Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering."

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG indikerer en potensielt frlig situsjon som kn resultere i skde på eiendeler eller redusert produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Merknder gir informsjon om hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn etjeningen fungerer smmen med ndre funksjoner. Pkk ut mskinen, og kontroller komponentene De fleste illustrsjonene i Hurtigstrtguide viser MFC-J870DW. Komponentene i esken kn vriere vhengig v lnd. Medfølgende lekkptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 80 % ytelse i forhold til ny ptron (Stndrd)) uugrunnleggende rukermnul: Forruksmteriell Hurtigstrtguide Grunnleggende rukermnul Produktsikkerhetsguide CD-ROM Strømledning Telefonledning Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned drivere fr modellens nedlstingsside på Vil du h mer informsjon, kn du se side. ADVARSEL Det enyttes plstposer til pkking v mskinen. Oppevr plstposene utilgjengelig for yer og rn for å unngå kvelningsfre. Plstposer er ikke leketøy. NOR Version 0

2 T vre på ll emllsjen og esken i tilfelle du må trnsportere mskinen. Du må ruke riktig grensesnittkel for grensesnittet du vil ruke (for USB- eller nettverkstilkoling). USB-kel Vi nefler en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er mer enn to meter lng. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ctegory5-kel (eller høyere) med tvunnet-ledningspr for 0BASE-T eller 00BASE-TX Fst Ethernetnettverk. Fjern eskyttelsesteipen og filmen som dekker mskinen og pekeskjermen. Fjern plstposen som inneholder lekkptronene, fr toppen v ppirmgsinet. Kole til strømledningen. Hvis du ikke hr tenkt å ruke fksfunksjonen på denne mskinen, går du til trinn 3 på side 4. Vi nefler t du ikke trekker ut strømledningen så ofte og/eller lr mskinen stå uten tilkolet strømledning over lengre perioder om gngen. Dette er for å forlenge levetiden til skriverhodet, spre lekkptronene og opprettholde god utskriftskvlitet. Hver gng du koler mskinen til et strømuttk, rengjør den utomtisk skriverhodet, og dette ruker noe v lekket. Vi nefler t du ruker til å slå v Kontroller t du hr lle komponentene. mskinen. Når du ruker forsynes mskinen kun med litt strøm, slik t skriverhodet rengjøres regelmessig, men ikke like ofte. 2 Kole til strømledningen og telefonledningen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. ADVARSEL Kontroller t strømuttket psser til medfølgende jordet støpsel. Mskinen må være jordet. Kontkt godkjent elektriker hvis du er usikker. Siden mskinen jordes vi strømuttket, kn du eskytte deg mot frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømledningen være tilkolet mskinen når du koler den til telefonledningen. På smme måte kn du eskytte deg hvis du skl flytte mskinen ved å kole fr telefonledningen først og deretter strømledningen. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå (hvis du ruker USB-kel). 2

3 Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til kontkten på mskinen som er merket med LINE. Før telefonledningen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole den ndre enden til et modulært vegguttk. Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, koler du som vist nedenfor VIKTIG Telefonledningen MÅ være kolet til kontkten på mskinen som er merket med LINE. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekslet med egge hender. 2 3 Bipprt Ekstern telefon Beskyttelseshette Benytt en ekstern telefon med en kel som ikke overskrider tre meter. (MFC-J650DW) Før telefonledningen forsiktig ut på ksiden v mskinen. (MFC-J870DW) Vi nefler t du fører telefonledningen fr EXT.- kontkten ut fr høyre side på mskinen. Fjern eskyttelseshetten fr høyre side v mskinen og sett den inn i sporet d, slik t den ikke går tpt. Før telefonledningen forsiktig fr EXT.-kontkten inn i kelknlen og ut på høyre side v mskinen. FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. 3

4 Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvrer, koler du som vist nedenfor. 3 Angi lnd Du må ngi lndet du efinner deg i, slik t mskinen fungerer korrekt på det lokle telenettet i hvert enkelt lnd. Når du hr kolet til strømledningen, viser displyet: (MFC-J650DW) Før telefonledningen forsiktig ut på ksiden v mskinen. (MFC-J870DW) Før forsiktig telefonledningen fr LINE-kontkten inn i kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Før telefonledningen forsiktig fr EXT.-kontkten inn i kelknlen og ut på høyre side v mskinen. Sett mottkermodus til Ext.Tel/Svrer hvis du hr en ekstern telefonsvrer. Se Velge svrmodus på side 9. Detljert informsjon uugrunnleggende rukermnul: Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) Trykk på eller for å vise lndet ditt, og trykk på det. Trykk på OK. Trykk på Yes (J) eller No (Nei). Når displyet hr vist Aepted (Godkjent) i noen få sekunder, strter mskinen utomtisk på nytt. Gå til trinn 8 hvis du vil endre språk. 4

5 4 Instllere lekkptronene Fjern den ornsje eskyttelsesdelen. FORSIKTIG Hvis du får lekk i øynene, må du øyelikkelig skylle med vnn og kontkte lege hvis du er ekymret. Sørg først for t mskinens medfølgende lekkptroner er instllert. Påse t strømmen er slått på. Pekeskjermen viser Ingen lekkpt. Du kn justere vinkelen på kontrollpnelet for å se pekeskjermen edre. Hold på knten v kontrollpnelet for å unngå å trykke på lterntivene på pekeskjermen. Ikke kst den ornsje eskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skl trnsportere mskinen. d Pkk ut lekkptronen. Vri den grønne utløserhendelen på den ornsje eskyttelseshetten mot klokken til det høres et klikk for å løsne vkuumpkningen. Fjern deretter eskyttelseshetten som vist. VIKTIG IKKE rist på lekkptronene. Hvis du får lekk på hud eller klær, vsk øyelikkelig med såpe eller vskemiddel. IKKE erør ptronen på ngitt område, d det kn føre til t mskinen ikke virker smmen med ptronen. Åpne lekkptrondekselet

6 e Kontroller t frgen på klistremerket smsvrer med ptronfrgen, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn lekkptronen i pilens retning som vises på etiketten. 5 Legg i vnlige A4-rk Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. 2 Åpne dekselet til ppirmgsinet. f Skyv forsiktig inn ksiden v lekkptronen merket med "PUSH" (SKYV) inntil ptronhendelen løftes. Når lle lekkptronene er instllert, lukker du lekkptrondekselet. Trykk ned og skyv forsiktig på reddestøtten og deretter lengdestøtten for å tilpsse dem etter ppirstørrelsen. Kontroller t trekntmerkene på reddestøtten og lengdestøtten plsseres rett i forhold til merket for ppirstørrelsen du ruker. Mskinen vil klrgjøre lekkrørsystemet for utskrift. Dette tr omtrent fire minutter. Ikke slå v mskinen. Vi nefler t du utfører neste trinn mens du venter

7 d Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. f Juster reddestøtten forsiktig etter ppiret med egge hender. Sørg for t reddestøtten erører kntene på ppiret. Påse lltid t ppiret ikke er krøllete eller skrukkete. e Legg ppiret forsiktig i ppirmgsinet med utskriftssiden ned og den øvre knten først. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet. VIKTIG Vær nøye med t du ikke skyver ppiret for lngt inn, d kn det stikke opp kerst i skuffen og forårske prolemer med ppirmtingen. g h Lukk dekselet til ppirmgsinet. Skyv ppirmgsinet forsiktig helt inn i mskinen. i T tk i ppirmgsinet og trekk smtidig ut ppirstøtten slik t den låses fst, og vipp deretter ut ppirstøtteklffen. 2 7

8 6 Kontrollere utskriftskvliteten Når foreredelsene er fullført, viser pekeskjermen Legg i ppir, og trykk på [OK]. Trykk på OK. Kontroller kvliteten på de fire frgelokkene på rket. (sort/gul/yn/mgent) Hvis lle linjer er skrpe og tydelige, trykker du på J for å vslutte kvlitetskontrollen og gå til neste trinn. OK 7 Stille dto og klokkeslett Pekeskjermen viser dto og klokkeslett. Du kn også legge til gjeldende dto og klokkeslett på lle fkser du sender ved å stille inn stsjons-id (se trinn 0). Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v pekeskjermen, og trykk på OK. Hvis det mngler linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen. Dårlig d (Skriv inn f.eks. 3 for 203.) Gjent for måned og dg. Tst inn klokkeslettet ved hjelp v pekeskjermen i 24-timers formt. Trykk på OK. Du kn når som helst endre dto og klokkeslett. Vil du h mer informsjon, kn du se uugrunnleggende rukermnul: Stille inn dto og klokkeslett Hvis du ser en eskjed på pekeskjermen, les den og trykk på OK for å fortsette. 8 Velge språk Du kn endre displyspråket til norsk, engelsk, svensk, dnsk og finsk. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Loklt språk. Trykk på Loklt språk. Trykk på ønsket språk. f Trykk på. 8

9 9 Velge svrmodus Det finnes fire mulige svrmoduser: Kun fx, Fx/Tel, Mnuelt og Ext.Tel/Svrer. uugrunnleggende rukermnul: Bruke mottksmoduser Hvis du ikke ruker denne mskinen til fksing, kn du fortsette til neste trinn. Mskinen esvrer utomtisk lle nrop som en fks. Mskinen kontrollerer linjen og esvrer utomtisk lle nrop. Hvis nropet ikke er en fks, ringer mskinen og vrsler deg om t du må svre selv. Du kontrollerer telefonlinjen og må esvre lle nrop selv. Den eksterne telefonsvreren (TAD) esvrer utomtisk lle nrop. Tleeskjeder lir lgret på den eksterne telefonsvreren. Fksmeldinger lir skrevet ut. 0 Angi personlig informsjon (stsjons-id) Still inn mskinens stsjons-id slik t dto og klokkeslett vises på lle fkser du sender. Hvis du ikke ruker denne mskinen til fksing, kn du fortsette til neste trinn. Trykk på (Innst.). d e f g h Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Apprtets ID. Trykk på Fx. Tst inn fksnummeret (opptil 20 sifre) på pekeskjermen og trykk på OK. Trykk på Nvn. Tst inn nvnet ditt (opptil 20 tegn) ved hjelp v pekeskjermen, og trykk deretter på OK. Trykk på for å rullere mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Hvis du skrev inn feil tll eller tegn og vil endre det, trykker du på d eller for å flytte mrkøren til tegnet som er feil. Trykk på, og ngi det korrekte tegnet. Trykk på Område for å sette inn et mellomrom. Vil du h mer informsjon, kn du se uugrunnleggende rukermnul: Skrive inn tekst i Trykk på. Trykk på (Innst.). d e f Trykk på Alle innst. Trykk på Fx. Trykk på Mottk oppsett. Trykk på Svrmodus. Trykk på ønsket svrmodus. g Trykk på. 9

10 Sendingsverifiseringsrpport 3 Stille inn telefonlinjekomptiilitet (VoIP) Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport du kn ruke som ekreftelse på t fksen er sendt. Denne rpporten inneholder nvn eller fksnummer til mottkeren, dto, klokkeslett og vrighet for sendingen, ntll sider som le sendt, og om sendingen vr vellykket. Instruksjoner om hvordn du ruker denne funksjonen uugrunnleggende rukermnul: Sendingsverifiseringsrpport 2 Stille inn telefonlinjetype Hvis du koler mskinen til en linje som ruker PBX eller ISDN til å sende og mott fkser, må du endre telefonlinjetype i tråd med dette. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Linje Vlg. Trykk på Linje Vlg. Trykk på Norml, PBX eller ISDN. Trykk på ønsket telefonlinjetype. Hvis du koler mskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett), må du endre innstillingen for komptiilitet. Hvis du ruker nlog telefonlinje, kn du hoppe over dette trinnet. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Komptiilitet. Trykk på Komptiilitet. Trykk på Grunnleggende (VoIP). f Trykk på. f Trykk på. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, noe som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Puli Swithed Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PBX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer PBX. Mskinens tilkeringingsfunksjon støtter re TBR ("Timed Brek Rell" eller "Tidsestemt gjenoppringing"). Tidsestemt gjenoppringing fungerer med de fleste PBX-systemer slik t du kn få tilgng til en ekstern linje eller sende oppringinger til et nnet internnummer. Funksjonen virker når du trykker på R på pekeskjermen. 0

11 4 Velg tilkolingstype Disse instllsjonsveiledningene er for Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 og M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x. For Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 202 kn du finne driverne på nedlstingssiden for modellen på Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned de nyeste driverne, mnulene og verktøyene for modellen din fr Brother Solutions Center på Det kn hende t noe v progrmvren som finnes på CD-ROM-en ikke er tilgjengelig som nedlsting. For USB-grensesnittkel Windows : gå til side 2 Mintosh: gå til side 5 For klet nettverk (kun MFC-J870DW) Windows : gå til side 8 Mintosh: gå til side 23 USB Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Windows Mintosh For trådløst nettverk Windows og Mintosh, gå til side 26 Trådløst nettverk

12 USB Windows For rukere v Windows USB-grensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 5 Før du instllerer Klikk på Instllere MFL-Pro Suite, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlene. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-plten inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis skjermildet Windows-tryggleik vises, klikker du i vmerkingsoksen og så på Instller for å fullføre instllsjonen. d Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen til skjermildet Plugg i USB kel vises. 6 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin). (For Windows 8: Klikk på ikonet (Filutforsker) på oppgvelinjen, og gå så til Dtmskin.) Doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Hvis skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Tillt eller J. 2

13 USB Windows 7 Kole til USB-kelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. 3 Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til dtmskinen. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. e f g h i 2 FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille mskinen inn som stndrdskriver, fjerner du mrkeringen i vmerkingsoksen for Angi stndrdskriver, og klikker deretter på Neste. Når vinduet Instllsjonen er fullført vises, ekrefter du innstillingene og klikker så på Neste. Skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises kun én gng etter t mskinen er strtet på nytt. Vi nefler t du prøver å velge Brother Utskrift v prøvefotogrfi for å se høykvlitetsutskriftene du kn få fr Brother-mskinen. 3 USB Windows Mintosh

14 8 USB Fullføre og strte på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Hvis det vises en feilmelding under instllering v progrmvren, skl du gjøre som følger: - Brukere v Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kjør Instllsjonsdignose som du finner i (Strt) > Alle progrmmer > Brother > MFC-XXXX (der XXXX er nvnet på modellen din). - Brukere v Windows 8: Kjør Instllsjonsdignose ved å doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet, og deretter klikke på rullegrdinlisten og velge nvnet på modellen din (hvis ikke vlgt llerede). Klikk på Verktøy i nvigsjonsfeltet til venstre. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Windows Følgende skjermer vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du den ønskede innstillingen for oppdtering v progrmvre, og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Når skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises, følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Når du instllerer MFL-Pro Suite, lir Hjelp for Brother også utomtisk instllert. Hjelp for Brother gir deg også tilgng til Brother Solutions Center når du klikker på i oppgvelinjen. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 4 Instllsjonen er nå fullført. Brukere v Windows 8: Hvis Brother-mnulene som medfølger på CD-ROM-en er i PDF-formt, kn du ruke Adoe Reder til å åpne dem. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men du ikke kn åpne filene i Adoe Reder, kn du endre filtilknytningen for PDF (se Slik åpner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 43). 4

15 USB Mintosh For rukere v Mintosh USB-grensesnitt (M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x) 5 Før du instllerer Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v0.6.0 til må oppgrdere til M OS X v x. 6 Kole til USB-kelen Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømuttket. Kole mskinen direkte til Mintoshmskinen. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til Mintosh-mskinen. USB Windows Mintosh Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. 5

16 USB d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. Mintosh Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk så på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. 3 2 FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. d e Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. Velg en mskin fr listen, og klikk deretter på Neste. 7 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å fortsette. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. f Når skjermildet Legg til skriver vises, klikker du på Legg til skriver. 6

17 USB Mintosh g Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til, og så på Neste. 8 Lst ned og instller Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler* * NewSoft CD Leler er kun tilgjengelig for MFC-J870DW (OS X v0.8.x) Velg driveren Brother MFC-XXXX CUPS (der XXXX er nvnet på modellen din) fr hurtigmenyen Use. Når skjermildet for støtte vises, følger du instruksjonene på skjermen hvis du vil lste ned Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler*. Du kn også lste ned Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler* på et senere tidspunkt fr skjermildet Brother kundestøtte. Klikk på Neste. * NewSoft CD Leler er kun tilgjengelig for MFC-J870DW h Klikk på Lukk når dette skjermildet vises. Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. NewSoft CD Leler er en progrmvre for å skrive ut direkte på skrivre diskmedier. Den inneholder mler for å lge disketiketter og mthende omslg, og du kn også lge dine egne disketiketter. I skjermildet Brother kundestøtte klikker du på ikonet Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger, og følger instruksjonene på skjermen. I skjermildet Brother kundestøtte klikker du på ikonet NewSoft CD Leler, og følger instruksjonene på skjermen. USB Windows Mintosh Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 8. 7

18 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v Windows klet nettverksgrensesnitt (kun MFC-J870DW) (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 5 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. 6 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og deretter vil ruke den i et klet nettverk, må du påse t mskinens Nettverk I/F er stilt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på (Innst.) på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Fjern den eskyttende hetten før du koler til kelen. 2 8

19 Keltilkolet nettverk Windows Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 7 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin). (For Windows 8: Klikk på ikonet (Filutforsker) på oppgvelinjen, og gå så til Dtmskin.) Doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Hvis skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Tillt eller J. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlene. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. 2 3 Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk på Neste. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. 9

20 Keltilkolet nettverk Windows d Når skjermildet Brnnmur/ntivirusprogrmvre registrert vises, velg Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt), og klikk så på Neste. e Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. Hvis skjermildet Windows-tryggleik vises, klikker du i vmerkingsoksen og så på Instller for å fullføre instllsjonen. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren, kn du se instruksjonene som følger med den ktuelle rnnmurprogrmvren for informsjon om hvordn du legger til de følgende nettverksportene. For nettverkssknning legger du til UDP-port For PC-FAX-mottk vi nettverk legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. Hvis det er mer enn én mskin tilkolet på nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på Neste. Dette vinduet vises ikke hvis det re er én mskin tilkolet nettverket. Denne lir utomtisk vlgt. f g h i Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille mskinen inn som stndrdskriver, fjerner du mrkeringen i vmerkingsoksen for Angi stndrdskriver, og klikker deretter på Neste. Når vinduet Instllsjonen er fullført vises, ekrefter du innstillingene og klikker så på Neste. Skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises kun én gng etter t mskinen er strtet på nytt. Vi nefler t du prøver å velge Brother Utskrift v prøvefotogrfi for å se høykvlitetsutskriftene du kn få fr Brother-mskinen. Hvis mskinen din ikke finnes på nettverket, ekrefter du innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen. 20

21 Keltilkolet nettverk Windows 8 Fullføre og strte på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Følgende skjermer vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du den ønskede innstillingen for oppdtering v progrmvre, og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Når skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises, følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto. Hvis det vises en feilmelding under instllering v progrmvren, skl du gjøre som følger: - Brukere v Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kjør Instllsjonsdignose som du finner i (Strt) > Alle progrmmer > Brother > MFC-XXXX LAN (der XXXX er nvnet på modellen din). - Brukere v Windows 8: Kjør Instllsjonsdignose ved å doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet, og deretter klikke på rullegrdinlisten og velge nvnet på modellen din (hvis ikke vlgt llerede). Klikk på Verktøy i nvigsjonsfeltet til venstre. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Når du instllerer MFL-Pro Suite, lir Hjelp for Brother også utomtisk instllert. Hjelp for Brother gir deg også tilgng til Brother Solutions Center når du klikker på i oppgvelinjen. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 2

22 Keltilkolet nettverk Windows 9 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 7 på side 9. Se også trinn 5 på side 8 før instllsjon. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opp til to rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nune PperPort 2SE, på opp til to PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn to PC-er med Nune PperPort 2SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5- pkken, som er en PC-lisenspkke for opp til fem ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservie eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5-pkken. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllere ndre progrmmer: Side 4 Nå kn du gå til Brukere v Windows 8: Hvis Brother-mnulene som medfølger på CD-ROM-en er i PDF-formt, kn du ruke Adoe Reder til å åpne dem. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men du ikke kn åpne filene i Adoe Reder, kn du endre filtilknytningen for PDF (se Slik åpner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 43). 22

23 Keltilkolet nettverk Mintosh For rukere v Mintosh klet nettverk (kun MFC-J870DW) (M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x) 5 Før du instllerer Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v0.6.0 til må oppgrdere til M OS X v x. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og deretter vil ruke den i et klet nettverk, må du påse t mskinens Nettverk I/F er stilt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Fjern den eskyttende hetten før du koler til kelen. 2 6 Trykk på (Innst.) på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. 23

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-7860DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguide

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-5490CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8880DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Perspektiver Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Perspektiver Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke funksjoner for god studieteknikk. Du kn blnt nnet mrkere nøkkelord og lge notter mens du lytter

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-885CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Tett på Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Tett på Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2014 Terminprøve våren 014 Tll i rei Påygging terminprøve våren 014 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 1 Skriv tllet Skriv tllet 6 3,15

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6520DW MFC-J6720DW Les Prouktsikkerhetsguie før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Plastlomme for kvittering Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Plastlomme for kvittering Hurtigstartguide Hurtigstartguide Start her ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi setter pris

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her MFC-7360N MFC-7460DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguie

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

1 Tallregning og algebra

1 Tallregning og algebra Tllregning og lger ØV MER. REGNEREKKEFØLGE Oppgve.0 6 d) ( : 6) Oppgve. ( ) ( ) ()() ( ) ( ) ( ) () (6 ) () d) ( ) 7() ( ) Oppgve. 6 ( ) d) Oppgve. Med ett ddisjonstegn, ett sutrksjonstegn, ett multipliksjonstegn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg!

Kom i gang med Panorama Smartbok! Vi veileder deg steg for steg! Kom i gng med Pnorm Smrtbok! Vi veileder deg steg for steg! MARKÉR, LYTT og NOTÉR Smrtbok hr en rekke fine funksjoner for god studieteknikk. Du kn mrkere gode nøkkelord og lge egne notter mens du lytter

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren

Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren Installlasjonsveiledning for WiFiområdeutvideren EX6100 Komme i gang NETGEAR WiFi-områdeutvideren øker rekkevidden til et WiFinettverk ved å utvide det eksisterende WiFi-signalet og forbedre den totale

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon

Matematikk 1000. Øvingsoppgaver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrasjon Mtemtikk 1000 Øvingsoppgver i numerikk leksjon 8 Numerisk integrsjon Som kjent kn vi regne ut (bestemte) integrler ved nti-derivsjon. Dette resulttet er et v de viktikgste innen klkulus; det heter tross

Detaljer

Manual for AL500AC og AL100AC

Manual for AL500AC og AL100AC Manual for AL500AC og AL100AC Denne manualen hjelper deg med installasjon og avinstallsjon av driver, samt hvordan du kobler til et trådløst nettverk i de ulike operativsystemene. Innhold Bruk av USB cradle

Detaljer

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC1200 Dual Band ACCess Point QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLASJONSVEILEDNING INNHOLD I PAKKEN Wireless AC1200 Dual Band Access Point Merk: Med to avtakbare antenner. 12 V 1 A STRØMADAPTER (INKLUDERT

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer