Kontrollutvalget i Bardu kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Bardu kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 7. mai 2018, kl. 12:30, møterommet på Veksthuset Setermoen. Sakskart Sak 15/18 Protokoll fra møte den 17. april 2018 Sak 16/18 Årsregnskap Bardu kommune 2017 Sak 17/18 Revisjonsbrev nr. 7 Sak 18/18 Sak 19/18 Sak 20/18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon Melding om vedtak Årsmelding orienteringssak Eventuelt Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet. Bardu, 30. april 2018 Narvik, 30. april 2018 Hålogaland Revisjon AS Torill A. Johansen Kontrollutvalgets leder Mikael Falch Hope Kontrollutvalgssekretariatet

2 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 15/18 Sakstittel: Protokoll fra møte den 17. april 2018 Protokoll fra møte i Bardu kontrollutvalg den 17. april 2018 godkjennes. Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 17. april 2018

3 Kontrollutvalget i Bardu Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset Setermoen, møterom Fra sak: Til sak: 09/18 14/18 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Torill A. Johansen Vilhelm Kjelsvik Ragnhild Movinkel IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: MELDT FORFALL: FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Rådmann Håvard Gangsås FRA SEKRETARIATET MØTTE: Thomas Jensen ANDRE: 3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

4 Kontrollutvalget i Bardu Sak 09/18 Protokoll fra møte den 12. februar 2018 Protokoll fra møte i Bardu kontrollutvalg den 12. februar 2018 tas til orientering. Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte hadde blitt sendt ut som epost til møtedeltakerne for gjennomgang, og sekretariatet mottok tilbakemelding fra samtlige møtedeltakere på at protokollen var godkjent. Protokollen ble ansett som godkjent, og ble offentliggjort på sekretariatets nettside. Kontrollutvalget fattet så følgende VEDTAK: Protokoll fra møte i Bardu kontrollutvalg den 12. februar 2018 tas til orientering. Enstemmig vedtak Sak 10/18 Selskapskontroll Barduprodukter AS Kontrollutvalget tar rapporten fra selskapskontroll på Barduprodukter AS til orientering, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll på Barduprodukter AS til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i rapporten. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. september Våren 2017 ble det vedtatt at Hålogaland Revisjon AS skulle gå i gang med en selskapskontroll på Barduprodukter AS høsten Selskapskontrollen er nå ferdigstilt, og rapporten er klar for behandling. Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på rapporten, og fattet så følgende VEDTAK: Kontrollutvalget tar rapporten fra selskapskontroll på Barduprodukter AS til orientering, og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll på Barduprodukter AS til orientering. Protokoll kontrollutvalgsmøte Bardu kommune 17. april 2018 sak 09/18 14/18 Side 2 av 5

5 Kontrollutvalget i Bardu Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene som fremkommer i rapporten. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. september Enstemmig vedtak Sak 11/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Skoletilbudet i Bardu Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra forvaltningsrevisor datert 21. mars Sekretariatet setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Skoletilbudet i Bardu i bestilling. Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til prosjektskisse, hvor det fremgikk mulige problemstillinger som revisor kunne undersøke i forvaltningsrevisjonsprosjekt Skoletilbudet i Bardu. Forslaget til prosjektskisse hadde blitt oversendt til forvaltningsrevisor som hadde tatt en gjennomgang av den, og komme med sine kommentarer. Forvaltningsrevisor hadde videre laget en Overordnet prosjektskisse. Kontrollutvalget drøftet innholdet i Overordnet prosjektskisse i møtet, og fattet så følgende VEDTAK: Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra forvaltningsrevisor datert 21. mars Sekretariatet setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Skoletilbudet i Bardu i bestilling. Enstemmig vedtak Sak 12/18 Snødeponi henvendelse fra innbygger Ingen Kontrollutvalget hadde mottatt en henvendelse fra en av kommunens innbyggere. Kontrollutvalgets leder redegjorde for saksforholdet i møtet, og kontrollutvalget vurderte videre saksgang. Rådmannen var tilstede i møtet og redegjorde for hans kunnskap om saksforholdet. Protokoll kontrollutvalgsmøte Bardu kommune 17. april 2018 sak 09/18 14/18 Side 3 av 5

6 Kontrollutvalget i Bardu Henvendelsen er ifølge rådmannen kommet på vegne av en av kommunens innbyggere. Kommunen har etterspurt, men ikke mottatt, fullmakt på at vedkommende kan handle på innbyggerens vegne. Kontrollutvalget fattet følgende VEDTAK: Saken ansees ikke å være innenfor kontrollutvalgets mandat. Enstemmig vedtak Sak 13/18 Eventuelt 13.1/18 Representantskapsmøte KomRev NORD IKS Kontrollutvalgets leder deltok på KomRev NORD IKS s representantskapsmøte, og redegjorde for noen av sakene som ble behandlet i møtet. Kontrollutvalget fattet så følgende VEDTAK: Redegjørelsen fra kontrollutvalgets leder tas til orientering. Enstemmig vedtak 13.2/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser i Bardu kommune Unntatt offentlighet. jf. kommuneloven /18 Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget drøftet hvilke alternative forvaltningsrevisjonsprosjekter som kunne være aktuelle i fremtiden, og kom med følgende forslag: - Kommunens rutiner og responstid for tilbakemelding på henvendelser - Helse og omsorg Kontrollutvalget fattet så følgende VEDTAK: Sekretariatet lager et utkast til revidert Plan for forvaltningsrevisjon til neste kontrollutvalgsmøte. Enstemmig vedtak Sak 14/18 Negativ revisjonsberetning Bardu kommune 2017 orienteringssak Negativ revisjonsberetning Bardu kommune 2017 tas til orientering. Kontrollutvalget har mottatt fra revisor kopi av negativ revisjonsberetning på årsregnskapet for Bardu kommune Protokoll kontrollutvalgsmøte Bardu kommune 17. april 2018 sak 09/18 14/18 Side 4 av 5

7 Kontrollutvalget i Bardu Kontrollutvalgets leder og sekretariatet redegjorde for innholdet i negativ revisjonsberetning. Kontrollutvalget mener det er beklagelig at årsregnskap og årsberetning ikke blir avlagt innen fristene som fremgår av forskriften. Kontrollutvalget fattet følgende VEDTAK: Negativ revisjonsberetning Bardu kommune 2017 tas til orientering. Enstemmig vedtak Møte ble deretter hevet ca. kl. 11:30. Bardu, 17. april 2018 Torill A. Johansen Leder kontrollutvalget i Bardu Protokoll kontrollutvalgsmøte Bardu kommune 17. april 2018 sak 09/18 14/18 Side 5 av 5

8 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 16/18 Sakstittel: Årsregnskap Bardu kommune Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Bardu kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. Saksopplysninger: I henhold til Forskrift om kontrollutvalg 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet. Kommunens regnskap skal avlegges i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Forskriften inneholder bestemmelser om at det skal utarbeides årsregnskap og årsberetning for kommunen. Nærmere krav til innhold i regnskapet samt noteopplysninger fremkommer i forskriftens 3 og 5. Regnskapsfrister og behandling av årsregnskapet og årsberetningen fremkommer i forskriftens 10; - Regnskapet skal være avlagt innen 15. februar - Rådmannens årsberetning skal være avlagt innen 31. mars - Regnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 30. juni Det fremkommer av samme paragraf at årsberetningen skal oversendes kontrollutvalget før kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunens regnskap. Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kravene i kommuneloven 48 nr. 5 og god kommunal regnskapsskikk. Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriften 5.

9 Årsregnskapet for Bardu kommune 2017 med tilhørende revisjonsberetning er ferdig og skal behandles av kontrollutvalget. Revisjonsberetning er datert 26. april Årsregnskapet til Bardu kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Revisor har tatt inn følgende presisering under Andre forhold i revisjonsberetningen: «Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert , som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsrapport var på dette tidspunkt ikke avgitt av administrasjonssjefen, og årsregnskapet var avlagt som er etter forskriftens frist 15.2.» Administrasjonen og kommunens revisor er invitert til å orientere i møtet. Vedlegg: Årsberetning Bardu kommune 2017 Årsregnskap Bardu kommune 2017 Revisjonsberetning Bardu kommune 2017 Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Bardu kommune 2017

10

11

12 Bardu kommune Kontrollutvalget Til Kommunestyret i Bardu kommune Kontrollutvalgets uttalelse om Bardu kommunes årsregnskap for 2017 Kontrollutvalget har i møte behandlet Bardu kommunes årsregnskap for Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning og revisjonsberetning datert I tillegg har ansvarlig revisor og økonomisjef supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. Kontrollutvalget har merket seg at Bardu kommunes årsregnskap viser et resultat med regnskapsmessig mindreforbruk /overskudd på kr Kontrollutvalget har videre merket seg at revisor har tatt inn følgende presisering under Andre forhold i revisjonsberetningen: «Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert , som ble avgitt ved utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Årsrapport var på dette tidspunkt ikke avgitt av administrasjonssjefen, og årsregnskapet var avlagt som er etter forskriftens frist 15.2.» Kontrollutvalget synes det er beklagelig at ikke administrasjonssjefen avgir et fullstendig årsregnskap innen fristene som fremgår av forskriften. Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Bardu kommunes årsregnskap for Bardu, den 7. mai 2018 Torill A. Johansen Kontrollutvalgets leder

13 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 17/18 Sakstittel: Revisjonsbrev nr. 7 Redegjørelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra administrasjonssjefen på revisjonsbrev nr. 7 innen utgangen av mai Saksopplysninger: Kommuneloven 78 nr. 5 har bestemmelse om at revisor skal rapportere resultatene av sin revisjon og kontroll til kontrollutvalget. Formelle revisorbrev, jf. revisjonsforskriften 4, som omhandler vesentlige regnskaps- og internkontrollspørsmål skal adresseres til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Revisor KomRev NORD IKS har sendt kommunen et nummerert brev nr. 7. Revisor vil være tilstede i møtet å redegjøre for innholdet i revisjonsbrev nr. 7. Vedlegg: Revisjonsbrev nr. 7

14

15 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 18/18 Sakstittel: Revisjon av Plan for forvaltningsrevisjon Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret i Bardu kommune traff følgende vedtak i møte den 7. desember 2016 i sak 93/16: Prosjekt nr. 1. Offentlige anskaffelser i Bardu kommune ble igangsatt av kommunens revisor KomRev NORD IKS våren Endelig rapport etter forvaltningsrevisjonen ble behandlet i kontrollutvalgsmøte den 12. februar I følge vedtatt plan, skulle neste prioriterte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøke Økonomistyring i Bardu kommune. Kontrollutvalget er imidlertid kjent med at kommunen har forbedret sine rutiner på området Økonomistyring vesentlig siden Plan for

16 forvaltningsrevisjon ble vedtatt. Følgelig ansees ikke det planlagte forvaltningsrevisjonsprosjektet lenger som like aktuelt. Som det fremgår av vedtaket fattet av kommunestyret ble imidlertid kontrollutvalget gitt «myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter og prioritert rekkefølge på disse». Kontrollutvalget ønsket heller å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt som skulle undersøke Skoletilbudet i Bardu, jf. prioritert forvaltningsrevisjonsprosjekt nr. 3 i Plan for forvaltningsrevisjon Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet blir igangsatt våren I kontrollutvalgsmøte 17. april 2018 drøftet kontrollutvalget hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som kunne være aktuelle i fremtiden, og det ble foreslått følgende prosjekter: Kommunens rutiner og responstid for tilbakemelding på henvendelser Helse og omsorg Kontrollutvalget drøfter i møtet om det er andre forvaltningsrevisjonsprosjekter som kan være aktuelle, med sikte på å få vedtatt en revidert Plan for forvaltningsrevisjon.

17 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 19/18 Sakstittel: Melding om vedtak Årsmelding orienteringssak Melding om vedtak Årsmelding 2017 Bardu kontrollutvalg tas til orientering. Saksopplysninger: Kontrollutvalget har mottatt melding om at Årsmelding 2017 Bardu kontrollutvalg ble tatt til orientering i kommunestyret 11. april Vedlegg: Melding om vedtak Årsmelding 2017 Bardu kontrollutvalg

18

19 Bardu kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 20/18 Sakstittel: Eventuelt

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 1. juni 2017, kl. 11.00, kommunehuset, møterom 1. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 6. desember 2016

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 16. mai 2017, kl. 9.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 13/17 Protokoll fra møte den 27. april 2017 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 1. juni 2018, kl. 10:00, kommunestyresalen ved rådhuset i Tjeldsund. Sakskart Sak 08/18 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 29. august 2017, kl. 09.30, kommunehuset, møterom 2. Sakskart Sak 10/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 4. mai 2017 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 22. mai 2018, kl. 10:00, formannskapssalen på kommunehuset. Sakskart Sak 06/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 23.

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 6. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, Lille møtesal Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 19. april

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 14. juni 2018, kl. 09:00, kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 21/18 Godkjenning av innkalling til møte den 14.

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 22. mai 2017, kl. 10.00, møterommet på kommunehuset. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. november

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 13. september 2018, kl. 10:00, kommunestyresalen ved rådhuset i Tjeldsund. Sakskart Sak 14/18 Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 11. september 2017, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, formannskapssalen. Sakskart Sak 17/17 Protokoll fra møte den 16. mai 2017 Sak 18/17 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterommet i servicebygget 26.09.2016 Fra sak: Til sak: 06/2016 11/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:35 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy

Kontrollutvalget i Dyrøy Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom 2 22.11.2017 Fra sak: Til sak: 19/17 26/17 Fra kl.: Til kl.: 10:25 14:15 Følgende medlemmer møtte: Per Gunnar Cruickshank (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 19. september 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, møterom 1. Sakskart Sak 11/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 6.

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 26. oktober 2018, kl. 10:00, formannskapssal 1 i 2. etg. på rådhuset. Sakskart Sak 44/18 Protokoll fra møte den 14. september

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 5.4.2017 Fra sak: Til sak: 01/17 13/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 24.4.2017 Fra sak: Til sak: 01/17 12/17 Fra kl.: Til kl.: 09:00 12:35 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 3. september 2018, kl. 10:00, Kommunehuset Setermoen, møterom 1. Sakskart Sak 23/18 Protokoll fra møte den 7. mai 2018 Sak 24/18

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset 25.04.2016 Fra sak: Til sak: 02/2016 05/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth Jimmy Treland

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 6. juni 2017, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 09/17 Godkjenning av innkalling til møte den 6. juni

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 4. oktober 2018, kl. 9:00 i kommunestyresalen ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 20/18 Protokoll fra møte den 25. mai

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune

Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Kontrollutvalget i Dyrøy kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 15. juni 2018, kl. 10:00, møterom 2 ved kommunehuset. Sakskart Sak 10/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 14. mars 2018

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 25.5.2018 Fra sak: Til sak: 08/18 14/18 Fra kl.: Til kl.: 09:30 13:15 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 26.9.2018 Fra sak: Til sak: 24/18 30/18 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:45 Følgende medlemmer møtte: Liss Kanebog (leder) Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 14.2.2017 Fra sak: Til sak: 01/2017 08/2017 Fra kl.: Til kl.: 12:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Arne Hans Bakkland Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 23.09.2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4. juni 2014. Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 19.2.2018 Fra sak: Til sak: 01/18 11/18 Fra kl.: Til kl.: 08:30 10:50 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 14. november 2017, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 26/17 Godkjenning av innkalling til møte den 14. november 2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen

Kontrollutvalget i Gratangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, formannskapssalen 14.11.2017 Fra sak: Til sak: 26/17 37/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Flaaten-Stokkan

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 12. januar 2017, kl. 9.30, helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 2. november

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 18.6.2018 Fra sak: Til sak: 11/18 20/18 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:50 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 26.2.2018 Fra sak: Til sak: 01/18 08/18 Fra kl.: Til kl.: 12:00 14:10 Følgende medlemmer møtte: Liss Kanebog (leder) Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 12.12.2018 Fra sak: Til sak: 26/18 32/18 Fra kl.: Til kl.: 09:30 12:20 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 17. september 2018, kl. 10:00, kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 31/18 Godkjenning av innkalling til møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 16. oktober 2017, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, møterom 1. Sakskart Sak 24/17 Protokoll fra møte den 11. september 2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 11.12.2018 Fra sak: Til sak: 31/18 37/18 Fra kl.: Til kl.: 11:00 12:55 Følgende medlemmer møtte: Liss Kanebog (leder) Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag den 07.04.2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. januar 2014.

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy

Kontrollutvalget i Dyrøy Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom 2 19.11.2018 Fra sak: Til sak: 34/18 41/18 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:55 Følgende medlemmer møtte: Per Gunnar Cruickshank (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 26. januar 2017, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av innkalling til møte den 26.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, kommunestyresalen 6.11.2017 Fra sak: Til sak: 14/17 34/17 Fra kl.: Til kl.: 09:30 13:20 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 13. februar 2017, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag, 12. september 2018, kl. 10:00, formannskapssalen på kommunehuset. Sakskart Sak 12/18 Protokoll fra møte den 22. mai 2018 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 04.06.2014 Fra sak: Til sak: 10/2014 15/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 13.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 11.9.2018 Fra sak: Til sak: 15/18 25/18 Fra kl.: Til kl.: 09:30 13:45 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 23. oktober 2018, kl. 10:00, kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 39/18 Godkjenning av innkalling til møte den

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag 4. desember 2018, kl. 10:00, ved rådhuset i Tysfjord, kommunestyresalen. Sakskart Sak 36/18 Godkjenning av protokoll fra møte

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik

Kontrollutvalget i Narvik Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Havnens hus, Møterommet i 2. etg. 24.2.2017 Fra sak: Til sak: 01/17 09/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:25 Følgende medlemmer møtte: Morten Remman (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes

Kontrollutvalget i Evenes Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus, Kantina 10. oktober 2016 Fra sak: Til sak: 06/2016 14/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Torill Larsen (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, Formannskapssalen 5.12.2016 Fra sak: Til sak: 17/2016 26/2016 Fra kl.: Til kl.: 08:30 12:15 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på kommunehuset 30.11.2016 Fra sak: Til sak: 20/2016 28/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag 28. november 2012 kl. 09.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 13/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. juni

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Onsdag 9. mai 2018 KL.: 14:00 - mrk. tid!! STED: Møterom 2. etg., Holtålen

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE MØTEDATO: Onsdag 10. mai 2017 KL.: 14:00 STED: Møterom Nystuggu i Os kommunehus Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens 31) SAKSLISTE

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 22.11.2018 Fra sak: Til sak: 30/18 37/18 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:45 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 3/2012 30. mai 2012 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2012/12026-23 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Forfall ikke meldt: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Alvdal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Kommunestyresalen, Alvdal kommunehus Møtedato:

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 5.10.2017 Fra sak: Til sak: 18/17 25/17 Fra kl.: Til kl.: 09:30 12:30 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik

Kontrollutvalget i Narvik Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Havnens hus, Møterommet i 2. etg. 21.4.2017 Fra sak: Til sak: 10/17 19/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Morten Remman (leder)

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom økonomiavd., 1. etasje Møtedato: 6.6.2017 Varighet: 12.15 14.15 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 13. mai 2019, kl. 10:00, formannskapssalen på kommunehuset. Sakskart Sak 01/19 Protokoll fra møte den 21. november 2018 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 2.11.2016 Fra sak: Til sak: 12/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, formannskapssalen 29.11.2016 Fra sak: Til sak: 11/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Kåre Edgar Miklegard

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31.

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Onsdag 26. april 2017 KL.: 11:00 STED: Møterom 2. etg., Mjuken Rennebu kommunehus

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 5/ september 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 5/2012 10.september 2012 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2012/14017-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Laila

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, kommunestyresalen 4.12.2018 Fra sak: Til sak: 36/18 41/18 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune

Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune Kontrollutvalget Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS Saksbehandler: Mette Rushfeldt MØTEPROTOKOLL Arkiv 420.5.4 Dato: 8. mai 2018 Tid: Kl. 12.00-14.10. Sted: Rådhuset, møterom Garsjøen. Disse møtte

Detaljer

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede

Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag , kl. 08:00 12:10. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 200 (kommunestyresalen). Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 08:00 12:10. Tilstede Ståle Melby (nestleder) medlemmer Anne M. Sandholt Tilstede Gudbrand Bræk varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 25. mai 2011 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2011/17020-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Berit Land, leder Halvor Pettersen Helene Benjaminsen Vefik IKS: Kommuneansvarlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FRØYA KOMMUE. Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FRØYA KOMMUE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 4. mai 2006 kl. 09.00 12.45. Møtested: Kommunehuset på Frøya, møterom OSK. Saknr: 10/2006-17/2006 Arkivsaknr.: Møteleder Thor Pettersen Møtende medlemmer

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 11.05.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, miljøbygget De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag 12. mars 2018, kl. 10.00, formannskapssal 2 i 2. etg. på rådhuset. Sakskart Sak 12/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 22.

Detaljer

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene

Holtålen kommune. Dag Knudsen Paul Ådne Svendsen Liv Grete Heksem (Sak 01/12-07/12) Ole Roger Gundersen Ole Anders Holden. Varamedlem: Marit Stene Holtålen kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom på Fjellstyrekontoret Møtedato: Torsdag

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2013 12/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak:

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: 08/2015 15/2015 Fra kl.: Til kl.: 13:00 16.30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Rolf Moholt Leif

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEUTSKRIFT HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 2/2013 30. mai 2013 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2013/12031-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Jon Erik Hansen, leder Solbjørg Olsen, nestleder Anne

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 17. desember 2018, kl. 10:00, Gratangsheimen sykehjem. Sakskart Sak 56/18 Godkjenning av innkalling til møte den 17. desember

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland kommune

Kontrollutvalget i Skånland kommune Kontrollutvalget i Skånland kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 13. juni 2016, kl. 11.00, Kommunehuset, møterom Loftet. Sakskart Sak 06/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 3. mai 2016

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 26. mai 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10026-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Heidi Aspenes, leder Rolf Johansen, nestleder Anne Kari Iversen, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 2. mai 2011 Arkivkode 4/1 01 Journalnr. 2011/11029-11 MØTEUTSKRIFT Tilstede: Meldt forfall: Andre: Rolf Steinar Heggeli, leder Else Nyby, nestleder Ottar Grimstad, medlem Kari Berg, varamedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING i Møtested: Kommunehuset Møtedato: Fredag, 24. mai 2019 Tid: Kl. 08.30 Saknr. 08/2019 17/2019 Sakliste Sak nr.: Innhold 08/2019 Godkjenning av sakliste og innkalling 09/2019 Godkjenning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: Varighet: MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen Møtedato: 14.3.2017 Varighet: 11.15 13.35 Møteleder: Sekretær: Elin Helene Andersen Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 6. mai 2014, kl. 18.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Røros kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Rådhuset Møtedato: Tirsdag 7. mai 2019 Tid: Kl. 14:00

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 23. april 2015, kl. 14:30, møterommet 6. etg. Narvik rådhus. Sakskart Sak 06/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 10. mars

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 9.11.2018 Fra sak: Til sak: 21/18 35/18 Fra kl.: Til kl.: 8:00 11:20 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 11/148 Møtedato/tid: 10.05.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes, leder Toralf Øverås Astrid jensen Gunnbjørn

Detaljer