INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon"

Transkript

1 Hvis serienummerplten til utenordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine Power Europe Inc. Prk Industriel, de Petit Rechin, Belgi, oppfyller krvene til følgende direktiver og stndrder, som endret: Direktiv for lyståter: 94/25/EC; std. ISO 8665, ISO Direktiv for mskineri 98/37/EC EMC direktiv: 89/336/EC; std. E , SAE J551 (CISPR Pu. 12), E , IEC PT4 2, IEC PT4 3, Ptrick C. Mckey President, Mercury Mrine, Fond du Lc, USA år det gjelder europeiske estemmelser, t kontkt med: Product Environmentl Engineering Deprtment, Mercury Mrine, Fond du Lc, WI USA G30 1

2 G30

3 og IHOLD Bruk Grntiinformsjon Overførr grnti Grntiregistrering Begrenset grnti for Mercury Mrine (Europ) Begrenset grnti for Mercury Mrine (Fødersjon v uvhengige stter, Midtøsten, Afrik) års egrenset grnti mot korrosjon Grntidekning og unntk Generelle opplysninger Båtførerens nsvr Før utenordsmotoren rukes Båtens motorkpsitet Dødmnnsstoppryter Vrsomhet i nærheten v dende Eksosutslipp Tilleggsutstyr Sjøvett Serienummer Spesifiksjoner Montering Montering v påhengsmotoren Festing v sikkerhetslinen Trnsport Bæring, lgring og trnsport v utenordsmotoren når den ikke sitter på åten Trnsport v åten Drivstoff og olje Aneflt ensin Fylling v ensintnken Aneflt motorolje Sjekking v motorolje Komponenter og kontrollspker Komponenter og kontrollspker Tilting v motoren til fullt oppreist stilling Senking v utenordsmotoren til driftsstilling Kjøring i grunt frvnn Innstilling v utenordsmotorens driftsvinkel Beskyttelsessystem mot for høy motorhstighet Sjekkliste før strt Bruk i kuldegrder Kjøring i sltvnn eller forurenset vnn Fremgngsmåte ved innkjøring Strting v motoren Girskift Stopp v motoren ødstrt Vedlikehold Vedlikehold v utenordsmotoren Reservedeler Vedlikeholdsoversikt Gjennomspyling v kjølesystemet Fjerning og montering v toppdeksel Anoder for korrosjonskontroll Utvendig vedlikehold Drivstoffsystemet Skifte v propell Inspeksjon v tennpluggene Smørepunkter Skifte motorolje Smøring v girksse Utenordsmotor som hr vært under vnn Motoropplg Foreredelser til motoropplg servicessistnse for eieren Lokl reprsjonsservice Service orte fr hjemstedet Forespørsler ngående deler og tilleggsutstyr Service Mercury Mrine -servicevdelinger Vedlikeholdsoversikt Vedlikeholdsoversikt De gitte eskrivelser og spesifiksjoner vr gjeldende d denne instruksjonsoken le godkjent for trykking. Mercury Mrine vil hele tiden foredre sine produkter. Mercury Mrine foreholder seg videre retten til å stnse friksjon v modeller når som helst, smt retten til å forndre spesifiksjoner, utforming, metoder eller fremgngsmåter, uten å pådr seg noen forpliktelser. Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, U.S.A. 2002, Mercury Mrine Følgende nvn er registrert som vremerke i Brunswick Corportion: AutoBlend, Force, Jet-Prop, Mriner, Merc, MerCthode, MerCruiser, Mercury, Mercury Mrine, Quicksilver, RideGuide og Thruster G30 1

4 oug GARATIIFORMASJO eoq2g OVERFØRBAR GARATI Den egrensede grntien kn overføres til neste eier, men re for den urukte delen v den egrensede grntien. Dette gjelder ikke for produkter som rukes i ervervsøyemed. Direkte slg v eier Den neste eieren kn registreres som ny eier og enytte den urukte delen v den egrensede grntien ved å sende den forrige eierens registrerings - og grntikort v plst smmen med en kopi v slgsdokumentet som ekrefter eierforholdet. I USA og Cnd skl dette sendes til: Mercury Mrine W6250 W. Pioneer Rod P.O. Box 1939 Fond du Lc, WI Attn: Wrrnty Registrtion Deprtement Det vil li utstedt et nytt registrerings - og grntikort med den nye eierens nvn og dresse. Registreringen vil li endret i frikkens dtregistreringskrtotek. Det er ingen utgifter forundet med denne servicen. år det gjelder produkter som er kjøpt ndre steder enn i USA og Cnd, tr du kontkt med distriutøren i det ktuelle lndet, eller nærmeste Mercury Mrine -/Mrine Power Service -vdeling. oug GARATIIFORMASJO ou1g GARATIREGISTRERIG USA og Cnd 1. Det er viktig t forhndleren fyller grntiregistreringskortet helt ut og sender det tilke til frikken umiddelrt etter vsluttet slg v det nye produktet. 2. På registreringskortet er det oppgitt nvn og dresse til opprinnelig kjøper, produktmodell og serienummer, slgsdto, ruksområde og forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Forhndleren ekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og rukeren v produktet. 3. år frikken mottr registreringskortet, vil du få et eierregistreringskort v plst som er ditt eneste gyldige registreringsevis. Dette kortet må vises til serviceforhndleren ved eventuell grntiservice. Grntiservice vil ikke li utført med mindre du hr dette kortet. 4. Ved kjøp v produktet, får du et midlertidig eierregistreringskort. Dette er kun gyldig i 30 dger fr slgsdtoen mens eierregistreringskortet v plst lir ehndlet. Hvis produktet skulle trenge service i denne perioden, viser du det midlertidige registreringskortet til forhndleren. Hn vil legge det ved skjemet for grntiservice. 5. Forhndleren som solgte produktet, hr personlig interesse v t du er fornøyd. Derfor ør produktet leveres til hm for grntiservice. 6. Hvis du ikke hr motttt eierregistreringskortet v plst innen 30 dger fr kjøpsdtoen v det nye produktet, må du t kontkt med forhndleren der du kjøpte produktet. 7. Den egrensede grntien trer ikke i krft før produktet er registrert ved frikken. Merk: Registreringsoversikter må føres v frikken og forhndleren på mritime produkter som selges i USA, dersom det skulle kreves kunngjøring under Federl Bot Sfety Act. oug GARATIIFORMASJO ou2g GARATIREGISTRERIG Internsjonl grntiregistrering 1. Det er viktig t forhndleren fyller ut grntiregistreringskortet fullstendig og sender det til distriutøren eller det Mrine Power -servicesenteret som er nsvrlig for å dministrere grntiregistreringen/reklmsjonsprogrmmet der du efinner deg. 2. På registreringskortet er det oppgitt ditt nvn og din dresse, produktmodell og serienummer, slgsdto, ruksområde og distriutørens/forhndlerens kodenummer, nvn og dresse. Distriutøren/forhndleren ekrefter videre t du er den opprinnelige kjøperen og rukeren v produktet. 3. En kopi v registreringskortet, klt kjøpers kopi, MÅ gis til deg umiddelrt etter t kortet er fylt ut v selgende distriutør/forhndler. Dette kortet er ditt evis på t kjøpet er registrert på frikken, og må oppevres for eventuelt senere ruk. Hvis du skulle komme til å trenge service på dette produktet i grntiperioden, kn forhndleren e om å få se registreringskortet for å ekrefte kjøpsdto og for å ruke opplysningene på kortet når skjemet for krv fremstt under grntien skl fylles ut. 4. I enkelte lnd vil Mrine Power -servicesenteret sende deg et permnent registreringskort v plst innen 30 dger etter t det hr motttt frikkopien v registreringskortet fr distriutøren/forhndleren. Hvis du mottr et slikt plstregistreringskort, kn du kste kjøpers kopi som du fikk v distriutøren/forhndleren d du kjøpte produktet. Forhør deg hos forhndleren om systemet med plstkort gjelder for deg. 5. Se under Internsjonl grnti for nærmere opplysninger om hvordn registreringskortet fungerer i forhold til ehndlingen v krv som fremsettes under grntien. VIKTIG: I noen lnd er frikken og forhndleren pålgt ved lov å føre registreringsoversikter. Vi håper å h ALLE produkter registrert ved frikken i tilfelle det skulle li nødvendig å t kontkt med deg. Vær derfor sikker på t forhndleren/distriutøren fyller ut registreringskortet umiddelrt og sender frikkopien til det ktuelle internsjonle Mrine Power -servicesenteret der du or G30

5 ou GARATIIFORMASJO ou49g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE(EUROPA) GARATIDEKIG Mercury Mrine grnterer t lle de nye motorproduktene v typen Mercury, Mriner Outord, Thruster Electric Trolling motorer, Mercruiser Inord eller Sterndrive er uten mngler i mterile og utførelse i den perioden som er ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne egrensede grntien gir to (2) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en fritidsruker, eller den dtoen produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først le solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres fr én fritidsruker til en nnen så lenge det forets riktig omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den re tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig grntiregistreringsinformsjon vedrørende fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre den omregistreres på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se håndoken for ruk og vedlikehold), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se håndoken for ruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller mterile på grunn v åtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER: GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G30 3

6 ou50g BEGRESET GARATI FOR MERCURY MARIE (FØDERASJO AV UAVHEGIGE STATER, MIDTØSTE, AFRIKA) GARATIDEKIG Mercury Mrine wrrnt ech new Mercury outord, Mriner outord, Jet Products, Thruster Electric Trolling Motors, Mercruiser Inord or Sterndrive engine products to e free in mteril nd workmnship during the period descried elow. GARATIES VARIGHET Denne egrensede grntien gir ett (1) års dekning fr den dtoen produktet først selges til en forruker til fritidsruk, eller den dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Kommersielle rukere v disse produktene får ett (1) års grntidekning fr den dtoen produktet først le solgt, eller før det hr påløpt 500 driftstimer, lt etter hv som inntreffer først. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller utførelse, strekker seg ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som fremdeles er gyldig, kn overføres til ny kjøper ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning gis re til forrukere som kjøper fr eller gjennom en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det ktuelle lndet der slget finner sted. Deretter er den re tilgjengelig etter t Mercury Mrines ngitte inspeksjonsprosess før levering er utført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Feilktig informsjon om grntiregistrering vedrørende fritidsruk, eller senere ruksendring fr fritidsruk til kommersiell ruk (med mindre omregistreringen foregår på gyldig måte), kn oppheve grntien etter Mercury Mrines egen vurdering. Rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken, må utføres regelmessig for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere defekte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler, eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter. SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke deler for rutinemessig vedlikehold, motorjustering, ndre justeringer, norml slitsje, skde som følge v misruk, unorml ruk, ruk v propell og girforhold som ikke tillter t motoren kjøres innenfor neflt turtllsområde på full gss (se håndoken for ruk og vedlikehold), ruk v produktet på en måte som ikke smsvrer med neflingene i vsnittet for drift/utnyttelsesgrd i håndoken for ruk og vedlikehold, forsømmelse, ulykke, nedsenking i vnn, feilktig instllsjon (riktige instllsjonsspesifiksjoner og teknikker er eskrevet i instllsjonsnvisningene for produktet), feilktig service eller ruk v et ekstrutstyr eller del som ikke er produsert eller solgt v Mercury, vnnjetpumpeimpellere og innerkledning, kjøring med drivstoff, olje eller smøremidler som ikke egner seg til ruk med produktet (se håndoken for ruk og vedlikehold), endringer eller fjerning v deler, eller vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet. Grntien nnulleres dersom produktet rukes til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, og ved kjøring med en girhusenhet for rcerkjøring på noe som helst tidspunkt, selv v en tidligere eier v produktet. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting, tuing, lgring, telefonutgifter, leie, esværligheter, hvnevgifter, forsikring, vdrg på lån, tp v tid, tp v inntekt eller nnen type tilfeldige skder eller følgeskder dekkes ikke under denne grntien. Videre er utgifter i forindelse med fjerning og/eller utskifting v åtskillevegger eller mterile på grunn v åtens design for tilgng til produktet, ikke dekket v denne grntien. Ingen enkeltperson eller selvstendig virksomhet, innefttet Mercury Mrine utoriserte forhndlere, hr fått tilltelse fr Mercury Mrine til å gi noen nnen forsikring, fremstilling eller grnti i forindelse med produktet enn det som omfttes v denne egrensede grntien. Slike erklæringer kn eventuelt ikke håndheves overfor Mercury Mrine. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G30

7 ou51g MERCURY, MARIER, MERCRUISER 3 ÅRS BEGRESET GARATI MOT KORROSJOSFEIL GARATIDEKIG Vi grnterer t hver nye motor v typen Mercury, Mriner, MerCruiser Inord eller hekkggregt (produkt) ikke skl li urukelig som et direkte resultt v korrosjon i tidsperioden ngitt nedenfor. GARATIES VARIGHET Denne egrensede korrosjonsgrntien gir tre (3) års dekning fr den dtoen produktet selges for første gng, eller den dtoen d produktet først le ttt i ruk, lt etter hv som inntreffer først. Grntien som gjelder for reprsjon eller utskifting v deler eller serviceutførelse, gjelder ikke utover den opprinnelige utløpsdtoen. Den delen v grntiperioden som ikke er utløpt, kn overføres til ny kjøper (ikke kommersiell ruk) ved rett omregistrering v produktet. BETIGELSER SOM MÅ OPPFYLLES FOR Å OPPÅ GARATIDEKIG Grntidekning er re tilgjengelig for detljkunder som kjøper fr en forhndler som er utorisert v Mercury Mrine til å distriuere produktet i det lndet der slget fnt sted, og d re etter t Mercury Mrines spesifiserte inspeksjon før levering er fullført og dokumentert. Grntidekning trer i krft ved rett registrering v produktet v en utorisert forhndler. Korrosjonshindrende utstyr som er ngitt i ruks og vedlikeholdshåndoken må være i ruk på åten, og rutinemessig vedlikehold som er eskrevet i ruks og vedlikeholdshåndoken må utføres til riktig tid (inkludert, uten egrensning, utskifting v offernoden, ruk v ngitte smøremidler og utedring v hkk og riper) for å opprettholde grntidekningen. Hvis dette vedlikeholdet utføres v en forruker, foreholder Mercury Mrine seg retten til å gi fremtidig grntidekning på etingelse v evis på riktig vedlikehold. DETTE VIL MERCURY GJjRE Mercurys eneste og utelukkende forpliktelse under denne grntien er egrenset til, etter egen vurdering, å reprere korroderte deler, skifte ut slike deler med nye Mercury Mrine godkjente refrikkerte deler eller tilkeetle kjøpesummen for Mercury produktet. Mercury foreholder seg retten til å foret foredringer eller endre på produkter uten derved å forplikte seg til å utføre dette på tidligere leverte produkter SLIK OPPÅS GARATIDEKIG Kunden må gi Mercury rimelig nledning til å reprere, og rimelig dgng til produktet for å utføre grntireid. Grntikrv skl fremsettes ved å innlevere produktet til inspeksjon hos en Mercury forhndler som er utorisert til å utføre service på produktet. Hvis det er umulig for kjøperen å levere produktet til en slik forhndler, må vedkommende sende skriftlig melding til Mercury.Vi vil d foret inspeksjon og eventuell reprsjon som grntien dekker. Kjøper er i dette tilfellet nsvrlig for lle kostnder i forindelse med trnsport og/eller reisetid. Hvis den utførte servicen ikke dekkes v denne grntien, må kjøper dekke utgifter til reid og mteriler, og lle ndre utgifter i forindelse med servicen. Kjøperen skl ikke, med mindre Mercury er om det, sende produktet eller deler v produktet direkte til Mercury. Grntiregistreringskortet er eneste gyldige registreringsevis for å oppnå dekning, og må forevises til forhndleren når grntiservicen es utført. DETTE DEKKES IKKE AV GARATIE Denne egrensede grntien dekker ikke korrosjon på det elektriske opplegget; korrosjon som følge v skde, korrosjon som utgjør utelukkende kosmetisk skde, misruk eller feilktig service; korrosjon på tilehør, instrumenter, styresystem; korrosjon på frikkinstllert vnnjetdrevenhet; skde som følge v mrinevekster; produkt som er solgt med mindre enn ett års egrenset grntidekning; ekstrdeler (deler som rukeren hr kjøpt); produkter som er rukt kommersielt. Kommersiell ruk er definert som enhver ruk v dette produktet til reid eller ruk i tilknytning til et reidsgiver /reidstkerforhold, eller eventuell ruk v produktet som inntektskilde i noen del v grntiperioden. Dette gjelder selv om produktet re rukes leilighetsvis til slike formål. Skde som skyldes tilfeldig elektrisitet (strømtilkolinger på lnd, nærliggende åter, metll i vnnet), dekkes ikke v korrosjonsgrntien, og skl eskyttes mot ved ruk v et korrosjonseskyttelsessystem, f.eks. Mercury Precision Prts eller Quicksilver MerCthode system og/eller glvnisk isolsjon. Korrosjonsskde som skyldes feilktig påføring v koersert ntigro mling, dekkes heller ikke v denne egrensede grntien. Hvis det er påkrevd med ntigro eskyttelse, nefles ruk v TBTA sert (Tri Butyl Tin Adipte) ntigro mling på Outord og MerCruiser åtnvendelser. I områder der TBTA sert mling er forudt ved lov, kn kopperserte mlingstyper rukes på skroget og hekken. Bruk ikke mling på utenordsmotoren eller MerCruiser produktet. Videre skl eieren være påpsselig med å unngå elektrisk forindelse mellom det grnterte produktet og mlingen. Se nærmere detljer i ruks og vedlikeholdshåndoken. Mer informsjon ngående hendelser og forhold som dekkes og ikke dekkes v grntien, finnes i vsnittet om grntidekning i ruks og vedlikeholdshåndoken, inkludert som refernse i denne grntien. FRASKRIVELSER OG BEGRESIGER GARATIER VEDRØREDE SALGBARHET OG AVEDELIGHET TIL ET BESTEMT FORMÅL DEKKES IKKE AV DEE GARATIE. I DE UTSTREKIG DE IKKE KA FRASKRIVES, ER UDERFORSTÅTTE GARATIER BEGRESET TIL VARIGHETE AV DE BEGRESEDE GARATIE. DEE GARATIE UTELUKKER DEKIG AV TILFELDIGE SKADER OG KOSEKVESSKADER. EKELTE DELSTATER/LAD TILLATER IKKE DE FRASKRIVELSER, BEGRESIGER OG UTELATELSER SOM ER EVT OVEFOR, OG DET ER DERFOR MULIG AT DETTE IKKE GJELDER ALLE KUDER. DEE GARATIE GIR KUDE VISSE JURIDISKE RETTIGHETER. DET ER MULIG AT KUDE I TILLEGG HAR ADRE RETTIGHETER, SOM KA VARIERE FRA LAD TIL LAD OG DELSTAT TIL DELSTAT G30 5

8 oqg GARATIIFORMASJO op5g GARATIDEKIG OG UTAK Hensikten med denne delen er å eliminere noen v de vnligste misforståelsene når det gjelder grntidekning. Informsjonen nedenfor gjør rede for en del v de serivicetyper som ikke dekkes v grntien. Bestemmelsene som er fremlgt nedenfor, er inkorporert som refernse i den tre års egrensede grntien mot korrosjonsfeil, den internsjonle egrensede grntien for utenordsmotor og den egrensede grntien som gjelder for utenordsmotorer i USA og Cnd. Vær oppmerksom på t grntien dekker nødvendige reprsjoner som følge v mteril - og friksjonsfeil som utføres innenfor grntiperioden. Monteringsfeil, ulykker, norml slitsje og forskjellige ndre årsker som hr innvirkning på produktet, dekkes ikke. Grntien er egrenset til mteril - og friksjonsfeil, men re når forrukerkjøpet er gjort i lnd der vi hr godkjent distriusjon. Hvis du skulle h spørsmål ngående grntidekningen, es du t kontkt med vår godkjente forhndler som gjerne esvrer dem. Generelle unntk fr grntien: 1. Mindre justeringer, fininnstillinger inkludert kontroller, rengjøring eller justering v tennplugger, tenningskomponenter, forgsserinnstillinger, filtre, remmer, kontroller og smørekontroll som er forettt i forindelse med norml service. 2. Jetdrivenheter som er instllert på frikken - Bestemte deler som unnts fr grntien er: Skde på jet for vnnpumperotor og støtsorerende mterile for jetdrev mot støt eller slitsje, smt vnnskde på drivkselens kulelgre som en følge v mngelfullt vedlikehold. 3. Skder som følge v vnskjøtsel, mngelfullt vedlikehold, ulykker, unormlt ruk og uriktig montering eller service. 4. Utgifter i forindelse med opphling, sjøsetting eller sleping, fjerning og/eller utskifting v åtinndelinger eller mterile som pg. åtkonstruksjonen er nødvendig for å få tilgng til produktet, lle trnsport - og/eller reisetidskostnder i forindelse med dette osv. Kunden må sørge for rimelig tilgng til produktet for service under grntien. Kunden må levere produktet til en godkjent forhndler. 5. Servicereid som kunden er om i tillegg til det som er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene under grntien. oqg GARATIIFORMASJO op6g GARATIDEKIG OG UTAK 6. Areid som er utført v ndre enn den godkjente forhndleren, dekkes re under følgende omstendigheter: år det utføres i et nødstilfelle (forutstt t det ikke finnes godkjente forhndlere i området som kn utføre det nødvendige reidet eller som ikke hr muligheter til opphling osv. Videre må frikken på forhånd h fått tilltelse til å utføre reidet på dette verkstedet). 7. All tilfeldig og/eller følgeskde (utgifter til oppevring, lle telefon - eller leieutgifter, lt ryderi eller tp v tid eller reidsinntekt) er eierens nsvr. 8. Bruk v ndre deler enn Mercury Precision- eller Quicksilver-deler ved reprsjoner under grntien. 9. Kunden er nsvrlig for oljer, smøremidler og væsker som lir skiftet som en del v det normle vedlikeholdet. Unnttt er tp eller forurensning v smme, forårsket v produktsvikt, hvis denne svikten er erettiget til overveielse under grntien. 10. Deltkelse i eller foreredelse til åtrce eller nnen konkurrnsevirksomhet, eller ved ruk v en nedre enhet som er eregnet på rceråter. 11. Motorlyder tyder nødvendigvis ikke på et lvorlig prolem. Hvis dignosen tyder på lvorlige, innvendige tilstnder som kn føre til svikt, må tilstnden som er årsken til lyden, rettes på under grntien. 12. Skde på den nedre enheten og/eller propellen forårsket v t motoren støter ort i en undervnnshindring, nses som en risiko til sjøs. 13. Vnn som kommer inn i motoren gjennom drivstoffinntket, luftinntket eller eksossystemet, eller på grunn v nedsenking i vnn. 14. Deler som svikter pg. mngel på kjølevnn, som skjer når motoren strtes oppe v vnnet, uvedkommende ojekter lokkerer vnninntkene, eller når motoren er montert for høyt opp eller trimmet for lngt ut. 15. Bruk v drivstoff eller smøremidler som ikke psser til dette produktet. Slå opp på delen som hndler om vedlikehold i håndoken. 16. Vår egrensede grnti gjelder ikke skde på våre produkter forårsket v montering eller ruk v deler eller tilleggsutstyr som ikke er frikert eller solgt v oss. Svikt som ikke hr forindelse med disse delene eller dette tilleggsutstyret, dekkes v grntien hvis vilkårene for den egrensede grntien for det ktuelle produktet oppfylles for øvrig G30

9 og GEERELLE OPPLYSIGER o1g BÅTFØRERES ASVAR Båtføreren er nsvrlig for sikker og riktig ruk, smt for sikkerheten til åde psssjerer og folk som efinner seg i nærheten v åten. Det nefles på det sterkeste t lle åtfører e leser og forstår innholdet i denne håndoken før utenordsmotoren rukes. Sørg for t minst én person omord utenom føreren, kjenner strt- og driftsprosedyrene i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å føre åten. o1g FØR UTEBORDSMOTORE BRUKES Les denne håndoken grundig, og lær hvordn utenordsmotoren skl rukes. Er det noe du ikke forstår, kontkt forhndleren. Sikkerhet og kunnskp om ruk i kominsjon med sunt vett, kn forhindre personskder og skde på utenordsmotoren. Merk deg følgende vrselsymoler som du vil se åde i denne håndoken og på selve påhengsmotoren. De er meget viktige v hensyn til sikkerheten: FARE - Her dvres det mot ruk som VIL føre til lvorlige personskder eller død. ADVARSEL - Her dvres det mot ruk som KA føre til lvorlige personskder eller død. FORSIKTIG - Her dvres det mot ruk som KA føre til mindre personskder eller skder på åt eller utstyr. go1 1 U.S. COAST GUARD CAPACITY MAXIMUM HORSEPOWER MAXIMUM PERSO CAPACITY (POUDS) MAXIMUM WEIGHT CAPACITY XXX XXX XXX oc1g BÅTES MOTORKAPASITET 1 Båten må ikke påmonteres for krftig motor, eller overlstes. For de fleste åter er det ngitt en mksiml lste- og motorkpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet omord i åten. Kontkt forhndleren i tvilstilfelle. Bruk v en utenordsmotor som overskrider åtens motorkpsitet kn: 1. forårske tp v kontroll over åten, 2. forndre vektlnsen i åten eller 3. forårske t åtkonstuksjonen ryter smmen, spesielt ved kterspeilet. Montering v for stor motor på åten kn resultere i lvorlig skde, død eller skde på åten. go5 2 og6g DØDMASSTOPPBRYTER 1 Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t ryteren utløses (dette kn eventuelt skje ved uhell hvor føreren rives vekk fr førerplssen). Utenordsmotorer med styrekulthåndtk og enkelte fjernkontrollenheter er utstyrt med dødmnnsstoppryter. En dødmnnsstôppryter kn instlleres som tilehør vnligvis på instrumentpnelet, eller på siden nærmest førerplssen. 2 Dødmnnssnoren er vnligvis mellom 122 og 152 cm lng når den er utstrkt. I ene enden hr den et element som stikkes inn i ryteren, og i den ndre enden en låsekrok som festes til åtføreren. Dødmnnssnoren er kveilet opp, slik t den er så kort som mulig når den ikke er i ruk. Dette reduserer mulighetene for t dødmnnssnoren hekter seg opp i ndre ojekter i nærheten. Videre er den lng nok i utstrkt tilstnd til t mulighetene for utilsiktet ktivering er liten dersom åtføreren skulle evege seg litt rundt i nærheten v den vnlige førerstillingen. Hvis en kortere dødmnnssnor er ønskelig, kn den vikles rundt åtførerens håndledd eller ein, eller det kn knytes en knute på den. Les sikkerhetsopplysningene nedenfor før du går videre. Viktig sikkerhetsinformsjon: Hensikten med en dødmnnsstoppryter er å stoppe motoren når føreren flytter seg så lngt fr førerplssen t ryteren utløses. Dette vil eventuelt skje ved uhell hvor føreren fller overord, eller når føreren flytter seg for lngt unn førerplssen i åten. Uhell hvor åtføreren rives vekk fr førerplssen eller fller overord, skjer som oftest i visse åttyper, som for eksempel opplåsre åter med lv åtripe smååter, høyytelsesåter, og lette fiskeåter som styres med styrekult og som må mnøvreres med vrsomhet. Denne typen uhell kn også skje som et resultt v uvørenhet, slik som å sitte på stolryggen eller åtrip under stor frt, stå oppreist under stor frt, sitte på opphøyde fiskeåtdekk, kjøre med høy hstighet i grunt frvnn eller på steder med mnge hindringer, slippe tket i rttet eller når dette trekker til én side, være påvirket v lkohol eller ndre rusmidler, eller foret vågestykker i stor frt. Selv om motoren stopper umiddelrt når dødmnnsstoppryteren ktiveres, fortsetter åten å drive et stykke, vhengig v velositeten og vinkelen på en eventuell sving når motoren stopper. Båten går imidlertid ikke helt rundt i en sirkel. Mens åten driver, kn den forårske like lvorlige personskder på personer som oppholder seg i åtens frvnn, som når den kjører med motoren i gng. Vi nefler på det sterkeste t ndre psssjerer i åten får instruksjoner om riktige strt og driftsprosedyrer i tilfelle det skulle li nødvendig å etjene motoren i en nødsitusjon (f.eks. hvis åtføreren lir revet vekk fr førerplssen ved et uhell). Dersom åtføreren skulle flle overord, kn mulighetene for lvorlig personskde eller dødsfll som følge v å li overkjørt v åten, li etrktelig mindre ved t motoren stopper umiddelrt. Fest lltid egge endene v dødmnnssnoren forsvrlig til dødmnnsstoppryteren og åtføreren. Utilsiktet ktivering v dødmnnsstoppryteren er også mulig under norml drift. Dette kn forårske noen v eller lle de følgende fresitusjoner: 1. Psssjerer kn li kstet forover hvis åten plutselig og uventet tper foroverevegelsen. Dette er spesielt frlig for psssjerene forn i åten, som kn stupe over ugen og li truffet v girkssen eller propellen. 2. Tp v frt og retningskontroll i høy sjø, sterke strømmer eller sterk vind. 3. Tp v kontroll når åten skl legges til lnd. Unngå lvorlig personskde eller dødsfll som følge v t frten senkes etter utilsiktet ktivering v dødmnnstoppryteren. Båtføreren skl ldri forlte førerplssen uten først å kole seg fr dødmnnssnoren G30 7

10 go3 go39 og GEERELLE OPPLYSIGER oh2g VARSOMHET I ÆRHETE AV BADEDE Mens åten er i frt Det er vnskelig for svømmere og dende å komme seg vekk når de ser en åt nærme seg, selv om åten kjører skte. Senk frten og vær spesielt forsiktig når du ferdes i områder hvor folk der. år en åt eveger seg, og giret står i nøytrl, kn vnnet drive propellen rundt. Denne propellrotsjonen i nøytrl-stilling kn forårske lvorlig personskde. Mens åten ligger stille Sett giret i nøytrl, og slå v utenordsmotoren før du lr folk oppholde seg i vnnet nær åten. Stopp motoren umiddelrt hvis noen oppholder seg i vnnet nær åten. Alvorlig personskde kn oppstå hvis noen kommer orti en roterende propell, en åt i evegelse, e løs girksse i evegelse eller en fst gjenstnd som er festet til åten eller girkssen. go4 1 oi2g EKSOSUTSLIPP Vær oppmerksom på fren for kullosforgiftning Courtesy of ABYC Det dnnes kullos i eksosvgssene fr lle interne forrenningsmotorer, inkludert utenordsmotorer, hekkggregter og innenordsmotorer som driver åtpropeller, smt genertorene som driver forskjellig tilleggsutstyr på åten. Kullos er en dødelig gss uten frge, lukt eller smk. Tidlige symptomer på kullosforgiftning, som ikke må forveksles med sjøsyke eller rustilstnd, omftter hodepine, svimmelhet, søvnighet og kvlme. Unngå å kjøre motoren på et dårlig ventilert sted. Lngvrig utsettelse for kullos i tilstrekkelig konsentrsjon kn føre til evisstløshet, hjerneskde eller dødsfll. God ventilsjon Sørg for god ventilsjon rundt psssjerene. Åpne sidevinduene eller lukene forn i åten for å li kvitt eventuelle dunster. 1 Eksempel på god ventilsjon - ideell luftstrøm gjennom åten. c 2 oi3g EKSOSUTSLIPP (FORTS.) Dårlig ventilsjon Under visse kjøre og/eller vindforhold kn det sive inn kullos i kiner eller styrehus som er fst innelukket eller omgitt med klesje, og som hr utilstrekkelig ventilsjon. Instller én eller flere kullos målere på slike steder. Bdende og psssjerer i et åpent område på en åt som ligger stille med motoren i gng, eller som efinner seg i nærheten v en åt som hr motoren i gng, kn i sjeldne tilfeller li utstt for livsfrlige mengder med kullos på vindstille dger. 2 Eksempler på dårlig ventilsjon Mens åten ligger stille. Kjøring v motoren når åten ligger fortøyd på et innelukket sted.. år åten ligger fortøyd nær en nnen åt som hr motoren i gng. år åten kjører c. Kjøring v åten med for stor trimvinkel på ugen. d. Kjøring v åten uten t luker som vender forover, er åpne (stsjonsvogn effekt). oj2g TILLEGGSUTSTYR Originlt Mercury Precision eller Quicksilver ekstrutstyr fr Mercury Mrine er spesilkonstruert og utprøvd for utenordsmotoren. Dette ekstrutstyret kn kjøpes fr Mercury Mrine forhndlere. oen deler som ikke er frikert eller solgt v Mercury Mrine, oppfyller ikke sikkerhetskrvene. Vi nefler deg å lese ruks- og vedlikeholdsnsvisningene som følger med dette tilleggsutstyret. d T kontkt med forhndleren før tilleggsutstyr monteres. Feil montering v kurnt tilleggsutstyr, eller montering v ukurnt tilleggsutstyr, kn resultere i ulykker, død eller skde på motoren. ok1g SJØVETT Gjør deg kjent med generelle nvigsjonsregler og lokle estemmelser for sikker ferdsel på sjøen. Bruk livredningsutstyr. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester til lle psssjerer omord, og t de er lett tilgjengelige. Ikke overlst åten. De fleste åter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet omord i åten. Kontkt forhndleren eller produsenten i tvilstilfelle. Kontroller motoren jevnlig, og sørg for t vedlikehold lir utført i henhold til forskriftene. Gjør deg kjent med og overhold lle lover og regler som gjelder på sjøen. Det nefles å t åtførerprøven. Sørg for t lle i åten sitter forsvrlig. Tillt ldri t noen får sitte på eller lene seg mot, deler v åten som ikke er eregnet til slik ruk. Dette gjelder stolrygger, reling, hekk, ug, dekk, opphøyde fiskeseter, ethvert roterende fiskesete; lle steder hvor rå og plutselig kselerering, råstopp, uventet tp v kontroll over åten eller rå evegelser v åten kn få en person til å flle over ord eller ned i åten. Vær ldri under påvirkning v lkohol eller ndre rusmidler når du ferdes på sjøen, d disse påvirker dømmekrften og nedsetter reksjonsevnen. Lær opp ndre i ruken v åten. Sørg for t minst én person om ord, utenom føreren, kjenner til grunnleggende prosedyrer for strt og ruk v påhengsmotoren smt håndtering v åten, i tilfelle føreren skulle li ute v stnd til å føre åten eller flle over ord. Ved omordstigning. Stopp lltid motoren når psssjerer går omord eller oppholder seg i nærheten v åtens kterende (propell). Det er ikke tilstrekkelig å re sette giret i nøytrl. Vær på vkt. Båtføreren er nsvrlig for t det er tilstrekkelig sikt fr førerplssen. Verken psssjerer, lst eller fiskeutstyr må lokkere utsikten for åtføreren når det kjøres over tomgngshstighet. Kjør ldri åten rett k en person som står på vnnski i tilfelle vedkommende fller. For eksempel, hvis din åt hr en hstighet på 40 km/t vil du på 5 sekunder t igjen en person på vnnski som vr 61 m forn deg G30

11 og GEERELLE OPPLYSIGER SJØVETT (FORTS.) Se opp for personer på vnnski som hr flt i vnnet. år åten rukes til å trekke personer på vnnski e.l., ør føreren lltid sørge for t en person som eventuelt hr flt eller ligger i vnnet, kommer på førersiden v åten når vedkommende vender tilke for å hjelpe personen med vnnskiene. Båtføreren ør til enhver tid h vedkommende som hr flt i vnnet, i syne, og ldri rygge inntil verken en person på vnnski eller noen som oppholder seg i vnnet. Gi melding om ulykker. Meld fr om åtulykker til lokle myndigheter, slik som loven tilsier. go6 OTXXXXXX 20XX XXXX c goc in. (25-50mm) 2 ol1g SERIEUMMER Det er viktig å notere dette nummeret for fremtidig refernse. Serienummeret er plssert på motoren som vist nedenfor.3. Serienummer. Årsmodell c. Modellngivelse d. Produksjonsår (gjelder kun for Europ) e. Merket for godkjennelse i Europ (CE) (gjelder kun for Europ) om46g SPESIFIKASJOER MODELLER Hestekrefter Effekt kw 2,98 3,73 4,47 Turtll v/full gss Tomgngshstighet e XX 1100 o/min i gir 1300 o/min i fri Antll sylindre 1 Slgvolum stempel Sylinder oring Sylinderslglengde Girkssens oljekpsitet Aneflt tennplugg Tennpluggvstnd Girkssens smøringskpsitet 123 cc 59 mm 45 mm 450 ml GK DCPR6E 0,9 mm 195 ml Girutveksling 2,15:1 Aneflt ensin Aneflt olje Se DRIVSTOFF Se DRIVSTOFF d ocg 3 MOTERIG oc1g MOTERIG AV PÅHEGSMOTORE Krv til høyden på kterspeilet 1 Mål høyden v kterspeilet på åten. Bunnen v åten skulle være rettet inn med, eller være innenfor mm vstnd over ntiventilsjonsplten () på påhengsmotoren. Montering v påhengsmotoren på kterspeilet 2 Plsser påhengsmotoren midt på kterspeilet. 3 Trekk til håndtkene på kterspeiltvingene. goc4 4 occ1g FESTIG AV SIKKERHETSSORE 4 Det viktigste formålet med å montere en sikkerhetssnor, er å forhindre tp v utenordsmotoren hvis den løsner fr åthekken. En effektiv sikkerhetssnor skl h en styrke som tilsvrer minst fem gnger vekten v utenordsmotoren. Sikkerhetssnoren skl festes mellom åten og utenordsmotoren ved å følge ett v punktene nedenfor. Punkt 1. Lengden v sikkerhetssnoren ør være kort nok, og festet på en slik måte t den forhindrer utenordsmotoren fr å heve seg og løsne fr åthekken. Punkt 2. Lengden v sikkerhetssnoren ør være lng nok og festet på en slik måte t en utenordsmotor som hr løsnet, kn synke helt ned i vnnet k åten og stoppe, men ikke så kort t motoren kn fortsette å gå og slå i åten ved hjelp v propellen. Hvis lengden v sikkerhetssnoren som rukes er lng nok til t utenordsmotoren kn flle v hekken på åten, men for kort til t utenordsmotoren synker helt ned i vnnet k åten og stnser, kn utenordsmotoren fortsette å gå og styre seg selv mot åten ved hjelp v krften fr propellen. Dette utsetter personene i åten for en risiko for lvorlige personskder og død G30 9

12 god4 odg TRASPORT od9g BÆRIG, LAGRIG OG TRASPORT AV UTEBORDSMOTORE ÅR DE IKKE SITTER PÅ BÅTE 1 Modeller med inneygd drivstofftnk Steng drivstoffventilen () og kjør motoren til den stopper mens utenordsmotoren fremdeles ligger i vnnet, slik t forgsseren lir drenert. Steng drivstofftnkventilen () etter t motoren er stoppet. 2 Modeller med seprt drivstofftnk Kole fr drivstoffføringen for den seprte tnken, og kjør motoren til den stopper mens utenordsmotoren fremdeles ligger i vnnet, slik t forgsseren lir drenert. Monter eskyttelseslokket () over drivstoffkolingen. 3 Fjern utenordsmotoren, og hold den på høyknt til vnnet er rent ut. Hold utenordsmotoren i oppreist stilling når den æres. 4 Bær, trnsporter eller lgre utenordsmotoren re i oppreist stilling () eller med styrekulten i ned stilling (). I disse stillingene renner ikke oljen ut v veivhuset. 5 Utenordsmotoren skl ldri æres, lgres eller trnsporteres i disse stillingene. Olje som renner ut v veivhuset kn føre til skde på motoren. god2 oeg DRIVSTOFF OG OLJE oe6g ABEFALT BESI USA og Cnd Bruk vnlig, lyfri ensin v godt merke eregnet for iler, som inneholder minst 87 oktn. En middels grd v lyfri ensin for iler, som inneholder rensemiddel for ensininnsprøytning, er å nefle for å holde motoren renere invendig. Blyensin nefles ikke. Internsjonlt Bruk vnlig, lyfri ensin v godt merke eregnet for iler, som inneholder minst 90RO. Bensin som inneholder rensemidler for ensininnsprøytning, er å nefle for å holde motoren renere innvendig. Blyensin kn rukes på steder der lyfri ensin ikke kn skffes. Alkoholholdig ensin Vi nefler ikke ruk v lkoholholdig ensin p.g.. mulig ugunstig effekt som lkoholen kn h på drivstoffsystemet. Hvis kun lkoholholdig ensin er å oppdrive, må den ikke inneholde mer enn 10 % etnol eller 5 % metnol, og i tillegg nefles ruk v et Wter Seprting Fuel Filter (vnnseprsjonsfilter). Hvis det enyttes lkoholholdig ensin, eller hvis det er mistnke om t ensinen inneholder lkohol, undersøk drivstoffsystemet oftere, og se etter om det forekommer oljelekksjer eller ndre unormle tilstnder. Alkoholholdig ensin kn forårske følgende prolemer i utenordsmotoren og drivstoffsystemet: Korrosjon på metlldeler. edryting v elstomer og deler v plst. Slitsje og skde på interne deler i motoren. Vnskeligheter med strting og kjøring. Kondens eller kvelning v motoren. oen v disse ugunstige effektene kommer v t lkoholholdig ensin hr en tendens til å sorere fuktighet fr luften, som fører til en fse v vnn og lkohol som skiller seg fr ensinen i drivstofftnken. De ugunstige effektene v lkohol er mer lvorlige med metnol, og forverres ved øk lkoholinnhold. oee8g FYLLIG AV BESITAKE Unngå lvorlig personskde eller død som følge v ensinrnn eller eksplosjon. Stopp lltid motoren og pss på t IGE røyker eller ruker åpen ild i nærheten når det fylles ensin. Fyll drivstofftnker utendørs, lngt unn vrme, gnistkilder og åpen ild. T ærre tnker ut v åten når de skl fylles. Stopp lltid motoren før tnkene fylles. Fyll ikke drivstofftnken helt full. L c. 10 % v tnkvolumet gjenstå. Drivstoffvolumet utvider seg når temperturen stiger, og kn lekke under trykk hvis tnken er fylt helt opp. Plssering v ærr drivstofftnk i åten Plsser drivstofftnken i åten, slik t tnkventilen sitter høyere enn drivstoffnivået i tnken under normle forhold. 1-3 odc13g TRASPORT AV BÅTE VIKTIG: Tiltlåsemeknismen er ikke eregnet på å støtte utenordsmotoren opp i tiltet stilling under trnsport v åten. Bruk v tiltlåsemeknismen kn medføre t utenordsmotoren spretter opp og fller ned, slik t utenordsmotoren påføres skde. 1 Båten ør trnsporteres med utenordsmotoren tiltet ned (vnlig driftsstilling). 2 Hvis det er nødvendig med større klring til kken, skl utenordsmotoren ts v åten og oppevres på en sikker måte. Ytterligere klring kn være nødvendig over jernneovergnger, i oppkjørsler og hvis åthengeren fjærer. 3 Sett girspken i forovergir. Dette forhindrer t propellen spinner fritt G30

13 goe1 g/og5 F C ogg KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER og16g KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER 1 Stengeventil for drivstoff (4 Hk modeller) Vri ventilen opp () for å stenge, eller ned () for å åpne. Vri ventilen opp () når det rukes en ekstr seprt drivstofftnk. Vri ventilen ned () når den inneygde drivstofftnken rukes. 2 Choke - Trekk ut knotten ved strting v kld motor. Skyv den hlvveis inn mens motoren vrmes opp. Skyv den helt inn når motoren er vrm. 4 oeg DRIVSTOFF OG OLJE oej3g ABEFALT MOTOROLJE Vi nefler ruk v multiviskositets 4 tktsolje v typen Mercury eller Quicksilver, SAE 10W 30, til utenordsmotorer til generell ruk under lle temperturforhold. Hvis du foretrekker å ruke multiviskositets SAE 25W 40 olje (se digrmmet ovenfor), skl du ruke Mercury MerCruiser eller Quicksilver 4 tktsolje til hekkggregter og innenordsmotorer. Bruk ldri en 4 tktsolje som ikke er sertifisert til å oppfylle eller overskride én enkelt eller en kominsjon v serviceklssifiksjonene SH, SG, SF, CF 4, CE, CD, CDII for Americn Petroleum Institute (API). Det kn oppstå lvorlig motorskde ved ruk v olje med dårlig kvlitet. Aneflt Se viskositet For Motorolje Olje med SAE 10W 30 viskositet nefles til ruk ved lle temperturer. Olje med SAE 25W 40 viskositet kn rukes ved temperturer over 4 C goe2 3 Håndgss med friksjon - Drei håndtket for å instille og opprettholde gssen i ønsket hstighet. Drei håndtket mot () for å strmme friksjonen og mot () for å løsne friksjonen. 4 Justering v styrefriksjon - Juster denne knotten slik t du oppnår ønsket styrefriksjon (drg) på styrekulthåndtket. Skyv knotten mot () for å strmme friksjonen, og skyv knotten mot () for å løsne friksjonen. Unngå mulig lvorlig personskde eller død fr tp v herredømme over åten. Oppretthold tilstrekkelig styrefriksjon for å unngå t utenordsmotoren styrer inn i en full sirkel hvis styrekulthåndtket slippes. gog6 R F oek15g SJEKKIG AV MOTOROLJE VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Pss på t utenordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. 1 Sett utenordsmotoren i vertikl stilling og fjern toppdekselet. 2 T v oljetnklokket. Tørk olje v peilestven, og skru oljetnklokket helt ned i oljepåfyllingshullet igjen. Fjern oljetnklokket, og sjekk oljenivået på peilestven. Oljen må være mellom full merket () og fyll merket (). Fyll på olje hvis oljenivået er lvt, men nivået skl ikke være høyere enn full merket (). Merk: Fyll på 100 ml olje hvis oljenivået er på fyll merket (). VIKTIG: Undersøk om oljen er kontminert. Olje som er kontminert med vnn, er melkefrget. Olje som er kontminert med drivstoff, lukter sterkt v drivstoff. Sjekk motoren hos en forhndler hvis oljen er kontminert. 3 Sett på oljetnklokket igjen og skru godt til og15g KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER 5 Oljetrykksindiktor Hvis oljetrykket lir for lvt, tennes den røde lmpen. Hvis indiktorlmpen for lvt oljetrykk kommer på når motoren kjører, skl motoren stoppes så fort det er trygt å gjøre dette. Sjekk oljenivået og fyll på olje etter ehov. T kontkt med forhndleren hvis oljetrykksindiktoren lyser når oljenivået er riktig. 6 Girspk på siden v motoren - Skifter gir. 7 Dødmnnsstoppryter på motoren () - Trykk inn knppen eller trekk i dødmnnssnoren for å stoppe motoren. Motoren strter ikke med mindre snoren er kolet til stoppryteren. 8 Dødmnnsstoppline () - Les sikkerhetsmerkndene og Advrsel i delen Generelle opplysninger. 9 Strtsnor - Ved å trekke i strtsnoren, lir motoren drtt rundt for strting G30 11

14 gog8 gog10 RPM KOMPOETER OG KOTROLLSPAKER ogg ogf8g TILTIG AV MOTORE TIL FULLT OPPREIST STILLIG 1 Stopp motoren. Sett utenordsmotoren i forovergir. 2 T tk i håndtket på det øvre motordekselet, og reis utenordsmotoren helt opp. 3 Tiltlåsspken med fjærmeknisme () vil kople seg inn utomtisk og låse utenordsmotoren i fullt oppreist stilling. SEKIG AV UTEBORDSMOTORE TIL DRIFTSSTILLIG 4 Hev utenordsmotoren og trekk i tiltutløseren (). Senk utenordsmotoren forsiktig ned. gog9 1 2 ogk4g KJØRIG I GRUT FARVA Denne utenordsmotoren hr en driftsstilling for gruntvnnskjøring som gjør det mulig å tilte utenordsmotoren opp til en høyere tilvinkel, hvilket vil forhindre t den slår ned i unnen. Innkopling v driftsstilling for gruntvnnskjøring 1 Senk motorhstigheten til tomgng i forovergir. T tk i håndtket på det øvre motordekselet, og reis utenordsmotoren til en høyere tiltstilling. Den fjærelstede tiltlåsespken koles inn utomtisk og låser utenordsmotoren i stilling for gruntvnnskjøring. Kontroller t kjølevnnsinntket er under vnn. VIKTIG: Kjør utenordsmotoren på lv hstighet i grunt frvnn, og pss på t kjølevnnsinntket () er under vnn. 2 Utenordsmotoren senkes til norml driftsstilling ved å tilte utenordsmotoren opp en ning og trekke i tiltutløserspken (). Senk utenordsmotoren forsiktig ned ogg1g ISTILLIG AV UTEBORDSMOTORES DRIFTSVIKEL 1 Utenordsmotorens vertikle driftsvinkel justeres ved å forndre stillingen på tiltepinnen () i de justeringshullene som finnes. Riktig justering gjør t åten går stilt, oppnår mksiml ytelse og reduserer styremomentet. 2 Tiltepinnen ør justeres slik t utenordsmotoren er innstilt til å gå loddrett mot vnnflten når åten kjører i mksiml hstighet. Dette gjør t åten kjører prllelt med vnnflten. 3 Fordel lsten og psssjerene i åten slik t vekten lir jevnt fordelt. ogo5g BESKYTTELSESSYSTEM MOT FOR HØY MOTORHASTIGHET Systemet ktiveres hvis hstigheten på motoren skulle overskride mksiml tilltt grenseverdi. Dette eskytter motoren mot meknisk skde. 4 Hver gng motorens system mot for høy hstighet ktiveres, senker systemet utomtisk motorhstigheten til den er innenfor tilltte grenseverdier. Hvis motoren forsetter å holde for høy hstighet, skl utenordsmotoren sjekkes hos forhndleren. Merk: Hstigheten på motoren skl ldri nå opp til mksimlgrensen for å ktivere systemet, med mindre propellen ventilerer, det rukes feil propell eller propellen er ødelgt. ofg BRUK of1g SJEKKLISTE FØR START Føreren kjenner til sikker nvigsjon og ruksprosedyrer. Sørg for t det finnes godkjente redningsvester for lle omord, og t de er lett tilgjengelige. En livøye eller flåte som er konstruert for å kstes ut til folk i vnnet. Overlst ikke åten. De fleste åter er sertifisert for en mksiml lstekpsitet. Se etter godkjennelsesskiltet omord i åten. Kontroller t det er tilstrekkelig med drivstoff omord. Sørg for t vekten v psssjerer og lst er jevnt fordelt i åten, og t lle sitter på et forsvrlig sete. Meld fr om hvor dere hr tenkt å reise, og når dere forventer å være tilke. Det er forudt å føre åten under påvirkning v lkohol eller medikmenter. Kjenn til de frvnn og områder dere skl ferdes i (tidevnn, strømforhold, sndnker, grunner og ndre frer). Gå gjennom sjekklisten (se VEDLIKEHOLD). onf2g BRUK I KULDEGRADER år utenordsmotoren rukes eller ligger fortøyd når det er kuldegrder, sørg for t girkssen er under vnn. Dette forhindrer t ev. vnn i girhuset fryser og forårsker skde på vnnpumpen og ndre komponenter. Dersom det er en mulighet for isdnnelse på vnnet, må utenordsmotoren fjernes og tppes for vnn. Is i vnninntkene kn lokkere kjølevnnsstrømmen og forårske skde. one3g KJØRIG I SALTVA ELLER FORURESET VA Vi nefler t du skyller kjølevnnskretsen i utenordsmotoren med ferskvnn etter t den hr vært rukt i slt eller forurenset vnn. Dette vil forhindre t det dnnes elegg som kn lokkere kjølevnnskretsen. Se Spyling v kjølesystemet for fremgngsmåte for spyling, i delen Vedlikehold. Hvis åten ligger fortøyd, ør utenordsmotoren lltid ts opp, slik t girkssen er fullstendig oppe v vnnet når den ikke rukes (ortsett fr når det er kuldegrder). Vsk motoren utvendig og skyll eksosuttket ved propellen og girhuset med ferskvnn etter hver ruk. Spry Mercury Precision eller Quicksilver Corrosion Gurd (korrosjonsmiddel) på utvendige metllflter hver måned (spry ikke på noder for korrosjonskontroll, d dette vil redusere effektiviteten til nodene) G30

15 ofg BRUK ofd2g FREMGAGSMÅTE VED IKJØRIG Alvorlig skde på motoren kn oppstå hvis fremgngsmåten for innkjøring v motoren ikke lir fulgt. 1. I den første driftstimen skl motoren kjøres i forskjellige gssinnstillinger uten å gå over 2000 o/min, eller på c. hlv gss. 2. Kjør motoren med forskjellige gsshstigheter opp til 3000 o/min eller på c. trekvrt gss under den ndre driftstimen, og kjør motoren på full gss i c. ett minutt hvert tiende minutt i denne perioden. 3. Unngå vedvrende kjøring på full gss i mer enn fem minutter v gngen i de neste åtte driftstimene. gof ofe58g STARTIG AV MOTORE Les vsnittene Sjekkliste før strt, Generelle opplysninger og Fremgngsmåte ved innkjøring, som finnes på de første tre sidene i delen Bruk. 4 Strt eller kjør ldri utenordsmotoren (selv et øyelikk) uten t vnn sirkulerer gjennom kjølevnnsinntket i girkssen. Dette vil forhindre skde på vnnpumpen (går tørr) eller overoppheting v motoren. gof ofe57g STARTIG AV MOTORE Modeller med inneygd drivstofftnk 5 Åpne ventilen på den inneygde drivstofftnken Skyv stengeventilen for drivstoff til nederste stilling. Modeller med seprt drivstofftnk 7 Kople føringen fr den seprte drivstofftnken til utenordsmotoren. Kontroller t koplingsstykket hr smekket på plss. 8 Åpne drivstofftnkventileringen på tnker med mnuell ventilering. 9 4 Hk modeller med ekstr seprt drivstofftnk Skyv drivstoffventilen til øverste stilling. 10Apne ventileringen på drivstofftnker med mnuell ventilering. gof Kontroller t kjølevnnsinntket () er under vnn. 2 Sjekk motoroljenivået. 3 Sett utenordsmotoren i nøytrl (). 4 Fest dødmnnssnoren til dødmnnsryteren. Les sikkerhetmerkndene og Advrsel i delen Generelle opplysninger. Merk: Motoren strter ikke med mindre snoren er kolet til dødmnnsstoppryteren. 13 ofe59g STARTIG AV MOTORE 11 Sett gsshåndtket i strtstilling Trekk ut choken hvis motoren er kld. Skyv choken hlvveis inn mens motoren vrmer seg opp. Skyv den helt inn når motoren er helt oppvrmet. 13Trekk skte i strtsnoren til du føler t strteren tr, og trekk deretter rskt i snoren for å dr i gng motoren. L snoren gå skte tilke. Gjent til motoren strter. Merk: Strt v motor som hr fått for mye ensin - Skyv choken inn. Vent 30 sekunder, og fortsett deretter å dr motoren rundt for å strte den. 14Kontroller t det kommer en jevn vnnstrøm ut v kjølevnnskontrollen. VIKTIG: Hvis det ikke kommer vnn ut v kjølevnnskontrollen, stopp motoren og kontroller t kjølevnnsinntkene ikke er tilstoppet. Hvis de ikke er tilstoppet, kn det tyde på en feil med vnnpumpen eller en lokkering i kjølesystemet. Disse tilstndene fører til t motoren lir overopphetet. Få utenordsmotoren sjekket hos en forhndler. Motoren kn påføres lvorlige skder dersom den kjøres når den er overopphetet G30 13

16 gof9 R F R gof56 ofg BRUK ofj2g GIRSKIFT 1 Utenordsmotoren hr tre girposisjoner: forover (F), nøytrl (ikke i gir) og revers (R). 2 Reduser gssen til IDLE-stilling. 3 Skift lltid gir med en rsk evegelse. ofm2g STOPP AV MOTORE 4 Reduser hstigheten på motoren, trykk inn dødmnnsstoppknppen på motoren eller trekk i dødmnnssnoren. gof ofp2g ØDSTART Hvis strtsnoren ryker eller strtpprtet svikter, ruk reservestrtsnoren (følger med), og gjør følgende: 1 Sett utenordsmotoren i nøytrl. år reservestrtsnoren rukes til å strte motoren med, virker ikke funksjonen for strting i tomgngshstighet. Sørg for t hstigheten på motoren er innstilt lvt, og t giret står i fri for å forhindre t påhengsmotoren strtes i gir. Brå og uventet kselersjon kn føre til lvorlig personskde eller død. 2 Kople leddkoplingen fr strtpprtet. 3 Fjern de tre oltene og strtpprtet. ofp3g ØDSTART 4-5 Rør IKKE noen v tenningskomponentene, ledningene eller tennpluggledningene når motoren strtes eller er i gng, slik t du unngår å få elektrisk støt. Det utildekkede svinghjulet kn forårske lvorlige personskder. Hold hender, hår, klær, redskper og ndre gjenstnder unn motoren under strting og kjøring v motoren. Prøv ikke å sette på plss strtpprtet eller toppdekselet mens motoren er i gng. 4 Plsser knuten på strtsnoren i hkket på strterkoppen, og vikle snoren mot høyre rundt koppen. 5 Trekk i strtsnoren for å strte motoren. ohg VEDLIKEHOLD oh4g VEDLIKEHOLD AV UTEBORDSMOTORE For å holde motoren i topp stnd, er det viktig t kontroll og vedlikehold lir utført regelmessig, som eskrevet i Vedlikehold. Dette er vgjørende åde for psssjerenes sikkerhet og motorens driftssikkerhet. Dersom service og vedlikehold ikke lir utført på riktig måte, eller vedlikeholdet lir utført v ukvlifiserte personer, kn dette medføre personskde, død eller skde på motoren. Bokfør vedlikehold k i denne ok i Vedlikeholdsoversikt, og t vre på verkstedskvitteringer. RESERVEDELER Vi nefler ruk v originle Mercury Precision eller Quicksilver reservedeler og originle smøremidler. Bruk v en uegnet del som ikke er originl, kn forårske personskde, død eller skde på motoren G30

17 ohg VEDLIKEHOLD oti6g SERTIFISERIGSSKILT FOR UTSLIPP Et sertifiseringsskilt, som viser utslippsnivåer og motorspesifiksjoner som hr direkte tilknytning til utslipp, settes på motoren når den produseres. goh9 c d e. Tomgngshstighet. Motorens hestekrefter c. Stempelslgvolum d. Produksjonsdto e. Ventilklring (hvis det er ktuelt) f. Serienummer g. Mksiml utslippseffekt for motorserien h. Spesifiksjoner for tenningsjustering i. Aneflt tennplugg gp oti7g EIERS ASVAR Eieren/åtføreren er pålgt å utføre vedlikehold på motoren for å holde utslippsnivåene innenfor de foreskrevne sertifiseringsstndrdene. Eieren/åtføreren skl ikke endre motoren på en måte som kn endre ntllet hestekrefter, eller l utslippsnivået overskride de forhåndsngitte frikkspesifiksjonene. oti6g ohd43g VEDLIKEHOLDSOVERSIKT Før hver ruk 1. Sjekk motoroljenivået (side 11). 2. Kontroller t motoren sitter forsvrlig på hekken. 3. Kontroller t utenordsmotoren er ordentlig festet på hekken. 4. Kontroller om det er skde på propellldene. Etter hver ruk 1. Spyll kjølesystemet hvis motoren hr vært rukt i slt eller forurenset vnn (side 15). 2. Vsk ort sltelegg og spyl eksosuttkene på propellen og girkssen med ferskvnn, hvis motoren hr vært rukt i sltvnn. Hver 100. driftstime eller én gng i året, lt etter hv som inntreffer først 1. Smør lle smørepunkter. Smør oftere ved ruk i sltvnn (side 17). 2. Skift motorolje. Oljen ør skiftes oftere når motoren rukes under ugunstige forhold, som for eksempel under dorging over lengre strekninger (side 17). 3. Skift tennpluggene etter de første 100 timene eller det første året. Inspiser deretter tennpluggene hver 100. driftstime eller én gng i året. Skift tennpluggene etter ehov (side 16). 4. Kontroller eventuelt justeringene for forgsseren (side 17). 5. Kontroller om drivstoffilteret er forurenset (side 16). 6. Kontroller nodene for korrosjonskontroll. Kontroller oftere ved ruk i sltvnn (side 15). 7. Smør rillene på drivkselen.* 8. Skift vnnpumpeimpeller.* 9. Kontroller t olter, mutrer og ndre festenordninger sitter strmt. Før lgring 1. Se under Motorlgring (side 18). * Service ør utføres hos en godkjent forhndler. f h i g 1-3 ohe2g GJEOMSPYLIG AV KJØLESYSTEMET Spyl utenordsmotorens kjølekrets med ferskvnn etter hver gng den er rukt i slt, forurenset eller grumset vnn. Dette forhindrer t skittelegg stopper til kjølekretsen. Merk: Motoren må ikke være i gng når kjølesystemet gjennomspyles. 1 Fjern pluggen og pkningen (), og sett i slngekoplingen (). 2 Kople en vnnslnge til slngekoplingen. Sett forsiktig på vnnet og spyl kjølesystemet i 3 til 5 minutter. 3 Fjern slngekoplingen, og sett i pluggen og pkningen igjen. goh10 Å ohf2g FJERIG OG MOTERIG AV TOPPDEKSEL Fjerning 1 Åpne den kre låsen ved å skyve spken ned. 2 Løft kre del v dekslet og løsne det fr festet. Montering Sett dekslet i fremre feste og skyv dekslet tilke over kre feste. Press dekselet ned og fest det ved å vri låsen opp. ohk1g AODER FOR KORROSJOSKOTROLL Motoren hr to noder () for korrosjonskontroll instllert på girkssen. En node eskytter motoren mot glvnisk korrosjon, ved t den ofrer sitt metll til fordel for motoren. 3 Anoden krever jevnlig inspeksjon, spesielt hvis motoren kjøres i sltvnn som forsterker korrosjonsprosessen. Skift nodene før de tæres helt ort, slik t korrosjonseskyttelsen opprettholdes. Anodene må ikke mles el.l., d dette vil hindre effekten. otg1g UTVEDIG VEDLIKEHOLD Utenordsmotoren er eskyttet med et solid emljeelegg. Rengjør og poler med voks ofte med et rengjøringsmiddel og polervoks som er eregnet på åter G30 15

18 goh11 goh13 e ohg 1 ohh1g DRIVSTOFFSYSTEMET VEDLIKEHOLD Unngå lvorlig personskde eller død som følge v rnn eller eksplosjon. Følg lle servicenvisninger nøye. Stopp lltid motoren. IKKE RØYK eller h åpen ild eller gnister i nærheten v stedet hvor det utføres service på deler v drivstoffsystemet. Før drivstoffsystemet overhles, må motoren stoppes og tteriet frkoles. Tøm drivstoffsystemet fullstendig. Bruk en godkjent eholder til oppsmling v drivstoff. Ev. drivstoffsøl må tørkes opp med en gng. Filler o.l. som er litt rukt til å tørke opp drivstoff, må kstes på forsvrlig måte. All overhling v drivstoffsystemet må foregå under god ventilsjon. Kontroller t det ikke er lekksje i systemet etter overhling. Drivstoffilter 1 Kontroller drivstoffilteret. Skift filteret hvis det er forurenset. VIKTIG: Påse t det ikke forekommer lekksje fr filterforindelsene ved å klemme på tilføringslæren til den er hrd, hvilket presser drivstoff inn i drivstoffilteret. Kontroll v drivstofftilføring Påse t det ikke er lekksjer, deformsjon, sprekker, osv. i drivstofføring eller tilføringslæren. Dersom noe v dette kn påvises, må drivstofføring eller tilføringslære skiftes. goh12 1 c ohl3g SKIFTE AV PROPELL Hvis propellkselen drs rundt mens motoren er i gir, kn motoren komme til å strte. Unngå denne utilsiktede strtingen v motoren, ved lltid å sette motoren i nøytrl og t tennpluggledningene v, når det joes med propellen. c d ohl7g SKIFTE AV PROPELL (FORTS.) 6 Smør propellkselen med et lg Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts Anti Corrosion Grese (rusteskytter) eller 2 4 C Mrine Luricnt with Teflon (2 tktsolje for åtmotorer med teflon). VIKTIG: Det nefles t hele propellkselen lltid smøres inn med Quicksilver Anti-Corrosion Grese (ntikorrosjonssmøring) ved foreskrevne vedlikeholdsintervller og hver gng propellen ts v. Dette forhindrer korrosjon som kn føre til t propellnvet ruster fst i kselen, spesielt ved kjøring i sltvnn. 7 Sett på fremre trykkskive (), propellen (), kre trykknv (c) og propellmutteren (d) på kselen. 8 Sett en trekloss mellom girkssen og propellen for å forhindre t den dreier rundt, og trekk til propellmutteren. Fest propellmutteren til kselen med låsesplinten (e). goh ohm20g SJEKKIG OG UTSKIFTIG AV TEPLUGG Unngå lvorlig personskde eller død på grunn v rnn eller eksplosjon som følge v en ødelgt tennplugghette (). En ødelgt tennplugghette kn vgi gnister. Gnister kn ntenne drivstoffdmp under motordekselet. Unngå å ruke skrpe gjenstnder eller metllverktøy, f.eks. tng, skrutrekker osv., til å fjerne tennplugghetten for å unngå t den lir ødelgt. 1 Fjern tennplugghetten () ved å vri litt på gummihetten og trekke den v. 2 Skru ut tennpluggene, kontroller og rengjør. Skift tennpluggen hvis elektroden er utslitt eller isolsjonen er sprø, sprukket, skdet, hr lemmer eller er dårlig. 3 Still tennplugg gpet. Se Spesifiksjoner under Generelle opplysninger. 4 Fjern eventuell skitt i holderen før tennpluggene skrus inn. Skru fst pluggene for hånd, og trekk ytterligere til en 1/4 omdreining eller til 27 -m. 1 T v tennpluggledningen for å forhindre t motoren strter. 2 Sett girspken i nøytrl. 3 Rett ut og fjern låsesplinten (). 4 Sett en trekloss mellom girkssen og propellen for å holde propellen fst, og skru v propellmutteren (). 5 Trekk propellen (c) rett v kselen. Hvis propellen hr kilt seg fst i kselen og ikke kommer løs, må propellen fjernes v en utorisert forhndler G30

19 goh goh18 ohg 5 6 VEDLIKEHOLD oho59g SMØREPUKTER Smør punkt 1 til og med 5 med Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts 2 4 C Mrine Luricnt with Teflon (2 tktsolje for åtmotorer med teflon) eller spesiloljen Specil Luricnt Styrefriksjon - Smør gjengene. 2 Svingrkett - Smør tilkoplingene. 3 Klemmeskruer for hekkfeste - Smør gjengene. Merk: Smøring v punkt 4 og 5 krever demontering v produktet. Disse punktene ør smøres minst én gng i året hos en godkjent forhndler. 4 Gummiøssing på styrekulthåndtk - Smøres innvendig. 5 Stoppehke for girhåndtk - Smør stoppehke. Smør punkt nr. 6 med lettolje 6 Tiltdreiepunkt. Smør punkt 7 med Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts Anti Corrosion Grese (rusteskytter) eller 2 4 C Mrine Luricnt with Teflon (2 tktsolje for åtmotorer med teflon). 7 Propellkselen - Se vsnittet Skifte v propell for veiledning om vtking og påsetting v propellen. Dekk hele propellkselen med smøring for å forhindre t propellnvet ruster fst til kselen. goh ohq1g SMØRIG AV GIRKASSE år det tilsettes eller skiftes girolje, kontroller om det er vnn i girkssen. Hvis vnn er tilstede, vil det snnsynligvis ligge på unnen, og renne ut før oljen, eller det vil h lndet seg med oljen, slik t den hr et melkektig utseende. I såfll, l forhndleren sjekke girkssen. Vnn i giroljen kn resultere i t lgrene slites mye rskere, og hvis det er kuldegrder, vil vnnet fryse og ødelegge girkssen. Undersøk også om det finnes metllprtikler i giroljen. Små mengder med metllfilspon eller fine metllprtikler etyr norml slitsje på giret. Hvis det derimot er store mengder metllfilspon eller store prtikler (iter), kn det tyde på stor slitsje på giret og ør li sjekket hos en utorisert forhndler. Tømming v girkssen 1 Sett motoren i vertikl stilling. 2 Sett drenneringspnnen under motoren. 3 Fjern påfyllings/dreneringspluggene () og ventilsjonspluggene (), og tpp ut giroljen. ohv16g Giroljekpsitet Giroljekpsiteten er c 195 ml. goh19 c 1-2 ome8g SKIFTE MOTOROLJE Motoroljekpsitet 450 ml Prosedyre for oljeskift 1 Sett utenordsmotoren i oppreist stilling (ikke tiltet). 2 Vri styringen på utenordsmotoren for å få dgng til dreneringspluggen (). Fjern dreneringspluggen, og drener motoroljen i en egnet eholder. Smør pkningen på dreneringspluggen med olje, og sett den i igjen. VIKTIG: Undersøk om oljen er kontminert. Olje som er kontminert med vnn, er melkefrget. Olje som er kontminert med drivstoff, lukter sterkt v drivstoff. Sjekk motoren hos en forhndler hvis oljen er kontminert. Oljepåfylling VIKTIG: Fyll ikke på for mye. Pss på t utenordsmotoren er i oppreist stilling (ikke tiltet) når oljen sjekkes. Fjern oljepåfyllingslokket, og fyll på 450 ml olje. Sett på oljepåfyllingslokket. L motoren gå på tomgng i fem minutter, og se etter om det lekker olje. Stopp motoren og sjekk oljenivået på peilestven. Fyll på olje hvis det er nødvendig. 1-5 ohw2g SMØRIG AV GIRKASSE (FORTS.) Kontroll v giroljenivå og påfylling v girolje 1 Sett motoren i vertikl stilling. 2 Fjern ventilsjonspluggen (). 3 Plsser smørenippelen () inn i påfyllingshullet og fyll i olje til den kommer til syne ved ventilsjonshullet (c). 4 Stopp påfylling v smøremiddel. Monter ventilsjonspluggen og pkningen () før du fjerner smørenippelen. 5 Fjern smørenippelen og sett tilke den rensede påfyllings/dreneringspluggen og pkningen (d). ohr1g UTEBORDSMOTOR SOM HAR VÆRT UDER VA En utenordsmotor som hr vært nedsenket i vnn, ør ts til service innen noen få timer hos en utorisert forhndler med én gng utenordsmotoren er ttt opp v vnnet. Denne umiddelre ehndlingen hos en serviceforhndler er nødvendig med én gng motoren utsettes for luft, for å minske fren for innvendig korrosjonsskde i motoren. d G30 17

20 oig MOTOROPPLAG oi1g FORBEREDELSER TIL MOTORLAGRIG Det viktigste å t hensyn til når motoren skl til lgring, er å eskytte den mot rustog frostskder som følge v vnn i motoren. Følgende fremgngsmåter for lgring ør følges hvis motoren ikke skl rukes på mer enn 2 måneder: Kjør ldri motoren, selv ikke re for en kort stund, uten t vnn sirkulerer gjennom vnninntkene i girkssen, for å unngå t vnnpumpen kjøres tørr og motoren overopphetes. oi11g Drivsoffsystemet VIKTIG: Bensin som inneholder lkohol (etnol eller metnol) kn under lgring dnne syre som kn skde drivstoffsystemet. Hvis ensinen som enyttes inneholder lkohol, nefles det å tppe ut så mye som mulig v den resterende lkoholholdige ensinen før motoren skl i opplg, åde fr tnk, ensinslnge og drivstoffsystem. Fyll drivstoffsystemet (tnk, slnger, ensinpumpe og forgsser) med ehndlet (stilisert) ensin for å unngå t ensinen skiller seg ved lgring. Fortsett som eskrevet nedenfor. 1. Bærr ensintnk - Hell pssende mengde Gsoline Stilizer (følg ruksnvisningen på flsken) i tnken. Beveg tnken litt frem og tilke så stilistoren lnder seg med ensinen. 2. Fstmontert ensintnk - Hell pssende mengde Gsoline Stilizer (følg ruksnvisningen på flsken) i en seprt eholder, og lnd med c. 1 liter ensin. Hell lndingen i tnken. 3. Plsser motoren i vnn eller kole til spyleutstyret for å få kjølevnnet til å sirkulere. Kjør motoren i 10 minutter slik t den stiliserte ensinen når frem til forgsseren. 4. Smør lle motorens smørepunkter som eskrevet i Vedlikeholdsoversikt. 5. Riper i lkken ør ehndles. Kontkt forhndleren ng. repreringslkk. 6. Spry Quicksilver eller Mercury Precision Luricnts Corrosion Gurd (rusteskytter) på utvendige metllflter (unnttt på noder for korrosjonskontroll). oid4g Beskyttelse v motorens indre deler 7. T ut tennpluggene og sprøyt litt motorolje inn i hver sylinder. 8. Roter svinghjulet mnuelt flere gnger for å fordele oljen i sylinderne. Sett tilke tennpluggene. 9. Skift motoroljen. oie1g Girksse 10. Skift girolje. (Se VEDLIKEHOLD). oif9g Plssering v utenordsmotoren for opplg 1 Utenordsmotoren skl re æres, trnsporteres og lgres i disse to stillingene. I disse stillingene renner ikke oljen ut v veivhuset.. Oppreist. Styrekultsiden ned 2 Utenordsmotoren skl ldri æres, lgres eller trnsporteres i disse stillingene. Olje som renner ut v veivhuset kn føre til skde på motoren. Hvis utenordsmotoren sitter på en åt og lgres i oppreist stilling når det er kuldegrder, kn gjenværende kjølevnn eller regnvnn, som kn h kommet inn gjennom propellens eksosrør og inn i girkssen, fryse til is og føre til skde på utenordsmotoren. org SERVICEASSISTASE FOR EIERE eor6g LOKAL REPARASJOSSERVICE Send lltid utenordsmotoren til nærmeste utoriserte forhndler dersom det skulle oppstå ehov for service. Dette er det eneste stedet som hr spesilopplærte meknikere, erfring, spesilverktøy og utstyr smt originldeler og tilehør til å utføre tilfredsstillende service hvis ehovet skulle melde seg. De kjenner motoren est. eor2g SERVICE BORTE FRA HJEMSTEDET Hvis ehovet for service skulle melde seg når du ikke oppholder deg i nærheten v din vnlige forhndler, slår du opp i yrkeslist i telefonktlogen for å finne nærmeste godkjente forhndler. Hvis du v en eller nnen grunn ikke kn få service, tr du kontkt med nærmeste Mercury Mrine (internsjonl) Mrine Power -servicevdeling. or7g FORESPØRSLER AGÅEDE DELER OG TILLEGGSUTSTYR Alle forespørsler ngående originle deler og ekstrutstyr skl rettes til nærmeste utoriserte forhndler. Forhndleren hr nødvendig informsjon for å estille deler og ekstrutstyr til sine kunder. Ved forespørsler om deler og tilehør krever forhndleren t du oppgir modell og serienummer for å kunne estille de riktige delene. eor4g SERVICE Din tilfredshet med utenordsmotoren er v største etydning for forhndleren og for oss. Hvis det skulle oppstå prolemer, eller hvis du hr eventuelle spørsmål eller lurer på noe ngående utenordsmotoren, t kontkt med forhndleren eller en godkjent forhndler. Gjør følgende hvis det kreves ytterligere ssistnse: 1 Snkk først med slgssjefen eller servicesjefen hos forhndleren. Hvis dette llerede er gjort, tr du kontkt med innehveren v forhndlerfirmet. 2 Hvis du hr eventuelle spørsmål, lurer på noe eller hr prolemer som ikke kn løses hos forhndleren, tr du kontkt med Mercury Mrine (Interntionl) Mrine Power -vdeling eller distriutørens servicevdeling for ssistnse. De vil snkke med forhndleren for å løse eventuelle prolemer. Servicevdelingen vil trenge følgende informsjon: vn og dresse Telefonnummer på dgtid Modell - og serienummer på utenordsmotoren vn og dresse til forhndleren Beskrivelse v prolemet Mercury Mrine -servicevdelinger er oppført på neste side G30

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469

Drivstofftanker (A.5.2.2) ISO 13591, ISO 8469 Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon

INNHOLD. Bruk. Garantiinformasjon Hvis serienummerplten til utenbordsmotoren hr CE merket nederst i venstre hjørne, gjelder følgende erklæring: Denne utenbordsmotoren som er produsert v Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA eller Mrine

Detaljer

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112

nor i 2012 Mercury Marine 90-8M0066063 112 nor i 2012 Mercury Mrine 90-8M0066063 112 ii nor Komponenter styrekulthåndtk Plssering v styrekulthåndtkskomponenter... 1 Betjening v dødmnnsbryter Dødmnnsbryter... 2 Justering v styrekulthåndtk Justeringer...

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om ord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 75/90/115/125 OptiMax 90-10208G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005

Velkommen om bord! Samsvarserklæring. 2006 Mercury Marine 2.5/3.5 firetakter 90-10251G60 1005 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 25/30 EFI 4-takter 90-10244G91 110 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de este påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i åtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 40 Jet firetakter 90-8M0055481 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2011 Mercury Marine 30/40 firetakter 90-8M0055442 111 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA,

Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54935-1939 USA, Velkommen om bord! Tilstrekkelig stell og vedlikehold er viktig for t Mercury-produktet skl oppnå topp effektivitet for mksiml ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlgte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMax og 80 Jet. Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Garanti Installering Håndbok 8M0102698 1214 nor 2015 Mercury Mrine 75/90/115/115 Pro XS/125 OptiMx og 80 Jet Påhengsmotor Bruk Vedlikehold Grnti Instllering Håndbok nor Smsvrserklæring Fritidsbåtdirektivet 94/25/EC som endret v direktiv

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 80 Jet OptiMax 90-10259G90 1209 ! Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-10299G91 310 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter

Samsvarserklæring påhengsmotor, vanlig totakter Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien

2015 Mercury Marine. Oppblåsbar båt 570/620 i M-serien. Oppblåsbar båt i M-serien 2015 Mercury Mrine Opplåsr åt 570/620 i M-serien Opplåsr åt i M-serien 8M0110033 515 nor nor Alle hos Mercury Mrine tkker deg for t du hr vlgt en opplåsr åt fr Mercury Mrine. Du hr gjort en klok investering

Detaljer

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok

2015 Mercury Marine. 75/80/90/100/115 EFI firetakter. Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Garanti Montering Håndbok 2015 Mercury Mrine 75/80/90/100/115 EFI firetkter Påhengsmotor Sjekkliste Vedlikehold Grnti Montering Håndbok 8M0107779 415 nor nor Smsvrserklæring for motorer som benyttes i fritidsbåter, ihht. Fritidsbåtdirektivet

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 135/150/175/150-175 Pro XS OptiMax 90-8M0058036 311 Tkk for t du hr vlgt å gå til innkjøp v en v de beste påhengsmotorene på mrkedet. Du hr gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert v Mercury Mrine, en v verdens ledende

Detaljer

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA

Motorprodusentens navn: Mercury Marine Adresse: W6250 W. Pioneer Road, P. O. Box 1939 By: Fond du Lac, WI Postnummer: 54936-1939 Land: USA MERK: Følgende gjelder kun CE-merkede produkter. Smsvrserklæring Mercury MerCruiser Denne hekkggregtet eller innenordsmotoren smsvrer når montert i henhold til Mercury MerCruisers instrukser med krvene

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning 1 6 d c e Bruksnvisning/ Brugsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkovervendt/Bgudvendt Høyde/højde 61-105 cm 4 5 11 12 Mks vekt/vægt 18 kg Alder 9m 4å UN regultion no. R129 i-size 8 9 13 14 15

Detaljer

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon

Utskifte av slange. Gjeldende modeller. Kundemeddelelse. Inventar hos forhandler. Reservedeler på lager. Inspeksjon Nr. 98-16g Utskifte v slnge Gjeldende modeller Kundemeddelelse Inventr hos forhndler Reservedeler på lger Inspeksjon 1999 Mercury/Mriner 6 til og med 25 Hk (2-tkt) serienummer 0G818363 til og med 0G829089

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Pinpoint GPS 90-8M0089316 1213 Smsvrserklæring FCC og IC PINPOINT FJERNKONTROLL, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene. Bruken er underlgt følgende to etingelser:

Detaljer

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK

300 VERADO FIRETAKTERSMOTOR VERADO CCT-TEKNOLOGI (CLOSED COMPARTMENT TECHNOLOGY) MONTERINGSVEILEDNING OG TILLEGG TIL EIERHÅNDBOK Merury Mriner Merury, Merury Mrine, MerCruiser, Merury MerCruiser, Merury Ring, Merury Preision Prts, Merury Propellers, Mriner, Quiksilver, Alph, Axius, Brvo One, Brvo Two, Brvo Three, K- Plnes, MerCthoe,

Detaljer

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213

Samsvarserklæring FCC og IC. EU-samsvarserklæring. Miljøsamsvarserklæring. Takk. 2014 Mercury Marine Xi5 trådløs utgave 90-8M0089302 1213 Smsvrserklæring FCC og IC Xi5 ASM-FT PEDAL, INC, WRLS FCC ID - MVU09291 Xi5 ASM-NØKKELRING, DORGEMOTOR FCC ID - MVU09305 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Denne enheten er i smsvr med del 15 v FCC-reglene.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2100 Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211

Takk. Garantimelding. 2011 Mercury Marine Ferskvann/saltvann 90-8M0060999 211 Tkk Tkk for t du vlgte MotorGuide, en v de este dorgemotorene på mrkedet. Mnge års erfring ligger til grunn for produksjonen v produkter v førsteklsses kvlitet. MotorGuide hr derfor fått et omdømme for

Detaljer

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM

ut maskinen, og kontroller komponentene Mikro-USB-kabel SD-minnekort Hurtigstartguide DVD-ROM Hurtigstrtguide DSmoile 820W Strt her DSmoile 820W DSmoile 920DW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glde for å h deg som kunde. Før du ruker mskinen, les denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten

Eneboerspillet. Håvard Johnsbråten Håvrd Johnsråten Eneoerspillet Når vi tenker på nvendelser i mtemtikken, ser vi gjerne for oss Pytgors læresetning eller ndre formler som vi kn ruke til å eregne lengder, reler, kostnder osv. Men mer strkte

Detaljer

Montering av Grand Star leddporter

Montering av Grand Star leddporter Montering v Grnd Str leddporter Slik holder du porten fin i mnge år Før du strter å mle, gi porten ett til to strøk Visir eller tilsvrende grunning. Bruk nerkjent, god husmling. To til tre strøk er å nefle.

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

9 Potenser. Logaritmer

9 Potenser. Logaritmer 9 Potenser. Logritmer Foret utregingene nedenfor: 5 5 c 6 7 d e 5 f g h i Regn ut og gjør svrene så enkle som mulige: c y y d e f g h i j y y + y + y + + y Prisen på en motorsg vr kr 56 i 99. Vi regner

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD INSTRUKSJONSBOK INSTALLASJON BRUK VEDLIKEHOLD MODELLER: Ferskvnn, sltvnn, Tour og Tour ES Denne elektriske utenordsmotoren v merket MotorGuide, som er stt smmen v deler produsert i USA og ndre lnd, v MotorGuide,

Detaljer

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten

Original bruksanvisning 11/2010. Tas vare på for fremtidige behov. Doka smådelstainer. Art.-Nr. 583010000. Forskalingseksperten 11/2010 Originl ruksnvisning 999281418 no Ts vre på for fremtidige ehov ok smådelstiner rt.-nr. 583010000 Forsklingseksperten Originl ruksnvisning ok smådelstiner Produkteskrivelse Produkteskrivelse ok

Detaljer

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5" 318 mm

Vertikalt justeringsomfang: 20 (508 mm) Helling: ± 15 visningsvinkel Basert på en 10 høy x 1/2 dyp bærbar datamaskin. 12.5 318 mm Egenskper - SV-9007 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Lgringsplss for ett () litium-ion-tteri Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems

Detaljer

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B

INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskadebeskyttelse Thermo Guard GOLD størrelse 11 32, versjon B INSTALLASJON VANNBATTERI TBLA med frostskdebeskyttelse GOLD størrelse 11 32, versjon B MONTERING 1. Knltilkopling skl skje på følgende måte: ) TBLA 000 031 og 000-040 Vnnbtteriet er tilpsset direkte montering

Detaljer

KLIMAANLEGG (DELT TYPE)

KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL BRUKERHÅNDBOK KLIMAANLEGG (DELT TYPE) For generell, privt bruk NO Innendørsenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Detaljer

24" 610 mm. 18" 457 mm. 22.3" 566 mm 28" 711 mm 38" 965 mm

24 610 mm. 18 457 mm. 22.3 566 mm 28 711 mm 38 965 mm Egenskper - SV-9075 Hevemeknisme LCD-hengsel 5 heving 4 Areidsflte 5 Låsr skuff Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte 7 Høyre/venstre musskuff og -holder 8 Kelorgnisering 9 Løfterems for hevemeknisme 0

Detaljer

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Brukerhåndok for Windows Feilsøking for instllering En sjekkliste for å finne løsninger på vnlige instlleringsprolemer. Skriveroversikt Lære om skriverdelene og skriverprogrmvren.

Detaljer

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang

Spesifikasjoner for trallen. 888-SV-21MN-00 rev C. Bevegelsesomfang Egenskper - SV-9008 Hevemeknisme Rom for ærr dtmskin 3 Areidsflte 4 Skuff med elektronisk utolås 5 Vippr tstturskuff og håndleddsstøtte Høyre/venstre musskuff og -holder 7 Kelorgnisering 8 Løfterems for

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Refernseguide for instlltør Dikin Altherm vrmepumpe med grunnvrme Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhetshensyn

Detaljer

3.7 Pythagoras på mange måter

3.7 Pythagoras på mange måter Oppgve 3.18 Vis t det er mulig å multiplisere og dividere linjestykker som vist i figur 3.. Bruk formlikhet. 3.7 Pythgors på mnge måter Grekeren Pythgors le født på Smos 569 og døde. år 500 f. Kr. Setningen

Detaljer

Direktiv om maskinsikkerhet

Direktiv om maskinsikkerhet Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon

EuroADAD. European Adolescent Assessment Dialogue norsk testversjon EuroADAD Europen Adolesent Assessment Dilogue norsk testversjon Al S. Friedmn, Arlene Terrs & Dvid Öerg 2001 Versjon 1.0 Norsk oversettelse og tilrettelegging 2003 ved Astrid Brndserg-Dhl, Grethe Luritzen

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark

ut maskinen og kontroller komponentene Strømledning Bæreark/ Plastkortbæreark Hurtigstrtguide ADS-2100e / ADS-2600We Strt her ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss,

Detaljer

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b)

1 Algebra. 1 Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig: a) 2(a + 3) (3 + 3a) b) 2(1 a) + a(2 + a) c) 1 + 2(1 3a) + 5a d) 4a 3ab 2(a 5b) + 3(ab 2b) Alger Skriv disse uttrykkene så enkelt som mulig c 5 d 5 Multipliser ut og gjør svrene så enkle som mulige c c c c d e f g h 5 i Regn ut 5 Regn ut og vis frmgngsmåten 5 c Regn ut og vis frmgngsmåten 5

Detaljer

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 !

Takk. EPA-forskrifter om utslipp. Garantimelding. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 4/5/6 firetakter 90-10211G91 110 ! Takk for at du har valgt å gå til innkjøp av en av de beste påhengsmotorene på markedet. Du har gjort en klok investering i båtlivets fornøyelser. Påhengsmotoren er produsert av Mercury Marine, en av verdens

Detaljer

Referanseguide for installatør

Referanseguide for installatør Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Refernseguide for instlltør Dikin Altherm Lvtempertursplitt Norsk Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6

Servotrimmestempel/stagutskifte delenr. 43397A6 Gjeldende modeller Nr. 98-1g MERCURY/MARINER 1998 135-250 HK Serienummer 0G653854 til og med 0G681265 Trimmestempelet/stagenheten på babord side kan være feil maskinert på noen av motorene som er listed.

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her ADS-2600W Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt frlig

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J650DW MFC-J870DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor

2015 Mercury Marine VesselView 7 8M0102727 1214 nor 2015 Mercury Mrine VesselView 7 8M0102727 1214 nor INNHOLD Del 1 - Komme i gng VesselView 7 Oversikt... 2 Betjeningsorgner forn...2 Bruk v etjeningsorgner forn... 2 Bkpnel... 3 VesselView 7 displyet plssering

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-J40DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EC; std. EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury-produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT

Profilrapport. Ella Explorer. 2 desember 2008 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer 2 desemer 2 KONFIDENSIELT Profilrpport Ell Explorer Introduksjon 2 desemer 2 Introduksjon Denne rpporten skl kun enyttes som et ledd i en fglig og profesjonell vurdering. Utsgnene

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås. Hurtigstrtguie Strt her DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Les Sikkerhet og juriisk informsjon-heftet før u setter opp mskinen in. Les eretter enne Hurtigstrtguien for korrekt oppsett og instllsjon.

Detaljer

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1

Kvalitetssikring av elektronisk pasientjournal - Skjema 1 70778 EPJ Kvlitetssikring Skjem v. Hllvrd Lærum (tlf. 79886) Kvlitetssikring v elektronisk psientjournl - Skjem I dette spørreskjemet ønsker vi å få vite noe om din prktiske ruk v og ditt syn på elektronisk

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for korrekt oppsett og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-490CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese denne hurtigstrtguiden for korrekt oppsett og instllering. ADVARSEL Advrsel-symolet forteller deg hvilke forholdsregler du ør t for

Detaljer

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE

BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE. Kjølemodell Varmepumpe P/N9319356013-02 TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE BRUKSANVISNING VEGGMONTERT TYPE Kjølemodell Vrmepumpe TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN TIL OPPSLAG SENERE P/N9960-0 KLIMAANLEGG Veggmontert modell BRUKERVEILEDNING Innhold Sikkerhetsforholdsregler...No-

Detaljer

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka

1T kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgavene i læreboka 1T kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i læreok Oppgve 3.1 Origo er skjæringspunktet mellom førsteksen og ndreksen. Koordintene til origo er ltså (0, 0). Førstekoordinten til punktet A er 15, og

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide

ut maskinen og kontroller komponentene Belteenhet (forhåndsinstallert) CD-ROM Strømledning Produktsikkerhetsguide Hurtigstrtguide Strt her HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Tkk for t du vlgte Brother. Din støtte er viktig for oss og vi setter pris på t du kjøper fr oss. Ditt Brother-produkt er konstruert

Detaljer

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Bruksnvisning Oppbevres i bilen! S 00 / S 00 P / S 00 Innholdsfortegnelse Symboler som finner nvendelse... Sikkerhetsmerknder... Viktig bruksinformsjon... Bruksområder... Bruksnvisning

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader

Garanti begrenset garanti viktig ansvarsfraskrivelse for skader N Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia, er i henhold til alle krav i følgende direktiver

Detaljer

2 Symboler i matematikken

2 Symboler i matematikken 2 Symoler i mtemtikken 2.1 Symoler som står for tll og størrelser Nvn i geometri Nvn i mtemtikken enyttes på lignende måte som nvn på yer og personer, de refererer eller representerer et tll eller en størrelse,

Detaljer

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013

Tall i arbeid Påbygging terminprøve våren 2013 Tll i rei Påygging terminprøve våren 2013 DEL 1 Uten hjelpemiler Hjelpemiler: vnlige skrivesker, psser, linjl me entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Skriv tllene på stnrform. 1 0,000 00015 2 19,6 millirer

Detaljer

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert)

ut maskinen og kontroller komponentene og juridisk informasjon Trommelenhet og toner kassett (forhånds-installert) Hurtigstrtguide Strt her HL-2135W / (kun EU) HL-2270DW Før denne mskinen rukes for første gng, les denne hurtigstrtguiden for å sette opp og instllere mskinen din. For å se hurtigstrtguiden på ndre språk,

Detaljer

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter:

Dersom motoren kun er merket med et CE merke, gjelder følgende tekst fra direktiv for lystbåter: Velkommen om bord! Tilstrekkelig tilsyn og vedlikehold er viktig for at Mercury produktet skal oppnå topp effektivitet for maksimal ytelse og drivstofføkonomi. Det vedlagte eierregistreringskortet er nøkkelen

Detaljer

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka

S1 kapittel 6 Derivasjon Løsninger til oppgavene i boka S kpittel 6 Derivsjon Løsninger til oppgvene i ok 6. c y x y x = = = = y x 4 5 9 4 y 5 6 x 4 = = = = y x y x = = = = 7 ( 5) 6 ( ) 8 6. f( x ) f( x ) 5 7 x x ( ) 4 = = = = 6. T( x) = 0,x +,0 T T = + = (0)

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. MAT1001 Matematikk 1P-Y HØSTEN 2011. Privatister. Yrkesfag. Alle yrkesfaglige utdanningsprogrammer OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmrk fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordlnd fylkeskommune Nord-Trøndelg fylkeskommune Sør-Trøndelg fylkeskommune Møre og Romsdl fylke Skriftlig eksmen MAT1001 Mtemtikk

Detaljer

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering.

Før du kan bruke maskinen, bør du lese hurtigstartguiden for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Før du kn ruke mskinen, ør du lese hurtigstrtguiden for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG Advrsel-symolet forteller deg hvilke

Detaljer

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2

Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 2 Årsprøve 2014 10. trinn Del 2 Informsjon for del 2 Prøvetid: Hjelpemidler på del 2: Vedlegg: Andre opplysninger: Fremgngsmåte og forklring: Veiledning om vurderingen: 5 timer totlt Del 2 skl du levere

Detaljer

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014

Terminprøve Matematikk Påbygging høsten 2014 Terminprøve høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk Påygging høsten 2014 DEL 1 Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler Oppgve 1 Regn ut 3 3 3 4 1 3 3 2

Detaljer

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne

Integralregning. Mål. for opplæringen er at eleven skal kunne 8 Integrlregning Mål for opplæringen er t eleven skl kunne gjøre rede for definisjonen v estemt integrl som grense for en sum og uestemt integrl som ntiderivert eregne integrler v de sentrle funksjonene

Detaljer

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen

Arbeidsinnvandring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for byggenæringen Areidsinnvndring etter EU-utvidelsen - konsekvenser for yggenæringen Norsk Ståldg 4 Advokt Kirsti Stoklnd 1 Tem BNL undersøkelse om ruk v utenlndsk reidskrft Kort om regelverket Den seriøse yggenæringen

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det!

AVFALLSHÅNDTERING. Moderne løsninger for håndtering av alle typer avfall fra husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! AVFALLSHÅNDTERING Moderne løsninger for håndtering v lle typer vfll fr husholdninger, næringslivet og offentlig sektor. vi ordner det! 1 Alle typer vfll fr lle typer virksomheter vi ordner det! Fotogrf

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J4510DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL indikerer

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J440DW MFC-J460DW Les Produktsikkerhetsguide før du koler til mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005

SENSORVEILEDNING ECON 1410; VÅREN 2005 SENSORVEILEDNING ECON 40; VÅREN 2005 Oppgve er midt i pensum, og urde kunne esvres v dem som hr lest og fulgt seminrer. Her kommer en fyldig gjennomgng v det jeg hr ttt opp. ) Her ør kndidten gjøre rede

Detaljer

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn

Kriterium for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn AG Pln og Arkitektur AS Oppdrgsgiverr: EWOS AS Side 1 v 6 Kriterium for vurdering v vesentlige virkninger for miljø og smfunn Skjemet nedenfor er reltert til Forskrift om konsekvensutgrdninger etter pln-

Detaljer

DELPRØVE 2 (35 poeng)

DELPRØVE 2 (35 poeng) DELPRØVE 2 (35 poeng) På denne delprøven er lle hjelpemidler tilltt. Alle oppgvene i del 2 skl føres på eget rk. Før svrene oversiktlig, slik t det går tydelig frm hvordn du hr løst oppgvene. Bruk penn.

Detaljer

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning

LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG. Computerstyrt symaskin. Bruksanvisning LÆR Å KJENNE DIN SYMASKIN GRUNNLEGGENDE SYING SØMTYPER TILLEGG Computerstyrt symskin Bruksnvisning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Følg lltid de grunnleggende sikkerhedsregler når du ruker mskinen, herunder

Detaljer

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguide Strt her MFC-J450DW MFC-J470DW Les Produktsikkerhetsguide før du konfigurerer mskinen. Les deretter Hurtigstrtguide for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG VIKTIG ADVARSEL

Detaljer

Montering av Grandal vippeporter

Montering av Grandal vippeporter Montering v Grndl vippeporter Gjelder for lle Viking og Viking ekstr vippeportbeslg Bildet viser ferdig montert vippeport med slglister v stål. Nødvendig verktøy Hmmer, vter, bufil, kubein, tommestokk,

Detaljer

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering.

Les hefte om sikkerhet og juridisk informasjon før du kobler til maskinen. Les deretter Hurtigstartguide for korrekt konfigurering og installering. Hurtigstrtguie Strt her MFC-J6510DW MFC-J6710DW Les hefte om sikkerhet og juriisk informsjon før u koler til mskinen. Les eretter Hurtigstrtguie for korrekt konfigurering og instllering. ADVARSEL FORSIKTIG

Detaljer

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97

Bruksanvisning Product Code (Produktkode) 885-V95/V97 Dtstyrt roderi- og symskin Bruksnvisning Produt Code (Produktkode) 885-V95/V97 SLIK KOMMER DU I GANG FØR DU BEGYNNER Å SY BRUKSSTING BRODERING VEDLEGG Besøk oss på http://solutions.rother.om der du kn

Detaljer

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899

2 1999, Mercury Marine 175XR 90-10157G00 899 175XR 1999, Mercury Marine 90-10157G00 899 2 Denne utenbordsmotoren som er produsert av Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin USA eller Marine Power Europe Inc. Park Industriel, de Petit Rechain, Belgia,

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

1P kapittel 3 Funksjoner

1P kapittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 1P kpittel 3 Funksjoner Løsninger til oppgvene i ok 3.1 Origo hr koordintene (0, 0). Vi finner koordintene til punktene ved å lese v punktets verdi på x-ksen og y-ksen. A =

Detaljer

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT

Detaljer

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar.

VIKTIG! Mottak, utpakking, installasjon og bruk av Imma Waterline kar. VIKTIG! Mottk, utpkking, instllsjon og bruk v Imm Wterline kr. 009 Versjon Kjære kunde! Vi hr gjort vårt ytterste for t du skl oppnå optiml nytelse og glede med ditt Imm Wterline msssjekr, som teknisk

Detaljer

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG

Brukerhåndbok. Les før bruk. Les når du trenger utfyllende informasjon. Datastyrt symaskin KOMME I GANG GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM TILLEGG Brukerhåndok Dtstyrt symskin KOMME I GANG Les før ruk. GRUNNLEGGENDE SYFUNKSJONER NYTTESØM Les når du trenger utfyllende informsjon. TILLEGG Viktige sikkerhetsinstrukser Les disse sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine

Brugsanvisning. Datastyrt symaskin Bruksanvisning. Computerstyret symaskine Dtstyrt symskin Bruksnvisning Computerstyret symskine Brugsnvisning Product Code (Produktkode):/ Produktkode (Product Code): 885-V60/V61/V62/V63/V64/V65 BLI KJENT MED SYMASKINEN Dtstyrt symskin Bruksnvisning

Detaljer

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER

Microsoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER Mirosoft PowerPoint MER ENN KULEPUNKTER INNHOLDSFORTEGNELSE: Opprette en ny presentsjon: «Ml» vs. «tomt skll» Bilder: Sette inn ilder fr Google ildesøk. Bilder: Sette inn llerede lgrede ilder. Bilder:

Detaljer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer

1 Geometri KATEGORI 1. 1.1 Vinkelsummen i mangekanter. 1.2 Vinkler i formlike figurer Oppgver 1 Geometri KTGORI 1 1.1 Vinkelsummen i mngeknter Oppgve 1.110 ) I en treknt er to v vinklene 65 og 5. Finn den tredje vinkelen. b) I en firknt er tre v vinklene 0, 50 og 150. Finn den fjerde vinkelen.

Detaljer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer

Oppgave N2.1. Kontantstrømmer 1 Orientering: Oppgvenummereringen leses slik: N står for nettsiden, første siffer står for kpittelnummer og ndre for oppgvenummer. Oppgve N2.1. Kontntstrømmer En edrift vurderer å investere 38 millioner

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer