Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 014/ Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret"

Transkript

1 VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi (finansreglementet) Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget Paul Stenstuen 014/ Kommunestyret Behandling Kontrollutvalgets vurderinger: I forbindelse med den fornyede gjennomgang har kontrollutvalget fått muntlig orientering/opplysninger av ordfører, rådmannen, revisjon, controller og kommunens økonomisjef. Rådmannen i Verdal kommune og administrasjonssjefen i ISK har gitt kontrollutvalget fullmakt til å kontakte de ansvarlige medarbeidere i saken. Brudd på finansstrategi Ved en fornyet gjennomgang av regnskapene ble det fastslått at kommunen hadde kjøpt obligasjoner i strid med finansstrategien vedtatt av kommunestyret, og at obligasjonskjøpet ikke var omtalt i årsrapporten. Obligasjonene var heller ikke nedskrevet til virkelig verdi pr slik regelverket krever. Kontrollutvalget registrerer at KomRev Trøndelag IKS har beklaget at dette ikke ble fanget opp av revisjonen. Kontrollutvalget ser meget alvorlig på at rådmannen har plassert deler av kommunens likviditetsbeholdning i obligasjoner i strid med finansstrategiens pkt. 3. hvor det klart fremgår at kommunen ikke skal plassere midler i obligasjoner. Det er heller ikke rapportert om finansfunksjonens aktiviteter slik finansstrategien pkt. 6 krever. Dette er klare brudd på den finansstrategi som kommunestyret selv har vedtatt. Rådmannen har her gått utover de fullmakter som kommunestyret har gitt. Kontrollutvalget kan ikke se at plasseringen er i strid med sentralt gitte lover og forskrifter. De er imidlertid klart i strid med kommunens egen finansstrategi av Ved forvaltningen av offentlige midler må det stilles krav om dokumentasjon på de vurderinger som ligger til grunn for de beslutninger som fattes. Rådmannen kan ikke fremlegge en skriftlig vurdering foretatt av Verdal kommune som beskriver behovet og risikoen ved plasseringen av 36 millioner kroner i obligasjoner og sertifikat. Plasseringen av deler av kommunens likvidetetsreserver i obligasjoner med løpetid over flere år gir en noe større risiko enn innskudd i bank.

2 På forespørsel bekreftet rådmannen feilaktig til formannskapet i møte den at plasseringene var i henhold til finansstrategien. Med dette som grunnlag avga formannskapet sin innstilling til kommunestyret. Kontrollutvalget finner rådmannens feilinformasjon til formannskapet som alvorlig, og stiller seg kritisk til at rådmannen på dette tidspunkt ikke kvalitetssikret sitt svar. Kommunestyret må ta stilling til hva som skal gjøres mht. de kjøpte obligasjoner. Kontrollutvalget vil ikke anbefale at finansstrategien blir endret før de varslede retningslinjer fra sentralt hold foreligger. Mangelfull internkontroll og kvalitetssikring ved økonomiavdelingen Kontrollutvalgets gjennomgang har avdekket at rutiner rundt kvalitetssikring og internkontroll ikke er tilfredsstillende. Dette er også påpekt gjennom flere år av både revisor og av kontrollutvalget gjennom revisors merknader, revisjonsnotat til rådmannen, nummerert brev til kontrollutvalget og kontrollutvalgets vedtak, samt uttalelser til kommunestyret. Som eksempel på mangelfull kvalitetssikring kan også nevnes at revisor har måttet returnere regnskapet for 2008 flere ganger. Merknader mv. for ovenstående fremgår av vedleggslisten. Kontrollutvalget er ikke tilfreds med at administrasjonssjefen i samkommunen/økonomienheten ikke har gitt en forbedring av internkontroll og kvalitetssikring tilstrekkelig prioritet. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å pålegge rådmannen å utarbeide en tiltaksplan for nye dokumenterbare rutiner for kvalitetssikring og internkontroll snarest. Årsregnskap 2008 Årsregnskapet er ført i samsvar med gjeldende lover og regler. Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales i årsrapporten. De framlagte årsregnskapene kan fastsettes som Verdal kommunes årsregnskap for Kontrollutvalget ser med bekymring på at aktivitetsnivået og antall årsverk øker mer enn inntektsgrunnlaget til kommunen. Forslag i møtet 2. Kontrollutvalgets vurdering og uttalelse datert sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar Årsrapport for Verdal kommune for 2008 til orientering. 4. Kontrollutvalget forventer at rådmannen griper tak i de avdekkede mangler og svakheter Avstemming Enstemmig.

3 Endelig vedtak 2. Kontrollutvalgets vurdering og uttalelse datert sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 3. Kontrollutvalget tar Årsrapport for Verdal kommune for 2008 til orientering. 4. Kontrollutvalget forventer at rådmannen griper tak i de avdekkede mangler og svakheter

4 Saksbehandlers forslag til vedtak 2. Kontrollutvalget vedtar vedlagte utkast som sin uttalelse til årsregnskapet for Verdal kommunes årsregnskap for Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. 4. Kontrollutvalget tar Årsrapport for Verdal kommune for 2008 til orientering. 5. Kontrollutvalget forventer at rådmannen griper tak i de avdekkede mangler og svakheter Vedlegg 1. Uttalelse til Verdal kommunes årsregnskap for utkast 2. Revisjonsberetning for 2008 datert fra KomRev Trøndelag IKS 3. Brev nr datert til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS 4. Brev datert til kommunestyre fra KomRev Trøndelag IKS 5. Brev nr datert til kontrollutvalget fra KomRev Trøndelag IKS 6. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 (korrigert) utsendt fra kommunen. 7. Verdal kommunes årsrapport for 2008 (korrigert) utsendt fra kommunen. Ikke trykte vedlegg 1. Kontrollutvalgets sak 012/09 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi (finansreglementet) 2. Kontrollutvalgets sak 010/09 Verdal kommunes årsregnskap og årsrapport for Samkommunestyre, sak 08/09, den Revisjonsnotat av for årsregnskapet Kontrollutvalgene Levanger og Verdal Invitasjon til en orientering om dataverktøyet Kvalitetslosen 6. Sak 020/08 Verdal kommunes årsregnskap for Revisors merknader mv. av for årsregnskapet Kontrollutvalgets sak 011/07 Orientering om kommunens internkontroll 9. Kontrollutvalgets sak 005/07 Verdal kommunes årsregnskap og årsberetning for Revisors merknader av for årsregnskapet Finansstrategi - vedtatt av Verdal kommunestyre i møte den Verdal kommune - Økonomireglement ISK - Administrativt delegasjonsreglement 14. Grunnavtale for Innherred samkommune 15. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner. 16. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. 17. Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner. Saksopplysninger Kontrollutvalget behandlet Verdal kommunes årsregnskap og årsrapport for 2008, sak 10/09, den Før kommunestyrets behandling av kommunens årsregnskap og årsrapport ble saken trukket tilbake etter anmodning fra rådmannen. Begrunnelsen for å trekke saken var at det var påvist uoverensstemmelse mellom talldel og tekstdel i finansregnskapet.

5 Ved formannskapets behandling av regnskapet ble det reist spørsmål om kommunen hadde kjøpt obligasjoner. Rådmannen opplyste til formannskapet at det ikke var obligasjoner. Revisor, som ble kontaktet i forkant av kommunestyrets behandling, undersøkte saken nærmere og konkluderte med at kommunen hadde kjøpt obligasjoner i samt at disse ikke var nedskrevet til markedsverdi ved årsskifte i tråd med kravene i regelverket. Revisor anbefalte derfor at både årsregnskap og årsrapport ble korrigert. Jf. Revisors brev av til kommunestyret. I tillegg til det årlige revisjonsnotat til regnskapet, har revisor skrevet to nummererte brev til kontrollutvalget for En viser her bl.a. til vedlegg. Kontrollutvalget har plikt å påse at revisors påpekninger i forhold til årsregnskapet blir fulgt opp, jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 8. Korrigert årsregnskap og årsrapport foreligger. I det korrigerte årsregnskap er det regnskapsmessige resultat et mindre forbruk (overskudd) på ca. 1,3 mill kroner. Revisor har avgitt ny revisjonsberetning datert Denne erstatter revisjonsberetningen avgitt den Brev nr til kontrollutvalget Revisor har plikt til å påpeke en del for hold skriftlig overfor kontrollutvalget. Jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 4. Disse påpekningene skal nummereres fortløpende, og omtales gjerne som nummererte brev. Revisors brev nr , datert , til kontrollutvalget omhandler plasseringen av deler av kommunens likviditetsbeholdning i obligasjoner. Revisor uttaler her:.plasseringen har skjedd ved overføring av midler fra bankkonto. Etter vår vurdering er det ikke grunnlag for å uttale at disposisjonene er i strid med sentralt gitte lover og bestemmelser. De er i imidlertid klart i strid med kommunens egen finansstrategi. Vi anser bruddet som alvorlig. Kommunestyret må ta stilling til om kommunens finansreglement (finansstrategi) skal endres, slik at plasseringene bli i henhold til reglementet, om det skal gjøres unntak for reglementet for de konkrete obligasjonene, som da kan beholdes til forfall, eller om obligasjonene skal innløses umiddelbart.. Saksbehandlers vurdering Revisors og kontrollutvalgets arbeid har gjennom flere år avdekket mangler og svakheter ved rutinene for internkontroll og kvalitetssikring ved kommunens økonomifunksjon. Med bakgrunn i sin oppfølgingsplikt vil kontrollutvalget følge opp de påpekte mangler og svakheter videre. Når det gjelder de kjøpte obligasjoner må kommunestyret ta stilling til hva som skal gjøres i forhold til disse videre. Det vises for øvrig til revisjonsberetningen, samt til de nummererte brev fra KomRev Trøndelag IKS.

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013

SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 007/14 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL INNHERRED SAMKOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 08. mai 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1064 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill

Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lindesnes kommune Sak: 06/15 Møtedato: 16.04.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 06/15 ÅRSREGNSKAP LINDESNES KOMMUNE 2014 Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: MANDAG 26. MAI 2008 TID: KL. 10:00 STED: LEVANGER RÅDHUS, MØTEROM 1068 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: onsdag 6. april 2005 kl. 10.00 STED: Nordli samfunnshus, liss- salen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus

TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 20. juni 2005 Kl. 09:00 STED: Kommunestyresalen, Namsskogan kommunehus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 12/44 Møtedato/tid: 07.05.2012, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Deltagere: Oddvar M. Lian, leder Anders J. Krokstad, nestleder

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Torsdag 3. mai 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer