Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/ /2014. Fra kl.: Til kl.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl."

Transkript

1 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/ /2014 Fra kl.: Til kl.: :00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen (leder) Kurt Solstrøm Bjarne Langmo IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: Ingen MELDT FORFALL: FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Fra administrasjon: Fra sekretariatet møtte: Espen Lund ANDRE: Fra KomRev NORD møtte: Thomas Jensen 3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord sak 12/14 19/14 Side 1

2 Sak 12/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober 2014 Protokoll fra møte 24. oktober 2014 ble gjennomgått og kontrollutvalget fattet slikt Protokoll fra møte 24. oktober 2014 ble godkjent. Sak 13/14 Forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter i Tysfjord kommune, del II. Godkjenning av prosjektskisse og igangsetting av forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget diskuterte innholdet i den overordnede prosjektskissen fra KomRev NORD IKS, herunder revisjonens antydning av tidsforbruk. Kontrollutvalget stiller seg spørrende til et tidsforbruk på hele 350 timer og ba sekretariatet følge opp tidsforbruket i arbeidet. Videre diskuterte kontrollutvalget enkelte formuleringer i prosjektskissen og påpekte at det må fremkomme konkret hvilke prosjekter som skal inngå i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Etter diskusjonene ble det fattet følgende Kontrollutvalget slutter seg til den overordnede prosjektskissen fra KomRev NORD IKS om «Økonomisk gjennomgang prosjekter» og vil med nedenstående presiseringer be om at prosjektet iverksettes. Presiseringer: Forvaltningsrevisjonsprosjektet skal omfatte Tysfjords investeringsprosjekter i o Rehabilitering Kjøpsvik og Drag skole o Fotballbaner/kunstgressbaner alle o Ambulansestasjon Kjøpsvik Kontrollutvalget ønsker løpende statusrapporteringer om fremdrift i arbeidet, særlig ved problemer i kommunikasjon med kommunen. Sak 14/14 Stetindhallen prosjektregnskap investering og regnskap Stetindhallen KF negativ revisjonsberetning. Det vises til kontrollutvalgets sak 04/14 vedrørende Stetindhallen. Økonomileder Mari Hegge og rådmann Konrad Sætra orienterte om status for avleggelse av så vel investeringsregnskap som årsregnskap Slik orientering ble også gitt i møte 24. oktober Kontrollutvalget diskuterte særlig det forhold at forsinkelsen av investeringsregnskapet medfører forsinkelse av utbetaling i størrelsesorden mnok 0,5 i utestående tilskudd fra Nordland Fylkeskommune/spillemidler. Årsregnskapet for 2013 er tilnærmet ferdig, men det gjenstår noen mindre forhold knyttet til regnskapshonorar og noteopplysninger. I følge økonomileder vil regnskapet kunne avlegges innen kort tid, forutsatt avklaring av forholdene knyttet til noteopplysninger til regnskapet. Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord sak 12/14 19/14 Side 2

3 Rådmann redegjorde også for sitt syn på problemene Stetindhallen KF medfører for kommunen Kontrollutvalget fattet deretter slikt: Kontrollutvalget ønsker å overbringe sine bekymringer og vil derfor sende saken over til kommunestyret: Kontrollutvalget stiller seg kritisk til håndteringer av etabelringen og drift av Stetindhallen KF i forhold til konkretisering av inngåtte avtaler, ferdigstillelse av så vel prosjektregnskap som driftsregnskap for 2012/2013, og organisering av oppgaver som påhviler Stetindhallen KF. Konkret oppfatter kontrollutvalget at arbeidsoppgavene mellom kommunen og KF et er uklare og etter kontrollutvalgets oppfatning uavklarte. Videre synes det uklart hvilke konsekvenser disse forholdene får for budsjetteringen av så vel kommuneregnskapet som KF et. Kontrollutvalget vil derfor overfor kommunestyret fremme følgende INNSTILLING: - Kommunestyret ber seg forelagt vedtekter og avtaleverk for Stetindhallen KF og ber om en redegjørelse fra selskapets styre om status og videre drift av Stetindhallen KF. - Videre ber kommunestyret om en redegjørelse fra kommunens administrasjonen for hvilke konsekvenser etableringen og drift av Stetindhallen KF har for kommunen, herunder innlemmelse av KF et i kommunens budsjett på inntekts og utgiftssiden. Enstemmig vedtatt Sak 15/14 Oppfølging vedtak i KU-sak 07/14 Bilagskontroll Stetindhallen og Drag Vannverk. Kontrollutvalget har mottatt engasjementsbrev fra KomRev NORD IKS om utførelse av bilagskontroll for Stetindhallen og Drag Vannverk. Sekretariatet og revisjonen orienterte om den videre prosessen og skisserte forsiktig fremdriftsplan. Etter en diskusjon i kontrollutvalget ble det fattet slikt Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering og forutsetter at arbeidet fra revisjonen ferdigstilles innen utgangen av januar Sak 16/14 Oppfølging vedtak i KU-sak 11/14 info vedr. anbudskonkurranse? Rådmannen redegjorde for hvordan prosessen rundt salget av sykehjemmet TSA samt utbygging av 14 leiligheter i Kjøpsvik til bestemte formål, jfr. kommunestyresak 55/13 er gjennomført og at det i forbindelse med Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord sak 12/14 19/14 Side 3

4 anbudsrunden utlyst på Doffin i hht lov om offentlige anskaffelser kom inn ett bud, og dette budet ble antatt. Det er inngått kontrakt om byggen av boligenhetene. Skjøte på overdragelsen av sykehjemmet vil inngås i løpet av kort tid. Kontrollutvalget fattet etter dette slikt Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering og ber sekretariatet gi tilbakemelding til Firma John O. Pedersen om kontrollutvalgets behandling. Sak 17/14 Selskapskontroll Status HRS, andre aktuelle? Sekretariatet orienterte om at prosjektet i hht informasjon fra K-Sekretariatet er vedtatt gjennomført i regi av Harstad kommune. Bestilling er sendt i oktober. Videre diskuterte kontrollutvalget plan for selskapskontroll for perioden Kontrollutvalget diskuterte hvorvidt kommunen har eierinteresser som det anses formålstjenlig å foreta detaljerte kontroller av. Kontrollutvalget fattet slikt - Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. - Kontrollutvalget viser til foreliggende plan for selskapskontroll og ber sekretariatet henvende seg til kommunens administrasjon med forespørsel om hvilke rutiner kommunen har for håndtering og oppfølging av kommunens investeringer. Sak 18/14 Forvaltningsrevisjon; barnevern Hamarøy/Tysfjord? Kontrollutvalget er blitt kjent med at det nå foreligger en rapport utarbeidet på vegne av Hamarøy kommune om felles tjeneste for barnevern for Hamarøy og Tysfjord kommune. Kontrollutvalget i Tysfjord er ikke part i det arbeidet som er utført, men ønsker å gå gjennom rapporten for vurdering om det kan foreligge forhold som ønskes ytterligere belyst av kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet deretter slikt Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente forvaltningsrevisjonsrapporten for Barneverntjenesten i vertskommunesamarbeid utarbeidet for Hamarøy Kommune. Enstemmig vedtatt. Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord sak 12/14 19/14 Side 4

5 Sak 19/14 Eventuelt/orienteringssaker. - Orientering av oppfølging revisjonsbrev Kontrollutvalget gjennomgikk svarbrev fra kommunens administrasjon på revisjonens nummererte brev nr. 12 og 13 i forbindelse med regnskapsavleggelsen for 2013-regnskapet. Kontrollutvalget diskuterte ulike elementer i kommunens tilsvar og etter en grundig diskusjon ble det fattet slikt Kontrollutvalget ber sekretariatet ta kontakt med KomRev NORD IKS og be revisjonen gi tilsvar til administrasjonens tilbakemelding på de aktuelle brevene. Kontrollutvalget avventer videre behandling av forholdene til revisjonen har gjort sine vurderinger. - Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget avvikling av samarbeid med Hålogaland Revisjon AS og midlertidig videreføring av avtale med ELU Consult AS. Kontrollutvalget ble gjort kjent med at Hålogaland Revisjon AS gjennom brev av 11. november 2014 har sendt melding til Tysfjord kommune med oppsigelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget samt at det fra administrasjonen på vegne av kommunen gjennom mail fra rådmann av er akseptert at det fra årsskiftet til det foreligger ny avtale inngått for sekretariatsfunksjonen inngås midlertidig avtale med ELU Consult AS, eid av Espen Lund, om utøvelse av sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i Tysfjord. Kontrollutvalget tar til etterretning at avtalen med Hålogaland Revisjon AS opphører fra og at det er inngått midlertidig avtale med ELU Consult AS om utførelse av sekretariatstjenester for Tysfjord kommunes kontrollutvalg, jfr. mail fra rådmann av Kontrollutvalget forholder seg til ELU Consult AS som sekretariat inntil ny avtale om sekretariatsfunksjonen foreligger. Enstemmig vedtatt. Møtet ble etter dette hevet. Kjøpsvik, 24. oktober 2014 Ann Aashild Hansen Leder i Tysfjord kontrollutvalg Protokoll Kontrollutvalgsmøte Tysfjord sak 12/14 19/14 Side 5

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 LYNGEN KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Remi Iversen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Rolf Magne Hansen

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper

RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper RIKSREVISJONENS SELSKAPSKONTROLL HVA OG HVORDAN? Informasjon til eierdepartementer og selskaper Utarbeidet av Riksrevisjonen mai 2013 God dialog gir bedre revisjon og oppfølging Riksrevisjonen ønsker

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune

Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rusforebyggende arbeid i Frogn kommune Frogn kommune 21. DESEMBER 2007 RAPPORT 10/07 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE

PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE PLAN FOR TVERRFAGLIG FOREBYGGENDE ARBEID BLANT BARN OG UNGE I RENNESØY KOMMUNE Godkjent og revidert i tverrfaglig plenumsmøte 11.06.03 Innhold: Bakgrunn s. 3 Kompetanseteam s. 3 Arbeidsoppgaver for kompetanseteamet

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST

JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST JOURNALFØRING AV INN- OG UTGÅENDE POST NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-2 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak 33/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer