Oppfølging av byggeprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av byggeprosjekt"

Transkript

1 Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, 25. januar 2010 Anne Gråberg /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Ann Jorid Kjørsvik Hyttnes /s/ Prosjektmedarbeider Oppfølging av byggeprosjekter 3

4 Sammendrag Kontrollutvalget i Hitra kommune har, gjennom sitt sekretariat, gitt Revisjon Midt-Norge IKS i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om oppfølging av byggeprosjekter i kommunen (brev av ). I plan for forvaltningsrevisjon er målsettingen og rammene for prosjektet nærmere beskrevet: Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil innebære en gjennomgang av kommunens oppfølging av byggeprosjekter og kvaliteten på den rapportering som gis, både under planlegging, underveis i prosjektet og ved avslutning av prosjektet. Vi vil her sette fokus på planlegging samt oppfølging og rapportering underveis i form av rapportering på status, fremdrift og økonomi for å sikre at riktige beslutningstakere har oppdatert og korrekt styringsinformasjon til enhver tid. Det vil også være aktuelt å se på oppfølging av nybygg etter ferdigstillelse for å sikre at rettigheter knyttet til garantier m.v. følges opp. Etter revisors oppfatning vil det i et slikt prosjekt være hensiktsmessig å belyse problemstillingene ved å følge et konkret byggeprosjekt. Revisor ser det da som naturlig å følge et byggeprosjekt som er av betydelig størrelse og hvor bygget er tatt i bruk. Revisor valgte derfor i dette prosjektet å ha fokus på utbyggingen av Fillan skole. I kapittel 3 presenteres problemstillinger, revisjonskriterier og metode for datainnsamling og -analyse i denne forvaltningsrevisjonen. Problemstillingene for undersøkelsen har vært: Har Hitra kommune hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtat?. Denne belyses ved følgende delproblemstillinger: 1. Er byggeprosjektets planlegging gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak? 2. Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging av prosjektet i byggeprosessen? 3. Er økonomistyringen av prosjektet i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring? 4. Følger kommunen opp prosjektet innenfor garantitiden? Utgangspunkt for kriterier har vært kommunens vedtak om utbygging av Fillan skole, kommunens økonomireglement, NKK's forslag til økonomireglement samt anerkjent teori for god prosjektstyring av Rolstadaas og Westerhage. Intervju med nåværende og tidligere driftsleder, kommunalsjef for oppvekst og kultur, rektor ved Fillan skole og ekstern byggeleder utgjør sammen med opplysninger i saksutredninger tilknyttet utbyggingen av Fillan skole, det viktigste informasjonsgrunnlaget i rapporten. I tillegg er rådmann og økonomileder intervjuet, og det er hentet ut data fra kommunens regnskapssystem. Et rapportutkast har vært på høring, og verifisert referat fra høringsmøtet er vedlagt rapporten. På bakgrunn av denne informasjonen har revisor konkludert med at Hitra kommune har hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt. Revisors konklusjoner på delproblemstillingene vil utdype og moderer dette inntrykket noe. Konklusjonen på delproblemstilling en er at planleggingen delvis er gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak. Revisor savner at de forskjellige gruppene som er satt ned i forbindelse med byggeprosjektet har retningslinjer som beskriver hva deres ansvar og myndighetsområde er, utover mandat gitt i det enkelte kommunestyrevedtak, slik at dette er klart for alle involverte parter. 4 Oppfølging av byggeprosjekter

5 Saksfremlegget til oppstartsvedtaket mangler en del sentral informasjon. Dette er forprosjekttegninger, fremdriftsplan/ferdigstillelse og mangler i beskrivelsene av driftsmessige konsekvenser. Kommunens vedtatte økonomireglement dekker etter revisors vurdering alle sentrale rutiner for saksbehandling av et byggeprosjekt. Det er viktig at disse rutinene blir gjort kjent og tatt i bruk i kommunens administrasjon. Konklusjonen på delproblemstilling to og tre er at kommunen i hovedsak har rutiner for oppfølging av prosjektet under selve byggeprosjektet, som er i samsvar med kommunens økonomireglement og teori om god prosjektstyring og at økonomistyringen av prosjektet er i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring. Muntlige orienteringer til oppvekstkomite er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig. Kommunens rapporteringsrutiner kan beskrives mer detaljert. Det er viktig å ha detaljerte rapporteringsrutiner for byggeprosjekt med varighet over flere år. Rapporteringen bør derfor ha fokus på kontraktene med leverandør, avvik fra disse og om dette medfører endringer av vedtatte kostnadsrammer for prosjektet. Det kan også i tekstdelen beskrives fremdriftsprognoser, årsaker til avvik fra opprinnelige planer samt status på sikkerhetsmarginen for byggeprosjektet. Rapporteringen fra byggeleder til kommunen under byggeprosessen er noe mangelfull. Revisor savner skriftlige månedlige rapporter fra byggeleder. Totalkostnaden på prosjektet er i hovedsak i samsvar med vedtatt bevilgning. Prosjektet ble også ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og tatt i bruk til skolestart høsten Konklusjonen på delproblemstilling fire er at kommunen har fulgt opp prosjektet, så langt, i garantitiden. Kommunen mangler retningslinjer for oppfølging av prosjekter under garantitiden, økonomireglementet omhandler heller ikke noe om dette. Revisor anbefaler Hitra kommune følgende: Å oppdatere økonomireglementet i tråd med de forhold som nevnes i rapporten, og å sørge for at reglementet etterleves ved alle byggeprosjekter. Oppfølging av byggeprosjekter 5

6 6 Oppfølging av byggeprosjekter

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bestilling Oppfølging av byggeprosjekt i kommunen Bakgrunn for utbygging av Fillan skole Problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier og metode Problemstilling Avgrensning Metode Revisjonskriterier Planleggingen av byggeprosjektet Revisjonskriterier Resultat av datainnhenting Revisors vurdering Rutiner for oppfølging av prosjektet og økonomistyringen Revisjonskriterier Datainnhenting Revisors vurdering Oppfølging under garantitiden Revisjonskriterier Datainnhenting Revisors vurdering Høring Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefaling Kilder Vedlegg Oppfølging av byggeprosjekter 7

8 1 Innledning 1.1 Bestilling Prosjektet ble prioritert i plan for forvaltningsrevisjon, som ble vedtatt i kommunestyrets møte den Kontrollutvalget vedtok i sak 6/09 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av byggeprosjekter i Hitra kommune. I plan for forvaltningsrevisjon er målsettingen og rammene for prosjektet nærmere beskrevet: Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil innebære en gjennomgang av kommunens oppfølging av byggeprosjekter og kvaliteten på den rapportering som gis, både under planlegging, underveis i prosjektet og ved avslutning av prosjektet. Vi vil her sette fokus på planlegging samt oppfølging og rapportering undeveis i form av rapportering på status, fremdrift og økonomi for å sikre at riktige beslutningstakere har oppdatert og korrekt styringsinformasjon til enhver tid. Det vil også være aktuelt å se på oppfølging av nybygg etter ferdigstillelse for å sikre at rettigheter knyttet til garantier m.v. følges opp. Kontrollutvalgssekreteriat Midt-Norge IKS (KonSek) bestilte, på vegne av kontrollutvalget, forvaltningsrevisjonen i brev av I kontrollutvalgets bestilling i sak 6/09 ble det i vedtaket foretatt en tilføyning: Kontrollutvalget ber i tilknytning til saken om at Revisjon Midt-Norge IKS gjennomgår regnskapet for samarbeidsprosjektet "Fillan Kirkegård v/kirkelig fellesråd" for å kartlegge fordelingen av utgiftene mellom de involverte partene. I prosjektavtalen som er inngått mellom KonSek og Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) den vises det til at siste avsnitt i kontrollutvalgets vedtak ikke tilhører selve bestillingen av forvaltningsrevisjonen. Dette området vil derfor ikke være en del av prosjektet som RMN skal gjennomføre. Etter revisors oppfatning vil det i et slikt prosjekt være hensiktsmessig å belyse problemstillingene ved å følge et konkret byggeprosjekt. Revisor ser det da som naturlig å følge et byggeprosjekt som er av betydelig størrelse og hvor bygget er tatt i bruk. Revisor valgte derfor i dette prosjektet å ha fokus på utbyggingen av Fillan skole. 1.2 Oppfølging av byggeprosjekt i kommunen Gjennomføring av byggeprosjekt kan deles inn i ulike faser. Første fase er integrerings- og planleggingsfasen som vurderer kommunens behov for nytt bygg og utforming av dette. I fase to vedtas oppstart av byggeprosjektet hvor anskaffelser og gjennomføringsfasen startes. Gjennomføringsfasen varer til bygget er ferdig og tas i bruk. I de ulike fasene er det viktig at kommunen har en effektiv byggeprosess, hensiktsmessig prosjektstyring og organisering av ansvar for å sikre at byggeprosjektet utføres i samsvar med kommunestyrets vedtak. Det er også viktig at kommunen gjennomfører byggeprosjektet i samsvar med lov og forskrift, egne rutiner og god praksis. Dette for å oppnå effektiv bruk av kommunens ressurser til det beste for innbyggerne i kommunen og som er i samsvar med kommunelovens formål Bakgrunn for utbygging av Fillan skole Fillan skole er Hitra kommunes største skole med totalt 328 elever 2 i trinn. Skolen er ungdomsskole for hele kommunen. Skolen ble opprinnelig bygd på 60-tallet og ble tatt i bruk i for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunal fellesinteresser innenfor rammene av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 2 Tall hentet fra høsten Oppfølging av byggeprosjekter

9 Det er ikke utført større ombygginger siden skolen ble bygd. Skolen var sterkt preget av slitasje. I tillegg var det behov for å tilpasse skolen til dagens krav til skoledrift. Endelig finansiering og oppstart ble behandlet i KS-157/06, hvor det ble vedtatt en kostnadsramme på 49,67 mill. kroner. Utbyggingen omfatter et nybygg på 910 m2 og i tillegg en omfattende renovering av eksisterende areal på m2. Kommunen har hatt som intensjon å kunne sertifisere ny-skolen som en Grønt-flagg skole. Dette er en miljøsertifiseringsordning rettet mot grunnskoler, barnehager og videregående skoler. Bygget skulle være innflyttingsklart til skolestart høsten Prosjektet har senere medført noen tilleggsbevilgninger. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første ekstrakostnader i tilknytting til enøk-tiltak og for det andre strukturendringer grunnet overflytting av trinn fra andre skoler i kommunen. Strukturendringene medførte at nytt klasserom måtte bygges. Disse tilleggsbevilgningene ble vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtak for 2007 i k- sak 166/07 samt k-sak 70/08. Totalrammen for prosjektet er etter disse vedtakene kommet opp i 54,3 millioner kroner. Oppfølging av byggeprosjekter 9

10 2 Problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier og metode I dette kapitlet redegjører vi for hvilke problemstillinger som er utgangspunktet for undersøkelsen, og hvilke revisjonskriterier som revisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Metode og avgrensninger i prosjektet synliggjøres også her. 2.1 Problemstilling Hovedproblemstillingen i prosjektet er: Har Hitra kommune hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt? For å besvare hovedproblemstillingen belyses fire delproblemstillinger. Disse er: 1. Er byggeprosjektets planlegging gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak? 2. Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging av prosjektet i byggeprosessen? 3. Er økonomistyringen av prosjektet i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring? 4. Følger kommunen opp prosjektet innenfor garantitiden? 2.2 Avgrensning Revisor har i prosjektet hatt fokus på kvaliteten på rapportering i byggeprosjektets ulike faser for å sikre oppdatert og korrekts styringsinformasjon til riktig beslutningstaker. Prosjektet omfatter ikke vurderinger rundt anbudsrundene, valg av entrepriseform og om kommunen har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser. 2.3 Metode Revisor har i prosjektet gjennomført intervju/møter med rådmann, tidligere og nåværende driftssjef, kommunalsjef for oppvekst og kultur, rektor ved Fillan skole og ekstern byggeleder. I tillegg har vi hatt oppfølgings- og avklaringssamtaler med disse samt avklaringer ved bruk av e-post. Alle intervju er verifisert. Vi har gjennomført dokumentanalyse av relevante saksdokumenter og rutiner for byggeprosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har sammen med prosjektmedarbeider deltatt i prosjektet, og en styringsgruppe har kvalitetssikret gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 2.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er målestokken i en forvaltningsrevisjon og skal hentes fra såkalte autoritative kilder; kilder som kan fastslå hvordan tilstanden på et område bør være. Typiske revisjonskriterier er lovverk og politiske vedtak. Revisors vurdering og konklusjoner bygger på en vurdering av opplysninger fra undersøkelsen med revisjonskriteriene. I prosjektet benyttes kriterier fra lovtekst og forskrifter, vedtak i kommunestyret, og øvrige relevante kilder. I prosjektet benyttes også kriterier fra anerkjent litteratur som brukes i undervisning i fagene prosjektledelse og prosjektstyring skrevet av Westerhage 3 og Rolstadås 4. Westerhages teori om prosjektarbeid beskriver et begrepsmessig rammeverk som gir en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer. Den gir og en beskrivelse av hva prosjektarbeid er, samt aktuelle metoder og teknikker som er viktige å ha kunnskap om. 3 Prosjektarbeid - utviklings og endringskompetanse - Harald Westerhage Praktisk prosjektstyring - Asbjørn Rolstadås Oppfølging av byggeprosjekter

11 Rolstadås teori beskriver praktisk prosjektstyring generelt uten å være rettet mot spesifikk bransje. Boken dekker og teori om prosjektledelse, forankring av prosjekt samt beskriver enterpriseformer ved bygg-og anleggsvirksomhet. Den presenterer praktiske metoder og teknikker basert på de nyeste prinsipper som anvendes i næringsliv og forvaltning. I prosjektet benyttes også kriterier fra forslag til økonomireglement som Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 5 har laget. Anbefalinger fra teoretisk litteratur gis ikke like stor tyngde i forvaltningsrevisjon som kriterier hentet fra lovbestemmelser og vedtak fattet i kommunens egne besluttningsorganer. Revisor finner det allikevel nyttig og hensiktsmessig å benytte disse som kriterier ut i fra anbefalinger om god prosjektstyring. Revisjonskriteriene blir nærmere beskrevet under hver delproblemstilling. 3 Planleggingen av byggeprosjektet I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse med delproblemstilling 1, om planleggingen av byggeprosjektet er i samsvar med kommunens rutiner, kommunens vedtak og god prosjektplanlegging 3.1 Revisjonskriterier Kommunestyrevedtak - oppstart av bygging Fillan skole Revisor vil i delproblemstillingen fokusere på om planleggingen er i samsvar med vedtatte kostnadsrammer på 49,67 mill. kroner Retningslinjer i kommunens økonomireglement Kommunen har i sitt økonomireglement, kap. 8, retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter. Revisor vil benytte disse som kriterium i delproblemstillingen. Retningslinjene viser til at alle rammeområder skal legge reglementet til grunn for sine bygge- og anleggsprosjekter uansett organisering av det politiske og administrative apparat opprettet for å håndtere prosjektet. Det henvises i denne forbindelse spesielt til bestemmelsene om hva som skal foreligge av økonomiske data før byggingen/investeringen iverksettes. Rutinene omhandler blant annet forholdet til kommunens plansystemer, investeringer utenom økonomiplan og årsbudsjett, initiativ, forslag til bevilgning, administrasjon, forprosjekt, detaljregnskap, byggestart, oppfølging i byggetiden, prosjektregnskap, tilleggsbevilgninger, overtakelse og sluttregnskap. Kommunelovens krav til økonomiplan og oppstart av investeringsprosjekter 44 Økonomiplan nr. 3 og 4 Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises direkte for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Organisering I teori av Westerhage (side 105) beskrives krav til organisering av prosjektarbeid. Han sier at det finnes ingen organisasjonsform som under alle omstendigheter er den beste, den må tilpasses den oppgaven som skal løses og den organisasjonsformen kommunen har. Det er likevel noen momenter som er viktig, og som er sammenfallende for alle prosjekter som gjennomføres. Westerhagen sier at det må være klart for alle som arbeider i organisasjonen hvor de hører hjemme og hvor de skal henvende seg for å få tak i det de trenger for å utføre sine oppgaver. Spesielt er det viktig at fordeling av ansvar og myndighet er kjent for alle. 5 Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring, heretter forkortet med NKK. Oppfølging av byggeprosjekter 11

12 3.2 Resultat av datainnhenting Fillan skole ble behandlet og vedtatt oppstart i k-sak 157/06 Vedtaket om oppstart av utbygging Fillan skole ble fattet av kommunestyret den , og ble også innbakt i budsjettet for 2007 og Det er i vedtaket tatt inn hvordan utbyggingen skal finansieres samt kontostreng. I saksfremlegget er det vedlagt en rapport som benyttes som grunnlag for vedtaket. I denne rapporten beskrives hva utbyggingen omfatter bygningsmessig, beskrivelse av bygningsmessig situasjon før nybygg/ombygg, intensjon om Grønt-flagg-sertifisering, effekter av utbyggingen arealmessig og økonomisk samt prosjektets investeringskostnader. Rapporten mangler beskrivelse/konkretisering av konsekvenser for daglig drift vedr. avdrags- og kapitalkostnader, samt teknisk drift (renhold, strøm osv.) ved bygget. Økonomisk konsekvens ved utførelse av selve undervisningstjenesten er beskrevet ved en reduksjon av 3 årsverk og med en konkretisering av reduserte kostnader. Rapporten beskriver heller ikke fremdriftsplan eller overtakelse/ innflyttingstidspunkt. Byggeprosjekt Fillan skole har etter oppstartsvedtaket i november 2006 fått to tilleggsbevilgninger. Dette gjelder for det første ekstrakostnader i tilknytting til enøk-tiltak (k-sak 166/07) og for det andre påbygging av et ekstra klasserom grunnet overflytting av trinn fra andre skoler i kommunen (k-sak 70/08). Begge disse bevilgningene er vedtatt av kommunestyret. Totalkostnaden for prosjektet ble etter dette kr 54,3 millioner. Organisering av planlegging av byggeprosjektet Fillan skole Følgende organisasjonskart er utarbeidet for planlegging/bygging av Fillan skole: Fig 1 Organisasjonskart for planlegging/bygging av Fillan skole Rådmann Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe ved skolen Kilde: Hitra kommune Ovennevnte organisasjon har ansvar for utarbeidelse av forprosjekt og planleggingsfasen. Det er prosjektgruppa som har selve ansvaret for forprosjektet. Prosjektleder har også ansvaret for å legge frem sak om oppstart og finansiering av prosjektet til kommunestyret. Prosjektgruppe ble ledet av kommunalsjef for oppvekst og kultur (senere driftsleder), og bestod for øvrig av rektor, arkitekt og ekstern byggeleder (etter at denne ble engasjert). Styringsgruppa ble ledet av rådmann, og besto av driftsleder, kommunalsjef for oppvekst og kultur samt rektor ved skolen. Styringsgruppa er selve bindeleddet og forankringen opp mot den øverste ledelsen av kommunen. Det foreligger ikke beskrivelser av roller og ansvar for de nedsatte gruppene under planleggingsfasen. 12 Oppfølging av byggeprosjekter

13 Arbeidsgruppa ved skolen ble ledet av rektor og besto også av inspektør, verneombud og foreldrerepresentanter. Arbeidsgruppa har medvirket til at brukerne av skolen har fått sagt sitt ved utarbeidelse av forprosjektet og detaljprosjektering. I henhold til uttalelser fra rektor og kommunalsjef, har det under planleggingen vært stort innslag av brukermedvirkning. Under forprosjekteringen har også flere fra gruppen reist til andre nye skoler, for å se på ulike løsninger. Under forprosjekteringen har det også vært engasjert arkitekt. Arkitekt blir ikke engasjert før en god del av planlegging/forprosjekteringen av f.eks. romprogram, ønsket logistikk i bygget, materialvalg osv. er godt vurdert/gjennomtenkt. Arkitekt går inn som medlem i prosjektgruppen. Inngått avtale med arkitekt beskriver oppgaver og ansvar som pålegges arkitekten. Dette er bl.a. skisseprosjektering, overslag, forprosjektering, rammesøknad, detaljprosjektering, tilbudsgrunnlag, kontrahering, fargeforslag og materialvalg. Under selve byggeprosessen ble det engasjert ekstern byggeleder. Byggeleder kommuniserte med engasjert entreprenør, og rapporterte status til driftsleder/prosjektleder i kommunen. Kommunens saksbehandlingsrutiner for investerings/byggeprosjekt Kommunens økonomireglement av (endret ) beskriver kommunens rutiner for saksbehandling av investerings-/byggeprosjekt. Dette jf. rapportens kapitel 3.1 revisjonskriterier. I henhold til intervju med dagens og tidligere driftssjef, kommunalsjef oppvekst og kultur og rektor har ikke kommunen beskrevne rutiner eller retningslinjer for saksbehandling for investerings-/ byggeprosjekt. De uttaler videre at det hadde vært ønskelig å ha nedskrevne rutiner og retningslinjer for dette, men at de likevel har god kompetanse på området, da de til sammen har tilegnet seg bred erfaring med saksbehandling av investeringsprosjekter. Kommunens økonomireglement pkt 8.6 beskriver hva et forslag til bevilgning (saksfremlegg til et oppstartsvedtak) skal inneholde. Dette er: realistisk kostnadsoverslag, kontostreng, fullstendig finansiering, fremdriftsplan og likviditet og driftsmessige konsekvenser. K-sak 157/06 mangler beskrivelser av fremdriftsplan/overtakelsestidspunkt, driftsmessige konsekvenser og forprosjekttegninger. 3.3 Revisors vurdering Kommunens dokumenter, som ligger til grunn for kommunestyrets oppstartsvedtak, har noen mangler i forhold til kommunens retningslinjer i økonomireglementet. De er heller ikke i tråd med anbefalingene i Westerhages teori om prosjektplanlegging. Det som mangler er beskrivelse av fremdriftsplan (eventuelt overtakelsestidspunkt), mangelfulle beskrivelser av driftsmessige konsekvenser og forprosjekttegninger. Etter revisors vurdering er det viktig at driftsmessige konsekvenser for slike prosjekter beskrives i tilknytting til saksutredningen til beslutningstaker, da dette er viktige opplysninger for om prosjektet skal settes i gang eller ikke. Revisor ser at kommunen har vedtatt et økonomireglement med detaljert beskrivelse av saksbehandlingsrutiner knyttet til byggeprosjekter. Rutinebeskrivelsen sikrer etter revisors vurdering at dokumenter som legges ved vedtak om bygging og endringer underveis er i samsvar med god praksis på området og i samsvar med god prosjektstyringsteori. Økonomireglementet dekker etter vår vurdering alle sentrale rutiner for saksbehandling av et byggeprosjekt. Ansattes uttalelser om at det hadde vært behov for nedskrevne rutiner og retningslinjer for saksbehandling av investeringsprosjekter, kan tyde på at økonomireglementet ikke er gjort kjent og tatt i bruk i kommunens administrasjon. Det er viktig at rutinene gjøres kjent i administrasjonen, dette for å sikre formålet med reglementet om lik behandling av investeringsprosjekter. Hitra kommune har ikke en politisk oppnevnt plankomite. Det blir for hvert enkelt byggeprosjekt satt ned komiteer som har oppgaver og ansvar knyttet til forprosjektering og planlegging av byggeprosjekter. Dette ble også gjort i skoleutbyggingen. Det er for utbygging av Fillan skole satt ned tre forskjellige grupper/komiteer; styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Medlemmene i disse gruppene er i all hovedsak ansatte i kommunen, men også brukere av skolen er tatt med. Det Oppfølging av byggeprosjekter 13

14 kan se ut til at arbeidet i komiteene har fungert tilfredsstillende i dette byggeprosjektet. På generelt grunnlag ønsker revisor å bemerke at det er en mangel at det ikke foreligger noen beskrivelse av mandat eller ansvar til den enkelte gruppen. Det er viktig at oppgaver, mandat og ansvar er beskrevet, slik at planleggingen blir gjennomført på en god og effektiv måte, og at korrekte planleggingsdokumenter som danner grunnlag for videre saksgang blir utarbeidet. Dette vil være i tråd med anerkjent teori. Ifølge prosjektteorien er det viktig at brukere av bygget får være med i selve forprosjekteringen og planleggingen. Ved planleggingen av Fillan skole har rektor, lærere, vaktmester og en foreldrerepresentant deltatt i prosessen. Etter revisors syn har brukerne dermed fått god mulighet til medvirkning, i tråd med anbefalingene i teorien. Som beskrevet i kapittel 1, har prosjektet etter oppstartsvedtaket og etter byggestart blitt utvidet med enøk-tiltak og bygging av ekstra klasserom i forbindelse med strukturendringer i kommunen. I henhold til rapporten som er vedlagt i k-sak 157/06 (oppstartsvedtaket), har kommunen som mål at skolen skal få en "grønt-flagg" sertifisering. For å kunne nå dette målet må skolen ha tiltak for bl.a. strømsparing. Etter revisors vurdering kunne det vært hensiktsmessig at kommunen hadde tatt hensyn til enøk-tiltaket tidligere i planleggingsprosessen, slik at kostnadene hadde bitt hensyntatt i oppstartsvedtaket. Dette ville gitt kommunen en bedre og mer effektiv planleggingsprosess og byggeprosess. 4 Rutiner for oppfølging av prosjektet og økonomistyringen Dette kapitlet omhandler delproblemstilling 2 og 3, om oppfølgingen av prosjektet under selve byggeprosessen er i samsvar med kommunestyrets vedtak, kommunens økonomireglement og teori om god prosjektstyring. 4.1 Revisjonskriterier Kommunestyrets vedtak Revisor vil i delproblemstillingen fokusere på at gjennomføring er i samsvar med vedtatte kostnadsrammer på 54,4 mill. kroner. Kommunens økonomireglement I henhold til kommunens økonomireglement pkt skal det utarbeides sluttregnskap for prosjekter som går over år, og som har en totalkostnad på over 2 mill. kroner. Dette skal fremmes for politisk behandling senest ett år etter at overtakelse har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til dekning av overskridelser eller disponering av eventuell overfinansiering. Oppfølging og rapportering I teori av Westerhage (side 85) beskrives det at oppfølging er det tredje elementet i styringsprosessen. I virkeligheten er det noe mer, oppfølgingen skal ikke bare registrere avvik vis-à-vis formelle planer, avvik i tid, kvalitet og kostnader er jo bare et symptom. Oppfølging innebærer og å søke etter årsaker og å gjøre noe med dem. Westerhage mener at oppfølging består i å: Registrere og rapportere status i prosjektet, dvs. informasjon om resultater, fremdrift, kostnader, prosjektets situasjon generelt Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsaken Definere og iverksette korrigerende tiltak Evaluering av prosjektets erfaringer ved avslutning Westerhage (side 267) beskriver hvilket innhold en sluttrapport bør ha. I tillegg til innholdet i statusrapportering underveis, bør en sluttrapport i tillegg inneholde: Resultat Ressurs og tidsforbruk (økonomi og fremdrift) Hva en har lært (erfaringer) 14 Oppfølging av byggeprosjekter

15 I Rolstadås' teori (side 341) beskrives blant annet at de viktigste generelle funksjoner som ligger til prosjektleder er styring og oppfølging av prosjektets prestasjon - statusrapportering. Rolstadås mener videre at for større prosjekter bør det utarbeides månedlig statusrapporter, dette kan også gjelde for mindre prosjekter. Kravet om omfang og detaljeringsgrad må tilpasses størrelsen på prosjektet. I en månedsrapportering bør følgende prosjektoppfølgingsdata inngå: Kostnadsoversikt Kostnads- og tidsplanindekser Fremdriftsrapportering Utvikling i totalt arbeidsomfang Prognose for sluttkostnad Disponering av reserver Det er viktig at rapporten viser opprinnelig estimat, gjeldende estimat, påløpte kostnader, påløpte forpliktelser og prognoser for sluttkostnad. Det må og vises disponering av de reserver som ligger i prosjektet. Rolstadås mener at formålet med dette er å henlede prosjektledelsens oppmerksomhet på mulige kostnadsoverskridelser så tidlig at korrigerende tiltak eller kostnadsreduserende tiltak kan iverksettes. I en oppdragsrapport som omhandler byggherrens prosjektstyringsnøkkel 6 beskrives byggherrens funksjon til prosjektstyring å være: Følge opp byggherrens funksjonelle, estetiske og tekniske programkrav Ivareta administrative, kontaktsmessige og økonomiforhold NKK's anbefalte saksbehandlingsrutiner NKK har utarbeidet anbefalte rutiner for saksbehandling av investeringsprosjekt. Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Det anbefales at alle sektorer/enheter skal legge reglementet til grunn for sine bygge- og anleggsprosjekter. Det henvises i denne forbindelse spesielt til bestemmelsene om hva som skal foreligge av økonomiske data før bygging iverksettes. Rutinene omhandler blant annet forholdet til kommunens plansystem, investeringsprosjekter utenom økonomiplan og årsbudsjett, initiativ, forslag til bevilgning, administrasjon, forprosjekt, detaljprosjekt, byggestart, oppfølging i byggetiden, prosjektregnskap, tilleggsbevilgninger, overtakelse og sluttregnskap. 4.2 Datainnhenting Kommunens rapporteringsrutiner Kommunens økonomireglement, pkt og 8.9.6, beskriver rutiner for oppfølging i byggetiden. Det skal bl.a. påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet til enhver tid gir full oversikt. Det skal videre utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer, og disse skal jevnlig fremlegges for aktuell komité. I tillegg til dette skal alle investeringsprosjekter gjennomgås ifbm løpende rapportering jf. kravene til rapportering i regnskapsforskriften (budsjettoppfølging). Ved intervju av driftssjef, kommunalsjef for oppvekst og kultur samt rektor kom det frem at det under byggeperioden ble foretatt muntlig rapportering til oppvekstkomiteen. Formannskapet fikk også muntlig rapportering etter behov, og kommunestyret ble orientert om større saker. Det var ikke faste rutiner for denne typen rapportering, men kun rapportering etter behov. I tillegg til dette var det faste rapporteringer i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret. Til administrativt nivå var det, som den del av rapporteringen, sendt møtereferater fra byggemøtene. Byggeleders rapportering 6 Norges byggforskningsinstitutt har utarbeidet et forslag til prosjektstyringsnøkkel for byggherre (2003). Oppfølging av byggeprosjekter 15

16 I henhold til samtale med byggeleder, har byggeleder rapportert til kommunen gjennom sine referat fra avholdte byggemøter. I referatene rapporteres det bl.a. på økonomi, fremdrift, avvik fra plan/mål, status på kontrakter/endringer. Byggeleder foretar ingen annen formell rapportering til kommunen. Byggeleders ansvar/oppgaver er beskrevet i inngått avtale om byggeledelse. Avtalen er satt opp i henhold til norsk standard. Avtalen beskriver ingen detaljerte oppgaver/ansvar, men byggeleder skal sammen med bygningsteknisk, og tekniske konsulenter bidra til å få utarbeidet anbudsforespørsel, samt delta i kontraktsbestemmelser med aktuelle entreprenører. Byggeleder skal videre på vegne av Hitra kommune, utøve byggeledelse for kontraktsarbeidene. Herunder lede byggemøter, og evt. andre særmøter, samt skrive referat av disse. I samtale med byggeleder kom det videre frem at han mottok alle fakturaer fra entreprenør. Han kontrollerte disse og attesterte før videresending til kommunen for anvisning og betaling. Han førte ikke fullstendig byggeregnskap, da kommunen førte regnskap over prosjektet. Men han førte en oversikt over tillegg/endringer på prosjektet. Byggeleder forteller også at han hadde jevnlige møter med økonomileder i kommunen for å oppdatere prosjektregnskapet ift. godkjente tillegg/endringer på prosjektet. Eventuelle avvik ble søkt avdekket. I intervju med kommunens ansatte bekreftes byggeleders beskrivelse av rutinen for fakturabehandling og oppfølging av prosjektregnskapet. Under hele byggeperioden ble det avholdt jevnlige byggemøter. Disse møtene ble avholdt ca en gang pr. uke. Det deltok alltid minst to personer fra kommunen i tillegg til innleid byggeleder på disse møtene. I tillegg til kommunens ansatte, deltok også innleide firma og entreprenører. Byggeleder hadde ansvaret for disse møtene, og skrev også referat. Det ble også på disse møtene ført avvikslister over oppgaver som ikke var blitt utført riktig eller hadde mangler. Avvikene på denne lista ble beskrevet og ikke "tatt bort" før de var sjekka ut. I intervju med kommunens ansatte kommer det videre frem at ekstern byggeleder førte byggeregnskap i henhold til norsk standard, men det var kommunen selv som førte det formelle prosjektregnskapet. Byggeleder hadde møter med økonomilederen i kommunen for å sammenstille sitt byggeregnskap med kommunens prosjektregnskap. Eventuelle avvik ble søkt avdekket. Prosjektets økonomi Følgende regnskapstall er hentet inn fra kommunens prosjektregnskap pr Kostnader Budsjett Regnskap Merknad Prosjektering/byggeledelse Totalentreprisekostnader Generelle kostnader Byggeledelse/byggestrøm mm. Sum byggekostnader Spesielle kostnader Inventar/renholdsutstyr Margin Totale prosjektkostnader Regnskapet er ikke avsluttet ennå og sluttregnskap ikke behandlet, men i henhold til prosjektleder i kommunen vil dette skje med det første, da alle utgifter som tilhører prosjektet er ført og garantibefaringen etter ett år er gjennomført. Det foreligger ikke flere utgifter på prosjektet som pr. dd. ikke bokført. I henhold til fremdriftsplan som byggeleder har utarbeidet samt kontrakter med entreprenørene var ferdigstillelse av bygget satt til Revisors vurdering Rapporteringsrutinene til kommunen er beskrevet i økonomireglementet, der det står at det skal rapporteres tertialvis til kommunestyret. Kommunen informerer og om at større avvik blir rapportert til kommunestyret. Dette er etter revisors vurdering utført iht. reglementet. Rapporteringens hyppighet til kommunestyret er også i samsvar med Westerhage og Rolstadås teori om rapportering. 16 Oppfølging av byggeprosjekter

17 Det er videre beskrevet i økonomireglementet at det skal rapporteres jevnlig til aktuell komité og at det da skal fremlegges prosjektregnskap. Det er ved dette prosjektet kun foretatt muntlige orienteringer ved behov til komité og formannskap. Det kan i dette tilfellet diskuteres om rapportering ved behov tilfredsstiller kravet til jevnlig rapportering til komité jf. økonomireglementet. Selv om det under byggeprosessen ikke oppstod vesentlige problemer, vil det etter revisors vurdering likevel være nyttig å rapportere. Ved å skriftliggjøre rapporteringen ville denne også ha blitt dokumentert og etterprøvbar. Ut over dette er ikke kommunens rapporteringsrutiner for byggeprosjekt beskrevet nærmere. Etter revisors vurdering er det viktig at kommunen har et eget oppsett for rapportering av byggeprosjekt. Større byggeprosjekt kan ha varighet over flere år, noe som medfører at rapporteringen må ha fokus på kontrakter med leverandører, endringer på disse og eventuelle endringer dette medfører på vedtatt ramme på byggeprosjektet. I tillegg må det rapporteres på endringer i sikkerhetsmargin som er satt for prosjektet. Det kan og beskrives en tekstdel hvor det gis informasjon om fremdriftsprognose og om det er avvik på vedtatte planer. Denne rapporteringen vil gjøre det enklere for kommunen å følge opp byggeprosjektet i byggeperioden og være mer i samsvar med Westerhagen og Rolstadås' teori om rapportering og oppfølging. Byggeleder foretok under byggeprosjektet kostnadskontroller ved at han mottok alle fakturaer fra entreprenøren og attesterte disse. Han førte ikke byggeregnskap, men førte oversikt over alle tillegg/endringer som kom fra entreprenør. Byggeleder fortok heller ikke noe formell rapportering utenom referatene fra byggemøtene. Kommunens rutiner og krav til rapportering fra byggeleder vil her være styrende for kvaliteten på rapportering fra byggeleder. Dersom byggeleder hadde utarbeidet månedlige rapporter og beskrevet økonomien i prosjektet så langt, fremdrift, prognoser på økonomi samt hvor mye som er brukt av sikkerhetsmargin, ville rapporteringen blitt mer i samsvar med anbefalt teori vedrørende oppfølging av byggeprosjekter. Regnskapstallene for gjennomføringen av byggingen av Fillan skole viser at totalkostnaden på prosjektet i all hovedsak er i samsvar med totalkostnaden, som ble vedtatt av kommunestyret i oppstartsvedtaket, og senere tilleggsbevilgninger. Revisor kan også konstatere at ferdigstillelse av bygget ble gjennomført i henhold til fremdriftsplanen som var utarbeidet for prosjektet. Kommunen overtok skolen til skolestart høsten Sluttregnskap er pr.d.d. ikke behandlet politisk. Dette medfører et brudd på kommunens økonomireglement, da sluttregnskap i henhold til økonomireglementet skal behandles innen ett år etter overtakelsen. Etter revisors vurdering kan det likevel være hensiktsmessig å avlegge sluttregnskap etter at 1 års garantibefaring har vært. Kommunens vedtatte rutiner vedr. avslutning av prosjekter er etter revisors vurdering i tråd med anbefalte rutiner fra NKK. I tillegg burde en slik sluttrapport også inneholde en rapportering om prosjektet ble overtatt innen fristen, om bygningen ble som forutsatt og i henhold til oppstartsvedtak. Revisor mener også det kan være nyttig å rapportere om erfaringer som ble tilegnet under prosjektet. Dette er også i henhold til teori for god prosjektstyring. 5 Oppfølging under garantitiden Kapitlet omhandler delproblemstilling 4, om kommunen har rutiner for oppfølging av utbygging Fillan skole under garantitiden. 5.1 Revisjonskriterier NS 3431 alminnelig kontraktsbestemmelser for totalentrepriser I henhold til denne standarden er reklamasjonstiden 3 år for byggherre. 5.2 Datainnhenting Kommunens rutiner Kommunen har ikke beskrevne rutiner eller retningslinjer i økonomireglementet som omhandler oppfølging under garantitiden. Oppfølging av byggeprosjekter 17

18 I henhold til uttalelse fra driftsleder er garantitiden for prosjektet 5 år. Byggeleder førte oversikt over feil og mangler avdekket ved overtakelsesbefaringen. Denne oversikten ble oversendt rektor som hadde ansvaret for oppfølging av avvikene fra kommunens side. Noen avvik ble retta umiddelbart, mens andre avvik ble ført på avviksliste som legges frem på 1 års garantibefaring. Det er driftssjefen som har det overordna ansvaret for løpende oppfølging og at avvik rettes. I praksis har rektor ansvaret i samarbeid med driftsavdelingen. Driftssjefen er avhengig av rapportering fra brukere og andre som oppdager feil. Praksisen i kommunen ifbm. oppfølging under garantitiden er at oppdagede feil/mangler blir løpende rapportert, dokumentert og ført opp på avviksliste. Denne listen blir brukt som utgangspunkt ved ferdigbefaring, garantiberfaringsmøte etter 1 år og garantibefaringsmøte etter 5 år. Byggeleders ansvar og rolle I henhold til intervju med byggeleder har byggeleder ansvar for innkalling til, avvikling av og referat fra 1 års garantibefaring. I møtet deltar alle entreprenører i tillegg til byggeleder og deltaker fra kommunen. Byggeleder har også ansvar for at innmeldte avvik blir fulgt opp/utbedret etter dette møtet. Referat blir sendt til alle som deltar i møtet. 1 års befaringsmøte ble avholdt høsten-09, og byggeleder kalte inn og førte referat fra dette møtet. Entreprenør fikk en frist til å utføre arbeidet med avdekte feil og mangler til utgangen av uke 46 i Revisors vurdering Det er viktig at kommunen har gode rutiner for oppfølging av byggeprosjekt under garantitiden, og særlig viktig er dokumentasjon av avdekte feil og mangler. Kommunen kan få økte kostnader dersom feil og mangler som avdekkes innen garantitiden ikke blir rapportert inn og behandlet innenfor de garantifrister som er satt for prosjektet. Kommunen mangler retningslinjer for oppfølging av prosjekter under garantitiden. Økonomireglementet sier ikke noe om dette. Oppfølging i garantitiden er en vesentlig del av oppfølgingen av et byggeprosjekt. Etter revisors syn er derfor det en mangel at det ikke foreligger rutiner for dette. Revisor anbefaler at økonomireglementet også regulerer oppfølging i garantitiden Kommunen har i dette prosjektet fulgt opp i garantiperioden, ved at den rapporterer og dokumenterer innmeldte mangler, og tar opp dette i enten overtakelsesmøte, 1 års garantibefaring eller 3 års garantibefaring. Dette er etter revisors vurdering i henhold til god praksis på området. Byggeleder har også etter revisors vurdering så langt i garantiperioden gjennomført de oppgaver som ligger til byggeleders rolle i forbindelser med oppfølging under garantiperioden. 6 Høring I henhold til forskrift om revisjon skal administrasjonssjefen gis anledning "til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av rapporten". Revisjon Midt-Norge oversende høringsrapporten til kommunen den Rådmannen ble også tilbudt et høringsmøte, for på den måten å gi tilbakemeldinger på sitt syn på innholdet i rapporten. Et verifisert referat fra høringsmøtet er vedlagt, og gjelder som rådmannens høringsuttalelse. I tillegg til rådmannen, var kommunalsjef oppvekst og kultur og driftsleder tilstede på høringsmøtet. Rådmannen var i hovedsak enig med innholdet i rapporten, men etterlyste klarere anbefalinger. Rådmannen ønsket å belyse tre forhold i rapporten. 18 Oppfølging av byggeprosjekter

19 Det første gjaldt organisering av planlegging og byggingen av Fillan skole under kapittel 3.2 i rapporten. Rådmannen understreket rapportens innhold og påpekte at det i byggeprosjektet var uklare beskrivelser av ansvarsforhold og roller til de ulike komiteene som var satt ned. Videre understreket rådmannen at byggeprosjektet på tross av dette hadde vært gjennomført på en god måte. Dette var på ingen måte tilfeldig, da det var dyktige ansatte med sin erfaring og praksis, som hadde bidratt til dette. Revisor mener at dette er beskrevet og fulgt opp i kapittel 3.2, 3.3 samt i konklusjonen i kapittel 7.1. Det andre gjaldt ferdigstillelse av byggeprosjektet under kapittel 4.3. Kommunen anså ikke prosjektet for ferdigstilt ved dato for overtakelse av bygget, da kommunen ennå hadde en god del utomhusarbeid igjen som de selv skulle gjennomføre. Utomhusarbeidet ble gjennomført etter overtakelsen, og noe arbeid har også blitt gjort i Revisor vil likevel ikke endre vurderingene om ferdigstillelse og brudd på retningslinjene i økonomireglementet om avleggelse av sluttregnskap, da revisor mener at det går klart frem av økonomireglementet at sluttregnskap skal avlegges innen ett år etter overtakelse. Økonomireglementet bruker begrepet overtakelse, og ordet ferdigstillelse er ikke brukt. Rådmannen hadde til slutt kommentarer vedrørende garantitiden i kapittel 5, og etterlyste gode anbefalinger på området. Revisor har under forvaltningsrevisjonen søkt å finne gode kriterier og vurdere dette opp mot, både ved å se på god praksis fra andre kommuner, og øvrige retningslinjer på området. Dette har vært vanskelig. Det er derfor viktig at kommunen, med bakgrunn i opparbeidet erfaring og praksis for oppfølging av byggeprosjekter i garantitiden, utarbeider gode retningslinjer for dette. 7 Konklusjon og anbefalinger Hovedproblemstillingen i forvaltningsrevisjonen er om Hitra kommune har hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt. For å besvare hovedproblemstillingen belyses fire delproblemstillinger. Disse omhandler om planleggingen er gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak. rutiner for oppfølging av byggeprosjektet under byggefasen. om økonomistyringen av prosjektet er i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring. om kommunen følger opp prosjektet innenfor garantitiden. 7.1 Konklusjon Konklusjonen på hovedproblemstillingen i forvaltningsrevisjonen er at Hitra kommune har hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt. Nedenfor vil vi konkludere på delproblemstillingene. Dette vil utdype og moderere dette inntrykket noe. Konklusjonen på delproblemstilling en er at planleggingen delvis er gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak. Revisor savner at de forskjellige gruppene som er satt ned i forbindelse med byggeprosjektet har retningslinjer som beskriver hva deres ansvar og myndighetsområde er, utover mandat gitt i det enkelte kommunestyrevedtak, slik at dette er klart for alle involverte parter. Saksfremlegget til oppstartsvedtaket mangler en del sentral informasjon. Dette er forprosjekttegninger, fremdriftsplan (ev. overtakelsestidspunkt) og mangler i beskrivelsene av driftsmessige konsekvenser. Oppfølging av byggeprosjekter 19

20 Kommunens vedtatte økonomireglement dekker etter revisors vurdering alle sentrale rutiner for saksbehandling av et byggeprosjekt. Det er viktig at disse rutinene blir gjort kjent og tatt i bruk i kommunens administrasjon. Konklusjonen på delproblemstilling to og tre er at kommunen i hovedsak har rutiner for oppfølging av prosjektet under selve byggeprosjektet, som er i samsvar med kommunens økonomireglement og teori om god prosjektstyring og at økonomistyringen av prosjektet er i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring. Muntlige orienteringer til oppvekstkomite er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig. Kommunens rapporteringsrutiner kan beskrives mer detaljert. Det er viktig å ha detaljerte rapporteringsrutiner for byggeprosjekt med varighet over flere år. Rapporteringen bør derfor ha fokus på kontraktene med leverandør, avvik fra disse og om dette medfører endringer av vedtatte kostnadsrammer for prosjektet. Det kan også i tekstdelen beskrives fremdriftsprognoser, årsaker til avvik fra opprinnelige planer samt status på sikkerhetsmarginen for byggeprosjektet. Rapporteringen fra byggeleder til kommunen under byggeprosessen er noe mangelfull. Revisor savner skriftlige månedlige rapporter fra byggeleder. Totalkostnaden på prosjektet er i hovedsak i samsvar med vedtatt bevilgning. Prosjektet ble også ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og tatt i bruk til skolestart høsten Konklusjonen på delproblemstilling fire er at kommunen har fulgt opp prosjektet, så langt, i garantitiden. Kommunen mangler retningslinjer for oppfølging av prosjekter under garantitiden, økonomireglementet omhandler heller ikke noe om dette. 7.2 Anbefaling Revisor anbefaler Hitra kommune følgende: Å oppdatere økonomireglementet i tråd med de forhold som nevnes i rapporten, og sørge for at reglementet etterleves ved alle byggeprosjekter. 20 Oppfølging av byggeprosjekter

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Oppfølging av planlegging - Sletten skole

Oppfølging av planlegging - Sletten skole Oppfølging av planlegging - Sletten skole Klæbu kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Klæbu kommunes kontrollutvalg i perioden september 2007 - januar 2008.

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 06.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200770-11 Arve Alstad 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE ETTER RAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/141 Møtedato/tid: 31.10.2013, kl. 16:00 Møtested: Møtedeltakere: Rådhuset, Formannskapssalen Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/12 Dato: 20.11.12, kl 08.00 11.30. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn Frivoll,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder

FRØYA KOMMUNE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtende medlemmer Sten Kristian Røvik leder FRØYA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 19. februar 2009 kl. 10.00 14.35. Møtested: Rådhuset på Frøya Møterom C. Saknr: 1/2009-9/2009. Arkivsaknr.: 053/2009 Møteleder Sten Kristian Røvik

Detaljer

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon

Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Forvaltningsrevisjon Forvaltning av eksisterende bygningsmasse styring og kontroll med vedlikehold og investeringer April 2009 Kontrollutvalget i Tønsberg kommune Rapport: Forvaltning

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 22. september 2014 TID: Kl 12.00 STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG

ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Til Levanger kommunestyre ÅRSRAPPORT FOR 2003 LEVANGER KONTROLLUTVALG Side 1 av 5 Generelt om kontrollutvalget Kontrollutvalgets formål Alle kommuner er pålagt å ha et kontrollutvalg, jfr kommunelovens

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING...3

Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG INNLEDNING...3 side 1 av 1 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3 MÅLSETTING...4 3.1 MÅLSETTING 1...4 3.2 MÅLSETTING 2...4 4 FAKTADEL...5 4.1 REFORM 97...5 4.2 SODIN SKOLE...5 4.3 POLITISK STYRING...5

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Fredag 8. mai 2009 Tid: Kl. 09.00 Sted: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/12 Dato: 25.09.12, kl 08.00 11.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Jim Toft, medlem Arne Torbjørn

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 15. mars 2016 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Båstad Tidspunkt: 01.06.2015 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 16. SEPTEMBER 2011 TID: KL. 10:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TIDSPUNKT Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 28.08.13 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleiar Arild Forgard, medlem

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 03/16 Dato: 06.06.16 kl. 12.30 14.00 Sted: Minne Kultursenter ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

S A K S F R E M L E G G

S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 3/2015 28. september 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14046-4 S A K S F R E M L E G G S a k 1 9 / 2 0 1 5 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møtedato/tid: 07.02.2017 kl 12:00-16:00 Møtested: Formannsskapssalen, Orkdal Rådhus Møtende medlemmer: Berit Ingeborg By Johnny Danielsen Joar Syrstadeng

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene

PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene 2015 PROSJEKTPLAN Forvaltningsrevisjonsprosjekt Mindreforbruk ved de videregående skolene Vest-Agder Fylkesrevisjon INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med prosjektet... 5 1.3 Avgrensing

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 19. januar 2012 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2012/16019-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem Alfon Holmgren,

Detaljer

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 24.04.2017 SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Eiendomsavdelingen Namsos. Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Eiendomsavdelingen Namsos Saksmappe: 2012/1187-1 Saksbehandler: Svein Flasnes Saksframlegg Bangsundhallen - prosjektorganisering og mandat Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Rendalen kommune Møtested: Bergset Aktivitetssenter, BAS, 2. etasje Møtedato: Torsdag, 12. mai 2016 Tid: Kl. 08.00 Saknr. 10/2016 21/2016 Sakliste Sak nr.: Innhold 10/2016 Godkjenning

Detaljer

Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen

Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Møtebok Sted: Nannestad Bygdemuseum, møterom. Tid: Onsdag 25.3.2015, kl. 08:00 10:30. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER"

Saksframlegg. Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 2115/15 Arkivsaksnr.: 15/477-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "JOURNALFØRING AV POST OG OPPFØLGING AV HENVENDELSER" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS 1. ORG * SAKSNR DATO SAKSBESKRIVELSE VEDTAK KS 62/2012 20.12.2012 Forslag til plan for selskapskontroll oversendes fra kontrollutvalget for perioden 2012-2015 Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget

Detaljer

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10.

Orienteringer fra revisor gis i lukket møte, jf. kontrollutvalget den sak 1/10. LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 11. september 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, Møterom 1008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll)

Kjell R. Sæther Kommunalsjef oppvekst og kultur (Protokoll) Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 06.06.2016 Tidspunkt: 16:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap

OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Selskapskontroll 2015 Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Nord- Odal kommune. OVERORDNET SELSKAPSKONTROLL Av kommunens deleide aksjeselskap Postadresse: Postboks 84, 2341

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møtedato: 15. april 2009 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg.

Møtedato: 15. april 2009 Møtetid: Kl Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. april 2009 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Formannskapssalen 4. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 6. mai 2009 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET I SKOLEN SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906245 : E: A24 : S. Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 02.03.2010 26/10 RAPPORT ETTER FORVALTNINGSREVISJON - KVALITET

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer