INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon"

Transkript

1 Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lystbåter: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO Direktiv for mskineri 98/37/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. E , SAE J551 (CISPR Pub. 12), E , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Ptrick C. Mckey President, Mercury Mrine, Fond du Lc, USA år det gjelder europeiske bestemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA 1

2 0

3 og Grntiinformsjon IHOLD Overførbr grnti Grntiregistrering USA og Cnd Internsjonl grntiregistrering Begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ) Begrenset grnti for Mercury Mrine (Fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) års begrenset grnti mot korrosjon Grntidekning og unntk Generelle opplysninger Båtførerens nsvr Før utenbordsmotoren brukes Båtens motorkpsitet Mnøvrering i høy hstighet Utenbordsmotorens fjernkontroll Merknd ved fjernkontroll Dødmnnsstoppbryter Vrsomhet i nærheten v bdende Sikkerhetsmelding for psssjerer pongtongbåter og dekkbåter Hopping på bølger og kjølevnn Grunnstøting Eksosutslipp Tilleggsutstyr Serienummer Spesifiksjoner Bestnddeler Montering Montering v utenbordsmotoren Vlg v propell Trnsport Trnsport v båt/motor Drivstoff og olje Anbeflt bensin Fylling v bensintnken Anbeflt motorolje Sjekke og fylle på motorolje Komponenter og kontrollspker Fjernkontrollfunksjoner Vrselsystem Power trim og tilt Justering v trimror Bruk Sjekkliste før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Fremgngsmåte ved innkjøring Strt v motoren Girskift Stopp v motoren Vedlikehold Vedlikehold v utenbordsmotoren timers kontroll Reservedeler Vedlikeholdsoversikt Skylling v kjølesystemet Fjerning og montering v toppdeksel Rengjøring v øvre motordeksel Drivstoffsystemet Fester for styrestg Anoder for korrosjonskontroll Skifte v propell Sjekking og utskifting v tennplugg Skifting v sikringer Inspeksjon v registerremmen Kontroll v btteri Smørepunkter Kontrollere væskenivået i power-trim-pumpen Oljeskift Smøring v girksse Utenbordsmotor som hr vært under vnn Motoropplg Forberedelser til motoropplg Feilsøking Feilsøking Servicessistnse for eieren Lokl reprsjonsservice Service borte fr hjemstedet Forespørsler ngående deler og tilleggsutstyr Service Mercury Mrine -servicevdelinger Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt De gitte beskrivelser og spesifiksjoner vr gjeldende d denne instruksjonsboken ble godkjent for trykking. Mercury Mrine vil hele tiden forbedre sine produkter. Mercury Mrine forbeholder seg videre retten til å stnse fbriksjon v modeller når som helst, smt retten til å forndre spesifiksjoner, utforming, metoder eller fremgngsmåter, uten å pådr seg noen forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. 2003, Mercury Mrine Følgende nvn er registrerte vremerker i Brunswick Corportion: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mriner, Merc, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury Mrine, Quicksilver, RideGuide og Thruster. 1

4 oug GARATIIFORMASJO eoq2g OVERFØRBAR GARATI Den begrensede grntien kn overføres til neste eier, men bre for den ubrukte delen v den begrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som brukes i ervervsøyemed. Direkte slg v eier Den neste eieren kn registreres som ny eier og benytte den ubrukte delen v den begrensede grntien ved å sende den forrige eierens registrerings - og grntikort v plst smmen med en kopi v slgsdokumentet som bekrefter eierforholdet. I USA og Cnd skl dette sendes til: Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Attn: Wrrnty Registrtion Deprtement Det vil bli utstedt et nytt registrerings - og grntikort med den nye eierens nvn og dresse. Registreringen vil bli endret i fbrikkens dtregistreringskrtotek. Det er ingen utgifter forbundet med denne servicen. år det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distributøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine -/Mrine Power Service -vdeling. oug GARATIIFORMASJO ou1g GARATIREGISTRERIG USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren fyller grntiregistreringskortet helt ut og sender det tilbke til fbrikken umiddelbrt etter vsluttet slg v det nye produktet. 2. På registreringskortet er det oppgitt nvn og dresse til opprinnelig kjøper, produktmodell og serienummer, slgsdto, bruksområde og forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Forhndleren bekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og brukeren v produktet. 3. år fbrikken mottr registreringskortet, vil du få et eierregistreringskort v plst som er ditt eneste gyldige registreringsbevis. Dette kortet må vises til serviceforhndleren ved eventuell grntiservice. Grntiservice vil ikke bli utført med mindre du hr dette kortet. 4. Ved kjøp v produktet, får du et midlertidig eierregistreringskort. Dette er kun gyldig i 30 dger fr slgsdtoen mens eierregistreringskortet v plst blir behndlet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden, viser du det midlertidige registreringskortet til forhndleren. Hn vil legge det ved skjemet for grntiservice. 5. Forhndleren som solgte produktet, hr personlig interesse v t du er fornøyd. Derfor bør produktet leveres til hm for grntiservice. 6. Hvis du ikke hr motttt eierregistreringskortet v plst innen 30 dger fr kjøpsdtoen v det nye produktet, må du t kontkt med forhndleren der du kjøpte produktet. 7. Den begrensede grntien trer ikke i krft før produktet er registrert ved fbrikken. Merk: Registreringsoversikter må føres v fbrikken og forhndleren på mritime produkter som selges i USA, dersom det skulle kreves kunngjøring under Federl Bot Sfety Act. oug GARATIIFORMASJO ou2g GARATIREGISTRERIG Internsjonl grntiregistrering 1. Det er viktig t forhndleren fyller ut grntiregistreringskortet fullstendig og sender det til distributøren eller det Mrine Power -servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringen/reklmsjonsprogrmmet der du befinner deg. 2. På registreringskortet er det oppgitt ditt nvn og din dresse, produktmodell og serienummer, slgsdto, bruksområde og distributørens/forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Distributøren/forhndleren bekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og brukeren v produktet. 3. En kopi v registreringskortet, klt kjøpers kopi, MÅ gis til deg umiddelbrt etter t kortet er fylt ut v selgende distributør/forhndler. Dette kortet er ditt bevis på t kjøpet er registrert på fbrikken, og må oppbevres for eventuelt senere bruk. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i grntiperioden, kn forhndleren be om å få se registreringskortet for å bekrefte kjøpsdto og for å bruke opplysningene på kortet når skjemet for krv fremstt under grntien skl fylles ut. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power -servicesenteret sende deg et permnent registreringskort v plst innen 30 dger etter t det hr motttt fbrikkopien v registreringskortet fr distributøren/forhndleren. Hvis du mottr et slikt plstregistreringskort, kn du kste kjøpers kopi som du fikk v distributøren/forhndleren d du kjøpte produktet. Forhør deg hos forhndleren om systemet med plstkort gjelder for deg. 5. Se under Internsjonl grnti for nærmere opplysninger om hvordn registreringskortet fungerer i forhold til behndlingen v krv som fremsettes under grntien. VIKTIG: I noen lnd er fbrikken og forhndleren pålgt ved lov å føre registreringsoversikter. Vi håper å h ALLE produkter registrert ved fbrikken i tilfelle det skulle bli nødvendig å t kontkt med deg. Vær derfor sikker på t forhndleren/distributøren fyller ut registreringskortet umiddelbrt og sender fbrikkopien til det ktuelle internsjonle Mrine Power -servicesenteret der du bor. 2

5 ou GARATIIFORMASJO ou49g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE (EUROPA) GARATIDEKIG Mercury Mrine grnterer t lle de nye motorproduktene v typen Mercury, Mriner Outbord, Thruster Electric Trolling motorer, Mercruiser Inbord eller Sterndrive er uten mngler i mterile og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne begrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en fritidsbruker, eller den dtoen produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først ble solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsbruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis bre til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den bre tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig grntiregistreringsinformsjon vedrørende fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller mterile på grunn v båtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER: GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT. 3

6 ou50g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE (FØDERASJO AV UAVHEGIGE STATER, MIDTØSTE, AFRIKA) GARATIDEKIG Mercury Mrine wrrnt ech new Mercury outbord, Mriner outbord, Jet Products, Thruster Electric Trolling Motors, Mercruiser Inbord or Sterndrive engine products to be free in mteril nd workmnship during the period described below. GARATIES VARIGHET Denne begrensede grntien gir ett (1) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forbruker til fritidsbruk, eller den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle brukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først ble solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, strekker seg ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som fremdeles er gyldig, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis bre til forbrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den bre tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig informsjon om grntiregistrering vedrørende fritidsbruk, eller senere bruksendring fr fritidsbruk til kommersiell bruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler, eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne begrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misbruk, unorml bruk, bruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor nbeflt turtllsområde på full gss (se håndboken for bruk og vedlikehold), bruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med nbeflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndboken for bruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er beskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller bruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til bruk med produktet (se håndboken for bruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet brukes til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, besværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forbindelse med fjerning og/eller utskifting v båtskillevegger eller mterile på grunn v båtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innbefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forbindelse med produktet enn det som omfttes v denne begrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT. 4

7 ou51g MERCURY, MARIER, MERCRUISER 3 ÅRS BEGRESET GARATI MOT KORROSJOSFEIL GARATIDEKIG Vi grnterer t hver nye motor v typen Mercury, Mriner, MerCruiser Inbord eller hekkggregt (produkt) ikke skl bli ubrukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne begrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning fr den dtoen produktet selges for første gng, eller den dtoen d produktet først ble ttt i bruk, lt etter hv som inntreffer først. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller serviceutførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke kommersiell bruk) ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning er bre tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distribuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d bre etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Korrosjonshindrende utstyr som er ngitt i bruks og vedlikeholdshåndboken må være i bruk på båten, og rutinemessig vedlikehold som er beskrevet i bruks og vedlikeholdshåndboken må utføres til riktig tid (inkludert, uten begrensning, utskifting v offernoden, bruk v ngitte smøremidler og utbedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forbruker, forbeholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på betingelse v bevis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er begrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refbrikkerte deler eller tilbkebetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury forbeholder seg retten til å foret forbedringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntirbeid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forbindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til rbeid og mteriler, og lle ndre utgifter i forbindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury ber om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsbevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen bes utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne begrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske opplegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misbruk eller feilktig service; korrosjon på tilbehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på fbrikkinstllert vnnjetdrevenhet; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års begrenset grntidekning; ekstrdeler (deler som brukeren hr kjøpt); produkter som er brukt kommersielt. Kommersiell bruk er definert som enhver bruk v dette produktet til rbeid eller bruk i tilknytning til et rbeidsgiver /rbeidstkerforhold, eller eventuell bruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet bre brukes leilighetsvis til slike formål. Skde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkoblinger på lnd, nærliggende båter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og skl beskyttes mot ved bruk v et korrosjonsbeskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v kobberbsert ntigro mling, dekkes heller ikke v denne begrensede grntien. Hvis det er påkrevd med ntigro beskyttelse, nbefles bruk v TBTA bsert (Tri Butyl Tin Adipte) ntigro mling på Outbord og MerCruiser båtnvendelser. I områder der TBTA bsert mling er forbudt ved lov, kn kopperbserte mlingstyper brukes på skroget og hekken. Bruk ikke mling på utenbordsmotoren eller MerCruiser produktet. Videre skl eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forbindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. Se nærmere detljer i bruks og vedlikeholdshåndboken. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i bruks og vedlikeholdshåndboken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT. 5

8 oqg GARATIIFORMASJO op5g GARATIDEKIG OG UTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene når det gjelder grntidekning. Informsjonen nedenfor gjør rede for en del v de serivicetyper som ikke dekkes v grntien. Bestemmelsene som er fremlgt nedenfor, er inkorporert som refernse i den tre års begrensede grntien mot korrosjonsfeil, den internsjonle begrensede grntien for utenbordsmotor og den begrensede grntien som gjelder for utenbordsmotorer i USA og Cnd. Vær oppmerksom på t grntien dekker nødvendige reprsjoner som følge v mteril - og fbriksjonsfeil som utføres innenfor grntiperioden. Monteringsfeil, ulykker, norml slitsje og forskjellige ndre årsker som hr innvirkning på produktet, dekkes ikke. Grntien er begrenset til mteril - og fbriksjonsfeil, men bre når forbrukerkjøpet er gjort i lnd der vi hr godkjent distribusjon. Hvis du skulle h spørsmål ngående grntidekningen, bes du t kontkt med vår godkjente forhndler som gjerne besvrer dem. Generelle unntk fr grntien: 1. Mindre justeringer, fininnstillinger inkludert kontroller, rengjøring eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, remmer, kontroller og smørekontroll som er forettt i forbindelse med norml service. 2. Jetdrivenheter som er instllert på fbrikken - Bestemte deler som unnts fr grntien er: Skde på jet for vnnpumperotor og støtbsorberende mterile for jetdrev mot støt eller slitsje, smt vnnskde på drivkselens kulelgre som en følge v mngelfullt vedlikehold. 3. Skder som følge v vnskjøtsel, mngelfullt vedlikehold, ulykker, unormlt bruk og uriktig montering eller service. 4. Utgifter i forbindelse med opphling, sjøsetting eller sleping, fjerning og/eller utskifting v båtinndelinger eller mterile som pg. båtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgng til produktet, lle trnsport - og/eller reisetidskostnder i forbindelse med dette osv. Kunden må sørge for rimelig tilgng til produktet for service under grntien. Kunden må levere produktet til en godkjent forhndler. 5. Servicerbeid som kunden ber om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under grntien. oqg GARATIIFORMASJO op6g GARATIDEKIG OG UTAK 6. Arbeid som er utført v ndre enn den godkjente forhndleren, dekkes bre under følgende omstendigheter: år det utføres i et nødstilfelle (forutstt t det ikke finnes godkjente forhndlere i området som kn utføre det nødvendige rbeidet eller som ikke hr muligheter til opphling osv. Videre må fbrikken på forhånd h fått tilltelse til å utføre rbeidet på dette verkstedet). 7. All tilfeldig og/eller følgeskde (utgifter til oppbevring, lle telefon - eller leieutgifter, lt bryderi eller tp v tid eller rbeidsinntekt) er eierens nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reprsjoner under grntien. 9. Kunden er nsvrlig for oljer, smøremidler og væsker som blir skiftet som en del v det normle vedlikeholdet. Unnttt er tp eller forurensning v smme, forårsket v produktsvikt, hvis denne svikten er berettiget til overveielse under grntien. 10. Deltkelse i eller forberedelse til båtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller ved bruk v en nedre enhet som er beregnet på rcerbåter. 11. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et lvorlig problem. Hvis dignosen tyder på lvorlige, innvendige tilstnder som kn føre til svikt, må tilstnden som er årsken til lyden, rettes på under grntien. 12. Skde på den nedre enheten og/eller propellen forårsket v t motoren støter bort i en undervnnshindring, nses som en risiko til sjøs. 13. Vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller på grunn v nedsenking i vnn. 14. Deler som svikter pg. mngel på kjølevnn, som skjer når motoren strtes oppe v vnnet, uvedkommende objekter blokkerer vnninntkene, eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff eller smøremidler som ikke psser til dette produktet. Slå opp på delen som hndler om vedlikehold i håndboken. 16. Vår begrensede grnti gjelder ikke skde på våre produkter forårsket v montering eller bruk v deler eller tilleggsutstyr som ikke er fbrikert eller solgt v oss. Svikt som ikke hr forbindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret, dekkes v grntien hvis vilkårene for den begrensede grntien for det ktuelle produktet oppfylles for øvrig. 6

9 obg GEERELLE OPPLYSIGER ob1g BÅTFØRERES ASVAR Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig bruk, smt for sikkerheten til både psssjerer og folk som befinner seg i nærheten v båten. Det nbefles på det sterkeste t lle båtfører e leser og forstår innholdet i denne håndboken før utenbordsmotoren brukes. Sørg for t minst én person ombord utenom føreren, kjenner strt- og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle bli ute v stnd til å føre båten. obb1g FØR UTEBORDSMOTORE BRUKES Les denne håndboken grundig, og lær hvordn utenbordsmotoren skl brukes. Er det noe du ikke forstår, kontkt forhndleren. Sikkerhet og kunnskp om bruk i kombinsjon med sunt vett, kn forhindre personskder og skde på utenbordsmotoren. Merk deg følgende vrselsymboler som du vil se både i denne håndboken og på selve påhengsmotoren. De er meget viktige v hensyn til sikkerheten: FARE - Her dvres det mot bruk som VIL føre til lvorlige personskder eller død. ADVARSEL - Her dvres det mot bruk som KA føre til lvorlige personskder eller død. FORSIKTIG - Her dvres det mot bruk som KA føre til mindre personskder eller skder på båt eller utstyr. gob12 gob20 1 obe1g UTEBORDSMOTORES FJERKOTROLL 1 Fjernkontrollen, som er koplet til påhengsmotoren, må være utstyrt med en beskyttelsesnordning for strting kun i fri. Dette forhindrer t motoren strter når giret står i en nnen stilling enn fri. 2 Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brå og uventet kselersjon når motoren strtes. Konstruksjonen v denne påhengsmotoren krever t fjernkontrollen som brukes til den, må h en innebygd beskyttelsesnordning for strting kun i fri. obf1g MERKAD VED FJERKOTROLL 2 Styreoverføringsstget som forbinder styrekbelen til motoren må være festet med spesielle låsemuttere (). Disse selvlåsende mutterne må ikke skiftes ut med vnlige muttere, d disse vil løsne som følge v vibrsjon og forårske styresvikt. U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER XXX MAXIMUM PERSO CAPACITY (POUDS) XXX MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX 1 2 obc2g BÅTES MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste båter er det ngitt en mksiml lste- og motorkpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Kontkt forhndleren i tvilstilfelle. Bruk v en utenbordsmotor som overskrider båtens motorkpsitet kn: 1. forårske tp v kontroll over båten, 2. forndre vektblnsen i båten eller 3. forårske t båtkonstuksjonen bryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på båten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på båten. MAØVRERIG I HØY HASTIGHET 2 Hvis påhengsmotoren skl brukes på en høyhstighetsbåt som ikke er kjent, nbefles det t båten ikke kjøres i høy hstighet før forhndleren hr blitt kontktet vedrørende båt/motor-kombinsjon, smt t det er gitt en grundig demonstrsjon v bruk i høy hstighet. For ytterligere informsjon bør du få tk i heftet Hi Performnce Bot Opertion (Delnr ) hos forhndleren, distributøren eller Mercury Mrine. Dersom styrestget løsner, kn båten plutselig t en krpp sving. Dette kn føre til t folk fller overbord med fre for lvorlig personskde eller død. gob8 2 1 obg6g DØDMASSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses (dette kn eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fr førerplssen). Utenbordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppbryter. En dødmnnsstôppbryter kn instlleres som tilbehør vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. 2 Dødmnnssnoren er vnligvis mellom 122 og 152 cm lng når den er utstrkt. I ene enden hr den et element som stikkes inn i bryteren, og i den ndre enden en låsekrok som festes til båtføreren. Dødmnnssnoren er kveilet opp, slik t den er så kort som mulig når den ikke er i bruk. Dette reduserer mulighetene for t dødmnnssnoren hekter seg opp i ndre objekter i nærheten. Videre er den lng nok i utstrkt tilstnd til t mulighetene for utilsiktet ktivering er liten dersom båtføreren skulle bevege seg litt rundt i nærheten v den vnlige førerstillingen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn den vikles rundt båtførerens håndledd eller bein, eller det kn knytes en knute på den. 7

10 obg GEERELLE OPPLYSIGER DØDMASSTOPPBRYTER (FORTS.) Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppbryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t bryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overbord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i båten. Uhell hvor båtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overbord, skjer som oftest i visse båttyper, som for eksempel oppblåsbre båter med lv båtripe småbåter, høyytelsesbåter, og lette fiskebåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller båtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskebåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Selv om motoren stopper umiddelbrt når dødmnnsstoppbryteren ktiveres, fortsetter båten å drive et stykke, vhengig v velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. Mens båten driver, kn den forårske like lvorlige personskder på personer som oppholder seg i båtens frvnn, som når den kjører med motoren i gng. Vi nbefler på det sterkeste t ndre psssjerer i båten får instruksjoner om riktige strt og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle bli nødvendig å betjene motoren i en nødsitusjon (f.eks. hvis båtføreren blir revet vekk fr førerplssen ved et uhell). Dersom båtføreren skulle flle overbord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli overkjørt v båten, bli betrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelbrt. Fest lltid begge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppbryteren og båtføreren. Utilsiktet ktivering v dødmnnsstoppbryteren er også mulig under norml drift. Dette kn forårske noen v eller lle de følgende fresitusjoner: 1. Psssjerer kn bli kstet forover hvis båten plutselig og uventet tper foroverbevegelsen. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i båten, som kn stupe over bugen og bli truffet v girkssen eller propellen. 2. Tp v frt og retningskontroll i høy sjø, sterke strømmer eller sterk vind. 3. Tp v kontroll når båten skl legges til lnd. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes etter utilsiktet ktivering v dødmnnstoppbryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å koble seg fr dødmnnssnoren. Mens båten ligger stille Sett giret i nøytrl, og slå v utenbordsmotoren før du lr folk oppholde seg i vnnet nær båten. Stopp motoren umiddelbrt hvis noen oppholder seg i vnnet nær båten. Alvorlig personskde kn oppstå hvis noen kommer borti en roterende propell, en båt i bevegelse, e løs girksse i bevegelse eller en fst gjenstnd som er festet til båten eller girkssen. gob3 1 2 obh2g SIKKERHETSMELDIG FOR PASSASJERER POGTOGBÅTER OG DEKKBÅTER Hold øye med plsseringen v lle psssjerer når båten er i bevegelse. Ingen psssjerer skl stå eller bruke ndre seter enn de som er beregnet på kjøring i hstigheter over tomgngshstighet. Hvis hstigheten på båten plutselig reduseres, f.eks. hvis båten treffer en stor bølge eller kjølevnnsbølge, gssen plutselig senkes eller båten svinges brått, kn psssjerene slynges over bugen på båten. Hvis noen fller ut forn båten mellom de to pongtongene, kn de bli overkjørt v utenbordsmotoren. 1 Båter med åpent frmdekk: Psssjerer skl ldri oppholde seg på dekket utenfor rekkverket mens båten er i bevegelse. Sørg for t lle psssjerene oppholder seg innenfor rekkverket på bugen eller i khytten. Personer på frmdekket kn lett slynges overbord, og personer som dingler med bein over knten på bugen v båten, kn fnges v en bølge og trekkes ned i vnnet. 2 Båter med opphøyd fiskesete som er montert forn på båten: Disse opphøyde fiskesetene er ikke beregnet på bruk når hstigheten på båten er høyere enn tomgngs- eller dorgehstighet. Sitt bre på seter som er beregnet på kjøring i høyere hstigheter. Eventuell uventet og plutselig senking v hstigheten på båten kn føre til t psssjerer i opphøyde seter slynges over bugen på båten. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll etter fll over bugen på en pongtong- eller dekkbåt og påfølgende overkjøring v utenbordsmotoren. Personer skl oppholde seg på god vstnd fr frmdelen v dekket og sitte ned mens båten er i bevegelse. gob4 gob3 obh2g VARSOMHET I ÆRHETE AV BADEDE Mens båten er i frt Det er vnskelig for svømmere og bdende å komme seg vekk når de ser en båt nærme seg, selv om båten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk bder. år en båt beveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Denne propellrotsjonen i nøytrl-stilling kn forårske lvorlig personskde. obu1g HOPPIG PÅ BØLGER OG KJØLEVA Kjøring v lystbåter over bølger og kjølevnnsbølger er en nturlig del v ferdselen på sjøen. år dette imidlertid gjøres med så stor hstighet t båtskroget tvinges helt eller delvis ut v vnnet, oppstår visse fremomenter, spesielt når båten fller ned på vnnet igjen. Den største fren er t båten endrer retning mens den er midt i et hopp. I slike tilfeller kn lndingen føre til t båten vender brått en nnen vei. Slike brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. Det er en nnen mindre vnlig fre som kn oppstå som følge v t båten tr v fr en bølge eller kjølevnnsbølge. Hvis bugen på båten kstes lngt nok ned mens den er i luften, kn den trenge ned under vnnflten og komme helt under vnn et øyeblikk. Dette får båten til å bråstoppe, slik t psssjerene flyr forover. Båten kn også t en skrp sving til én side. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å bli slynget ut v båten når den lnder etter et hopp på en bølge eller kjølevnnsbølge. Unngå hopping på bølger eller kjølevnnsbølger hvis det er mulig. Instruer lle psssjerene om t hvis båten skulle hoppe på en bølge eller kjølevnnsbølge, må de holde seg lvt i båten og holde seg fst i eventuelle håndtk på båten. 8

11 gob4 gob4 obg GEERELLE OPPLYSIGER obn5g GRUSTØTIG Senk hstigheten og kjør forsiktig ved ferdsel i grunt frvnn, eller i områder der det er fre for undervnnshindringer som kn treffe utenbordsmotoren eller båtbunnen. Det viktigste er å prøve å redusere personskder eller slgskder fr objekter som flyter på vnnet eller befinner seg nedi vnnet, ved å kontrollere hstigheten på båten. Under slike forhold bør hstigheten på båten holdes på en minimums plningshstighet (15 til 25 mph). Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr eventuelle deler v utenbordsmotoren som flyr inn i båten etter å h truffet et flytende objekt eller undervnnsobjekt, ved å holde en topphstighet som ikke overstiger plningshstighet. Dersom båten eller utenbordsmotoren treffer et flytende objekt eller undervnnsobjekt, kn det føre til utllige fresitusjoner. oen v disse situsjonene kn innebære følgende:. Deler på utenbordsmotoren eller hele utenbordsmotoren kn brytes løs og fly inn i båten. b. Båten kn plutselig bevege seg en nnen vei. Brå endringer v retningen kn føre til t psssjerene fller ut v setene eller båten. c. En rsk hstighetsreduksjon. Dette fører til t psssjerene kstes forover, eller til og med ut v båten. d. Slgskde på utenbordsmotoren og/eller båten. obn7g GRUSTØTIG Husk t det viktigste du kn gjøre for å forhindre personskde eller slgskder i disse situsjonene, er å holde båtens hstighet under kontroll. Båtens hstighet bør holdes på en miniml plningshstighet ved kjøring i frvnn med undervnnshindringer. Etter å h truffet et undervnnsobjekt, skl motoren stnses så fort som mulig, og båten undersøkes for eventuelle ødelgte eller løse deler. Hvis det hr oppstått skde eller det nts å være skder, skl utenbordsmotoren leveres inn til en utorisert forhndler for inspeksjon og nødvendige reprsjoner. Det bør også undersøkes om båten er påført sprekker i skroget eller hekken, eller om det lekker vnn. Bruk v en skdet utenbordsmotor kn føre til ytterligere skde på ndre deler v utenbordsmotoren, eller det kn innvirke på styringen v båten. Hvis det er nødvendig å fortsette kjøringen, må dette gjøres på sterkt redusert hstighet. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll fr tp v kontroll over båten. Fortstt kjøring v båten etter t den er påført store slgskder, kn føre til t én v komponentene på utenbordsmotoren plutselig svikter, med eller uten påfølgende slg. Få utenbordsmotoren grundig sjekket, og nødvendige reprsjoner utført. YTTERLIGERE SIKKERHETSISTRUKSJOER FOR UTEBORDSMOTORER MED MAUELL STYREKULT Hvis båten treffer en hindring ved plningshstighet, og utenbordsmotoren ikke er festet til båthekken med gjennomgående bolter i tillegg til hekkfesteklemmeskruene, kn utenbordsmotoren slenges v hekken og knskje lnde i båten. 1 Courtesy of ABYC obi2g EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på fren for kullosforgiftning Det dnnes kullos i eksosvgssene fr lle interne forbrenningsmotorer, inkludert utenbordsmotorer, hekkggregter og innenbordsmotorer som driver båtpropeller, smt genertorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på båten. Kullos er en dødelig gss uten frge, lukt eller smk. Tidlige symptomer på kullosforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstnd, omftter hodepine, svimmelhet, søvnighet og kvlme. Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. Lngvrig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrsjon kn føre til bevisstløshet, hjerneskde eller dødsfll. God ventilsjon Sørg for god ventilsjon rundt psssjerene. Åpne sidevinduene eller lukene forn i båten for å bli kvitt eventuelle dunster. 1 Eksempel på god ventilsjon - ideell luftstrøm gjennom båten. gob39 2 c b d Courtesy of ABYC obi3g EKSOSUTSLIPP Dårlig ventilsjon Under visse kjøre og/eller vindforhold kn det sive inn kullos i kbiner eller styrehus som er fst innelukket eller omgitt med klesje, og som hr utilstrekkelig ventilsjon. Instller én eller flere kullos målere på slike steder. Bdende og psssjerer i et åpent område på en båt som ligger stille med motoren i gng, eller som befinner seg i nærheten v en båt som hr motoren i gng, kn i sjeldne tilfeller bli utstt for livsfrlige mengder med kullos på vindstille dger. 2 Eksempler på dårlig ventilsjon Mens båten ligger stille. Kjøring v motoren når båten ligger fortøyd på et innelukket sted. b. år båten ligger fortøyd nær en nnen båt som hr motoren i gng. år båten kjører c. Kjøring v båten med for stor trimvinkel på bugen. d. Kjøring v båten uten t luker som vender forover, er åpne (stsjonsvogn effekt). 9

12 obg GEERELLE OPPLYSIGER obj2g TILLEGGSUTSTYR Deler til Mercury Precision eller Quicksilver er spesillget og testet for utenbordsmotoren. Dette tilbehør kn nskffes hos Mercury Mrine forhndlere. oen deler som ikke er fbrikert eller solgt v Mercury Mrine, oppfyller ikke sikkerhetskrvene. Vi nbefler deg å lese bruks- og vedlikeholdsnsvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. T kontkt med forhndleren før tilleggsutstyr monteres. Feil montering v kurnt tilleggsutstyr, eller montering v ukurnt tilleggsutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. obk1g SJØVETT Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle bestemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer ombord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst båten. De fleste båter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Kontkt forhndleren eller produsenten i tvilstilfelle. Kontroller motoren jevnlig, og sørg for t vedlikehold blir utført i henhold til forskriftene. Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nbefles å t båtførerprøven. Sørg for t lle i båten sitter forsvrlig. Tillt ldri t noen får sitte på eller lene seg mot, deler v båten som ikke er beregnet til slik bruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, bug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor brå og plutselig kselerering, bråstopp, uventet tp v kontroll over båten eller brå bevegelser v båten kn få en person til å flle over bord eller ned i båten. Vær ldri under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler når du ferdes på sjøen, d disse påvirker dømmekrften og nedsetter reksjonsevnen. Lær opp ndre i bruken v båten. Sørg for t minst én person om bord, utenom føreren, kjenner til grunnleggende prosedyrer for strt og bruk v påhengsmotoren smt håndtering v båten, i tilfelle føreren skulle bli ute v stnd til å føre båten eller flle over bord. obm87g SPESIFIKASJOER Modeller 225 Effekt HK 225 Effekt kw 168 Mksiml turtllsområde *Tomgngshstighet i fri o/min Antll sylindre 6 Stempelslgvolum cid (3,352cc) Sylinderboring 94,0 mm Slglengde 80,5 mm Ventilklring (kld) Inntksventil Eksosventil Anbeflt tennplugg Tennplugg gp 0,17-0,23 mm 0,31-0,37 mm GK LFR5A-11 1,1 mm Girutveksling 2.00:1 Anbeflt bensin Anbeflt olje Girkssens smøringskpsitet Motoroljekpsitet Uten nytt oljefilter Med nytt oljefilter Btteri Drift over 0 C Drift under 0 C Amperetimer (At) Lyd ved båtførerens øre (ICOMIA 39 94) *= med helt oppvrmet motor gob27 Se Drivstoff Se Drivstoff 39 fl. oz. ( ml) 6.1 Qurts or 5.8 Liters 6.3 Qurts or 6.0 Liters 465 mrinestrt mpere (MCA) eller 350 kldstrt mpere (CCA) 1000 mrinestrt mpere (MCA) eller 750 kldstrt mpere (CCA) dba Ved ombordstigning. Stopp lltid motoren når psssjerer går ombord eller oppholder seg i nærheten v båtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å bre sette giret i nøytrl. 7 Vær på vkt. Båtføreren er nsvrlig for t det er tilstrekkelig sikt fr førerplssen. Verken psssjerer, lst eller fiskeutstyr må blokkere utsikten for båtføreren når det kjøres over tomgngshstighet. Kjør ldri båten rett bk en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. For eksempel, hvis din båt hr en hstighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder t igjen en person på vnnski som vr 61 m forn deg Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. år båten brukes til å trekke personer på vnnski e.l., bør føreren lltid sørge for t en person som eventuelt hr flt eller ligger i vnnet, kommer på førersiden v båten når vedkommende vender tilbke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren bør til enhver tid h vedkommende som hr flt i vnnet, i syne, og ldri rygge inntil verken en person på vnnski eller noen som oppholder seg i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om båtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. gob OGXXXXXX 19XX XXXX c b 6 obn5g BESTADDELER Toppdeksel e XX d 2. Underdeksel 3. Motorskylling 4. Drivkselhus obl9g SERIEUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig refernse. Serienummeret er plssert på motoren som vist nedenfor.3. Serienummer b. Årsmodell c. Modellngivelse d. Produksjonsår e. Merket for godkjennelse i Europ (CE) (etter hv som er ktuelt) 5. Antiventilsjonsplte 6. Trimror 7. Kjølevnnskontroll 8. Reservetiltbryter 9. Hekkbrketter 10. Girksse 11. Hull for kjølevnnsinntk 10

13 goc15 god9 ocg MOTERIG oc6g MOTERIG AV UTEBORDSMOTORE Før utenbordsmotoren ts i bruk, må den monteres på riktig måte med fire monteringsbolter, slik som vist på illustrsjonen. Hvis utenbordsmotoren ikke festes riktig, kn dette føre til t den løsner fr båtens kterspeil, som igjen kn føre til lvorlig personskde, død eller skde på utstyret. 1 Vi nbefler på det sterkeste t forhndleren monterer utenbordsmotoren og tilhørende tilleggsutstyr for å sikre forsvrlig montering og beste ytelse. Følg nvisningene i utenbordsmotorens monteringsnvisninger, som følger med utenbordsmotoren, hvis du monterer utenbordsmotoren selv. 2 Utenbordsmotoren må festes til hekken med de fire monteringsboltene, som måler 1/2 tomme i dimeter, smt låsemutterene som følger med utenbordsmotoren. Monter to bolter gjennom de øverste hullene og to bolter gjennom de nederste hullene. oci1g Mksiml monteringshøyde v utenbordsmotor 3 Monteringshøyden () til utenbordsmotoren skl ikke overskride 635 mm for EXL modeller, og 762 mm for EXXL modeller. Girkssekomponentene kn skdes hvis utenbordsmotoren monteres høyere. goc11 ocb1g VALG AV PROPELL Velg en propell som gjør t motoren kn kjøres i øvre hlvdel v nbeflt turtllsområde ved full hstighet på motoren med norml lst for best ytelse fr utenbordsmotor/båt (se SPESIFIKASJOER). Dette turtllsområdet gir bedre kselersjon smtidig som båten opprettholder mksiml hstighet. Hvis endring v forholdene fører til t turtllet synker under nbeflt område (slik som vrmere og fuktigere vær, bruk i høyereliggende strøk, mer lst i båten eller en tilgrodd båtbunn/girhus), kn det være nødvendig å skifte propell eller foret rengjøring for å opprettholde utenbordsmotorens ytelse og vrighet. Kontroller turtllet ved full gss med et nøyktig tkometer, mens motoren er trimmet ut til blnsestyring (styrekrften er lik i begge retninger) uten t dette får propellen til å løsne. odg TRASPORT odc1g TRASPORT AV BÅT/MOTOR Trnsporter båten med utenbordsmotoren tiltet ned (vertikl driftsposisjon). Hvis det er nødvendig med ytterligere klring til bkken, må utenbordsmotoren tiltes til opp-stilling ved hjelp v et ekstr støtteutstyr. T kontkt med nærmeste forhndler. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernbneovergnger, i oppkjørsler og hvis båthengeren fjærer. VIKTIG: stol ikke på t power trim-/tiltsystemet eller tiltstøtten gir nok klring til bkken under trnsport. Tiltstøtten er ikke ment som en støtte for utenbordsmotoren under trnsport. Sett utenbordsmotoren i forovergir. Dette forhindrer t propellen spinner fritt. oeg DRIVSTOFF OG OLJE oeb6g ABEFALT BESI USA og Cnd Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 87 oktn. En middels grd v blyfri bensin for biler, som inneholder rensemiddel for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere invendig. Blybensin nbefles ikke. Internsjonlt Bruk vnlig, blyfri bensin v godt merke beregnet for biler, som inneholder minst 90RO. Bensin som inneholder rensemidler for bensininnsprøytning, er å nbefle for å holde motoren renere innvendig. Blybensin kn brukes på steder der blyfri bensin ikke kn skffes. Alkoholholdig bensin Vi nbefler ikke bruk v lkoholholdig bensin p.g.. mulig ugunstig effekt som lkoholen kn h på drivstoffsystemet. Hvis kun lkoholholdig bensin er å oppdrive, må den ikke inneholde mer enn 10 % etnol eller 5 % metnol, og i tillegg nbefles bruk v et Wter Seprting Fuel Filter (vnnseprsjonsfilter). Hvis det benyttes lkoholholdig bensin, eller hvis det er mistnke om t bensinen inneholder lkohol, undersøk drivstoffsystemet oftere, og se etter om det forekommer oljelekksjer eller ndre unormle tilstnder. Alkoholholdig bensin kn forårske følgende problemer i utenbordsmotoren og drivstoffsystemet: Korrosjon på metlldeler. edbryting v elstomer og deler v plst. Slitsje og skde på interne deler i motoren. Vnskeligheter med strting og kjøring. Kondens eller kvelning v motoren. oen v disse ugunstige effektene kommer v t lkoholholdig bensin hr en tendens til å bsorbere fuktighet fr luften, som fører til en fse v vnn og lkohol som skiller seg fr bensinen i drivstofftnken. De ugunstige effektene v lkohol er mer lvorlige med metnol, og forverres ved øk lkoholinnhold. 11

14 oeg DRIVSTOFF OG OLJE oee8g FYLLIG AV BESITAKE Unngå lvorlig personskde eller død som følge v bensinbrnn eller eksplosjon. Stopp lltid motoren og pss på t IGE røyker eller bruker åpen ild i nærheten når det fylles bensin. Fyll drivstofftnker utendørs, lngt unn vrme, gnistkilder og åpen ild. T bærbre tnker ut v båten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før tnkene fylles. Fyll ikke drivstofftnken helt full. L c. 10 % v tnkvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke under trykk hvis tnken er fylt helt opp. Plssering v bærbr drivstofftnk i båten Plsser drivstofftnken i båten, slik t tnkventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tnken under normle forhold. goe2 F C SAE 25W-40 SAE 10W-30 oej2g ABEFALT MOTOROLJE Bruk Quicksilver eller Mercury Precision oljen for 4 tktsutenbordsmotorer, eller 4 tktsbåtmotorolje med riktig viskositet i henhold til omgivelsestemperturen (se digrmmet nedenfor). Hvis riktig type ikke kn skffes, kn det brukes en 4 tktsmotorolje v god kvlitet, som er sertifisert til å oppfylle eller overskride én enkelt eller en kombinsjon v serviceklssifiksjonene SH, SG, SF, CF 4, CE, CD, CDII for Americn Petroleum Institute (API). Anbeflt Se-viskositet For Motorolje Olje med SAE 10W-30 viskositet nbefles til bruk ved lle temperturer. Olje med SAE 25W-40 viskositet kn brukes ved temperturer over 4 C. goe2 1-4 b c oen3g SJEKKE OG FYLLE PÅ MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Kontroller t utenbordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. 1 Slå v motoren. Sett utenbordsmotoren i vertikl driftsstilling. T v toppdekselet. 2 Trekk ut peilepinnen (). Tørk den en ren fille eller klut, og sett den helt ned i røret igjen. 3 Trekk ut peilepinnen igjen, og sjekk oljenivået. Oljen skl være mellom full merket (b) og fyll på merket (c). Er oljenivået for lvt, skrur du v oljetnklokket (d), og fyller opp til (men ikke over) det øvre oljenivået (b). VIKTIG: Undersøk om oljen er forurenset. Olje som er blndet med vnn, hr en melkektig frge. Olje som er blndet med drivstoff, lukter sterkt v drivstoff. Forhndleren bør undersøke motoren hvis oljen er forurenset. 4 Skyv peilestven helt inn. Sett tilbke oljepåfyllingslokket og strm for hånd. gog ogg KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER oge12g FJERKOTROLLFUKSJOER Båten kn være utstyrt med én v Mercury Precision eller Quicksilver -fjernkontrollene ovenfor. Hvis ikke, tr du kontkt med forhndleren og ber om en beskrivelse v funksjonene og bruken v fjernkontrollen. 1 Kontrollhåndtk Forover, fri, revers 2 Friutløserspk 3 Trim/tilt bryter Se under Bruk v powertrim 4 ødstoppbryter Les sikkerhetsreglene og dvrslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. 5 ødstoppline Les sikkerhetsreglene og dvrslene som gjelder nødstoppbryteren under Generelle opplysninger. 6 Justering v gssfriksjon På konsollkontroller må dekselet fjernes for justering. 7 Tenningsnøkkelbryter Av, på, strt. 8 Hurtigtomgngsspk Heving v spken vil øke motorens tomgngshstighet i fri. Se under Strting v motoren i vsnittet Bruk. 9 Bre gss knpp år denne knppen trykkes inn, blir det mulig å skyve kontrollhåndtket frmover for å øke motorens tomgngshstighet uten å sette utenbordsmotoren i gir. Se under Strting v motoren i vsnittet Bruk. d 6 12

15 gog144 gog70dc-62 b 1 2 ogg KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER ogb67g VARSELSYSTEM 1 Utenbordsmotorens vrselsystem består v et vrselhorn inni båten. Vrselhornet på modeller med fjernstyring kn være plssert () inne i fjernkontrollen eller (b) tilkoblet tenningen i dshbordet. Slik virker vrselsystemet Hvis motoren blir overopphetet, eller oljetrykket synker for lvt, utløses vrselsystemet. Vrselhornet vil gi fr seg en smmenhengende lyd, og hstigheten på motoren reduseres til 2000 O/MI. år vrselsystemet er ktivert 2 Hvis vrselsystemet er ktivert, må hstigheten på motoren strks reduseres til tomgngshstighet. Sett utenbordsmotoren i fri, og undersøk om det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. Hvis det ikke kommer ut vnn, virker ikke vnnpumpen, og motoren blir overopphetet. På neste side under Motoren blir overopphetet, er dette forklrt nærmere. Hvis det kommer vnn ut fr kjølevnnskontrollen, skl motoren stoppes og oljen sjekkes. Problemet kn være for lvt oljetrykk. På neste side under Motoren blir overopphetet, finnes en forklring. ogb11g VARSELSYSTEM Motoren blir overopphetet Stopp motoren. Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen eller strømmen er ujevn, må kjølevnnsinntkene undersøkes for eventuelle blokkeringer. Hvis inntkene ikke er blokkert, kn det tyde på en blokkering i kjølekretsen eller en feil med vnnpumpen. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhndleren. Kjøring v en overopphetet motor vil føre til skde. Les merknden nedenfor. T kontkt med forhndleren dersom det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollene, men motoren fortsetter å gå vrm. Kjøring v en overopphetet motor vil føre til skde på motoren. Les merknden nedenfor. Merk: Hvis motoren blir overopphetet og du er et stykke fr lnd, kn motoren stoppes og vkjøles. Dette gjør det mulig å kjøre motoren ved lv hstighet eller på tomgng en liten stund til før motoren begynner å gå vrm igjen. ogw2g Lvt oljetrykk Vrselsystemet blir ktivert hvis oljetrykket synker for lvt. Stopp først motoren og sjekk oljenivået. Fyll på olje, om nødvendig. T kontkt med forhndleren dersom oljenivået er innenfor nbeflt område, og vrselhornet fortsetter å gi lyd fr seg. Hstigheten på motoren reduseres til 2000 O/MI. Du bør imidlertid ikke fortsette å kjøre motoren. ogc24g POWER TRIM OG TILT Utenbordsmotoren hr en trim/tiltkontroll klt Power Trim. Denne gjør båtføreren i stnd til å justere stillingen på utenbordsmotoren på en enkel måte ved å trykke på trimbryteren (). Justering v utenbordsmotoren lengere inn mot båthekken klles trimming inn eller ned. Justering v utenbordsmotoren lengere ut fr båthekken klles trimming ut eller opp. Betegnelsen trim henviser vnligvis til justeringen v utenbordsmotoren innenfor et bevegelsesområde på 20 grder (b). Dette bevegelsesområdet brukes når båten plner. Betegnelsen tilt henviser hovedsklig til når utenbordsmotoren justeres opp og ut v vnnet (c). år motoren er vslått, kn utenbordsmotoren tiltes opp v vnnet. Ved lv tomgngshstighet kn utenbordsmotoren også tiltes opp forbi trimområdet, som f.eks gjør det mulig å kjøre i grunt frvnn. osf1g Bruk v Power trim For de fleste båter vil kjøring rundt midten v trim -området gi tilfredsstillende drift. I enkelte tilfeller vil det være fordelktig å trimme motoren helt inn eller ut for å oppnå mksiml fordel v trimkpsiteten. I tillegg til bedre driftsegenskper følger det med større nsvr for båtføreren, som må være oppmerksom på eventuelle frer under mnøvrering. ogc3g POWER TRIM OG TILT (FORTS.) Bruk v Power trim (forts.) Den verste fren under mnøvrering er en drgning som kn føles på rttet eller styrekulthåndtket. Denne drgningen ved styring v båten kommer v t påhengsmotoren er trimmet slik t propellkselen ikke er prllell med vnnflten. c Unngå lvorlig personskde eller død. år utenbordsmotoren er trimmet inn eller ut v nøytrl driftstilling, kn det resultere i en drgning på rttet eller styrekulthåndtket i begge retninger. Hvis mn ikke hr et godt, fst grep på rttet eller styrekulthåndtket i en slik situsjon, kn det føre til tp v styrekontroll fordi utenbordsmotoren kn dreie fritt. Båten kn nå spinne eller begynne å gå rundt i en liten sirkel, hvilket kn føre til (hvis det skjer uventet) t psssjerene blir kstet rundt i båten eller fller overbord. Studer følgende liste nøye. Trimming inn eller ned kn: 1. Senke bugen. 2. Resultere i t båten plner lettere, spesielt med tung lst eller når båten er bktung. 3. Gjøre t båten går bedre i høy sjø. 4. Øke styremomentet eller dr mot høyre (med en vnlig høyredreining på propellen). 5. Senke bugen på enkelte båter ytterligere til et punkt hvor de begynner å ploge med bugen i vnnet mens den plner. Dette kn resultere i en uventet dreining i én retning og klles bugstyring eller overstyring hvis mn prøver å styre i én eller nnen retning, eller hvis mn møter på en høy bølge. ogc4g POWER TRIM OG TILT (FORTS.) Bruk v Power trim (forts.) Unngå lvorlig personskde eller død. Juster påhengsmotoren til en middels trimstilling med det smme båten begynner å plne, for å unngå mulig utslynging på grunn v t båten kommer i spinn. Ikke prøv å dreie båten når den plner hvis påhengsmotoren er trimmet helt inn eller ned, og det er en drgning på rttet eller styrekulthåndtket. Trimming ut eller opp kn: 1. Løfte bugen høyere opp i vnnet. 2. Øke generell topphstighet. 3. Øke klringen over undervnnshindringer eller grunner. 4. Øke styremomentet eller drgning til venstre ved norml monteringshøyde (med en vnlig høyredreining på propellen). 5. I tillegg kn båten begynne å vke, hoppe eller det kn oppstå propellventilsjon. 6. Føre til t motoren blir overopphetet hvis eventuelle kjølevnnsinntk er over vnnlinjen. b 13

16 gog62 gog ogg KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER ogc30g POWER TRIM OG TILT (FORTS.) Tilting Av Motoren Slå v motoren og tilt utenbordsmotoren ved å skyve trim/tilt-bryteren eller reserve tilt-bryteren opp. Utenbordsmotoren vil tilte opp til bryteren frigjøres, eller til den når mksiml tiltstilling. 1 Koble inn tiltstøttespken (). 2 Senk utenbordsmotoren slik t den hviler på tiltstøtten. 3 Koble ut tiltstøttespken ved å løfte utenbordsmotoren v støttespken og vri spken opp. Senk utenbordsmotoren. Mnuell Tilting Hvis utenbordsmotoren ikke kn tiltes ved hjelp v power trim/tilbryteren, kn utenbordsmotoren tiltes mnuelt. 4 Drei den mnuelle tiltutløserskruen 3 gnger (i urviserens retning). Utenbordsmotoren kn nå tiltes mnuelt. Tilt utenbordsmotoren til ønsket stilling og fest den mnuelle tiltutløserskruen. Merk: Den mnuelle tiltutløserskruen må være festet før utenbordsmotoren brukes for å forhindre t utenbordsmotoren tilter opp når den settes i revers. gog63 1 ogc6g POWER TRIM OG TILT (FORTS.) Reservetiltbryter 1 Denne bryteren kn brukes til å tilte utenbordsmotoren opp eller ned ved bruk v power trim-systemet. Kjøring i grunt frvnn år båten kjøres på grunt vnn, kn utenbordsmotoren tiltes forbi det mksimle trimområdet for å unngå t den støter ned i bunnen. 1. Reduser motorhstigheten til 2000 o/min. 2. Tilt utenbordsmotoren opp. Pss på t vnninntkene er under vnn til enhver tid. 3. Kjør utenbordsmotoren kun i skte frt. Hvis motorhstigheten blir høyere enn 2000 o/min, vil utenbordsmotoren utomtisk gå tilbke til det mksimle trimområdet. ogg KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER ogn1g JUSTERIG AV TRIMROR Propellens styremoment(et) kn føre til t båten drr til én v sidene. Dette styremoment(et) er normlt fordi utenbordsmotoren ikke er trimmet slik t propellkselen er prllell med vnnflten. Trimroret kn kompensere for styremoment(et) i mnge tilfeller og kn justeres innenfor visse grenser til å redusere eventuell ujevn krft på styringen. Merk: Justering v trimroret vil h liten innvirkning på reduseringen v styremomentet hvis utenbordsmotoren er montert med ntiventilsjonsplten c 5 cm eller mer ovenfor bunnen v båten. Kjør båten på norml cruisehstighet med utenbordsmotoren innstilt i ønsket vinkel på hekken. Sving båten mot venstre og høyre, og legg merke til hvilken vei båten svinger lettest. Løsne bolten på trimroret og foret små justeringer om gngen hvis det er nødvendig. Hvis båten går lettere til venstre side, vri den bkre delen v trimroret mot venstre. Hvis båten går lettere til høyre side, vri den bkre delen v trimroret mot høyre. Strm bolten og foret en ny test. ofg BRUK of1g SJEKKLISTE FØR START Føreren kjenner til sikker nvigsjon og bruksprosedyrer. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester for lle ombord, og t de er lett tilgjengelige. En livbøye eller flåte som er konstruert for å kstes ut til folk i vnnet. Overlst ikke båten. De fleste båter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet ombord i båten. Kontroller t det er tilstrekkelig med drivstoff ombord. Sørg for t vekten v psssjerer og lst er jevnt fordelt i båten, og t lle sitter på et forsvrlig sete. Meld fr om hvor dere hr tenkt å reise, og når dere forventer å være tilbke. Det er forbudt å føre båten under påvirkning v lkohol eller medikmenter. Kjenn til de frvnn og områder dere skl ferdes i (tidevnn, strømforhold, sndbnker, grunner og ndre frer). Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). onf2g BRUK I KULDEGRADER år utenbordsmotoren brukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrder, sørg for t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t ev. vnn i girhuset fryser og forårsker skde på vnnpumpen og ndre komponenter. Dersom det er en mulighet for isdnnelse på vnnet, må utenbordsmotoren fjernes og tppes for vnn. Is i vnninntkene kn blokkere kjølevnnsstrømmen og forårske skde. one3g KJØRIG I SALTVA ELLER FORURESET VA Vi nbefler t du skyller kjølevnnskretsen i utenbordsmotoren med ferskvnn etter t den hr vært brukt i slt eller forurenset vnn. Dette vil forhindre t det dnnes belegg som kn blokkere kjølevnnskretsen. Se Spyling v kjølesystemet for fremgngsmåte for spyling, i delen Vedlikehold. Hvis båten ligger fortøyd, bør utenbordsmotoren lltid ts opp, slik t girkssen er fullstendig oppe v vnnet når den ikke brukes (bortsett fr når det er kuldegrder). Vsk motoren utvendig og skyll eksosuttket ved propellen og girhuset med ferskvnn etter hver bruk. Spry Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Gurdutvendig på motoren, elektriske komponenter og ndre metlloverflter hver måned. Spry ikke noder for korrosjonskontroll, d dette vil redusere nodeeffekten. 14

17 ofg BRUK ofd5g FREMGAGSMÅTE VED IKJØRIG gof64 Alvorlig skde på motoren kn oppstå hvis fremgngsmåten for innkjøring v motoren ikke blir fulgt. 1. I den første driftstimen skl motoren kjøres i forskjellige gssinnstillinger uten å overstige 3500 o/min, eller på c. hlv gss. 2. Kjør motoren med forskjellige gsshstigheter opp til 4500 o/min eller på c. trekvrt gss under den ndre driftstimen, og kjør motoren på full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 3. Unngå vedvrende kjøring på full gss i mer enn fem minutter om gngen i de neste åtte driftstimene. gof ofg22g START AV MOTORE - MODELLER MED FJERKOTROLL 7 Skyv ikke den nøytrle hurtigtomgngsspken på fjernkontrollen forover. Tilskuddssystemet vil øke hstigheten utomtisk for strting og oppvrming. Merk: L tenningsnøkkelen gå tilbke til on stilling (på) etter t motoren hr strtet. 8 Vri tenningsnøkkelen til START. Hvis motoren ikke strter i løpet v 10 sekunder, skl nøkkelen vris tilbke til O (PÅ). Vent 30 sekunder og prøv igjen Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v vnnpumpens kjølevnnskontroll etter t motoren hr strtet. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollene, må motoren stoppes for å undersøke om det kn h kommet et fremmedlegeme inn i kjølevnnsinntket. Hvis dette ikke er tilfelle, kn det bety t det er en feil med vnnpumpen eller en blokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene vil føre til t motoren overopphetes. Få utenbordsmotoren undersøkt hos forhndleren. Hvis motoren brukes når den er overopphetet, kn det føre til lvorlige skder på motoren. Oppvrming v motoren L motoren vrme seg opp i 3 minutter på tomgngshstighet før bruk. gof78 F R ofg21g START AV MOTORE - MODELLER MED FJERKOTROLL Før strt, les SJEKKLISTE FØR START, ISTRUKSJOER VED SPESIELL BRUK OG FREMGAGSMÅTE VED IKJØRIG på de første tre sidene i BRUK. Strt eller kjør ldri utenbordsmotoren (selv et øyeblikk) uten t vnn sirkulerer gjennom lle kjølevnnsinntkene i girkssen. Dette vil forhindre skde på vnnpumpen (går tørr) eller overoppheting v motoren. 1 Sjekk motoroljenivået. 2 Kontroller t kjølevnnsinntket er under vnn. 3 Åpne ventilsjonsskruen på drivstofftnken (på tnklokket) på drivstofftnker med mnuell lufting. 4 Pump tilføringsblæren på drivstoffslngen flere gnger til den kjennes hrd. 5 Sett dødmnnsbryteren på RU. Les sikkerhetsmerkndene og Advrsel i delen Generelle opplysninger. 6 Sett utenbordsmotoren i fri (). 1-4 ofj5g GIRSKIFT VIKTIG: Legg merke til følgende: Sett ldri utenbordsmotoren i gir med mindre motoren går på tomgng. Motoren skl ikke settes i revers når motoren ikke er i gng. 1 Utenbordsmotoren hr tre girposisjoner: forover (F), fri (ikke i gir) og revers (R). 2 ved girskift skl giret lltid stnses i fri-stilling, slik t hstigheten på motoren reduseres til tomgng. 3 Skift lltid gir med en rsk bevegelse. 4 Etter å h skiftet utenbordsmotoren i gir, skyves spken ytterligere for å øke hstigheten. STOPP AV MOTORE 5 Senk hstigheten på motoren, og sett påhengsmotoren i fri. Vri tenningsnøkkelen til OFF -stilling. 5 15

18 ohg VEDLIKEHOLD oh4g VEDLIKEHOLD AV UTEBORDSMOTORE For å holde motoren i topp stnd, er det viktig t kontroll og vedlikehold blir utført regelmessig, som beskrevet i Vedlikehold. Dette er vgjørende både for psssjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. Bokfør vedlikehold bk i denne bok i Vedlikeholdsoversikt, og t vre på verkstedskvitteringer. Dersom service og vedlikehold ikke blir utført på riktig måte, eller vedlikeholdet blir utført v ukvlifiserte personer, kn dette medføre personskde, død eller skde på motoren. 20 TIMERS KOTROLL Få forhndleren til å foret inspeksjon og kontroller smt påkrevde vedlikeholdsrutiner, som er oppført i Vedlikeholds og inspeksjonsoversikt, etter de første 20 driftstimene. Dette nbefles for å være sikker på t motoren er justert og fungerer som den skl, slik t du blir tilfreds. Denne 20 timers kontrollen må du betle for selv, bsert på lokle tkster. RESERVEDELER Vi nbefler bruk v originle Mercury Precision eller Quicksilver-deler og Genuine Lubricnts (originl smøring). Bruk v en uegnet del som ikke er originl, kn forårske personskde, død eller skde på motoren. gof57g b c d e oti6g SERTIFISERIGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt, som viser utslippsnivåer og motorspesifiksjoner som hr direkte tilknytning til utslipp, settes på motoren når den produseres.. Tomgngshstighet b. Motorens hestekrefter c. Spesifiksjoner for tenningsjustering d. Anbeflt tennplugg gp e. Ventilklring (hvis det er ktuelt) f. Serienummer g. Mksiml utslippseffekt for motorserien h. Stempelslgvolum i. Produksjonsdto oti7g EIERS ASVAR Eieren/båtføreren er pålgt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/båtføreren skl ikke endre motoren på en måte som kn endre ntllet hestekrefter, eller l utslippsnivået overskride de forhåndsngitte fbrikkspesifiksjonene. f h i g ohd48g VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver bruk 1. Kontroller oljenivået (side 12). 2. Sjekk t dødsmnnsstoppbryteren stopper motoren. 3. Kontroller drivstoffsystemet for mulig forringelse eller lekksje. 4. Kontroller t motoren sitter forsvrlig på hekken. 5. Kontroller t styresystemet fungerer uhindret, og se etter løse komponenter. 6. Se etter om festene for styreoverføringsstget sitter forsvrlig. (side 19) 7. Kontroller om det er skde på propellbldene. Etter hver bruk 1. Spyll kjølesystemet hvis motoren hr vært brukt i slt- eller forurenset vnn (side 17). 2. Vsk v sltbelegg og spyl eksosuttkene på propellen og girkssen med ferskvnn, hvis motoren hr vært brukt i sltvnn. Etter de første 20 timers bruk 1. Kontroller motorens drivstoffilter (side 17 og 18). 2. Skift motorolje og oljefilter (side 21). 3. Kontroller og rens tennplugger (side 19). 4. Kontroller strmmingen på svinghjulmutteren. 5. Se etter oljelekksjer. 6. Kontroller tomgngshstigheten. 7. Drener og fyll på ny girolje (side 21). 8. Kontroller ledninger og tilkoblinger. 9. Kontroller justeringen v styrekbelen. 10. Kontroller t bolter, mutrer og ndre festenordninger er strmme. Hver 100. driftstime eller én gng i året, lt etter hv som inntreffer først 1. Smør lle smørepunkter. Smør oftere ved bruk i sltvnn (side 20). 2. Skift motorolje og oljefilteret. Oljen bør skiftes oftere når motoren kjøres under ugunstige forhold, som for eksempel ved dorging over lengre strekninger (side 21). Disse punktene skl gjennomgå service hos en utorisert forhndler. 3. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. driftstime eller én gng i året. Skift tennpluggene etter behov. (side 19). 4. Se over termostten og undersøk om det forekommer korrosjon eller om fjæren er røket. Kontroller t termostten lukkes helt ved romtempertur.* 5. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 17). 6. Kontroller tenningsjusteringen.* 7. Kontroller nodene for korrosjonskontroll. Kontroller oftere ved bruk i sltvnn (side 18). 8. Drener og skift girolje (side 19). 9. Smør rillene på drivkselen.* 10. Kontroller væskenivået i power trim pumpen (side 20). 11. Inspiser btteriet (side 20). 12. Kontroller justeringene for kontrollkbelen.* 13. Inspiser registerremmen (side 19). 14. Kontroller t bolter, mutrer og ndre festenordninger sitter strmt. Hver 300. driftstime eller hvert tredje år 1. Skift vnnpumpeimpelleren (oftere hvis det oppstår overoppheting eller vnntrykket synker).* Hver 400. time eller hvert fjerde år 1. Kontroller oljepumpen. * 2. Kontroller strmmeren på registerkjedet og skift den hvis det er nødvendig. 3. Kontroller og juster ventilklringen hvis det er nødvendig. Hver time eller hvert femte år 4. Skift registerreimen. 5. Skift registerkjedet. Før opplg 1. Se under Motoropplg (side 22). Service bør utføres hos en godkjent forhndler. 16

19 goh88 goh108 b ohg VEDLIKEHOLD ohe26g SKYLLIG AV KJØLESYSTEMET Skyll lltid kjølekretsen med ferskvnn etter t motoren hr vært brukt i slt- eller forurenset vnn. Dette vil forhindre belegg som kn blokkere vnnstrømmen. Merk: Utenbordsmotoren kn enten være tiltet eller stå i vertikl driftsstilling under skyllesprosessen. 1 Plsser utenbordsmotoren i enten driftsstilling (vertiklt) eller i tiltet stilling etter t motoren er slått v. 2 Koble fr skylletilkoblingen () fr tilkoblingen på underdekselet. 3 Træ en vnnslnge (b) inn i skylletilkoblingen. 4 Skru på vnnkrnen (hlvveis), og l vnnet skylle gjennom kjølesystemet i c. 15 minutter. Motoren skl være vslått når dette gjøres. 5 Skru v vnnet og koble fr slngen når skyllingen er fullført. Sett tilbke skylletilkoblingen på tilkoblingen på underdekselet. Strm tilkoblingen godt til. goh ohf8g FJERIG OG MOTERIG AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 Trekk opp deksellåsene forn og på sidene. 2 Løft v toppdekselet. Instllering Senk det øvre motordekselet på plss over motoren. Pss på t det sitter ordentlig i gummitetningen. Lås dekselet ved å skyve låsehkene på dekselet ned. 1-4 otk1g REGJØRIG AV ØVRE MOTORDEKSEL VIKTIG: Tørrtørking eller tørking v tørr plstoverflte vil lge små riper i overflten. Væt lltid overflten før rengjøring. Følg fremgngsmåten for rengjøring og polering. fremgngsmåte for rengjøring og polering 1 Spyl motordekselet med rent vnn før vsking for å fjerne skitt og støv som kn ripe opp overflten. 2 Vsk motordekselet med rent vnn og mildt vskemiddel (ikke skuremiddel). Bruk en myk, ren klut til å vske med. 3 Tørk overflten med en myk, ren klut. 4 Poler overflten med et bilpoleringsmiddel (ikke skuremiddel) (poleringsvoks som er lget for toppstrøk med klr lkk). Poler for hånd med en ren, myk klut. ohh19g DRIVSTOFFSYSTEMET Unngå lvorlig personskde eller død som følge v brnn eller eksplosjon. Følg lle servicenvisninger nøye. Stopp lltid motoren, IKKE RØYK eller h åpen ild eller gnister i nærheten v stedet hvor det utføres service på deler v drivstoffsystemet. Før drivstoffsystemet overhles, må motoren stoppes og btteriet frkobles. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent beholder til oppsmling v drivstoff. Ev. drivstoffsøl må tørkes opp med en gng. Filler o.l. som er blitt brukt til å tørke opp må kstes på forsvrlig måte. All overhling v drivstoffsystemet må foregå under god ventilsjon. Kontroller t det ikke er lekksje i systemet etter overhling. Kontroll v drivstofføringer Påse t det ikke er lekksjer, deformsjon, sprekker, osv. i drivstofføringer eller tilføringsblæren. Dersom noe v dette kn påvises, må drivstofføringer eller tilføringsblæren skiftes. goh ohz27g DRIVSTOFFSYSTEMET Motorens drivstoffilter Se etter om det hr smlet seg vnn i den gjennomsiktige beholderen. Den røde ringen i den gjennomsiktige beholderen vil flyte hvis det er vnn i drivstoffet. Hvis det forekommer vnn, skl den gjennomsiktige beholderen fjernes og vnnet dreneres. Se etter om filterelementet er grumset. Rens filteret på følgende måte: RESIG AV DRIVSTOFFILTERET 1 Les serviceinformsjonen og dvrselen på foregående side vedrørende drivstoffsystemet. 2 Fjern de to boltene () som fester brketten for drivstoffilteret på plss. 3 Fjern bolten og ringmutterlåsen. 4 Skill drivstoffilteret fr brketten. 17

20 goh c b i h g f e d goh92 g f c d e ohg ohz28g DRIVSTOFFSYSTEMET Motorens drivstoffilter 5 Demonter drivstoffilteret som vist. VEDLIKEHOLD Ringmutter b Gjennomsiktig beholder c Fjær d O-Ring e Filterelement f O-Ring g Deksel h Brkett i Ringmutterlås 6 Trekk ut filterelementet. Vsk det med løsemiddel og l det tørke. 7 Skyv filterelementet inn i lokket. 8 Sett O ringtetningen på den gjennomsiktige beholderen, og sett på beholderen igjen med ringmutteren. Strm ringmutteren godt til. 9 Sett drivstoffilteret på brketten igjen. Sporet på ringmutterlåsen skl være på linje med en v tppene på ringmutteren. Strm til boltene. 10Monter brketten på motoren. VIKTIG: Se etter om det lekker drivstoff fr filteret ved å klemme på tilføringsblæren til den er hrd, slik t drivstoffet tvinges inn i filteret. goh91 c d e 1 b 2 ohk21g AODER FOR KORROSJOSKOTROLL Utenbordsmotoren hr kontrollnoder på forskjellige steder. En node beskytter utenbordsmotoren mot glvnisk korrosjon ved å ofre sitt metll, slik t dette eroderer skte i stedet for metllet på utenbordsmotoren. Hver node må kontrolleres med jevne mellomrom, spesielt hvis motoren brukes i sltvnn som påskynder erosjonen. Korrosjonsbeskyttelsen kn opprettholdes hvis noden lltid blir skiftet ut før den er fullstendig erodert. Ml eller påfør ldri et beskyttende stoff på noden, fordi dette vil redusere effektiviteten v noden. 1 Én v nodene er trimroret () som sitter på girkssen. En nnen node (b) er montert på bunnen v hekkbrketten. En node beskytter utenbordsmotoren mot glvnisk korrosjon ved å ofre metll, som eroderer skte, i stedet for å tære på metllet på utenbordsmotoren. 2 Det er montert fire noder (d) på motoren. Fjern nodene på de viste stedene. Monter lle nodene med gummitetning (e) og deksel (c). Trekk til boltene (f) til et moment på 8 m og boltene (g) til 17 m. goh d ohi6g FESTER FOR STYRESTAG VIKTIG: Styreoverføringsstget som kobler styrekbelen til motoren, skl festes med en topplokksbolt med spesilskive ( delenummer ) og selvlåsende nylonlåsemutter ( b delenummer ) og selvlåsende nylonlåsemutter ( c delenummer ). Disse låsemutrene skl ldri erstttes med vnlige mutrer (ikke låsende), fordi disse vil løsne og vibrere v, slik t overføringsstget løsner. Dersom styrestget løsner, kn båten plutselig t en krpp sving. Dette kn føre til t folk fller overbord med fre for lvorlig personskde eller død. Fest styrestget til styrekbelen med to flte skiver (d) og selvlåsende låseskiver v nylon ( b - Delnr ). Trekk til låsemutteren (b) til den sitter på plss, og vri deretter mutteren tilbke en 1/4 omdreining. Monter styreoverføringsstget i det bkre hullet (e) på styrermmotoren med en topplokksbolt med spesilskive ( delenummer ), flt skive ( d ) og selvlåsende nylonlåsemutter ( c delenummer ). Trekk først til bolten () til 27,1 m, og trekk deretter til låsemutteren (c) til 27,1 m. b 3 ohl42g SKIFTE AV PROPELL 4 Hvis propellkselen drs rundt mens motoren er i gir, kn motoren strte. Unngå denne utilsiktede strtingen v motoren som kn føre til lvorlig personskde som følge v t noen blir truffet v en propell som går rundt, ved lltid å sette motoren i fri og t tennpluggledningene v, når det jobbes med propellen. 1 Sett utenbordsmotoren i fri. VIKTIG: Se under Sjekking og utskifting v tennplugg for beskrivelse v riktig fremgngsmåte for å skifte tennpluggledninger. 2 T v tennplugghettene for å forhindre t motoren strter. 3 Rett ut låsesplinten og trekk den ut med en tng. 4 Trekk propellen rett v kselen. Hvis propellen hr kilt seg fst i kselen, må propellen fjernes v en utorisert forhndler. 18

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899 175XR 1999, Mercury Marine 90-10157G00 899 2 Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia,

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Direktiv for lystbåter:

Direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader N Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, er i henhold til alle krav i følgende direktiver

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC

Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Samsvarserklæring for fremdriftsmotorer for fritidsbåter i henhold til kravene i direktiv 94/25/EC og endringene i 2003/44/EC Motorprodusentens navn: Tohatsu Marine Corporation (TMC) Mercury Marine Joint

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/200 Verado firetaktsmotor 90-8M0058118 311 Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013

9.9/18 (totakter) 90-8M0088608 1013 Velkommen! Du har valgt en av de beste påhengsmotorene på markedet. Den er konstruert med utallige egenskaper som gjør den enkel å bruke og gir lang levetid. Med riktig pleie og vedlikehold vil du ha glede

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) BRUKSANVISNING OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK KULLANIM KILAVUZU INSTRUKCJA OBSŁUGI РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ SVENSKA AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) ILMASTOINTILAITE

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004

NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 NORSK SCHNAUZER BOUVIER KLUBB S HELSE- OG GEMYTTUNDERSØKELSE 2004 Utført v vlsrådet 2003/2004 INNLEDNING NSBK s Gemytt og Helseundersøkelse ble sendt ut i jnur 2004, med svrfrist i februr 2004. Lister

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

2015 Mercury Marine 2.5/3.3. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine 2.5/3.3. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 315 nor 2015 Mercury Marine 2.5/3.3 8M0107701 Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok nor Samsvarserklæring påhengsmotor, kommersiell totakter, TMC ikke i samsvar med RCD Produsent:

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Fra fotball til business. Historien om Newbody

Fra fotball til business. Historien om Newbody Fr fotbll til business Historien om Newbody Vi hjelper skoler og foreninger med å tjene penger til cuper, treningsleirer og skoleturer. Ved å selge populære sokker og undertøy v høy kvlitet kn de enkelt

Detaljer

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål

ACO Produktkatalog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål ACO Produktktlog ACO PIPE rørsystemer i rustfritt stål Prosjekteringsmessige vurderinger Innledning ACO hr utviklet en ny produktserie i tynnvegget rustfritt stål som er ideelt til drenering v de fleste

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon

M2, vår 2008 Funksjonslære Integrasjon M, vår 008 Funksjonslære Integrsjon Avdeling for lærerutdnning, Høgskolen i Vestfold. pril 009 1 Arelet under en grf Vi begynner vår diskusjon v integrsjon, på smme måte som vi begynte med derivsjon, ved

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Brann-/branngasspjeld

Brann-/branngasspjeld 4/.4/N/1 Brnn-/brnngsspjeld TNR-SE Typegodkjent v SITAC, typegodkjennelse nr 002/07 TROX Aurnor Norge AS Telefon +47 1 31 35 00 Telefks +47 1 31 35 Postboks 0 e-post: firm@urnor.no 27 Brndbu www.urnor.no

Detaljer

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 =

Regn i hodet. a) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = Regn i hodet. a) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 10 Divisjon 2 1 Regn i hodet. ) 15 : 3 = b) 24 : 6 = c) 36 : 4 = d) 48 : 8 = 2 Regn i hodet. ) 21 : 3 = b) 28 : 7 = c) 49 : 7 = d) 64 : 8 = 3 ) 39 : 3 = b) 56 : 4 = c) 96 : 8 = d) 98 : 7 = 4 Gi svret med

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar.

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar. VIKTIG! Mottk, utpkking, instllsjon og bruk v Imm Wterline kr. 009 Versjon Kjære kunde! Vi hr gjort vårt ytterste for t du skl oppnå optiml nytelse og glede med ditt Imm Wterline msssjekr, som teknisk

Detaljer

Brukerveiledning 100

Brukerveiledning 100 Brukerveiledning 00 Velkommen Tkk for t du hr kjøpte Mio. Les nøye gjennom denne bruksnvisningen før du bruker Mio for første gng. Oppbevr den på en trygg plss, og bruk den som refernse i fremtiden. Viktig

Detaljer

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok

2015 Mercury Marine. 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke. Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 2015 Mercury Marine 200 350 (inkl. Pro Series) Verado FourStroke Påhengsmotor Virkemåte Vedlikehold Garanti Håndbok 8M0108818 415 nor nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht.

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011)

Sensorveiledning Oppgaveverksted 4, høst 2013 (basert på eksamen vår 2011) Sensorveiledning Oppgveverksted 4, høst 203 (bsert på eksmen vår 20) Ved sensuren tillegges oppgve vekt 0,2, oppgve 2 vekt 0,4, og oppgve 3 vekt 0,4. For å bestå eksmen, må besvrelsen i hvert fll: gi minst

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosial- og helseavdelingen FYLKESMANNEN I AUST.AGDER Sosil- og helsevdelingen Grimstd kommune Postboks 123 4891 Grimstd Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svr) Sk nr. 201 1/5968 / AST Dto 28.02.2012 OVERSENDELSE AV ENDELIG RAPPORT

Detaljer

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet

2015 Mercury Marine. Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok. 200 Sport-Jet 8M0102579 1014 nor 2015 Mercury Marine Bruk Vedlikehold Garanti Håndbok 200 Sport-Jet nor Samsvarserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret av direktiv

Detaljer

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse.

Montasjebeskrivelse EPP-0790-NO-2/14. Raychem Skjøt for 1-leder PEX-isolert kabel med skjermtråder, 12 kv til 24 kv. Med mekanisk skjøtehylse. Sknne QR coden for video support. Denne montsjenvisningen inneholder video instruksjoner. Sknne QR-koden for å få video-support. I tilfelle v tvil, gjelder den skriftlige monteringsnvisning. Montsjebeskrivelse

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Saknsnr Utvalg 23114 3M14

Saknsnr Utvalg 23114 3M14 LOPPA KOMMUNE Sentrldministrsj onen Sksfrmlegg Dto: Arkivref: 22.08.2014 20141419-01 Solbjørg Irene Jensen solbj org j ensen@lopp.kommune.no Sknsnr Utvlg 23114 3M14 Levekårsutvlget Kommunestyre Søknd om

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010

Integrasjon Skoleprosjekt MAT4010 Integrsjon Skoleprosjekt MAT4010 Tiin K. Kristinslund, Julin F. Rossnes og Torstein Hermnsen 19. mrs 2014 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Integrsjon 3 3 Anlysens fundmentlteorem 7 4 Refernser 10 2 1 Innledning

Detaljer

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i

STARTER STANLEY MED PROFESJONELLE JOBBER SORTIMENT TLM165 TLM99 TLM330. TLM220i LASER MÅLINGER PROFESJONELLE JOBBER STARTER MED STANLEY SORTIMENT Sortimentet v Stnleys lser vstndsmålere hr funksjoner som er designet med brukeren i tnkene. Velg fr de enkleste modellene for enkle målinger

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport

Implementering av miljøinformasjon i en BIM modell Forprosjektrapport Implementering v miljøinformsjon i en BIM modell Forprosjektrpport 02.04.2009 Høgskolen i Østfold H09B12 Chrlotte Dngstorp Ove-Eirik Krogstd Ain Josefine Stene Lrs-Christin Thowsen HØGSKOLEN I ØSTFOLD

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer