Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213"

Transkript

1 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser: 1. Denne enheten må ikke forårske skdelige forstyrrelser. 2. Enheten må tåle eventuelle forstyrrelser forårsket v nnet utstyr, herunder forstyrrelser som kn forårske uønsket drift. Denne enheten er i smsvr med FCC-reglene. Endringer eller modifiksjoner v utstyret som ikke er godkjent skriftlig v MotorGuide, kn frt rukeren tilltelsen til å ruke utstyret. MotorGuide Pinpoint GPS-systemet er i smsvr med stndrden Industry Cnd RSS-210. Se RSS- GEN Koden "IC:" forn sertifiserings-/registreringsnummeret viser re t registreringen le gjort på grunnlg v en smsvrserklæring som ngir t de tekniske spesifiksjonene til Industry Cnd er innfridd. Koden "IC:" forn sertifiserings-/registreringsnummeret ntyder ikke t Industry Cnd hr godkjent utstyret. EU-smsvrserklæring Attwood Corportion erklærer med dette t Motorguide Pinpoint GPS-systemet er i smsvr med viktige krv og ndre relevnte estemmelser i R&TTE-direktivet 99/5/EF. En kopi v den originle EU-smsvrserklæringen finner du på vårt nettsted på Miljøsmsvrserklæring Alle MotorGuide-produkter som er underlgt WEEE-direktivet 2002/96/EF, er i smsvr med WEEEmerkekrvene. Slike produkter er merket med WEEE-symolet (utkrysset søpleksse, som vist nedenfor) i smsvr med europeisk stndrd EN Symolet på produktet eller emllsjen ngir t dette produktet ikke må kstes smen med nnet husholdningsvfll. I stedet er det ditt nsvr å kste kssert utstyr ved å gi det til en godkjent miljøstsjon for resirkulering v kssert elektrisk og elektronisk utstyr. Seprt innsmling og resirkulering v kssert utstyr når det skl kstes, vil hjelpe til å evre nturressurser og sørge for t utstyret resirkuleres på en måte som ivretr helse og miljø. Du kn få mer informsjon om hvor du kn levere vfll for resirkulering ved å kontkte lokle myndigheter eller stedet der du kjøpte produktet. Tkk Tkk for t du kjøpte MotorGuide Pinpoint GPS-nvigsjonssystemet. Pinpoint GPS-nvigsjonssystemet er eregnet på å øke presisjonsstyringen og funksjonliteten til MotorGuide-dorgemotorer. Vi er trygge på t Pinpoint GPS vil gi deg mnge fntstiske fiskeopplevelser, og vi setter pris på t du hr vlgt MotorGuide. nor i 2014 Mercury Mrine Pinpoint GPS 90-8M

2 Grntimelding Produktet du hr gått til innkjøp v, leveres med en Begrenset grnti fr MotorGuide. Grntivilkårene er fremstt i delen Grntiinformsjon i denne håndoken. Grntierklæringen inneholder en eskrivelse v dekningens vrighet, viktige frskrivelser og egrensninger når et gjelder ersttning, og nnen relevnt informsjon. Vi er deg lese gjennom denne viktige informsjonen. Disse eskrivelsene og spesifiksjonene vr gjeldende på tidspunktet d denne håndoken le godkjent for trykking. MotorGuide, som hr som mål å gjøre kontinuerlige foredringer, foreholder seg derfor retten til å stnse produksjonen v modeller når som helst for å endre spesifiksjoner, utførelser, metoder og prosedyrer uten vrsel og videre forpliktelse. MotorGuide, Lowell, Michign, USA. Mercury Mrine Egle og Lowrnce er registrerte vremerker for Nvico Inc. Grmin er et registrert vremerke for Grmin Ltd. Humminirder et registrert vremerke for Johnson Outdoors Mrine Electronics, Inc. Vexilr er et registrert vremerke for Vexilr, Inc. Informsjon om vremerker og opphvsrett MERCURY MARINE. Med enerett. Reproduksjon v hele eller deler dokumentsjonen er forudt hvis ikke smtykke er innhentet. Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, Circle M med ølgelogo, K-plnes, Mriner, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury med ølgelogo, Mercury Mrine, Mercury Precision Prts, Mercury Propellers, Mercury Rcing, MotorGuide, OptiMx, Quicksilver, SeCore, Skyhook, SmrtCrft, Sport-Jet, Verdo, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Wter og We're Driven to win er registrerte vremerker som tilhører Brunswick Corportion. Pro XS er et vremerke som tilhører Brunswick Corportion. Mercury Product Protection er et registrert servicemerke som tilhører Brunswick Corportion. ii nor

3 Grntiinformsjon MotorGuide To års egrenset grnti... 1 Montering og ruk v produktet Montere Pinpoint GPS modulene... 3 Bruke Pinpoint GPS systemet Servicessistnse for eier Spørsmål som ofte stilles og feilsøking Hjelp til service nor iii

4 nor iv

5 GARANTIINFORMASJON MotorGuide To års egrenset grnti TA VARE PÅ DEN OPPRINNELIGE KJØPSKVITTERINGEN ELLER SALGSAVTALEN. 1. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t Pinpoint GPS-komponentene som enyttes til rekresjonsformål, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i to år fr kjøpsdtoen. 2. For å få utført servicereid under grntien, må kjøperen levere eller returnere enheten (i forsikret tilstnd og med frkten forhåndsetlt) til en utorisert serviceforhndler for MotorGuide. ENHETEN SKAL IKKE RETURNERES TIL SALGSSTEDET, med mindre dette også er et utorisert serviceverksted. Produkter som returneres per post skl pkkes omhyggelig og inneholde en eskrivelse prolemets ntur og/eller hvilken service som ønskes, i tillegg til kundens dresse og telefonnummer. For å få utført reid under grntien, må en kopi v kvitteringen, slgsvtlen, registreringsekreftelsen eller nnet kjøpsevis, legges ved produktet som returneres. Grntikrv vil ikke godts hvis ikke kjøpsevis for dorgemotoren eller nnen registreringsekreftelse eller slgsvtle for motoren, fremlegges. 3. MotorGuide vil, etter egen vurdering, reprere eller ersttte elementer som dekkes under disse grntietingelsene. Verken MotorGuide eller MotorGuide-serviceforhndlere er nsvrlige for skder på MotorGuide-produkter som skyldes reprsjoner som er utført v ndre enn en utorisert MotorGuide-serviceforhndler. Hverken MotorGuide eller Attwood er nsvrlige for svikt eller skde som skyldes uriktig instllsjon, oppsett eller klrgjøring, eller for feil som skyldes tidligere service eller reprsjon. 4. Det grnteres overfor den opprinnelige kjøperen t Pinpoint GPS-komponentene som enyttes til kommersiell eller offentlig ruk, vil være fri for friksjonsfeil og mterildefekter i ett (1) år. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i ervervsøyemed, eller ll ruk v produktet som genererer inntekt i en del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re leilighetsvis rukes til slike formål, herunder lnt nnet utleie, guiding, fiskeferier smt lignende forretningsdrift. Grntien kn ikke overføres til etterfølgende kjøper. Mercury Product Protection-plnen er ikke tilgjengelig for kunder med kommersiell ruk eller innen det offentlige. 5. Grntidekningen er tilgjengelig for kunder som kjøper produktet fr en utorisert forhndler eller en detljhndler som er utorisert v MotorGuide til å distriuere produktet i det lndet slget le gjennomført. Grntiens dekning og vrighet vrierer etter hvilket lnd eieren hr osted i. Den egrensede grntien trer i krft på den dtoen produktet selges til kjøperen, eller på den dtoen produktet først lir ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Reprsjon eller utskiftning v deler, eller utførelse v service under denne grntien, forlenger ikke grntien utover den opprinnelige utløpsdtoen. Grntikmpnjer omfttes ikke v denne erklæringen, og dekningen kn vriere mellom ulike kmpnjer. Grntien gjelder ikke for produkter som enten ikke er solgt eller ikke er ttt i ruk innen seks år fr produksjonsdto. 6. Vi foreholder oss retten til å foret konstruksjonsforedringer på enhver dorgemotor eller tilehør uten derved å forplikte oss til å foret disse på tidligere produserte dorgemotorer eller tilehør. 7. Denne grntien omftter ikke: 1) opphling, sjøsetting, tuing eller lgring, frktkostnder og/eller reisetid, telefon- eller leieutgifter v noen type, uleilighet eller tpt tid eller inntekt, eller ndre følgeskder; 2) fjerning eller utskifting v åtskillevegger eller ndre mteriler, på grunn v åtens utforming, for å få tilgng til produktet; 3) frkopling og tilkopling v fstklede dorgemotorer. 8. OPPHØR AV DEKNING: Grntidekningen kn opphøre for produkter ved tvungen tilkelevering eller produkter som kjøpes på uksjon, fr et gjenrukssted, fr et utslg, fr et forsikringsselskp, fr uutoriserte åtforhndlere eller -yggere eller fr ndre tredjeprter. 9. ALLE TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN. GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DENNE GARANTIEN.UNDERFORSTÅTTE GARANTIER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIEN. ENKELTE DELSTATER/LAND TILLATER IKKE BEGRENSNINGER FOR VARIGHET NÅR DET GJELDER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, ELLER EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. DET ER DERFOR MULIG AT OVENNEVNTE BEGRENSNINGER ELLER EKSKLUSJONER IKKE GJELDER FOR DEG. DENNE GARANTIEN GIR DEG VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT DU I TILLEGG HAR ANDRE RETTIGHETER, SOM KAN VARIERE FRA LAND TIL LAND OG DELSTAT TIL DELSTAT. nor 1

6 GARANTIINFORMASJON For egne notter: Modellnummer Serienummer 2 nor

7 Montere Pinpoint GPS-modulene! ADVARSEL Før reid utføres i nærhet v komponenter i det elektriske systemet, skl tteriklene frkoples tteriet. Dette for å forhindre personskde eller skde på det elektriske systemet på grunn v utilsiktet kortslutning. 1. Strt med den negtive ( ) ledningen og kople dorgemotorens tterikler fr tteriet, eller t strømledningen ut v åtens strømkontkt. 2. Fjern de fem skruene under dorgemotorhodet. Fjern dekselet fr dorgemotorhodet Skrueplsseringer under dorgemotorhodet 3. Fjern kelmljen fr dorgemotorhodet. - - GPS-modulens festehull Kelmlje Sett den øvre GPS-modulen inn i dorgemotorhodet som vist, slik t GPS-kelen stikker ut v modulen nedenfr. Fest den øvre GPS-modulen til dorgemotorholdet med de to festeskruene. Skyv strømledningene over til den ene siden for å gjøre montering v GPS-kelen lettere. Før GPSkelen ut v dorgemotorhodet, gjennom åpningen i kelmljen som vist. MERK: Kelmljen er formet for å tillte t GPS-kelen føres under den. nor 3

8 VIKTIG: Du må ikke strmme festeskruene for mye eller ruke elektriske verktøy til å strmme skruene. c d - Øvre GPS-modul - Festeskruer (2) c - Feil føring v GPS-kelen ikke monter kelen her d - Kelmlje e - Uenyttet åpning for sonrkel f f - GPS-kel d e f Sett dekselet på dorgemotorhodet. Sørg for t kelmljen sitter fst i dorgemotorhodet og t ingen ledninger er i klem. Monter de fem skruene som holder dekselet fst til dorgemotorhodet. VIKTIG: Du må ikke strmme skruene for mye eller ruke elektriske verktøy til å strmme skruene. 4 nor

9 6. Forleng dorgemotorstmmen slik t den smmenkveilede strømledningen er så lng som mulig. Strt ved dorgemotorhodet, og vikle GPS-kelen rundt hver kveil på strømledningen inntil du kommer til det nedre feste. Dette vil plssere den kveilede GPS-kelen inne i kveilene til strømkelen Fjern sidepnelskruene fr hver side v dorgemotoren. Trekk sidedekslene vrsomt ort fr festet. Vær forsiktig så du ikke skder monteringstppene, og fjern sidedekslene fr egge sider v dorgemotoren Sidepnelskruer Monteringstpper nor 5

10 8. Fjern sttusindiktorlmpepnelet fr dorgemotoren ved å løfte det opp før du roterer det for å frigjøre utløserpedlen. Du må ikke kople sttusindiktorlmpepnelet fr dorgemotoren Monter den nedre GPS-modulen i den tomme åpningen, inn i dorgemotorsokkelen, i følgende rekkefølge: Plsser den nedre GPS-modulen forsiktig inn i den tomme åpningen. Før NMEA-kelen gjennom åpningene som vist, med kontkten stikkende ut v dorgemotorsokkelen. MERK: Hvis NMEA-kelen ikke lir rukt, kn den kveiles opp og li liggende inne i dorgemotorsokkelen. Fjern hetten fr hunn-gps-kontkten. Før hnn-gps-kontkten gjennom åpningen og kople den til hunn-gps-kontkten ved å stille inn pinnene og finne klffene i kontktene. Trykk kontktene smmen og drei deretter mutteren 1/4 omdreining mot høyre inntil den låses. Trykk den nedre GPS-modulen forsiktig inn i åpningen, til den sitter helt på plss. Fjern plstpluggen og før GPS-kelen gjennom åpningen i dorgemotorsokkelen. e d f g - - c - d - e - f - g - Sttusindiktorlmpepnel Ledningsunt for sttuslmper NMEA-kel Hunn-GPS-kontkt Hnn-GPS-kontkt Nedre GPS-modul GPS-kel c nor

11 10. Monter sttusindiktorlmpepnelet. Sørg for t ingen ledninger er i klem mellom sttusindiktorlmpepnelet og dorgemotoren, og t GPS-kelen er posisjonert som vist. - - Sttusindiktorlmpepnel GPS-kel Monter sidepnelene på dorgemotoren. Sørg for t sttusindiktorlmpepnelet sitter mellom sidepnelene som vist, og t ingen ledninger er i klem Sttusindiktorlmpepnel sitter ikke på plss feil Sttusindiktorlmpepnelet sitter mellom sidepnelene korrekt nor 7

12 12. Sørg for t ingen ledninger er i klem mellom sidepnelene og dorgemotoren. Strm sidepnelenes festeskruer Sidepnelskruer Monteringstpper KOPLE DEN HÅNDHOLDTE FJERNKONTROLLEN TIL DORGEMOTOREN Første gng dorgemotoren strtes må den håndholdte fjernkontrollen koples til dorgemotoren. Tilkoplingsprosedyren er oppført nedenfor: 1. Strt med den positive (+) ledningen, og kople dorgemotorens tterikler til tteriet. 2. Innen ti sekunder etter å h koplet til strømklene skl du trykke på venstrepil- knppen og høyrepilknppen på den håndholdte fjernkontrollen smtidig. Dorgemotoren vil vgi et lvt lydsignl for å ekrefte t den håndholdte fjernkontrollen er koplet til dorgemotoren. - - c - Venstre pilknpp Propellknpp Høyre pilknpp c Hvis du ønsker å slette den håndholdte fjernkontrollen fr dorgemotorens minne, trykker du på venstrepil-, høyrepil-og propell- knppene smtidig. Du må gjennomføre tilkoplingsprosedyren på nytt for å kunne ruke den håndholdte fjernkontrollen med dorgemotoren. 8 nor

13 KALIBRERING AV MONTERINGSVINKEL VIKTIG: Denne klireringen er påkrevet, og utføres normlt når GPS-modulene monteres. Den ør gjents når dorgemotoren flyttes fr én åt til en nnen. Denne klireringen kn gjøres med åten på eller ute v vnnet. - Venstresving c - c - d - e - Høyresving Mnuell modus #2-knpp #1-knpp e d VIKTIG: Det kreves en stedfst GPS-posisjon for å fullføre klireringen v monteringsvinkelen. Xi5 vil vgi et lydsignl når den hr innhentet en stedfst GPS-posisjon (i stndrd lydmodus) og GPSsttusindiktorlmpen tennes. 1. Slå på strømmen og sett ut dorgemotoren. Juster motorhøyden slik t motoren går klr v eventuelle hindringer ved svinging. VIKTIG: Hold deg på trygg vstnd fr propellen dorgemotoren er i driftsmodus.! ADVARSEL Roterende propeller kn føre til lvorlig personskde eller dødsfll. Motoren skl ikke strtes eller kjøres når den er ute v vnnet. nor 9

14 2. Bruk venstresving- og høyresving- knppene til å styre enheten slik t den vender rett fremover, prllelt med åtens kjøl, med nesekonet på den nedre enheten vendt fremover og propellen vendt kover. Båten vist ovenfr - Nesekon vendt mot ugen - Propell vendt mot hekken c - Prllelle linjer c Når den nedre enheten er posisjonert så prllelt med kjølen som mulig, skl du trykke inn og holde inne mnuell modus- knppen og deretter slippe knppene 1, 1, deretter 2 i rekkefølge. Dorgemotoren vil vgi et lydsignl, linke med sttusindiktorlmpen og deretter vende tilke til mnuell modus, og derved fullføre klireringen v monteringsvinkelen. KOMPASSKALIBRERING VIKTIG: Denne klireringen gjøres på frikken. Den ehøver re gjents hvis Pinpoint GPS-systemet ikke regerer som det skl. Denne klireringen må gjøres med åten på vnnet, mens den primære fremdriftsmotoren er i ruk. VIKTIG: Det kreves en stedfst GPS-posisjon for å fullføre kompssklireringen. Xi5 vil vgi et lydsignl når den hr innhentet en stedfst GPS-posisjon (i stndrd lydmodus) og GPS-sttusindiktorlmpen tennes. - - Mnuell modus #1-knpp Finn et område som er fritt for nvigsjonshindringer (åde over og under vnnet) og som egner seg for å utføre kompssklireringen. 10 nor

15 2. T i ruk dorgemotoren. Bekreft t du er på et sted der dorgemotoren eller den primære fremdriftsmotoren ikke vil treffe unnen eller ndre hindringer. 3. Trykk inn og hold mnuell modus- knppen, og trykk deretter på 1, 1, 1. Dorgemotoren vil vgi tre pipelyder med stigende tone. 4. Bruk den primære fremdriftsmotoren til å kjøre åten skte i to fulle sirkler. Dorgemotoren vil vgi et lydsignl når kompssklireringen er fullført. TILBAKESTILLE TIL FABRIKKALIBRERING Hvis du vil sette dorgemotoren tilke til frikklireringen, skl du trykke inn og holde mnuell modusknppen, og trykk deretter på 1, 1, 4. Bruke Pinpoint GPS-systemet STARTE PINPOINT GPS Det glole posisjoneringssystemet (GPS) er et stellittsert nvigsjonssystem som er i stnd til å gi posisjonsinformsjon over hele jorden, forutstt t GPS-mottkeren hr en klr siktelinje til minst fire GPSstellitter. Når dorgemotoren strtes og ts i ruk, er den umiddelrt i stnd til å rukes som en konvensjonell dorgemotor. Det tr omtrent 30 sekunder for dorgemotoren å innhente en stedfst GPS-posisjon. Å h klr sikt til himmelen over, uten store trær, krftlinjer, roer eller ygninger som forstyrrer GPS-signlet, vil gi edre GPS-nøyktighet og redusere hvor lng tid det tr å innhente en stedfst GPS-posisjon. Når enheten hr innhentet en stedfst GPS-posisjon, vil GPS-nøyktigheten li grdvis edre i løpet v de neste minuttene. Det nefles å strte dorgemotoren så snrt som mulig før ruk, slik t den stedfste GPSposisjonen kn li så nøyktig som mulig. Strt dorgemotoren ved å kople tteriklene til dorgemotortteriene, eller ved å sette strømpluggen til dorgemotoren i dorgemotorkontkten (utstyrsvhengig). Dorgemotoren gir lydsignler for å gjøre rukeren oppmerksom på driftssttusen. Dorgemotoren vil vgi én pipetone når den er strtet. Dorgemotoren vil vgi tre pipetoner når den hr innhentet en stedfst GPS-posisjon og GPSsttusindiktorlmpen tennes. BRUK I MANUELL MODUS I mnuell modus fungerer dorgemotoren som en konvensjonell dorgemotor. Den gir rukeren mulighet til å styre kjøreretningen og drivkrften til dorgemotoren ved ruk v retningsryterne på den håndholdte fjernkontrollen eller den trådløse pedlen. Se illustrsjonen nedenfor og instruksene for hvordn du ruker dorgemotoren i mnuell modus med den håndholdte fjernkontrollen. nor 11

16 Når dorgemotoren er strtet, er den klr til å rukes i mnuell modus. Mnuell modus er stndrdmodus etter strt, og også hvis GPS-signlet lir orte mens den er i GPS-driftsmodus. Dorgemotoren vil vgi én pipetone for å ngi driftssttus i mnuell modus. For å gå til mnuell modus fr en nnen modus, skl du trykke på mnuell modus- knppen. c - - c - d - e - f - Venstresving Propell på/v Øke hstigheten Høyresving Mnuell modus Redusere hstigheten d e f Slå den håndholdte fjernkontrollen v og på Den håndholdte fjernkontrollen er lltid på, og er klr til ruk så snrt dorgemotoren er på og i driftsstilling. Styring For å svinge mot venstre: Trykk på venstresving -knppen på den håndholdte fjernkontrollen. Svinge mot høyre: trykk på høyresving- -knppen på den håndholdte fjernkontrollen. Det tilgjengelige styreutslget gjør t dorgemotoren kn svinge mer enn 180, slik t den kn rukes i revers. Hstighetskontroll Trykk på knppen Propell på/v én gng for å strte propellen, og trykk på knppen Propell på/v én gng til for å stnse propellen. Dorgemotoren vgir to pipetoner når propellen strtes og indiktorlmpen for propellsttus på dorgemotoren tennes. Dorgemotoren vgir to pipetoner når propellen stnses og indiktorlmpen for propellsttus slukkes. Systemet hr 20 hstighetsnivåer. Trykk på øke hstighet (+)- knppen for å øke motorhstigheten med ett nivå, og trykk på redusere hstighet ( )- knppen for å redusere motorhstigheten med ett nivå. Hvis du holder inne øke hstighet (+)- eller redusere hstighet ( )- knppene, vil hstighetsnivået økes eller reduseres til hstighetsnivået nås. Hvis du holder inne øke hstighet (+)- eller redusere hstighet ( )- i 2,5 sekunder, vil hstighetsnivået økes fr 0 % til 100 % eller reduseres fr 100 % til 0 %. Dorgemotoren vil vgi to pipesignler når den når hstighetsgrensen på 100 % eller 0 %. Dorgemotoren vil vgi to pipetoner hvis rukeren prøver å øke eller redusere motorhstigheten utover dens grenser. ANKERMODUS Bruk i nkermodus Ankermodus gjør t åtens ug kn holdes på et fst sted, og vil utomtisk t hensyn til vind- og strømendringer for å holde åten på vlgt sted ved ruk v dorgemotorens styre- og hstighetsfunksjoner. For t nkermodus skl virke må Pinpoint GPS-systemet h en stedfst GPS-loklisering, som ngis v dorgemotoren ved t den vgir tre pipetoner og GPS-sttusindiktorlmpen lyser. 12 nor

17 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. - - Ankermodus Mnuell modus 53018! ADVARSEL En roterende propell, en åt i frt eller enhver solid gjenstnd som er festet til åten, kn utgjøre en dødsfre for svømmere. Stopp dorgemotoren øyelikkelig dersom noen efinner seg i vnnet og er nær åten. Stille inn nkeret Trykk på nkermodus- knppen for å sette systemet i nkermodus. Når nkermodus- knppen trykkes inn, låses systemet på det som er den stedfste GPS-posisjonen i det øyelikket knppen le trykket inn. Dorgemotoren vil vgi en stigende kvitrelyd for å ngi sin sttus i nkermodus, og GPS-sttusindiktorlmpen vil linke skte. Selv om nkermodus holder åten i den ønskede posisjonen, kn åten rotere eller dreie rundt dorgemotorens styrekse. Båtens retning vil følge vinden og/eller strømmen. Avslutte nkermodus Trykk på nkermodus- knppen igjen eller trykk på mnuell modus- knppen. Dorgemotoren vil vgi en fllende kvitrelyd, og GPS-sttusindiktorlmpen på dorgemotoren vil slutte å linke og lyse kontinuerlig. nor 13

18 _ Justere nkerposisjonen MONTERING OG BRUK AV PRODUKTET + c c d d c - d - Venstresving "sku" mot venstre Øke hstighet "sku" forover Høyresving "sku" mot høyre Redusere hstighet "sku" kover Når dorgemotoren er i nkermodus, kn nkerposisjonen justeres ved å trykke på en v de fire knppene ngitt ovenfor. Hvis du trykker på venstresving-, høyresving-, øke hstighet (+)- eller redusere hstighet (-)- knppene én gng, justeres nkerposisjonen med fem fot i den vlgte retningen, i forhold til åtens kurs. Hvis du for eksempel trykker på +- knppen én gng, flyttes nkerposisjonen fem fot lenger forn ugen. MERK: Hvis du trykker flere gnger, lir nkerposisjonen flyttet fem fot hver gng knppen trykkes. 14 nor

19 Lgre eller overskrive en nkerposisjon - Minneknpper (1 8) MERK: En nkerposisjon kn lgres eller overskrives i enhver driftsmodus unnttt kursregistreringsmodus. Du kn lgre et nkersted ved å trykke og holde inne en v de nummererte minne- knppene i to sekunder. Enheten vgir et lydsignl for å ngi t nkerposisjonen er lgret. En lgret nkerposisjon kn overskrives gnske enkelt ved å lgre en ny nkerposisjon på den ønskede minne- knppen. Hente frem en lgret nkerposisjon MERK: En lgret nkerposisjon kn hentes frem i enhver driftsmodus. Du henter frem en lgret nkerposisjon ved å trykke inn og slippe den ønskede minne- knppen. Dorgemotoren vgir en stigende kvitrelyd for å ngi t en lgret nkerposisjon er hentet. Hvis den vlgte nkerposisjonsknppen ikke hr en nkerposisjon lgret, eller hvis nkerstedet er over 1 mile fr den ktuelle posisjonen, vgir dorgemotoren en feillyd. VIKTIG: Hvis dorgemotoren mister GPS-signlet i en GPS-modus, vil dorgemotoren vgi en feillyd og utomtisk gå tilke til mnuell modus. VIKTIG: Når du henter frem en lgret nkerposisjon, vil systemet eregne en kurs i rett linje fr din nåværende posisjon til den vlgte nkerposisjonen. Sørg for t det ikke er noen nvigsjonshindringer mellom stedet der du efinner deg og den vlgte nkerposisjonen. Systemet vil hente frem et nkerpunkt selv om det finnes hindringer. Hvis du møter hindringer, må du nvigere rundt dem ved å ruke mnuell modus. nor 15

20 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. c Den viste kursen hr en nvigsjonshindring - Båtens nåværende posisjon - Nvigsjonshindring c - Vlgt nkerposisjon BRUKE KURSLÅSMODUS I kurslåsmodus kn dorgemotoren låse dorgemotorens kurs, nvigere i rett linje og kompensere for strøm- og vindforhold. Brukeren kn justere hstigheten og kursen ved ruk v den håndholdte fjernkontrollen. 16 nor

21 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. e c d - Kurslåsmodus - Øke hstighet (+) c - Høyresving d - Redusere hstighet ( ) e - Venstresving Kurslåsmodus VIKTIG: Hvis dorgemotoren mister GPS-signlet i en GPS-modus, vil dorgemotoren vgi en feillyd og utomtisk gå tilke til mnuell modus. For å ruke dorgemotoren i kurslåsmodus må du styre dorgemotoren slik t den peker i den ønskede kjøreretningen, og deretter trykke på kurslås -knppen på den håndholdte fjernkontrollen. I dette øyelikket vil dorgemotoren eregne en rett linje som tilsvrer retningen som dorgemotoren peker, og egynne å nvigere lngs denne linjen. Dorgemotoren vil utomtisk styre for å opprettholde kursen lngs den eregnede linjen. Dorgemotoren vil vgi en stigende kvitrelyd for å ngi sin sttus i kurslåsmodus, og GPSsttusindiktorlmpen vil linke skte. Kurslåsen justerer utomtisk for strøm- og vindforholdene. Dorgemotoren vil føre ugen på åten lngs denne kursen, mens selve åten kn ligge på tvers v kjøreretningen på grunn v strøm- eller vindforholdene. I kurslåsmodus er styringen utomtisk, mens motorhstigheten kn reguleres v rukeren. Under ekstreme strøm- eller vindforhold kn det være nødvendig å øke motorhstigheten for å opprettholde den ønskede kursen. Du vslutter kurslåsmodus ved å trykke på kurslås -knppen eller mnuell modus- knppen. Dorgemotoren vil vgi en fllende kvitrelyd, og GPS-sttusindiktorlmpen vil slutte å linke. Regulere motorhstigheten Hvis kurslåsmodus velges fr mnuell modus, vil dorgemotoren gå på den sist vlgte hstigheten. Motorhstigheten kn reguleres mnuelt i kurslåsmodus ved å trykke på øke hstighet (+)- knppen eller redusere hstighet ( )- knppen. Dorgemotoren vil vgi to pipetoner når rukeren prøver å kjøre fortere enn de tilgjengelige grensene for motorhstighet. Justere kursen I kurslåsmodus kn kursen justeres ved å trykke på venstresving- eller høyresving- knppene på den håndholdte fjernkontrollen. Dorgemotoren vil gjenoppt nvigsjon i kurslåsmodus på grunnlg v den nye dorgemotorkursen. BRUK I RUTEMODUS Rutemodus hr evnen til å lgre og hente frem rukerdefinerte ruter. Disse rutene kn ts opp og hentes frem v rukeren i enhver driftsmodus. nor 17

22 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. - Minneknpper (1 8) - Spille v rute c - T opp rute c Lgre og overskrive en rute En rute kn lgres fr enhver modus ved å trykke på t opp rute- knppen. Dorgemotoren vil vgi en lyd når t opp rute- knppen trykkes inn. Når t opp rute- knppen trykkes inn kn du strte å nvigere lngs den ønskede kursen. Du kn til enhver tid skifte mellom mnuell modus og kurslåsmodus under opptk v en rute. Dorgemotoren vil vgi én pipelyd (og GPS-sttusindiktorlmpen vil linke) for hver 2 m (6,5 ft) som kjøres under opptk. Trykk og hold inne en v de nummererte minne- knppene for å stnse opptket og lgre ruten på den ønskede minne- knppen. Dorgemotoren vil vgi en lyd for å ekrefte t den hr lgret ruten. Dorgemotoren kn lgre opptil åtte ruter, hver opptil 6,4 km (4 miles) lnge. Overskriving v en lgret rute gjøres med smme fremgngsmåte som lgring v en ny rute. Hente frem en lgret rute En lgret rute kn hentes frem i enhver modus ved å trykke på spille v rute- knppen og deretter trykke på den ønskede minne- knppen. Dorgemotoren vgir en stigende kvitrelyd for å ngi t en rute er litt hentet. VIKTIG: Når du henter frem en lgret rute, vil systemet eregne en kurs i rett linje fr din nåværende posisjon til nærmeste punkt på den hentede ruten. Du må sørge for t det ikke er noen nvigsjonshindringer mellom din nåværende posisjon og den hentede ruten. Systemet vil hente frem en lgret rute selv om det finnes hindringer. Hvis du møter hindringer, må du nvigere rundt dem ved å ruke mnuell modus. 18 nor

23 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. Hente frem en lgret rute vær oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer Hvis den vlgte minneposisjonen er tom, eller hvis åten er over 1,6 km (1 mile) fr et punkt på den vlgte ruten, vil dorgemotoren vgi en feillyd og vslutte rutemodusen. VIKTIG: Hvis dorgemotoren mister GPS-signlet i en GPS-modus, vil dorgemotoren vgi en feillyd og utomtisk gå tilke til mnuell modus. Når du henter frem en lgret rute, vil dorgemotoren nvigere til nærmeste punkt på ruten og deretter kjøre til det endepunktet som er fjernest fr åtens nåværende posisjon. Ved kjøring lngs en lgret rute, kn kjøreretningen til enhver tid reverseres ved å hente frem den lgrede ruten på nytt. Når du hr nådd endepunktet til en lgret rute, vil dorgemotoren sette nkeret i nkermodus og vgi en stigende kvitrelyd for å ngi t åten hr nkommet endepunktet for den lgrede ruten. BRUKE FARTSHOLDEREN Cruisekontroll kn ktiveres i kurslåsmodus eller spille tilke rute-modus for å opprettholde en konstnt dorgehstighet. Den vil utomtisk regulere motorhstigheten for å korrigere for strøm- og vindforhold, slik t en konstnt hstighet kn opprettholdes. nor 19

24 ! ADVARSEL Vær lltid oppmerksom, slik t du unngår å kollidere med ndre åter, kjøre åten på grunn eller støte ort i gjenstnder i vnnet. Pinpoint GPS-systemet kn ikke registrere ndre åter, grunner eller gjenstnder i vnnet. Vær lltid oppmerksom på mulige nvigsjonshindringer når du ruker en Pinpoint GPS-modus. - Øke hstighet (+) - Cruisekontroll c - Redusere hstighet ( ) c Innstilling v cruisekontroll Du kn stille inn cruisekontrollen mens du er i kurslåsmodus eller spille v rute-modus ved å trykke på cruisekontroll- knppen. Dorgemotoren vgir én stigende kvitrelyd for å ngi t cruisekontrollen er ktivert. Systemet vil utomtisk sette en dorgehstighet på 1,6 km/t (1,0 mph), og vil kompensere for strøm- og vindforhold for å opprettholde denne hstigheten. Hvis du trykker på cruisekontroll- knppen igjen, slås cruisekontrollen v, noe som indikeres med en fllende kvitrelyd fr dorgemotoren. Mens cruisekontrollen er slått på kn GPS-hstigheten over vnnet justeres ved å trykke på øke hstighet (+)- eller redusere hstighet ( )- knppene. Ett trykk på en v knppene justerer hstigheten med 0,16 km/t (0,1 mph). Hvis du for eksempel vil sette cruisekontrollen på 2,1 km/t (1,3 mph), skl du trykke på cruisekontroll- knppen, og deretter på øke hstighet (+)- knppen tre gnger. VIKTIG: Hvis dorgemotoren mister GPS-signlet i en GPS-modus, vil dorgemotoren vgi en feillyd og utomtisk gå tilke til mnuell modus. 20 nor

25 VELGE LYDMODUS Pinpoint GPS-systemet hr tre lydmoduser som rukeren kn velge mellom. Disse lydmodusene gir lydekreftelse på vlg v moduser, hstigheter og knpper. - - c - d - Mnuell modus #1-knpp #2-knpp #3-knpp d c Lydmodus 1 kn velges ved å trykke og holde inne mnuell modus- knppen, og deretter trykke på 1, 3, 1. Lydmodus 2 kn velges ved å trykke og holde inne mnuell modus- knppen, og deretter trykke på 1, 3, 2. Lydmodus 3 kn velges ved å trykke og holde inne mnuell modus- knppen, og deretter trykke på 1, 3, 3. Tilstnd Lydmønster Lydmodus 1 (stndrd) Lydmodus 2 Lydmodus 3 Oppstrt 1 pipelyd J J J Bekreftelse på fjernkontrollæring Ugyldig rukerkommndo (ingen GPS-posisjon) Lv tone J J J Feillyd J J J GPS-posisjon skffet Høy lyd J J Tp v GPS-posisjon Feil J J Hstighet + (når under mksiml hstighet) Hstighet + (ved mksiml hstighet) Hstighet (når høyere enn hstighetsnivå 0) Kort pipelyd J 2 pipelyder J J Kort pipelyd J Hstighet (ved hstighet 0) 2 pipelyder J J Trykk på propellens på/vknpp for å slå på propellen Trykk på propellens på/vknpp for å slå v propellen 2 pipelyder opp 2 pipelyder ned J J J J Kortvrig propellruk Ingen Aktiver ruteopptk Tone J J Lgre ruteopptk Tone J J nor 21

26 Tilstnd Lydmønster Lydmodus 1 (stndrd) Lydmodus 2 Lydmodus 3 Aktiver hente rute Kvitrelyd opp J J Dektiver hente rute Kvitrelyd ned J J Nå rutens endepunkt Kvitrelyd opp J J Aktiver kurslåsmodus Kvitrelyd opp J J Dektiver kurslåsmodus Kvitrelyd ned J J Aktiver cruisekontroll Kvitrelyd opp J J Dektiver cruisekontroll Kvitrelyd ned J J Aktiver nker Kvitrelyd opp J J Dektiver nker Kvitrelyd ned J J Registrer nkerposisjon Tone J J Hente nker Kvitrelyd opp J J Hente en nkerposisjon eller rute som er mer enn 1 mile unn Feil J J J 22 nor

27 Spørsmål som ofte stilles og feilsøking Denne delen fokuserer på spørsmål og råd om feilsøking for Pinpoint GPS. Se Servicessistnse for eier i Eier- og monteringshåndok for trådløs Xi5 for å få hjelp til feilsøking v dorgemotoren. Hvorfor vgir dorgemotoren en lyd et pr øyelikk etter t jeg hr strtet den? GPS-systemet hr innhentet en stedfst posisjon. Se delen Strte Pinpoint GPS i denne håndoken. Når jeg henter frem en lgret nkerposisjon, vgir dorgemotoren en feillyd og vil ikke nvigere til nkerposisjonen. Hvorfor? Ankerposisjonen du vlgte å hente frem er over 1 mile unn din nåværende posisjon, eller systemet hr ikke fått en stedfst GPS-posisjon. Se delen Bruk i nkermodus i denne håndoken. Når jeg prøver å hente frem en lgret rute, vgir dorgemotoren en feillyd og vil ikke nvigere lngs ruten. Hvorfor? Du er mer enn 1 mile unn det nærmeste punktet på den vlgte ruten, eller systemet hr ikke en stedfst GPS-posisjon. Se delen Bruk i rutemodus i denne håndoken. Hvorfor sluttet den håndholdte fjernkontrollen å virke? Det er flere forhold som kn gjøre t den håndholdte fjernkontrollen slutter å virke. Bekreft t dorgemotoren er låst i driftsstilling. Slå strømmen til dorgemotoren v, og deretter på igjen. Til slutt ør du kontrollere tteriet i den håndholdte fjernkontrollen. Skift det etter ehov. Pinpoint GPS vil ikke lgre et nkersted, hente frem en rute eller holde en kurslås. Hvorfor? GPS-systemet hr ikke innhentet en stedfst GPS-posisjon. L GPS-systemet få minst 60 sekunder til å innhente en stedfst GPS-posisjon. Lytt etter tre pipelyder, og se om GPS-sttusindiktorlmpen lyser, noe som indikerer t systemet hr innhentet en stedfst GPS-posisjon. Dessuten må du ekrefte t det ikke er noen hindringer over hodet (som roer, ygninger, store trær osv.) som lokker GPS-ntennens sikt mot himmelen. Etter vlg v modus vgir dorgemotoren en feillyd, og gjør deretter ingenting. Hv er feil? GPS-systemet hr ikke innhentet en stedfst GPS-posisjon, det er lv spenning i dorgemotortteriet eller det er en løs tterikontkt. Lytt etter tre pipelyder, og se om GPS-sttusindiktorlmpen lyser, noe som indikerer t systemet hr innhentet en stedfst GPS-posisjon. Kontroller lle kontkter. Ld tteriene, og test om du hr et dårlig tteri, hvis prolemene vedvrer. Hjelp til service Det er veldig viktig for oss t du er fornøyd med ditt produkt. Hvis du hr et prolem eller spørsmål vedrørende motoren, t kontkt med forhndleren eller et sertifisert MotorGuide-serviceverksted. Mer informsjon om servicessistnse finner du i delen Grntiinformsjon. Servicekontoret vil trenge følgende informsjon: Nvnet og dressen din Et telefonnummer der du kn nås på dgtid Dorgemotorens modell- og serienummer Kjøpsevis eller registreringsekreftelse Prolemets rt SERVICEASSISTANSE FOR EIER nor 23

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003.

Løsningsforslag til avsluttende eksamen i HUMIT1750 høsten 2003. Løsningsforslg til vsluttende eksmen i HUMIT1750 høsten 2003. Teksten under hr litt litt prtsom fordi jeg hr villet forklre hvordn jeg gikk frm. Fr en studentesvrelse le det ikke forventet nnet enn sluttresulttene.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før

! Dekoder: En av 2 n output linjer er høy, avhengig av verdien på n inputlinjer. ! Positive tall: Som før Dgens temer Enkoder! Dgens temer hentes fr kpittel 3 i Computer Orgnistion nd Architecture! Dekoder: En v 2 n output linjer er høy, vhengig v verdien på n inputlinjer! Enkoder/demultiplekser (vslutte fr

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave

*8M * Samsvarserklæring FCC og IC. Takk. Garantimelding 90-8M Mercury Marine Xi5 trådløs utgave Smsvrserklæring FCC og IC Tkk Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo

Sem 1 ECON 1410 Halvor Teslo Løsningsforslg til seminr i ECON : Internsjonl økonomi.seminruke V ) Den økonomien vi her står ovenfor produserer re to goder, tø og vin. Altså vil lterntivkostnden for den ene vren nødvendigvis måles

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine

90-8M nor. Xi5 trådløs utgave Mercury Marine 2014 Mercury Mrine Xi5 trådløs utgve nor 90-8M0098379 514 nor ORIGINALSPRÅK, INSTRUKSER Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 TRÅDLØS PEDAL, FCC-ID MVU09291 Xi5 TRÅDLØS FJERNKONTROLL, FCC-ID MVU09305 IC: 6094A-09291,

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk ekstrvrmer EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer..... Slik fjerner du tilehør

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 15/20 firetakter G ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk

Installeringshåndbok. Daikin Altherma lavtemperatur monoblokk ekstravarmer EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Installeringshåndbok. Norsk Dikin Altherm lvtempertur monolokk EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm lvtempertur monolokk Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om dokumentsjonen. Om dette dokumentet... Om esken. Ekstrvrmer.....

Detaljer

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a

2 50mm 4x 1x 1x a b c b A B C 1 b b a B b b 6 b b a 50mm A B C 4x x x 3 4 5 B 6 7 8 9 0 3 4 5 A 3 45 o 3 4 45 o 3 5 6 SIKKERHETSREGLER Les disse sikkerhetsinstruksene før du tr i ruk pprtet. Oppevr de i nærheten for fremtidig refernse. Disse instruksene

Detaljer

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi

Dok.nr.: JD 551 Utgitt av: Teknikk Godkjent av: Teknologi Jernbneverket SIGNL Kp.: 7.d Teknologi Regler for bygging Utgitt: 0.0. Justeringsregler 0/50 KHz innkoblingsfelt, rele i ett Rev.: Togdeteksjon Side: v 7 GENERELT.... Spesielle forholdsregler.... Gyldige

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall

Temahefte nr. 1. Hvordan du regner med hele tall 1 ARBEIDSHEFTE I MATEMATIKK SNART MATTE EKSAMEN Hvordn du effektivt kn forberede deg til eksmen Temhefte nr. 1 Hvordn du regner med hele tll Av Mtthis Lorentzen mttegrisenforlg.com Opplysning: De nturlige

Detaljer

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC

Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv 2003/44/EC Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv 2003/44/EC Motorprodusentens nvn: Mercury Mrine Adresse: W6250 W. Pioneer Rod, P. O. Box

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012

Fag: Matematikk 1T-Y for yrkesfag for elever og privatisterr. Eksamensdato: 16. januar 2012 Loklt gittt eksmen Eksmen Fg: Mtemtikk 1T-Y for yrkesfg for elever og privtisterr Fgkode: MAT1006 Eksmensdto: 16. jnur 2012 Antll sider i oppgven: 7 inklusiv forside og opplysningsside Del 1: oppgve 1-5

Detaljer

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger

Eksempeloppgaver 2014 Løsninger DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med centimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 19 millirder 9 10 = 19 10 = 1,9 10 0,089 10 = 8,9 10 10 = 8,9 10 Oppgve 6 6 8 Prosentvis

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Mercury Marine 2,5/3,5 firetakters 90-8M ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen Areidsinnvndring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for yggenæringen Norsk Ståldg 4 Advokt Kirsti Stoklnd 1 Tem BNL undersøkelse om ruk v utenlndsk reidskrft Kort om regelverket Den seriøse yggenæringen

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka

YF kapittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgavene i læreboka YF kpittel 6 Lengder og vinkler Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 601 Vi skl gå ett hkk mot høyre, og gnger derfor med 10. 14 cm 14 10 mm 140 mm c Vi skl gå to hkk mot høyre, og gnger derfor med 10

Detaljer