Installerings- og driftshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installerings- og driftshåndbok"

Transkript

1 Instllerings- og driftshåndok - + BRC1H519W BRC1H519K BRC1H519S Norsk

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn For rukeren For montøren Om dette dokumentet 3 For rukeren 4 3 Knpper 4 4 Strtskjermilder 4 5 Sttusikoner 4 6 Bruk Driftsmodus Slik stiller du inn driftsmodus Innstillingsverdi Stille inn innstillingsverdien Klokke og klender Stille klokke og klender Luftstrøm Luftstrømretning Viftehstighet Ventilsjon Ventilsjonsmodus Ventilsjonsgrd Avnsert ruk Slik foretr du en Bluetooth-tilkoling Vedlikehold og servie Oversikt: Vedlikehold og servie Feilsøking Oversikt: Feilsøking Påvisning v kjølemedielekksje Stoppe lrm for lekksjepåvisning... 7 For montøren 7 9 Om esken Slik pkker du ut kontrollenheten Foreredelse Krv til ledningsopplegg Instllering Montere kontrollenheten Feste kontrollenheten Kole til det elektriske ledningsopplegget Kole til de elektriske ledningene Lukke kontrollenheten Slik lukker du kontrollenheten Strte opp systemet Spesifisere en kontrollenhet som slve Vedlikehold Sikkerhetshensyn ved vedlikehold Rengjøre kontrollenheten Indiksjon for t det er på tide å rengjøre filteret Fjerne indiksjonen Tid for å rense filter Generelle sikkerhetshensyn Les disse sikkerhetstiltkene nøye før du instllerer utstyr til luftkondisjoneringsnlegget, og pss på t det instlleres på riktig måte. Hvis disse instruksjonene ikke overholdes nøye, kn det føre til mteriell skde eller personskde. Avhengig v omstendighetene kn skdene være lvorlige. Betydningen v dvrsler og symoler Sikkerhetsmeldingene er ment å tilklle din oppmerksomhet. Betydningen til hver sikkerhetsmelding er eskrevet nedenfor: Angir en situsjon som kn føre til død eller lvorlig personskde. LIVSFARE Angir en situsjon som kn føre til mindre eller modert personskde. FARE Angir en situsjon som fører til død eller lvorlig personskde. FARE: FARE FOR EKSPLOSJON Angir en situsjon som kn føre til eksplosjon. Angir nyttige tips eller tilleggsinformsjon. Angir en situsjon som kn føre til mteriell skde. 1.1 For rukeren Se også driftshåndoken som følger med utendørs- og innendørsenheten. IKKE lek med enheten eller kontrollenheten. Hvis et rn ruker dem feil, kn det føre til legemseskdigelse og helseskde. Foreygge elektrisk støt eller rnn: IKKE ruk kontrollenheten med våte hender. IKKE demonter kontrollenheten og erør dens innvendige komponenter. Kontkt forhndleren. Kontrollenheten må IKKE modifiseres eller repreres. Kontkt forhndleren. Du må IKKE selv flytte kontrollenheten eller instllere den på nytt. Kontkt forhndleren. UNNGÅ ruk v rnnfrlige stoffer (som hårlkk eller insektmiddel) i nærheten v produktet. IKKE rengjør kontrollenheten med orgniske løsningsmidler, for eksempel mlingstynner. Mulige konsekvens: skde, elektrisk støt eller rnn. 2

3 2 Om dette dokumentet 1.2 For montøren Forholdsreglene i dette dokumentet omftter svært viktige temer, så følg dem nøye. Denne kontrollenheten er tilleggsutstyr og kn ikke rukes frittstående. Se også instllerings- og driftshåndoken for for innendørs- og utendørsenhetene. Hvis det gjøres feil ved montering eller tilkoling v utstyr eller tilehør, kn det føre til elektrisk støt, kortslutning, lekksje, rnn eller nnen skde på utstyret. Bruk re tilehør, tilleggsutstyr og reservedeler som er lget og godkjent v Dikin. Alt loklt ledningsopplegg og lle utvendige komponenter MÅ instlleres v utorisert elektriker, og Måfå være i smsvr med gjeldende lovgivning. Kontrollenheten MÅ monteres innendørs. Hvis kontrollenheten rukes som romtermostt, må du velge et sted der gjennomsnittstemperturen i rommet kn registreres. IKKE instller kontrollenheten på følgende steder: På steder som er utstt for direkte sollys. I nærheten v en vrmekilde. På steder som påvirkes v uteluft eller trekk f.eks. Når en dør åpnes/lukkes. På steder der displyet lett kn li skittent. På steder der det IKKE er lett tilgng til kontrollenheten. På steder med temperturer < 10 C og >50 C. På steder der reltiv luftfuktighet er >95%. På steder der det finnes mskiner som vgir elektromgnetiske ølger. Elektromgnetiske ølger kn forstyrre styresystemet og forårske funksjonsfeil i utstyret. På steder der den kn li utstt for vnn eller på generelt fuktige steder. Kontkt forhndleren hvis du er USIKKER på hvordn du monterer eller etjener enheten. Når du er ferdig med instlleringen: Gjennomfør en prøveopersjon for å se etter feil. Forklr rukeren hvordn kontrollenheten rukes. Be rukeren oppevre håndoken for fremtidig ruk. Forhør deg med forhndleren om flytting og reinstllering v kontrollenheten. 2 Om dette dokumentet Målpulikum Autoriserte montører + sluttrukere Dokumentsjonssett Dette dokumentet er en del v et dokumentsjonssett. Hele settet estår v: : Instlleringsnvisninger Grunnleggende ruksnvisning Formt: Ppir (i esken til kontrollenheten) Refernseguide for instlltør og ruker: Utvidet instllerings- og driftsinformsjon Formt: Digitle filer på Dikin Control Assistnt-dokumentsjon i pp: Kontrollenheten kn re rukes til grunnleggende innstillinger og etjening. Avnserte innstillinger og drift håndteres vi Dikin Control Assistnt-ppen. Du finner mer informsjon i dokumentsjonen i ppen. Formt: App tilgjengelig fr Google Ply og Apple Store Smsvrserklæring: Dikin Europe N.V. erklærer med dette t rdioutstyr type BRC1H er i smsvr med direktiv 2014/53/EU. Den originle smsvrserklæringen er tilgjengelig på produktsiden for BRC1H Formt: Digitl fil fr produktsiden Oppdteringer v rukerdokumentsjonen kn være tilgjengelig på det regionle Dikin-weområdet eller vi forhndleren. Originldokumentsjonen er skrevet på engelsk. Alle ndre språk er oversettelser. Tekniske dt Et delsett med de nyeste tekniske dtene er tilgjengelig på det lokle nettstedet til Dikin (tilgjengelig for lle). Det komplette settet med de nyeste tekniske dtene er tilgjengelig på ekstrnettet til Dikin (kreves godkjenning). 3

4 3 Knpper For rukeren 3 Knpper Fjernstyringen er utstyrt med en strømspringsfunksjon som slukker skjermen etter en periode uten ktivitet. Trykk på en v knppene for å få skjermen til å lyse igjen. Sttusikoner 5 Ikon - e Bluetooth.1 Angir t kontrollenheten kommuniserer med en moilenhet, til ruk smmen med Dikin Control Assistnt-ppen. d PÅ/AV Trykk på denne for å slå systemet PÅ når det er AV. Som følge v dette tennes også sttusindiktoren (e). Trykk på denne for å slå systemet AV når det er PÅ. Som følge v dette slukkes også sttusindiktoren (e). ÅPNE/AKTIVERE/STILLE Gå inn i hovedmenyen fr strtskjermildet. Fr hovedmenyen går du inn i en v undermenyene. Fr respektive undermeny ktiverer du en drifts/ ventilsjonsmodus. Bekreft en innstilling i en v undermenyene. SYKLUS/JUSTER Syklus venstre. Juster en innstilling (stndrd: redusere). d Veksling under sentrlisert styring. Angir t omveksling mellom kjøling og oppvrming styres sentrlisert v en nnen innendørsenhet, eller v en ekstr kjøle/vrmevelger tilkolet utendørsenheten. Avriming/Vrmstrt. Dette symolet ngir t visings-/oppstrtsmodusen er ktivert. Tidsryter. Angir t plnleggingstidsryteren eller AV-tidsryteren er ktivert. SYKLUS/JUSTER Drift med filterrengjøring. Angir t drift med filterrengjøring er ktivert. Se i refernseguiden for montører og rukere for en fullstendig eskrivelse v sttusindiktoren. Stndrd Detljert (1) Quik Strt. Angir t Quik Strt-modus er ktivert (kun Sky Air). Prøvekjøring. Angir t Prøvekjøring-modus er ktivert (kun Sky Air). Inspeksjon. Angir t innendørs- eller utendørsenheten inspiseres. Strtskjermilder Avhengig v instlltørens konfigurering hr kontrollenheten et stndrd eller detljert strtskjermilde. Stndrd strtskjermilde viser i de fleste tilfeller kun ktiv driftsmodus, eventuelle meldinger smt settpunkttempertur (ved kjøle-, oppvrmings- eller utomodus). Det detljerte strtskjermildet gir det ll slgs informsjon vi sttusikoner. 19 Periodisk inspeksjon. Angir t innendørs- eller utendørsenheten inspiseres. Reserve. Angir t en innendørsenhet i nlegget er stilt som reserve innendørsenhet. Individuell luftstrømretning. Angir t innstillingen for individuell luftstrømretning er ktivert. Informsjon. Angir t systemet hr en melding å vise. Gå til informsjonsskjermildet for å se meldingen. Advrsel. Angir t det oppstod en feil, eller t en del på innendørsenheten trenger vedlikehold. Behovsregulering. Angir t systemets strømforruk er egrenset, og det kjører med egrenset kpsitet. Meldinger Aktiv driftsmodus Bluetooth -merket og -logoene er registrerte vremerker som tilhører Bluetooth SIG, In., og Dikin Europe N.V. Bruker disse på lisens. Andre vremerker og hndelsnvn tilhører deres respektive eiere. 4 Sentrlisert styring. Angir t systemet styres v sentrlt styringsutstyr (tilleggsutstyr), og t det er egrenset mulighet for å styre systemet med kontrollenheten. Klokken er ikke stilt. Angir t klokken i kontrollenheten ikke er stilt. Syklus høyre. Juster en innstilling (stndrd: øke). 4 Beskrivelse Systemdrift. Dette ngir t systemet kjører. + Settpunkttempertur

5 6 Bruk Ikon Beskrivelse Ikon Driftsmodus Avsluttet ehovsregulering. Angir t systemets strømforruk ikke lenger er egrenset, og t det ikke lenger kjører med egrenset kpsitet. Rotsjon. Angir t Rotsjonsmodus er ktiv. Luftrensing. I denne modusen reider luftrensingsenheten (tilleggsutstyr). Ventilsjon + Luftrensing. Kominsjon v ventilsjon og luftrensing. Setk. Angir t innendørsenheten kjører under setk-forhold. Auto. I Auto-modus veksler innendørsenheten utomtisk mellom vrme- og kjølemodus, vhengig v hv som er innstilt. Ventilsjon. Angir t en vrmegjenvinningsventilsjonsenhet er tilkolet. For informsjon om driftsmodus- og ventilsjonsmodusikoner, se henholdsvis "6.1 Driftsmodus" på side 5 og "6.5.1 Ventilsjonsmodus" på side 6. De fleste ikonene er knyttet til det som stilles inn i Dikin Control Assistnt-ppen. Du finner mer informsjon i ppen og refernseguiden for montører og rukere. Flere eller færre driftsmodi vil være tilgjengelig, vhengig v typen innendørsenhet du hr Slik stiller du inn driftsmodus 1 Nviger til driftsmodusmenyen. 6 Bruk Trykk på i strtskjermildet for å gå inn i hovedmenyen. Bruk og for å flytte deg gjennom menyene. Trykk på en gng til for å gå til en v menyene. 2 Bruk og for å velge en driftsmodus. Flere eller færre menyer vil være tilgjengelig, vhengig v typen innendørsenhet du ruker. I hovedmenyen viser ikonet for hver meny gjeldende ktiv innstilling eller modus. Når du ruker kontrollenheten, kn menyen du nvigerer deg gjennom se nnerledes ut enn det som vises i denne håndoken. Kontrollenheten kn re rukes til grunnleggende etjening v systemet. For vnsert ruk (setk, progrmtidsryter osv.) viser vi til ppen Dikin Control Assistnt. 6.1 Driftsmodus Innendørsenheten kn kjøre i ulike driftsmodi. Ikon Driftsmodus Kjøling. I denne modusen ktiveres kjøling i henhold til innstillingsverdien. 3 Trykk på for å ktivere. Resultt: Innendørsenheten skifter driftsmodus, og kontrollenheten går tilke til strtskjermildet. 6.2 Innstillingsverdi Innstillingsverdi er måltemperturen for Kjølings-, Oppvrmings- og Auto-modus Stille inn innstillingsverdien Forutsetning: Aktiv driftsmodus er enten "Oppvrming", "Kjøling" eller "Auto". 1 Bruk eller i strtskjermildet for å justere innstillingsverdien. Oppvrming. I denne modusen ktiveres oppvrming i henhold til innstillingsverdien. Kun vifte. I denne modusen sirkulerer luft uten oppvrming eller kjøling. Tørt. I denne modusen vil luftmodusen senkes med en miniml reduksjon v temperturen. Tempertur og viftehstighet styres utomtisk, og kn ikke styres med kontrollenheten. Tørr drift vil ikke fungere hvis romtemperturen er for lv. Ventilsjon. I denne modusen lir loklet ventilert, men ikke vkjølt eller oppvrmet. Resultt: Innendørsenhetens innstilte tempertur endres. 6.3 Klokke og klender Still klokken og dtoen for innendørsenhetene som er kolet til kontrollenheten Stille klokke og klender 1 Gå til menyen med klokke og klender. 5

6 6 Bruk 6.5 Ventilsjon 2 Angi klokkeslett og dto. 6.4 Luftstrøm Luftstrømretning Luftstrømretningen er retningen innendørsenheten låser luften i. Du finner mer informsjon i refernseguiden for montører og rukere. Slik stiller du luftstrømretningen 1 Gå til menyen for luftstrømretning. Ventilsjonsinnstillinger kn KUN forets på enheter med vrmegjenvinningsventilsjon Ventilsjonsmodus Vrmegjenvinningsventilsjonsenheten kn kjøres i ulike driftsmodi. Ikon Ventilsjonsmodus Ventilsjon med energigjenvinning. Uteluften føres inn i rommet etter å h gått gjennom en vrmeveksler. Forikoling. Uteluften føres inn i rommet uten å gå gjennom en vrmeveksler. Auto. For å lufte rommet mest mulig effektivt, veksler vrmegjenvinningsventilsjonsenheten utomtisk mellom "Forikoling" og "Ventilsjon med energigjenvinning" (sert på interne eregninger). Flere eller færre driftsmodi vil være tilgjengelig, vhengig v vrmegjenvinningsventilsjonsenheten. Slik stiller du inn ventilsjonsmodus 2 Bruk eller for å justere luftstrømretning. 1 Nviger til ventilsjonsmodusmenyen. 3 Trykk på for å ekrefte. Resultt: Innendørsenheten skifter luftstrømretning, og kontrollenheten går tilke til strtskjermildet. 2 Bruk og for å velge en ventilsjonsmodus Viftehstighet Viftehstigheten er styrken på luftstrømmen som kommer ut v innendørsenheten. Du finner mer informsjon i refernseguiden for montører og rukere. Stille viftehstigheten 1 Gå til menyen for viftehstighet. 3 Trykk på for å ktivere. Resultt: Vrmegjenvinningsventilsjonsenheten skifter driftsmodus, og kontrollenheten går tilke til strtskjermildet Ventilsjonsgrd Ventilsjonsgrden er viftehstigheten under ventilsjonen. Slik stiller du inn ventilsjonsgrden 1 Nviger til ventilsjonsgrdmenyen. 2 Bruk og for å justere viftehstigheten. 2 Bruk og for å justere ventilsjonsgrden. 3 Trykk på for å ekrefte. Resultt: Innendørsenheten skifter viftehstighet, og kontrollenheten går tilke til strtskjermildet. 3 Trykk på for å ekrefte. 6

7 7 Vedlikehold og servie Resultt: Vrmegjenvinningsventilsjonsenheten skifter ventilsjonsgrd, og kontrollenheten går tilke til strtskjermildet. 6.6 Avnsert ruk Kontrollenheten kn re rukes til grunnleggende etjening. For vnsert ruk viser vi til Dikin Control Assistnt-ppen Slik foretr du en Bluetooth-tilkoling Forutsetning: Du hr en moil enhet der Dikin Control Assistntppen er instllert og åpnet. Forutsetning: Den moile versjonen støtter Bluetooth versjon Åpne Dikin Control Assistnt-ppen og følg nvisningene den gir. 7 Vedlikehold og servie 7.1 Oversikt: Vedlikehold og servie T kontkt med forhndleren når systemet trenger servie eller vedlikehold. Når følgende deler i innendørsenheten trenger vedlikehold, så vises det et vedlikeholdsskjermilde strks du prøver å gå inn i hovedmenyen: Vedlikeholdsskjermilder Rengjør filter Skift filter Tøm støvoppsmler 8 Feilsøking 8.1 Oversikt: Feilsøking Når det er feil på systemet og kontrollenheten viser et feilskjermildet strks du prøver å gå inn i hovedmenyen, må du kontkte forhndleren. Feilskjermilde (eksempel) 8.2 Påvisning v kjølemedielekksje Det utløses en lrm når systemet påviser en kjølemedielekksje. Stopp lrmen, og kontkt forhndleren Stoppe lrm for lekksjepåvisning 1 Trykk på i 3 sekunder for å stoppe lrmen. Resultt: Alrmen stnser. 2 Kontkt forhndleren. For montøren 9 Om esken 9.1 Slik pkker du ut kontrollenheten 1 Åpne esken. 2 T ut tilehøret Foreredelse 10.1 Krv til ledningsopplegg Alt ledningsopplegg må smsvre med følgende krv: Ledningsspesifiksjon Type Verdi Tverrsnitt 0,75~1,25 mm 2 Mksiml lengde Mntlet, vinylisolert ledning eller kel (2 ledninger) 500 m Treskruer + plugger (Ø4,0 30) 11 Instllering 11.1 Montere kontrollenheten Før du kn montere kontrollenheten må du estemme hvordn ledningen skl trekkes og fjerne en it v kontrollenhetens kre deksel tilsvrende. 7

8 11 Instllering Ledningen kn rutes fr topp, kside, venstre eller unnen. Fjern en it v det kre dekselet slik figuren viser: Fr toppen P1P2 Tilkolet fr toppen Tilkolet fr venstre Tilkolet fr unnen Hvis du fører ledningen fr ksiden er det ikke nødvendig å fjerne noe som helst Feste kontrollenheten 1 T skruene og pluggene ut v tilehørsposen. 2 Fest kre del v huset til et fltt underlg. Fr ksiden Fr venstre side P1P2 P1P2 Pss på t du ikke deformerer kre del ved å trekke til festeskruene for hrdt. Fr unnen 11.2 Kole til det elektriske ledningsopplegget Ledningsopplegget for tilkoling er IKKE inkludert. Når du tilkoler ledningene, må de legges unn strømforsyningsledningen for å unngå elektrisk støy (ekstern støy) Kole til de elektriske ledningene Kole kontrollenhetens poler P1/P2 til innendørsenhetens poler P1/ P2. P1P Lukke kontrollenheten LIVSFARE Berør ldri de innvendige komponentene i kontrollen. LIVSFARE Vær forsiktig så ledningene ikke kommer i klem når du lukker kontrollenheten. Påse t frontdelen v kontrollenheten er klikket ordentlig fst i den kre delen for å unngå skder. 8

9 12 Strte opp systemet Slik lukker du kontrollenheten 1 Klikk frontdelen v kontrollenheten inn i kre del. 1 Hvis det er smuss på fltene som ikke enkelt lr seg fjerne når du rengjør kontrollenheten, skyller du kluten i et nøytrlt vskemiddel som er fortynnet med vnn, vrir kluten lett og rengjør fltene. Tørk deretter med en tørr klut Rengjøre kontrollenheten 1 Tørk v skjermen og ndre flter på kontrollenheten med en tørr klut Indiksjon for t det er på tide å rengjøre filteret 2 12 Strte opp systemet Kontrollenheten får strøm fr innendørsenheten. Den strter så snrt den er tilkolet. Derfor må du påse t innendørsenheten er slått på for t kontrollenheten skl kunne rukes. Så snrt kontrollenheten hr strømtilførsel, strter den utomtisk. Hvis den er den første og eneste kontrollenheten som koles til innendørsenheten, lir den utomtisk spesifisert som hovedkontrollenhet. Det krever mnuelle tiltk hvis en nnen kontrollenhet skl spesifiseres som slveenhet. Du finner instruksjoner under "12.1 Spesifisere en kontrollenhet som slve" på side Spesifisere en kontrollenhet som slve Forutsetning: En hovedkontrollenhet er llerede kolet til innendørsenheten. 1 Kole til en ytterligere kontrollenhet. Resultt: Den strter utomtisk. 2 Vent til det vises en U5- eller U8-feil på skjermen. Hvis innendørsenhetens filter er skittent og må rengjøres, ngir kontrollenhetenheten dette ved å vise i øvre venstre hjørne i strtskjermildet, og skjermen viser "Tid for å rense filter" så snrt du prøver å gå inn i hovedmenyen fr strtskjermildet Fjerne indiksjonen Tid for å rense filter Forutsetning: Når du prøver å gå inn i hovedmenyen, viser skjermen "Tid for å rense filter". 1 Rengjør filteret. 2 Trykk på for å fjerne indiksjonen "Tid for å rense filter". 3 Når U5- eller U8-feilen vises, trykker du på og holder den inne inntil "2" vises på skjermen. Resultt: Nå er kontrollenheten spesifisert som slve. 13 Vedlikehold 13.1 Sikkerhetshensyn ved vedlikehold Før vedlikehold eller reprsjonsreid påegynne, stns systemet med kontrollenheten og slå v strømmen til enheten. Mulige konsekvens: elektrisk støt eller personskde. IKKE rengjør kontrollenheten med orgniske løsningsmidler, for eksempel mlingstynner. Mulige konsekvens: skde, elektrisk støt eller rnn. Ikke vsk kontrollenheten. Mulige konsekvens: strømlekksje, elektrisk støt eller rnn. 9

10

11

12 Copyright 2017 Dikin 4P B