Oppfølging av byggeprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av byggeprosjekt"

Transkript

1 Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010

2

3 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisjon Midt- Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i undersøkelsen. Orkanger, 25. januar 2010 Anne Gråberg /s/ Ansvarlig forvaltningsrevisor Ann Jorid Kjørsvik Hyttnes /s/ Prosjektmedarbeider Oppfølging av byggeprosjekter 3

4 Sammendrag Kontrollutvalget i Hitra kommune har, gjennom sitt sekretariat, gitt Revisjon Midt-Norge IKS i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om oppfølging av byggeprosjekter i kommunen (brev av ). I plan for forvaltningsrevisjon er målsettingen og rammene for prosjektet nærmere beskrevet: Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil innebære en gjennomgang av kommunens oppfølging av byggeprosjekter og kvaliteten på den rapportering som gis, både under planlegging, underveis i prosjektet og ved avslutning av prosjektet. Vi vil her sette fokus på planlegging samt oppfølging og rapportering underveis i form av rapportering på status, fremdrift og økonomi for å sikre at riktige beslutningstakere har oppdatert og korrekt styringsinformasjon til enhver tid. Det vil også være aktuelt å se på oppfølging av nybygg etter ferdigstillelse for å sikre at rettigheter knyttet til garantier m.v. følges opp. Etter revisors oppfatning vil det i et slikt prosjekt være hensiktsmessig å belyse problemstillingene ved å følge et konkret byggeprosjekt. Revisor ser det da som naturlig å følge et byggeprosjekt som er av betydelig størrelse og hvor bygget er tatt i bruk. Revisor valgte derfor i dette prosjektet å ha fokus på utbyggingen av Fillan skole. I kapittel 3 presenteres problemstillinger, revisjonskriterier og metode for datainnsamling og -analyse i denne forvaltningsrevisjonen. Problemstillingene for undersøkelsen har vært: Har Hitra kommune hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtat?. Denne belyses ved følgende delproblemstillinger: 1. Er byggeprosjektets planlegging gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak? 2. Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging av prosjektet i byggeprosessen? 3. Er økonomistyringen av prosjektet i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring? 4. Følger kommunen opp prosjektet innenfor garantitiden? Utgangspunkt for kriterier har vært kommunens vedtak om utbygging av Fillan skole, kommunens økonomireglement, NKK's forslag til økonomireglement samt anerkjent teori for god prosjektstyring av Rolstadaas og Westerhage. Intervju med nåværende og tidligere driftsleder, kommunalsjef for oppvekst og kultur, rektor ved Fillan skole og ekstern byggeleder utgjør sammen med opplysninger i saksutredninger tilknyttet utbyggingen av Fillan skole, det viktigste informasjonsgrunnlaget i rapporten. I tillegg er rådmann og økonomileder intervjuet, og det er hentet ut data fra kommunens regnskapssystem. Et rapportutkast har vært på høring, og verifisert referat fra høringsmøtet er vedlagt rapporten. På bakgrunn av denne informasjonen har revisor konkludert med at Hitra kommune har hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt. Revisors konklusjoner på delproblemstillingene vil utdype og moderer dette inntrykket noe. Konklusjonen på delproblemstilling en er at planleggingen delvis er gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak. Revisor savner at de forskjellige gruppene som er satt ned i forbindelse med byggeprosjektet har retningslinjer som beskriver hva deres ansvar og myndighetsområde er, utover mandat gitt i det enkelte kommunestyrevedtak, slik at dette er klart for alle involverte parter. 4 Oppfølging av byggeprosjekter

5 Saksfremlegget til oppstartsvedtaket mangler en del sentral informasjon. Dette er forprosjekttegninger, fremdriftsplan/ferdigstillelse og mangler i beskrivelsene av driftsmessige konsekvenser. Kommunens vedtatte økonomireglement dekker etter revisors vurdering alle sentrale rutiner for saksbehandling av et byggeprosjekt. Det er viktig at disse rutinene blir gjort kjent og tatt i bruk i kommunens administrasjon. Konklusjonen på delproblemstilling to og tre er at kommunen i hovedsak har rutiner for oppfølging av prosjektet under selve byggeprosjektet, som er i samsvar med kommunens økonomireglement og teori om god prosjektstyring og at økonomistyringen av prosjektet er i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring. Muntlige orienteringer til oppvekstkomite er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig. Kommunens rapporteringsrutiner kan beskrives mer detaljert. Det er viktig å ha detaljerte rapporteringsrutiner for byggeprosjekt med varighet over flere år. Rapporteringen bør derfor ha fokus på kontraktene med leverandør, avvik fra disse og om dette medfører endringer av vedtatte kostnadsrammer for prosjektet. Det kan også i tekstdelen beskrives fremdriftsprognoser, årsaker til avvik fra opprinnelige planer samt status på sikkerhetsmarginen for byggeprosjektet. Rapporteringen fra byggeleder til kommunen under byggeprosessen er noe mangelfull. Revisor savner skriftlige månedlige rapporter fra byggeleder. Totalkostnaden på prosjektet er i hovedsak i samsvar med vedtatt bevilgning. Prosjektet ble også ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og tatt i bruk til skolestart høsten Konklusjonen på delproblemstilling fire er at kommunen har fulgt opp prosjektet, så langt, i garantitiden. Kommunen mangler retningslinjer for oppfølging av prosjekter under garantitiden, økonomireglementet omhandler heller ikke noe om dette. Revisor anbefaler Hitra kommune følgende: Å oppdatere økonomireglementet i tråd med de forhold som nevnes i rapporten, og å sørge for at reglementet etterleves ved alle byggeprosjekter. Oppfølging av byggeprosjekter 5

6 6 Oppfølging av byggeprosjekter

7 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bestilling Oppfølging av byggeprosjekt i kommunen Bakgrunn for utbygging av Fillan skole Problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier og metode Problemstilling Avgrensning Metode Revisjonskriterier Planleggingen av byggeprosjektet Revisjonskriterier Resultat av datainnhenting Revisors vurdering Rutiner for oppfølging av prosjektet og økonomistyringen Revisjonskriterier Datainnhenting Revisors vurdering Oppfølging under garantitiden Revisjonskriterier Datainnhenting Revisors vurdering Høring Konklusjon og anbefalinger Konklusjon Anbefaling Kilder Vedlegg Oppfølging av byggeprosjekter 7

8 1 Innledning 1.1 Bestilling Prosjektet ble prioritert i plan for forvaltningsrevisjon, som ble vedtatt i kommunestyrets møte den Kontrollutvalget vedtok i sak 6/09 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på oppfølging av byggeprosjekter i Hitra kommune. I plan for forvaltningsrevisjon er målsettingen og rammene for prosjektet nærmere beskrevet: Et forvaltningsrevisjonsprosjekt innenfor dette området vil innebære en gjennomgang av kommunens oppfølging av byggeprosjekter og kvaliteten på den rapportering som gis, både under planlegging, underveis i prosjektet og ved avslutning av prosjektet. Vi vil her sette fokus på planlegging samt oppfølging og rapportering undeveis i form av rapportering på status, fremdrift og økonomi for å sikre at riktige beslutningstakere har oppdatert og korrekt styringsinformasjon til enhver tid. Det vil også være aktuelt å se på oppfølging av nybygg etter ferdigstillelse for å sikre at rettigheter knyttet til garantier m.v. følges opp. Kontrollutvalgssekreteriat Midt-Norge IKS (KonSek) bestilte, på vegne av kontrollutvalget, forvaltningsrevisjonen i brev av I kontrollutvalgets bestilling i sak 6/09 ble det i vedtaket foretatt en tilføyning: Kontrollutvalget ber i tilknytning til saken om at Revisjon Midt-Norge IKS gjennomgår regnskapet for samarbeidsprosjektet "Fillan Kirkegård v/kirkelig fellesråd" for å kartlegge fordelingen av utgiftene mellom de involverte partene. I prosjektavtalen som er inngått mellom KonSek og Revisjon Midt-Norge IKS (RMN) den vises det til at siste avsnitt i kontrollutvalgets vedtak ikke tilhører selve bestillingen av forvaltningsrevisjonen. Dette området vil derfor ikke være en del av prosjektet som RMN skal gjennomføre. Etter revisors oppfatning vil det i et slikt prosjekt være hensiktsmessig å belyse problemstillingene ved å følge et konkret byggeprosjekt. Revisor ser det da som naturlig å følge et byggeprosjekt som er av betydelig størrelse og hvor bygget er tatt i bruk. Revisor valgte derfor i dette prosjektet å ha fokus på utbyggingen av Fillan skole. 1.2 Oppfølging av byggeprosjekt i kommunen Gjennomføring av byggeprosjekt kan deles inn i ulike faser. Første fase er integrerings- og planleggingsfasen som vurderer kommunens behov for nytt bygg og utforming av dette. I fase to vedtas oppstart av byggeprosjektet hvor anskaffelser og gjennomføringsfasen startes. Gjennomføringsfasen varer til bygget er ferdig og tas i bruk. I de ulike fasene er det viktig at kommunen har en effektiv byggeprosess, hensiktsmessig prosjektstyring og organisering av ansvar for å sikre at byggeprosjektet utføres i samsvar med kommunestyrets vedtak. Det er også viktig at kommunen gjennomfører byggeprosjektet i samsvar med lov og forskrift, egne rutiner og god praksis. Dette for å oppnå effektiv bruk av kommunens ressurser til det beste for innbyggerne i kommunen og som er i samsvar med kommunelovens formål Bakgrunn for utbygging av Fillan skole Fillan skole er Hitra kommunes største skole med totalt 328 elever 2 i trinn. Skolen er ungdomsskole for hele kommunen. Skolen ble opprinnelig bygd på 60-tallet og ble tatt i bruk i for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunal fellesinteresser innenfor rammene av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. 2 Tall hentet fra høsten Oppfølging av byggeprosjekter

9 Det er ikke utført større ombygginger siden skolen ble bygd. Skolen var sterkt preget av slitasje. I tillegg var det behov for å tilpasse skolen til dagens krav til skoledrift. Endelig finansiering og oppstart ble behandlet i KS-157/06, hvor det ble vedtatt en kostnadsramme på 49,67 mill. kroner. Utbyggingen omfatter et nybygg på 910 m2 og i tillegg en omfattende renovering av eksisterende areal på m2. Kommunen har hatt som intensjon å kunne sertifisere ny-skolen som en Grønt-flagg skole. Dette er en miljøsertifiseringsordning rettet mot grunnskoler, barnehager og videregående skoler. Bygget skulle være innflyttingsklart til skolestart høsten Prosjektet har senere medført noen tilleggsbevilgninger. Dette skyldes i hovedsak to forhold. For det første ekstrakostnader i tilknytting til enøk-tiltak og for det andre strukturendringer grunnet overflytting av trinn fra andre skoler i kommunen. Strukturendringene medførte at nytt klasserom måtte bygges. Disse tilleggsbevilgningene ble vedtatt av kommunestyret i budsjettvedtak for 2007 i k- sak 166/07 samt k-sak 70/08. Totalrammen for prosjektet er etter disse vedtakene kommet opp i 54,3 millioner kroner. Oppfølging av byggeprosjekter 9

10 2 Problemstillinger, avgrensninger, revisjonskriterier og metode I dette kapitlet redegjører vi for hvilke problemstillinger som er utgangspunktet for undersøkelsen, og hvilke revisjonskriterier som revisor bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Metode og avgrensninger i prosjektet synliggjøres også her. 2.1 Problemstilling Hovedproblemstillingen i prosjektet er: Har Hitra kommune hatt en betryggende planlegging og oppfølging av byggeprosjektet Fillan skole, som sikrer at prosjektet er gjennomført innenfor de rammer som kommunestyret har vedtatt? For å besvare hovedproblemstillingen belyses fire delproblemstillinger. Disse er: 1. Er byggeprosjektets planlegging gjennomført i henhold til kommunens rutiner, god prosjektstyring og kommunestyrets vedtak? 2. Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging av prosjektet i byggeprosessen? 3. Er økonomistyringen av prosjektet i henhold til kommunestyrets vedtak og god prosjektstyring? 4. Følger kommunen opp prosjektet innenfor garantitiden? 2.2 Avgrensning Revisor har i prosjektet hatt fokus på kvaliteten på rapportering i byggeprosjektets ulike faser for å sikre oppdatert og korrekts styringsinformasjon til riktig beslutningstaker. Prosjektet omfatter ikke vurderinger rundt anbudsrundene, valg av entrepriseform og om kommunen har fulgt regelverket for offentlige anskaffelser. 2.3 Metode Revisor har i prosjektet gjennomført intervju/møter med rådmann, tidligere og nåværende driftssjef, kommunalsjef for oppvekst og kultur, rektor ved Fillan skole og ekstern byggeleder. I tillegg har vi hatt oppfølgings- og avklaringssamtaler med disse samt avklaringer ved bruk av e-post. Alle intervju er verifisert. Vi har gjennomført dokumentanalyse av relevante saksdokumenter og rutiner for byggeprosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har sammen med prosjektmedarbeider deltatt i prosjektet, og en styringsgruppe har kvalitetssikret gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 2.4 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er målestokken i en forvaltningsrevisjon og skal hentes fra såkalte autoritative kilder; kilder som kan fastslå hvordan tilstanden på et område bør være. Typiske revisjonskriterier er lovverk og politiske vedtak. Revisors vurdering og konklusjoner bygger på en vurdering av opplysninger fra undersøkelsen med revisjonskriteriene. I prosjektet benyttes kriterier fra lovtekst og forskrifter, vedtak i kommunestyret, og øvrige relevante kilder. I prosjektet benyttes også kriterier fra anerkjent litteratur som brukes i undervisning i fagene prosjektledelse og prosjektstyring skrevet av Westerhage 3 og Rolstadås 4. Westerhages teori om prosjektarbeid beskriver et begrepsmessig rammeverk som gir en grunnleggende forståelse av hva styring, organisering og ledelse av prosjekter innebærer. Den gir og en beskrivelse av hva prosjektarbeid er, samt aktuelle metoder og teknikker som er viktige å ha kunnskap om. 3 Prosjektarbeid - utviklings og endringskompetanse - Harald Westerhage Praktisk prosjektstyring - Asbjørn Rolstadås Oppfølging av byggeprosjekter

11 Rolstadås teori beskriver praktisk prosjektstyring generelt uten å være rettet mot spesifikk bransje. Boken dekker og teori om prosjektledelse, forankring av prosjekt samt beskriver enterpriseformer ved bygg-og anleggsvirksomhet. Den presenterer praktiske metoder og teknikker basert på de nyeste prinsipper som anvendes i næringsliv og forvaltning. I prosjektet benyttes også kriterier fra forslag til økonomireglement som Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring 5 har laget. Anbefalinger fra teoretisk litteratur gis ikke like stor tyngde i forvaltningsrevisjon som kriterier hentet fra lovbestemmelser og vedtak fattet i kommunens egne besluttningsorganer. Revisor finner det allikevel nyttig og hensiktsmessig å benytte disse som kriterier ut i fra anbefalinger om god prosjektstyring. Revisjonskriteriene blir nærmere beskrevet under hver delproblemstilling. 3 Planleggingen av byggeprosjektet I dette kapitlet presenteres kriterier, data og vurderinger i forbindelse med delproblemstilling 1, om planleggingen av byggeprosjektet er i samsvar med kommunens rutiner, kommunens vedtak og god prosjektplanlegging 3.1 Revisjonskriterier Kommunestyrevedtak - oppstart av bygging Fillan skole Revisor vil i delproblemstillingen fokusere på om planleggingen er i samsvar med vedtatte kostnadsrammer på 49,67 mill. kroner Retningslinjer i kommunens økonomireglement Kommunen har i sitt økonomireglement, kap. 8, retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter. Revisor vil benytte disse som kriterium i delproblemstillingen. Retningslinjene viser til at alle rammeområder skal legge reglementet til grunn for sine bygge- og anleggsprosjekter uansett organisering av det politiske og administrative apparat opprettet for å håndtere prosjektet. Det henvises i denne forbindelse spesielt til bestemmelsene om hva som skal foreligge av økonomiske data før byggingen/investeringen iverksettes. Rutinene omhandler blant annet forholdet til kommunens plansystemer, investeringer utenom økonomiplan og årsbudsjett, initiativ, forslag til bevilgning, administrasjon, forprosjekt, detaljregnskap, byggestart, oppfølging i byggetiden, prosjektregnskap, tilleggsbevilgninger, overtakelse og sluttregnskap. Kommunelovens krav til økonomiplan og oppstart av investeringsprosjekter 44 Økonomiplan nr. 3 og 4 Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år anvises direkte for de utgifter og oppgaver som er ført opp. Organisering I teori av Westerhage (side 105) beskrives krav til organisering av prosjektarbeid. Han sier at det finnes ingen organisasjonsform som under alle omstendigheter er den beste, den må tilpasses den oppgaven som skal løses og den organisasjonsformen kommunen har. Det er likevel noen momenter som er viktig, og som er sammenfallende for alle prosjekter som gjennomføres. Westerhagen sier at det må være klart for alle som arbeider i organisasjonen hvor de hører hjemme og hvor de skal henvende seg for å få tak i det de trenger for å utføre sine oppgaver. Spesielt er det viktig at fordeling av ansvar og myndighet er kjent for alle. 5 Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skatteinnfordring, heretter forkortet med NKK. Oppfølging av byggeprosjekter 11

12 3.2 Resultat av datainnhenting Fillan skole ble behandlet og vedtatt oppstart i k-sak 157/06 Vedtaket om oppstart av utbygging Fillan skole ble fattet av kommunestyret den , og ble også innbakt i budsjettet for 2007 og Det er i vedtaket tatt inn hvordan utbyggingen skal finansieres samt kontostreng. I saksfremlegget er det vedlagt en rapport som benyttes som grunnlag for vedtaket. I denne rapporten beskrives hva utbyggingen omfatter bygningsmessig, beskrivelse av bygningsmessig situasjon før nybygg/ombygg, intensjon om Grønt-flagg-sertifisering, effekter av utbyggingen arealmessig og økonomisk samt prosjektets investeringskostnader. Rapporten mangler beskrivelse/konkretisering av konsekvenser for daglig drift vedr. avdrags- og kapitalkostnader, samt teknisk drift (renhold, strøm osv.) ved bygget. Økonomisk konsekvens ved utførelse av selve undervisningstjenesten er beskrevet ved en reduksjon av 3 årsverk og med en konkretisering av reduserte kostnader. Rapporten beskriver heller ikke fremdriftsplan eller overtakelse/ innflyttingstidspunkt. Byggeprosjekt Fillan skole har etter oppstartsvedtaket i november 2006 fått to tilleggsbevilgninger. Dette gjelder for det første ekstrakostnader i tilknytting til enøk-tiltak (k-sak 166/07) og for det andre påbygging av et ekstra klasserom grunnet overflytting av trinn fra andre skoler i kommunen (k-sak 70/08). Begge disse bevilgningene er vedtatt av kommunestyret. Totalkostnaden for prosjektet ble etter dette kr 54,3 millioner. Organisering av planlegging av byggeprosjektet Fillan skole Følgende organisasjonskart er utarbeidet for planlegging/bygging av Fillan skole: Fig 1 Organisasjonskart for planlegging/bygging av Fillan skole Rådmann Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe ved skolen Kilde: Hitra kommune Ovennevnte organisasjon har ansvar for utarbeidelse av forprosjekt og planleggingsfasen. Det er prosjektgruppa som har selve ansvaret for forprosjektet. Prosjektleder har også ansvaret for å legge frem sak om oppstart og finansiering av prosjektet til kommunestyret. Prosjektgruppe ble ledet av kommunalsjef for oppvekst og kultur (senere driftsleder), og bestod for øvrig av rektor, arkitekt og ekstern byggeleder (etter at denne ble engasjert). Styringsgruppa ble ledet av rådmann, og besto av driftsleder, kommunalsjef for oppvekst og kultur samt rektor ved skolen. Styringsgruppa er selve bindeleddet og forankringen opp mot den øverste ledelsen av kommunen. Det foreligger ikke beskrivelser av roller og ansvar for de nedsatte gruppene under planleggingsfasen. 12 Oppfølging av byggeprosjekter

13 Arbeidsgruppa ved skolen ble ledet av rektor og besto også av inspektør, verneombud og foreldrerepresentanter. Arbeidsgruppa har medvirket til at brukerne av skolen har fått sagt sitt ved utarbeidelse av forprosjektet og detaljprosjektering. I henhold til uttalelser fra rektor og kommunalsjef, har det under planleggingen vært stort innslag av brukermedvirkning. Under forprosjekteringen har også flere fra gruppen reist til andre nye skoler, for å se på ulike løsninger. Under forprosjekteringen har det også vært engasjert arkitekt. Arkitekt blir ikke engasjert før en god del av planlegging/forprosjekteringen av f.eks. romprogram, ønsket logistikk i bygget, materialvalg osv. er godt vurdert/gjennomtenkt. Arkitekt går inn som medlem i prosjektgruppen. Inngått avtale med arkitekt beskriver oppgaver og ansvar som pålegges arkitekten. Dette er bl.a. skisseprosjektering, overslag, forprosjektering, rammesøknad, detaljprosjektering, tilbudsgrunnlag, kontrahering, fargeforslag og materialvalg. Under selve byggeprosessen ble det engasjert ekstern byggeleder. Byggeleder kommuniserte med engasjert entreprenør, og rapporterte status til driftsleder/prosjektleder i kommunen. Kommunens saksbehandlingsrutiner for investerings/byggeprosjekt Kommunens økonomireglement av (endret ) beskriver kommunens rutiner for saksbehandling av investerings-/byggeprosjekt. Dette jf. rapportens kapitel 3.1 revisjonskriterier. I henhold til intervju med dagens og tidligere driftssjef, kommunalsjef oppvekst og kultur og rektor har ikke kommunen beskrevne rutiner eller retningslinjer for saksbehandling for investerings-/ byggeprosjekt. De uttaler videre at det hadde vært ønskelig å ha nedskrevne rutiner og retningslinjer for dette, men at de likevel har god kompetanse på området, da de til sammen har tilegnet seg bred erfaring med saksbehandling av investeringsprosjekter. Kommunens økonomireglement pkt 8.6 beskriver hva et forslag til bevilgning (saksfremlegg til et oppstartsvedtak) skal inneholde. Dette er: realistisk kostnadsoverslag, kontostreng, fullstendig finansiering, fremdriftsplan og likviditet og driftsmessige konsekvenser. K-sak 157/06 mangler beskrivelser av fremdriftsplan/overtakelsestidspunkt, driftsmessige konsekvenser og forprosjekttegninger. 3.3 Revisors vurdering Kommunens dokumenter, som ligger til grunn for kommunestyrets oppstartsvedtak, har noen mangler i forhold til kommunens retningslinjer i økonomireglementet. De er heller ikke i tråd med anbefalingene i Westerhages teori om prosjektplanlegging. Det som mangler er beskrivelse av fremdriftsplan (eventuelt overtakelsestidspunkt), mangelfulle beskrivelser av driftsmessige konsekvenser og forprosjekttegninger. Etter revisors vurdering er det viktig at driftsmessige konsekvenser for slike prosjekter beskrives i tilknytting til saksutredningen til beslutningstaker, da dette er viktige opplysninger for om prosjektet skal settes i gang eller ikke. Revisor ser at kommunen har vedtatt et økonomireglement med detaljert beskrivelse av saksbehandlingsrutiner knyttet til byggeprosjekter. Rutinebeskrivelsen sikrer etter revisors vurdering at dokumenter som legges ved vedtak om bygging og endringer underveis er i samsvar med god praksis på området og i samsvar med god prosjektstyringsteori. Økonomireglementet dekker etter vår vurdering alle sentrale rutiner for saksbehandling av et byggeprosjekt. Ansattes uttalelser om at det hadde vært behov for nedskrevne rutiner og retningslinjer for saksbehandling av investeringsprosjekter, kan tyde på at økonomireglementet ikke er gjort kjent og tatt i bruk i kommunens administrasjon. Det er viktig at rutinene gjøres kjent i administrasjonen, dette for å sikre formålet med reglementet om lik behandling av investeringsprosjekter. Hitra kommune har ikke en politisk oppnevnt plankomite. Det blir for hvert enkelt byggeprosjekt satt ned komiteer som har oppgaver og ansvar knyttet til forprosjektering og planlegging av byggeprosjekter. Dette ble også gjort i skoleutbyggingen. Det er for utbygging av Fillan skole satt ned tre forskjellige grupper/komiteer; styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. Medlemmene i disse gruppene er i all hovedsak ansatte i kommunen, men også brukere av skolen er tatt med. Det Oppfølging av byggeprosjekter 13

14 kan se ut til at arbeidet i komiteene har fungert tilfredsstillende i dette byggeprosjektet. På generelt grunnlag ønsker revisor å bemerke at det er en mangel at det ikke foreligger noen beskrivelse av mandat eller ansvar til den enkelte gruppen. Det er viktig at oppgaver, mandat og ansvar er beskrevet, slik at planleggingen blir gjennomført på en god og effektiv måte, og at korrekte planleggingsdokumenter som danner grunnlag for videre saksgang blir utarbeidet. Dette vil være i tråd med anerkjent teori. Ifølge prosjektteorien er det viktig at brukere av bygget får være med i selve forprosjekteringen og planleggingen. Ved planleggingen av Fillan skole har rektor, lærere, vaktmester og en foreldrerepresentant deltatt i prosessen. Etter revisors syn har brukerne dermed fått god mulighet til medvirkning, i tråd med anbefalingene i teorien. Som beskrevet i kapittel 1, har prosjektet etter oppstartsvedtaket og etter byggestart blitt utvidet med enøk-tiltak og bygging av ekstra klasserom i forbindelse med strukturendringer i kommunen. I henhold til rapporten som er vedlagt i k-sak 157/06 (oppstartsvedtaket), har kommunen som mål at skolen skal få en "grønt-flagg" sertifisering. For å kunne nå dette målet må skolen ha tiltak for bl.a. strømsparing. Etter revisors vurdering kunne det vært hensiktsmessig at kommunen hadde tatt hensyn til enøk-tiltaket tidligere i planleggingsprosessen, slik at kostnadene hadde bitt hensyntatt i oppstartsvedtaket. Dette ville gitt kommunen en bedre og mer effektiv planleggingsprosess og byggeprosess. 4 Rutiner for oppfølging av prosjektet og økonomistyringen Dette kapitlet omhandler delproblemstilling 2 og 3, om oppfølgingen av prosjektet under selve byggeprosessen er i samsvar med kommunestyrets vedtak, kommunens økonomireglement og teori om god prosjektstyring. 4.1 Revisjonskriterier Kommunestyrets vedtak Revisor vil i delproblemstillingen fokusere på at gjennomføring er i samsvar med vedtatte kostnadsrammer på 54,4 mill. kroner. Kommunens økonomireglement I henhold til kommunens økonomireglement pkt skal det utarbeides sluttregnskap for prosjekter som går over år, og som har en totalkostnad på over 2 mill. kroner. Dette skal fremmes for politisk behandling senest ett år etter at overtakelse har funnet sted. Sluttregnskapet skal inneholde forslag til dekning av overskridelser eller disponering av eventuell overfinansiering. Oppfølging og rapportering I teori av Westerhage (side 85) beskrives det at oppfølging er det tredje elementet i styringsprosessen. I virkeligheten er det noe mer, oppfølgingen skal ikke bare registrere avvik vis-à-vis formelle planer, avvik i tid, kvalitet og kostnader er jo bare et symptom. Oppfølging innebærer og å søke etter årsaker og å gjøre noe med dem. Westerhage mener at oppfølging består i å: Registrere og rapportere status i prosjektet, dvs. informasjon om resultater, fremdrift, kostnader, prosjektets situasjon generelt Identifisere avvik fra mål og planer, og forklare årsaken Definere og iverksette korrigerende tiltak Evaluering av prosjektets erfaringer ved avslutning Westerhage (side 267) beskriver hvilket innhold en sluttrapport bør ha. I tillegg til innholdet i statusrapportering underveis, bør en sluttrapport i tillegg inneholde: Resultat Ressurs og tidsforbruk (økonomi og fremdrift) Hva en har lært (erfaringer) 14 Oppfølging av byggeprosjekter

15 I Rolstadås' teori (side 341) beskrives blant annet at de viktigste generelle funksjoner som ligger til prosjektleder er styring og oppfølging av prosjektets prestasjon - statusrapportering. Rolstadås mener videre at for større prosjekter bør det utarbeides månedlig statusrapporter, dette kan også gjelde for mindre prosjekter. Kravet om omfang og detaljeringsgrad må tilpasses størrelsen på prosjektet. I en månedsrapportering bør følgende prosjektoppfølgingsdata inngå: Kostnadsoversikt Kostnads- og tidsplanindekser Fremdriftsrapportering Utvikling i totalt arbeidsomfang Prognose for sluttkostnad Disponering av reserver Det er viktig at rapporten viser opprinnelig estimat, gjeldende estimat, påløpte kostnader, påløpte forpliktelser og prognoser for sluttkostnad. Det må og vises disponering av de reserver som ligger i prosjektet. Rolstadås mener at formålet med dette er å henlede prosjektledelsens oppmerksomhet på mulige kostnadsoverskridelser så tidlig at korrigerende tiltak eller kostnadsreduserende tiltak kan iverksettes. I en oppdragsrapport som omhandler byggherrens prosjektstyringsnøkkel 6 beskrives byggherrens funksjon til prosjektstyring å være: Følge opp byggherrens funksjonelle, estetiske og tekniske programkrav Ivareta administrative, kontaktsmessige og økonomiforhold NKK's anbefalte saksbehandlingsrutiner NKK har utarbeidet anbefalte rutiner for saksbehandling av investeringsprosjekt. Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Det anbefales at alle sektorer/enheter skal legge reglementet til grunn for sine bygge- og anleggsprosjekter. Det henvises i denne forbindelse spesielt til bestemmelsene om hva som skal foreligge av økonomiske data før bygging iverksettes. Rutinene omhandler blant annet forholdet til kommunens plansystem, investeringsprosjekter utenom økonomiplan og årsbudsjett, initiativ, forslag til bevilgning, administrasjon, forprosjekt, detaljprosjekt, byggestart, oppfølging i byggetiden, prosjektregnskap, tilleggsbevilgninger, overtakelse og sluttregnskap. 4.2 Datainnhenting Kommunens rapporteringsrutiner Kommunens økonomireglement, pkt og 8.9.6, beskriver rutiner for oppfølging i byggetiden. Det skal bl.a. påses at byggearbeidene utføres innenfor bevilgningsrammen, samt at byggeregnskapet til enhver tid gir full oversikt. Det skal videre utarbeides prosjektregnskap for alle investeringer, og disse skal jevnlig fremlegges for aktuell komité. I tillegg til dette skal alle investeringsprosjekter gjennomgås ifbm løpende rapportering jf. kravene til rapportering i regnskapsforskriften (budsjettoppfølging). Ved intervju av driftssjef, kommunalsjef for oppvekst og kultur samt rektor kom det frem at det under byggeperioden ble foretatt muntlig rapportering til oppvekstkomiteen. Formannskapet fikk også muntlig rapportering etter behov, og kommunestyret ble orientert om større saker. Det var ikke faste rutiner for denne typen rapportering, men kun rapportering etter behov. I tillegg til dette var det faste rapporteringer i forbindelse med tertialrapporteringen til kommunestyret. Til administrativt nivå var det, som den del av rapporteringen, sendt møtereferater fra byggemøtene. Byggeleders rapportering 6 Norges byggforskningsinstitutt har utarbeidet et forslag til prosjektstyringsnøkkel for byggherre (2003). Oppfølging av byggeprosjekter 15

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune

Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Prosjektstyring og antikorrupsjon Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 8. september 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2

NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 KomRev Trøndelag IKS FORVALTNINGSREVISJON NYE STEINKJER VIDEREGÅENDE SKOLE DEL 2 Organisering og økonomistyring i gjennomføringsfasen NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 2013 KomRev Trøndelag IKS Nye Steinkjer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1

I N N H O L D. Kilder. 22 Vedlegg 1:Kommentarer til rapport. 28.06.2004 Nedre Gauldal kommunerevisjonsdistrikt Side 1 av 1 I N N H O L D Side 0. Sammendrag 2 0.1 Målsetting for prosjektet 2 0.2 Arbeidets omfang og begrensninger. 2 0.3 Revisors vurderinger og konklusjoner.. 2 0.4 Revisors anbefalinger 4 1. Innledning 5 1.0

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering

FORVALTNINGSREVISJON. KOSTRA-rapportering FORVALTNINGSREVISJON KOSTRA-rapportering Malvik kommune Desember 2012 - KOSTRA-rapportering - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJON Økonomistyring Drift og vedlikehold av fylkesveger Sør-Trøndelag Fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Sør-Trøndelags

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS

Økonomistyring og økonomirapportering i. Holtålen kommune. Holtålen kommune FORVALTNINGSREVISJON 2012 REVISJON FJELL IKS FORVALTNINGSREVISJON 2012 Holtålen kommune Økonomistyring og økonomirapportering i Holtålen kommune REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Ålen: 72 41 76 38 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer