ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide"

Transkript

1 Hurtigstrtguide Strt her MFC-8890DW Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå til VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. 1 Pkk ut mskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert stndrd tonerkssett) CD-plter (Windows ) (Mcintosh ) Telefonledning Brukermnul Hurtigstrtguide For dnske rukere For svenske, norske og finske kunder Strømledninger For Dnmrk For ndre Strømledningen som følger med denne mskinen er en jordet tre-pinners plugg. Kontroller t strømuttket støtter denne type ledning. Strømpluggen som følger med denne mskinen er en sidejordet stikkontkt med to pinner. Kontroller t veggkontkten kn ruke denne sidejordede topinnerskontkten. Denne mskinen må jordes. Hvis du er i tvil så t kontkt med en utorisert instlltør. ADVARSEL Plstposer rukes som pkningsmteriell for mskinen. For å unngå fre for kvelning må disse posene holdes utenfor rekkevidde for yer og rn. NOR Version A 1

2 Komponentene som følger med i oksen kn være forskjellige vhengig v lndet ditt. T vre på ll emllsje og oksen i tilfelle du må sende mskinen. Grensesnittkelen er ikke stndrd tilehør. Kjøp korrekt grensesnittskel for det grensesnittet som du vil ruke (USB, prllell eller nettverk). For å kunne ruke mskinen på sikker måte, må strømkelen rukes i et jordet uttk. Uttk som ikke er jordet kn forårske støt og støy på nnet utstyr. USB-kel Sørg for t du ruker en USB 2.0-kel (type A/B) som ikke er lengre enn 2 meter. IKKE kole til grensesnittkelen nå. Tilkoling v grensesnittskelen gjøres under instllsjonen v MFL-Pro. Når du ruker en USB-kel, må du sørge for å kole den til USB-porten på dtmskinen, og ikke til en USB-port på et tsttur eller en strømløs USB-hu. Prllellkel IKKE ruk en prllellgrensesnittkel som er lengre enn 2 meter. Bruk en skjermet grensesnittskel som er komptiel med IEEE Nettverkskel Bruk en direkte ktegori 5 (eller større) tvunnet prkel for 10BASE-T eller 100BASE-TX rskt Ethernetnettverk. Symoler som er rukt i denne mnulen ADVARSLER forteller deg hv du skl gjøre for å forhindre mulige ADVARSEL personskder. FORSIKTIG spesifiserer prosedyrer som du må følge eller unngå for å forhindre FORSIKTIG mulige mindre skder. VIKTIG eskriver prosedyrer om du må følge eller unngå for å forhindre mulige VIKTIG mskinprolemer eller mskinskde, eller skde på ndre gjenstnder. Ikoner for Elektrisk fre vrsler deg om mulige elektriske støt. Brukermnul Progrmvrehåndok Brukerhåndok for nettverket Ikoner for Vrm overflte dvrer deg om t du ikke må t på mskindeler som er vrme. nder forteller hv du ør gjøre i en estemt situsjon, eller gir tips om hvordn den ktuelle funksjonen fungerer smmen med ndre funksjoner. Indikerer refernse til rukermnulen, progrmvrehåndoken eller rukerhåndoken for nettverket. 2

3 CAUTION FORSIKTIG Når du flytter mskinen, t tk i sidehåndtkene som er under sknneren. IKKE ær mskinen ved å holde den på unnen. Hold en minstevstnd rundt mskinen som vist i illustrsjonen. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 3

4 2 Instller trommelenheten og tonerkssetten d Rist den forsiktig fr side til side flere gnger for å fordele toneren jevnt på innsiden v kssetten. VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. Fjern den eskyttende teipen og filmen fr sknnerglssplten. Trykk på utløsningsknppen på frontdekslet og åpne frontdekslet. e Plsser trommelenheten i mskinen til den klikker på plss. 1 f Lukk frontdekselet på mskinen. c Pkke ut trommelen og tonerkssetten. 4

5 3 Legg ppir i ppirmgsinet Trekk ppirmgsinet helt ut v mskinen. d Legg ppiret i mgsinet og sørg for t ppiret er under mks ppirkpsitetsmerket. Siden som skl skrives ut må ligge opp ned. 1 Mens du trykker inn den lå ppirutløserhendelen, pss ppirførerne med ppirstørrelsen du legger i mgsinet. Kontroller t ppirførerne sitter godt fst i sporene. e f VIKTIG Sørg for t ppirførerne erører sidene v ppiret slik t det mtes inn korrekt. Sett ppirmgsinet tilke i mskinen. Sørg for t den er stt helt inn i mskinen. Brett ut støtteklffen for å forhindre t ppiret sklir v utgngsstøtten for dokumenter med forsiden ned. 1 1 c Luft ppirunken godt for å unngå ppirstopp og feilinnmting. 5

6 4 Frigjør sknnerlåsen c Kole til telefonledningen. Kole den ene enden v telefonledningen til kontkten merket LINE på mskinen, og kole den ndre til en modulær veggkontkt. Dytt hendelen i retningen som vises for å låse opp sknneren. (Den grå låsehendelen for sknneren er plssert k på venstre side, under dokumentdekslet.) Kole til strømledningen og telefonlinjen VIKTIG IKKE kole til grensensnittskelen ennå. Sørg for t strømryteren til mskinen er slått v. Kole strømledningen til mskinen. VIKTIG Telefonledning MÅ koles til kontkten på mskinen som er merket LINE. ADVARSEL Denne mskinen skl jordes med en jordet kontkt. Fordi mskinen jordes vi strømledningen, kn du eskytte deg mot eventuelle frlige elektriske forhold på telefonnettet ved å l strømmen til mskinen være på mens du koler den til en telefonlinje. Du kn eskytte deg på tilsvrende måte hvis du vil flytte mskinen. Kole fr telefonlinjen først og strømledningen sist. Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. 6

7 Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefon, koler du som vist nedenfor. Før du koler til den eksterne telefonen må du fjerne eskyttelseshetten fr EXT.-kontkten på mskinen Angi lnd Du må stille inn lndet du efinner deg i, slik t mskinen fungerer korrekt på de lokle telelinjene i hvert enkelt lnd. Kontroller t strømmen er på ved å plugge inn strømledningen og slå på strømryteren. Trykk eller for å velge lnd (Norge, Sverige, Suomi, Dnmrk eller Others). 1 1 Intern telefonlinje 2 Ekstern telefonlinje Hvis du deler telefonlinjen med en ekstern telefonsvrer, koler du som vist nedenfor. Før du koler til den eksterne telefonsvreren må du fjerne eskyttelseshetten fr EXT.- kontkten på mskinen. 1 c d e Set Country Norge Sverige Suomi Select or OK Trykk på OK når skjermen viser ditt lnd. Displyet er deg om å ekrefte lndet. Angi lnd Norge 1.J 2.Nei Legg inn nummer Når riktig lnd vises i displyet, trykker du 1 for å gå til trinn e. ELLER Du kn trykke 2 for å gå tilke til trinn for å velge lnd på nytt. Når Godkjent er litt vist i displyet i to sekunder, strter mskinen utomtisk på nytt. Når mskinen hr strtet på nytt, viser displyet Vennligst vent. Sett mottksmodusen til Ext.Tel/Svrer hvis du hr en ekstern telefonsvrer. Se Velg en mottksmodus på side 8. Vil du h mer informsjon, kn du se Kole til en ekstern telefonsvrer (TAD) i kpittel 7 i rukermnulen. Hvis Sknner låst vises på LCD-skjermen, frigjør du låsehendelen for sknneren og trykker på Stop/Exit. (Se Frigjør sknnerlåsen på side 6.) 7

8 7 Stille inn loklt språk 8 Velg en mottksmodus Du kn endre skjermspråket til Norsk, Svensk, Dnsk, Finsk eller Engelsk. Trykk 0. c Trykk 0. Trykk Menu. Det er fire mulige mottksmoduser: Kun fx, Fx/Tel, Mnuell og Ext.Tel/Svrer. d Trykk eller for å velge språk. e Trykk OK. Trykk Stop/Exit. Trykk Menu. Trykk 0. c Trykk 1. d Trykk på eller for å velge mottksmodusen. Trykk på OK. e Trykk Stop/Exit. Vil du h mer informsjon, kn du se Mott fks i kpittel 6 i rukermnulen. 8

9 9 Sette LCD-kontrsten (hvis nødvendig) Hvis du hr prolemer med å lese det som står på LCD-skjermen, kn du prøve å justere kontrstinnstillingen. Trykk 1. c Trykk 7. Trykk Menu. d Trykk for å øke kontrsten. ELLER e 10 Trykk Trykk OK. Trykk Stop/Exit. for å redusere kontrsten. Angi dto og klokkeslett Mskinen viser klokkeslettet, og hvis du stiller inn pprt-id vises dto og klokkeslett på hver fks som du sender ut. Trykk 0. c Trykk 2. d Trykk Menu. Tst inn de to siste sifrene i årstllet ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke e f g h Tst inn de to sifrene for måneden ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke XX/XX/2009 Mnd:03 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 0, 3 for mrs.) Tst inn de to sifrene for dtoen ved hjelp v tlltstturet, og trykk OK. 02.Dto og klokke XX/03/2009 Dg:25 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 2, 5.) Tst inn klokkeslettet i 24-timers formt ved hjelp v tlltstturet, og trykk deretter OK. 02.Dto og klokke 25/03/2009 Tid:15:25 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 1 5, 2 5 for 3:25 om ettermiddgen.) Trykk Stop/Exit. År:2009 Angi/OK tst (Tst inn for eksempel 0, 9 for 2009.) 9

10 11 Tst inn personlig informsjon (pprt-id) Du ør lgre nvn og fksnummer slik t de skrives ut på lle fkssidene du sender. Trykk 0. c Trykk 3. d e f Trykk Menu. Tst inn fksnummeret ditt (opptil 20 sifre) fr tlltstturet, og trykk OK. 03.Apprtets ID Fx:_ Angi/OK tst Tst inn telefonnummeret (opptil 20 sifre) på tlltstturet, og trykk deretter OK. Dersom telefonnummeret og fksnummeret er det smme, skriv inn det smme nummeret igjen. 03.Apprtets ID Fx:XXXXXXXXXXX Tlf:_ Angi/OK tst Tst inn nvnet ved hjelp v tlltstturet (opptil 20 tegn), og trykk deretter OK. 03.Apprtets ID Fx:XXXXXXXXXXX Tlf:XXXXXXXXXXX Nvn:_ Angi/OK tst Se tellen nedenfor, som forklrer hvordn du tster inn nvnet. Hvis du hr ehov for å legge inn et tegn som er tilordnet smme tst som det siste tegnet, trykker du for å flytte mrkøren mot høyre. Hvis du hr tstet inn feil okstv og vil rette den, trykker du eller for å flytte mrkøren til okstven som er feil, og deretter trykker du Cler/Bck. Trykk på tst g Én gng To gnger Trykk Stop/Exit. Tre gnger Fire gnger Fem gnger 2 A B C 2 A 3 D E F 3 D 4 G H I 4 G 5 J K L 5 J 6 M N O 6 M 7 P Q R S 7 8 T U V 8 T 9 W X Y Z 9 For nærmere opplysninger, se Skrive inn tekst i rukermnulen. Dersom du gjør en feil og ønsker å strte igjen, trykk på Stop/Exit og gå tilke til trinn. 12 Fksoverføringsrpport Brother-mskinen er utstyrt med en sendingsverifiseringsrpport som du kn ruke som en ekreftelse på t du hr sendt en fks. Denne rpporten inneholder nvnet eller fksnummeret som du sendte fksen til, dtoen, klokkeslettet og sendingens vrighet, ntll sider som le sendt, smt hvorvidt sendingen vr vellykket. Hvis du vil ruke fksoverføringsrpporten, se kpittel 11 Skrive ut rpporter i rukermnulen. 10

11 13 Angi telefonlinjetypen Hvis du koler mskinen til en telefonlinje som ruker hussentrl (PBX) eller ISDN til å sende og mott fkser, er det også nødvendig å endre telefonlinjetypen ved å følge fremgngsmåten nedenfor. Trykk 0. c Trykk 5. Trykk Menu. d Trykk på eller for å velge PBX, ISDN eller Norml. Trykk OK. Gjør ett v følgende: Dersom du velger ISDN eller Norml, gå til trinn h. Velger du PBX, går du til trinn e. e Gjør ett v følgende: Dersom du ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 1 og gå til trinn f. Dersom du ikke ønsker å endre nåværende retningsnummer, trykk på 2 og gå til trinn h. h Trykk Stop/Exit. PBX og OVERFØRING Mskinen er i utgngspunktet stilt til Norml, som gjør det mulig for mskinen å kole til en stndrd offentlig telefonlinje (PSTN Pulic Switched Telephone Network). Mnge kontorer ruker imidlertid et sentrlt telefonsystem eller en hussentrl (PABX). Denne mskinen kn koles til de fleste typer sentrlordsystemer. Mskinens gjenoppringningsfunksjoner støtter kun tidsestemt gjenoppringning (TBR Timed Brek Recll). Tidsestemt gjenoppringning fungerer med de fleste sentrlordsystemer, slik t du kn få tilgng til ylinje eller overføre smtler til et nnet internnummer. Funksjonen er tilgjengelig når du trykker Tel/R. f Stndrdinnstillingen er "!". Når du trykker på Tel/R, vises "!" på LCD-skjermen. Tst inn retningsnummeret (opptil 5 sifre) på tlltstturet, og trykk deretter OK. Du kn ruke sifrene 0 til 9, #, l og!. (Trykk på Tel/R for å vise "!".) Du kn ikke ruke! med noen ndre tll eller tegn. Dersom telefonsystemet ditt krever en tidsestemt gjenoppringing, trykk på Tel/R for å skrive inn tidsegrensningen. g Trykk på eller for å velge På eller Alltid og trykk på OK. Hvis du velger På, kn du ruke en ekstern linje når du trykker på Tel/R (skjermen viser "!"). Velger du Alltid, får du tilgng til ylinje uten å måtte trykke Tel/R. 11

12 14 Automtisk sommer/vintertid Du kn sette mskinen til å utomtisk ytte til sommertid. Mskinen stiller klokken én time frem om våren og én time k om høsten. Trykk Menu. Trykk 1. c Trykk 4. d Trykk på eller for å velge På (eller Av). Trykk på OK. e Trykk Stop/Exit. 12

13 15 Velg tilkolingstypen For rukere v USB-grensesnitt Windows, gå til side 14 Mcintosh, gå til side 18 For prllellgrensesnittkel Windows, gå til side 20 Windows Mcintosh Windows USB Prllell For klet nettverk Windows, gå til side 24 Mcintosh, gå til side 28 For Windows Server 2003/2008, se Brukerhåndok for nettverket på CD-plten. For trådløse nettverk Windows og Mcintosh, gå til side 30 Keltilkolet nettverk Trådløst nettverk Windows Mcintosh Windows Mcintosh 13

14 USB Windows For rukere v USB-grensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Før du instllerer 17 Instllere MFL-Pro Suite Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til USB-kelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildet vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Oppdter til den siste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. Slå v mskinen og trekk ut ledningen fr stikkontkten og deretter fr dtmskinen, hvis du llerede hr tilkolet en grensesnittkel. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. 14

15 USB Windows Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikke på Strt.exe-progrmmet fr rotmppen, og fortsett fr trinn c for å instllere MFL-Pro Suite. I Windows Vist klikker du på Tillt når Brukerkontokontroll-skjermildet vises. g h Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. Windows USB Mcintosh d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Instllsjonen fortsetter. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. i Når dette skjermildet vises i Windows Vist, merker du v for dette lterntivet, og klikker deretter Instller for å fullføre instlleringen på riktig måte. Når denne skjermen vises går du videre til neste trinn. f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 15

16 USB Windows 18 Kole til USB-kelen 19 Kole til strømledningen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømforsyningen. Kole mskinen direkte til dtmskinen. Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. Fjern etiketten over USBgrensesnittskontkten. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. Kole USB-kelen til USB-kontkten på mskinen som er merket med -symolet. Deretter koler du kelen til dtmskinen. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. 16

17 USB Windows 20 Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Windows USB Mcintosh Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother /MFC-XXXX (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 17

18 USB Mcintosh For USB-grensesnittrukere (Mc OS X eller senere) 16 Før du instllerer Sørg for t mskinen din er kolet til strømmen og t Mcintosh -mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. VIKTIG Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Kole USB-kelen til USB-kontkten på mskinen som er merket med -symolet. Deretter koler du kelen til dtmskinen. 17 Kole til USB-kelen VIKTIG Du må IKKE kole mskinen til en USB-port på et tsttur eller en USB-hu som ikke er kolet til strømforsyningen. Kole mskinen direkte til Mcintosh - mskinen. 18 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Fjern etiketten over USBgrensesnittskontkten. Doeltklikk på Strt Here OSX for å instllere. Se i progrmvrehåndoken på CD-plten om hvordn du instllerer PS-driveren. (Brothers BR- Script-driver) 18

19 USB Mcintosh c d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Følg instruksene på skjermen. Vent litt, det tr noen få sekunder å instllere progrmvren. Etter instllsjonen klikker du på Omstrt for å fullføre instllsjonen v progrmvren. Brother-progrmvren vil søke etter Brotherenheten. Når dette skjer vises følgende skjermilde. 19 Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, er OCRfunksjonen lgt til Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. Doeltklikk på Presto! PgeMnger, og følg nvisningene på skjermen. Windows USB Mcintosh e Velg mskinen fr listen, og klikk deretter på OK. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. f Når denne dilogoksen vises, klikk på OK. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er nå fullført. Gå til trinn 19 på side

20 Prllell Windows For rukere v prllellgrensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition) 16 Før du instllerer 17 Instllere MFL-Pro Suite Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG IKKE kole til prllellkelen ennå. Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildet vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere) og XP Professionl x64 Edition. Oppdter til den siste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. Slå v mskinen og trekk ut ledningen fr stikkontkten og deretter fr dtmskinen, hvis du llerede hr tilkolet en grensesnittkel. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. 20

21 Prllell Windows Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikk på Strt.exeprogrmmet fr rotmppen, og fortsett fr c for å instllere MFL-Pro Suite. g Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. d Velg Lokl tilkoling og klikk på Neste. Instllsjonen fortsetter. h Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. i Når denne skjermen vises går du videre til neste trinn. Prllell Windows f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 21

22 Prllell Windows 18 Kole til prllellkelen Gjør ett v følgende: For Windows 2000 Professionl, klikk på Neste. VIKTIG Kole mskinen direkte til dtmskinen. Kole prllellgrensesnittkelen først til dtmskinen og deretter til mskinen. Hvis denne dilogoksen vises, klikk på OK. 19 Kole til strømledningen Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. Instllsjonen fortsetter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. c I Windows XP/XP Professionl x64 Edition må du vente til instllsjonen v Brotherdriverne strter utomtisk. Skjermene vises én etter én. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. 22

23 Prllell Windows 20 Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother /MFC-XXXX LPT (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. Prllell Windows Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på 23

24 Keltilkolet nettverk Windows For rukere v klet nettverksgrensesnitt (for Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist ) 16 Før du instllerer Kontroller t dtmskinen er slått PÅ og du er logget på som dministrtor. VIKTIG Lukk eventuelle progrmmer som kjører. Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Skjermildene vhenger v opertivsystemet du ruker. Medfølgende CD-plte inneholder ScnSoft PperPort 11SE. Denne progrmvren støtter Windows 2000 (SP4 eller senere), XP (SP2 eller senere), XP Professionl x64 Edition og Windows Vist. Oppdter til nyeste Windows Service Pck før du instllerer MFL-Pro Suite. VIKTIG Dektiver lle personlige rnnmurer (utenom Windows -rnnmuren), ntispion- eller ntivirusprogrmvre mens instllsjonen pågår. Kole mskinen fr stikkontkten Kole til nettverkskelen Kole nettverksgrensesnittkelen til LANkontkten som er merket med et -merke, og deretter til en ledig port på huen. Kole til strømledningen Plugg inn strømledningen i en stikkontkt. Slå på strømryteren. 24

25 Keltilkolet nettverk Windows 19 Instllere MFL-Pro Suite Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. Hvis skjermildet for modellnvn vises, velger du din mskin. Hvis skjermildet for språk vises, velger du ønsket språk. Hvis instllsjonen ikke fortsetter utomtisk, åpne hovedmenyen igjen ved å løse ut og sette i CD-plten igjen eller doeltklikk på Strt.exe-progrmmet fr rotmppen, og fortsett fr c for å instllere MFL-Pro Suite. I Windows Vist klikker du på Tillt når Brukerkontokontroll-skjermildet vises. Hvis Brother-skjermildet ikke lukkes utomtisk, gå til Min dtmskin (Dtmskin), doeltklikk på CD-ROM-ikonet og deretter Strt.exe. CD-ROM-hovedmenyen vises. Klikk på Innledende instllering. d Velg Keltilkolet nettverksforindelse og klikk på Neste. c Klikk på Instllere MFL-Pro Suite. e Hvis du ønsker å instllere PS-driveren (Brothers BR-Script Driver), velger du Tilpsset instllsjon og følger nvisningene på skjermen. Når Velg funksjoner-skjermildet vises, sjekk PS Printer og fortsett med nvisningene på skjermen. Når ScnSoft PperPort 11SE Lisensvtle-vinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh f Instllsjonen v ScnSoft PperPort 11SE strter utomtisk, og etterfølges v instllsjonen v MFL-Pro Suite. 25

26 Keltilkolet nettverk Windows g Når Brother MFL-Pro Suite Lisensvtlevinduet åpnes, klikk på J hvis du godtr Lisensvtle. Du finner mskinens IP-dresse og nodenvnet ved å skrive ut nettverkskonfigursjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigursjonslisten på side 45. Hvis mskinen din ikke kn li funnet over nettverket, vises følgende skjermilde. h Når dette skjermildet vises i Windows XP SP2/XP Professionl x64 Edition/ Windows Vist, velg Endre portinnstillingene på rnnmuren slik t du får tilgng til nettverkstilkolingen, og fortsett med instllsjonen (neflt). og klikk på Neste. Følg instruksjonene på skjermen for å ekrefte nettverksinnstillingene. Hvis mskinen ikke er konfigurert til ruk på nettverket, vises dette skjermildet. i Dersom du ikke ruker Windows - rnnmuren, se rukermnulen for progrmvren din for informsjon om hvordn du skl legge til følgende nettverksporter. For nettverkssknning, legg til UDP port For nettverks-pc-fx mottk, legg til UDP port Hvis du fremdeles hr prolemer med nettverkstilkolingen, legg til UDP port 137. Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen, og klikker deretter Neste. j Klikk på OK og deretter Konfigurer IP dresse. Oppgi en IP-dresse for mskinen som psser i nettverket ved å følge nvisningene på skjermen. Hvis du ikke vil overvåke sttusen til mskinen og feilmeldinger fr dtmskinen din, fjern krysset i Aktiver Sttusovervåkning og klikk på Neste. k Instllering v Brother-driverne strter utomtisk. Instllsjonsskjermene vises én etter én. VIKTIG IKKE vryt noen v skjermildene under instllsjonen. Det kn t et pr sekunder før lle skjermildene vises. 26

27 Keltilkolet nettverk Windows Når dette skjermildet vises i Windows Vist, merker du v for dette lterntivet, og klikker deretter Instller for å fullføre instlleringen på riktig måte. Hvis denne skjermen vises, velg innstillingen for fstvreoppdteringen og klikk på OK. l Når Online-registrering-skjermildet vises, klikk på vlget ditt og følg nvisningene på skjermen. Så snrt du hr fullført registreringen, lukker du nettleseren for å gå tilke til dette vinduet. Klikk deretter på Neste. Tilgng til Internett er nødvendig for fstvreoppgrderingen. 21 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (hvis nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen din med flere dtmskiner i nettverket, må du instllere MFL-Pro Suite på hver dtmskin. Gå til trinn 19 på side Fullfør og strt på nytt Klikk Fullfør for å strte dtmskinen på nytt. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter når du hr strtet dtmskinen på nytt. Hvis en feilmelding vises under instllsjonen v progrmvren, kjører du Instllsjonsdignose i Strt/Alle progrmmer/brother/ MFC-XXXX LAN (hvor MFC-XXXX er modellnvnet ditt). Lisensen for MFL-Pro Suite tillter instllsjon på opptil 5 nettverksdtmskiner. Hvis du vil instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner, kn du kjøpe flere NL-5 (fem rukere) lisensvtler fr din utoriserte Brotherforhndler eller t kontkt med Brothers kundeservice. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. XML Pper Specifiction skriverdriver XML Pper Specifiction-skriverdriver er den mest egnede driveren ved utskrift fr progrmmer som ruker XML Pper Specifictiondokumentene. Lst ned den nyeste driveren ved å gå til Brother Solutions Center på Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh 27

28 Keltilkolet nettverk Mcintosh For rukere v klet nettverksgrensesnitt (Mc OS X eller senere) 16 Før du instllerer 18 Instllere MFL-Pro Suite Sørg for t mskinen din er kolet til strømmen og t Mcintosh -mskinen er slått PÅ. Du må være pålogget med dministrtorrettigheter. VIKTIG Kontroller t ingen USB flsh-minnestsjon er stt inn i mskinen. Sett den medfølgende CD-plten inn i CD-ROM-stsjonen. 17 Kole til nettverkskelen Kole nettverksgrensesnittkelen til LANkontkten som er merket med et -merke, og deretter til en ledig port på huen. Doeltklikk på Strt Here OSX for å instllere. c Se i rukerhåndoken for nettverket på CD-plten om hvordn du instllerer PS-driveren. (Brothers BR-Script-driver) Velg Keltilkolet nettverksforindelse og klikk på Neste. Følg instruksene på skjermen. Vent litt, det tr noen få sekunder å instllere progrmvren. Etter instllsjonen klikker du på Omstrt for å fullføre instllsjonen v progrmvren. 28

29 Keltilkolet nettverk Mcintosh d Brother-progrmvren vil søke etter Brotherenheten. Når dette skjer vises følgende skjermilde. f Når denne dilogoksen vises, klikk på OK. e Hvis mskinen er konfigurert for nettverket, velger du mskinen fr listen, og klikker deretter OK. Instllsjonen v MFL-Pro Suite er nå fullført. Gå til trinn 19 på side Instller Presto! PgeMnger Når Presto! PgeMnger er instllert, er OCRfunksjonen lgt til Brother ControlCenter2. Du kn enkelt sknne, dele og orgnisere ilder og dokumenter med Presto! PgeMnger. Du finner mskinens IP-dresse og nodenvnet ved å skrive ut nettverkskonfigursjonslisten. Se Skriv ut nettverkskonfigursjonslisten på side 45. Doeltklikk på Presto! PgeMnger, og følg nvisningene på skjermen. Hvis mskinen din ikke kn li funnet over nettverket, ekreft nettverksinnstillingen din. Hvis denne dilogoksen vises, klikk på OK. Skriv inn et nvn for Mcintosh i Nvn som vises på opptil 15 tegn, og klikk på OK. Gå til f. 20 Instllere MFL-Pro Suite på flere dtmskiner (hvis nødvendig) Hvis du vil ruke mskinen din med flere dtmskiner i nettverket, må du instllere MFL-Pro Suite på hver dtmskin. Gå til trinn 18 på side 28. Fullfør Instllsjonen er nå ferdig. Keltilkolet nettverk Windows Mcintosh Hvis du vil ruke mskinens Scn-tst til å sknne over nettverket, må du først krysse v i Registrer dtmskinen med Sknn til - funksjonen på mskinen-oksen. Nvnet du tster inn, vises på LCD-skjermen til mskinen når du trykker på og velger et sknnelterntiv. (Du finner mer informsjon under Nettverkssknning i progrmvrehåndoken på CD-plten.) 29

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-6490CW Før u kn ruke mskinen, ør u lese enne hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Avrsel-symolet forteller eg hvilke forholsregler u ør t for å hinre

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet (inkludert standard tonerkassett) Telefonledning Brukermanual Hurtigstartguide Hurtigstrtguide Strt her MFC-8880DN Før du kn ruke mskinen, må du lese denne hurtigstrtguiden for informsjon om korrekt oppsett og instllsjon. Hvis du vil lese hurtigstrtguiden på ndre språk, kn du gå

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection

Driftshåndbok for EasyMP Multi PC Projection Driftshåndbok for EsyMP Multi PC Projection Innhold 2 Om EsyMP Multi PC Projection Møtestiler foreslått v EsyMP Multi PC Projection... 5 Holde møter ved bruk v flere bilder...5 Holde fjernmøter over et

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845)

ut maskinen og kontroller komponentene (For FAX-2845) Hurtigstartguide Start her FAX-2840 / FAX-2845 FAX-2940 Les Produktsikkerhetsguiden først, så leser du denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. For å vise Hurtigstartguide på andre

Detaljer

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett

ut skriveren og kontroller komponentene Trommelenhet og toner kassett Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-5370DW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. VIKTIG IKKE koble til grensesnittkabelen enda. 1 Pakk ut skriveren

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs utskriftsserver med flere funksjoner Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig informasjon

Detaljer

Get filmleie. Brukerveiledning

Get filmleie. Brukerveiledning Get filmleie Brukerveiledning Innhold 4 Funksjoner for fjernkontroll 5 Hv er Get filmleie? 6 Hvilke filmer kn jeg leie? 6 Hv skl til for å få tjenesten? 7 Slik kontrollerer du tjenesten 7 Hv koster det

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstartguide Start her (kun EU) HL-3070CW Før du kan bruke skriveren, les denne Hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL viser en potensielt farlig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller og trådløs Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Her i Brukerhåndbok for nettverket finner du nyttig

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus

Wi-Fi-innstillinger. Infrastrukturmodus Wi-Fi-innstillinger uu Innledning Det er to trådløse LAN-moduser: Intrastrukturmodus for tilkobling gjennom et tilgangspunkt og ad-hocmodus for å etablere en direkte tilkobling med en trådløs LAN-kompatibel

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin?

Leger. A. Om din stilling. Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege. B. Om din erfaring med bruk av datamaskin. 1 Eier du en datamaskin? 2357434042 A. Om din stilling Leger 1 11 Kryss v slik: Ikke slik: Klinisk stilling: Turnuslege Assistentlege Overlege B. Om din erfring med ruk v dtmskin 1 Eier du en dtmskin? J Nei 2 Hvor mnge fingre

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-770CW. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-770CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguide Strt her MFC-7860DW Les Sikkerhet og juridisk informsjon-heftet før du setter opp mskinen din. Les deretter denne Hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguide

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-5490CN Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

Web Connect-guide. Version 0 NOR

Web Connect-guide. Version 0 NOR Web Connect-guide Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Merknadsdefinisjoner Vi bruker dette symbolet i denne brukermanualen: Merknader

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-885CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Windows Vista installasjonsguide

Windows Vista installasjonsguide Windows Vista installasjonsguide Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke maskinen. Les "Hurtigoppsettguiden" og denne "Installasjonsveiledningen for Windows Vista " for oppsett

Detaljer

Merknader for brukere av trådløst LAN

Merknader for brukere av trådløst LAN Merknader for brukere av trådløst LAN Русский Suomi Dansk Polski Ma gyar Čeština Svenska Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Merknader for brukere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver

Snarveien til. MySQL og. Dreamweaver CS5. Oppgaver Snrveien til MySQL og Dremwever CS5 Oppgver Kpittel 1 Innledning Oppgve 1 Forklr kort hv som menes med følgende egreper: disksert weområde serversert weområde Oppgve 2 Hv er viktig å tenke gjennom når

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her MFC-7360N MFC-7460DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon. For å vise Hurtigstrtguie

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Multi-Protocol On-board Ethernet Multi-function utskriftsserver og trådløs Multi-function utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndboken for nettverk inneholder nyttig informasjon om

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-820CW Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Fullstendig brukerveiledning

Fullstendig brukerveiledning Fullstendig brukerveiledning Innhold Fjernkontroll 4 Innhold i esken 5 Get box II 6 1. INSTALLASJON OG TILKOBLINGER 7 Instllsjon 8 Sett inn progrmkortet 8 Tilkobling til ntennekontkten og tv 9 Tilkobling

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR

Get started. Brukerveiledning Get box HD PVR Get strted Brukerveiledning Get box HD PVR Innhold Grtulerer med Get box HD PVR! Grtulerer med ny Get box HD PVR 3 Hv er HDTV? 4 Dekoderens plssering 5 Get strted 6 Innhold i esken 7 2 Tilkobling 9 Front-

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Før du installerer skriverprogramvare i Windows Tilkoling Side 1 av 5 Tilkoling Windows-instruksjoner for en lokalt tilkolet skriver Før du installerer skriverprogramvare i Windows En lokalt tilkolet skriver er en skriver som er kolet til en datamaskin

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter

Start her. Start her. Fjern all teip, og løft skjermen. Fjern al tapen og løft displayet. Finn komponentene. Find komponenter Bsis Guide Strt her Strt her 1 Brukere med USB-kbel: Du må ikke koble til USB-kbelen før trinn A2. Brugere f USB-kbel: Forbind ikke USB-kblet før trin A2. Bruk denne veiledningen for å konfigurere mskinvren

Detaljer

IKT-trapp for Lade skole

IKT-trapp for Lade skole IKT-trpp for Lde skole Vr mot ndre pi nettet som du vil t ndre skl vre mot deg. Vr forsiktig med i gi ut opplysninger om deg selv. Skl du mote noen du hr chftet med p5 nett? T med en voksen eller en venn.

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Universell utskriftsdriver guide

Universell utskriftsdriver guide Universell utskriftsdriver guide Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B NOR 1 Oversikt 1 Brother universal

Detaljer

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAL DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC NO INSTRUKSJONER Tkk for t du kjøpte en digitl opptker fr Olympus. Les disse instruksjonene for informsjon om korrekt og trygg bruk v dette produktet. T vre

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2

Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Side 1 av 26 Totalnett AS Veiledning Versjon 3.2 Oppdatert 26. mai 2008 Siste versjon finnes på vår support side http:///support/ Side 2 av 26 Innholdsfortegnelse 1. Sjekkliste før feilrapportering Side

Detaljer

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO

Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Installeringshåndbok for trådløst nettverk NPD4759-00 NO Kontrollere nettverket Kontroller datamaskinens nettverksinnstillinger og velg hva du vil gjøre deretter. Følg nøye anvisningene for miljøet hvor

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert)

ut maskinen og kontroller komponentene Trommelenhet og tonerkassett (forhåndsinstallert) Hurtigstrtguie Strt her DCP-8110DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig fremgngsmåte for oppsett og instllsjon. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk, esøk http://solutions.rother.om/.

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning CD-ROM med installasjonsprogram Hurtigstartguide

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning CD-ROM med installasjonsprogram Hurtigstartguide Hurtigstrtguie Strt her MFC-8510DN MFC-8520DN Les Prouktsikkerhetsguie først, les eretter enne Hurtigstrtguie for riktig fremgngsmåte for oppsett og instllsjon. For å lese Hurtigstrtguie på nre språk,

Detaljer

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving

Kapittel 4 Tall og algebra Mer øving Kpittel 4 Tll og lger Mer øving Oppgve 1 d Oppgve 2 Se på uttrykket A = g h. Hv forteller de ulike okstvene? Se på uttrykket A = 2π. Hv står de ulike symolene for? Forklr hv vi mener med en vriel og en

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

QL-580N QL-1060N LB9157001

QL-580N QL-1060N LB9157001 QL-580N QL-060N LB95700 Innledning Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (bare Windows ) Gjør det enkelt for hvem som helst å skape en rekke egendefinerte etiketter med komplisert

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 4 8M0102713 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 4 8M0102713 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 4 Oversikt... 2 Knpper... 2 Velge visningsspråk... 2 Bkpnel... 3 VesselView 4 displyet plssering og beskrivelser...

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide DCP-9040CN DCP-9042CDN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren DCP-9040CN DCP-9042CDN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering.

Detaljer

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller:

Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukerhåndboken gjelder for følgende modeller: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Version

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit

Brukerhåndbok. Linksys PLWK400. Powerline AV Wireless Network Extender Kit Brukerhåndbok Linksys PLWK400 Powerline AV Wireless Network Extender Kit Innhold Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Slik fungerer Powerline-nettverket...........

Detaljer

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper

6 Brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde. Utstyr Eventuelt ulike konkreter, som brikker og knapper Brøk I dette kpitlet lærer elevene om røk som del v en helhet, der helheten kn være en mengde, en lengde eller en figur, og de skl lære om røk som del v en mengde. De skl lære å finne delen når det hele

Detaljer

... JULEPRØVE 9. trinn...

... JULEPRØVE 9. trinn... .... JULEPRØVE 9. trinn.... Nvn: Gruppe: DELPRØVE 1 uten hjelpemidler ( 37 poeng) På denne delprøven kn du re ruke skrivesker, psser og linjl. Alle oppgvene i del 1 skl føres rett på rket. I noen oppgver

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller samt trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernetutskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Les denne håndboken nøye før

Detaljer

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor

Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Spørsmål: Hvordan setter jeg opp routeren uten cd? Svar: Routeren kan settes opp manuelt med denne steg for steg guiden nedenfor Produkter denne guiden kan benyttes til: DIR-615/635/655/825/855 Det kan

Detaljer

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold - EW-7438RPn Air - CD med multi-språk QIG & brukermanual - Hurtiginstallasjonsguide (QIG) - Tilgangs-nøkkelkort

Detaljer

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning

SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS. Computerstyrt sy- og broderimaskin. Bruksanvisning SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING APPENDIKS Computerstyrt sy- og roderimskin Bruksnvisning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les disse sikkerhetsinstruksjonene før mskinen ts

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

Hurtig Oppsett manualen

Hurtig Oppsett manualen Laser Printer HL-1030/1240/1250/1270N Hurtig Oppsett manualen Les denne bruksanvisningen før du setter opp skriveren. Du må gjøre følgende oppkobling og driver installasjon før du kan benytte skriveren.

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-7225N Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere programvaren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguiden for korrekt oppsetting og installasjon. Trinn 1 Sette opp

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer