Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Lavangen kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 12. januar 2017, kl. 9.30, helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 2. november 2016 Sak 02/17 Sak 03/17 Sak 04/17 Sak 05/17 Sak 06/17 Presentasjon ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Orientering fra revisjonen revisjonsstrategi Overordnet analyse Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser i Lavangen kommune Selskapskontroll Orneset Eiendomsselskap AS Sak 07/17 Årsmelding kontrollutvalget 2016 Sak 08/17 Møteplan 2017 Sak 09/17 Eventuelt Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet. Lavangen, 5. januar 2017 Jon Rasdal Eliassen Kontrollutvalgets leder Narvik, 5. januar 2017 Hålogaland Revisjon AS Mikael Falch Hope Kontrollutvalgssekretariatet

2 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 01/17 Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 2. november 2016 Protokollen fra møte i Lavangen kontrollutvalg den 2. november 2016 godkjennes. Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 2. november 2016

3 Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten Fra sak: Til sak: 12/ /2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen Svenn Ole Wiik IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: MELDT FORFALL: Unn Tove Bakkevoll FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: FRA SEKRETARIATET MØTTE: Thomas Jensen ANDRE: Fra KomRev NORD IKS møtte kontaktrevisor Sissel J. Pedersen. Ordfører Bernhardt Halvorsen var tilstede i møtet under behandling av sak 16/16. 2 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.

4 Kontrollutvalget i Lavangen Sak 12/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 26. september 2016 Protokollen fra møte i Lavangen kontrollutvalg den 26. september 2016 godkjennes. Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. Kontrollutvalget fattet så følgende Protokoll fra møte i Lavangen kontrollutvalg den 26. september 2016 godkjennes med følgende endring: Overskrift i sak 11/16 «Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt og selskapskontroll» endres til «Forslag til plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll». Sak 13/16 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser i Lavangen kommune Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget har fått indikasjoner på at det kan være hensiktsmessig å se på kommunens rutiner for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget diskuterte i forrige møte kommunens rutiner rundt offentlige anskaffelser, og fattet følgende vedtak: «Sekretariatet utarbeider til neste kontrollutvalgsmøte forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt, herunder prosjektskisse og særutskrift til kommunestyret, som går på kommunens rutiner i forbindelse med offentlige anskaffelser, basert på de opplysninger fremkommet i kontrollutvalgsmøtet. Kontrollutvalgets medlemmer forbereder til neste kontrollutvalgsmøte hvilke forhold, som inngår i offentlige anskaffelser, de ønsker kontrollert gjennom forvaltningsrevisjonsprosjektet. Forvaltningsrevisor inviteres til neste kontrollutvalgsmøte.» Sekretariatet har utarbeidet forslag til prosjektskisse og særutskrift til kommunestyret. Forvaltningsrevisor var invitert til møtet, men avstod fra møtet fordi prosjektskissen var gjennomgått på forhånd av forvaltningsrevisor i samråd med sekretariatet. Prosjektskissen ble fremlagt og gjennomgått i møtet. Basert på drøftinger av prosjektskissen i møtet ble det foretatt noen mindre endringer av Problemstillinger i prosjektskissen. Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 2 av 10

5 Kontrollutvalget i Lavangen Kontrollutvalget fattet så følgende Forslagene til prosjektskisse og saksfremlegg ble godkjent. Plan for forvaltningsrevisjon skal fremlegges for kommunestyret innen utgangen av I kontrollutvalgets forslag til plan er forvaltningsrevisjonsprosjekt på offentlige anskaffelser medtatt som prosjekt nr 1. Forutsatt at planen blir vedtatt i kommunestyret slik den er fremlagt, skal sekretariatet påse at forvaltningsrevisjonsprosjekt på offentlige anskaffelser settes i bestilling. Sak 14/16 Svar på revisjonsbrev nr. 2 Administrasjonssjefens svar på revisjonsbrev nr. 2, og revisors vurdering av svar på revisjonsbrevet, tas til orientering. Administrasjonssjefen har gitt tilsvar på revisjonsbrev nr. 2, datert Oppdragsansvarlig revisor har vurdert administrasjonssjefens tilsvar på revisjonsbrevet. Kontaktrevisor var tilstede i møtet og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstilling. Administrasjonssjefens svar på revisjonsbrev nr. 2, og revisors vurdering av svar på revisjonsbrevet, tas til orientering. Sak 15/16 Overordnet analyse Statusoppdatering fra sekretariatet tas til orientering. Sekretariatet fortsetter arbeidet med å utarbeide en overordnet analyse. Kontrollutvalgets leder orienterte om status i forhold til gjennomføring av en slik analyse. Sekretariatet er blitt anmodet om å foreta analysen, og midler for å få gjennomført en slik analyse vil bli regulert inn i kommunens budsjett for Sekretariatet er i gang med å utarbeide en overordnet analyse av Lavangen kommune, som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sekretariatet orienterte om status i møtet og avklarte med kontrollutvalget det videre arbeidet. Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 3 av 10

6 Kontrollutvalget i Lavangen Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstilling. Statusoppdatering fra kontrollutvalgets leder og sekretariatet tas til orientering. Sekretariatet fortsetter arbeidet med å utarbeide en overordnet analyse. Sak 16/16 Kommunalt næringsfond Ingen Sekretariatet hadde i forkant av møtet vært i dialog med ordfører for å forsøke å få en oversikt fra fondsstyret over alle utbetalinger fra kommunens næringsfond siden 2010, med fondsstyrets vurderinger av tilskuddene opp mot gjeldende regelverk. Ordfører var inne i møtet under behandling av saken, og redegjorde og svarte på spørsmål, og kontrollutvalget fattet så følgende Ordførerens redegjørelse tas til orientering. Kontrollutvalget ser ingen grunn til å undersøke forholdet nærmere på nåværende tidspunkt. Sak 17/16 Budsjett Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2017 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lavangen kommune med en ramme på kr ,-. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2017 bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. Sekretariatet hadde i forkant av kontrollutvalgsmøtet laget et forslag til budsjett for 2017, for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lavangen kommune. Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn jf. kontrollutvalgsforskriften 18. Forskrift om kontrollutvalg 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollog tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 4 av 10

7 Kontrollutvalget i Lavangen Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av kontrollutvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariattjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall fra tidligere år, satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester fra. Forslaget ble gjennomgått i møtet. Etter innspill fra medlemmene, ble det foretatt justeringer av enkelte poster, og kontrollutvalget fattet så følgende Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 2017 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lavangen kommune med en ramme på kr ,-. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2017 bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. Sak 18/16 Selskapskontroll Orneset Eiendomsselskap AS Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget ytret i forrige møte ønske om å gjennomføre en selskapskontroll på kommunens heleide selskap Orneset Eiendomsselskap AS. Plan for selskapskontroll vil bli behandlet i dette møtet, jf sak 19.9/16 nedenfor. Bestilling av selskapskontroll ble ikke diskutert nærmere. Kontrollutvalget fattet så følgende Saken utsettes. Sak 19/16 Eventuelt, herunder; 19.1/16 Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Kontrollutvalget har mottatt brev fra KomRev NORD IKS om at kommunen har fått ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Sekretariatet redegjorde for innholdet i brevet, og kontrollutvalget fattet så følgende Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 5 av 10

8 Kontrollutvalget i Lavangen Brevet fra kommunens revisor tas til orientering. 19.2/16 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Sekretariatet redegjorde for innholdet i uavhengighetserklæringa fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, og kontrollutvalget fattet så følgende Uavhengighetserklæringa fra kommunens oppdragsansvarlige regnskapsrevisor tas til orientering. 19.3/16 Svar på oppsummeringsbrev Lavangen kommune 2015 Revisor var tilstede i møtet og redegjorde for innholdet i svarbrevet, og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet så følgende Kontrollutvalget tar svar på oppsummeringsbrevet til orientering. 19.4/16 Offentliggjøring av møtedatoer, sakslister og protokoller Sekretariatet hadde i etterkant av forrige kontrollutvalgsmøte vært i dialog med en av de ansatte som oppdaterer kommunens nettside, for å prøve å få gjort tilgjengelig kontrollutvalgets møtedatoer, innkallinger og protokoller. Det fremkom i den dialogen at kommunens nettside ikke fungerte slik de ønsket, og at de i den forbindelse var i ferd med å få på plass en ny nettside, som forhåpentligvis ville være klar før jul Kontrollutvalget fattet så følgende Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra sekretariatet til orientering. Sekretariatet følger opp at kommunen innfører rutine med å offentliggjøre kontrollutvalgets møter og dokumenter på kommunens nye nettside når den er klar. Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 6 av 10

9 Kontrollutvalget i Lavangen /16 Møteplan 2017 Kontrollutvalget diskuterte mulige møtedatoer, men ble enige om å ikke vedta en møteplan for 2017 på nåværende tidspunkt, og fattet så følgende Kontrollutvalget ønsker ikke på nåværende tidspunkt å vedta en møteplan for 2017, men berammer neste møte til tirsdag 10. januar kl. 9: /16 Innkallingenes saksfremlegg Kontrollutvalget ytret ønske om at saksfremleggene, av hensyn til offentlighetsloven, for fremtiden ble gjort mer utfyllende. Kontrollutvalget fattet følgende Sekretariatet skal for fremtiden fremstille mer utfyllende saksfremlegg for alle saker der det skal fattes vedtak. 19.7/16 Regulert budsjett 2016 Sekretariatet hadde i forkant av kontrollutvalgsmøtet laget et forslag til regulert budsjett for 2016, for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lavangen kommune. Kontrollutvalget behandlet forslag til regulert budsjett for 2016 for kontroll og tilsyn jf. kontrollutvalgsforskriften 18. Forskrift om kontrollutvalg 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av kontrollutvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariattjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall fra tidligere år, satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester fra. Forslaget ble gjennomgått i møtet. Etter innspill fra medlemmene, ble det foretatt justeringer av enkelte poster, og kontrollutvalget fattet så følgende Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 7 av 10

10 Kontrollutvalget i Lavangen Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til regulert budsjett for 2016 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Lavangen kommune med en ramme på kr ,-. Budsjettrammen innarbeides ved neste budsjettregulering for Kontrollutvalgets forslag til regulert budsjettramme for kontroll og tilsyn 2016 bes medtatt i budsjettinnstilling til kommunestyret. Enstemmig vedtatt 19.8/16 Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalgets leder, og ordinært medlem Svenn Ole Wiik, ønsket å behandle plan for forvaltningsrevisjon i møtet. Svenn Ole Wiik la frem sitt forslag til plan, mens kontrollutvalgets leder hadde med forslag utarbeidet av kontrollutvalgsmedlem Unn Tove Bakkevoll. Det fremkom ingen innsigelser til behandling av saken i møtet og saken ble deretter behandlet. Kontrollutvalget skal sørge for at det jevnlig gjennomføres forvaltningsrevisjon i kommunen. Bestilling av forvaltningsrevisjon skal ifølge kontrollutvalgsforskriften 10 skje på bakgrunn av en plan som skal vedtas av kommunestyret. Denne planen skal utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risikoog vesentlighetsvurderinger. Planen for forvaltningsrevisjon skal baseres på en overordnet analyse. Dette er en helhetlig gjennomgang av kommunens virksomhet, på et overordnet nivå, der det legges vekt på å identifisere potensielle risikoer og vurdere vesentligheten av disse. Analysen er under utarbeidelse av sekretariatet på oppdrag fra kontrollutvalget. Arbeidet med den overordnede analysen anses på nåværende tidspunkt å være tilstrekkelig fullført til at funn ved analysen kan medtas i vurderingen ved utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som ville være mest hensiktsmessig å gjennomføre for perioden , og i hvilken rekkefølge, og fattet så følgende Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 8 av 10

11 Kontrollutvalget i Lavangen Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret tar overordnet analyse til orientering og vedtar plan for forvaltningsrevisjon for som den foreligger, med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge: 1. Offentlige anskaffelser: etterlevelse av regelverk. 2. Gjennomgang av overordnet planverk i Lavangen kommune mangler Rettssikkerhet til kommunens innbyggere herunder lønnspolitisk plan: er denne i samsvar med Hovedavtale og Hovedtariffavtale 3. Bosetting av flyktninger. Hvordan har integreringsutfordringene blitt taklet og er bemanningen adekvat for oppgaven? 4. Økonomisk intern kontroll og rapportering til kommunestyret -herunder interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens 27: er rutinene adekvate og etterleves de? Kontrollutvalget ber kommunestyret om myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte forvaltningsrevisjonsprosjekter og prioritert rekkefølge på disse. 19.9/16 Plan for selskapskontroll Kontrollutvalgets leder, og ordinært medlem Svenn Ole Wiik, ønsket å behandle plan for selskapskontroll i møtet. Svenn Ole Wiik la frem sitt forslag til plan, mens kontrollutvalgets leder hadde med forslag utarbeidet av kontrollutvalgsmedlem Unn Tove Bakkevoll. Det fremkom ingen innsigelser til behandling av saken i møtet og saken ble deretter behandlet. Etter kommuneloven 77 pkt. 5 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Dette er ytterligere utdypet i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 13, der det i tillegg fremgår at kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret selv, som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 9 av 10

12 Kontrollutvalget i Lavangen Arbeidet med den overordnede analysen anses på nåværende tidspunkt å være tilstrekkelig fullført til at funn ved analysen kan medtas i vurderingen ved utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjonen. Kontrollutvalget diskuterte hvilke selskapskontroller som ville være mest hensiktsmessig å gjennomføre i perioden , og i hvilken rekkefølge, og fattet så følgende Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for med følgende prosjekter i prioritert rekkefølge: 1. Orneset Eiendomsselskap AS 2. Astafjord Vekst AS 3. Astafjord Barnevern 4. HRS IKS Det forutsettes at selskapskontroll av selskaper nevnt i punkt 2-4 blir foretatt i samarbeid med de andre eierkommunene. Kontrollutvalget ber kommunestyret om myndighet til å gjøre endringer i planen i planperioden, både vedrørende planlagte selskapskontroller og prioritert rekkefølge på disse. Møte ble deretter hevet ca. kl. 11:40 Lavangen, 2. november 2016 Jon Rasdal Eliassen Leder kontrollutvalget i Lavangen Protokoll kontrollutvalgsmøte Lavangen 02_11_2016 sak 12/16 19/16 Side 10 av 10

13 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 02/17 Sakstittel: Presentasjon ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Presentasjonen fra revisor tas til orientering. Saksopplysninger: Lavangen kommune har med virkning fra og med 1. oktober 2016 fått ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Revisor er invitert til møtet for å gi en kort presentasjon av seg selv.

14 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 03/17 Sakstittel: Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi Revisors gjennomgang av revisjonsstrategien tas til orientering. Saksopplysninger: Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. Kommuneloven 77, 4. ledd. Revisor vil i den forbindelse være tilstede i møtet og redegjøre for revisjonens planlagte handlinger i forbindelse med revisjon av årsregnskap med mer 2016.

15 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 04/17 Sakstittel: Overordnet analyse Sekretariatets gjennomgang av Overordnet analyse tas til orientering, og Overordnet analyse godkjennes. Saksopplysninger: To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og eierinteresser. Hensikten med den overordnede analysen er å fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, slik at det er mulig for kontrollutvalget å gjøre hensiktsmessige prioriteringer for arbeidet med forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Slike planer har kontrollutvalget utarbeidet innen utgangen av 2016, slik forskrift nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 10 krever. Planene er videre vedtatt som de foreligger av kommunestyret i sak 60/16 i kommunestyremøte 8. desember Sekretariatet har ferdigstilt sin jobb med å utarbeide en overordnet analyse av Lavangen kommune, som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll. Sekretariatet orienterer kontrollutvalget om sitt arbeid med Overordnet analyse i møtet. Vedlegg: Overordnet analyse Lavangen kommune Melding om politisk vedtak Plan for forvaltningsrevisjon Melding om politisk vedtak Plan for selskapskontroll

16

17

18 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 05/17 Sakstittel: Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser i Lavangen kommune Redegjørelse fra sekretariatet tas til orientering. Saksopplysninger: Sekretariatet har i etterkant av forrige møte i kontrollutvalget vært i dialog med kommunens forvaltningsrevisor KomRev NORD IKS, med sikte på å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt som går på Offentlige anskaffelser i Lavangen kommune.

19 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 06/17 Sakstittel: Selskapskontroll Orneset Eiendomsselskap AS Ingen Saksopplysninger: Kontrollutvalget ytret i kontrollutvalgsmøte 26. september 2016 ønske om å gjennomføre en selskapskontroll på kommunens heleide selskap Orneset Eiendomsselskap AS. Saken ble tatt opp i påfølgende møte 2. november 2016, men ble ikke ferdig behandlet. Saken ble utsatt til neste møte. Saken drøftes i møtet med sikte på å få satt i bestilling en selskapskontroll.

20 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 07/17 Sakstittel: Årsmelding kontrollutvalget 2016 Ingen Saksopplysninger Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet, kan kontrollutvalget utarbeide sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til orientering. Kontrollutvalget må vurdere behovet for og eventuell utforming av årsmelding for 2016.

21 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 08/17 Sakstittel: Møteplan 2017 Ingen Saksopplysninger: Kontrollutvalget ønsker å drøfte hvilke møtedatoer som vil være mest hensiktsmessige, med sikte på å få fastsatt en møteplan for 2017.

22 Lavangen kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 09/17 Sakstittel: Eventuelt

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 2.11.2016 Fra sak: Til sak: 12/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterommet i servicebygget 26.09.2016 Fra sak: Til sak: 06/2016 11/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:35 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Kontrollutvalget i Lavangen 2015-2019 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 12.1.2017 Fra sak: Til sak: 01/2017 09/2017 Fra kl.: Til kl.: 09:30 14:25 Følgende

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen

Kontrollutvalget i Gratangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, formannskapssalen 8.11.2016 Fra sak: Til sak: 17/2016 21/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Terje Flaaten-Stokkan

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Møterommet på servicebygget 5.10.2017 Fra sak: Til sak: 18/17 25/17 Fra kl.: Til kl.: 09:30 12:30 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen (Frp)

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy

Kontrollutvalget i Dyrøy Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, Møterommet på NAV 6.12.2016 Fra sak: Til sak: 23/2016 30/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:25 Følgende medlemmer møtte: Per Gunnar Cruickshank

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen

Kontrollutvalget i Gratangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, formannskapssalen 14.11.2017 Fra sak: Til sak: 26/17 37/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Terje Flaaten-Stokkan

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, formannskapssalen 29.11.2016 Fra sak: Til sak: 11/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Kåre Edgar Miklegard

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 22. mai 2017, kl. 10.00, møterommet på kommunehuset. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. november

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8.9.2016 Fra sak: Til sak: 22/2016 27/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:40 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 14.2.2017 Fra sak: Til sak: 01/2017 08/2017 Fra kl.: Til kl.: 12:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Arne Hans Bakkland Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 20.10.2017 Fra sak: Til sak: 18/17 33/17 Fra kl.: Til kl.: 11:00 14:15 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 14. november 2017, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen. Sakskart Sak 26/17 Godkjenning av innkalling til møte den 14. november 2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 13. februar 2017, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

KontrollutvalgetiBallangen

KontrollutvalgetiBallangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, Formannskapssalen 16.9.2016 Fra sak: Til sak: 13/2016 16/2016 Fra kl.: Til kl.: 08:30 11:15 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik Jack

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset 25.04.2016 Fra sak: Til sak: 02/2016 05/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth Jimmy Treland

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 24.4.2017 Fra sak: Til sak: 01/17 12/17 Fra kl.: Til kl.: 09:00 12:35 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 16. mai 2017, kl. 9.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 13/17 Protokoll fra møte den 27. april 2017 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 19. september 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, møterom 1. Sakskart Sak 11/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 6.

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag 28. november 2012 kl. 09.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 13/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. juni

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 16. oktober 2017, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, møterom 1. Sakskart Sak 24/17 Protokoll fra møte den 11. september 2017

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik

Kontrollutvalget i Narvik Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Havnens hus, Møterommet i 2. etg. 21.4.2017 Fra sak: Til sak: 10/17 19/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Morten Remman (leder)

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik

Kontrollutvalget i Narvik Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Havnens hus, Møterommet i 2. etg. 24.2.2017 Fra sak: Til sak: 01/17 09/17 Fra kl.: Til kl.: 10:00 11:25 Følgende medlemmer møtte: Morten Remman (leder)

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 12.11.15 kl. 16.00 18.15 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Svein Lysestøl, leder Eirik Skogstad Nilsen, nestleder Edita Schultz,

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan

Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalgets årsplan Kontrollutvalget i Rendalen kommune INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVARS OGARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling. Møteinnkalling Grimstad kontrollutvalg Dato: 08.09.2015 kl. 9:00 Møtested: Kommunehuset, Formannskapssalen Arkivsak: 15/10152 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 23.09.2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4. juni 2014. Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak:

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: 08/2015 15/2015 Fra kl.: Til kl.: 13:00 16.30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Rolf Moholt Leif

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, Formannskapssalen 03.12.2015 Fra sak: Til sak: 11/2015 15/2015 Fra kl.: Til kl.: 08.30 11.30 Følgende medlemmer møtte: Tore Wiik Jack

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland kommune

Kontrollutvalget i Skånland kommune Kontrollutvalget i Skånland kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 13. juni 2016, kl. 11.00, Kommunehuset, møterom Loftet. Sakskart Sak 06/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 3. mai 2016

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 18. november 2014, kl. 13.00, komiterommet 1. etg. Rådhuset. Sakskart Sak 16/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 12. juni

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 13.10.2016 Varighet: 1000-1130 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/14 Dato: 14.10.14, kl. 08.30 09.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Trond Birkeland, medlem Arne Torbjørn Frivoll, nestleder

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 11. september 2017, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, formannskapssalen. Sakskart Sak 17/17 Protokoll fra møte den 16. mai 2017 Sak 18/17 Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 6. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset Setermoen, Lille møtesal Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 19. april

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Møtedato: 22. september 2015 kl. 09.00 10.00 Sted: Kulturhuset

Detaljer

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017

ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 ÅRSPLAN KONTROLLUTVALGET EIGERSUND KOMMUNE 2017 Deloitte Advokatfirma AS INNHOLD 1. Innledning... 3 2. Mål for kontrollutvalget i Eigersund kommune... 3 3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget... 3 4. Kontrollutvalgets

Detaljer

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

ORSKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL TORSKEN KOMMUNE Møtested: Rådhuset i Torsken kommune Møtedato: 12.10.2017 Varighet: 1000-1235 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Grete Pedersen Bjørn-Harald Christensen Faste medlemmer

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 025/15 Referatsaker GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 23.11. 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl.14.30 Behandling av saker iht sakliste Møtested: Grong kommunehus De faste medlemmene innkalles

Detaljer

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune

Saker til behandling. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet Eiendomsforvaltning i Lørenskog kommune MØTEINNKALLING Lørenskog kontrollutvalg Dato: 22.09.2016 kl. 17:30 Sted: Møterom 457, Lørenskog rådhus Arkivsak: 15/00017 Arkivkode: Mulige forfall meldes snarest til Kjell Nordengen tlf. 67 93 45 82,

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset

Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 29. november 2011 Møtetid: Kl. 14.30 Møtested: Røyrvik kommune, møterom på kommunehuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Alvdal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom Kammerset Alvdal kommunehus Møtedato: Tirsdag

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Alvdal kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 24. november 2016, Sak 36/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Holtålen kommune 2016 ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET Behandlet av Kontrollutvalget i Holtålen 09.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 11.11.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet:

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 2, rådhuset Møtedato: Fredag 20.5.2016 Varighet: 09.30 13.15 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Arvid

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 10. februar 2015 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus Møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 23. september 2014, kl. 16.00 Sted Lørenskog rådhus, møterom 457 Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2012

Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Leka kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 19.9.2017 10.00 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer Andre Rolleiv O. Lind (leder) Kåre Sørensen Kari Workinn Agnes

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2017

Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Tolga kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2017 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 1. desember 2016, Sak 31/16 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 30. august 2016 Tid: Kl. 10:00 Sted: Verdal rådhus, møterom 2. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, revisor, ordfører

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2010 22. september 2010 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2010/18013-13 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Arne Bjørnå, leder Georg Mathisen Inger Marie Strande Vefik IKS: Revisjonssjef

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016

Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Siljan kommune Kontrollutvalgets årsmelding 2016 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2016. Denne skal gi et bilde

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 5. november 2015 Møtetid: Kl. 10.00 Folkevalgtopplæring Kl. 14.30 Behandling av saker Møtested: Fylkets hus, møterom Smia De faste medlemmene

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: eller på tlf.: Møteinnkalling. Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 31.10.2016 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom v/personalkantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for utvalget på epost: sander.haga.ask@temark.no

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2016

Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2016 Vedtatt i kontrollutvalgets møte den 06. november 2015, Sak 030/15 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje)

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 2D09 (2. etasje) 10.5.2016 12.00 16.05 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Andre Behandlede saker

Detaljer

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen

KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Unni Johansen. Sigrun Johansen Jorunn Hansen KVÆNANGEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Videokonferanserommet 2.etg, rådhuset Møtedato: Torsdag 7.5.2015 Varighet: 11.00 13.00 Møteleder: Sekretær: Geir Skåre Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget KÅFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Kantina rådhuset. Møtedato: Torsdag 26.5.2016 Varighet: 09.30 13.45 Møteleder: Sekretær: Øyvind Rundberg Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Hildur

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE Årsplan 2015 Innhold 1. KONTROLLUTVALGET I VARDØ KOMMUNE... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3 1.2 KONTROLLUTVALGETS ANSVAR...

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møtedato: 06.11.2012, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:50 Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Fra til saksnr.: 12/28 12/34 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 06/16 MØTEBOK Dato: 16.11.2016 kl. 13.00 15.00 Sted: Kommunehuset, møterom 3.

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 04/16 Dato: 29.09.16 kl. 14.00 16.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Marita Fiddan Bø, medlem Freddy Åkseth, medlem Anne

Detaljer

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, møterom ordførergangen Møtedato: 10.11.2015 Varighet: 11.15 15.35 Møteleder: Sekretær: Morten Tomter Tage Karlsen Faste medlemmer Morten

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 3, Otertind, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: 10.

STORFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Møterom 3, Otertind, rådhuset Møtedato: Fredag Varighet: 10. STORFJORD KOMMUNE Møtested: Møterom 3, Otertind, rådhuset Møtedato: Fredag 16.9.2016 Varighet: 10.00 12:55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Arvid Lilleng Odd Kr. Solberg Faste medlemmer

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato 7.9.2016 Tidspunkt: kl. 13.30 15.25 Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Arnfinn

Detaljer

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Nes kommune MØTERPROTOKOLL Møte dato/tid Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.10 Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Tor Magnussen, nestleder Magne Medgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 23. april 2015, kl. 14:30, møterommet 6. etg. Narvik rådhus. Sakskart Sak 06/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 10. mars

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl

SORTLAND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET. Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato Tidspunkt: kl 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 2 Møtedato 17.11.2016 Tidspunkt: kl. 13.30 16.45 Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Bård Ovik, Arnfinn

Detaljer

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen, Trine Vråberg Johnsen

Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen, Trine Vråberg Johnsen 1 SORTLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Rådhuset, møterom 1 Møtedato 15.12.2014 Tidspunkt: kl. 10.30 13.10 Til stede faste medlemmer: Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn,

Detaljer

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017

SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 036/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2017 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 15.11.16 Paul Stenstuen 036/16 417-1719-5.5

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 6. februar 2017 Tid: Kl. 09:30 Sted: Levanger rådhus, møterom 1008 NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks Kvinesdal Bankkonto: Organisasjonsnr. Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 EVJE OG HORNNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 10.11.2016 kl. 09.00 10.15 Sted: Evjemoen, møterom Servicekontoret

Detaljer

Inderøy kommune Kontrollutvalget

Inderøy kommune Kontrollutvalget Inderøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post:

Eventuelle forfall meldes til kontrollutvalgssekretær Lars Haugen på telefon eller e-post: Til kontrollutvalget i Halden Ordføreren i Halden Rådmannen i Halden Halden kommunes revisorer MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HALDEN Møtested: Rådhuset, møterom 3 (andre etasje) Tidspunkt onsdag 21.

Detaljer