Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni 2002. Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG..."

Transkript

1 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Utredning til kommunestyret Orkdal kommune Vedtak, utførsel og sluttbehandling av investeringsprosjekter. Kommunestyrets forespørsel i K-sak 081/2001 År 2002

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED UTREDNINGEN REVISORS VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER: INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET INVESTERINGER I ORKDAL KOMMUNE FORMÅL REVISORS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: HVA ER VEDTAKSGRUNNLAGET FOR OPPSTART AV INVESTERINGSPROSJEKTENE? PROBLEMSTILLING 2: HVORDAN ER RAPPORTERINGEN TIL KOMMUNESTYRET OM UTFØRELSEN AV INVESTERINGSPROSJEKTENE? PROBLEMSTILLING 3: HVORDAN ER SLUTTBEHANDLINGEN AV INVESTERINGSPROSJEKTENE?...9 VEDLEGG Orkanger, 19. juni 2002 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med utredningen Formålet med utredningen er å gi svar på kommunestyret forespørsel til kontrollutvalget i sak 081/01. Oppdraget var å vurdere 3 investeringsprosjekter innenfor seksjon kommunalteknikk med hensyn til vedtak, utførelse og sluttbehandling i følgende prosjekter: Vegprosjekt 119 Trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk, salg av Orkanger brannstasjon, ombygging til ny brannstasjon og kjøp/ombygging av biler/maskiner. 1.2 Revisors vurderinger For å besvare formålet i utredningen ble det stilt tre problemstillinger. Problemstilling 1: Hva er vedtaksgrunnlaget for oppstart av investeringsprosjektene? Trafikkløsning ved Grøtte skole er behandlet av kommunestyret i trafikksikkerhetsplanen til Orkdal kommune og det er budsjettert kostnadsramme for byggetrinn 1 og 2. Songmoen vannverk er behandlet av kommunestyret i hovedplan for vannforsyning i Orkdal kommune og det er budsjettert kostnadsramme kr 13 millioner. Omorganisering og lokalisering av brann- og redningsvesenet ble tatt opp som egen sak kommunestyret med budsjettert kostnadsramme. Problemstilling 2: Hvordan er rapporteringen til kommunestyret om utførelsen av investeringsprosjektene? Det rapporteres budsjettavvik ved hver tertial til kommunestyret. Det går fram av andre tertialrapport 2001 at investeringsprosjektene ikke har behov for ekstra finansiering og at prosjekter med overforbruk dekkes med prosjekter med mindreforbruk. I den administrative rapporten fra seksjonen kommunalteknikk som ligger til grunn for 2. tertialrapport påpekes en merkostnad på trafikkløsning ved Grøtte skole og Songmoen vannverk. Merkostnaden dekkes inn ved å overføre midler fra prosjekt med mindreforbruk og at seksjonen ikke trenger ekstern finansiering. Problemstilling 3: Hvordan er sluttbehandlingen av investeringsprosjektene? Sluttrapport med byggeregnskap er ikke politisk behandlet for investeringsprosjektene For trafikkløsning ved Grøtte skole har byggetrinn 2 en merkostnad på 40% av budsjettert kostnad. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdig. Songmoen vannverk har et merforbruk på 5,18% av total kostnad på prosjektet. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdig. Omstrukturering i brannvesenet er gjennomført med avvik i forhold til oppstartvedtaket. Merinntekt på salg av Orkanger brannstasjon er brukt til å finansiere ombygging av ny brannstasjon og kjøp av bil. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet var ferdig. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 1.3 Revisors konklusjoner: 1. Saksbehandlingen for oppstart av investeringsprosjektene er utført tilfredsstillende. 2. Rapporteringen til kommunestyret for investeringsprosjektene synliggjør ikke merkostnaden til investeringsprosjektene eller vesentlige faglige avvik i utførselen av hvert investeringsprosjekt. 3. Merkostnaden på investeringsprosjektene i sluttbehandlingen har ikke finansiering eller godkjenning av kommunestyret da de ble utført av seksjon kommunalteknikk. 4. Revisjonen vurderer at kommunalteknikk ikke har fullmakt til å foreta de endringer og avvik i forhold til oppstartsvedtaket for omstrukturering i brannvesenet. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Kontrollutvalget har fått oppdrag av kommunestyret i sak 081/01 å vurdere vedtak, utførelse og sluttbehandling i følgende investeringsprosjekter innen seksjon kommunalteknikk: 1. Vegprosjekt 119, trafikkløsning Grøtte skole. Prosjektet har en overskridelse på 40%. 2. Prosjekt 210, Songmoen vannverk. Med et totalbudsjett på kr. 13 mill. Anlegget har fått meget høy standard og en totalkostnad godt over det opprinnelige overslaget. 3. Salg av Orkanger brannstasjon, ombygging til ny brannstasjon og kjøp/ombygging av biler/maskiner. Prosjektet inneholder til slutt langt mer enn vedtatt i saken og koster kr mer enn budsjettert. Årsaken til kommunestyrets forespørsel er at de er betenkt over saksbehandlingen i flere investeringsprosjekt innen seksjon kommunalteknikk. 2.2 Metode I utredningen til kommunestyret har revisor i hovedsak brukt dokumentanalyse av kommunestyrevedtak, regnskap, budsjett og andre dokumenter angående investeringsprosjektene. 2.3 Gjennomføring Utredningen er gjennomført av revisor Arve Gausen. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Revisor vil i denne utredningen ha fokus på saksbehandling av investeringsprosjekter i Orkdal kommune. Det forutsetter at sluttrapport med byggeregnskap i hvert enkelt prosjekt er korrekte. Revisor vurderer ikke faglig eller teknisk utførelse eller dokumenter av prosjektene i utredningen. Utredningen vurderer ikke byggetrinn 1 ved trafikkløsning ved Grøtte skole som ble ferdigstilt i 1999, kun byggetrinn 2 som ble startet og ferdigstilt i Det er ikke gjennomført en bilagskontroll for hvert enkelt prosjekt. 2.5 Investeringer i Orkdal kommune Brutto investeringer i Orkdal kommune i 2001 var ca. 56,3 mill. som utgjør 16% av driftsinntektene, i 2000 var investeringene ca. 35,9 mill. som utgjør 11% av driftsinntektene. I 2001 var det største enkeltprosjektet utbygging ved Orkdal Helsetun 25,2 mill. Investeringsbudsjettet innen kommunalteknikk var på kr for Det var 77 investeringsprosjekt under gjennomføring/gjennomført i 2001 i kommunen. For 2001 var det 1 Investeringsbudsjettet er fordelt på følgende områder: veganlegg, gatelys utbyggingsområder, grunnerverv kr , Vassanlegg kr , Avløpsanlegg kr Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 budsjettert trafikkløsning Grøtte skole 1 mill, Songmoen vannverk et budsjett kr 13 mill for 2000/2001 og omstrukturering av brannvesenet budsjettert med kr i salgsinntekt og kr i investeringskostnad. 2.6 Formål Formålet med utredningen er å gi svar på forespørselen fra kommunestyre sak 081/01 om å orientere kommunestyret om vedtak, utførelse og sluttbehandling av investeringsprosjektene: trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering i brannvesenet. For å besvare problemstillingen har revisor stilt tre spørsmål i utredningen. KS er forkortelsen for kommunestyret 3. REVISORS VURDERINGER 3.1 Problemstilling 1: Hva er vedtaksgrunnlaget for oppstart av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Kommuneloven I 45 står det at innen utgangen av året skal kommunen vedta årsbudsjettet for det kommende år. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, jfr. 46. Forskrifter om årsbudsjetter, fastsatt av KRD og gjeldende fra I 4 står det at kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet kan kommunestyret tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slike fordelinger er ikke å anse som en del av årsbudsjettet, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet. Økonomireglement for Orkdal kommune gjeldende fra Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettets inntektsside og fordele rammen på de enkelte prosjekt. Budsjettreglement for Orkdal kommune gjeldende før Kommunestyret må selv fastsette og foreta endringer på følgende områder: Fastsette kapitalbudsjettet i sin helhet og foreta vesentlige endringer i dette Revisors funn og vurderinger Trafikkløsning Grøtte skole: Funn: Orkdal kommune har i 1999 og 2001 gjennomført en investering i ny trafikkløsning ved Grøtte skole. Bakgrunnen for dette var at prosjektet var tiltak nr 1 i trafikksikkerhetsplanen for Orkdal kommune i 1998 KS vedtak 108/98 og revidert i 2000 KS vedtak 00/113. Prosjektet ble prioritert fordi det var uoversiktlig og kaotisk trafikkavvikling ved henting og bringing av elever ved Grøtte skole. Investeringen hadde en kostnadsramme på kr 2 mill og skulle gjennomføres i 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 ble gjennomført i 1999 og omfattet opparbeiding av parkeringsplass, samt vann- og avløpssystem. En kostnadsramme på kr 1 mill i KS vedtak 18/99. Byggetrinn 2 hadde en kostnadsramme på kr 1 mill. I årsbudsjettet for 2001 vedtak 136/00 ble det vedtatt kr 1 mill i kapitalbudsjettet for trafikkløsning ved Grøtte skole. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 Prosjektet innbefattet gatebelysning, grunnarbeid, kant- og gatesteinsetting, skilting, asfaltering, og beplantning samt nedsetting av lysgrav/rømningsvei ved svømmehallen. Budsjettgrunnlag/anbudsgrunnlag, framdriftsplan, bilder av prosjektarbeidet, kartbeskrivelse, dokumentasjon på budsjettkontroll og bilag er dokumentert. Prosjektet utløste kr i trafikksikkerhetsmidler fra staten. Det ble gitt en tilleggsbevilgning i kommunestyre vedtak 081/01 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurdering: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende. Songmoen vannverk: Funn: I hovedplan for vannforsyning i KS sak 173/99, var alternativ 1 over prioriterte tiltak å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg. Kommunestyret vedtok hovedplan for vannforsyning hvor tiltak 1 var utbygging av nytt renseanlegg. Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg har tidligere vært behandlet av kommunestyret. Investeringskostnadene på det nye anlegget ble beregnet til kr 13 millioner. I rådmannens tilråding til vedtak for kommunestyret ble nytt vannbehandlingsanlegget gitt første prioritet og forslaget ble innarbeidet i kommunens økonomiplan og budsjett. Investeringen ble fordelt på to år med kr 6 mill. i 2000 og kr 7 mill. i Følgende kostnadsrammer er vedtatt for Songmoen vannverk i kommunestyret: I årsbudsjettet for 2000 i KS vedtak 168/99 ble det vedtatt kr 6 millioner i kapitalbudsjettet. Den i KS vedtak 091/00 ble det vedtatt forsering av anlegget kr. 5 mill. I årsbudsjett for 2001 i KS vedtak 173/99 ble det vedtatt i kapitalbudsjettet kr 2 mill. Til sammen har kommunestyret vedtatt en kostnadsramme på kr 13 millioner til Songmoen vannverk. Det ble gitt en tilleggsbevilgning i KS vedtak 081/01 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurdering: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende. Omstruktureringer i brannvesenet: Funn: Organisering og lokalisering av brann- og redningsvesenet ble tatt opp i egen kommunestyre sak 11/01 den : 1. Orkanger brannstasjon legges ned som operativ brannstasjon med virkning fra Fannrem brannstasjon legges ned som operativ brannstasjon med virkning fra Driftsavdelingen inngår leieavtale med Statens vegvesen om leie av lokaler på Fannrem. 4. Det opprettes en ny brannstasjon, Orkdal brannstasjon lokalisert til kommunens eget bygg på Bårdshaug Vest. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 5. Orkanger brannstasjon selges til høystbydende. Fannrem brannstasjon beholdes som kommunal eiendom. Salgsinntektene tillegges kapitalfondet. 6. Lokalene på Bårdshaug Vest bygges om for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 7. Det kjøpes en ny motorsprøyte for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 8. Førsteutrykningsbilen bygges om til kombinert brann- og redningsbil for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 9. Det kjøpes inn ny kommandobil for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 10. Administrasjonsutvalget ber rådmannen ivareta de ansattes rettigheter i forbindelse med omorganiseringen, jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vedtaket gjøres betinget av at Orkanger brannstasjon selges før vedtakets øvrige punkter iverksettes. Salg av Orkanger brannstasjon er budsjettert til kr som er takst på brannstasjonen. Det ble gitt bevilgning i KS vedtak 081/01 for å finansiere overskridelsene på prosjektet fra kapitalfond. Vurderinger: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende Revisors konklusjon Etter revisors vurdering er oppstartsvedtakene for investeringsprosjektene: Trafikkløsning ved grøtte skole, Songmoen vannverk og omorganisering av brannstasjonen utført tilfredsstillende. Fullfinansiering av prosjektet har skjedd i senere vedtak og vurderes i kapitel Problemstilling 2: Hvordan er rapporteringen til kommunestyret om utførelsen av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD og gjeldende fra I 10 står det at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henholdt til det vedtatte årsbudsjett. Rapportering bør skje 2 ganger per år. Kommunestyret selv skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet, jfr. 11. Økonomireglement for Orkdal kommune vedtatt I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: Tertialrapport pr. 30 april, tertialrapport pr. 31. august, årsregnskap behandles innen 1 juli. I tertialrapporten skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Intern rapportering er sitat fra økonomireglementet for Orkdal kommune: Ved rapportering av investeringsprosjekter, lages oversikter som går over flere år. Standardrapporter som benyttes til politisk og administrativ styring kan tas ut på seksjonsavdelings, underavdelingsnivå (3-6 siffer i ansvar) og på 1-4 siffer i art. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 3.2.2 Revisors funn: I første tertialrapport 2001 i KS vedtak 01/42 står det følgende: Investeringer: det er ikke avdekket noen større budsjettavvik i investeringsbudsjettet. I andre tertialrapport 2001 i KS vedtak 073/01 står det følgende: Ansvar 062 og 064 investeringsprosjekter under kommunalteknikk - De aller fleste prosjekter forventes å gå i balanse. Prosjekter med overforbruk finansieres ved overføringer fra prosjekter med underforbruk. Seksjonen er inne i avslutningen av flere større prosjekter som budsjettjusteres på slutten av året. I den interne statusrapporten fra kommunalteknikk som er grunnlag for 2. tertial rapporten til kommunestyret år står følgende: Prosjekt 119 Trafikkløsning Grøtte skole: Anleggsarbeidet er ferdige, med unntak av utskifting av gatelys. Overskridelsen er på ca. kr med årsaksbeskrivelse for avviket blir foreslått dekket inn fra andre prosjekter. Prosjekt 213 Songmoen vannverk prosjektet har vært vellykket og er gjennomført innenfor en kostnad på kr 13,5 millioner (budsjett kr 13. millioner). Det er beskrevet årsaksgrunn for overskridelsen pr kr 0,5 mill. Det er igjen disponible midler på andre vannprosjekt i år som kan dekke inn denne overskridelsen. Oppsummering i den interne rapporten fra kommunalteknikk: Ut fra en totalvurdering så kan prosjekter med overforbruk finansieres ved overføring fra prosjekter med underforbruk. Etter en vurdering av dagens situasjon vil det ikke være behov for ny ekstern finansiering av VVA- prosjektene i Revisor vurderinger Det er behandlet følgende regnskapsrapporter i kommunestyret for 2001, tertialrapporter for 1. og 2. Det går fram av 2. tertialrapport at investeringsprosjektene trafikkløsning ved Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering av brannnvesenet ikke har behov for ekstra finansiering og at prosjekter med overforbruk dekkes med prosjekter med mindreforbruk. Her ble det i ettertid behov for finansiering fra kommunestyret. I den interne statusrapporten for investeringsprosjekter år tertial påpeker seksjonssjefen for kommunalteknikk et overforbruk på investeringsprosjektene: trafikkløsning ved Grøtte skole og Songmoen vannverk. Dette skal dekkes inn ved å overføre midler fra prosjekter med mindreforbruk. Dette kommenteres nærmere i kapitel 3.3. I tillegg til opplysninger om det regnskapsmessig merforbruket for hvert enkelt prosjekt, synes revisor at det er viktig at vesentlige faglige avvik på investeringsprosjektene rapporteres til kommunestyret. Kommunens tertialrapportering er basert på regnskaps- og økonomirapportering. Svakheten med denne rapporteringen kan være at faglige og kvalitative mål ikke blir avviksrapportert i tertialrapporten som en forklaringsfaktor. Rapportering på de faglige målene, kvalitetsmålene etc. vil være formålstjenlig i en virksomhetsrapportering, for å se om kommunestyrets vedtak blir utført etter forutsetningene. Med å innføre en slik rapportering vil man nærme seg et system om balansert målstyring som er et helhetlig internkontroll system. Balansert målstyring har blant annet fokus på å koble produktivitets- og kvalitetsindikatorer til felles styringsindikatorer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 3.2.4 Revisors konklusjon. Kommunen har i dag økonomisk tertialrapportering til kommunestyret som kommenterer budsjettavvik. Revisor vurderer rapporteringen til kommunestyret for investeringsprosjektene: trafikkløsning ved Grøtte skole, Songmoen vannverk og de endringer i kommunestyrets vedtak angående omstrukturering av brannvesenet som mangelfulle når det gjelder synliggjøring av merforbruk på hvert investeringsprosjekt og vesentlige faglig avvik på investeringsprosjektene. 3.3 Problemstilling 3: Hvordan er sluttbehandlingen av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Kommuneloven I 47 står det at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Når melding er gitt skal kommunestyret foreta nødvendig endring i budsjettet. Økonomireglement vedtatt Kommunestyret selv skal foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå som dette ble vedtatt, dersom inntekts- eller utgiftsposter på et prosjekt må økes. Utvidelsen av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen overskrides. Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes, utarbeider byggherren/eieren sak om dette, med finansieringsforslag, til politisk behandling. Rådmannen kan stoppe investeringen om nødvendig inntil politisk behandling er sluttført. Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles politisk i tråd med delegeringsreglementet. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. Byggherren/eier av investeringen skal for byggeprosjekter sørge for at sluttregnskap fremmes for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Prosjekter med sluttsum over kr 3 millioner skal behandles av kommunestyret som enkeltsaker. Budsjettreglementet for Orkdal kommune gjeldende før Til vanlig skal vedtatt årsbudsjett følges med mindre kommunestyret har vedtatt noe annet i løpet av budsjettåret. Det kan ikke påberopes tilleggsbevilgning for å kunne oppnå de målsettinger som var satt i årsbudsjettet. Utvalgene er ansvarlig for at eventuelle budsjettendringer skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Bevilgningene på årsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfelle er gitt tilleggsbevilgning. Omdisponering av budsjettposter som kommer i strid med de forutsetninger som er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak, faller utenfor rammen for fullmakten og må godkjennes av kommunestyret Revisors funn og vurderinger Generelle funn: Revisjonen har mottatt sluttrapport med byggregnskap som er fremstilt av seksjon kommunalteknikk for de 3 investeringsprosjektene. De ble først tilsendt revisor ved forespørsel. Sluttrapporten med byggregnskap er ikke politisk behandlet, men saken er klargjort til politisk behandling. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 Vurderinger: Sluttrapport med byggeregnskap er ikke politisk behandlet for investeringsprosjektene trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering av Orkanger brannstasjon, men er klargjort for politisk behandling. Sluttregnskap/byggregnskap er ikke forelagt revisjonen for attestering, noe som kreves i økonomireglementet. Revisjonen bekrefter prosjektregnskapene i årsregnskapet. Det som er skrevet i kursiv tekst er hentet fra sluttrapporten med byggeregnskapet. Trafikkløsning Grøtte skole: Funn: I sluttrapporten fra kommunalteknikk står det følgende: Sluttrapporten med byggeregnskapet er oversendt kontrollkomiteen slik som forutsatt i kommunestyrets vedtak den Prosjektet ble gjennomført i skoleferien fra juli og avsluttet i august. Byggetrinn 1 i 1999 hadde en budsjettert ramme på kr og regnskapsmessig kostnad på kr Revisor har ikke vurdert byggetrinn 1 nærmere. Byggetrinn 2 hadde en kostnadsramme på kr 1 mill. Det ble en merkostnad på kr på prosjektet. Etter anbudsrundene på byggetrinn 2 ble det gjort en kritisk kostnadsgjennomgang av seksjonen for å vurdere omfanget før oppstart. Omfanget av byggetrinn 2 ble redusert til å omfatte trafikkarealer rundt svømmehallen samt busslomme på Kongshaugen. Setting av gatestein ble tatt ut av anbudet og erstattet med asfalt. Beplantning på prosjektet ble sterkt redusert og det ble tilsådd plen. Hovedgrunnen til overskridelsene i prosjektet henspeiler seg på dårlige grunnforhold. I tillegg ble det asfaltert noe mer enn først planlagt inne på skoleplassen. Prosjektregnskapet for 2001 viser en kostnad på kr for byggetrinn 2. Avvik har blitt rapportert administrativt i økonomisk tertialrapport, datert Det ble gitt en tilleggsbevilgning i KS vedtak 081/00 i desember, for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurderinger: Investeringsprosjektet har i forhold til oppstartsvedtaket for trafikkløsning Grøtte skole byggetrinn 2 et merforbruk på kr Dette utgjør 40 % merkostnad for byggetrinn 2. Det er gjennomført en kritisk kostnadsgjennomgang etter anbudsrunden for byggetrinn 2 av administrasjonen, det kunne vært hensiktsmessige her å behandle vesentlige faglige avvik politisk. Når kommunestyret har budsjettert kr 1 mill til byggetrinn 2 i årsbudsjettet, er det bare kommunestyret som kan finansiere merforbruket til byggetrinn 2. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Når budsjettkontrollen for investeringsprosjektet viser et merforbruk, skal kommunestyret vedta finansiering av merforbruket før endingene i prosjektet gjennomføres. Rådmannen bør vurdere å stoppe investeringsprosjektet inntil finansiering er på plass. Songmoen vannverk: Funn: I forbindelse med sluttoppgjøret for bygningsmessige arbeider i august 2001 ble det klart at prosjektet ville få et overforbruk i forhold til budsjettramma. Dette ble kommentert i seksjonens tertialrapport nr datert Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 Seksjonen ønsker å kommentere regnskapstallene slik: Avvik på 5% er ikke tilfredsstillende gjennomført av prosjektledelsen må bedres Overskridelsene er fordelt på alle fagdisipliner + grunn og bygninger avvik maskinelle installasjoner avvik elektronisk avvik utendørsanlegg avvik generelle kostnader avvik reserve merforbruk 4,96% kr I prosjektregnskapet (hentet fra kommunens årsregnskap) for 2001 har Songmoen vannverk en totalkostnad på kr Dette gir et merforbruk på kr som er 5,18% av total kostnad. Det ble gitt en tilleggs bevilgning i KS vedtak 081/00 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurderinger: Revisors vurdering av sluttbehandlingen av prosjektet i forhold til oppstartsvedtaket for Songmoen vannverk er at anlegget har et merforbruk på kr Når budsjettkontrollen for investeringsprosjektet viser et merforbruk, skal kommunestyret vedta finansiering av merforbruket før endringene i prosjektet utføres. Omstrukturering av brannstasjonen: Funn: Følgende avvik er registrert fra oppstartsvedtaket i kommunestyrevedtaket 11/01: Punkt 5: Orkanger brannstasjon ble solgt til kr som er kr høyere en forutsatt i budsjettet kr Punkt 6: Lokalene på Bårdshaug Vest ombygges, budsjettert for kr totale ombyggingskostnader kr Punkt 7: Kjøp av motorsprøyte kr ikke utført. Punkt 8: Ombygging av førstebil kr ikke utført. Punkt 9: Kjøp av kommandobil kr innkjøpt til kr Kjøp av redningsbil kr ikke vedtatt av KS sak 11/01. Det ble gitt bevilgning i KS vedtak 081/00 for å finansiere overskridelsene på prosjektet fra kapitalfondet. Vurderinger: Prosjektet er gjennomført med avvik i forhold til oppstartsvedtaket. Kjøp av motorsprøyte og ombygging av førstebil er ikke utført. Kjøp av redningsbil er ikke vedtatt av kommunestyret. Ombygging av Bårdshaug vest er gjennomført med betydelig merforbruk. Endringer og avvik som her er gjort, skal etter revisors vurdering behandles i kommunestyret. Det er kun kommunestyret som kan finansiere avvikene. Seksjonen har brukt ekstra inntekter fra salg av Orkanger brannstasjon merinntekt kr , til kjøp av redningsbil og ombygging av ny brannstasjon. Kommunestyret skal selv foreta endringer i prosjektet på samme nivå som dette ble vedtatt på i oppstartsvedtaket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 3.3.4 Revisors konklusjon Sluttrapport med byggregnskap for investeringsprosjektene er ikke politisk behandlet, slik økonomireglementet i tråd med delegeringsreglementet krever. Investeringsprosjektene har merkostnader som er finansert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdigstilt. Revisor vurderer at kommunalteknikk ikke har fullmakt til å finansiere merforbruk for investeringsprosjektene eller foreta de endringer og avvik i forhold til oppstartsvedtaket for omstrukturering av brannstasjonen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Økonomistyring. Steinkjer kommune

Økonomistyring. Steinkjer kommune Økonomistyring Steinkjer kommune Forvaltningsrevisjon nr 1702-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden desember 2009 til september 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt

Oppfølging av byggeprosjekt Oppfølging av byggeprosjekt Hitra kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden september-09 t.o.m. januar-10. Undersøkelsen

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast)

Budsjett og økonomireglement. Hammerfest kommune (Utkast) Budsjett og økonomireglement Hammerfest kommune (Utkast) Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Innhold 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Gyldighetsområde... 3 4. Sammenheng mellom kommunens planer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 29. april 2013 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp

Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp Sektor for teknikk, landbruk og kultur -vei, vann og avløp - Drangedal kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 717009 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PROSJEKTSTYRING, TILRETTELEGGELSE, ANBUDSPROSESS, OPPFØLGING OG DOKUMENTASJON/RAPPORTERING VED ÅSGÅRDEN SKOLE 2013 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune

Forvaltningsrevisjon. Planlegging og styring av eneromsutbygging. Hemne kommune Forvaltningsrevisjon Planlegging og styring av eneromsutbygging Hemne kommune Desember 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden september

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Økonomireglement for Skaun kommune

Økonomireglement for Skaun kommune Økonomireglement for Skaun kommune Vedtatt av Skaun kommunestyre 28.04.1999, K-sak 29/99 Revidert 24.03.2010, K-sak 20/2010, ESA saknr. 10/403 (delene 1-6). Revidert 05.05.2010, K-sak 30/2010, ESA saknr.

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag

Detaljer

Lovisenlund barnehage

Lovisenlund barnehage Lovisenlund barnehage - Larvik kommune - Rapport nr: 709007 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...1 1 Innledning...3 2 Problemstillinger og avgrensning...3 2.1 Problemstillinger...3 2.2 Avgrensing...3

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING. Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING Budsjettarbeid, byggeprosjekt, anskaffelser NÆRØY KOMMUNE 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08

Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT. K-sak 08/220 den 12.03.08 Agdenes kommune ØKONOMIREGLEMENT K-sak 08/220 den 12.03.08 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET... 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Formål 5 2. UTARBEIDELSE, FORDELING, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE

off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE off.l. 13 FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING I BARNEVERNTJENESTEN I YTRE HELGELAND LEIRFJORD KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE

INNLEDNINGSFASEN I BYGGEPROSJEKTER VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT VURDERT MED UTGANGSPUNKT I PROSJEKTET BLYSTADLIA SKOLE OG BARNEHAGE RÆLINGEN KOMMUNE FEBRUAR 2014 Utført av Ingar F. Leiksett NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON

Detaljer