KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLIMAANLEGG (DELT TYPE)"

Transkript

1 OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND Utendørsenhet RAS-07PAVP-E RAS-10PAVP-E RAS-13PAVP-E RAS-16PAVP-E RAS-18PAVP-E RAS-07PAVP-ND RAS-10PAVP-ND RAS-13PAVP-ND RAS-16PAVP-ND RAS-18PAVP-ND

2 INNHOLD TILBEHØR... 1 FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET... 1 NAVN PÅ DELER... 4 NAVN PÅ INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ INNENDØRSENHETEN, OG DERES FUNKSJONER... 4 FJERNKONTROLLEN OG DENS FUNKSJONER... 5 NAVN PÅ INDIKATORENE PÅ FJERNKONTROLLEN, OG DERES FUNKSJONER... 6 KLARGJØRING OG KONTROLL FØR BRUK... 7 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 9 AUTOMATISK DRIFT AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMKOBLING) KJØLEDRIFT/OPPVARMINGSDRIFT TØRR DRIFT C DRIFT (Kun RAS-***-ND- modell) LUFTRENSEDRIFT Hi POWER-DRIFT TIMERDRIFT MINNE/MIN KOMFORT-DRIFT JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN AUTOMATISK OMSTARTFUNKSJON (AUTOOMSTART) KLIMAANLEGGETS VIRKEMÅTE MIDLERTIDIG DRIFT RENSESYKLUS VANLIG VEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGDRIFT OG -YTELSE FEILSØKING FEILSØKING (fjernkontroll) SPESIFIKASJONER * Tkk for t du kjøpte dette klimnlegget fr TOSHIBA. Vi oppfordrer deg til å lese brukerhåndboken grundig før du begynner å bruke klimnlegget. i

3 TILBEHØR Fjernkontroll Fjernkontrollholder Btterier (to) FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET Oppbevr denne brukerhåndboken på et sted hvor den er lett tilgjengelig hvis den trengs. Sørg for å lese denne brukerhåndboken nøye før du setter i gng. Den medfølgende CD-ROM-en inneholder oversettelse v brukerhåndboken til mnge språk. Det nbefles t vedlikehold utføres v en spesilist når enheten hr vært i drift i lng tid. FARE ADVARSEL FORSIKTIG Sørg for å følge forholdsreglene gitt her, for å unngå sikkerhetsrisiko. Symbolene og deres betydning er vist nedenfor. Dette ngir t ukorrekt bruk v denne enheten kn resultere i stor fre for lvorlig skde(*1) eller død. Dette ngir t ukorrekt bruk v denne enheten kn forårske lvorlig skde eller død. Dette ngir t ukorrekt bruk v denne enheten kn forårske personskde(*2) eller skde på eiendom(*3). *1: Med en lvorlig skde menes blindhet, skde, forbrenning (vrme eller kulde), elektrisk støt, beinbrudd eller forgiftning som gir ettervirkninger og som nødvendiggjør innleggelse ved sykehus eller utvidet behndling som utepsient. *2: Personskde betyr en lettere ulykke, forbrenning eller elektrisk støt som ikke behøver innleggelse eller gjenttt behndling ved sykehus. *3: Skde på eiendom betyr større skde som berører eiendeler eller driftsmidler. Gjør ldri. Elektrisk fre. Kontkt med vnn vil forårske elektrisk støt. IKKE berør med våte hender. Trekk lltid ut kontkten når ikke i bruk. Følg lltid instruksjonene Pss opp for roterende deler. Fre for fingerskde Ikke l produktet bli vått FARE Ikke instller, reprer, åpne eller fjerne dekselet. Det kn utsette deg for frlig spenning. Be forhndleren eller spesilisten om å gjøre dette. Å slå v strømforsyningen vil ikke hindre potensielt elektrisk støt. ADVARSEL Apprtet må instlleres i overensstemmelse med nsjonle forskrifter for kbling. Måter å frkoble fr strømforsyningen ved å h en kontktvstnd på minst 3 mm ved lle polene må være integrert i den fste kblingen. En må be detljleverndøren eller profesjonelle instlltører om å foret instllsjonen. Instllsjon krever spesilkunnskp og ferdighet. Hvis kundene instllerer på egenhånd, kn dette forårske brnn, elektrisk støt, skde eller vnnlekksje. Du må ikke t enheten fr hverndre, modifisere den eller flytte den på egenhånd. Det kn forårske brnn, elektrisk støt eller vnnlekksje. For reprsjon eller flytting må du be om hjelp fr detljleverndøren s eller en forhndler. 1 NO

4 Vennligst kontkt detljleverndøren når enheten skl flyttes eller repreres. Når det er et knekksted på kbelen, kn dette forårske elektrisk støt eller brnn. Ikke velg et instllsjonssted hvor det kn lekke ut ntennbr gss. Hvis det forekommer gsslekksje eller oppsmling v gss rundt enheten, kn dette forårske brnn. Ikke velg et instllsjonssted hvor der kn være store mengder vnn eller fuktighet, slik som et bderom. Forringelse v isolsjonen kn forårske elektrisk støt eller brnn. En må be detljleverndøren eller profesjonelle leverndører om å utføre jordingsrbeid. Mngelfullt jordingsrbeid kn forårske elektrisk støt. Ikke koble jordledningen til et gssrør, vnnrør, lynvledere eller jordledninger for telefonkbler. Du må bruke en seprt stikkontkt for strømforsyningen. Hvis du bruker en stikkontkt som ikke er seprt, kn dette forårske brnn. Sjekk t skillebryteren er instllert korrekt. Hvis skillebryteren ikke er instllert ordentlig, kn dette forårske elektrisk støt. For å kontrollere imstllsjonsmetoden må du vennligst kontkte detljleverndøren eller den profesjonelle forhndleren som instllerte enheten. Når en feil hr oppstått (slik som t det lukter svidd, t kjøling eller oppvrming ikke virker), må du stnse driften v enheten og slå v skillebryteren. Fortstt drift kn forårske brnn eller elektrisk støt. Vennligst be om reprsjon eller service hos detljleverndøren. Ikke slå skillebryteren PÅ/AV, eller operere knpper med våte hender. Dette kn forårske elektrisk støt. Ikke sett noe som helst mterile (metll, ppir eller vnn) inn i åpningen til luftvløpet eller luftinntket. Viften kn rotere med høy hstighet på innsiden, eller der er felt med høy spenning, noe som kn forårske skde eller elektrisk støt. Når luftkondisjoneringsenheten ikke kjøler eller vrmer, kn det h oppstått lekksje v kjølemiddel. Vennligst konsulter detljleverndøren. Kjølemiddelet som er brukt i luftkondisjoneringsenheten er sikkert. Det vil ikke lekke ut under normle driftsforhold, men hvis det lekker ut i rommet og kommer i kontkt med en vrmekilde, slik som vrmepprt eller komfyr, kn dette forårske en skdelig reksjon. Når vnn eller ndre fremmede stoffer kommer inn i indre deler, må du stnse driften v enheten og slå v skillebryteren. Fortstt drift v enheten vil kunne forårske brnn eller elektrisk støt. Vennligst kontkt detljleverndøren for reprsjon. Ikke rengjør innsiden v luftkondisjoneringsenheten selv. Vennligst be detljleverndøren om å foret rengjøring på innsiden v luftkondisjoneringsenheten. Feilktig rengjøring kn føre til brudd på resindeler, eller til isolsjonsdefekter på elektriske deler, noe som kn forårske vnnlekksje, elektrisk støt eller brnn. Ikke beskdige eller modifisere strømkbelen. Ikke skjøt kbelen på midten, eller bruk en skjøteledning fr stikkontkten som deles v ndre pprter. Hvis du gjør dette, kn brnn bli resulttet. Ikke plsser tunge gjenstnder på strømkbelen, ikke utsett den for vrme, og heller ikke trekk i den. Hvis du gjør dette, kn det føre til elektrisk støt eller brnn. Ikke utsett kroppen din for direkte kld luft over et lengre tidsrom. Ikke stikk fingeren din eller ndre gjenstnder inn i luftinntket/luftvløpet. FORSIKTIG Forsikre deg om t vløpsvnn tppes ut. Når vnntømmingsprosessen ikke er tilstrekkelig, kn vnn lekke ut og forårske vnnskder på møbler. For å kontrollere t instllsjonsmåten er korrekt, må du vennligst kontkte detljleverndøren eller den profesjonelle forhndleren som instllerte enheten. Hvis rørvløpet på innendørsenheten blir eksponert på grunn v flytting, må du lukke åpningen. Berøring v innvendige deler kn forårske skde eller elektrisk støt. Ikke vsk hovedluftkondisjoneringsenheten med vnn. Det kn føre til elektrisk støt. Ikke plsser noen beholdere, slik som en vse som inneholder væske, på enheten. Det kn føre til t vnn kommer inn i enheten og skder den elektriske isolsjonen, og derved forårsker elektrisk støt. Når enheten brukes i et lukket rom, eller er i drift smmen med ndre forbrenningsinnretninger, må du v og til sørge for å åpne et vindu for ventilering. Utilstrekkelig ventilsjon kn forårske kvelning på grunn v oksygenmngel. Ikke bruk forbrenningsinnretninger i den direkte luftstrømmen fr luftkondisjoneringsenheten. Dårlig forbrenning i en forbrenningsinnretning kn forårske kvelning. Unngå drift i lengre perioder under forhold med høy fuktighet (over 80%), som når vinduer eller dører er åpne. Det kn komme kondens på innendørsenheten, og dråper kn dryppe på møblene. Når enheten ikke skl brukes over et lengre tidsrom, må du slå v nettbryteren eller skillebryteren. NO 2

5 Kontroller minst en gng i året om monteringsbordet til utendørsenheten er beskdiget eller ikke. Hvis du ignorerer t det er beskdiget, kn enheten flle over ende og forårske skde. Stå på en solid stige når du fester eller tr v frontpnelet/luftfilteret/luftrensefilteret. Hvis du ikke gjør dette, kn et fll eller skde bli resulttet. Ikke stå på utendørsenheten eller plsser noe på den. Det kn bli årsk til skde, på grunn v t det fller ned eller velter. Enhver skde på enheten kn føre til elektrisk støt eller brnn. Ikke plsser noe rundt enheten eller l bldverk hope seg opp rundt den. Hvis der er bldverk, kn små dyr gå inn og komme i kontkt med innvendige deler, og derved forårske svikt eller brnn. Ikke plsser dyr eller plnter på steder hvor vinden fr luftkondisjoneringsenheten strømmer direkte. Det kn h negtive innvirkning på dyret eller plnten. Ikke bruk den til spesielle formål, som til lgring v mt eller dyr, eller til å stille ut plnter, presisjonsinnretninger eller kunstgjenstnder. Ikke bruk den på skip eller ndre kjøretøyer. Det kn føre til svikt i luftkondisjoneringsenheten. I tillegg kn det skde disse gjenstndene. Ikke plsser nnet elektrisk utstyr eller møbler under enheten. Det kn dryppe vnndråper, som kn forårske skde eller svikt. Når vedlikehold utføres, må du stnse driften v enheten og slå v skillebryteren. Siden viften på innsiden kn rotere med stor hstighet, kn den forårske skde. Etter t frontpnelet/luftfilteret er rengjort, må du tørke bort lt vnn og så l tørke. Hvis vnn blir igjen, kn dette føre til elektrisk støt. Når frontpnelet er ttt v, må du ikke berøre metlldelene (luminiumsribber etc.) til enheten. Det kn forårske skde. Når du hører torden og det kn komme lynnedslg, må du stnse driften v enheten og koble ut skillebryteren. Hvis lynet slår ned, kn det forårske svikt. Ikke heng klesvsk eller ndre gjenstnder fr det bevegelige pnelet. Det bevegelige pnelet kunne flle ned og forårske skde. 3 NO

6 NAVN PÅ DELER Utendørsenhet Forbindelsesrør for kjølemiddel, elektriske kbler og vløpsslnge b Luftinntk c Luftutløp b Innendørsenhet d Fuktighetssensor/tempertursensor e Frontpnel f Bevegelig pnel g Luftfilter h Luftutløp i Lmeller for horisontl luftstrøm j Lmeller for vertikl luftstrøm k Plsm ionlder l Kontrollpnel m Infrrød signlmottker n Fjernkontroll o Pnelholder n e f c g d o k j i h l m FORSIKTIG (Kun RAS-***-ND- modell) Vær forsiktig så du unngår forbrenning. Et vrmepprt er instllert i fundmentplten til utendørsenheten. Når den utvendige lufttemperturen er lv, rbeider vrmeppretet for å vrme fundmentplten selv om ikke enheten er i drift, slik t snø ikke hoper seg opp inne i utendørsenheten. NAVN PÅ INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ INNENDØRSENHETEN, OG DERES FUNKSJONER Kontrollpnel Driftsmodusene er vist nedenfor. RESET-knpp b OPERATION-indiktor (driftsindiktor) (grønn) c TIMER/S.CLEAN-indiktor (ornsje) d PURE-indiktor (blå)*1 e Infrrød signlmottker *1: Hvis det ornsje lyset i PURE-indiktoren tennes, indikerer dette et problem i plsm ionlderen. Vennligst kontkt forhndleren hvor du kjøpte nlegget. RESET-knpp RESET-knppen hr følgende to funksjoner. Midlertidig driftsfunksjon Bruk når du hr forlgt eller mistet fjernkontrollen, eller når btteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. ( se side 20.) b c d e NO 4

7 FJERNKONTROLLEN OG DENS FUNKSJONER b c Infrrød signlsender Sender signler til innendørsenheten. -knppen Trykk på knppen for å strte driften. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) Trykk på knppen en gng til for å stoppe driften. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) Hvis du ikke hører noe mottttsignl fr innendørsenheten, må du trykke på knppen en gng til. Modusknpp (MODE) Trykk på denne knppen for å velge en modus. Hver gng du trykker på knppen, ktiveres en ny modus i en rekkefølge som begynner med A: Automtisk omkoblingsstyring, : KJØLING, : TØRR, : VARME og tilbke til A. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) d Temperturknpp ( TEMP) e f g h.. Temperturinnstillingen økes til 30 C.... Temperturinnstillingen reduseres til 17 C. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) Knpp for å stille inn horisontl luftstrøm (FIX) Trykk på denne knppen for å justere retningen til den horisontle luftstrømmen. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) ( se side 17.) Knpp for å stille inn den vertikle luftstrømmen (FIX) Trykk på denne knppen for å justere retningen til den vertikle luftstrømmen. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) ( se side 17.) Autolmellknpp (SWING) Hver gng du trykker på SWING-knppen, kn du endre svingemodus. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) (Vertikl sving > Horisontl sving > Vertikl og Horisontl sving > Stopp svinging) Trykk på knppen igjen for å stoppe svingemodus. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) ( se side 17.) Timer PÅ-knpp (ON) Bruk denne knppen til å endre klokketidene og timer PÅtidene. m n o p q r s Minneknpp (MEMO) Trykk på denne knppen for å forberede lgring v innstillingene. Hold knppen nede i 3 sekunder eller mer for å lgre innstillingen som vises på fjernkontrollen, helt til symbolet vises. ( se side 16.) Knpp for utomtisk drift (AUTO) Trykk på denne knppen for å l utomtikken styre klimnlegget. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) ( se side 10.) Dvlemodusknpp (SLEEP) Trykk på denne knppen for å strte dvlemodus. ( se side 19.) MY COMFORT-knpp Trykk på denne knppen for å drive klimnlegget i henhold til innstillingene som er lgret ved hjelp v MEMOknppen (minneknppen). ( se side 16.) Luftrenseknpp (PURE) Trykk på denne knppen for å strte den elektriske luftrenseopersjonen. Trykk på knppen en gng til for å stoppe driften. ( se side 13.) Viftehstighetsknpp (FAN) Trykk på denne knppen for å velge viftehstighet. Når du velger AUTO, justeres viftehstigheten utomtisk i henhold til romtemperturen. Du kn også velge den ønskede viftehstigheten mnuelt, ved å velge mellom fem tilgjengelige innstillinger. (LAV, LAV+, MED, MED+, HØY ) (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) 8 C drift-knpp (8 C) Trykk på denne knppen for å strte oppvrming til 8 C. ( se side 12.) (Kun RAS-***-ND- modell) Still inn et senere tidspunkt ved å trykke på ON ON - knppen. Still inn et tidligere tidspunkt ved å trykke på ON ON - i knppen. Timer AV-knpp (OFF) Bruk denne knppen til å endre timer AV-tidene. j k l Still inn et senere tidspunkt ved å trykke på OFF OFF - knppen. Still inn et tidligere tidspunkt ved å trykke på OFF OFF - knppen. Lgringsknpp (SET) Trykk på denne knppen for å lgre tidsinnstillingene. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) Avbrytknpp (CLR) Trykk på denne knppen for å vbryte timer PÅ- og timer AV-innstillinger. (Du hører et pipesignl som bekrefter t signlet er motttt.) Høyeffektsknpp (Hi POWER) Trykk på denne knppen for å strte høyeffektsdrift. ( se side 19.) q d c b l f g k h n p o m e r j s i 5 NO

8 NAVN PÅ INDIKATORENE PÅ FJERNKONTROLLEN, OG DERES FUNKSJONER Skjerm Alle indiktorene, unnttt klokketidsindiktoren, vises når du trykker på -knppen. Sendesymbol Dette sendemerket ( ) vises når fjernkontrollen sender signler til innendørsenheten. b Modusindiktor Viser den ktuelle driftsmodusen. Vrmepumpemodeller (AUTO: Automtisk styring, A: Automtisk omkoblingsstyring, : KJØLING, : TØRR, : OPPVARMING) c Temperturindiktor Viser temperturinnstillingen (17 C til 30 C). d Luftrenseindiktor (PURE) Viser t den elektriske luftrenseopersjonen er i gng. e Viftehstighetsindiktor (FAN) Viser den vlge viftehstigheten. AUTO eller ett v fem viftehstighetsnivåer (LAV, LAV+, MED, MED+, HØY ) kn vises. Viser AUTO når driftsmodus er enten AUTO eller : TØRR. f TIMER- og klokketidsindiktor Viser tidsinnstillingen for timerdrift eller klokketiden. Aktuell tid vises lltid, unnttt under TIMER-drift. g h i j c d b hj Høyeffektsindiktor (Hi POWER) Viser når høyeffektsdriften begynner. Trykk på Hi POWER-knppen for å strte høyeffektsdrift, og trykk på knppen igjen for å stoppe denne driftsmodusen. -indiktor (minneindiktor) Blinker i 3 sekunder hvis MEMO-knppen (minneknppen) trykkes under drift. -symbolet vises når du holder knppen nede i 3 sekunder eller mer mens symbolet blinker. Trykk på en nnen knpp for å slå v symbolet. Dvlemodusindiktor (SLEEP MODE) Viser t dvlemodus er ktivert. Trykk på SLEEP-knppen for å strte dvlemodus, og trykk på knppen igjen for å stoppe denne modusen. A. B endringsindiktor på fjernkontrollen Når omkoblingsfunksjonen til fjernkontrollen er stilt inn, vises "B" i skjermen på fjernkontrollen. (Når fjernkontrollen er stilt inn på "A", vises ingenting på dette stedet.) Fjernkontrollens omkoblingsfunksjon Hvis to innendørsenheter er instllert i smme eller tilstøtende rom, kn begge enhetene strte eller stoppe smtidig når fjernkontrollen brukes. Dette kn motvirkes ved bruk v omkoblingsfunksjonen, slik t hver v innendørsenhetene kn styres v bre den tilhørende fjernkontrollen. For å bruke fjernkontrollens omkoblingsfunksjon må du t kontkt med forhndleren v klimnlegget eller med instllsjonsbedriften. i g e f Illustrsjonen viser lle indiktorene v hensyn til forklringen. Under drift vises bre de relevnte indiktorene på fjernkontrollen. NO 6

9 KLARGJØRING OG KONTROLL FØR BRUK Legge btterier i fjernkontrollen T v dekselet og sett inn btteriene. b Sett på plss dekselet igjen. Å t ut btteriene T v dekselet. og t ut btteriene. b Sett dekselet på igjen. * Vennligst ksser btteriene i smsvr med lokle bestemmelser. Btterier For å kunne skifte btterier må du bruke to nye btterier (AAA-type). Btteriene vil vre c. et år ved vnlig bruk. Skift btteriene hvis innendørsenheten ikke gir fr seg noe mottkssignl ("pip"), eller hvis klimnlegget ikke kn brukes ved hjelp v fjernkontrollen. For å unngå t det oppstår funksjonsfeil som følge v btterilekksje må du t ut btteriene når fjernkontrollen ikke skl brukes på mer enn en måned. Skyv v dekselet mens du trykker på sidene. Skifte btteri Vær forsiktig så du ikke bytter om polene (+) og ( ). Stille klokken Før du begynner å bruke klimnlegget må du stille inn klokken i fjernkontrollen på den måten som beskrives i dette vsnittet. Klokkepnelet på fjernkontrollen viser tiden unsett om klimnlegget er i bruk eller ikke. Første innstilling Når btteriene settes inn i fjernkontrollen, viser klokkepnelet AM 0:00, og det blinker. ON ON -knpp (eller OFF OFF -knpp) Trykk på ON ON -knppen (eller OFF OFF -knppen) for å stille inn den ktuelle tiden. Hvert trykk på ON-knppen (eller OFF-knppen) endrer tiden med ett minutt v gngen. Hvis du holder ON-knppen (eller OFF-knppen) nede, stilles tiden i sprng på ti minutter. b SET SET -knpp Trykk på SET SET -knppen. Aktuell tid vises, og klokken begynner å gå. b 7 NO

10 Stille klokken CLOCK-knpp Trykk på CLOCK-knppen. Klokketidsindiktoren blinker. b ON ON -knpp (eller OFF OFF -knpp) Trykk på ON ON -knppen (eller OFF OFF -knppen) for å stille inn den ktuelle tiden. Hvert trykk på ON-knppen (eller OFF-knppen) endrer tiden med ett minutt v gngen. Hvis du holder ON-knppen (eller OFF-knppen) nede, stilles tiden i sprng på ti minutter. c SET SET -knpp Trykk på SET SET -knppen. Aktuell tid vises, og klokken begynner å gå. Trykk på CLOCK b c NO 8

11 BRUKE FJERNKONTROLLEN FORSIKTIG Klimnlegget fungerer ikke hvis grdiner, dører eller ndre gjenstnder blokkerer signlene fr fjernkontrollen til innendørsenheten. Vær forsiktig så du ikke søler væske på fjernkontrollen. Ikke utsett fjernkontrollen for direkte sollys eller vrme. Hvis den infrrøde signlmottkeren på innendørsenheten utsettes for direkte sollys, kn det hende klimnlegget slutter å virke som det skl. Bruk grdiner til å hindre sollys i å nå mottkeren. Signlene motts knskje ikke ordentlig, hvis det rommet der klimnlegget brukes hr fluorescerende lys med elektroniske tennere. Hvis du hr tenkt å bruke fluorescerende lmper, bør du rådføre deg med din lokle forhndler. Hvis ndre elektriske pprter ktiveres v fjernkontrollen, må du flytte disse pprtene eller rådføre deg med din lokle forhndler. Plssering v fjernkontrollen Oppbevr fjernkontrollen et sted hvor signlene dens når frem til mottkeren på innendørsenheten (en vstnd på opptil 7 m er mulig). Når du velger timerdrift, sender fjernkontrollen utomtisk et signl til innendørsenheten på det innstilte tidspunktet. Hvis du oppbevrer fjernkontrollen på et sted hvor signlene blokkeres, kn det oppstå en forsinkelse på opptil 15 minutter. Fjernkontrollholder Instllere fjernkontrollholderen Før du monterer fjernkontrollholderen på en vegg eller søyle, må du kontrollere om signlene fr fjernkontrollen kn motts v innendørsenheten. Montere og fjerne fjernkontrollen For å montere fjernkontrollen må du holde den prllell med fjernkontrollholderen og skyve den helt inn. For å t ut fjernkontrollen må du skyve den oppover og ut v holderen. 7 m Typer mottttsignl Når mottkeren til innendørsenheten tr i mot et signl, vil et mottttsignl lyde fr innendørsenheten. Pipetone...Strt/endre Forlenget pipetone...stopp Pip-pip...Vrsle Når vrslingslyden pip-pip kn høres Dette indikerer t innstillinger for tempertur, viftehstighet eller retning på luftstrøm ble tilbkestilt til stndrdinnstillingene. Punkt Tempertur Viftehstighet Horisontl luftstrøm Vertikl luftstrøm Stndrdinnstilling 22 C (8 C 8 C DRIFT (kun RAS-***-ND modell)) AUTO Når lmellen for den horisontle luftstrømmen vender ut forover. Når lmellen for den vertikle luftstrømmen stopper i lmellens ytterste posisjon. 9 NO

12 AUTOMATISK DRIFT Når du stiller inn klimnlegget på AUTO-modus, velger det utomtisk kjøling, oppvrming eller bre-vifte, vhengig v romtemperturen. ( se side 19.) Viftehstigheten og lmellen styres også utomtisk. Strt -knppen Trykk på denne knppen for å strte klimnlegget. b AUTO-knpp (AUTO) Trykk på AUTO-knppen. c Temperturknpp ( TEMP) Still inn den ønskede temperturen. OPERATION-indiktoren (grønn) på kontrollpnelet på innendørsenheten. Driftsmodusen velges i smsvr med romtemperturen, og driften strter etter c. 3 minutter. Hvis AUTO-modus er ukomfortbelt, kn du velge de ønskede forholdene mnuelt. Viftehstigheten og lmellstillingen kn endres, og MODUS endres også fr AUTO til A når viftehstigheten eller lmellstillingen endres. Viftehstighetsindiktoren vises også. Stopp -knppen Trykk på denne knppen en gng til for å stoppe klimnlegget. b c AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMKOBLING) Når du setter klimnlegget i A-modus, eller skifter over fr AUTO-drift på grunn v endringer i innstillinger, velger klimnlegget utomtisk kjøle- eller oppvrmingsdrift vhengig v romtemperturen. ( se side 19.) Strt -knppen Trykk på denne knppen for å strte klimnlegget. b Modusknpp (MODE) Velg A. c Temperturknpp ( TEMP) Still inn den ønskede temperturen. d Viftehstighetsknpp (FAN) Velg en v innstillingene "AUTO" LAV, LAV+, MED, MED+, HØY. OPERATION-indiktoren (grønn) på kontrollpnelet på innendørsenheten. Driftsmodusen velges i smsvr med romtemperturen, og driften strter etter c. 3 minutter. Temperturen, viftehstigheten og lmellstillingen kn endres. Du kn velge de ønskede forholdene mnuelt. Stopp -knppen Trykk på denne knppen en gng til for å stoppe klimnlegget. c b d NO 10

13 KJØLEDRIFT/OPPVARMINGSDRIFT Strt -knppen Trykk på denne knppen for å strte klimnlegget. b Modusknpp (MODE) Velg KJØLING eller VARME. c Temperturknpp ( TEMP) Still inn den ønskede temperturen. d Viftehstighetsknpp (FAN) Velg en v innstillingene "AUTO" LAV, LAV+, MED, MED+, HØY. OPERATION-indiktoren (grønn) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten. Driften strter etter c. 3 minutter. Stopp -knppen Trykk på denne knppen en gng til for å stoppe klimnlegget. c b d TØRR DRIFT Strt -knppen Trykk på denne knppen for å strte klimnlegget. b Modusknpp (MODE) Velg TØRR. c Temperturknpp ( TEMP) Still inn den ønskede temperturen. Viftehstighetsinnstillingen er låst til AUTO, og AUTO vises. OPERATION-indiktoren (grønn) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten, og driften strter etter c. 3 minutter. Stopp -knppen Trykk på denne knppen en gng til for å stoppe klimnlegget. c b 11 NO

14 8 C DRIFT (Kun RAS-***-ND- modell) Denne funksjonen er nyttig for å hindre t et ubebodd rom fryser. Trykk på denne knppen for å strte oppvrming til 8 C. Klimnlegget regulerer romtemperturen til c. 8 C. Romtemperturen kn vvike noe fr 8 C, vhengig v størrelsen på rommet og instllsjonstilstnden til enheten. Strte oppvrming til 8 C mens klimnlegget er stoppet Strt 8 C-knpp Trykk på denne knppen for å strte oppvrming til 8 C. OPERATION-indiktoren (grønn) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten. Driften strter etter c. 3 minutter. Stopp -knppen Trykk på denne knppen for å stoppe klimnlegget. Hvis oppvrming til 8 C ble strtet mens klimnlegget vr stoppet, må du trykke på 8 C-knppen igjen for å stoppe driften. Strte oppvrming til 8 C mens klimnlegget er i gng Strt 8 C-knpp Trykk på denne knppen for å gå over til oppvrming til 8 C. Hvis klimnlegget er i gng med en kjøleopersjon (inklusive utomtisk kjøling) eller en tørkeopersjon, stopper det, og oppvrming til 8 C begynner etter c. 3 minutter. Hvis klimnlegget utfører en oppvrmingsopersjon, endres denne omgående til oppvrming til 8 C. Hvis klimnlegget utfører LUFTRENSEDRIFT, utfører det både luftrenseopersjonen og oppvrming til 8 C. Stopp -knppen Trykk på denne knppen for å stoppe klimnlegget. Hvis oppvrming til 8 C ble strtet mens klimnlegget vr i gng, må du trykke på 8 C-knppen igjen for å gå tilbke til forrige driftmodus. Sjekk driftsmodusen på skjermen til fjernkontrollen. Når en oppvrmingsopersjon strtes fr oppvrming til 8 C, kn det t c. 5 minutter før enheten begynner å blåse vrm luft. FORSIKTIG Oppvrmingsytelsen kn bli dårligere hvis lmellstillingen er for høy ved oppvrming til 8 C. MERK Viftehstigheten ved begynnelsen v oppvrmingen til 8 C styres med AUTO. Hvis en timeropersjon stilles inn før oppvrmingen til 8 C, vbrytes timeropersjonen. Timeren kn ikke stilles inn under oppvrming til 8 C. Innstillinger for SWING (lmellsving), FIX (lmellstilling), FAN (viftehstighet) og PURE (luftrensedrift) kn endres under oppvrming til 8 C. Innstillinger kn ikke endres med ndre knpper. Temperturen kn endres fr 5 C til 13 C under 8 C oppvrmingsdrift. Temperturen i den luften som blåses ut, er lvere enn ved vnlig oppvrming. NO 12

15 LUFTRENSEDRIFT Trykk på denne knppen for å strte den elektriske luftrenseopersjonen. Mens klimnlegget er i gng PURE-knpp LUFTRENSINGEN begynner når du trykker på denne knppen. PURE-indiktoren (blå) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten. Plsm ionlder ktiveres. Stoppe bre LUFTRENSINGEN PURE-knpp LUFTRENSINGEN stopper når du trykker på denne knppen. PURE-indiktoren (blå) på skjermpnelet til innendørsenheten slukkes, mens klimnlegget er i gng. Plsm ionfilter dektiveres. Stoppe klimnlegget smtidig -knppen Klimnlegget og LUFTRENSINGEN stopper når du trykker på denne knppen. OPERATION-indiktoren (grønn) og PURE-indiktoren (blå) slukkes på kontrollpnelet på innendørsenheten. FORSIKTIG Neste gng -knppen trykkes, strter driften med kombinert klimnlegg og LUFTRENSING. Når klimnlegget er i gng smmen med LUFTRENSINGEN, kn ikke bre klimnlegget stoppes. Når klimnlegget stoppes PURE-knpp LUFTRENSINGEN begynner når du trykker på denne knppen. PURE-indiktoren (blå) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten. INFORMASJON INFORMATION Under LUFTRENSING produseres en liten mengde oson, og du vil knskje merke lukten. Når viftehstigheten er utomtisk, endres den opp til MED+. Under Hi Power-drift endres posisjonen til lmellen for den vertikle luftstrømmen til posisjon for høyeffektsdrift. Hi POWER-DRIFT Høy effekt (Hi POWER) Hi POWER-modus (høyeffektsdrift) styrer utomtisk romtemperturen, luftstrømmen og driftsmodusen, slik t rommet rskt kjøles ned om sommeren og vrmes opp om vinteren. ( se side 19.) Stille inn Hi POWER-modus Hi POWER-knpp Trykk på Hi POWER-knppen. Hi POWER-symbolet vises på fjernkontrollen. Avbryte Hi POWER-modus Hi POWER-knpp Trykk på Hi POWER-knppen en gng til. Hi POWER-symbolet forsvinner fr fjernkontrollen. FORSIKTIG Hi POWER modus kn ikke ktiveres under DRY-drift. 13 NO

16 . TIMERDRIFT Timer PÅ og timer AV Stille inn timer PÅ ON ON -knpp Trykk på ON ON -knppen. Still inn timeren på ønsket tid. Hver gng ON-knppen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprng på ti minutter. Hvis du holder ON-knppen nede, stilles tiden i sprng på en time. b SET SET -knpp Trykk på SET SET -knppen for å stille inn timeren. Timertiden vises, og klokken begynner å gå. c CLR CLR -knpp Trykk på CLR CLR -knppen for å vbryte timerinnstillingen. Stille inn timer AV OFF OFF -knpp Trykk på OFF OFF -knppen. Still inn timeren på ønsket tid. Hver gng OFF-knppen trykkes, endres tidsinnstillingen i sprng på ti minutter. Hvis du holder OFF-knppen nede, stilles tiden i sprng på en time. b SET SET -knpp Trykk på SET SET -knppen for å stille inn timeren. Timertiden vises, og klokken begynner å gå. c CLR CLR -knpp Trykk på CLR CLR -knppen for å vbryte timerinnstillingen. b c FORSIKTIG Når du velger timerdrift, sender fjernkontrollen utomtisk timersignlet til innendørsenheten på det innstilte tidspunktet. Derfor må du oppbevre fjernkontrollen på et sted hvor den uhindret kn sende signlet til innendørsenheten. Hvis du ikke trykker på SET SET -knppen i løpet v 30 sekunder etter t du hr stilt inn tiden, vil innstillingen bli vbrutt. Så snrt du hr vlgt timerdriftsmodus, lgres innstillingene i fjernkontrollen. Deretter vil klimnlegget begynne å gå med de smme innstillingene som d du justerte ON -eller OFF -knppen på fjernkontrollen. Du kn ikke stille inn timeren mens klokkevisningen blinker. Følg instruksene i vsnittet "Stille klokken" på side 7 for å stille klokken, og still deretter inn timeren. NO 14

17 Kombinert timer (stille inn timer PÅ og timer AV smtidig) Timer AV > timer PÅ (Drift > Stopp > Drift) Denne funksjonen er nyttig når du vil stoppe klimnlegget etter t du hr lgt deg, og strte det igjen om morgenen når du våkner, eller når du kommer hjem. Eksempel: Stoppe klimnlegget og strte det igjen neste morgen Stille inn kombinert TIMER (1) Trykk på OFF OFF -knppen for å stille inn timer AV (OFF). Drift Stopp Drift igjen (2) Trykk på ON ON -knppen for å stille inn timer PÅ. (3) Trykk på SET SET -knppen. Timer PÅ > timer AV (Stopp > Drift > Stopp) Du kn bruke denne innstillingen til å strte klimnlegget når du våkner, og stoppe det når du drr hjemmefr. Eksempel: Strte klimnlegget neste morgen, og stoppe det Stille inn kombinert TIMER (1) Trykk på ON ON -knppen for å stille inn timer PÅ. Stopp Drift Stopp (2) Trykk på OFF OFF -knppen for å stille inn timer AV (OFF). (3) Trykk på SET SET -knppen. Den v funksjonene timer PÅ og timer AV som ligger nærmest det ktuelle klokkeslettet, ktiveres først. Hvis den smme tiden stilles inn for både timer PÅ og timer AV, utføres ingen timeropersjon. Klimnlegget kn også komme til å stoppe. FORSIKTIG C.3 sekunder senere vil fjernkontrollen sende signlet til innendørsenheten, og et mottkssignl vil høres fr innendørsenheten når du trykker på SET SET -knppen. Dglig kombinert timer (stille inn og ktivere timer PÅ og timer AV smtidig hver dg) Denne funksjonen er nyttig hvis du vil bruke den kombinerte timerfunksjonen på smme tid hver dg. Stille inn kombinert TIMER (1) Trykk på ON ON -knppen for å stille inn timer PÅ. (2) Trykk på OFF OFF -knppen for å stille inn timer AV (OFF). (3) Trykk på SET SET -knppen. (4) Etter trinn (3) blinker et pilsymbol ( eller ) i c. 3 sekunder. Trykk på SET SET - knppen mens det blinker. Begge pilene (, ) vises mens den dglige timeren ktiveres. Avbryte timerdrift Trykk på CLR CLR -knppen. Klokkevisning Under TIMER-drift (timer PÅ-AV, AV-PÅ, AV), vises ikke klokketidsindiktoren, så innstillingstiden kn vises. For å se det ktuelle klokkeslettet, må du trykke kort på SETknppen, så vil det ktuelle klokkeslettet vises i c. 3 sekunder. 15 NO

18 MINNE/MIN KOMFORT-DRIFT Bruk MEMO-knppen til å lgre en ofte brukt driftsinnstilling, noe som kn være prktisk. Strt klimnlegget i den driftsmodusen du vil lgre i fjernkontrollen. Trykk på knppen nedenfor mens klimnlegget er i gng. MEMO-knpp Trykk kort på denne knppen for å forberede lgring v innstillingen. Alle ikonene som vises på det ktuelle tidspunktet, blinker, unnttt klokketidsindiktoren og modusindiktoren. b MEMO-knpp Hold MEMO-knppen nede i 3 sekunder eller mer, mens indiktoren blinker. Symbolet vises, og innstillingen er lgret. Hvis du ikke trykker på MEMO-knppen i løpet v 3 sekunder, eller hvis du trykker på en nnen knpp, vil MINNE-innstillingen vbrytes. Driftsmodi som kn lgres med MEMO-knppen, er MODUS, tempertur, VIFTE, TIMER og Hi POWER. b Drive klimnlegget med den innstillingen som ble lgret ved hjelp v MEMO-knppen. MY COMFORT-knpp Trykk på MY COMFORT-knppen. Den innstillingen som ble lgret med MEMOknppen vil vises, og klimnlegget drives med utgngspunkt i denne innstillingen. (A): Når MY COMFORT-knppen trykkes mens klimnlegget er stoppet OPERATION-indiktoren (grønn) tennes på kontrollpnelet på innendørsenheten, og driften strter etter c. 3 minutter. (B): Når MY COMFORT-knppen trykkes mens klimnlegget går Driftsmodusen endres til den lgrede innstillingen ved hjelp v MEMO-knppen. Første innstilling: MODUS : AUTO Tempertur : 22 NO 16

19 JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN Juster retningen v luftstrømmen på riktig måte. Hvis dette ikke gjøres, kn det medføre ubehg og forårske ujevn romtempertur. Juster den vertikle luftstrømmen ved hjelp v fjernkontrollen. Juster den horisontle luftstrømmen ved hjelp v fjernkontrollen. Justere den vertikle luftstrømmen Når AUTO-modus eller A-modus er vlgt, justerer klimnlegget retningen på den vertikle luftstrømmen utomtisk i smsvr med driftsbetingelsene. Å justere den horisontle luftstrømmen Forberedelse: Når klimnlegget er i drift, kn du bruke fjernkontrollen til å endre luftstrømmen i horisontl (venstre/høyre) retning. Å stille inn en vlgt retning på vertikl luftstrøm Bruk denne funksjonen når klimnlegget er i gng. FIX -knpp Hold nede eller trykk kort på FIX-knppen på fjernkontrollen for å bevege luftlmellen i ønsket retning. Å stille inn en vlgt retning på horisontl luftstrøm Bruk denne funksjonen når klimnlegget er i gng. b FIX -knpp Hold nede eller trykk kort på FIX-knppen på fjernkontrollen for å bevege luftlmellen i ønsket retning. b MERK Endre retningen på den vertikle/horisontle luftstrømmen innen det indikerte området. I påfølgende opersjoner blir den vertikle/horisontle luftstrømmen utomtisk stt til retningen du stilte lmellen i ved hjelp v FIX-knppen. Svinge retningen v luftstrømmen utomtisk Bruk denne funksjonen når klimnlegget er i gng. c SWING-knpp Hver gng du trykker på SWING-knppen, endres driftsmodusen for klimnlegget som følger: Lmellen for den vertikle luftstrømmen svinger. Lmellen for den horisontle luftstrømmen svinger. Lmellene for den vertikle og horisontle luftstrømmen svinger smtidig. Svingingen v lmellene for den vertikle og horisontle luftstrømmen stopper. Trykk på FIX for å endre sentrumsposisjonen til svingningen v lmellen for den vertikle luftstrømmen. Trykk på FIX for å endre sentrumsposisjonen til svingningen v lmellen for den horisontle luftstrømmen. For å stoppe rbeidsopersjonen må du trykke på SWING-knppen. c Når lmellen for den vertikle luftstrømmen åpnes med FIX-knppen, snur den retningen mens den åpner seg. FORSIKTIG FIX- og SWING-knppen er dektivert når klimnlegget ikke er i drift (også når timer PÅ er innstilt). Ved kjøling eller tørr drift må klimnlegget ikke brukes over lengre tid med luftstrømmen rettet nedover. Ellers kn det oppstå kondens på overflten v lmellen for den vertikle luftstrømmen, noe som kn forårske vnndrypp. Ikke beveg lmellene for den vertikle og horisontle luftstrømmen mnuelt. Bruk lltid FIX-knppen. Hvis du flytter lmellen mnuelt, kn det hende den ikke vil virke som den skl under drift. Hvis det oppstår en feil på lmellen, må du stoppe klimnlegget med en gng, og strte det på nytt. Når klimnlegget strtes umiddelbrt etter t det ble stoppet, vil lmellen for den vertikle luftstrømmen knskje ikke bevege seg på c. 10 sekunder. 17 NO

20 AUTOMATISK OMSTARTFUNKSJON (AUTOOMSTART) Dette klimnlegget er utstyrt med en utomtisk omstrtfunksjon som setter det i stnd til å strte om igjen uten bruk v fjernkontrollen under driftsinnstillingene, i tilfelle strømmen går. Driften gjenoppts uten dvrsel 3 minutter etter t strømmen er kommet tilbke. INFORMASJON INFORMATION AUTOOMSTART-FUNKSJONEN er ikke slått på når enheten kommer fr fbrikken, så du må slå på denne funksjonen om du trenger den. STILLE INN AUTOOMSTART Slå på utoomstrt-funksjonen på følgende måte: Strømforsyningen til enheten må være på. Funksjonen kn ikke slås på hvis strømmen er v. For å ktivere den utomtiske omstrtfunksjonen, må du holde nede RESETknppen i 3 sekunder. Klimnlegget mottr innstillingen og piper 3 gnger. Systemet strter nå utomtisk om igjen. Systemet kn omstrte utomtisk. (1) Når klimnlegget er i stndby (ikke i gng). RESET-knpp Hold nede RESET-knppen i 3 sekunder eller mer. Klimnlegget slår seg på. Den grønne indiktoren tennes. Etter c. 3 sekunder piper klimnlegget 3 gnger. Den grønne indiktoren blinker i 5 sekunder. Klimnlegget er i drift. Hvis det ikke er nødvendig t klimnlegget går på dette tidspunktet, kn du trykke en gng til på RESET-knppen eller bruke fjernkontrollen for å stoppe klimnlegget. (2) Når klimnlegget er i gng. Hold nede RESET-knppen i 3 sekunder eller mer. Klimnlegget stopper. Den grønne indiktoren slukkes. 3 sekunder etter t du hr trykket på denne knppen, piper klimnlegget 3 gnger. Den grønne indiktoren blinker i 5 sekunder. Klimnlegget stopper. Hvis det ikke er nødvendig t klimnlegget stopper på det ktuelle tidspunktet, kn du bruke fjernkontrollen til å strte klimnlegget igjen. Under den påfølgende driftsperioden vil den grønne indiktoren være tent. Autoomstrt-funksjonen vil ikke t imot en kommndo hvis timerdrift med fjernkontroll er ktivert. Etter omstrt v klimnlegget med AUTOOMSTART-FUNKSJONEN, fortsetter luftlmellen å svinge (AUTO). SLÅ AV AUTOOMSTART Slå v utoomstrt-funksjonen på følgende måte: Gjent innstillingsprosedyren. Klimnlegget mottr innstillingen og piper 3 gnger. Nå er innstillingen for utomtisk omstrt knsellert. Klimnlegget må strtes på nytt med fjernkontrollen etter t hovedstrømforsyningen er slått v. (1) Når klimnlegget er i stndby (ikke i gng). Hold nede RESET-knppen i 3 sekunder eller mer. Klimnlegget slår seg på. Den grønne indiktoren vil tennes. Etter c. 3 sekunder piper klimnlegget 3 gnger. Klimnlegget er i drift. Hvis det ikke er nødvendig t klimnlegget går på dette tidspunktet, kn du trykke på RESET-knppen eller bruke fjernkontrollen for å stoppe klimnlegget. (2) Når klimnlegget er i gng. Hold nede RESET-knppen i 3 sekunder eller mer. Klimnlegget stopper. Den grønne indiktoren slukkes. Etter c. 3 sekunder piper klimnlegget 3 gnger. Klimnlegget stopper. Hvis det ikke er nødvendig t klimnlegget stopper på det ktuelle tidspunktet, kn du bruke fjernkontrollen til å strte klimnlegget igjen. Under den påfølgende driftsperioden vil den grønne indiktoren være tent. RESET-knpp INFORMASJON INFORMATION Ikke hold RESET-knppen nede i mer enn 10 sekunder. Ellers vil den tvungne kjøledriften som brukes under service og reinstllering ktiveres. For å stnse tvungen kjøledrift, må du trykke på RESET-knppen igjen. NO 18

21 KLIMAANLEGGETS VIRKEMÅTE Automtisk drift Som vist i Figur 1, velger Automtisk Driftsmodus driftsmåte bsert på romtemperturen når nlegget strtes. Romtemperturen når driften strter eller når den velges igjen Romtempertur Stille inn temperturen+1 Stille inn temperturen Stille inn temperturen 1 Kjøledrift Kun vifte-drift Oppvrmingsdrift Figur 1 Driftsmodusen velges igjen etter t kompressoren hr vært stoppet i 15 minutter. Hi POWER-drift Når du trykker på Hi POWER-knppen under kjøling, oppvrming eller A-drift, strter klimnlegget følgende driftsmodus. Kjøledrift Kjøledriften utføres ved en tempertur som er 1 C lvere enn temperturinnstillingen. Viftehstigheten er også stilt inn på høy*. * Støynivået øker i smsvr med viftehstigheten. Oppvrmingsdrift Oppvrmingsdriften utføres ved en tempertur som er 2 C høyere enn temperturinnstillingen. Viftehstigheten styres utomtisk i smsvr med driftsforholdene. DVALEMODUS-drift Klimnlegget styrer utomtisk romtemperturen, luftstrømmen og støynivået for å hindre for sterk kjøling om sommeren og holde rommet vrmt og behgelig om vinteren. INFORMASJON INFORMATION Effekt - og støynivå blir redusert i dvlemodus, slik t rommet muligens ikke vil bli tilstrekkelig vkjølt dersom denne modusen brukes over lenger tid. Dvlemodusen kn ikke brukes under tørr drift eller LUFTRENSING (uvhengig driftsmodus). (LUFTRENSING (uvhengig driftsmodus) foregår når PURE-knppen trykkes mens klimnlegget er stoppet for å utføre LUFTRENSINGEN selv. Klimnlegget er d ikke i drift.) Hvis VIFTE-knppen trykkes under dvlemodus, vbrytes dvlemodus. Dvlemodus er ikke en timermodus. Tørr drift ( ) Tørr drift velger utomtisk modusen tørr vkjøling, bsert på forskjellen mellom temperturinnstillingen og den fktiske romtemperturen. Viftehstighetsindiktoren viser AUTO, og viften går med lv hstighet. Indiktorene i skjermpnelet vil minke i lysstyrke i dvlemodus. 19 NO

22 TIPS OM ØKONOMISK DRIFT Hold romtemperturen på et behgelig nivå Rengjør luftfilteret Tette luftfiltre kn få klimnlegget til å virke dårlig. Gjør dem rene nnenhver uke. Åpne ldri dører eller vinduer mer enn nødvendig For å holde kld eller vrm luft i rommet, må ldri dører eller vinduer åpnes mer enn nødvendig. Vindusgrdiner Under vkjølingsdrift bør du trekke for grdinene for å unngå direkte solinnstråling. Under vkjølingsdrift bør du trekke for grdinene for å holde vrmen inne. Bruk timeren effektivt Still inn timeren på ønsket driftstid. Legg forholdene til rette for jevn sirkulsjon v luften i rommet Juster retningen v luftstrømmen så luften i rommet kn sirkulere jevnt. Gjør rent Lukk Blåser oppover Kjølig og tørr luft Vrm luft Bruk timeren effektivt Kjølig Regulering Luftstrømjustering Blåser nedover MIDLERTIDIG DRIFT Midlertidig drift Denne funksjonen brukes for å drive enheten midlertidig, i tilfelle du hr forlgt fjernkontrollen eller btteriene er brukt opp. Trykk på RESET-knppen for å strte utomtisk drift (AUTO). Mens midlertidig drift er ktivert, er fjernkontrollen dektivert. INFORMASJON INFORMATION Ikke hold RESET-knppen nede i mer enn 3 sekunder. ( se side 18.) RENSESYKLUS Jeg kn ikke finne fjernkontrollen. Det finnes en midlertidig kontrollfunksjon! Rensing Denne funksjonen brukes for å tørke innsiden v klimnlegget, for å redusere muggdnnelse osv. inne i klimnlegget. Når enheten slås v etter å h vært i kjølemodus eller tørr modus i 10 minutter eller mer, strtes renseprosessen utomtisk, og S.CLEAN-indiktoren tennes på enhetens kontrollpnel. Vrighet v rensesyklusen Rensesyklusen vrer i 4 timer hvis enheten hr vært brukt i kjølemodus eller tørr modus i 10 minutter eller mer. Om rensesyklusen Rensesyklusen gjør ikke rommet renere, og fjerner ikke mugg og støv som llerede er inne i klimnlegget. I løpet v prosessen kn litt rim komme til syne: Dette er normlt, og betyr ikke t noe ikke fungerer. Lmellene for den vertikle luftstrømmen og det bevegelige pnelet åpner seg litt. Hvis en pågående renseprosess vbrytes, vil virkningen v rensingen være liten. For å stoppe rengjøringsprosessen med mkt må du trykke på -knppen to gnger i løpet v renseprosessen. NO 20

23 VANLIG VEDLIKEHOLD ADVARSEL Før du kn rense klimnlegget må du psse på å slå v skillebryteren eller hovedbryteren. Rensing v innendørsenheten og fjernkontrollen Tørk med en tørr klut FORSIKTIG Bruk en tørr klut til å tørke v innendørsenheten og fjernkontrollen. Hvis klimnlegget er ekstremt skittent, må du bruke en klut dyppet i kldt vnn til å tørke v innendørsenheten. Bruk ldri en fuktig klut på fjernkontrollen. Ikke bruk en kjemikliebsert støvtørker til å tørke støv med, eller l slike mteriler ligge på enheten for en lengre tidsperiode. Hvis du gjør dette, kn det føre til skder eller få overflten v enheten til å flme. Ikke bruk benzin, tynner, poleringspulver eller ndre løsemidler til rengjøring. Disse kn forårske sprekker i eller deformsjoner v plstoverflten. Når du ikke skl bruke enheten på minst 1 måned (1) Bruk viftedrift i 3 eller 4 timer for å tørke innsiden v enheten. Hvis det brukes en høy temperturinnstilling i kjølemodus, utføres viftedrift. (2) Stopp klimnlegget og slå v skillebryteren. (3) Rengjør luftfiltrene. (4) T btteriet ut v fjernkontrollen. Tynner Sjekk før driften FORSIKTIG Kontroller t luftfiltrene er montert. Kontroller t luftutløpet og luftinntket på utendørsenheten ikke er blokkert. Rengjøre luftfilteret Rengjør luftfiltrene nnenhver uke. Klimnleggets ytelse vil forverres dersom luftfiltrene dekkes med støv. Kjøling med høy temperturinnstilling. Luftfilter Rengjør luftfiltrene så ofte som mulig. 21 NO

24 Forberedelser: 1 Åpne det bevegelige pnelet. Trekk i håndtkene på bunnen v høyre og venstre side, og åpne det bevegelige pnelet til det er horisontlt. 2 Pss på t du lltid griper i håndtkene når du åpner det bevegelige pnelet. (Det bevegelige pnelet kn ikke ts v.) Frontpnel Håndtk Bevegelig pnel 3 Støtt det bevegelige pnelet med pnelholderen. T tk i det bevegelige pnelet med din venstre hånd, og bruk din høyre hånd til å trekke opp pnelholderen og psse den inn i sporet. Pnelholder Spor 4 T v luftfilteret. Løft luftfilterknotten, og trekk det ut forover. 5 Bruk en støvsuger til å fjerne støvet fr filtrene, eller vsk dem med vnn. Etter t du hr vsket luftfiltrene, må du l dem tørke i skyggen. 6 Sett inn øvre del v luftfilteret slik t dets venstre og høyre knt psser inn i innendørsenheten. 7 Lukk det bevegelige pnelet. T tk i det bevegelige pnelet med din venstre hånd, og bruk din høyre hånd til å senke pnelstøtten. Skyv deretter på de to stedene vist i figuren for å lukke pnelet. Hvis det bevegelige pnelet er åpent, må du bruke fjernkontrollen for å utføre strt- og stoppfunksjoner. (Det bevegelige pnelet kn bli ødelgt hvis du prøver å lukke det med hånden din mens det er åpent.) Skyv Skyv NO 22

25 KLIMAANLEGGDRIFT OG -YTELSE Treminutters beskyttelsesfunksjon Enheten hr en innebygd funksjon som hindrer klimnlegget i å ktiveres i c. 3 minutter etter omstrt umiddelbrt etter drift, eller når strømforsyningsbryteren er slått på. Dette skl beskytte mskinen. Oppvrmingsegenskper Forvrmingsdrift Klimnlegget leverer ikke vrm luft umiddelbrt etter t det er strtet. Vrm luft strømmer ut etter c. 5 minutter når den innendørs vrmeveksleren er blitt vrmet opp. Vrmluftskontroll Når romtemperturen når den innstilte temperturen, reduseres viftehstigheten innendørs utomtisk. Utendørsenheten stoppes på dette tidspunktet. Avriming Hvis det dnnes rim på utendørsenheten under oppvrmingsdrift, strtes vriming utomtisk (i c. 5 til 10 minutter) for å opprettholde vrmeeffekten. Viftene i både innendørs- og utendørsenheten stopper under vrimingsopersjonen. Under vrimingsopersjonen tppes vrimingsvnnet fr bunnplten til utendørsenheten. Oppvrmingskpsitet Under oppvrmingsdriften bsorberes vrme fr utsiden og overføres til rommet. Dette klles et vrmepumpesystem. Når utendørstemperturen er for lv, nbefles det å bruke et nnet vrmepprt i kombinsjon med klimnlegget. T hensyn til snefonner Plsser utendørsenheten slik t den ikke vil bli utstt for snefonner, nsmlinger v løv eller nnet sesongbetont vfll. Det er viktig t luftstrømmen fr utendørsenheten ikke blokkeres, d dette vil gi redusert oppvrmings- eller kjøleeffekt. Under oppvrmingsmodus og ved temperturer under null kn det vnnet som tppes ut v utendørsenheten ved utomtisk vriming, smle seg opp og fryse. Det er viktig å sørge for pssende drenering eller et vløp. FORSIKTIG (Kun RAS-***-ND- modell ) Et vrmepprt er instllert i fundmentplten til utendørsenheten. Når den utvendige lufttemperturen er lv, rbeider vrmeppretet for å vrme fundmentplten selv om ikke enheten er i drift, slik t snø ikke hoper seg opp inne i utendørsenheten. Ikke bruk den medfølgende vløpsnippelen til å drenere vnn. Drener vnnet direkte fr lle dreneringshullene. Sørg for minst 50 cm plss under utendørsenheten, slik t ikke vløpsvnnet fryser og blokkerer dreneringshullene. Strømbrudd Hvis strømmen går mens enheten er i gng, stopper den helt. OPERATION-indiktoren (grønn) på innendørsenheten begynner å blinke når strømmen er tilbke. For å strte enheten igjen må du trykke på -knppen på fjernkontrollen. Lynnedslg eller bruken v en mobiltelefon i nærheten kn føre til t enheten ikke virker som den skl. Slå strømbryteren v og på igjen. Trykk på -knppen på fjernkontrollen for å foret en omstrt. Driftsbetingelser for klimnlegget For t klimnlegget skl kunne yte sitt beste, må det drives ved nedenstående temperturer. Kjøledrift Utendørstempertur: 10 C til 46 C Romtempertur: 21 C til 32 C FORSIKTIG Reltiv luftfuktighet i rommet mindre enn 80%. Hvis klimnlegget drives utenfor dette området, vil det kunne dnnes kondens på overflten v klimnlegget. Oppvrmingsdrift Utendørstempertur: 15 C til 24 C Romtempertur: Mindre enn 28 C Tørr drift Utendørstempertur: 10 C til 46 C Romtempertur: 21 C til 32 C 8 C oppvrming Innstile tempertur: 5 C til 13 C Hvis klimnlegget brukes under ndre forhold enn de som er beskrevet ovenfor, kn det hende t sikkerhetsfunksjonene vil bli ktivert. 23 NO

26 FEILSØKING FORSIKTIG Hvis noen v følgende betingelser er oppfylt, må du stoppe klimnlegget omgående, slå v hovedstrømbryteren og t kontkt med forhndleren. Indiktorene blinker i korte intervller (5 Hz). Tilbkestill skillebryteren 2 til 3 minutter etter t hovedstrømbryteren er slått v. På tross v tilbkestillingen fortsetter indiktorene å tennes og slukkes. Hovedsikringen går ofte, eller skillebryteren ktiveres ofte. Det er fremmedlegemer eller vnn i klimnlegget. Andre uvnlige forhold er observert. Før du ber om service eller reprsjon, må du kontrollere følgende punkter: Ute v drift Hovedstrømbryteren er slått v. Skillebryteren er ktivert og hr brutt strømforsyningen. Hovedsikringen hr gått. Strømmen hr gått. Btteriene i fjernkontrollen er brukt opp. Timer PÅ er innstilt. En beskyttelsesmeknisme sørger for t klimnlegget ikke går i 3 minutter umiddelbrt etter omstrt, eller etter t hovedstrømforsyningen er slått på. Sjekk om igjen Dårlig kjøling eller oppvrming Luftinntket eller -utløpet til utendørsenheten er blokkert. Dører eller vinduer er åpne. Luftfilteret er tilstoppet v støv. Lmellene står ikke i riktig stilling. Viftehstigheten er stilt inn på lv. Klimnlegget er stilt inn på TØRR modus eller DVALEMODUS. Temperturinnstillingen er for høy (under kjøling). Temperturinnstillingen er for lv (under oppvrming). Er klimnlegget i bruk utenfor sine driftsbetingelser? ( se side 23.) Beskyttelsesmeknismen kn bli ktivert hvis det oppstår en spenningsforndring, hvis luftinntket er blokkert, eller hvis ndre forhold forårsker overbelstning på mskinen. Fjern årsken til problemet, og slå skillebryteren på igjen etter rundt 30 sekunder. NO 24