Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk plan 2014 2018 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo"

Transkript

1 Strategisk plan Senter fr Ibsen-studier Universitetet i Osl Illustrasjn: Erik Werenskild,

2 Innhld 1. Innledning... 3 Fakta Frskning... 3 Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling g publisering... 3 Virtuelt frskningssenter:... 3 Ibsens regibøker g annet Ibsen-relevant teaterarkivmateriale:... 4 Ibsen in Use... 5 Ibsen and Philsphy... 5 Scanguilt... 5 Traveling Texts... 5 Literature and Histry... 5 Ibsen in Translatin... 6 Mål 2. Internasjnalt frskningssamarbeid... 6 Mål 3: Frskningsveiledning g faglig miljøutvikling Utdanning Kunnskap i bruk Organisasjn, medarbeidere g øknmi

3 1. Innledning Senter fr Ibsen-studier har sm verrdnet mål å styrke Ibsen-frskningen nasjnalt g internasjnalt. Vi vil arbeide fr å befeste vår internasjnale psisjn sm det faglige sentrum fr Ibsen-frskningen, g vi vil videreutvikle våre nasjnale g internasjnale kntakter. Gjennm masterstudiet Ibsen Studies rekrutterer vi studenter g kmmende frskere fra hele verden. Det er viktig at arbeidet med å mdernisere g frbedre studiet frtsetter. Det er et mål at studiet etter hvert rekrutterer flere nrskspråklige studenter. Senteret vil frtsatt arbeide fr å styrke g utvide det grunnleggende dkumentasjnsarbeidet. Arbeidet med senterets egen Ibsen-samling står sentralt, det gjelder ikke bare bibliteket, men gså samlingen av audivisuelt materiale. Frmidlingsarbeidet skal frtsatt ha en sentral plass i virksmheten. Fakta Til Senter fr Ibsen-studier ligger det 4,9 vitenskapelige årsverk, hvrav 3 fulle stillinger, én 50 % nettredaktør g t 20 % prfessr II-stillinger. Fr å sikre høy faglig aktivitet g kvalifisert undervisning, er det nødvendig å ppretthlde dette antallet faglige stillinger. Det er 3,4 administrative stillinger ved senteret, t biblitekarer, en senirknsulent g en 20 % vitenskapelig assistent/førsteknsulent. De administrativt ansatte har et særlig ansvar fr å ivareta g bygge ut senterets samling av bøker g digitale ressurser. Sm frsknings- g undervisningssenter fungerer administrasjnen ved Senter fr Ibsen-studier sm senterets ansikt utad. Senter fr Ibsen-studier har et råd. Sammensetningen g ppgaver g myndighet er nedfelt i skriv m rådets mandat. 2. Frskning Hvedmålet innen frskningsvirksmheten er å følge pp UiOs g HFs strategiske planer. Vi vil bidra til at UiO skal styrke sin stilling sm frskningsuniversitet av høy internasjnal klasse (UiOs strategiske plan Strategi 2020 ). Senter fr Ibsen-studier vil realisere dette gjennm fkus på prsjektutvikling g publisering, internasjnalt frskningssamarbeid, frskningsveiledning g faglig miljøutvikling. Mål 1: Styrke frskningen: prsjektutvikling g publisering Virtuelt frskningssenter: Senter fr Ibsen-studier vil etablere et nettbasert frskningssenter. Det vil samle en rekke nettbaserte ressurser i ett virtuelt senter, sm vil bli et nyttig verktøy fr Ibsen- frskere, -studenter g andre interesserte verden ver. I tillegg til HIS-e g Ibsenbilbligrafien vil dette innehlde repertardatabasen IbsenStage, en relasjnell database med data m Ibsenppsetninger glbalt g histrisk. Denne er et resultat av et lengre samarbeid mellm senteret, Ibsen-net/NB g Flinders University i Australia. IbsenStage blir lansert i mars 2014 g vil utgjøre et avansert frskningsverktøy fr kvantitativ frskning. I denne frbindelse vil det gså knyttes kntakter til andre miljø sm jbber 3

4 med digital humanities innenfr dramafrskningen. På ne lengre sikt vil gså andre digitale ressurser utvikles. Til sammen vil det virtuelle frskningssenteret danne et knglmerat av ressurser sm vil gjøre at internasjnal Ibsen-frskning vil søke til senteret gså på nett, g man vil kunne prdusere frskning av verdi uten fysisk å være til stede ved senteret. Dette vil være en unik mulighet til å bli internasjnalt ledende innenfr digital humanities/digital humanira, sm er et felt i vekst. Det nettbaserte frskningssenteret vil bestå av følgende kmpnenter: 1) HISe, digital utgave av alle Ibsens skrifter, med faksimiler, kmmentarer g innledninger (ferdig våren 2014) 2) IbsenStage, en søkbar, hendelsesbasert repertardatabase fr nettbasert frskning, frmidling g dkumentasjn (lanseres i mars, seminar m databaser.) 3) Ibsen-arkivet, et muntlig histrie -arkiv 4) Ibsen-rmmet, et scengrafisk rm fr 3-D-visualisering av Ibsens scener (påbegynnes 2014, utvikles i samarbeid med University f Queensland, Australia) 5) Ibsenbibligrafien (eid av Nasjnalbibliteket) IbsenStage: Skal danne utgangspunkt fr utvikling av frskningsprsjekter g søknader m ekstern finansiering, på sikt utarbeidelsen av EU-søknad. Det er etablert internasjnalt frskningsnettverk med deltakere fra Eurpa, USA, Australia g Asia. Søke midler til Ibsen-rmmet Lansering av IbsenStage vitenskapelig seminar g allmenn event med Natinaltheatret i mars Ibsens regibøker g annet Ibsen-relevant teaterarkivmateriale: Senter fr Ibsen-studier g Universitetet i Bergen/Institutt fr lingvistiske, litterære g estetiske studier har gått sammen m å engasjere en arkivar ved Teaterarkivet i Bergen, Tve Jensen Hlmås, til å lage versikter ver Ibsens ntater i materiale i arkivet knyttet til hans tid ved Det nrske Theater i Bergen. Dette kan være tekstendringer, regibemerkninger, skisser g signaturer skrevet i sufflørbøker, rllehefter g annet til skuespillppsetninger. Hlmås versikter vil danne utgangspunkt fr arbeid med videre søknad m å digitalisere teatermaterialet g innlemme det i den elektrniske utgaven av Henrik Ibsens skrifter. Hlmås er i gang med arbeidet, men på grunn av flytting av arkivet blir hennes arbeid frskjøvet utver i Alt teatermateriale fra Henrik Ibsens hånd digitaliseres i et samarbeid mellm Teaterarkivet, Universitetet i Bergen, Nasjnalbibliteket g Senter fr Ibsenstudier. Teatermaterialet presenteres gjennm HISe på linje med Henrik Ibsens øvrige skrifter. Senteret har ansvar fr å utarbeide innledninger, sakspplysninger g kmmentarer. 4

5 Materialet innlemmes i IbsenStage Ibsen in Use Ibsen in Use bygger videre på arbeidet innenfr Ibsen Between Cultures g vil særlig undersøke bruken av Ibsens skuespill i ssiale g plitiske sammenhenger, nasjnalt g internasjnalt, men med hvedfkus på nyere tid. En søknad er alt sendt til frskningsrådet, men den nådde ikke pp i knkurransen m midler. Et prsjekt sm ivaretar innrettingen mt bruken av Ibsen i frskjellige sammenhenger, digital humanities-aspektet g fkuset på kulturell glbalisering skal utvikles videre. Å utvikle en frbedret søknad m ekstern finansiering. Ibsen and Philsphy Prsjektet Ibsen and Philsphy består av et samarbeid mkring tre seminarer med Ibsen g filsfi sm verrdnet tema. Dette er et samarbeid mellm Jhns Hpkins University, Baltimre g Temple University, Philadelphia. Seminarene arrangeres ved Temple University, Philadelphia (mai 2013, Skepticism), Jhns Hpkins University (mai 2014) g UiO (2015). Målet er at seminarene skal resultere i publikasjner (individuelle publikasjner, g muligens en felles publikasjn til slutt). Scanguilt Prsjektet Scandinavian Narratives f Guilt and Privilege in an Age f Glbalizatin er et av HFs tre tematiske frskningsmråder, g der hensikten er å utfrske en ny type samtidsfrtellinger m skyld g skam i Skandinavia. Henrik Ibsens verker er viktige intertekster fr denne nyere litteraturen. Frde Helland g Ellen Rees deltar i prsjektet. Delta i tema-relaterte seminarer. Publisering av bearbeidede seminarinnlegg i artikkelsamling g individuelle artikler. Traveling Texts Prsjektet Traveling Texts er gså ett av HFs tre tematiske frskningsmråder. Prsjektet har fkus på versettelse g glbal spredning av tekster, ideer g verdier gjennm versettelse. Helland deltar i prsjektet. Literature and Histry Prsjektet Literature and Histry består av et samarbeid mellm høgsklene i Vlda g Telemark g Senter fr Ibsen-studier mkring frhldet mellm litteratur g histrie. Ellen Rees deltar i prsjektet. Seminarer knyttet til tre arbeidspakker Publisering av bearbeidede seminarinnlegg i artikkelsamling g individuelle artikler 5

6 Ibsen in Translatin Prsjektet Ibsen in Translatin er nå utvidet til å mfatte alle Ibsens 12 samfunnsdramaer, versatt til åtte frskjellige språk. Målet er at prsjektet fullføres i løpet av 2016, med kvalitetssikrede versettelser sm resultat. Det vil gså være et mål at versettelsene skal bidra til å knytte nye kntakter, g på sikt styrke Ibsen-frskningen lkalt. Mål 2. Internasjnalt frskningssamarbeid Alle prsjektene venfr, unntatt teaterarkivet, er internasjnale frskningssamarbeid. Styrket internasjnalt samarbeid Internasjnalt prsjektsamarbeid g frskningsutveksling (prsjektene ver er eksempler på dette) Søke mer frmalisert samarbeid med miljøer g enkeltpersner med tanke på EU-søknader. The XIV Internatinal Ibsen-Cnference, in Vienna, 2015 (den internasjnale Ibsen-kmiteen, hvr Helland g Sæther representerer senteret, deltar i planleggingen) Utvikle samarbeid med University f Hyderabad i frbindelse med prsjektet Ibsen Between Traditin and Cntempraneity Helland deltar i prsjektet Restaging Shakespeare and Ibsen thrugh Cntemprary Visualisatin Technlgies: A New Cntributin t Theatre Histry, ledet av prf. Janne Tmpkins, University f Qeensland, Australia. Mark Sandberg ved University f Califrnia, Berkeley søker midler gjennm Peder Sather-senteret til et samarbeidsprsjekt med Senter fr Ibsen-studier Mål 3: Frskningsveiledning g faglig miljøutvikling Det er en sentral ppgave fr senteret å kunne bidra til å styrke rekrutteringen til Ibsen-frskningen nasjnalt g internasjnalt. Å kunne tilby frskningsveiledning til stipendiater g studenter i inn- g utland er derfr en viktig g krevende ppgave fr senteret. Sentralt fr å nå dette målet, er å skape et faglig miljø sm er sjenerøst, anerkjennende g kritisk. Styrke samarbeidet med Universitetet i Trmsø gjennm Narve Fulsås g Tre Rems prsjekt Det mdern Gjennmbrudd. Det planlegges et ppfølgingsseminar til seminaret hldt ved Ibsensenteret høsten Utvikle samarbeid med University f Washingtn (Seattle, USA) pprettet gjennm Ellen Rees status sm affiliate assciate prfessr. En ppgradering av senterets undervisning til gså å mfatte PhD-nivå, vil bidra til å gjøre Senter fr Ibsen-studier internasjnalet rettet gså på utdanningssiden H.C. Andersen-senteret har en rekke faglige berøringspunkter med ss, g vi vil arrangere et felles seminar med fkus på glbale perspektiver i løpet av 2014/

7 3. Utdanning Til Senter fr Ibsen-studier ligger mastergradsstudiet i Ibsen Studies. Det verrdnete målet fr utdanningen ved senteret er at mastergradsstudiet styrkes g frbedres videre. Det er i hvedsak utenlandske studenter ved senteret. Det har de siste årene kmmet flere nrske/nrdiske studenter, både på bachelr- g masternivå. Et underrdnet mål er å styrke Senterets tilbud fr bachelrstudenter g enkeltemne-studenter på begge nivåene, dette fr å tiltrekke flere studenter generelt. Det har blitt utviklet et intrduserende Ibsen-emne sm undervises på nrsk, i samarbeid med ILN. Dette er gjennmført høsten Vi vil evaluere emnet g vurdere m dette er ne sm skal videreføres. Målene er å vise at Ibsen-studier er et bredt frskningsfelt g rekruttere flere Ibsenmasterstudenter, enten på Ibsensenteret eller ILNs masterprgram i nrdisk litteratur. Øke antall nrske/nrdiske studenter, både på bachelr- g masternivå, samt å øke antall enkeltemnestudenter på begge nivåene Framheve Senter fr Ibsen-studiers tverrfaglige prfil g ved å gjøre infrmasjnene m Ibsen Studies lett tilgjengelig fr de øvrige studentene ved ILN, HF generelt, g andre nrdiske universiteter Det må tydeliggjøres at studentene kan avlegge eksamener på nrsk eller et av de andre nrdiske språkene, slik at emner fra Ibsen Studies kan inngå i en nrdiskgrad Seminar fr unge Ibsen-studenter (Bachelr- eller master-nivå), g/eller essayknkurranse Vurdere å utvikle en 40-gruppe innen Ibsen-studier på bachelrnivå Vurdere å utvikle gruppeveiledning på masterppgaver Studieinfrmasjnen på Ibsen-senterets nettsider må kvalitetssikres g gjøres tilgjengelige fr gså nrskspråklige studenter Systematisere såkalte heisemner, slik at det er klart at alle IBS-emner går både på bachelr- g masternivå, g tydeliggjøre frskjellen i kravene til de ulike nivåene 4. Kunnskap i bruk Frmidlings- g dkumentasjnsarbeidet har en sentral plass ved Senter fr Ibsen-studier. Til senteret ligger t biblitekarstillinger, hvr én har ansvar fr Ibsen-bibligrafien, g den andre har ansvar fr bk- g AV-samlingen. I langtidsperiden vil begge biblitekarene gå av fr alderspensjn, g det er nødvendig å spesifisere hvilke ppgaver ny/nye biblitekar(er) bør ha. Ny Ibsen-litteratur g relevant referanselitteratur anskaffes løpende til bibliteket g katalgiseres i BIBSYS. Det legges vekt på å ppspre g anskaffe videer av Ibsen-ppsetninger g -filmer. I september 2013 fikk Ibsenbibligrafien samme brukergrensesnitt sm de andre frfatterbibligrafiene ved Nasjnalbibliteket. De ca bibligrafiske pstene ble verført fra Mikrmarc til Bibsys (men freløpig ikke knvertert), g nye pster etter dette tidspunktet registreres direkte i Bibsys-basen. Ibsenbibligrafien ppdateres daglig. Biblitekarene veileder i bruken av Bibsys, Ibsen-bibligrafien g -samlingen, g deltar i undervisningen av studentene ved behv. 7

8 Øke antall pster i Ibsenbibligrafien samt å redigere, frbedre g bygge ut de eksisterende pstene i samarbeid med Nasjnalbibliteket Bygge pp samlingen av grunnlagsdkumenter g ny, relevant litteratur Oppretthlde g videreutvikle kntakten med biblitekarer g andre dkumentalister i inn- g utland 5. Organisasjn, medarbeidere g øknmi Hvedmål fr rganisasjn g medarbeidere er å legge frhldene til rette fr frskning, undervisning, dkumentasjn g frmidling. En frutsetning fr dette er frtsatt gd øknmistyring, g gd kmmunikasjn internt g eksternt. Langtidsbudsjettet viser et akkumulert underskudd på ca. 1,7 mill. Overskuddet fra 2013 til 2014 er da tatt høyde fr. Senteret bør innhente eksterne midler sm gir gd øknmisk uttelling fr å bedre den øknmiske situasjnen i langtidsperiden. Det kreves gde administrative rutiner fr å ta hånd m den daglige, administrative driften. Det er derfr nødvendig med vedlikehld g ppdatering av kmpetansen dette krever. Senter fr Ibsen-studiers nettsider er viktig kilde til frmidling av infrmasjn m senterets frsknings- g undervisningsvirksmhet g materiale g tjenester. I langtidsperiden blir det viktig å arbeide målrettet fr å bygge ut g kvalitetssikre nettsidene. Frem til 2014 har vi hatt en 50 % nettredaktørstilling tilknyttet instituttet, men denne halve stillingen er nå plassert sentralt ved HF. Gjennmføre tiltak fr å styrke den faglige kmpetansen i administrasjnen Administrasjnen ved senteret skal samarbeide med administrasjnen ved ILN g arbeide mt en felles strategi Senterets database ver internasjnale g nasjnale kntakter skal bygges ut g vedlikehldes Senterets nettsider skal videreutvikles g ppdateres fr å sikre at disse blir mest mulig presise g relevante Opprette samarbeid med nettredaksjnen ved HF m rutinemessig retting g ppdatering av senterets nettsider 8

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen:

Advokatlovutvalget. Dato 7.4.2014 Docsnr. #176092 Advokatforeningens oppgaver. Kort om Advokatforeningen: Til Advkatlvutvalget Fra Advkatfreningen Dat 7.4.2014 Dcsnr. #176092 Emne Advkatfreningens ppgaver Krt m Advkatfreningen: Advkatfreningen har i dag ver 8000 medlemmer, hvrav ca. 6100 privatpraktiserende

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

UMBs historiske samlinger

UMBs historiske samlinger UMBs histriske samlinger FASE II Sluttrapprt 04.06.2012 Redaktør: Jnas Løvaas Gjerstad Side1 Innhld Prsjektets frmål... 4 Innledning... 4 Prsjektets mål... 4 Finansiering... 4 Avtaleverk UMB g NLM... 5

Detaljer

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014

Sluttrapport for NPP-prosjektet Recruit and Retain. Marianne Vanem, prosjektleder juli 2014 Sluttrapprt fr NPP-prsjektet Recruit and Retain Marianne Vanem, prsjektleder juli 2014 1 Innledning... 4 1.1 Nrthern Periphery Prgramme (NPP)... 4 1.2 Bakgrunn... 5 1.3 Partnerlandene i Recruit and Retain

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013

Virksomhetsplan 2014. Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling. Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Virksmhetsplan 2014 Grønn kunnskap er avgjørende fr bærekraftig utvikling Vedtatt av landsstyret 9. desember 2013 Halvårsrapprtering lagt frem fr landsstyret 26. september 2014 0 Innhld 1. Situasjnsbeskrivelse...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14

MASTER i REgnSkAp og REviSjon 2013/14 EFMD MASTER i REgnSkAp g REviSjn 2013/14 Ft: Niclas Turrenc TyngdEn du TREngER Handelshøysklen BI samarbeider tett med næringslivet fr å kunne tilby studentene en næringslivsrientert utdanning sm hlder

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS)

Programmandat. Program: Virksomhetsstyring (VIS) 1 / 14 Prgram: Virksmhetsstyring (VIS) Srt tekst = felles tekst fra mal pr 25.april 2013 Blå tekst = utkast prgramspesifikk tekst Versjn 0.9 GODKJENT AV: Navn / Organ Rlle Stilling Dat Frnyingsstyret Prsjekteier

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kartlegging av materiale på nettet

Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Kartlegging av materiale på nettet Intrduksjn Hvr strt er det nrske internettet? Kartlegging g arkivering Nettarkivet i Danmark Andre versikter Trafikkdata Autmatiske

Detaljer

Eksempel: Bologna-prosessen og arbeidet for the European Higher Education Area (EHEA), Strategien Europe 2020 og flaggskipet Youth on the Move.

Eksempel: Bologna-prosessen og arbeidet for the European Higher Education Area (EHEA), Strategien Europe 2020 og flaggskipet Youth on the Move. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID NOTAT Til: Fra: Arkivref.: Dat: Avdeling fr frskning g utviklingsarbeid Avdeling fr utdanning Håkn Fttland, senirrådgiver, AFU Tnje Merete

Detaljer

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune

STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER. Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag Fylkeskommune Oppdragsgiver Steinkjer kmmune g Nrd-Trøndelag Fylkeskmmune Rapprttype Utredning - Frstudie Sluttrapprt - Januar 2013 STEINKJER SOM ADMINISTRASJONSSENTER DEN SAMLA KOMPETANSEN OG INNOVASJONSMULIGHETER

Detaljer

Grunnlag for Teknas IKT politikk

Grunnlag for Teknas IKT politikk Grunnlag fr Teknas IKT plitikk Innhld Innledning... 2 Persnvern g digitale rettigheter... 3 IKT sm allmennkunnskap... 5 Nasjnal infrastruktur... 6 IKT g samfunnsutvikling... 7 Arbeidsmarked... 8 Grønn

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2015-03-16 1 (6) Relasin Etiske retningslinjer fr TeliaSneraknsernet TeliaSnera har vedtatt disse retningslinjene. Vi frventer at alle ansatte i TeliaSnera g datterselskaper følger retningslinjene i sitt

Detaljer

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen

FREMTID for Seniornett Norge. et bakgrunnsnotat for diskusjonen FREMTID fr Senirnett Nrge. et bakgrunnsntat fr diskusjnen 12.04.2013 BUDSKAP: Senirnett har et sterkt behv fr selv å kunne frme sin egen fremtid! Vi kan vanskelig leve fra år til år med str uvisshet rundt

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer