AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt."

Transkript

1 AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009

2 1. INNLEDNING Bakgrunnen for prosjektet er en bestilling fra kontrollutvalget gjennom plan for forvaltningsrevisjon samt sak 09/11 i møte Forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2009 der dette prosjektet ble vedtatt gjennomført i Fylkesrevisjonen gjorde i 1999 en undersøkelse noenlunde tilsvarende den vi nå vil gjennomføre, uten at vi den gang fant spesielle ting å gripe fatt i. Etter denne tid har Riksrevisjonen i dokument nr. 3:8 ( ) lagt frem en undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg som gjelder hele landet. Denne rapporten berører så vidt spørsmål omkring utbetaling av innvilgede tilskudd, og vi ønsker derfor å se nærmere på dette i Aust-Agder gjennom dette prosjektet. Det er blant annet noen av de svarene Aust-Agder har gitt i forbindelse med Riksrevisjonens undersøkelse som vi ønsker å se nærmere på. Dette er spørsmål vi hadde kommet til å stille selv om de ikke var blitt ytterligere aktualisert gjennom Riksrevisjonens undersøkelse. Hovedvekten av punkter vi vil se på nå, finner vi i publikasjon V-0732 fra Kultur- og kirkedepartementet, idrettsavdelingen, (KKD) Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet En foreløpig rapport, uten våre anbefalinger, har vært til høring hos fylkesrådmannen. Hans kommentarer er tatt inn i rapporten i eget avsnitt før våre anbefalinger. 2. PROBLEMSTILLINGER Det stilles svært detaljerte og strenge krav til søknadene om, og utbetaling av, tilskudd til idrettsanlegg. Blant disse kravene finnes særskilte krav til regnskap og revisjon, samt til kommunal og fylkeskommunal saksbehandling. Det er innenfor disse kravene vi ønsker å se nærmere på om Aust-Agder fylkeskommune (AAF) følger et utvalg av de krav som er gitt. I forbindelse med den undersøkelsen Riksrevisjonen har foretatt, fremkommer det i svar avgitt av AAF at regnskap og revisjonsattest stort sett er bra. Samtidig opplyser AAF at anleggseierne i Aust-Agder stort sett er sene med å kreve tilskuddene utbetalt. Dette er også noe vi ønsker å se på i forhold til de krav som er satt for tidspunkt for utbetaling. Videre opplyser AAF til Riksrevisjonen at ferdigattester/sluttrapport kan være noe mangelfulle. Vi ønsker å se på dette i forhold til regelverket. For å avgrense prosjektet vil vi plukke ut femten sluttutbetalinger fra regnskap for spillemidler i Fordi det er litt ulike krav til tilskudd under , vil vi velge å plukke 12 regnskap over og tre under Vi vil også forsøke å få en god spredning når det gjelder kommuner ved at vi som utgangspunkt skal ha ett tilskudd fra hver kommune. Innenfor hver kommune vil vi velge tilfeldig det prosjektet vi skal kontrollere. 3. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriteriene er hentet fra Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2008 utgitt av KKD. Det er innenfor kap 5. Regnskap og revisjon og kap. 6 2

3 Kommunal og fylkeskommunal saksbehandling kriteriene finnes. I tillegg vil vi se spesielt på de attestasjoner som foreligger fra revisor. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har utarbeidet et forslag til attestasjon i henhold til Standard for beslektede tjenester SBT 4400 Avtalte kontrollhandlinger. Dette er en standard som også kommunale revisorer skal følge. De handlingene som er beskrevet der, samsvarer med de krav som KKD setter til revisorattestasjonen, og vi forventer at uttalelsene er i samsvar med denne. KKDs bestemmelser er omfattende slik at vi må kontrollere mot et utvalg av punkter i disse bestemmelsene. Vi velger da å kontrollere mot følgende, henvisningene er til punkter i departementets bestemmelser: 5.4 Er regnskapet sammenlignbart med innsendt budsjett? 5.6 Er verdien av dugnad, gaver og rabatter i samsvar med kostnadsoverslag? 5.9 Har kommunen attestert på at anlegget er ferdig/levert ferdigattest? 5.12 Har revisor underskrevet på regnskapsskjema? 5.13 Foreligger egen revisorattestasjon? Dersom det er foretatt delutbetaling, forelå statusrapport? Er tilskuddet større enn kontantutgifter iflg. regnskap? Når var anlegget ferdig, og når ble sluttutbetaling krevd? 4. METODE I og med at det dreier seg om tilskuddsaker der sluttutbetaling er foretatt og all dokumentasjon i utgangspunktet skal foreligge, vil metoden i dette tilfellet være dokumentanalyse. Det kan være aktuelt og ha samtale med idrettsrådgiver i regionalavdelingen hos AAF om enkeltsaker for å avklare enkelte spørsmål der vi er i tvil om hva som er gjort. 5. GJENNOMFØRTE KONTROLLER Vi har valgt å presentere de kontrollerte tilskuddene i tabellform som vedlegg til rapporten. Vi vil her holde de funn vi gjør for hvert enkelt tilskudd opp mot de revisjonskriteriene vi har listet opp. I det følgende vil vi gi en kort oppsummering av funnene vi har gjort der vi har kommentarer til det enkelte tilskudd. Til slutt vil vi gi noen kommentarer som er generelle for de fleste tilskudd vi har kontrollert. Til de enkelte tilskudd Tilskudd , vedlegg 1 Kommunen har ikke attestert på regnskapsskjema for at anlegget er ferdig. 3

4 Tilskudd , vedlegg 8 Et lite avvik mellom godkjent verdi på dugnad og verdi oppgitt i regnskapet. Avviket er kommentert i brev til kommunen i forbindelse med sluttutbetalingen og kommenteres ikke av oss. Tilskudd , vedlegg 9 Et lite avvik mellom godkjent verdi på dugnad og verdi oppgitt i regnskapet. Avviket er kommentert i brev til kommunen i forbindelse med sluttutbetalingen og kommenteres ikke av oss. Tilskudd , vedlegg 13 Anlegget er attestert ferdig mens kommunen først krever sluttutbetaling Tilskudd , vedlegg 15 Vi registrerer en liten unøyaktighet i brev om sluttutbetaling til kommunen i forbindelse med differanse i godkjent dugnad og regnskapsført dugnad. Dette er allerede tatt opp med idrettsrådgiver. Generelle kommentarer Når det gjelder AAFs kommentar i Riksrevisjonens undersøkelse om at anleggseierne stort sett er sene med å kreve utbetaling, kom det frem i samtale med idrettsrådgiver hos AAF at dette går mer på krav om utbetaling etter at søknadene er innvilget, enn på at krav om sluttutbetaling kommer sent inn til AAF etter at anlegget er ferdig. I de tilfellene vi har undersøkt, er det ikke store avvik mellom dato for ferdig anlegg og krav om sluttutbetaling og vi finner ikke grunn til å kommentere dette ytterligere. På Riksrevisjonens spørsmål om ferdigattest/sluttrapport fra kommunene, svarer AAF at dette kan være noe mangelfullt. I de sakene vi har undersøkt har vi ikke funnet noen slike rapporter, men på alle regnskapsskjemaene, med ett unntak, er det bekreftet fra kommunen at anlegget er ferdig. Dette har AAF godtatt som i orden, og vi finner ikke grunn til å kommentere dette ytterligere. Regnskapene for spillemidler skal i de tilfeller der tilskuddet er større enn , revideres av den aktuelle kommunerevisjonen og revisjonsattestasjon avgis. KKDs bestemmelser om disse tilskuddene, publikasjonskode: V-0732, stiller i pkt 5.12 krav til kontroll av regnskap og pkt setter krav til attestasjon. Det listes bl.a. opp i punktene a g under pkt hva revisor skal kontrollere. For å hjelpe revisor i dette arbeidet, har NKRF utarbeidet et forslag til uttalelse som er basert på SBT 4400 Avtalte kontrollhandlinger, og som gir en oversikt over hva revisor har kontrollert og hvilke konklusjoner som er trukket. De opplistede kontrollene i denne uttalelsen samsvarer med kravene i rundskriv V Vi registrer at den enkelte revisjon har avgitt separat uttalelse til de sluttutbetalinger vi har kontrollert, men at det i flere tilfeller ikke har vært benyttet nevnte forslag til uttalelse. De aller fleste uttalelsene har likevel gitt et noenlunde tilfredsstillende svar på de punktene bestemmelsene krever at revisor skal kontrollere. Vi vil likevel anbefale AAF å be om at revisjonene benytter malen som NKRF har utarbeidet slik at det aldri vil være tvil om hva revisor har kontrollert. Denne malen er allerede oversendt idrettsrådgiver. 4

5 Revisor har også i enkelte tilfeller i sin uttalelse skrevet at verdi av dugnad, gaver og rabatter ikke er dokumentert. Disse postene er godkjent av AAF i forbindelse med søknadsbehandling, og skal i regnskapet ikke avvike fra det godkjente beløpet uten at det foreligger egen godkjenning for dette. Vi har heller ikke funnet vesentlige avvik som ikke er håndtert fra AAFs side. Det vi imidlertid vil påpeke er at dersom ikke dokumentasjon for dugnad m.v. blir fremlagt for revisor, så kan det ikke vurderes om det virkelig er utført dugnad i den utstrekning som forutsatt. Dersom ikke så er tilfelle, vil søker få utbetalt et tilskudd som er større enn det skulle ha vært i h.h.t. verdien på anlegget iberegnet dugnadsinnsats. Vi vil derfor anbefale at AAF i tillegg til bokstav e) i pkt i rundskriv V-0732, oppfordrer revisor til alltid å be om dokumentasjon for utført dugnad og påse at denne er i samsvar med den godkjente søknaden også når det gjelder virkelig utførte timer. For tilskudd under er det ikke krav om at kommunerevisjonen skal revidere regnskapet, men at for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor kan gjøre dette, pkt i rundskriv V I samtale med idrettsrådgiver ble denne problemstillingen drøftet. Det kom da frem at i slike tilfeller står der et navn som underskrift av revisor, men det finnes ingen bekreftelse på at dette virkelig er organisasjonens tillitsvalgte revisor. I slike tilfeller vil vi anbefale AAF å innhente bekreftelse i form av årsmøteprotokoll som viser at denne personen er rette vedkommende. 6. FYLKESRÅDMANNENS KOMMENTARER Fylkesrådmannen har i brev datert til fylkesrevisjonen gitt sin tilbakemelding til den foreløpige rapporten som ble oversendt til uttalelse. Brevet ligger som trykt vedlegg. 7. ANBEFALINGER Vi vil anbefale Aust-Agder fylkeskommune å be om at revisjonene benytter malen for uttalelse vedrørende spillemidler som NKRF har utarbeidet slik at det aldri vil være tvil om hva revisor har kontrollert. Vi vil anbefale at Aust-Agder fylkeskommune i tillegg til bokstav e) i pkt i rundskriv V-0732, oppfordrer revisor til alltid å be om dokumentasjon for utført dugnad og påse at denne er i samsvar med den godkjente søknaden også når det gjelder virkelig utførte timer. Der tillitsvalgt revisor har skrevet under regnskapet, vil vi anbefale Aust-Agder fylkeskommune å innhente bekreftelse i form av årsmøteprotokoll som viser at den personen som har skrevet under som organisasjonens tillitsvalgte revisor er rette vedkommende. 5

6 OVERSIKT OVER SENTRALE DOKUMENTER OG LITTERATUR Publikasjon V-0732 fra KKD, Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2008 Dokument nr. 3: ) Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg. Aust-Agder fylkeskommunes rapport vedr. utbetalinger av spillemidler i Standard for beslektede tjenester, SBT 4400, fra Den norske Revisorforening. Sentralarkivets arkiverte opplysninger om det enkelte tilskudd. TRYKTE VEDLEGG: 15 utfylte skjema for kontrollerte anlegg Fylkesrådmannens brev datert

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSUTREDNINGER GJORT AV KOMMUNEN, OPPFØLGING AV VEDTAK OG TILBAKEMELDING TIL POLITISK ORGAN RE KOMMUNE 2013 UTARBEIDET AV www.vestfoldevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse

Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune. Undersøkelse Ytringsfrihet blant ansatte Sarpsborg kommune Undersøkelse Rolvsøy 21. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

Spesialundervisning i grunnskolen

Spesialundervisning i grunnskolen Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Spesialundervisning i grunnskolen Enebakk kommune 6. JUNI 2008 RAPPORT 10/08 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk kommune

Detaljer

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger

Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 6/2007 2007 Økonomisk forvaltning av brukermidler i samlokaliserte boliger Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 6/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØREMERKEDE TILSKUDD HORTEN KOMMUNE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Opplæring i barneverninstitusjoner

Opplæring i barneverninstitusjoner Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 4-2010 Revisjonsrapport fra prosjekt Opplæring i barneverninstitusjoner For kontrollutvalget i Oppland Fylkeskommune juli 2010 FORORD Denne rapporten er et resultat av

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS

OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE. Gjøvik kommune. Innlandet Revisjon IKS OVERHOLDELSE AV MELDEPLIKTEN TIL BARNEVERNET OG SAMARBEID MELLOM BARNEVERNET OG ANDRE Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 1-2014 2014-111/GSL/KR FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 08.06.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201100024-4 Randi Blystad 126.0 Revisjonsref: Tlf.: EKSTERN KVALITETSKONTROLL AV FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KARASJOK KOMMUNE Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp 1 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen

GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen GRATIS SKOLE? Egenbetaling i grunnskolen Forvaltningsrevisjon Gjennomført 08.2001 12.2001 Morten Mjølsnes Ingrid Sperre Saunes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Vera Hovelsen Bærum kommunerevisjon,

Detaljer

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging

Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 7/2008 2008 Kjøp av hjemmehjelpstjenester fra private leverandører - anskaffelse, kontroll og tilrettelegging Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Forvaltningsrevisjonsrapportapport

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON OPPFØLGING AV KOMMUNENS INNTEKTSSKAPENDE VIRKSOMHET Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune har gjennom bestilling

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NAV HOLMESTRAND UTARBEIDET AV 2015 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Rapport Forvaltningsrevisjon 26 Loppa kommune Rutiner ved saksbehandling av økonomisk sosialhjelp Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 25 27, vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Byggesaksbehandling og tilsyn NORD. Longyearbyen lokalstyre. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre besluttet i møte 16.11.2010 å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Kontroll med utbetalingene?

Kontroll med utbetalingene? Kontroll med utbetalingene? Fokus på utbetalinger til rammeavtaleleverandører Revisjonsrapport 25.01.11 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Problemstillinger...

Detaljer