Advokatlovutvalget. Dato Docsnr. # Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:"

Transkript

1 Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat Dcsnr. # Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca privatpraktiserende advkater g advkatfullmektiger, ca advkater g fullmektiger innenfr bedrifter g ca. 650 advkater g fullmektiger innenfr det ffentlige g rganisasjner. I underkant av 400 er passive medlemmer, herunder pensjnister. Advkatfreningens høyeste rgan er representantskapet sm møter hvert år g sm blant annet vedtar freningens regnskap g velger freningens hvedstyre. Freningens daglige drift ledes av generalsekretæren. En vesentlig del av medlemmenes arbeid fr freningen skjer i kretsene (ttalt 19 kretser). Freningen har ca. 400 tillitsvalgte. Se vedlagte rganisasjnskart. I det følgende vil vi redegjøre nærmere fr Advkatfreningens ppgaver. Ntatet tar utgangspunkt i ppgavene slik de er frdelt mellm teamene i Advkatfreningen, men fr sammenhengens skyld er det fretatt enkelte mrkkeringer av ppgavene. 1. Rammevilkår, rettshjelp g rettssikkerhet. Advkatlv Justisdepartementet nedsatte i januar 2013 et utvalg sm skal utrede en advkatlv. En advkatlv vil fastsette rammer fr advkatenes virksmhet i lang tid fremver, g arbeidet med å utrede g gi innspill til de temaer sm drøftes av utvalget, har høy priritet i Advkatfreningen. Fri rettshjelp En viktig del av Advkatfreningens arbeid gjelder frbedring av rdningen med fri rettshjelp g salærsatsen. Justisdepartementet har nylig pplyst at man arbeider med en ppfølging av St.meld. nr. 26 ( ) m ffentleg rettshjelp g at man i den DEN NORSKE ADVOKATFORENING Kristian Augusts gate 9, 0164 Osl T NO MVA

2 frbindelse vil ha dialg blant annet med Advkatfreningen. Freningen har startet arbeidet med å sende et lengre ntat til departementet, g ppfølging av dette ntatet vil bli gitt høy priritet i freningen. Justisdepartementet tar visstnk sikte på å sende ut et høringsntat i løpet av Advkatvakten Advkatvakten er i dag etablert på 24 steder i Nrge. Her vil det rettssøkende publikum kunne få gratis advkatbistand på inntil en halv time. Rettsplitiske spørsmål Advkatfreningen deltar aktivt i den rettsplitiske debatten. Sm eksempler fra den senere tid kan nevnes bruk av glattceller, islasjn av innsatte, rekruttering til Høyesterett, avlytting av samtaler mellm advkat g klient, utdanning av jurister sv. En viktig del av dette arbeidet skjer mt de plitiske myndigheter i frm av møter med Justisdepartementet, årlige møter med Justiskmiteen, møter med partifraksjnene på Strtinget g deltakelse i strtingshøringer. Advkatfreningen deltar dessuten i ulike debatter sm skjer i media g i ffentlige møter. Vi arrangerer gså selv egne debatter m dagsaktuelle rettsplitiske spørsmål. Dette skjer både sentralt g lkalt i freningens 19 lkalkretser. Et særskilt tema er bruk av sakkyndige i dmstlene hvr det på Advkatfreningens initiativ er satt ned en arbeidsgruppe med deltakelse fra Dmmerfreningen, riksadvkaten g regjeringsadvkaten g sm vil kmme med sin utredning i løpet av våren Kntakt med Tilsynsrådet fr advkatvirksmhet Internasjnalt arbeid Advkatfreningen har et nært samarbeid med de andre nrdiske advkatfreningene g deltar aktivt i den eurpeiske advkatfreningen (CCBE) g andre internasjnale advkatfra, fr eksempel IBA (The Internatinal Bar Assciatin). I tillegg kmmer besøk av utenlandske advkater/advkatfreninger sm ønsker å bli kjent med hvrdan Advkatfreningen arbeider i Nrge g fr å drøfte felles prblemstillinger. Høringsuttalelser. En meget viktig del av Advkatfreningens arbeid er å avgi uttalelser til frslag til endringer i lver g frskrifter. Uttalelsene blir frberedt av en eller flere av freningens 28 lvutvalg (se vedlegg). I 2013 ble det avgitt 105 høringsuttalelser (se vedlegg fr en versikt ver alle uttalelser i 2013.) I innledningen til uttalelsene blir det presisert m freningen uttaler seg sm bransjerganisasjn eller sm uavhengig ekspertrgan. Den langt verveiende del av uttalelsene skjer sm ekspertrgan, g uttalelsene blir gjennmgående tillagt str vekt i lv- g frskriftsarbeidet. Regelverket knyttet til det å drive advkatvirksmhet Advkatfreningen har naturlig nk særskilt fkus på temaer sm er av sentral betydning fr advkatvirksmheten, fr eksempel advkaters uavhengighet g taushetsplikt. Andre temaer vil være hvitvaskingsreglene, regnskapsreglene, prblemstillinger knyttet til merverdiavgift på advkattjenester sv. DEN NORSKE ADVOKATFORENING 2

3 De frhld sm pptar freningen, vil imidlertid gså gjelder frhldet til mverden, fr eksempel dmstlens utvikling av elektrnisk samhandling, Kartverkets arbeid med e- tinglysing, utvikling av IKT-løsninger både på nasjnalt (fr eksempel hs fylkesmennene g Brønnøysundregistrene) g på eurpeisk nivå (CCBE g EU). Rådgivning g bistand til medlemmer Advkatfreningen mttar daglig en rekke henvendelser fra medlemmer m fr eksempel advkatetikk, interesseknfliktspørsmål, regnskapsførsel sv. Dette er en viktig del av freningens arbeid fr å sikre at medlemmene driver sin virksmhet innenfr gjeldende regler g rammeverk. I denne frbindelse kan gså nevnes at freningen gir ut lønnsstatistikk fr ansatte advkater g advkatfullmektiger. Annethvert år blir det gså gjennmført en bransjeundersøkelse sm er viktig fr å få versikt ver hvrdan advkater utøver sin virksmhet i Nrge, fr eksempel msetningstall, inntekter g timepriser, både på landsbasis g innen de enkelte fylkene, kvinneandelen blant advkater, trivsel sm advkat m.m. Partshjelp. Det er et økende antall henvendelser med anmdning m at freningen erklærer partshjelp i saker sm dels er viktige fr hvrdan advkater skal kunne drive sin virksmhet, fr eksempel tvister m advkaters taushetsplikt g m advkatansvar, g dels er viktige ut fra rettssikkerhetshensyn, fr eksempel bruk av islasjn verfr innsatte. Faste utvalg Advkatfreningen har nedsatt en rekke utvalg sm arbeider med spørsmål innenfr sine saksmråder: Etikkutvalget En viktig ppgave fr dette utvalget er ajurføring av kmmentarene til Regler fr gd advkatskikk sm er en sentral rettskilde fr advkater i spørsmål m advkatetikk. Bedriftsadvkatutvalget Ved siden av å arrangere seminarer arbeider utvalget med retningslinjer fr bedriftsadvkater g ffentlig ansatte advkater. Menneskerettsutvalget Utvalget er særlig aktiv i såkalt skyggerapprtering både under FNs ulike knvensjner, samt Eurparådets. I 2014 vil menneskerettsutvalget ha fkus på den kmmende rapprteringen til FNs barnekmité g i denne frbindelse tas det sikte på en ny undersøkelse av barn i fengsel. Videre tar utvalget sikte på å delta i høringen av nrske myndigheter i frbindelse med Nrges andre rapprt til FNs menneskerettighetsråd m gjennmføringen av menneskerettighetene i Nrge. Menneskerettsutvalget vil gså frtsette sitt arbeide knyttet til frhldene på Trandum utlendingsinternat, slik at dette frblir et satsningsmråde fr utvalget gså i Internasjnalt rettshjelpsutvalg Utvalget drifter tre rettshjelpsprsjekter i henhldsvis Nepal, Uganda g Guatemala. Samtlige prsjekter yter juridisk bistand g fri rettshjelp, herunder både rådgivning g sakførsel, til de underpriviligerte i Nepal, Uganda g DEN NORSKE ADVOKATFORENING 3

4 Guatemala. Prsjektene har gså sm mål å bidra til å bygge rettsstaten i prsjektlandet, herunder styrke den nasjnale advkatfreningen til å bli en sterk g uavhengig rettsplitisk aktør. Nrad finansierer 90 % av prsjektutgiftene g Advkatfreningen 10 %. Bistandsadvkatutvalget Utvalget skal spre kunnskap g frståelse fr de utfrdringer frnærmede møter i strafferettspleien. Kvinneutvalget Utvalget jbber fr å fremme innsikt g kunnskap i kvinnelige advkaters utfrdringer i advkatbransjen g øke andelen kvinnelige advkater. Utvalget avhlder jevnlig seminarer, hvr særlig karriereutvikling har vært tema den senere tid. Meklingsutvalget Utvalget arbeider fr utbredelse g utvikling av instituttet «mekling ved advkat», herunder prmtering g kvalitetssikring av meklingsarbeid. Utvalget skal fremver ha fkus på tre satsningsmråder: - Familierett - Enterprise - Fast eiendm Utvalget ønsker å styrke grunnpplæringen g videreutdannelsen av advkatmeklere i samarbeid med JUS. Meklingsutvalget gdkjenner nye advkatmeklere etter søknad. Aksjns- g prsedyregruppen Aksjns g prsedyregruppen har vært aktiv i seks år, g har tatt imt saker fra asylsøkere g innvandrere sm har fått endelig avslag fra utlendingsmyndighetene. Gjennm et samarbeid med en rekke advkatfirmaer blir det gitt gratis advkathjelp til et utvalg av disse sakene. Prsjektets aksjnsaktivitet (dvs. mttak, behandling g verføring av saker) sluttet i løpet av annet halvår Frsvarergruppen I juni 2012 ble Frsvarergruppen av 1977 innlemmet sm egen faggruppe i Advkatfreningen under navnet Frsvarergruppen. Frsvarergruppen erstattet Advkatfreningens lvutvalg fr straff- g straffeprsess. Frsvarergruppens frmål er å styrke siktedes rettsstilling, styrke frsvarerllen g styrke frsvarernes interesser. Frsvarergruppen er en aktiv høringsinstans - med eget høringsutvalg. Utvalg fr yngre advkater Utvalget fr yngre advkater har sm frmål å fremme yngre medlemmers interesser g deltakelse i freningens arbeid. Alle medlemmer under 40 år regnes i denne sammenheng sm yngre advkater. Utvalget består av representanter fra Yngre advkater Osl krets, Yngre advkater Stavanger, Yngre advkater Bergen, Yngre advkater Trndheim g Yngre advkater Trmsø. Frum fr de stre advkatfirmaene Frumet består av representanter fra Advkatfreningen g fra de 10 største advkatfirmaene i Osl. Frumet møtes jevnlig fr å diskutere spørsmål sm er av særlig betydning fr de stre advkatfirmaene. Eiendmsmeglingsgruppen Faggruppe fr advkater sm påtar seg ppdrag innenfr eiendmsmegling. Advkatfreningens årstale. DEN NORSKE ADVOKATFORENING 4

5 I den årlige årstalen tar Advkatfreningens leder pp aktuelle rettsplitiske spørsmål. Blant temaene kan nevnes advkaters uavhengighet, taushetsplikt g bruk av glattceller, g fra de siste t årene, bruk av sakkyndige i dmstlene g straffenivået i Nrge. Undervisning i sklene I frbindelse med Advkatfreningens 100 års jubileum utarbeidet man rllespillet Rett eller galt, sm siden lanseringen har blitt spilt i gdt ver 500 skleklasser. Talentprisen Advkatfreningens talentpris ble etablert i Prisen går til det firma sm best evner å finne, vinne g behlde juridiske talenter uavhengig av kjønn g etnisk bakgrunn. Frmålet med prisen er å vise frem at advkatbransjen er attraktiv fr juridiske talenter, g at bransjen møter vår tids muligheter på en ffensiv g inkluderende måte. Prisen deles ut under den stre advkatfesten sm en del av Advkatenes fagdager. 2. Medlemsservice Medlemshenvendelser: Henvendelser fra medlemmene dekker en rekke frhld hvrav er allerede nevnt spørsmål sm gjelder advkatetikk g drift av advkatvirksmhet. I tillegg kan nevnes spørsmål i tilknytning til advkatbevilling g ansettelseskntrakter frtrinnsrett til prøvesak fr HR, ppnevning av vldgiftsdmmer ppnevning av mekler ved tvist mellm advkater. Utvikle g frvalte freningens medlemstilbud Advkatfrsikringen, prfesjnsansvarsfrsikring, eiendmsmeglingsfrsikring styreansvarsfrsikring g sykeavbruddsfrsikring Bbestyrer g bstyrerfrsikring. Rabattavtaler Etterutdanning Advkatfreningen har vedtatt regler fr etterutdanning sm må følges av alle freningens medlemmer. Kravet er 80 timer etterutdanning, hvrav 5 timer i advkatetikk, i en peride på 5 år. Etterutdanningen skjer i hvedsak i regi av Juristenes Utdanninssenter (JUS) sm er eid av Juristfrbundet g Advkatfreningen, men gså ved at kretsene arrangerer en rekke kurs lkalt i løpet av 5 års periden. Advkatenes Fagdager Landets største advkatarrangement sm ver t dager samler ver tusen advkater. Det arrangeres kurs/seminarer innenfr alle sentrale felter av jussen g Fagagene avsluttes med en mttakelse fr nye advkater g en festmiddag. I 2013 deltk til sammen 1600 på disse arrangementene DEN NORSKE ADVOKATFORENING 5

6 Publikasjner Temahefter (bl.a. mva, rganisering av advkatvirksmhet, RGA m/kmmentarer) Advkathåndbken Bistand til advkater i krise Det er en egen Støttefrening sm vil kunne stille midler til rådighet sm ledd i bistand til advkater sm er i krise, f.eks. på grunn av sykdm, persnlige prblemer sv. 3. Etikk g disiplinærfrhld Saksfrbereder alle klagesaker fr disiplinærutvalget. Gjennmsnittlig saksbehandlingstid er 5,9 måneder, litt bedre enn målet på 6 måneder. Sekretariat fr Disiplinærnemnden. Overføring av disiplinærbeslutninger til Lvdata. Ansvar fr Behandlingsregler fr Advkatfreningens disiplinærutvalg, g eventuelle endringer i Regler fr gd advkatskikk. Retningslinjer fr frsvarere g retningslinjer fr bistandsadvkater Eksklusjnsaker. Publikumsvakten sm håndterer alle innkmmende g utgående henvendelser til publikum. Osl krets: sekretariat fr Osl krets g Yngre advkater Osl krets. Prtal fr disiplinærsakene Advkatfreningen ønsker å frbedre dagens klagesaksbehandling i disiplinærutvalget g Disiplinærnemnden. En arbeidsgruppe har jbbet grundig med å kartlegge dagens klagerdning, hvilke mål man ønsker å ppnå med et virtuelt arbeidsrm, hvilke funksjner et slikt system må ha g hvilke gevinster sm kan ppnås. Et virtuelt arbeidsrm skal benyttes av både Disiplinærnemnden g disiplinærutvalget. 4. Kmmunikasjn Bistå de øvrige teamene med rådgivning g tjenester innenfr kmmunikasjn, påvirkning g markedsføring. Overvåke mediebildet fra dag til dag g bidra til at utfrdringer håndteres best mulig av riktig persn. Ha førstelinjemttak fr henvendelser fra mediene, g krdinere kntakt med riktig persn fra ledelse, lvutvalg eller annet kmpetansemiljø. Drifte, kvalitetssikre, videreutvikle g markedsføre freningens nettsteder, g drifte g videreutvikle freningens knter på ssiale medier fra dag til dag. Advkatenhjelperdeg.n besøkende i Nettstedet utsettes nå fr stadig større knkurranse, ne sm gir et behv fr bedre brukerundersøkelser, markedsføring g ikke minst tilpasning til mbile plattfrmer. Advkatfreningen.n. Nye g frbedrede nettsider på plass i februar Gjennm året har vi (med hjelp fra krefter i g utenfr freningen) utviklet ny struktur g design, vi har gjennmgått, ppdatert g kvalitetssikret et enrmt antall undersider, g vi har utviklet nytt innhld sm «Bli advkat», «Min side» etc. Twitter Facebk LinkedIn DEN NORSKE ADVOKATFORENING 6

7 Frmidle g markedsføre freningens allmennyttige innsats (høringsuttalelser, rettsplitisk arbeid etc.) til medier g publikum, g aktivt selge gde saker m advkater g Advkatfreningen inn til mediene. Frmidle freningens prdukter g tjenester, myndighetspåvirkning, medlemsfrdeler, verdien av MNA etc. til medlemmene. Bistå generalsekretær g hvedstyre med å få gd versikt ver mediebildet, g bidra til å tlke g håndtere det på beste måte. Bistå freningens leder g generalsekretær ved utarbeidelse av taler g krnikker, månedlige kmmentarer i Advkatbladet etc. Ny designmanual. Herunder ønsker vi å revitalisere vår brevmal, våre visittkrt, malen fr e-pst, våre frsikringspapirer g andre viktige kmmunikasjnsflater mt medlemmer, publikum g samfunn. Mer aktiv g synlig plass i samfunnsdebatten bl.a. ved å arrangere frkstmøter fr medlemmer, plitikere, jurnalister g publikum. 5. Øknmi, persnal g administrasjn Advkatfreningens regnskapsføring g regnskapsrapprtering, budsjettering. Fakturering av kntingent, abnnement, annnser. efaktura skal etableres fr å tilfredsstille statens krav. Frvaltning g utvikling av de administrative IKT-systemene. Teamet har gså en krdinatrrlle mt ekstern IKT leverandør. I løpet av 2013 har vi implementert flere nye IKT systemer (CRM system, telefnsystem, øknmisystem). Fase 2 i CRM systemet vil bli etablert i Pst g arkivfunksjnen, med dkumenthåndteringssystemet edocs. Persnal g lønnsadministrasjn, reiseregninger, fravær, HMS g et verrdnet ansvar fr internkntrllen i sekretariatet. Obligatriske etterutdanningen. Lansering av nytt kursregistreringssystem g avslutning av inneværende 5- års peride fr den bligatriske etterutdanningen. I løpet av året vil vi gså legge til rette fr at eksterne kursleverandører skal kunne registrere deltakere (medlemmer) på kurs. Det vil bli stilt krav m at eksterne kursleverandører sm ønsker frhåndsgdkjenning av kurs må registrere deltakerne (medlemmer) i kursregistreringsprtalen. Planlegging g gjennmføring av møter i hvedstyret g representantskapet, samt ppnevnelser til freningens lvutvalg. Freningens finansstrategi. Kretshåndbk Utarbeide en elektrnisk håndbk til kretsene. Håndbken er tenkt å være et hjelpemiddel til alle sm sitter i kretsstyre g vil innehlde mye nyttig infrmasjn. Nytt intranett skal etableres i 2014 Dkumentasjn av interne rutiner (Administrasjnshåndbk). Abnnementsadministrasjn. Etablere en kundevennlig, digital løsning fr tegning, endring eller ppsigelse av abnnementer via Advkatfreningens nettside. ******* DEN NORSKE ADVOKATFORENING 7

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Den generelle delen av læreplanen

Den generelle delen av læreplanen Den generelle delen av læreplanen INNLEDNING 2 DET MENINGSSØKENDE MENNESKE 3 KRISTNE OG HUMANISTISKE VERDIER 3 KULTURARV OG IDENTITET 4 DET SKAPENDE MENNESKE 5 KREATIVE EVNER 5 TRE TRADISJONER 6 KRITISK

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret

Bestemmelser for utdanning i Forsvaret Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret fastsettes til bruk i Frsvaret Akershus festning, 10. desember 2012 Luise Kathrine Dedichen Kntreadmiral Sjef Frsvarets høgskle Bestemmelser fr utdanning i Frsvaret

Detaljer

Sportsplan for HIL Håndball

Sportsplan for HIL Håndball Sprtsplan fr Hkksund IL Håndball Mål g handlingsplan Gjelder fr periden 1.08.14-30.08.16 MÅLSETTING FOR HIL HÅNDBALL: Hvedmål: Bredde g kvalitet. Hvedmål fr HIL Håndball er å tilby håndballaktiviteter

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD OG MOBBING Kippermen ungdmsskle 1 Handlingsplan fr Kippermen ungdmsskle mt krenkende adferd g mbbing

Detaljer

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre havn, del 2 Vestre havn PLANPROGRAM Fastsatt av Bystyret 18. februar 2015 Frslag til planprgram fr Kmmunedelplan fr Kvadraturen g Vestre Havn, del 2 Vestre Havn Innhld

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10

Prosjektoversikt - Steinar Haugen - steinar@haugenconsulting.no Side 1 av 10 Prsjektversikt - Steinar Haugen - steinar@haugencnsulting.n Side 1 av 10 2010-?: Technebies, JCAT (pågår) JCAT er en applikasjn fr autmatisert vurdering av ferdighetstester fr prgrammerere. En prttype

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet:

Dette er en kort gjennomgang av hva vi vil spørre om når du kommer inn i søknadsskjemaet: Dette er en krt gjennmgang av hva vi vil spørre m når du kmmer inn i søknadsskjemaet: På de tre første skjemasidene ber vi m pplysninger m bedriften sm er søker. Vi trenger pplysninger m firmaet slik det

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering

- Info om prosjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres for å bedre deres vilkår? - Anonymisering Vedlegg 2 Intervjuguide arbeidsgiver - Inf m prsjektet ønsker å få innspill fra bedriftene hva kan gjøres fr å bedre deres vilkår? - Annymisering - Om bedriften Histrie: Hvr lenge eksistert, eierskap etc

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer