Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering."

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer en potensielt frlig situsjon som kn føre til dødsfll eller lvorlige personskder hvis den ikke unngås. FORSIKTIG viser en potensielt frlig situsjon som kn føre til små eller moderte personskder hvis den ikke unngås. VIKTIG indikerer en potensielt frlig situsjon som kn resultere i skde på eiendeler eller redusert produktfunksjonlitet hvis den ikke unngås. Merknder gir informsjon om hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn etjeningen fungerer smmen med ndre funksjoner. Pkk ut mskinen, og kontroller komponentene De fleste illustrsjonene i Hurtigstrtguide viser MFC-J870DW. Komponentene i esken kn vriere vhengig v lnd. Medfølgende lekkptroner Sort Gul Cyn Mgent (C. 80 % ytelse i forhold til ny ptron (Stndrd)) uugrunnleggende rukermnul: Forruksmteriell Hurtigstrtguide Grunnleggende rukermnul Produktsikkerhetsguide CD-ROM Strømledning Telefonledning Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned drivere fr modellens nedlstingsside på Vil du h mer informsjon, kn du se side. ADVARSEL Det enyttes plstposer til pkking v mskinen. Oppevr plstposene utilgjengelig for yer og rn for å unngå kvelningsfre. Plstposer er ikke leketøy. NOR Version 0

2 T vre på ll emllsjen og esken i tilfelle du må trnsportere mskinen. Du må ruke riktig grensesnittkel for grensesnittet du vil ruke (for USB- eller nettverkstilkoling). USB-kel Vi nefler en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er mer enn to meter lng. Nettverkskel Bruk en gjennomgående Ctegory5-kel (eller høyere) med tvunnet-ledningspr for 0BASE-T eller 00BASE-TX Fst Ethernetnettverk. Fjern eskyttelsesteipen og filmen som dekker mskinen og pekeskjermen. Fjern plstposen som inneholder lekkptronene, fr toppen v ppirmgsinet. Kole til strømledningen. Hvis du ikke hr tenkt å ruke fksfunksjonen på denne mskinen, går du til trinn 3 på side 4. Vi nefler t du ikke trekker ut strømledningen så ofte og/eller lr mskinen stå uten tilkolet strømledning over lengre perioder om gngen. Dette er for å forlenge levetiden til skriverhodet, spre lekkptronene og opprettholde god utskriftskvlitet. Hver gng du koler mskinen til et strømuttk, rengjør den utomtisk skriverhodet, og dette ruker noe v lekket. Vi nefler t du ruker til å slå v Kontroller t du hr lle komponentene. mskinen. Når du ruker forsynes mskinen kun med litt strøm, slik t skriverhodet rengjøres regelmessig, men ikke like ofte. 2 Kole til strømledningen og telefonledningen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. ADVARSEL Kontroller t strømuttket psser til medfølgende jordet støpsel. Mskinen må være jordet. Kontkt godkjent elektriker hvis du er usikker. Siden mskinen jordes vi strømuttket, kn du eskytte deg mot frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømledningen være tilkolet mskinen når du koler den til telefonledningen. På smme måte kn du eskytte deg hvis du skl flytte mskinen ved å kole fr telefonledningen først og deretter strømledningen. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå (hvis du ruker USB-kel). 2

3 Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til kontkten på mskinen som er merket med LINE. Før telefonledningen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole den ndre enden til et modulært vegguttk. Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefon, koler du som vist nedenfor VIKTIG Telefonledningen MÅ være kolet til kontkten på mskinen som er merket med LINE. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned og lukk sknnerdekslet med egge hender. 2 3 Bipprt Ekstern telefon Beskyttelseshette Benytt en ekstern telefon med en kel som ikke overskrider tre meter. (MFC-J650DW) Før telefonledningen forsiktig ut på ksiden v mskinen. (MFC-J870DW) Vi nefler t du fører telefonledningen fr EXT.- kontkten ut fr høyre side på mskinen. Fjern eskyttelseshetten fr høyre side v mskinen og sett den inn i sporet d, slik t den ikke går tpt. Før telefonledningen forsiktig fr EXT.-kontkten inn i kelknlen og ut på høyre side v mskinen. FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. 3

4 Hvis du deler telefonlinje med en ekstern telefonsvrer, koler du som vist nedenfor. 3 Angi lnd Du må ngi lndet du efinner deg i, slik t mskinen fungerer korrekt på det lokle telenettet i hvert enkelt lnd. Når du hr kolet til strømledningen, viser displyet: (MFC-J650DW) Før telefonledningen forsiktig ut på ksiden v mskinen. (MFC-J870DW) Før forsiktig telefonledningen fr LINE-kontkten inn i kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Før telefonledningen forsiktig fr EXT.-kontkten inn i kelknlen og ut på høyre side v mskinen. Sett mottkermodus til Ext.Tel/Svrer hvis du hr en ekstern telefonsvrer. Se Velge svrmodus på side 9. Detljert informsjon uugrunnleggende rukermnul: Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) Trykk på eller for å vise lndet ditt, og trykk på det. Trykk på OK. Trykk på Yes (J) eller No (Nei). Når displyet hr vist Aepted (Godkjent) i noen få sekunder, strter mskinen utomtisk på nytt. Gå til trinn 8 hvis du vil endre språk. 4

5 4 Instllere lekkptronene Fjern den ornsje eskyttelsesdelen. FORSIKTIG Hvis du får lekk i øynene, må du øyelikkelig skylle med vnn og kontkte lege hvis du er ekymret. Sørg først for t mskinens medfølgende lekkptroner er instllert. Påse t strømmen er slått på. Pekeskjermen viser Ingen lekkpt. Du kn justere vinkelen på kontrollpnelet for å se pekeskjermen edre. Hold på knten v kontrollpnelet for å unngå å trykke på lterntivene på pekeskjermen. Ikke kst den ornsje eskyttelsesdelen. Du vil trenge den hvis du skl trnsportere mskinen. d Pkk ut lekkptronen. Vri den grønne utløserhendelen på den ornsje eskyttelseshetten mot klokken til det høres et klikk for å løsne vkuumpkningen. Fjern deretter eskyttelseshetten som vist. VIKTIG IKKE rist på lekkptronene. Hvis du får lekk på hud eller klær, vsk øyelikkelig med såpe eller vskemiddel. IKKE erør ptronen på ngitt område, d det kn føre til t mskinen ikke virker smmen med ptronen. Åpne lekkptrondekselet

6 e Kontroller t frgen på klistremerket smsvrer med ptronfrgen, som vist på tegningen nedenfor. Sett inn lekkptronen i pilens retning som vises på etiketten. 5 Legg i vnlige A4-rk Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. 2 Åpne dekselet til ppirmgsinet. f Skyv forsiktig inn ksiden v lekkptronen merket med "PUSH" (SKYV) inntil ptronhendelen løftes. Når lle lekkptronene er instllert, lukker du lekkptrondekselet. Trykk ned og skyv forsiktig på reddestøtten og deretter lengdestøtten for å tilpsse dem etter ppirstørrelsen. Kontroller t trekntmerkene på reddestøtten og lengdestøtten plsseres rett i forhold til merket for ppirstørrelsen du ruker. Mskinen vil klrgjøre lekkrørsystemet for utskrift. Dette tr omtrent fire minutter. Ikke slå v mskinen. Vi nefler t du utfører neste trinn mens du venter

7 d Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilmting. f Juster reddestøtten forsiktig etter ppiret med egge hender. Sørg for t reddestøtten erører kntene på ppiret. Påse lltid t ppiret ikke er krøllete eller skrukkete. e Legg ppiret forsiktig i ppirmgsinet med utskriftssiden ned og den øvre knten først. Kontroller t ppiret ligger fltt i ppirmgsinet. VIKTIG Vær nøye med t du ikke skyver ppiret for lngt inn, d kn det stikke opp kerst i skuffen og forårske prolemer med ppirmtingen. g h Lukk dekselet til ppirmgsinet. Skyv ppirmgsinet forsiktig helt inn i mskinen. i T tk i ppirmgsinet og trekk smtidig ut ppirstøtten slik t den låses fst, og vipp deretter ut ppirstøtteklffen. 2 7

8 6 Kontrollere utskriftskvliteten Når foreredelsene er fullført, viser pekeskjermen Legg i ppir, og trykk på [OK]. Trykk på OK. Kontroller kvliteten på de fire frgelokkene på rket. (sort/gul/yn/mgent) Hvis lle linjer er skrpe og tydelige, trykker du på J for å vslutte kvlitetskontrollen og gå til neste trinn. OK 7 Stille dto og klokkeslett Pekeskjermen viser dto og klokkeslett. Du kn også legge til gjeldende dto og klokkeslett på lle fkser du sender ved å stille inn stsjons-id (se trinn 0). Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v pekeskjermen, og trykk på OK. Hvis det mngler linjer, trykker du på Nei og følger trinnene på pekeskjermen. Dårlig d (Skriv inn f.eks. 3 for 203.) Gjent for måned og dg. Tst inn klokkeslettet ved hjelp v pekeskjermen i 24-timers formt. Trykk på OK. Du kn når som helst endre dto og klokkeslett. Vil du h mer informsjon, kn du se uugrunnleggende rukermnul: Stille inn dto og klokkeslett Hvis du ser en eskjed på pekeskjermen, les den og trykk på OK for å fortsette. 8 Velge språk Du kn endre displyspråket til norsk, engelsk, svensk, dnsk og finsk. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Loklt språk. Trykk på Loklt språk. Trykk på ønsket språk. f Trykk på. 8

9 9 Velge svrmodus Det finnes fire mulige svrmoduser: Kun fx, Fx/Tel, Mnuelt og Ext.Tel/Svrer. uugrunnleggende rukermnul: Bruke mottksmoduser Hvis du ikke ruker denne mskinen til fksing, kn du fortsette til neste trinn. Mskinen esvrer utomtisk lle nrop som en fks. Mskinen kontrollerer linjen og esvrer utomtisk lle nrop. Hvis nropet ikke er en fks, ringer mskinen og vrsler deg om t du må svre selv. Du kontrollerer telefonlinjen og må esvre lle nrop selv. Den eksterne telefonsvreren (TAD) esvrer utomtisk lle nrop. Tleeskjeder lir lgret på den eksterne telefonsvreren. Fksmeldinger lir skrevet ut. 0 Angi personlig informsjon (stsjons-id) Still inn mskinens stsjons-id slik t dto og klokkeslett vises på lle fkser du sender. Hvis du ikke ruker denne mskinen til fksing, kn du fortsette til neste trinn. Trykk på (Innst.). d e f g h Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på Apprtets ID. Trykk på Fx. Tst inn fksnummeret (opptil 20 sifre) på pekeskjermen og trykk på OK. Trykk på Nvn. Tst inn nvnet ditt (opptil 20 tegn) ved hjelp v pekeskjermen, og trykk deretter på OK. Trykk på for å rullere mellom okstver, tll og spesiltegn. (Tilgjengelige tegn kn vriere vhengig v lnd.) Hvis du skrev inn feil tll eller tegn og vil endre det, trykker du på d eller for å flytte mrkøren til tegnet som er feil. Trykk på, og ngi det korrekte tegnet. Trykk på Område for å sette inn et mellomrom. Vil du h mer informsjon, kn du se uugrunnleggende rukermnul: Skrive inn tekst i Trykk på. Trykk på (Innst.). d e f Trykk på Alle innst. Trykk på Fx. Trykk på Mottk oppsett. Trykk på Svrmodus. Trykk på ønsket svrmodus. g Trykk på. 9

10 Sendingsverifiseringsrpport 3 Stille inn telefonlinjekomptiilitet (VoIP) Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport du kn ruke som ekreftelse på t fksen er sendt. Denne rpporten inneholder nvn eller fksnummer til mottkeren, dto, klokkeslett og vrighet for sendingen, ntll sider som le sendt, og om sendingen vr vellykket. Instruksjoner om hvordn du ruker denne funksjonen uugrunnleggende rukermnul: Sendingsverifiseringsrpport 2 Stille inn telefonlinjetype Hvis du koler mskinen til en linje som ruker PBX eller ISDN til å sende og mott fkser, må du endre telefonlinjetype i tråd med dette. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Linje Vlg. Trykk på Linje Vlg. Trykk på Norml, PBX eller ISDN. Trykk på ønsket telefonlinjetype. Hvis du koler mskinen til en VoIP-tjeneste (over Internett), må du endre innstillingen for komptiilitet. Hvis du ruker nlog telefonlinje, kn du hoppe over dette trinnet. Trykk på (Innst.). d e Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Grunn oppsett. Trykk på Grunn oppsett. Trykk på eller for å vise Komptiilitet. Trykk på Komptiilitet. Trykk på Grunnleggende (VoIP). f Trykk på. f Trykk på. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, noe som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Puli Swithed Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PBX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer PBX. Mskinens tilkeringingsfunksjon støtter re TBR ("Timed Brek Rell" eller "Tidsestemt gjenoppringing"). Tidsestemt gjenoppringing fungerer med de fleste PBX-systemer slik t du kn få tilgng til en ekstern linje eller sende oppringinger til et nnet internnummer. Funksjonen virker når du trykker på R på pekeskjermen. 0

11 4 Velg tilkolingstype Disse instllsjonsveiledningene er for Windows XP Home, XP Professionl, XP Professionl x64 Edition, Windows Vist, Windows 7, Windows 8 og M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x. For Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 202 kn du finne driverne på nedlstingssiden for modellen på Hvis dtmskinen ikke hr en CD-ROM-stsjon, kn du lste ned de nyeste driverne, mnulene og verktøyene for modellen din fr Brother Solutions Center på Det kn hende t noe v progrmvren som finnes på CD-ROM-en ikke er tilgjengelig som nedlsting. For USB-grensesnittkel Windows : gå til side 2 Mintosh: gå til side 5 For klet nettverk (kun MFC-J870DW) Windows : gå til side 8 Mintosh: gå til side 23 USB Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Windows Mintosh For trådløst nettverk Windows og Mintosh, gå til side 26 Trådløst nettverk

12 USB Windows For rukere v Windows USB-grensesnitt (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 5 Før du instllerer Klikk på Instllere MFL-Pro Suite, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlene. Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-plten inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis skjermildet Windows-tryggleik vises, klikker du i vmerkingsoksen og så på Instller for å fullføre instllsjonen. d Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen til skjermildet Plugg i USB kel vises. 6 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin). (For Windows 8: Klikk på ikonet (Filutforsker) på oppgvelinjen, og gå så til Dtmskin.) Doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Hvis skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Tillt eller J. 2

13 USB Windows 7 Kole til USB-kelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. 3 Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til dtmskinen. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. e f g h i 2 FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille mskinen inn som stndrdskriver, fjerner du mrkeringen i vmerkingsoksen for Angi stndrdskriver, og klikker deretter på Neste. Når vinduet Instllsjonen er fullført vises, ekrefter du innstillingene og klikker så på Neste. Skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises kun én gng etter t mskinen er strtet på nytt. Vi nefler t du prøver å velge Brother Utskrift v prøvefotogrfi for å se høykvlitetsutskriftene du kn få fr Brother-mskinen. 3 USB Windows Mintosh

14 8 USB Fullføre og strte på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Hvis det vises en feilmelding under instllering v progrmvren, skl du gjøre som følger: - Brukere v Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kjør Instllsjonsdignose som du finner i (Strt) > Alle progrmmer > Brother > MFC-XXXX (der XXXX er nvnet på modellen din). - Brukere v Windows 8: Kjør Instllsjonsdignose ved å doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet, og deretter klikke på rullegrdinlisten og velge nvnet på modellen din (hvis ikke vlgt llerede). Klikk på Verktøy i nvigsjonsfeltet til venstre. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Windows Følgende skjermer vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du den ønskede innstillingen for oppdtering v progrmvre, og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Når skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises, følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Når du instllerer MFL-Pro Suite, lir Hjelp for Brother også utomtisk instllert. Hjelp for Brother gir deg også tilgng til Brother Solutions Center når du klikker på i oppgvelinjen. Fullfør Instllere ndre progrmmer: Nå kn du gå til Side 4 Instllsjonen er nå fullført. Brukere v Windows 8: Hvis Brother-mnulene som medfølger på CD-ROM-en er i PDF-formt, kn du ruke Adoe Reder til å åpne dem. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men du ikke kn åpne filene i Adoe Reder, kn du endre filtilknytningen for PDF (se Slik åpner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 43). 4

15 USB Mintosh For rukere v Mintosh USB-grensesnitt (M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x) 5 Før du instllerer Kole USB-kelen til USB-porten som er merket med et -symol. Du finner USBporten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v0.6.0 til må oppgrdere til M OS X v x. 6 Kole til USB-kelen Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømuttket. Kole mskinen direkte til Mintoshmskinen. Før USB-kelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til Mintosh-mskinen. USB Windows Mintosh Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. 5

16 USB d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. Mintosh Velg Lokl tilkoling (USB), og klikk så på Neste. Følg instruksjonene på skjermen. 3 2 FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. d e Brother-progrmvren søker etter Brotherenheten når instllsjonen er fullført. Dette tr noen få sekunder. Velg en mskin fr listen, og klikk deretter på Neste. 7 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Doeltklikk på ikonet Strt Here OSX for å fortsette. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. f Når skjermildet Legg til skriver vises, klikker du på Legg til skriver. 6

17 USB Mintosh g Velg mskinen din fr listen. Klikk på Legg til, og så på Neste. 8 Lst ned og instller Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler* * NewSoft CD Leler er kun tilgjengelig for MFC-J870DW (OS X v0.8.x) Velg driveren Brother MFC-XXXX CUPS (der XXXX er nvnet på modellen din) fr hurtigmenyen Use. Når skjermildet for støtte vises, følger du instruksjonene på skjermen hvis du vil lste ned Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler*. Du kn også lste ned Presto! PgeMnger og NewSoft CD Leler* på et senere tidspunkt fr skjermildet Brother kundestøtte. Klikk på Neste. * NewSoft CD Leler er kun tilgjengelig for MFC-J870DW h Klikk på Lukk når dette skjermildet vises. Når Presto! PgeMnger er instllert, legges OCRfunksjonen til i Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. NewSoft CD Leler er en progrmvre for å skrive ut direkte på skrivre diskmedier. Den inneholder mler for å lge disketiketter og mthende omslg, og du kn også lge dine egne disketiketter. I skjermildet Brother kundestøtte klikker du på ikonet Presto! PgeMnger for å gå til nedlstingsnettstedet for Presto! PgeMnger, og følger instruksjonene på skjermen. I skjermildet Brother kundestøtte klikker du på ikonet NewSoft CD Leler, og følger instruksjonene på skjermen. USB Windows Mintosh Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er fullført. Gå til trinn 8. 7

18 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v Windows klet nettverksgrensesnitt (kun MFC-J870DW) (Windows XP Home / XP Professionl / Windows Vist / Windows 7 / Windows 8) 5 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og t du er logget på som dministrtor. 6 Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Skjermildene kn vriere, vhengig v opertivsystem. CD-ROM-en inkluderer Nune PperPort 2SE. Denne progrmvren støtter Windows XP Home (SP3 eller nyere), XP Professionl (SP3 eller nyere), XP Professionl x64 Edition (SP2 eller nyere), Windows Vist (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8. Oppdter til den nyeste Windows -serviepkken før du instllerer MFL-Pro Suite. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og deretter vil ruke den i et klet nettverk, må du påse t mskinens Nettverk I/F er stilt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Trykk på (Innst.) på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Fjern den eskyttende hetten før du koler til kelen. 2 8

19 Keltilkolet nettverk Windows Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. 7 Instllere MFL-Pro Suite Sett inn CD-ROM-en i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. Hvis Brother-skjermildet ikke vises utomtisk, gå til Dtmskin (Min dtmskin). (For Windows 8: Klikk på ikonet (Filutforsker) på oppgvelinjen, og gå så til Dtmskin.) Doeltklikk på CD-ROM-ikonet, og doeltklikk deretter på strt.exe. Hvis skjermildet Brukerkontokontroll vises, klikker du på Tillt eller J. Klikk på Instllere MFL-Pro Suite, og klikk på J hvis du godtr lisensvtlene. d Løft sknnerdekslet for å utløse låsen. Skyv sknnerdekselstøtten forsiktig ned, og lukk sknnerdekslet med egge hender. 2 3 Velg Keltilkolet nettverksforindelse (Ethernet), og klikk på Neste. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh FORSIKTIG Pss på t fingrene ikke kommer i klem når sknnerdekselet lukkes. 9

20 Keltilkolet nettverk Windows d Når skjermildet Brnnmur/ntivirusprogrmvre registrert vises, velg Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt), og klikk så på Neste. e Instllsjonen v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermildene vises i tur og orden. IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t noen sekunder før skjermildene vises. Hvis skjermildet Windows-tryggleik vises, klikker du i vmerkingsoksen og så på Instller for å fullføre instllsjonen. Hvis du ruker en nnen rnnmur enn Windows -rnnmuren, kn du se instruksjonene som følger med den ktuelle rnnmurprogrmvren for informsjon om hvordn du legger til de følgende nettverksportene. For nettverkssknning legger du til UDP-port For PC-FAX-mottk vi nettverk legger du til UDP-port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legger du til UDPportene 37 og 6. Hvis det er mer enn én mskin tilkolet på nettverket, velger du mskinen fr listen og klikker deretter på Neste. Dette vinduet vises ikke hvis det re er én mskin tilkolet nettverket. Denne lir utomtisk vlgt. f g h i Hvis skjermildet Miljømessige råd for utstyr som reproduserer ilder vises, klikker du på Neste. Når skjermildet Online-registrering vises, følger du instruksjonene på skjermen. Klikk på Neste. Hvis du ikke vil stille mskinen inn som stndrdskriver, fjerner du mrkeringen i vmerkingsoksen for Angi stndrdskriver, og klikker deretter på Neste. Når vinduet Instllsjonen er fullført vises, ekrefter du innstillingene og klikker så på Neste. Skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises kun én gng etter t mskinen er strtet på nytt. Vi nefler t du prøver å velge Brother Utskrift v prøvefotogrfi for å se høykvlitetsutskriftene du kn få fr Brother-mskinen. Hvis mskinen din ikke finnes på nettverket, ekrefter du innstillingene dine ved å følge instruksjonene på skjermen. 20

21 Keltilkolet nettverk Windows 8 Fullføre og strte på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Når du hr strtet dtmskinen på nytt, må du logge på som dministrtor. Følgende skjermer vises. Når skjermildet Innstilling for progrmoppdtering vises, velger du den ønskede innstillingen for oppdtering v progrmvre, og klikker på OK. Når skjermildet for Brothers progrm for produktutvikling og støtte vises, velger du innstillinger og følger instruksjonene på skjermen. Når skjermildet Brother Utskrift v prøvefotogrfi vises, følger du instruksjonene på skjermen for å skrive ut et testfoto. Hvis det vises en feilmelding under instllering v progrmvren, skl du gjøre som følger: - Brukere v Windows XP, Windows Vist og Windows 7: Kjør Instllsjonsdignose som du finner i (Strt) > Alle progrmmer > Brother > MFC-XXXX LAN (der XXXX er nvnet på modellen din). - Brukere v Windows 8: Kjør Instllsjonsdignose ved å doeltklikke på (Brother Utilities) på skriveordet, og deretter klikke på rullegrdinlisten og velge nvnet på modellen din (hvis ikke vlgt llerede). Klikk på Verktøy i nvigsjonsfeltet til venstre. Avhengig v sikkerhetsinnstillingene, kn det hende t et Windows -sikkerhetsvindu eller ntivirusvindu vises når du ruker mskinen eller progrmvren. Tillt t vinduet kn fortsette. Progrmvreoppdteringen og Brothers progrm for produktutvikling og støtte forutsetter tilgng til Internett. Når du instllerer MFL-Pro Suite, lir Hjelp for Brother også utomtisk instllert. Hjelp for Brother gir deg også tilgng til Brother Solutions Center når du klikker på i oppgvelinjen. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh 2

22 Keltilkolet nettverk Windows 9 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (om nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen smmen med flere dtmskiner på nettverket, instllerer du MFL-Pro Suite på hver enkelt dtmskin. Gå til trinn 7 på side 9. Se også trinn 5 på side 8 før instllsjon. Nettverkslisens (Windows ) Dette produktet omftter en PC-lisens for opp til to rukere. Lisensen støtter instllering v MFL-Pro Suite, inkludert Nune PperPort 2SE, på opp til to PC-er på nettverket. Hvis du vil ruke mer enn to PC-er med Nune PperPort 2SE instllert, må du kjøpe Brother NL-5- pkken, som er en PC-lisenspkke for opp til fem ekstr rukere. Kontkt Brother kundeservie eller den lokle Brother-forhndleren hvis du vil kjøpe NL-5-pkken. Fullfør Instllsjonen er nå fullført. Instllere ndre progrmmer: Side 4 Nå kn du gå til Brukere v Windows 8: Hvis Brother-mnulene som medfølger på CD-ROM-en er i PDF-formt, kn du ruke Adoe Reder til å åpne dem. Hvis Adoe Reder er instllert på dtmskinen, men du ikke kn åpne filene i Adoe Reder, kn du endre filtilknytningen for PDF (se Slik åpner du en PDF-fil i Adoe Reder (Windows 8) på side 43). 22

23 Keltilkolet nettverk Mintosh For rukere v Mintosh klet nettverk (kun MFC-J870DW) (M OS X v0.6.8, 0.7.x, 0.8.x) 5 Før du instllerer Kontroller t mskinen er kolet til strømuttket og t Mintosh-mskinen er slått PÅ. Du må være logget på som dministrtor. Brukere v M OS X v0.6.0 til må oppgrdere til M OS X v x. Hvis du tidligere hr konfigurert mskinen for et trådløst nettverk og deretter vil ruke den i et klet nettverk, må du påse t mskinens Nettverk I/F er stilt til Tråd. LAN. Det trådløse nettverksgrensesnittet lir inktivt med denne innstillingen. Kole nettverkskelen til Ethernet-porten som er merket med et -symol. Du finner Ethernet-porten inne i mskinen, som vist i illustrsjonen nedenfor. Fjern den eskyttende hetten før du koler til kelen. 2 6 Trykk på (Innst.) på mskinen. Trykk på Alle innst. Trykk på eller for å vise Nettverk. Trykk på Nettverk. Trykk på eller for å vise Nettverk I/F. Trykk på Nettverk I/F. Trykk på Tråd. LAN. Trykk på. Kole til nettverkskelen Løft opp sknnerdekselet til det låses på plss i åpen stilling. Før nettverkskelen forsiktig gjennom kelknlen og ut på ksiden v mskinen. Kole kelen til nettverket. VIKTIG Kontroller t kelen ikke hindrer t dekselet lukkes, ellers kn det oppstå feil. Keltilkolet nettverk Windows Mintosh Hvis åde USB- og nettverkskler rukes, fører du egge klene gjennom kelknlen med den ene oppå den ndre. Hvis du hr kolet til en telefonledning, må du først påse t den er plssert i kelknlen. Trykk forsiktig ned på hver ekstr kel når du fører den gjennom knlen. 23

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Avansert brukermanual

Avansert brukermanual Avansert brukermanual MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 NOR Brukermanualer og hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Hurtigstartguide Grunnleggende

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste

Norks Versjon. LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter. Pakkens innhold. Ordliste Norks Versjon LW320/LW321 Sweex Wireless 300N-ruter Ikke utsett Sweex Wireless 300N-ruteren for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produktet i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Ikke bruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUKERHÅNDBOK MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sett en ring

Detaljer

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok

DX-C200. Brukerveiledning. Brukerhåndbok DX-C200 Brukerhåndbok Brukerveiledning 1 Beskrivelse av maskinen 2 Komme i gang 3 Bruke skriverfunksjonen 4 Bruke kopifunksjonen 5 Bruke skannerfunksjonen 6 Bruke faksfunksjonen 7 Konfigurere maskinen

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper

Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller. Veiledning til funksjoner og egenskaper Bli kjent med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikkspiller Veiledning til funksjoner og egenskaper Innhold Squeezebox Touch Veiledning til funksjoner og egenskaper Takk!................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok Brukerveiledning

Brukerhåndbok Brukerveiledning Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon" for sikker og riktig bruk. Brukerhåndbok Brukerveiledning INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 4 Innledning... 4 Juridisk forbud...4 Ansvarsbegrensning...4

Detaljer