Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus"

Transkript

1 Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006

2 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET FORMÅLET MED ORIENTERINGEN KONKLUSJON FASE 1 FORPROSJEKTERING AV GIMSE UNGDOMSSKOLE NYE K-SAKER SOM OMHANDLER UTBYGGINGA AV GIMSE UNGDOMSSKOLE PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER PROBLEMSTILLING VURDERINGSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING HØRING FUNN OG VURDERINGER HVORDAN ER FREMDRIFT, RAPPORTERING OG ANSKAFFELSE AV INVENTAR GJENNOMFØRT I PERIODEN? HVORDAN BLE DEN ØKONOMISKE STATUS FOR GIMSE UNGDOMSSKOLE? HØRING KONKLUSJON ANBEFALING Orkanger, 31. januar 2006 Inge Storås /s/ Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 10

3 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for prosjektet Nybygg/rehabilitering av Gimse ungdomsskole er en betydelig investering for kommunen. En planlagt investering på 55 millioner gjør at både kontrollutvalget og revisjonen løpende bør evaluere/overvåke utbyggingen. Kontrollutvalget vedtok oppstart av prosjektet i møtet den sak 12/ Formålet med orienteringen Formålet er å gi kontrollutvalget innsikt i om byggeprosjektet Gimse ungdomsskole gjennomføres i samsvar med kommunestyrets forutsetninger og gjeldende bestemmelser, slik at kontrollutvalget gis mulighet til å bidra til at byggingen gjennomføres i samsvar med disse. Denne orienteringen omfatter gjennomføring/oppfølging av ungdomsskolen. Dette er andre orientering om prosjektet. Kontrollutvalget skal i samarbeid med revisjonen foreta systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater samt vurdere at forvaltningen er i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, jf. forskrift om kontrollutvalg. 1.3 Konklusjon fase 1 forprosjektering av Gimse ungdomsskole Tidligere er det avgitt en orientering til kontrollutvalget: Kontrollutvalget Kommunestyret Fase 1: Forprosjekteringen av Gimse ungdomsskole 25/04 81/04 Kommunen har gitt høringsuttalelse på funn i rapporten forprosjektering av Gimse ungdomsskole den Konklusjon i fase 1 forprosjekteringen av Gimse ungdomsskole var: Kommunestyret har vedtatt bakgrunn, oppstart, byggestart og totalramme for utbygginga. Saksgangen er normal og tilsvarer saksgangen for andre byggeprosjekter. Kommunen har en tilfredsstillende organisering av utbygginga. Det er beskrevne kostnadsoverslag for vedtakene i byggesaken. Det er vedtatt en tilfredsstillende finansiering av totalrammen i bevilgningsvedtakene. Kommunen har tilfredsstillende beskrevne rutiner for investeringsprosjektet. Rapporten påpeker følgende forbedringspotensialer: Det mangler et detaljert kostnadsoverslag for totalrammen. Dette hadde gitt politikerne en bedre oversikt over status i prosjektet og enkel oversikt over hva som forårsaker endringer ved nye vedtak. Kostnadsoverslaget sikrer at kommunen har dokumenterte kostnader for vedtatte ramme. Kostnadsoverslagene for byggesaken har mangler. De består i: Det er differanse mellom vedtatt ramme i kommunestyret og fremlagt kostnadsoverslag i K-sak 82/02 og F-sak 94/03. De detaljerte kostnadsoverslagene er ikke beskrevet i saksfremleggene i K-sak 082/02, 51/03, 18/04 og F-sak 094/03. Prosjektleder har ikke fått beskjed om budsjettendringer i byggesaken. Budsjetterte kostnader for posten reserve - sikkerhet i forprosjektet virker høy i forhold til tilsvarende byggeprosjekter. Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 10

4 Kommunen har mangler i rutiner for dokumentasjon, arkivering og informasjon til engasjerte parter. Anskaffelsesprosessen for investeringsprosjektet har mangler. Manglene omhandler: - Det er ikke hjemmel i anskaffelsesforskriften 11-2 for kommunens direkte anskaffelse av prosjekteringsleder og arkitekt. - Kommunens bruk av anskaffelsesprotokoll NS 3400 for prosjektleder og prosjekteringsteam har mangler og er ikke i henhold til loven. - Kommunen mangler anskaffelsesprotokoll for delentreprisene. Kontrollutvalgets vedtak i sak 25/04 Kontrollutvalget tar rapporten Orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt fase 1 forprosjektering Gimse ungdomsskole til etterretning. Rapporten oversendes kommunestyret til orientering, og eventuell behandling. Kommunestyrets vedtak i sak 81/04 Kommunestyret tar rapporten Orientering til kontrollutvalget oppfølging byggeprosjekt fase 1 Forprosjektering Gimse ungdomsskole til etterretning. Kommunestyret merker seg konklusjonen i revisjonens rapport. Konklusjon i denne rapporten fase 2 som omhandler fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole er beskrevet på side Nye K-saker som omhandler utbygginga av Gimse ungdomsskole K-sak 70/04 Gimse ungdomsskole tilleggsareal låneopptak I forbindelse med erverv av tilleggsareal for Gimse ungdomsskole, bevilges kr for dekning av sluttoppgjør som følge av vedtatt skjønn. Bevilgningen finansieres med opptak av lån. K-sak 14/05 - Regnskap og årsmelding 2004 Kommunestyret vedtar at underskuddet ved utvidelsen av Lundamo ungdomsskole som pr utgjør kr , dekkes ved å overføre tilsvarende beløp fra bevilgning til utvidelse/rehabilitering av Gimse ungdomsskole. K-sak 83/05 Sluttregnskap for div. investeringsprosjekter Sluttregnskapet viser at prosjektet er utgiftsført med 58,4 mill. Prosjektet har en bevilget ramme på 55,3 mill. Merforbruket på 3,1 mill finansieres ved mindreforbruk i andre prosjekter. Årsakene til merforbruket beskrives som: flytting av midler til utbygging av Lundamo ungdomsskole, oppgradering av vannledning i forbindelse med brannvannsdekning samt flere hydranter enn forutsatt, avvik i masseoppgjør, gulvproblematikk, problematiske føringsveier for tekniske anlegg samt ekstrakostnader i med gravemaskinleie ved arkeologiske utgravinger. 2. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER I prosjektet er det to problemstillinger. Funn blir vurdert mot vurderingskriterier for hver problemstilling. Vurderingskriterier skal angi en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. Kilder for vurderingskriterier kan være lover og forskrifter, kommunens egne vedtak og retningslinjer, faglitteratur, standarder fra andre kommuner og beste praksis. Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 10

5 2.1 Problemstilling 1. Hvordan er fremdrift, rapportering og anskaffelse av inventar gjennomført i perioden? 2. Hvordan er økonomisk status? 2.2 Vurderingskriterier I prosjektet har vi vurdert funnene i delproblemstillingene mot følgende kriterier: Kommuneloven K-sak 83/05 Sluttregnskap, K-sak 14/05 Regnskap og Årsmelding 2004, K-sak 70/04 Tilleggsarealer, K-sak 18/04 budsjettjustering, F-sak 94/03 budsjettjustering, K- sak 60/03 tilleggsarealer, F-sak 02/03 valg av entrepriseform, K-sak 82/02 - forprosjekt, K-sak 77/02 budsjett 2003 handlingsprogram , K-sak 74/02 - orientering om status, K-sak 20/02 forprosjekt, K-sak 86/01 - budsjett 2002 og økonomiplan , F-sak 34/01 Skisse for ombygging, 21/02 skolebruksplan for nedre Melhus, Økonomireglement K-sak 58/03 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Dokumenter som omhandler utbyggingen av Gimse ungdomsskole. 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Denne rapporten bygger på orienteringen til KU i oktober Vi har foretatt dokumentanalyse av politiske vedtak og tilhørende dokument med vekt på referater fra byggemøter og dokumentasjon av endringer som medfører kostnader ut over kontrakter i utbygginga. Vi har i utarbeidelsen av prosjektet hatt samtaler med bygg og eiendomsavdelinga. 3.2 Gjennomføring Rapporten er utarbeidet av Revisjon Midt-Norge. Forvaltningsrevisor Arve Gausen har vært ansvarlig. 3.3 Høring En foreløpig rapport er sendt til rådmannen den for høringsuttalelse. Rådmannens høringsbrev er nærmere kommentert i kapitel 4.3 i rapporten. 4. FUNN OG VURDERINGER 4.1 Hvordan er fremdrift, rapportering og anskaffelse av inventar gjennomført i perioden? Framdrift Skolelokalene Gimse ungdomsskole er tatt i bruk høsten 2004, og er i henhold til prosjektets framdriftsplan. I perioden frem til er uteareal blitt ferdigstilt. Rapporteringsrutiner Rapporteringsrutinene for utbygginga er beskrevet i prosjektadministrativ bok kapitel 6.1. Det gjennomføres byggemøter hver 14. dag hvor byggeherre, rådgivere og entreprenører er samlet. I rapporteringen skal det fokuseres på framdrift, økonomi og kvalitet i prosjektet. Dette har i følge kommunens prosjektleder fungert bra i byggeperioden. Funn Fra til er det utarbeidet 6 statusrapporter fra byggeleder - OPAS AS som beskriver organisasjon og administrasjon, framdrift, kvalitet, HMS og økonomi i prosjektet. Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 10

6 Vurdering/oppsummering Prosjektets statusrapporter frem til er i henholdt til god praksis. Revisor savner statusrapporter i perioden fra til Dette hadde sikret kommunen bedre oversikt over kostnadene som til enhver tid har påløpt fram til ferdigstillelse av bygget. Dette er nærmere vurdert i kapitel 4.2. Anbud inventar og utstyr Innkjøp av inventar foretas av rektor ved Gimse skole, jf. budsjettramme. Rektor har gjennomført innkjøp innenfor innkjøpsavtalens rammer. Det er i tillegg kjøpt inventar fra leverandører som ikke er tilknyttet innkjøpsavtalen. For disse innkjøpene er kommunens forklaringer funnet i orden. Det er budsjettert med kr 3,1 millioner for kjøp av supplerende inventar i prosjektet post 910. Regnskapet viser den at det er kjøpt inventar for 2,2 mill. 4.2 Hvordan ble den økonomiske status for Gimse ungdomsskole? Funn: Tabell 1 viser kommunens endringer i bevilget totalramme for utbygginga siden oppstartsvedtaket for utbygginga. K-saker Budsjetterte midler for prosjektet K-sak 86/01 Forprosjekt 48,2 mill K-sak 77/02 Budsjett og handlingsprogram 57,8 mill K-sak 51/03 Budsjettkontroll 59 mill F-sak 94/03 Budsjettjustering 55 mill K-sak 18/04 Budsjettjustering 56,24 mill K-sak 70/04 Tilleggsareal 57,29 mill K-sak 14/05 Regnskap og Årsmelding 55,366 mill Vi ser at budsjetterte midler er vedtatt endret 6 ganger i prosjektet siden oppstartsvedtaket. Budsjetterte midler i prosjektet er endret fra 48,2 mill i oppstartsvedtaket til 55,366 mill i K- sak 14/05. Tabell 2 økonomisk status for utbygginga etter fase 1 K-sak 18/04 Arkeologiske funn Økonomisk Oversikt fra OPAK AS K-sak 70/04 Tilleggsareal K-sak 14/05 Flyttet 1,9 mill til Lundamo Ungdomsskole Prosjektregnskap Entreprisekostnader ??? Generelle kostnader ??? Spesielle kostnader ??? Sum ?? Sikkerhetsmargin ?? Vedtatt ramme for utbygginga Overføring til Lundamo ungdomsskole Merforbruk i prosjektregnskapet Merforbruk i prosjektet: Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 10

7 Prosjektregnskapet viser at prosjektet har et merforbruk på 3,1 mill. I K-sak 83/05 som behandler sluttregnskapet for prosjektet, ble merforbruket på 3,1 mill finansiert med mindreforbruk i andre investeringsprosjekter. Årsaken til merforbruket beskrives i saken som: flytting av midler til utbygging av Lundamo ungdomsskole, oppgradering av vannledning i forbindelse med brannvannsdekning samt flere hydranter enn forutsatt, avvik i masseoppgjør, gulvproblematikk, problematiske føringsveier for tekniske anlegg samt ekstrakostnader med gravemaskinleie ved arkeologiske utgravinger. Rapportering og manglende oversikt over avvik på opprinnelig budsjett: Revisor mangler oversikt over økningen i entreprisekostnader, generelle kostnader og spesielle kostnader for utbygginga i perioden Rapporteringen hadde vist hvor avvikene var påløpt. Det var OPAK AS som gjennomførte statusrapporteringen frem til Bygge- og eiendomsavdelinga overtok ansvaret for rapporteringa fra Dette ble begrunnet med at kommunen sparte ressurser og i hovedsak var bygging av skolen fullført. Det gjensto ferdigstillelse av utenomhus anlegg frem til Tabell 3 viser flytting av budsjettertemidler siden oppstartsvedtaket for utbygging av Gimse ungdomsskole i K-sak 082/02 til utbygging av Lundamo ungdomsskole. F-sak 094/03 Budsjettjustering K-sak 14/05 KS vedtar å øke investeringsrammen for ombygging/rehabilitering av Lundamo skole fra 21,5 mill til 25,5 mill. Økningen finansieres ved å redusere Gimse fra 59 mill til 55 mill. KS vedtar at underskuddet ved utvidelsen ved Lundamo ungdomskole kr 1,924 mill dekkes ved at det overføres tilsvarende beløp fra bevilgning og rehabilitering av Gimse ungdomsskole Etter siste endring i K-sak 14/05 har utbygging/rehabilitering av Gimse ungdomsskole en bevilget totalramme for på kr 55,3 mill. Det er flyttet totalt 5,924 mill fra utbygging og rehabilitering av Gimse ungdomsskole til utbygging/rehabilitering av Lundamo ungdomsskole. Vurdering Merforbruk i prosjektet Sluttregnskapet den viser at prosjektet har et merforbruk på 3,1 mill. Merforbruket er finansiert ved behandling av sluttregnskapet i K-sak 83/05. Kommunen har finansiert merforbruket etter at bygging er utført. Kommunen må være klar over at denne praksisen har mangler i forhold til kommunens vedtatte økonomireglement som sier: Kapitel Utvidelse av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen overskrides.administrasjonssjefen kan stoppe investeringen om nødvendig inntil politisk behandling er sluttført. I denne saken er finansiering vedtatt i ettertid, noe som ikke er ikke i samsvar med økonomireglementet. I nye saker som omhandler finansiering av merforbruk kommunen vedta finansiering av merforbruket før bygging gjennomføres. Rapportering Rapportering frem til er gjennomført tilfredsstillende. Det var OPAK AS som hadde ansvaret for rapporteringa frem til da og oversendte siste statusrapport nr. 6 den Revisor savner statusrapporter fra kommunen i perioden fra til Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 10

8 Det er viktig at økonomiske statusrapporter gjennomføres for hele byggeperioden. Den avsluttende rapporteringen ville ha gitt oversikt over avvik i forhold til budsjett i siste del av utbygginga. Kommunen overtok selv ansvaret for rapportering for utbygginga fra OPAK AS den Dette ble begrunnet med at kommunen sparte penger i siste del av utbygginga ved å gjøre jobben selv. Etter at kommunen overtok dette ansvaret, manglet de et helhetlig rapporteringsverktøy for å utføre denne jobben og som tilsvarer OPAK AS sitt rapporteringsverktøy. Dette gjør at rapporteringa har mangler i siste del av utbygginga. Kommunens rapporteringsverktøy i prosjektet ivaretar det som er utgiftsført i prosjektregnskapet samt en oversikt over det som er budsjettert totalt i prosjektet. Et helhetlig rapporteringsverktøy for investeringsprosjekt bør inneholde: Utgifter i prosjektregnskapet De ugifter som forventes til ferdigstillelse av bygget ved at endringsmeldinger legges inn i rapporteringen Avvik på budsjett Rapportering i samsvar med Norsk Standard Et helhetlig rapporteringsverktøy ville gitt kommunen en oversikt over forventet utgift ved ferdigstillelse av bygget. Rapporteringen hadde sikret at kommunen fikk på plass finansiering fra kommunestyret før utbygging gjennomføres, noe som ivaretar regler i kommunens økonomireglement. Økonomireglementets krav til kommunens rapportering for investeringsprosjekt beskriver: Kapitel Det skal påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen samt at byggeregnskapet til enhver tid gir full oversikt. Revisor mener at kommunens rapporteringsverktøy i siste del av utbygginga ikke gir full oversikt, noe som medfører at utbygginga får et merforbruk som finansieres i ettertid. OPAK AS sin rapportering frem til er i henhold til krav i økonomireglementet. Kommunens rapportering fra til har mangler i henhold til økonomireglementets krav til rapportering. Flytting av budsjetterte midler mellom investeringsprosjekt Det er flyttet totalt 5,924 mill fra utbygging og rehabilitering av Gimse ungdomsskole til utbygging/rehabilitering av Lundamo Ungdomsskole. Gimse Ungdomsskole har fått et merforbruk på 3,1 mill. Revisor mener at kommunen ikke kan flytte midler mellom investeringsprosjektene når dette påfører Gimse ungdomsskole et merforbruk. Etter revisors vurdering vanskeliggjør denne flyttingen av midler mellom investeringsprosjektene, kontrollen med å holde god prosjektstyring i det enkelte investeringsprosjekt. Revisor anbefaler at utbyggingsprosjekter må behandles som egen sak i kommunestyret for å gi en god oversikt over status i prosjektet. Endringssaker underveis i prosjektet bør behandles som egne saker og benevnes med investeringsprosjektets navn. En tilfredsstillende rapportering statusoversikt vedlegges saken. Behandling av sluttregnskapet for utbygginga I K-sak 83/05 har kommunen behandlet sluttregnskapet for denne utbygginga inkludert med 14 andre investeringsprosjekt. Noen kommuner velger å behandle sluttregnskap for in- Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 10

9 vesteringsprosjekt som enkeltsak i kommunestyret, et eksempel er Orkdal - Prosjekter med sluttsum over 3 mill. kr skal behandles av kommunestyret som enkeltsak. Å behandle sluttregnskapet som enkeltsak i kommunestyret gir god tilbakemelding i investeringsprosjektet fra oppstart til slutt. 4.3 Høring Rådmannen har avgitt høringsuttalelse i brev av Høringsuttalelsen ligger som vedlegg til saken i kontrollutvalget. Kommunen har følgende tilbakemeldinger til foreløpig rapport: Generelt om rapporten og dens konklusjoner og funn kan vi si oss enig i disse og at de tas til etterretning. Vedtatt økonomireglement skal overholdes og følges. Vi innser at i fht. prosjektet på Gimse ungdomsskole har det vært avvik i forhold til pkt i reglementet. Når det er sagt vises det til k- sak 83/05 hvor sluttregnskapet for prosjektet legges frem sammen med sluttregnskapene for flere andre investeringsprosjekter. I denne saken vedtas prosjektet avsluttet med finansiering av underskudd med bruk av investeringsmidler til gode fra andre prosjekter. Dette viser at vi samlet sett har hatt kontroll med investeringsprosjektene og at den totale investeringsrammen for perioden ikke er overskredet i forhold til vedtatt ramme i økonomiplansammenheng. Vedrørende vårt rapporteringsverktøy vil vi vurdere eksisterende system (agresso) eller evt. en enkel modell i Excel for økonomistyring av våre investeringsprosjekter. Når det gjelder økonomistyringen av Gimse ungdomsskole i siste fase beror manglene dere her har funnet på intern ressursmangel, men også på egnet system for å kunne overta den jobben OPAK hadde startet. Revisor har ikke endret foreløpigrapport med bakgrunn i svarbrevet fra kommunen. 5. KONKLUSJON Fremdrift og innkjøp av inventar Gimse ungdomsskole er tatt i bruk høsten 2004 i henhold til fremdriftsplanen. I perioden frem til er utenomhusarbeid ferdigstilt. Innkjøp av inventar og utstyr for Gimse ungdomsskole er gjennomført etter det regelverk som gjelder og innenfor avsatt budsjett. Økonomisk status for Gimse ungdomsskole Merforbruk Sluttregnskapet viser at prosjektet har et merforbruk på 3,1 mill i forhold til budsjett. Merforbruket ble i ettertid finansiert ved behandling av sluttregnskapet i K-sak 83/05. Denne praksisen har mangler og er ikke i samsvar med økonomireglementet punkt som sier at kommunen skal ha finansiering på plass før bygging utføres. Rapportering av økonomisk status for utbygginga Rapporteringen frem til er i henhold til kommunens økonomireglement. Det var OPAK AS som hadde ansvaret for denne rapporteringen. Kommunen overtok selv ansvaret for rapporteringen fra til Kommunens rapporteringsverktøy har mangler og er ikke i samsvar med økonomireglementet punkt Rapporteringsverktøyet tar høyde for de utgifter som er utgiftsført i prosjektregnskapet sammenkoblet mot budsjett, men mangler de utgifter som er forventet frem til ferdigstillelse av bygget. Rapportering skal gjennomføres slik at prosjektet sikres finansiering før bygging utføres. Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 10

10 Flytting av midler mellom investeringsprosjekt Det er flyttet totalt 5,9 mill fra utbygginga i Gimse ungdomsskole til utbygginga av Lundamo ungdomsskole. Dette vanskeliggjør prosjektstyringen av utbygginga. Dette var en medvirkende årsak til at utbygging av Gimse ungdomsskole fikk et merforbruk på 3,1 mill. Behandling av sluttregnskap for prosjektet Sluttregnskapet for prosjektet ble behandlet i K-sak 83/05 samens med 14 andre investeringsprosjekt. Revisor anbefaler at kommunen behandler sluttregnskap for hvert investeringsprosjekt som enkeltsak i kommunestyret, da dette gir god tilbakemelding fra oppstart til ferdigstillelse av bygget. 6. ANBEFALING Revisor anbefaler kommunen å vurdere revisors funn, vurderinger og konklusjoner i kapitel 4 i forhold til: 1. Kommunen må følge sitt vedtatte økonomireglement, med spesielt fokus på kapitel og Revisor anbefaler kommunen å vurdere rapporteringsverktøyet for investeringsprosjekter med fokus på de mangler som er beskrevet i denne saken. 3. Sluttregnskapet for investeringsprosjekt behandles som enkeltsak av kommunestyret. Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 10

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Gimse Ungdomsskole

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Gimse Ungdomsskole Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Gimse Ungdomsskole År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 FORMÅLET MED ORIENTERINGEN...3

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni 2002. Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG...

Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni 2002. Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG... Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Utredning til kommunestyret Orkdal kommune Vedtak, utførsel og sluttbehandling av investeringsprosjekter. Kommunestyrets forespørsel i K-sak 081/2001 År 2002 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS

UTBYGGING AV OMSORGSSENTER PÅ NEDRE MELHUS STATUS MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 16.06.2010 kl. 14.00 Møtested: Buen omsorgssenter, nedre Melhus Arkivsak: 200-2010 Sakliste: SAK 12/2010 SAK 13/2010 SAK 14/2010 SAK 15/2010 SAK 16/2010

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Rapport Orientering til kommunestyret Ny aldersdemens avdeling og aktivitetssenter Hemne Helsesenter Hemne kommune

Rapport Orientering til kommunestyret Ny aldersdemens avdeling og aktivitetssenter Hemne Helsesenter Hemne kommune Rapport Orientering til kommunestyret Ny aldersdemens avdeling og aktivitetssenter Hemne Helsesenter Hemne kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ORIENTERINGEN...3

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode:

MØTEINNKALLING. Kommunestyret. Dato: kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 16.12.2014 kl. 09:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 13/00005 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til ordføreren. SAKSKART Side 51/14 12/00753-81 Tilleggssak til

Detaljer

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET

RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET RAPPORTERING FRA SØRUM KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF TIL ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSUTVALGET Bingsfoss ungdomsskole Bingsfosshallen Skisse Sørvald bo- og behandlingssenter Byggeprosjekter i Sørum kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter.

SAKSDOKUMENT. SAMMENDRAG: Nittedal kommunens regnskap består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanse, økonomiske oversikter og noter. SAKSDOKUMENT Arkivsaknr.: 15/05563-16 Arkivkode: 2 Saksbehandler Natalia Heier Saksgang Møtedato Formannskapet 06.06.2016 Kommunestyret 13.06.2016 NITTEDAL KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2015 SAMMENDRAG: Nittedal

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR

PROSJEKTRAPPORT BYGG PR PROSJEKTRAPPORT BYGG PR.1.2.2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for levekår Utvalg for levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.:

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Møtebok Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Sted Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Revidering av Verran kommunes investeringsbudsjett 2014 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/398-9 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Detaljer

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

2. Saken sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 28.1.11 1/11 Informasjon fra politisk miljø Kontrollutvalget tar samtalen med Føsker til orientering. gruppeleder AP 2/11 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til

Detaljer

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig

Oppfølging KU-saker Kongsvinger-2010 Møte Sakn. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig 29.1.10 1/10 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/10 Samtale med ordføreren. Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren til orientering 3/10

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.

ÅFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12. J nr: KU Å 01/17 MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I ÅFJORD RÅDHUS MANDAG 30. JANUAR 2017 KL. 12.00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 53 23 00 Åfjord Rådhus Saksliste: 01/17 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET

Detaljer

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune -

Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2. - Sauherad kommune - Bygging av Sauherad Bygdeheim Delrapport 2 - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722005 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Avgrensing...1 1.3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning.

Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. Dato: 19. desember 2006 Fullmaktssak /06 Rehabilitering av toalettene ved Håstein og Slettebakken skoler. Søknad om bevilgning. IMI BBE-1642-200506995-4 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rehabilitering

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Orkanger Ungdomsskole

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Orkanger Ungdomsskole Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt - fase 1 Forprosjektering Orkanger Ungdomsskole År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR ORIENTERINGEN...3

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 10.09.2015 Kl 13:00-14:40 Møtested: Lille kommunestyresal Møtende medlemmer: Tormod Solem Slupphaug Nils Prestmo Torkel Christiansen Vigdis

Detaljer

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder

SNILLFJORD KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer: John Geir Stølan leder SNILLFJORD KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28. april 2009 kl. 10.00 14.20. Møtested: Rådhuset i Snillfjord Lille møterom. Saknr: 10/2009-19/2009. Arkivsaknr.: 134/2009. Møteleder: John

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011

Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole. Del 2. - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 Ombygging av Kragerø barne- og ungdomsskole Del 2 - Kragerø kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 715011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1

Detaljer

Oppfølging byggeprosjekt Bell skole

Oppfølging byggeprosjekt Bell skole Selbu kommune November 2006 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 06/17 Dato: 22.11.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Thomas Repstad, medlem Toralf Tveit, møtte for Skeibrok Andre

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG

VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG VEGÅRSHEI KOMMUNE PROSJEKTPLAN FOR OPPGRADERING AV MYRA RENSEANLEGG Vegårshei 04.01.16 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 2 1.3 Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler

Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Saknr. 14/10063-88 Saksbehandler: Mari-Mette T. Solheim Endringer i investeringsrammene for byggeprosjektene ved Ringsaker og Storhamar videregående skoler Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3. REVISORS

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag

Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Namdalseid kommune Saksmappe: 2011/850-21 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Utbygging Kløvertun bofellesskap - godkjenning av forprosjekt m/kostnadsoverslag Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson.

SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL. Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. SAUDA KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Mandag 25. april 2016 ble det avholdt møte i Sauda kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Alan G. Thompson. MØTESTED: Sauda Rådhus, kommunestyresalen MØTESTART/-SLUTT:

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

vært gjennomført på en god måte i 2010.

vært gjennomført på en god måte i 2010. 2.3.11 1/2011 Referater, orienteringer og Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/2011 Skatteoppkrevers årsrapport 1. Kontrollutvalget har merket seg at arbeidet med skatteinnkrevingen

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes plan og utvikling. Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2007/1390-82 Saksbehandler: Kjell Ivar Tranås Saksframlegg Salsnes Gjestehavn - revidert budsjett Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 17.03.2010

Detaljer

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05).

Inventar skoleprosjekter Søknad om bevilgning (02/05). Dato: 4. april 2006 Fullmaktssak /06 Bergen Bygg og Eiendom KF Inventar skoleprosjekter 2005. Søknad om bevilgning (02/05). PEAD BBE-1632-200401430-97 Hva saken gjelder: De omsøkte midler skal benyttes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING...3

Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING...3 side 1 av 1 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 3.1 MÅLSETTING 1...4 3.2 MÅLSETTING 2...4 4 FAKTADEL...5 4.1 REFORM 97...5 4.2 SODIN SKOLE...5 4.3 POLITISK STYRING...5

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1084-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, Leder Økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen

NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. TID: Onsdag den , kl. 10:00 STED: Formannskapssalen Møteinnkalling TID: Onsdag den 07.06.2006, kl. 10:00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene av kontrollutvalget innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 13/8699 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 28/17: CHRISTIAN BLOMS GATE 20, BOLIGER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Tron Erik Hovind Emse Lote Halldis Helleberg Knut T. Fjeld Dag Bakke

Detaljer

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane»

Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt 4413209, «2 stk 4 mannsboliger Sørbøhagane» Arkivsak-dok. 79-14 Saksbehandler: Sheryl Doke Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.11.2014 Byggeregnskaper: Prosjekt 4209199 «Ny sentrumskole 1-10» (Lundehaugen Ungdomsskole) og Prosjekt

Detaljer