ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide"

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå til VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. 1 Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert stndrd tonerkssett) CD-plter (Windows ) (Mcintosh ) Telefonledning Brukermnul Hurtigstrtguide For dnske rukere For svenske, norske og finske kunder Strømledninger For Dnmrk For ndre Strømledningen som følger med denne mskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller t strømuttket støtter denne type ledning. Strømpluggen som følger med denne mskinen er en sidejordet stikkontkt med to pinner. Kontroller t veggkontkten kn ruke denne sidejordede topinnerskontkten. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. ADVARSEL Plstposer rukes som pkningsmteriell for mskinen. For å unngå fre for kvelning må disse posene holdes utenfor rekkevidde for yer og rn. NOR Version A 1

2 Komponentene som følger med i oksen kn være forskjellige vhengig v lndet ditt. T vre på ll emllsje og oksen i tilfelle du må sende mskinen. Grensesnittkelen er ikke stndrd tilehør. Kjøp korrekt grensesnittskel for det grensesnittet som du vil ruke (USB, prllell eller nettverk). For å kunne ruke mskinen på sikker måte, må strømkelen rukes i et jordet uttk. Uttk som ikke er jordet kn forårske støt og støy på nnet utstyr. USB-kel Sørg for t du ruker en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter. IKKE kole til grensesnittkelen nå. Tilkoling v grensesnittskelen gjøres under instllsjonen v MFL-Pro. Når du ruker en USB-kel, må du sørge for å kole den til USB-porten på dtmskinen, og ikke til en USB-port på et tsttur eller en strømløs USB-hu. Prllellkel IKKE ruk en prllellgrensesnittkel som er lengre enn 2 meter. Bruk en skjermet grensesnittskel som er komptiel med IEEE Nettverkskel Bruk en direkte ktegori 5 (eller større) tvunnet prkel for 10BASE-T eller 100BASE-TX rskt Ethernetnettverk. Symoler som er rukt i denne mnulen ADVARSLER forteller deg hv du skl gjøre for å forhindre mulige ADVARSEL personskder. FORSIKTIG spesifiserer prosedyrer som du må følge eller unngå for å forhindre FORSIKTIG mulige mindre skder. VIKTIG eskriver prosedyrer om du må følge eller unngå for å forhindre mulige VIKTIG mskinprolemer eller mskinskde, eller skde på ndre gjenstnder. Ikoner for Elektrisk fre vrsler deg om mulige elektriske støt. Brukermnul Progrmvrehåndok Brukerhåndok for nettverket Ikoner for Vrm overflte dvrer deg om t du ikke må t på mskindeler som er vrme. nder forteller hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn den ktuelle funksjonen fungerer smmen med ndre funksjoner. Indikerer refernse til rukermnulen, progrmvrehåndoken eller rukerhåndoken for nettverket. 2

3 CAUTION FORSIKTIG Når du flytter mskinen, t tk i sidehåndtkene som er under sknneren. IKKE ær mskinen ved å holde den på unnen. Hold en minstevstnd rundt mskinen som vist i illustrsjonen. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 3

4 2 Instller trommelenheten og tonerkssetten d Rist den forsiktig fr side til side flere gnger for å fordele toneren jevnt på innsiden v kssetten. VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. Fjern den eskyttende teipen og filmen fr sknnerglssplten. Trykk på utløsningsknppen på frontdekslet og åpne frontdekslet. e Plsser trommelenheten i mskinen til den klikker på plss. 1 f Lukk frontdekselet på mskinen. c Pkke ut trommelen og tonerkssetten. 4

5 3 Legg ppir i ppirmgsinet Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. d Legg ppiret i mgsinet og sørg for t ppiret er under mks ppirkpsitetsmerket. Siden som skl skrives ut må ligge opp ned. 1 Mens du trykker inn den lå ppirutløserhendelen, pss ppirførerne med ppirstørrelsen du legger i mgsinet. Kontroller t ppirførerne sitter godt fst i sporene. e f VIKTIG Sørg for t ppirførerne erører sidene v ppiret slik t det mtes inn korrekt. Sett ppirmgsinet tilke i mskinen. Sørg for t den er stt helt inn i mskinen. Brett ut støtteklffen for å forhindre t ppiret sklir v utgngsstøtten for dokumenter med forsiden ned. 1 1 c Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilinnmting. 5

6 4 Frigjør sknnerlåsen c Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til kontkten merket LINE på mskinen, og kole den ndre til en modulær veggkontkt. Dytt hendelen i retningen som vises for å låse opp sknneren. (Den grå låsehendelen for sknneren er plssert k på venstre side, under dokumentdekslet.) Kole til strømledningen og telefonlinjen VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. Sørg for t strømryteren til mskinen er slått v. Kole strømledningen til mskinen. VIKTIG Telefonledning MÅ koles til kontkten på mskinen som er merket LINE. ADVARSEL Denne mskinen skl jordes med en jordet kontkt. Fordi mskinen jordes vi strømledningen, kn du eskytte deg mot eventuelle frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømmen til mskinen være på mens du koler den til en telefonlinje. Du kn eskytte deg på tilsvrende måte hvis du vil flytte mskinen. Kole fr telefonlinjen først og strømledningen sist. Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. 6

7 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, koler du som vist nedenfor. Før du koler til den eksterne telefonen må du fjerne eskyttelseshetten fr EXT.-kontkten på mskinen Angi lnd Du må stille inn lndet du efinner deg i, slik t mskinen fungerer korrekt på de lokle telelinjene i hvert enkelt lnd. Kontroller t strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømryteren. Trykk eller for å velge lnd (Norge, Sverige, Suomi, Dnmrk eller Others). 1 1 Intern telefonlinje 2 Ekstern telefonlinje Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvrer, koler du som vist nedenfor. Før du koler til den eksterne telefonsvreren må du fjerne eskyttelseshetten fr EXT.- kontkten på mskinen. 1 c d e Set Country Norge Sverige Suomi Select or OK Trykk på OK når skjermen viser ditt lnd. Displyet er deg om å ekrefte lndet. Angi lnd Norge 1.J 2.Nei Legg inn nummer Når riktig lnd vises i displyet, trykker du 1 for å gå til trinn e. ELLER Du kn trykke 2 for å gå tilke til trinn for å velge lnd på nytt. Når Godkjent er litt vist i displyet i to sekunder, strter mskinen utomtisk på nytt. Når mskinen hr strtet på nytt, viser displyet Vennligst vent. Sett mottksmodusen til Ext.Tel/Svrer hvis du hr en ekstern telefonsvrer. Se Velg en mottksmodus på side 8. Vil du h mer informsjon, kn du se Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) i kpittel 7 i rukermnulen. Hvis Sknner låst vises på LCD-skjermen, frigjør du låsehendelen for sknneren og trykker på Stop/Exit. (Se Frigjør sknnerlåsen på side 6.) 7

8 7 Stille inn loklt språk 8 Velg en mottksmodus Du kn endre skjermspråket til Norsk, Svensk, Dnsk, Finsk eller Engelsk. Trykk 0. c Trykk 0. Trykk Menu. Det er fire mulige mottksmoduser: Kun fx, Fx/Tel, Mnuell og Ext.Tel/Svrer. d Trykk eller for å velge språk. e Trykk OK. Trykk Stop/Exit. Trykk Menu. Trykk 0. c Trykk 1. d Trykk på eller for å velge mottksmodusen. Trykk på OK. e Trykk Stop/Exit. Vil du h mer informsjon, kn du se Mott fks i kpittel 6 i rukermnulen. 8

9 9 Sette LCD-kontrsten (hvis nødvendig) Hvis du hr prolemer med å lese det som står på LCD-skjermen, kn du prøve å justere kontrstinnstillingen. Trykk 1. c Trykk 7. Trykk Menu. d Trykk for å øke kontrsten. ELLER e 10 Trykk Trykk OK. Trykk Stop/Exit. for å redusere kontrsten. Angi dto og klokkeslett Mskinen viser klokkeslettet, og hvis du stiller inn pprt-id vises dto og klokkeslett på hver fks som du sender ut. Trykk 0. c Trykk 2. d Trykk Menu. Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke e f g h Tst inn de to sifrene for måneden ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke XX/XX/2009 Mnd:03 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 0, 3 for mrs.) Tst inn de to sifrene for dtoen ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke XX/03/2009 Dg:25 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 2, 5.) Tst inn klokkeslettet i 24-timers formt ved hjelp v tlltstturet, og trykk deretter OK. 02.Dto og klokke 25/03/2009 Tid:15:25 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 1 5, 2 5 for 3:25 om ettermiddgen.) Trykk Stop/Exit. År:2009 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 0, 9 for 2009.) 9

10 11 Tst inn personlig informsjon (pprt-id) Du ør lgre nvn og fksnummer slik t de skrives ut på lle fkssidene du sender. Trykk 0. c Trykk 3. d e f Trykk Menu. Tst inn fksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fr tlltstturet, og trykk OK. 03.Apprtets ID Fx:_ Angi/OK tst Tst inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på tlltstturet, og trykk deretter OK. Dersom telefonnummeret og fksnummeret er det smme, skriv inn det smme nummeret igjen. 03.Apprtets ID Fx:XXXXXXXXXXX Tlf:_ Angi/OK tst Tst inn nvnet ved hjelp v tlltstturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter OK. 03.Apprtets ID Fx:XXXXXXXXXXX Tlf:XXXXXXXXXXX Nvn:_ Angi/OK tst Se tellen nedenfor, som forklrer hvordn du tster inn nvnet. Hvis du hr ehov for å legge inn et tegn som er tilordnet smme tst som det siste tegnet, trykker du for å flytte mrkøren mot høyre. Hvis du hr tstet inn feil okstv og vil rette den, trykker du eller for å flytte mrkøren til okstven som er feil, og deretter trykker du Cler/Bck. Trykk på tst g Én gng To gnger Trykk Stop/Exit. Tre gnger Fire gnger Fem gnger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 For nærmere opplysninger, se Skrive inn tekst i rukermnulen. Dersom du gjør en feil og ønsker å strte igjen, trykk på Stop/Exit og gå tilke til trinn. 12 Fksoverføringsrpport Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport som du kn ruke som en ekreftelse på t du hr sendt en fks. Denne rpporten inneholder nvnet eller fksnummeret som du sendte fksen til, dtoen, klokkeslettet og sendingens vrighet, ntll sider som le sendt, smt hvorvidt sendingen vr vellykket. Hvis du vil ruke fksoverføringsrpporten, se kpittel 11 Skrive ut rpporter i rukermnulen. 10

11 13 Angi telefonlinjetypen Hvis du koler mskinen til en telefonlinje som ruker hussentrl (PBX) eller ISDN til å sende og mott fkser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetypen ved å følge fremgngsmåten nedenfor. Trykk 0. c Trykk 5. Trykk Menu. d Trykk på eller for å velge PBX, ISDN eller Norml. Trykk OK. Gjør ett v følgende: Dersom du velger ISDN eller Norml, gå til trinn h. Velger du PBX, går du til trinn e. e Gjør ett v følgende: Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 1 og gå til trinn f. Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 2 og gå til trinn h. h Trykk Stop/Exit. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Pulic Switched Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PABX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer sentrlordsystemer. Mskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsestemt gjenoppringning (TBR Timed Brek Recll). Tidsestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentrlordsystemer, slik t du kn få tilgng til ylinje eller overføre smtler til et nnet internnummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker Tel/R. f Stndrdinnstillingen er "!". Når du trykker på Tel/R, vises "!" på LCD-skjermen. Tst inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på tlltstturet, og trykk deretter OK. Du kn ruke sifrene 0 til 9, #, l og!. (Trykk på Tel/R for å vise "!".) Du kn ikke ruke! med noen ndre tll eller tegn. Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsestemt gjenoppringing, trykk på Tel/R for å skrive inn tidsegrensningen. g Trykk på eller for å velge På eller Alltid og trykk på OK. Hvis du velger På, kn du ruke en ekstern linje når du trykker på Tel/R (skjermen viser "!"). Velger du Alltid, får du tilgng til ylinje uten å måtte trykke Tel/R. 11

12 14 Automtisk sommer/vintertid Du kn sette mskinen til å utomtisk ytte til sommertid. Mskinen stiller klokken én time frem om våren og én time k om høsten. Trykk Menu. Trykk 1. c Trykk 4. d Trykk på eller for å velge På (eller Av). Trykk på OK. e Trykk Stop/Exit. 12

13 15 Velg tilkolingstypen For rukere v USB-grensesnitt Windows, gå til side 14 Mcintosh, gå til side 18 For prllellgrensesnittkel Windows, gå til side 20 Windows Mcintosh Windows USB Prllell For klet nettverk Windows, gå til side 24 Mcintosh, gå til side 28 For Windows Server 2003/2008, se Brukerhåndok for nettverket på CD-plten. For trådløse nettverk Windows og Mcintosh, gå til side 30 Keltilkolet nettverk Trådløst nettverk Windows Mcintosh Windows Mcintosh 13

14 USB Windows For rukere v USB-grensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Før du instllerer 17 Instllere MFL-Pro Suite Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildet vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Oppdter til den siste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. Slå v mskinen og trekk ut ledningen fr stikkontkten og deretter fr dtmskinen, hvis du llerede hr tilkolet en grensesnittkel. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. 14

15 USB Windows Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikke på Strt.exe-progrmmet fr rotmppen, og fortsett fr trinn c for å instllere MFL-Pro Suite. I Windows Vist klikker du på Tillt når Brukerkontokontroll-skjermildet vises. g h Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. Windows USB Mcintosh d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Instllsjonen fortsetter. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. i Når dette skjermildet vises i Windows Vist, merker du v for dette lterntivet, og klikker deretter Instller for å fullføre instlleringen på riktig måte. Når denne skjermen vises går du videre til neste trinn. f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 15

16 USB Windows 18 Kole til USB-kelen 19 Kole til strømledningen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømforsyningen. Kole mskinen direkte til dtmskinen. Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. Fjern etiketten over USBgrensesnittskontkten. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. Kole USB-kelen til USB-kontkten på mskinen som er merket med -symolet. Deretter koler du kelen til dtmskinen. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. 16

17 USB Windows 20 Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Windows USB Mcintosh Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother /MFC-XXXX (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 17

18 USB Mcintosh For USB-grensesnittrukere (Mc OS X eller senere) 16 Før du instllerer Sørg for t mskinen din er kolet til strømmen og t Mcintosh -mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. VIKTIG Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Kole USB-kelen til USB-kontkten på mskinen som er merket med -symolet. Deretter koler du kelen til dtmskinen. 17 Kole til USB-kelen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømforsyningen. Kole mskinen direkte til Mcintosh - mskinen. 18 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Fjern etiketten over USBgrensesnittskontkten. Doeltklikk på Strt Here OSX for å instllere. Se i progrmvrehåndoken på CD-plten om hvordn du instllerer PS-driveren. (Brothers BR- Script-driver) 18

19 USB Mcintosh c d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Følg instruksene på skjermen. Vent litt, det tr noen få sekunder å instllere progrmvren. Etter instllsjonen klikker du på Omstrt for å fullføre instllsjonen v progrmvren. Brother-progrmvren vil søke etter Brotherenheten. Når dette skjer vises følgende skjermilde. 19 Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, er OCRfunksjonen lgt til Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. Doeltklikk på Presto! PgeMnger, og følg nvisningene på skjermen. Windows USB Mcintosh e Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på OK. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. f Når denne dilogoksen vises, klikk på OK. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er nå fullført. Gå til trinn 19 på side

20 Prllell Windows For rukere v prllellgrensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition) 16 Før du instllerer 17 Instllere MFL-Pro Suite Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til prllellkelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildet vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere) og XP Professionl x64 Edition. Oppdter til den siste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. Slå v mskinen og trekk ut ledningen fr stikkontkten og deretter fr dtmskinen, hvis du llerede hr tilkolet en grensesnittkel. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. 20

21 Prllell Windows Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikk på Strt.exeprogrmmet fr rotmppen, og fortsett fr c for å instllere MFL-Pro Suite. g Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Instllsjonen fortsetter. h Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. i Når denne skjermen vises går du videre til neste trinn. Prllell Windows f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 21

22 Prllell Windows 18 Kole til prllellkelen Gjør ett v følgende: For Windows 2000 Professionl, klikk på Neste. VIKTIG Kole mskinen direkte til dtmskinen. Kole prllellgrensesnittkelen først til dtmskinen og deretter til mskinen. Hvis denne dilogoksen vises, klikk på OK. 19 Kole til strømledningen Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. c I Windows XP/XP Professionl x64 Edition må du vente til instllsjonen v Brotherdriverne strter utomtisk. Skjermene vises én etter én. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. 22

23 Prllell Windows 20 Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother /MFC-XXXX LPT (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. Prllell Windows Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 23

24 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v klet nettverksgrensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildene vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Oppdter til nyeste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. VIKTIG Dektiver lle personlige rnnmurer (utenom Windows -rnnmuren), ntispion- eller ntivirusprogrmvre mens instllsjonen pågår. Kole mskinen fr stikkontkten Kole til nettverkskelen Kole nettverksgrensesnittkelen til LANkontkten som er merket med et -merke, og deretter til en ledig port på huen. Kole til strømledningen Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. 24

25 Keltilkolet nettverk Windows 19 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikk på Strt.exe-progrmmet fr rotmppen, og fortsett fr c for å instllere MFL-Pro Suite. I Windows Vist klikker du på Tillt når Brukerkontokontroll-skjermildet vises. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. d Velg Keltilkolet nettverksforindelse og klikk på Neste. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 25

26 Keltilkolet nettverk Windows g Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Du finner mskinens IP-dresse og nodenvnet ved å skrive ut nettverkskonfigursjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigursjonslisten på side 45. Hvis mskinen din ikke kn li funnet over nettverket, vises følgende skjermilde. h Når dette skjermildet vises i Windows XP SP2/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist, velg Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt). og klikk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen for å ekrefte nettverksinnstillingene. Hvis mskinen ikke er konfigurert til ruk på nettverket, vises dette skjermildet. i Dersom du ikke ruker Windows - rnnmuren, se rukermnulen for progrmvren din for informsjon om hvordn du skl legge til følgende nettverksporter. For nettverkssknning, legg til UDP port For nettverks-pc-fx mottk, legg til UDP port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legg til UDP port 137. Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen, og klikker deretter Neste. j Klikk på OK og deretter Konfigurer IP dresse. Oppgi en IP-dresse for mskinen som psser i nettverket ved å følge nvisningene på skjermen. Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. k Instllering v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. 26

27 Keltilkolet nettverk Windows Når dette skjermildet vises i Windows Vist, merker du v for dette lterntivet, og klikker deretter Instller for å fullføre instlleringen på riktig måte. Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. l Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. 21 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (hvis nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen din med flere dtmskiner i nettverket, må du instllere MFL-Pro Suite på hver dtmskin. Gå til trinn 19 på side Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-XXXX LAN (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Lisensen for MFL-Pro Suite tillter instllsjon på opptil 5 nettverksdtmskiner. Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner, kn du kjøpe flere NL-5 (fem rukere) lisensvtler fr din utoriserte Brotherforhndler eller t kontkt med Brothers kundeservice. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 27

28 Keltilkolet nettverk Mcintosh For rukere v klet nettverksgrensesnitt (Mc OS X eller senere) 16 Før du instllerer 18 Instllere MFL-Pro Suite Sørg for t mskinen din er kolet til strømmen og t Mcintosh -mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. VIKTIG Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. 17 Kole til nettverkskelen Kole nettverksgrensesnittkelen til LANkontkten som er merket med et -merke, og deretter til en ledig port på huen. Doeltklikk på Strt Here OSX for å instllere. c Se i rukerhåndoken for nettverket på CD-plten om hvordn du instllerer PS-driveren. (Brothers BR-Script-driver) Velg Keltilkolet nettverksforindelse og klikk på Neste. Følg instruksene på skjermen. Vent litt, det tr noen få sekunder å instllere progrmvren. Etter instllsjonen klikker du på Omstrt for å fullføre instllsjonen v progrmvren. 28

29 Keltilkolet nettverk Mcintosh d Brother-progrmvren vil søke etter Brotherenheten. Når dette skjer vises følgende skjermilde. f Når denne dilogoksen vises, klikk på OK. e Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen, og klikker deretter OK. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er nå fullført. Gå til trinn 19 på side Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, er OCRfunksjonen lgt til Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. Du finner mskinens IP-dresse og nodenvnet ved å skrive ut nettverkskonfigursjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigursjonslisten på side 45. Doeltklikk på Presto! PgeMnger, og følg nvisningene på skjermen. Hvis mskinen din ikke kn li funnet over nettverket, ekreft nettverksinnstillingen din. Hvis denne dilogoksen vises, klikk på OK. Skriv inn et nvn for Mcintosh i Nvn som vises på opptil 15 tegn, og klikk på OK. Gå til f. 20 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (hvis nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen din med flere dtmskiner i nettverket, må du instllere MFL-Pro Suite på hver dtmskin. Gå til trinn 18 på side 28. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh Hvis du vil ruke mskinens Scn-tst til å sknne over nettverket, må du først krysse v i Registrer dtmskinen med Sknn til - funksjonen på mskinen-oksen. Nvnet du tster inn, vises på LCD-skjermen til mskinen når du trykker på og velger et sknnelterntiv. (Du finner mer informsjon under Nettverkssknning i progrmvrehåndoken på CD-plten.) 29

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket rukerhåndbok for nettverket TD-serien Denne brukerhåndboken for nettverk tilbyr nyttig informasjon om innstillinger for kablede og trådløse nettverk du bruker sammen med rother-skriveren din. Du vil også

Detaljer

Nettverksordliste NOR

Nettverksordliste NOR Nettverksordliste I denne nettverksordlisten finner du grunnleggende informasjon om avanserte nettverksfunksjoner til Brother-maskiner, samt informasjon om vanlige begreper og generelle nettverksbetegnelser.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

Wireless Adapter USB / PCI Card

Wireless Adapter USB / PCI Card Wireless Adapter USB / PCI Card Networking made Easy! Takk for kjøpet av dette produktet fra Sweex. Hos Sweex legger vi stor vekt på alle våre produkter skal gi kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet,

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Guide for trådløst oppsett

Guide for trådløst oppsett Guide for trådløst oppsett 2008 Lexmark International, Inc. Med enerett. Utgivelsesmerknad September 2008 Følgende paragraf gjelder ikke i land der slike bestemmelser ikke er i overensstemmelse med lokal

Detaljer

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea)

Logitech. Musikknettverk. Brukerveiledning. engelsk (emea) Logitech Musikknettverk Brukerveiledning engelsk (emea) Brukerveiledning for Squeezebox Duet 1 Contents Om Squeezebox Duet...2 Få hjelp...2 Pakningens innhold...3 Systemkrav...3 Før du starter...4 Velge

Detaljer