Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Tysfjord kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014 Sak 07/14 Oppfølging vedtak i kommunestyret 12/14 om «Forvaltningsrevisjonsprosjekt - investeringsprosjekter kommunen» - bilagskontrollen. Sak 08/14 Stetindhallen prosjektregnskap investering og regnskap Stetindhallen KF negativ revisjonsberetning. Sak 09/14 Regnskapet for Tysfjord kommune for Sak 10/14 Sak 11/14 Revisjonsbrev. - Revisjonsbrev nr. 11 Årsregnskap 2013 (før revisjonsberetning) - Kommunens svar på revisjonsbrev nr Revisjonsbrev nr. 12 Sykepengerefusjoner - Revisjonsbrev nr. 13 Årsregnskap 2013 (etter revisjonsberetning) Eventuelt/orienteringssaker. - Brev fra Firma John O. Pedersen ang. Anbudskonkurranse - leie av omsorgsleiligheter - Notater/oppsummeringsbrev fra KomRev NORD IKS til administrasjonen: o Notat om regnskapsføring av formidlingslån o Selvkost på vann, avløp, renovasjon og feiing. o Oppsummeringsbrev Tysfjord kommune Uavhengighetserklæring fra KomRev NORD IKS Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet. Tysfjord, 20. oktober 2014 Narvik, 20. oktober 2014 Ann Aashild Hansen Hålogaland Revisjon AS Kontrollutvalgets leder Espen Lund Kontrollutvalgssekretariatet

2 Tysfjord Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 06/14 Sakstittel: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

3 Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 3. juni 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/ /2014 Fra kl.: Til kl.: :30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen (leder) Bjarne Langmo IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: Ingen MELDT FORFALL: FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Fra sekretariatet møtte: Espen Lund ANDRE: Fra KomRev NORD møtte: Espen 3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord 3. juni 2014 (2).docx sak 01/14 05/14 Side 1

4 Kontrollutvalget i Tysfjord Sak 01/14 Protokoller fra kontrollutvalgsmøtene 10. september 2013 og 17. desember 2013 Protokollene fra møtene 10. september 2013 og 17. desember 2013 ble gjennomgått og kontrollutvalget fattet slikt VEDTAK: Protokollene fra møtene 10. september og 17 desember 2013 ble godkjent. Sak 02/14 Oppfølging vedtak i kommunestyret 12/14 om «Forvaltningsrevisjonsprosjekt - investeringsprosjekter kommunen» Kontrollutvalget diskuterte innholdet i vedtaket fattet av kommunestyret i sak 12/14 og særlig siste punkt (pkt 5) i vedtaket hvor det er tatt inn at «Det foretas fullstendig bilagskontroll av Drag vannverk og Stetindhallen. Arbeidet iverksettes umiddelbart.» Etter informasjon fra rådmann Konrad Sætra (i forbindelse med sak 03/14) har administrasjonen i kommunen selv igangsatt gjennomgang av bilag i tråd med vedtaket i kommunestyret. Kontrollutvalget sa seg skeptisk til dette og mener intensjonen i vedtaket var at bilagsgjennomgangen skulle foretas av kommunens revisjon og ikke kommunens egne ansatte. Med bakgrunn i samtalene med rådmann og diskusjonene i kontrollutvalget, ble det fattet slikt VEDTAK: 1. Kontrollutvalget vil, med henvisning til kommunestyrets vedtak i sak 12/14 pkt. 5, anmode administrasjonen rette en henvendelse til KomRev NORD IKS for bestilling av kontroll i form av slik bilagskontroll som vedtaket i KS-sak 12/14 pkt. 5 omhandler. 2. I forlengelsen av gjennomgang av prosjekter som har vært grunnlag for gjennomført forvaltningsrevisjon, vil kontrollutvalget be sekretariatet utarbeide revidert prosjektskisse med tanke på gjennomføring av forvaltningsrevisjoneprosjekter: Rehabilitering Kjøpsvik og Drag skole Fotballbaner/kunstgressbaner alle Ambulansestasjon Kjøpsvik Enstemmig vedtak Sak 03/14 Regnskapet for Tysfjord kommune for oppfølging. Rådmann Konrad Sætra orienterte om status for avleggelse av regnskap 2013, og påpekte, sammen med revisjonen, at det fremdeles var en del som gjensto før regnskapet endelig kan fremlegges for kontrollutvalget for behandling. Kontrollutvalget fattet deretter slikt: VEDTAK: Rådmannens redegjørelse tas til orientering. Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord 3. juni 2014 (2).docx sak 01/14 05/14 Side 2

5 Kontrollutvalget i Tysfjord Sak 04/14 Stetindhallen prosjektregnskap investering og regnskap Stetindhallen KF. Rådmann orienterte om at det ikke foreligger et endelig prosjektregnskap for investeringene i Stetindhallen. Det er heller ikke i følge rådmann ferdigstilt årsregnskap for 2013 (inklusive siste del av 2012) for Stetindhallen KF. Revisjonen orienterte om at regnskapet for KF et skal avlegges og underlegges ordinær revisjon og dertil behandling i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret. Kontrollutvalget fattet deretter slikt VEDTAK: 1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering. 2. Kontrollutvalget vil be administrasjonen om tilbakemelding på status i arbeidet med ferdigstillelse av så vel investeringsregnskap som årsregnskap for Stetindhallen KF. Sak 05/14 Eventuelt/orienteringssaker. Brev fra John G. Skogvold; Form og innhold i diskusjoner og referat fra politiske møter Saken gjaldt varsling i forbindelse med forslag om omlegging fra to-delt skole til en-delt skole. Rådmannen orienterte om sakens innhold og bakgrun for at varslingsnemda avviste saken. Kontrollutvalget diskuterte deretter saken og fattet slikt VEDTAK: Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å følge denne saken videre. Forvaltningsrevisjon av HRS, status? Det vises til tidligere forespørsel fra K-Sekretariatet i Harstad om felles forvaltningsrevisjonsprosjekt av Hålogaland Ressursselskap IKS og praksis og rutiner knyttet til selvkostområdet. Sekretariatet redegjorde for kontakt med K-Sekretariatet og at det er gitt tilbakemelding om at prosjektet foreløpig ikke er påbegynt. Kontrollutvalget fattet deretter slikt VEDTAK: Kontrollutvalget tar informasjon fra sekretariatet til orientering. Skatteregnskapet Sekretariatet orienterte om at skatteregnskapet ikke lengre er en sak for behandling av kontrollutvalget, og dette fattet slikt VEDTAK: Kontrollutvalget tar informasjon fra sekretariatet til etterretning. Oppfølging vedtak orienteringer tidligere saker. Rådmannen ble spurt om hvilke en tidligere foretatt utbetaling til tidligere skolesjef og redegjorde for forholdet. Kontrollutvalget diskuterte deretter hvorvidt dette var å anse som en sak for behandling i kontrollutvalget og fattet deretter følgende Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord 3. juni 2014 (2).docx sak 01/14 05/14 Side 3

6 Kontrollutvalget i Tysfjord VEDTAK: Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å følge denne saken videre. Videre ble rådmann spurt om håndtering av forskuttering av kjøp av drivstoff for lokal næringsdrivende. Rådmannen redegjorde for forholdet og kontrollutvalget fattet deretter slikt VEDTAK: Kontrollutvaget oppfatter kommunens forskuttering av kjøp av drivstoff for en lokal næringsdrivende uten at dette er sikret gjennom pant e.l. som uheldig. Enstemmige vedtak Møtet ble etter dette hevet. Kjøpsvik, 3. juni 2014 Ann Aashild Hansen Leder i Tysfjord kontrollutvalg Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord 3. juni 2014 (2).docx sak 01/14 05/14 Side 4

7 Tysfjord Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 07/14 Sakstittel: Oppfølging vedtak i kommunestyret 12/14 om «Forvaltningsrevisjonsprosjekt - investeringsprosjekter kommunen» - bilagskontrollen. Saksopplysninger: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 12/14 og videre behandling av innholdet i kommunestyrets vedtak. Vedlegg: Ingen

8 Tysfjord Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 08/14 Sakstittel: Stetindhallen prosjektregnskap investering og regnskap Stetindhallen KF negativ revisjonsberetning. Saksopplysninger: I sak 04/14 tok kontrollutvalget opp forholdet rundt investeringsregnskap og årsregnskap for Stetindhallen KF. Som kommunalt foretak er Stetindhallen pliktig til å avlegge eget regnskap som underlegges revisjon og behandling i kontrollutvalg og kommunestyre på samme måte som kommuneregnskapet. Pr. 21. oktober 2014 er slikt regnskap ikke fremlagt for kontrollutvalget til behandling. Vedlegg: Negativ revisjonsberetning 2013

9

10 Saksnr.: 09/14 Sakstittel: Regnskapet for Tysfjord kommune for 2013 Saksopplysninger: Regnskapet for Tysfjord kommune er avlagt, revidert og oversendt kontrollutvalget for uttalelse. Vedlegg: Regnskap 2013 Noter til regnskap 2013 Rådmannens beretning 2013

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98 Saksnr.: 10/14 Sakstittel: Revisjonsbrev. - Revisjonsbrev nr. 11 Årsregnskap 2013 (før revisjonsberetning) - Kommunens svar på revisjonsbrev nr Revisjonsbrev nr. 12 Sykepengerefusjoner - Revisjonsbrev nr. 13 Årsregnskap 2013 (etter revisjonsberetning) Saksopplysninger: Regnskapet for Tysfjord kommune er avlagt, revidert og oversendt kontrollutvalget for uttalelse. Vedlegg: Revisjonsbrev nr. 11 Årsregnskap 2013 (før revisjonsberetning) Kommunens svar på revisjonsbrev nr. 11 Revisjonsbrev nr. 12 Sykepengerefusjoner Revisjonsbrev nr. 13 Årsregnskap 2013 (etter revisjonsberetning)

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109 Saksnr.: 11/14 Sakstittel: Eventuelt/orienteringssaker. - Brev fra Firma John O. Pedersen ang. Anbudskonkurranse - leie av omsorgsleiligheter - Notater/oppsummeringsbrev fra KomRev NORD IKS til administrasjonen: o Notat om regnskapsføring av formidlingslån o Selvkost på vann, avløp, renovasjon og feiing. o Oppsummeringsbrev Tysfjord kommune Uavhengighetserklæring fra KomRev NORD IKS Saksopplysninger: Ovenstående gjennomgås i møte for eventuell videre oppfølging. Vedlegg: - Brev fra Firma John O. Pedersen ang. Anbudskonkurranse - leie av omsorgsleiligheter - Notat om regnskapsføring av formidlingslån - Selvkost på vann, avløp, renovasjon og feiing. - Oppsummeringsbrev Tysfjord kommune Uavhengighetserklæring fra KomRev NORD IKS kommunen - Uavhengighetserklæring fra KomRev NORD IKS - Stetindhallen

110 Firma John O. Pedersen 8590 Kjøpsvik Kontrollutvalget Tysfjord kommune 8590 Kjøpsvik Anbudskonkurranse- leie av omsorgsleiligheter Tysfjord kommune kunngjorde den en anbudskonkurranse for leie av omsorgsleiligheter. Alternativ 1 var å bygge et nytt bygg med 14 leiligheter på kommunal tomt og alternativ 2 var å tilby 7 leiligheter på privat tomt. For mitt firma passet det perfekt med alternativ to. Det er forresten få private eiendommer i Kjøpsvik, med mulighet for så mange leiligheter var mitt firma på befaring (møte med teknisk sjef, Pål Strøm Jensen). Vi spurte da om vi kunne bygge 8 leiligheter, og gi tilbud til kommunen på leie av 7 av disse, eller om det måtte vare kun 7 totalt. Som svar fikk vi at det skulle være 14 leiligheter totalt, også i alternativ 2, hvor kommunen skulle leie 7 av disse, selv om det ikke sto i anbudet. Anbudsgrunnlaget ble dermed endret. Den sendte jeg en klage til innkjøpsservice ved Rolf Berg, og sendte litt senere på dagen en kopi til Pål Støm Jensen. I svaret sto det blant annet at Kommunestyret har vedtatt forutsetningene i sak 55/13 av 19. desember 2013, at dette ikke er klageberettiget og at ingen klager vil bli fremmet for dem. Jeg sjekket opp dette Kommunestyrevedtaket og under punkt 1 står det følgende: «Tysfjord kommune er positiv til at det bygges 14 leiligheter i Kjøpsvik for grupper med differensierte behov.» Jeg nevnte i en e-post at det står «positiv til at det bygges 14 leiligheter» og spurte om dette er det samme som at «det skal bygges 14 leiligheter» og ba samtidig om å få se referat fra arbeidsgruppa som ble nedsatt i nevnte kommunestyres vedtak punkt 5. Jeg ba også om å få se dokumentene som firmaet Anbudsservice hadde fått for å kunne utarbeide konkurransegrunnlaget. Som svar på dette sto det: Endringen er i h.h.t. kommunestyrets vedtak i sak 55/13 av 19 desember Vi føler oss derfor diskvalifisert, for vi ser ikke at vi har mulighet til å bygge ut med så stort areal på vår private tomt. Det mest samfunnsøkonomiske alternativet, vil være å bygge om et eksisterende bygg, og dette anbudet er utarbeidet for å få benyttet det gamle sykehjemmet (TSA), men en offentlig konkurranse bør ikke diskvalifisere tilbydere, slik det blir forsøkt gjort her. Nå stopper dette opp, og tiden går. Føler at saken med vilje trekkes ut, slik at fristen for å levere anbud skal gå ut. -Jeg mener dette er ulovlig og ønsker at kontrollutvalget skal se på dette. John O. Pedersen

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 21.05.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 4147 1166

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

KARMØY KONTROLLUTVALG

KARMØY KONTROLLUTVALG KARMØY KONTROLLUTVALG PROTOKOLL Onsdag 20. mai 2015 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Simon Næsse. MØTESTED: Karmøy Rådhus, møterom 309 MØTESTART/MØTESLUTT:

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss

Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møteinnkalling Kontrollutvalget Moss Møtested: Rådhuset, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.02.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen, telefon: 41 47 11 66 e-post:

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Kontrollutvalgets møte

Kontrollutvalgets møte Kontrollutvalgets møte 18. februar 2009 2 Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer L.nr: Arkivsaksnr: Arkivkode: Saksbeh: Saksbeh.tlf: E-post adr: 06.02.2009 01/09 0900 033 Knut-Thore Larsen 37013391

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647. Kommunestyret 24.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/647 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 24.03.2015 REFERATLISTA - KOMMUNESTYRET 24.03.2015 1. Finansrapport 3. tertial 2014, notat fra

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer