Levanger kontrollutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levanger kontrollutvalg"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. SAKLISTE: Sak nr. Sakstittel 023/03 ORIENTERING OM KOMMUNENS ØKONOMI 024/03 REFERATSAKER. 025/03 RAPPORT ETTER GJENNOMGANG AV MØTEPROTIKOLLER 2. TERTIAL /03 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE 027/03 LEVANGER KOMMUNES SAKSBEHANDLING I FORBINDELSE MED ANBUD/INNKJØP 028/03 RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - BREIDABLIKKTUNET, FORBEREDELSE TIL BYGGING 029/03 STATUSRAPPORT OM REVISJONSARBEIDET PR. 15. SEPTEMBER /03 RAPPORT FRA TILSYNSBESØKE VED BREIDABLIKKTUNET Levanger, Birger Meinhardt leder Tove Melgård møtesekretær

2 ORIENTERING OM KOMMUNENS ØKONOMI Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TME 023/03 Saken tas til orientering. Ingen 1. Årsplan for Levanger kontrollutvalg for 2003 Kontrollutvalget har i sin årsplan prioritert å holde seg jevnlig orientert om kommunens økonomi. Revisjonen har derfor bedt økonomisjefen komme i møtet og gi en mest mulig oppdatert orientering om kommunens økonomi. Saken settes på sakskartet kl 1300, og beregnes å ta ca ½ time.

3 REFERATSAKER. Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TWI 024/03 Referatsakene tas til orientering. Dokumenter til referering: 1. Pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet av : Utvalg skal gjennomgå statlig tilsyn med kommunesektoren. 2. Brev av fra Sentrum frukt og tobakk ang. omregulering av Håkon den godes g. 22, samt svar fra Søndre Innherred revisjonsdistrikt av Brev av fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag vedr. kommunal garanti Levanger kommune Vannverk. 4. Brev av fra Levanger kommune til Kommunenes Sentralforbund vedr. deltakelse i ny fylkesenhet for kommunal revisjon. 5. Rundskriv H-17/03 fra Kommunal- og regionaldepartementet: Forskrift om årsregnskap og årsberetning 13 regnskapsføring av pensjoner fastsettelse av beregningsforutsetninger og håndtering av premieavvik. 6. Rundskriv H-16/03 fra Kommunal- og regionaldepartementet: Kommuneproposisjonen 2004 og revidert nasjonalbudsjett 2003 informasjonsrundskriv. 7. Brev av fra Levanger kommune: Svar på revisjonsnotat til regnskapet for Brev av fra Sondre og Song Solli til kontrollutvalget og svar fra revisjonen av

4 RAPPORT ETTER GJENNOMGANG AV MØTEPROTIKOLLER 2. TERTIAL Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TWI 025/03 Rapporten etter gjennomgang av møteprotokoller 2. tertial tas til orientering. 1. Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 2. tertial Ingen. Rapporten omfatter forvaltningsrevisjon fra avholdte møter i perioden for driftskomiteen, formannskapet og kommunestyret. Vurdering: Vi har kommentarer vedr. en sak til kommunestyret. Vi viser til rapporten.

5 INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TWI 026/03 Kontrollutvalget avventer sin behandling av ovennevnte sak til etter at fylkesmannens legalitetskontroll foreligger. 1. K-sak 54/03 Innkjøp og finansiering av 2 minibusser til kommunens transporttjeneste. 2. Brev av fra Levanger Taxi til kontrollutvalget ang. anbud på transport i Levanger kommune. 3. Brev av fra Levanger Fremskrittsparti ang. lovlighetskontroll på sak 47/ Internt notat av ang. ovennevnte sak. I brev av til kontrollutvalget ber Levanger Taxi om at kontrollutvalget tar en gjennomgang av saken. De stiller seg sterkt tvilende til administrasjonens framlegging av saken for politisk behandling, da det ikke foreligger regnskap for hittil utførte transporttjenester. Vurdering: Revisjonene har gjort rådmannen oppmerksom på at det er feil i vurderingene i saksframlegget vedr. merverdiavgiften. Det er argumentert med at differansen mellom Levanger Taxis anbud og kommunens beregninger skyldes at Levanger Taxi må betale moms på sine tjenester. Personaltrafikk er i dag utenfor avgiftsområdet. Vi er videre kjent med at Levanger Fremskrittsparti i brev av har krevd lovlighetskontroll av saken. D.v.s saksgangen/behandlingen av anbudet. Dette medfører at saken kommer opp på nytt i neste kommunestyremøte. Hvis kommunestyret opprettholde sitt vedtak vil saken bli oversendt til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til behandling.

6 Levanger Taxi etterlyser regnskap for hittil utførte transporttjenester. Det er ikke i dag mulig å kjøre ut et prosjektregnskap direkte fra regnskapet for disse tjenestene. En arbeidsgruppe har derfor beregnet utgiftene på den kommunale transporttjenesten. Etter revisors skjønn er det ikke grunnlag for å betvile de kommunale beregninger. Revisjonen anbefaler at kontrollutvalget avventer behandling av saken til etter at fylkesmannen har behandlet saken.

7 Unntatt offentlighet LEVANGER KOMMUNES SAKSBEHANDLING I FORBINDELSE MED ANBUD/INNKJØP Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TME 027/03 Saken tas til foreløpig orientering. 1. Brev fra COMMidt AS datert Klage på saksbehandling i forhold til innkjøp av sykesignal/dect-anlegg for Breidablikk-sykehjem, Levanger Kommune. Unntatt offentlighet, jf offentlighetslovens 6, Brev fra COMMidt AS datert Levanger kommunes innkjøp av IKT-utstyr. Unntatt offentlighet, jf offentlighetslovens 6, 2. Ingen. Revisjonen har fått to brev fra en lokal næringsdrivende, jf vedlegg 1 og 2. I disse brevene rettes det bl.a. sterk kritikk mot kommunen og ansatte i kommunen for saksbehandlingsrutiner knyttet til innkjøp og anbud. Kritikken er meget alvorlig. Dette krever at revisjonen gjør et grundig arbeid for å undersøke de påstandene som framsettes. Kritikken er dessuten av en slik art at vi har funnet det riktig å unnta saken og alle dokumentene fra offentlighet så lenge saken er under arbeid hos oss. Det vil i møte bli gitt en nærmere orientering om hvordan revisjonen vil legge opp det videre arbeid med denne saken.

8 RAPPORT ETTER GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - BREIDABLIKKTUNET, FORBEREDELSE TIL BYGGING Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TME 028/03 1. Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og tar rapporten til orientering. 2. Rapporten oversendes til rådmannen med anmodning om å vurdere om økonomireglementet bør forenkles. 3. Rapporten oversendes kommunestyret til orientering. 1. Rapport nr 2.1/2003. Prosjekt store investeringer. Breidablikktunet forberedelse til bygging Ingen. Levanger kontrollutvalg har valgt å se på store investeringsprosjekt, og har prioritert en oppfølging av byggingen av Breidablikktunet. Vedlagte rapport tar for seg prosjekterings- og anbudsfasen. Revisjonen har undersøkt om kommunen i byggeprosjektet har fulgt gjeldende lover og regler, om bestemmelsene i kommunens eget økonomireglement er fulgt, og om det er etablert rutiner for å forebygge, fange opp og rapportere budsjettoverskridelser under byggingen. Vurdering: Revisjonens funn og vurderinger framgår av rapporten. Det er avdekket et brudd på forskrift om offentlige anskaffelser, idet et firma ble innleid som byggherrerådgiver i anbudsfasen uten forutgående anbudskonkurranse. Det er avdekket flere brudd på kommunens økonomireglement. Økonomireglementet stiller detaljerte krav til innhold i sak om forprosjekt, og det stiller også krav om at alle leverandører skal levere HMS-egenerklæring. Disse kravene er ikke fullt ut oppfylt. Revisor er av den oppfatning at kravene i økonomireglementet enten må følges eller så må reglementet endres. Kommunen har også stilt en rekke minstekrav i utlysningen, uten at det er fulgt opp at alle disse kravene er oppfylt. Det vises til rapporten.

9 STATUSRAPPORT OM REVISJONSARBEIDET PR. 15. SEPTEMBER 2003 Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TWI 029/03 Kontrollutvalget tar statusrapporten til orientering. 1. Internt notat. Statusrapport pr 15. september 2003 for revisjonsarbeidet Levanger Kommune. Unntatt offentlighet, off.l. 6, 2c. Deles ut i møtet. 2. Revisjonsplan for Levanger Kommune for revisjonsåret Revisjonsplan for Levanger Kommune, skatteregnskapet, for revisjonsåret 2003 Kontrollutvalget skal, ifølge forskrift om kontrollutvalg 4, holde seg løpende underrettet om revisjonens virksomhet og føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med forskrift og andre bestemmelser. Revisor legger derfor fram revisjonsplaner for kontrollutvalget til godkjenning, og rapporterer jevnlig tilbake til kontrollutvalget om framdriften i revisjonsarbeidet. Kopi av internt notat, som oppdragsansvarlig revisor har utarbeidet til revisjonssjefen, om status for revisjonsarbeidet, vil bli delt ut i møtet. I tillegg vil det bli gitt en muntlig orientering fra revisor.

10 RAPPORT FRA TILSYNSBESØKE VED BREIDABLIKKTUNET Saksansvarlig: Søndre Innherred revisjonsdistrikt Arkiv: 1.19 Arkivsaknr: Levanger kontrollutvalg TME 030/03 1. Kontrollutvalget finner gjennomføring av tilsynsbesøk svært nyttig, og mener at denne arbeidsformen bær videreføres. 2. Utkast til rapport sendes de øvrige deltakerne på tilsynsbesøket til høring. 3. Endelig rapport oversendes kommunestyret til orientering. 1. Utkast tilrapport fra tilsynsbesøk ved Breidablikktunet. Unntatt offentlighet. 2. Kontrollutvalgets årsplan for 2003 Revisjonen har utarbeidet utkast til rapport fra kontrollutvalgets tilsynsbesøk ved Distrikt Nord Breidablikktunet. I møtet må utkastet gjennomgås, og kontrollutvalget må foreta en oppsummering av besøket.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning.

Rådmannen og kommunekasserer er invitert til starten av møtet for å orientere/svare på spørsmål ang. årsregnskap og årsberetning. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 24.04.2006 kl. 09.00 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 10. november 2009 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus kommunestyresalen MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal

DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. februar 2013 TID: kl 14.30 STED: Stiklestad Nasjonale Kultursenter/Stiklestad hotell, Verdal De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel. oppfølging sak 002/12 i kontrollutvalget 020/12 Redegjørelse oppfølging av kommunestyrevedtak HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 8. oktober 2012 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 187/11 Tid: Mandag 31. oktober 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag den 4. desember 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 12/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 24. oktober

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 27. august 2014 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 4/14 TID: 04.09.2014 kl. 12:00 MØTEINNKALLING STED: Møterom «Innsikten» Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV

SAKSLISTE: SAK 04/15 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 05/15 KOMMUNEREGNSKAPET FOR 2014, IVELAND KOMMUNE SAK 06/15 TOMT OG LAGER SKRUBBEKLEIV Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/15 MØTEBOK Dato: 04.06.2015 kl. 15.00 18.30 Sted: Kommunehuset, møterom Posten

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer