogheim barnehage legger vekt på positivitet, respekt og omsorg i våre relasjoner med både barn og voksne. Vi skal ha en enkel og oversiktlig barnehagehverdag for å skape trygge rammer for barna. Gjennom aktiviteter i mindre barnegrupper tilrettelegger vi for en hverdag der barna får utvikle seg i eget tempo. Vi har et tett samarbeid på huset og ser på barnehagen som én enhet. Vi har førskolegruppe 3 dager i uka, som en forberedelse for overgangen til skole. Velkommen til Kulur Skogheim barnehage!

3

4 Hva er en årsplan? Lov om barnehager regulerer all barnehagedrift. Rammeplanen er forskrift til barnehageloven og stiller krav til innholdet i barnehagetilbudet. Årsplan for Kulur Skogheim barnehage bygger på barnehageloven og Rammeplanen for barnehager, og er barnehagens egen overordnede plan for barnehageåret. Årsplanen reflekterer faglig prosessarbeid som vi har hatt i personalgruppen. Årsplan skal først og fremst være et arbeidsredskap for personalet, men skal samtidig gi et bilde på hvilket tilbud vi skal gi barn og foresatte som brukere av barnehagen, og hvilke verdier som ligger til grunn for arbeidet vårt. Vigilo Vigilo er et vektøy som ble innført i Kulur Skogheim barnehage våren Tanken bak Vigilo er at det skal gi en effektiv flyt av all informasjon mellom barnehage og hjem, og at informasjonen er tilgjengelig til enhver tid. I tillegg har Vigilo funksjoner som gjør arbeidsdagen mer oversiktlig for de ansatte. Alle foresatte får sin private tilgang til systemet, som er web-basert. Her finner du, som foresatt, individuell ukeplan for ditt eller dine barn, rapporter fra ulike aktiviteter i barnehagen, turnusoversikt og gullkorn fra ditt eller dine barn. Vigilo blir og brukt til sykefraværsregistrering, ferieplanlegging og beskjeder mellom barnehage og hjem. Alle foresatte oppfordres til snarest mulig å sjekke alle opplysninger som ligger inne om sitt eller sine barn, og i tilfelle feil eller mangler gi beskjed om dette til barnehagen, gjerne via meldingsfunksjonen i systemet.

5 Planleggingsdag

6 Årsprosjekt Vi har valgt oss ut et prosjekt som skal strekke seg gjennom hele barnehageåret. Prosjektet skal gjenspeile seg i de daglige rutinene og i de aktivitetene vi har. Årets prosjekt er: SE Ett av de første ordene barnet lærer er SE. Vi oppfatter verden rundt oss gjennom å se og undre oss over det vi ser. Vi ser på hverandre og vi ønsker å bli sett, både barn og voksne. Vi kan se på det enkelte barn og på en barnegruppe. Når to personer ser på en gjenstand, kan den faktisk se ulik ut. Å se er en sans, og hva skjer om den sanser er redusert eller borte, kan vi likevel se hverandre? Vi har valgt dette prosjektet i år fordi vi mener det er viktig at alle, både små og store blir sett og ivaretatt hver eneste dag. Hele personalgruppen skal gjennom prosjektet bli bevisste på sin rolle i barnehagen og hvordan det er å være barn i barnehagen. Vi skal ta på oss andre briller og se oss selv utenfra. Barna skal gjennom prosjektet bli kjent med sansene sine, å se og ikke se, og hva som skjer med de andre sansene når vi ikke ser. Vi skal se oss rundt når vi er ute i naturen og fange opp de små øyeblikkene, som vi gjerne går fort forbi ellers. Barna skal få tid til å stoppe opp og undre seg og vi skal se etter spesifikke ting på tur. Barna skal få gode opplevelser av å bli sett og å være i sentrum. Vi skal vise frem og sette ord på det vi ser og lære å forstå hverandre. Aktivitetene vil hele tiden være tilpasset hvert barns utviklingsnivå og ferdigheter. Ved siden av årsprosjektet ønsker vi å ha spesielt fokus på ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Antall, rom og form. Matematikk omgir oss og angår oss hele livet. Det nyfødte barnet som bruker formgjenkjenning for å skille ansiktet til mor fra ukjente, toåringen som utforsker volum og form ved hjelp av sand og vann i sandkassen, fireåringen som trenger telling i prinsessespillet, seksåringene som diskuterer om hundre tusen er mer enn en million, åtteåringen som lager mønster på påskeegget, tolvåringen som regner ut hvilket mobilabonnement som lønner seg og de voksne som leser grafer og tall i media er bare glimt av matematiske utfordringer i hverdagen. Vi i Kulur Skogheim barnehage ønsker å legge til rette for barnas matematiske nysgjerrighet og stimulere denne videre. Matematikk er et fag i skolen mange barn sliter med å få taket på. Vi ønsker derfor at barna i Kulur Skogheim barnehage skal ha de beste forutsetninger for matematisk forståelse.

7 Fotografering Foreldremøte FAU-møte Felles samling Kl

8 Blåklokka På Blåklokka skal barna få oppleve mestring i hverdagen. Vi ønsker å sette fokus på det barna mestrer og får til, for å kunne oppmuntre til selvstendighet både gjennom praktiske gjøremål, som det å kle på seg selv eller smøre sin egen mat til det å kunne mene og ta egne avgjørelser. Barna på Blåklokka skal få gode opplevelser enten vi er på barnehagens uteområde eller går på tur i nærmiljøet. Barna skal få utforske og oppdage naturen gjennom å bruke de ulike sansene sine. Vi tar ofte med oss mat på tur, enten varm eller kald. Sosial kompetanse er et fokusområde på Blåklokka. Vi er opptatt av at barna skal tilegne seg samspillsferdigheter gjennom etablering av vennskap og at de skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ. Barna skal få lære å vise at de bryr seg om hverandre, løse konflikter og ta andres perspektiv. For å få til dette må vi voksne være gode rollemodeller. Vi ønsker å være aktive, tydelige og tilgjengelige voksne som ser hvert enkelt barns behov og interesser. Ansatte på Blåklokka Sigrid Marie Molnes Gjendem Pedagogisk leder 100% Lars-Ole Stokke Pedagog 2 100% Randi Kjerstad Pedagogisk medarbeider 100% Iwona Kaminska Pedagogisk medarbeider 60% Margot Bigton Pedagogisk medarbeider 60% Margot Bigton Ekstraressurs

9 Planleggingsdag HØSTFERIE Felles samling Kl

10 Solsikka På Solsikka legger vi vekt på å skape en god og trygg hverdag for barna. De voksne skal være omsorgsfulle, se det enkelte barnet og tilrettelegge slik at hvert barn får dekket sitt behov. I de første leveårene skjer det meste av læringen i de daglige rutinene, ved måltid, stellesituasjoner, i garderoben og i lek. Omsorg og trygghet er derfor fokus både i aktiviteter og i de daglige rutinene. Vi søker å ha en rolig stemning på avdelingen og gi barna plass til å vokse. På Solsikka skal barn og voksne samarbeide med hverandre, dele felles opplevelser og se gleden av å gjøre noe i fellesskap. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Når barna er trygge på avdelingen og uteområdet vil vi utforske det som er på utsiden av gjerdet. Vi går ikke lange turer hvor målet er å komme frem, men har fokus på opplevelsen og gleden av å gå på tur. Hverdagen vår skal være preget av gode opplevelser og erfaringer. Ansatte på Solsikka Joanne Sand Pedagogisk leder 100% Eirin Dæmring Thue Pedagog 2 100% Bjørg Skodje Pedagogisk medarbeider 60% Anne Nybø Pedagogisk medarbeider 80% Iwona Kaminska Pedagogisk medarbeider 40% Magnhild Hatlen Vasstein Pedagogisk medarbeider 20% Magnhild Hatlen Vasstein Ekstraressurs

11 Felles adventssamling 10.00

12 Førskoleklubb Det siste året i barnehagen er preget av forventninger om et mer skolepreget tilbud, både av barn og foresatte. Barna skal forberede seg til en overgang til skolen og det å bli skolebarn. I barnehagen skal vi legge til rette for at overgangen blir god og at barna er klar for skolestart høsten Førskolegruppa er mye ute på tur, gjerne 2-3 ganger per uke. En viktig del av førskolegruppen er å bli selvstendig og å fungere godt sosialt. På førskolegruppa vil vi derfor ha fokus på: - Skrive navnet sitt - Blyantgrep - Selvstendighetstrening i garderoben, på toalettet og ved måltid - Motta og følge beskjeder - Vente på tur - Førstehjelp - Trafikkopplæring - Brannvern God jul og godt nyttår!

13 UKE Felles adventssamling Luciafeiring i barnehagen 51 Felles adventssamling Juleaften 1. juledag 2. juledag 1 Nyttårsaften

14 Det pedagogiske tilbudet Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Barnehageloven 1 Formål Danning Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrige til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Omsorg Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom de ansatte og barna og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barna mulighet til å gi hverandre og ta i mot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Lek Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. Ved å late som, går barn inn i sin egen forestillingsverden, tar andres perspektiv og gir form til tanker og følelser. Gjennom leken bearbeider barn inntrykk fra omverden og skaffer seg kunnskap og innsikt på mange områder. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring og danning. Læring foregår i det daglig e samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, omsorg og danning. Barns egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosesser og temaarbeid i barnehagen. Barnehagen skal styrke barns læring i formelle og uformelle læringssituasjoner. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet, mens de uformelle læringssituasjonene er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner.

15 1. nyttårsdag Planleggingsdag Felles samling Kl

16 Mat og måltid i barnehagen I Kulur Skogheim barnehage er vi opptatt av at barna skal få et sunt og variert kosthold. Barna skal få medvirke i matlagingsprosesser, sosiale ferdigheter og fagområdene skal integreres i måltidene. Vi arbeider for at måltidet skal være en positiv opplevelse for alle barna i barnehagen, preget av ro og gode samtaler. Frokost Barna har med egen matpakke. Frokosten spiser vi felles på kjøkkenet mellom klokken Vi oppfordrer alle til å ta med brødmat til frokost og gjerne grønnsaker eller frukt. Dette vil gi barna en god start på barnehagedagen. Barnehagen serverer melk og vann. Lunsj Lunsjen består av brødskiver med sunt pålegg og grønnsaker. Vi lager varm mat en gang per uke hvor barna er delaktige i matlagingen. Vi har fokus på å skape et godt og rolig måltid for hvert enkelt barn. Barnehagen servere melk og vann. Fruktmåltid Her serverer vi frukt og brød/knekkebrød til barna. Noen ganger serverer vi også yoghurt med havregryn eller lignende. Barna får vann til dette måltidet.

17 Karneval Planleggingsdag VINTERFERIE Felles samling Kl

18 De syv fagområdene Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. I Kulur Skogheim barnehage arbeider vi bevisst med fagområdene, både i formelle og uformelle læringssituasjoner. For oss er det viktig at arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal oppleve varierte og rike erfaringer i et språkstimulerende miljø, som grunnlag for å utvikle et rikt språk og for å kunne forstå ulike begrep i hverdagen. Barnehagen vektlegger samtaler om opplevelser, tanker og følelser. Personalet skal ha god kompetanse på barns språkutvikling og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, er lite språklige aktive eller har sen språkutvikling. Kropp, bevegelse og helse I Kulur Skogheim barnehage vektlegger vi et sunt kosthold og god veksling mellom aktivitet og hvile. Barnehagen bruker både det umiddelbare nærmiljøet, som skog, fjell, fotballanlegg og sjø, men drar også på lengre turer med og uten Snikenbussen. Barnehagen har nylig oppgradert uteområdet og har et rikt aktivitetstilbud. Barnehagen skal bidra til utvikling av positive holdninger til aktiv bruk av egen kropp, til turer, friluftsliv og utelek. Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen skal bidra til å gi barna opplevelser med kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Vi skal være lyttende og oppmerksomme i forhold til barnas kulturelle uttrykk, vise respekt for deres ytringsformer og fremme lyst til å gå videre i de estetiske uttrykksformene. Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter tikl alle årstider og i all slags vær. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter, dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. Grunnlaget for å lære og bruke de mest vanlige tekniske hjelpemidlene har også plass i dette faget. Etikk, religion og filosofi Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Barna i Kulur Skogheim barnehage skal få kjennskap til tradisjoner i kristne høytider, gjennom besøk i kirken eller temasamlinger i barnehagen. Nærmiljø og samfunn Barna skal få innsikt og erfaring med å delta i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal støtte barna i sitt møte med verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt og bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter tilpasset barnas forutsetninger og interesser. Antall, rom og form Gjennom fagområdet har barnehagen et ansvar for å stimulere interesse og legge til rette for læring av tall og telling. Barna skal erfare og lære nye begrep gjennom utforskning av rom og former for på den måten å utvikle grunnleggende matematisk kompetanse. Fagområdet er fokusområde

19 Felles samling Kl

20 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barns skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3, Barns rett til medvirkning FNs barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns mening skal tillegges vekt. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Å ha medvirkning betyr ikke at barnet får gjøre akkurat slik det vil, men barna skal ha innflytelse i planleggingsprosesser. Det er barnas interesser og spontane spørsmål som skal danne grunnlaget for små og store prosjekter i barnehagen.

21 Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag Felles samling Kl

22 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplanen s. 53 Planlegging Årsplanen er det styrende dokumentet for hele barnehageåret og danner grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres i løpet av et barnehageår. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. Gjennomføring av planene skal være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning. Dokumentasjon Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. I Kulur Skogheim barnehage dokumenteres hverdagen gjennom bilder, praksisfortellinger og rapporter. Vurdering Vurderingsarbeidet i barnehagen foregår på flere nivå. Daglig leder har et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en planlagt, systematisk og åpen måte. Samarbeidsutvalget og foreldrekontakter: Tilbakemeldinger fra foresatte er viktige, og vi ønsker derfor at foreldrekontaktene brukes aktivt. Gjennom tilbakemeldinger fra SU og foreldrekontaktene vil foresattes innspill vektlegges i utarbeiding av ny årsplan. Vurderingsarbeid av de daglige aktivitetene og prosjektene vurderes av den enkelte avdeling eller av lederlaget. Vurdering er viktig for å kunne fornye virksomheten og barnehagen som organisasjon.

23 Offentlig høytidsdag Vi feirer lille-17. mai Felles samling Kl Kristi himmelfartsdag Planleggingsdag

24 Snikenbussen I Kulur Skogheim barnehage har vi egen minibuss som vi deler med tre andre Kulur-barnehager i området. Vi disponerer bussen ca. hver 6. uke og har da mulighet til å komme oss på litt lengre turer. Bussen vår har plass til 16 passasjerer og vi har egen buss-sjåfør som blir med oss på hele turen. Vi gleder oss til mange nye turer i løpet av barnehageåret. Buster Vi har fått oss egen båt som ligger lokalisert i naustet i Olsvika. Denne står til disposisjon når vi ønsker det. Personalet som følger barna i båt har godkjent båtførerprøve og livbergingskurs i vann.

25 2. pinsedag Felles samling Kl

26 Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et best mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Rammeplan kpt. 5 Barnehagen er etter Lov om barnehager 21-23, underlagt taushetsplikt og opplysningsplikt. Kulur Skogheim barnehage har et godt samarbeid med kommunens barnevern, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Ingen barn blir drøftet med andre instanser uten at barnehagen har innhentet samtykke fra foresatte. Instansene brukes som veiledning og rådgivning generelt eller i spesifikke saker. Barnehagen har også samarbeid med Høgskolen i Volda og vil kunne ta i mot studenter gjennom barnehageåret. Vi tar og imot elever fra ungdomsskole og videregående.

27 BARNEHAGEN ER STENGT BARNEHAGEN ER STENGT

28 Kontaktinformasjon Kulur Skogheim barnehage Mogensveien Ålesund Daglig leder Kontor: Mobil: E-post: Solsikka Telefon: Turtelefon: E-post: Blåklokka Telefon: Turtelefon: E-post: Førskoleklubben Turtelefon:

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på

«Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på «Barna er de som har korte kropper og aldri spaserer, men ofte hopper og ruller i gresset og klatrer i trærne. Barna er de som får skrubbsår på knærne» Personalet i Snehvit Lene Håkedal Pedagogisk veileder

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer