Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse VEDLEGG. side. Orkanger, 19. juni 2002. Inge Storås Revisjonssjef ORKDAL KOMMUNE - KOMMUNESTYRE SAK 81/01 1. SAMMENDRAG..."

Transkript

1 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Utredning til kommunestyret Orkdal kommune Vedtak, utførsel og sluttbehandling av investeringsprosjekter. Kommunestyrets forespørsel i K-sak 081/2001 År 2002

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED UTREDNINGEN REVISORS VURDERINGER REVISORS KONKLUSJONER: INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET INVESTERINGER I ORKDAL KOMMUNE FORMÅL REVISORS VURDERINGER PROBLEMSTILLING 1: HVA ER VEDTAKSGRUNNLAGET FOR OPPSTART AV INVESTERINGSPROSJEKTENE? PROBLEMSTILLING 2: HVORDAN ER RAPPORTERINGEN TIL KOMMUNESTYRET OM UTFØRELSEN AV INVESTERINGSPROSJEKTENE? PROBLEMSTILLING 3: HVORDAN ER SLUTTBEHANDLINGEN AV INVESTERINGSPROSJEKTENE?...9 VEDLEGG Orkanger, 19. juni 2002 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med utredningen Formålet med utredningen er å gi svar på kommunestyret forespørsel til kontrollutvalget i sak 081/01. Oppdraget var å vurdere 3 investeringsprosjekter innenfor seksjon kommunalteknikk med hensyn til vedtak, utførelse og sluttbehandling i følgende prosjekter: Vegprosjekt 119 Trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk, salg av Orkanger brannstasjon, ombygging til ny brannstasjon og kjøp/ombygging av biler/maskiner. 1.2 Revisors vurderinger For å besvare formålet i utredningen ble det stilt tre problemstillinger. Problemstilling 1: Hva er vedtaksgrunnlaget for oppstart av investeringsprosjektene? Trafikkløsning ved Grøtte skole er behandlet av kommunestyret i trafikksikkerhetsplanen til Orkdal kommune og det er budsjettert kostnadsramme for byggetrinn 1 og 2. Songmoen vannverk er behandlet av kommunestyret i hovedplan for vannforsyning i Orkdal kommune og det er budsjettert kostnadsramme kr 13 millioner. Omorganisering og lokalisering av brann- og redningsvesenet ble tatt opp som egen sak kommunestyret med budsjettert kostnadsramme. Problemstilling 2: Hvordan er rapporteringen til kommunestyret om utførelsen av investeringsprosjektene? Det rapporteres budsjettavvik ved hver tertial til kommunestyret. Det går fram av andre tertialrapport 2001 at investeringsprosjektene ikke har behov for ekstra finansiering og at prosjekter med overforbruk dekkes med prosjekter med mindreforbruk. I den administrative rapporten fra seksjonen kommunalteknikk som ligger til grunn for 2. tertialrapport påpekes en merkostnad på trafikkløsning ved Grøtte skole og Songmoen vannverk. Merkostnaden dekkes inn ved å overføre midler fra prosjekt med mindreforbruk og at seksjonen ikke trenger ekstern finansiering. Problemstilling 3: Hvordan er sluttbehandlingen av investeringsprosjektene? Sluttrapport med byggeregnskap er ikke politisk behandlet for investeringsprosjektene For trafikkløsning ved Grøtte skole har byggetrinn 2 en merkostnad på 40% av budsjettert kostnad. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdig. Songmoen vannverk har et merforbruk på 5,18% av total kostnad på prosjektet. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdig. Omstrukturering i brannvesenet er gjennomført med avvik i forhold til oppstartvedtaket. Merinntekt på salg av Orkanger brannstasjon er brukt til å finansiere ombygging av ny brannstasjon og kjøp av bil. Merkostnaden er finansiert av kommunestyret etter at prosjektet var ferdig. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 1.3 Revisors konklusjoner: 1. Saksbehandlingen for oppstart av investeringsprosjektene er utført tilfredsstillende. 2. Rapporteringen til kommunestyret for investeringsprosjektene synliggjør ikke merkostnaden til investeringsprosjektene eller vesentlige faglige avvik i utførselen av hvert investeringsprosjekt. 3. Merkostnaden på investeringsprosjektene i sluttbehandlingen har ikke finansiering eller godkjenning av kommunestyret da de ble utført av seksjon kommunalteknikk. 4. Revisjonen vurderer at kommunalteknikk ikke har fullmakt til å foreta de endringer og avvik i forhold til oppstartsvedtaket for omstrukturering i brannvesenet. 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet Kontrollutvalget har fått oppdrag av kommunestyret i sak 081/01 å vurdere vedtak, utførelse og sluttbehandling i følgende investeringsprosjekter innen seksjon kommunalteknikk: 1. Vegprosjekt 119, trafikkløsning Grøtte skole. Prosjektet har en overskridelse på 40%. 2. Prosjekt 210, Songmoen vannverk. Med et totalbudsjett på kr. 13 mill. Anlegget har fått meget høy standard og en totalkostnad godt over det opprinnelige overslaget. 3. Salg av Orkanger brannstasjon, ombygging til ny brannstasjon og kjøp/ombygging av biler/maskiner. Prosjektet inneholder til slutt langt mer enn vedtatt i saken og koster kr mer enn budsjettert. Årsaken til kommunestyrets forespørsel er at de er betenkt over saksbehandlingen i flere investeringsprosjekt innen seksjon kommunalteknikk. 2.2 Metode I utredningen til kommunestyret har revisor i hovedsak brukt dokumentanalyse av kommunestyrevedtak, regnskap, budsjett og andre dokumenter angående investeringsprosjektene. 2.3 Gjennomføring Utredningen er gjennomført av revisor Arve Gausen. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Revisor vil i denne utredningen ha fokus på saksbehandling av investeringsprosjekter i Orkdal kommune. Det forutsetter at sluttrapport med byggeregnskap i hvert enkelt prosjekt er korrekte. Revisor vurderer ikke faglig eller teknisk utførelse eller dokumenter av prosjektene i utredningen. Utredningen vurderer ikke byggetrinn 1 ved trafikkløsning ved Grøtte skole som ble ferdigstilt i 1999, kun byggetrinn 2 som ble startet og ferdigstilt i Det er ikke gjennomført en bilagskontroll for hvert enkelt prosjekt. 2.5 Investeringer i Orkdal kommune Brutto investeringer i Orkdal kommune i 2001 var ca. 56,3 mill. som utgjør 16% av driftsinntektene, i 2000 var investeringene ca. 35,9 mill. som utgjør 11% av driftsinntektene. I 2001 var det største enkeltprosjektet utbygging ved Orkdal Helsetun 25,2 mill. Investeringsbudsjettet innen kommunalteknikk var på kr for Det var 77 investeringsprosjekt under gjennomføring/gjennomført i 2001 i kommunen. For 2001 var det 1 Investeringsbudsjettet er fordelt på følgende områder: veganlegg, gatelys utbyggingsområder, grunnerverv kr , Vassanlegg kr , Avløpsanlegg kr Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 budsjettert trafikkløsning Grøtte skole 1 mill, Songmoen vannverk et budsjett kr 13 mill for 2000/2001 og omstrukturering av brannvesenet budsjettert med kr i salgsinntekt og kr i investeringskostnad. 2.6 Formål Formålet med utredningen er å gi svar på forespørselen fra kommunestyre sak 081/01 om å orientere kommunestyret om vedtak, utførelse og sluttbehandling av investeringsprosjektene: trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering i brannvesenet. For å besvare problemstillingen har revisor stilt tre spørsmål i utredningen. KS er forkortelsen for kommunestyret 3. REVISORS VURDERINGER 3.1 Problemstilling 1: Hva er vedtaksgrunnlaget for oppstart av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Kommuneloven I 45 står det at innen utgangen av året skal kommunen vedta årsbudsjettet for det kommende år. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret, jfr. 46. Forskrifter om årsbudsjetter, fastsatt av KRD og gjeldende fra I 4 står det at kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett. Innenfor de bevilgninger som er fastsatt i årsbudsjettet kan kommunestyret tildele underordnede kollegiale organer myndighet til å foreta en videre fordeling av de bevilgninger som er oppført i årsbudsjettet. Slike fordelinger er ikke å anse som en del av årsbudsjettet, og skal ikke framstilles i årsbudsjettdokumentet. Økonomireglement for Orkdal kommune gjeldende fra Kommunestyret skal vedta investeringsbudsjettets inntektsside og fordele rammen på de enkelte prosjekt. Budsjettreglement for Orkdal kommune gjeldende før Kommunestyret må selv fastsette og foreta endringer på følgende områder: Fastsette kapitalbudsjettet i sin helhet og foreta vesentlige endringer i dette Revisors funn og vurderinger Trafikkløsning Grøtte skole: Funn: Orkdal kommune har i 1999 og 2001 gjennomført en investering i ny trafikkløsning ved Grøtte skole. Bakgrunnen for dette var at prosjektet var tiltak nr 1 i trafikksikkerhetsplanen for Orkdal kommune i 1998 KS vedtak 108/98 og revidert i 2000 KS vedtak 00/113. Prosjektet ble prioritert fordi det var uoversiktlig og kaotisk trafikkavvikling ved henting og bringing av elever ved Grøtte skole. Investeringen hadde en kostnadsramme på kr 2 mill og skulle gjennomføres i 2 byggetrinn. Byggetrinn 1 ble gjennomført i 1999 og omfattet opparbeiding av parkeringsplass, samt vann- og avløpssystem. En kostnadsramme på kr 1 mill i KS vedtak 18/99. Byggetrinn 2 hadde en kostnadsramme på kr 1 mill. I årsbudsjettet for 2001 vedtak 136/00 ble det vedtatt kr 1 mill i kapitalbudsjettet for trafikkløsning ved Grøtte skole. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 Prosjektet innbefattet gatebelysning, grunnarbeid, kant- og gatesteinsetting, skilting, asfaltering, og beplantning samt nedsetting av lysgrav/rømningsvei ved svømmehallen. Budsjettgrunnlag/anbudsgrunnlag, framdriftsplan, bilder av prosjektarbeidet, kartbeskrivelse, dokumentasjon på budsjettkontroll og bilag er dokumentert. Prosjektet utløste kr i trafikksikkerhetsmidler fra staten. Det ble gitt en tilleggsbevilgning i kommunestyre vedtak 081/01 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurdering: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende. Songmoen vannverk: Funn: I hovedplan for vannforsyning i KS sak 173/99, var alternativ 1 over prioriterte tiltak å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg. Kommunestyret vedtok hovedplan for vannforsyning hvor tiltak 1 var utbygging av nytt renseanlegg. Utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg har tidligere vært behandlet av kommunestyret. Investeringskostnadene på det nye anlegget ble beregnet til kr 13 millioner. I rådmannens tilråding til vedtak for kommunestyret ble nytt vannbehandlingsanlegget gitt første prioritet og forslaget ble innarbeidet i kommunens økonomiplan og budsjett. Investeringen ble fordelt på to år med kr 6 mill. i 2000 og kr 7 mill. i Følgende kostnadsrammer er vedtatt for Songmoen vannverk i kommunestyret: I årsbudsjettet for 2000 i KS vedtak 168/99 ble det vedtatt kr 6 millioner i kapitalbudsjettet. Den i KS vedtak 091/00 ble det vedtatt forsering av anlegget kr. 5 mill. I årsbudsjett for 2001 i KS vedtak 173/99 ble det vedtatt i kapitalbudsjettet kr 2 mill. Til sammen har kommunestyret vedtatt en kostnadsramme på kr 13 millioner til Songmoen vannverk. Det ble gitt en tilleggsbevilgning i KS vedtak 081/01 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurdering: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende. Omstruktureringer i brannvesenet: Funn: Organisering og lokalisering av brann- og redningsvesenet ble tatt opp i egen kommunestyre sak 11/01 den : 1. Orkanger brannstasjon legges ned som operativ brannstasjon med virkning fra Fannrem brannstasjon legges ned som operativ brannstasjon med virkning fra Driftsavdelingen inngår leieavtale med Statens vegvesen om leie av lokaler på Fannrem. 4. Det opprettes en ny brannstasjon, Orkdal brannstasjon lokalisert til kommunens eget bygg på Bårdshaug Vest. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 5. Orkanger brannstasjon selges til høystbydende. Fannrem brannstasjon beholdes som kommunal eiendom. Salgsinntektene tillegges kapitalfondet. 6. Lokalene på Bårdshaug Vest bygges om for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 7. Det kjøpes en ny motorsprøyte for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 8. Førsteutrykningsbilen bygges om til kombinert brann- og redningsbil for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 9. Det kjøpes inn ny kommandobil for inntil kr Kostnadene dekkes med bruk av kapitalfondet. 10. Administrasjonsutvalget ber rådmannen ivareta de ansattes rettigheter i forbindelse med omorganiseringen, jfr. arbeidsmiljølovens bestemmelser. Vedtaket gjøres betinget av at Orkanger brannstasjon selges før vedtakets øvrige punkter iverksettes. Salg av Orkanger brannstasjon er budsjettert til kr som er takst på brannstasjonen. Det ble gitt bevilgning i KS vedtak 081/01 for å finansiere overskridelsene på prosjektet fra kapitalfond. Vurderinger: Det er kommunestyret selv som har behandlet, vedtatt oppstart og bevilget midler til prosjektet. Etter revisors vurdering synes saksbehandlingen for oppstart av prosjektet å være utført tilfredsstillende Revisors konklusjon Etter revisors vurdering er oppstartsvedtakene for investeringsprosjektene: Trafikkløsning ved grøtte skole, Songmoen vannverk og omorganisering av brannstasjonen utført tilfredsstillende. Fullfinansiering av prosjektet har skjedd i senere vedtak og vurderes i kapitel Problemstilling 2: Hvordan er rapporteringen til kommunestyret om utførelsen av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Forskrift om årsbudsjett, fastsatt av KRD og gjeldende fra I 10 står det at administrasjonssjefen gjennom budsjettåret skal legge fram rapporter for kommunestyret som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger i henholdt til det vedtatte årsbudsjett. Rapportering bør skje 2 ganger per år. Kommunestyret selv skal foreta de nødvendige endringer i årsbudsjettet, jfr. 11. Økonomireglement for Orkdal kommune vedtatt I løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: Tertialrapport pr. 30 april, tertialrapport pr. 31. august, årsregnskap behandles innen 1 juli. I tertialrapporten skal det framgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Intern rapportering er sitat fra økonomireglementet for Orkdal kommune: Ved rapportering av investeringsprosjekter, lages oversikter som går over flere år. Standardrapporter som benyttes til politisk og administrativ styring kan tas ut på seksjonsavdelings, underavdelingsnivå (3-6 siffer i ansvar) og på 1-4 siffer i art. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 3.2.2 Revisors funn: I første tertialrapport 2001 i KS vedtak 01/42 står det følgende: Investeringer: det er ikke avdekket noen større budsjettavvik i investeringsbudsjettet. I andre tertialrapport 2001 i KS vedtak 073/01 står det følgende: Ansvar 062 og 064 investeringsprosjekter under kommunalteknikk - De aller fleste prosjekter forventes å gå i balanse. Prosjekter med overforbruk finansieres ved overføringer fra prosjekter med underforbruk. Seksjonen er inne i avslutningen av flere større prosjekter som budsjettjusteres på slutten av året. I den interne statusrapporten fra kommunalteknikk som er grunnlag for 2. tertial rapporten til kommunestyret år står følgende: Prosjekt 119 Trafikkløsning Grøtte skole: Anleggsarbeidet er ferdige, med unntak av utskifting av gatelys. Overskridelsen er på ca. kr med årsaksbeskrivelse for avviket blir foreslått dekket inn fra andre prosjekter. Prosjekt 213 Songmoen vannverk prosjektet har vært vellykket og er gjennomført innenfor en kostnad på kr 13,5 millioner (budsjett kr 13. millioner). Det er beskrevet årsaksgrunn for overskridelsen pr kr 0,5 mill. Det er igjen disponible midler på andre vannprosjekt i år som kan dekke inn denne overskridelsen. Oppsummering i den interne rapporten fra kommunalteknikk: Ut fra en totalvurdering så kan prosjekter med overforbruk finansieres ved overføring fra prosjekter med underforbruk. Etter en vurdering av dagens situasjon vil det ikke være behov for ny ekstern finansiering av VVA- prosjektene i Revisor vurderinger Det er behandlet følgende regnskapsrapporter i kommunestyret for 2001, tertialrapporter for 1. og 2. Det går fram av 2. tertialrapport at investeringsprosjektene trafikkløsning ved Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering av brannnvesenet ikke har behov for ekstra finansiering og at prosjekter med overforbruk dekkes med prosjekter med mindreforbruk. Her ble det i ettertid behov for finansiering fra kommunestyret. I den interne statusrapporten for investeringsprosjekter år tertial påpeker seksjonssjefen for kommunalteknikk et overforbruk på investeringsprosjektene: trafikkløsning ved Grøtte skole og Songmoen vannverk. Dette skal dekkes inn ved å overføre midler fra prosjekter med mindreforbruk. Dette kommenteres nærmere i kapitel 3.3. I tillegg til opplysninger om det regnskapsmessig merforbruket for hvert enkelt prosjekt, synes revisor at det er viktig at vesentlige faglige avvik på investeringsprosjektene rapporteres til kommunestyret. Kommunens tertialrapportering er basert på regnskaps- og økonomirapportering. Svakheten med denne rapporteringen kan være at faglige og kvalitative mål ikke blir avviksrapportert i tertialrapporten som en forklaringsfaktor. Rapportering på de faglige målene, kvalitetsmålene etc. vil være formålstjenlig i en virksomhetsrapportering, for å se om kommunestyrets vedtak blir utført etter forutsetningene. Med å innføre en slik rapportering vil man nærme seg et system om balansert målstyring som er et helhetlig internkontroll system. Balansert målstyring har blant annet fokus på å koble produktivitets- og kvalitetsindikatorer til felles styringsindikatorer. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 3.2.4 Revisors konklusjon. Kommunen har i dag økonomisk tertialrapportering til kommunestyret som kommenterer budsjettavvik. Revisor vurderer rapporteringen til kommunestyret for investeringsprosjektene: trafikkløsning ved Grøtte skole, Songmoen vannverk og de endringer i kommunestyrets vedtak angående omstrukturering av brannvesenet som mangelfulle når det gjelder synliggjøring av merforbruk på hvert investeringsprosjekt og vesentlige faglig avvik på investeringsprosjektene. 3.3 Problemstilling 3: Hvordan er sluttbehandlingen av investeringsprosjektene? Vurderingskriterier Kommuneloven I 47 står det at kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen gi melding til kommunestyret. Når melding er gitt skal kommunestyret foreta nødvendig endring i budsjettet. Økonomireglement vedtatt Kommunestyret selv skal foreta endringer i investeringsbudsjettet på samme nivå som dette ble vedtatt, dersom inntekts- eller utgiftsposter på et prosjekt må økes. Utvidelsen av kostnadsrammen må forelegges kommunestyret før totalbevilgningen overskrides. Dersom overskridelse av vedtatt kostnadsramme kan forventes, utarbeider byggherren/eieren sak om dette, med finansieringsforslag, til politisk behandling. Rådmannen kan stoppe investeringen om nødvendig inntil politisk behandling er sluttført. Det skal utarbeides sluttregnskap som behandles politisk i tråd med delegeringsreglementet. Sluttregnskapet skal være attestert av revisjonen. Byggherren/eier av investeringen skal for byggeprosjekter sørge for at sluttregnskap fremmes for politisk behandling senest ett år etter at overtakelsesforretningen har funnet sted. Prosjekter med sluttsum over kr 3 millioner skal behandles av kommunestyret som enkeltsaker. Budsjettreglementet for Orkdal kommune gjeldende før Til vanlig skal vedtatt årsbudsjett følges med mindre kommunestyret har vedtatt noe annet i løpet av budsjettåret. Det kan ikke påberopes tilleggsbevilgning for å kunne oppnå de målsettinger som var satt i årsbudsjettet. Utvalgene er ansvarlig for at eventuelle budsjettendringer skjer innenfor de rammer og retningslinjer som er fastsatt. Bevilgningene på årsbudsjettet skal ikke overskrides før det i tilfelle er gitt tilleggsbevilgning. Omdisponering av budsjettposter som kommer i strid med de forutsetninger som er lagt til grunn for kommunestyrets vedtak, faller utenfor rammen for fullmakten og må godkjennes av kommunestyret Revisors funn og vurderinger Generelle funn: Revisjonen har mottatt sluttrapport med byggregnskap som er fremstilt av seksjon kommunalteknikk for de 3 investeringsprosjektene. De ble først tilsendt revisor ved forespørsel. Sluttrapporten med byggregnskap er ikke politisk behandlet, men saken er klargjort til politisk behandling. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 Vurderinger: Sluttrapport med byggeregnskap er ikke politisk behandlet for investeringsprosjektene trafikkløsning Grøtte skole, Songmoen vannverk og omstrukturering av Orkanger brannstasjon, men er klargjort for politisk behandling. Sluttregnskap/byggregnskap er ikke forelagt revisjonen for attestering, noe som kreves i økonomireglementet. Revisjonen bekrefter prosjektregnskapene i årsregnskapet. Det som er skrevet i kursiv tekst er hentet fra sluttrapporten med byggeregnskapet. Trafikkløsning Grøtte skole: Funn: I sluttrapporten fra kommunalteknikk står det følgende: Sluttrapporten med byggeregnskapet er oversendt kontrollkomiteen slik som forutsatt i kommunestyrets vedtak den Prosjektet ble gjennomført i skoleferien fra juli og avsluttet i august. Byggetrinn 1 i 1999 hadde en budsjettert ramme på kr og regnskapsmessig kostnad på kr Revisor har ikke vurdert byggetrinn 1 nærmere. Byggetrinn 2 hadde en kostnadsramme på kr 1 mill. Det ble en merkostnad på kr på prosjektet. Etter anbudsrundene på byggetrinn 2 ble det gjort en kritisk kostnadsgjennomgang av seksjonen for å vurdere omfanget før oppstart. Omfanget av byggetrinn 2 ble redusert til å omfatte trafikkarealer rundt svømmehallen samt busslomme på Kongshaugen. Setting av gatestein ble tatt ut av anbudet og erstattet med asfalt. Beplantning på prosjektet ble sterkt redusert og det ble tilsådd plen. Hovedgrunnen til overskridelsene i prosjektet henspeiler seg på dårlige grunnforhold. I tillegg ble det asfaltert noe mer enn først planlagt inne på skoleplassen. Prosjektregnskapet for 2001 viser en kostnad på kr for byggetrinn 2. Avvik har blitt rapportert administrativt i økonomisk tertialrapport, datert Det ble gitt en tilleggsbevilgning i KS vedtak 081/00 i desember, for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurderinger: Investeringsprosjektet har i forhold til oppstartsvedtaket for trafikkløsning Grøtte skole byggetrinn 2 et merforbruk på kr Dette utgjør 40 % merkostnad for byggetrinn 2. Det er gjennomført en kritisk kostnadsgjennomgang etter anbudsrunden for byggetrinn 2 av administrasjonen, det kunne vært hensiktsmessige her å behandle vesentlige faglige avvik politisk. Når kommunestyret har budsjettert kr 1 mill til byggetrinn 2 i årsbudsjettet, er det bare kommunestyret som kan finansiere merforbruket til byggetrinn 2. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Når budsjettkontrollen for investeringsprosjektet viser et merforbruk, skal kommunestyret vedta finansiering av merforbruket før endingene i prosjektet gjennomføres. Rådmannen bør vurdere å stoppe investeringsprosjektet inntil finansiering er på plass. Songmoen vannverk: Funn: I forbindelse med sluttoppgjøret for bygningsmessige arbeider i august 2001 ble det klart at prosjektet ville få et overforbruk i forhold til budsjettramma. Dette ble kommentert i seksjonens tertialrapport nr datert Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 Seksjonen ønsker å kommentere regnskapstallene slik: Avvik på 5% er ikke tilfredsstillende gjennomført av prosjektledelsen må bedres Overskridelsene er fordelt på alle fagdisipliner + grunn og bygninger avvik maskinelle installasjoner avvik elektronisk avvik utendørsanlegg avvik generelle kostnader avvik reserve merforbruk 4,96% kr I prosjektregnskapet (hentet fra kommunens årsregnskap) for 2001 har Songmoen vannverk en totalkostnad på kr Dette gir et merforbruk på kr som er 5,18% av total kostnad. Det ble gitt en tilleggs bevilgning i KS vedtak 081/00 for å finansiere merkostnaden på prosjektet med kr Vurderinger: Revisors vurdering av sluttbehandlingen av prosjektet i forhold til oppstartsvedtaket for Songmoen vannverk er at anlegget har et merforbruk på kr Når budsjettkontrollen for investeringsprosjektet viser et merforbruk, skal kommunestyret vedta finansiering av merforbruket før endringene i prosjektet utføres. Omstrukturering av brannstasjonen: Funn: Følgende avvik er registrert fra oppstartsvedtaket i kommunestyrevedtaket 11/01: Punkt 5: Orkanger brannstasjon ble solgt til kr som er kr høyere en forutsatt i budsjettet kr Punkt 6: Lokalene på Bårdshaug Vest ombygges, budsjettert for kr totale ombyggingskostnader kr Punkt 7: Kjøp av motorsprøyte kr ikke utført. Punkt 8: Ombygging av førstebil kr ikke utført. Punkt 9: Kjøp av kommandobil kr innkjøpt til kr Kjøp av redningsbil kr ikke vedtatt av KS sak 11/01. Det ble gitt bevilgning i KS vedtak 081/00 for å finansiere overskridelsene på prosjektet fra kapitalfondet. Vurderinger: Prosjektet er gjennomført med avvik i forhold til oppstartsvedtaket. Kjøp av motorsprøyte og ombygging av førstebil er ikke utført. Kjøp av redningsbil er ikke vedtatt av kommunestyret. Ombygging av Bårdshaug vest er gjennomført med betydelig merforbruk. Endringer og avvik som her er gjort, skal etter revisors vurdering behandles i kommunestyret. Det er kun kommunestyret som kan finansiere avvikene. Seksjonen har brukt ekstra inntekter fra salg av Orkanger brannstasjon merinntekt kr , til kjøp av redningsbil og ombygging av ny brannstasjon. Kommunestyret skal selv foreta endringer i prosjektet på samme nivå som dette ble vedtatt på i oppstartsvedtaket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 3.3.4 Revisors konklusjon Sluttrapport med byggregnskap for investeringsprosjektene er ikke politisk behandlet, slik økonomireglementet i tråd med delegeringsreglementet krever. Investeringsprosjektene har merkostnader som er finansert av kommunestyret etter at prosjektet er ferdigstilt. Revisor vurderer at kommunalteknikk ikke har fullmakt til å finansiere merforbruk for investeringsprosjektene eller foreta de endringer og avvik i forhold til oppstartsvedtaket for omstrukturering av brannstasjonen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER

REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKTER 1. Formål Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av investeringsprosjekter i kommunen. Reglementet skal legges til grunn for alle bygge -

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Økonomireglement for Sortland kommune

Økonomireglement for Sortland kommune Økonomireglement for Sortland kommune Vedtatt av kommunestyret i møte 02.05.02 sak 15/02 Endret av kommunestyret i møte 16.12.04 sak 48/04 Endret av kommunestyret i møte 24.09.09 sak 28/09 Endret av kommunestyret

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den

Hemne kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 08/1480-1L80 &00 Hemne kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av kommunestyret i sak 88/08, den 23.09.08 29.09.2008 07:58 1. Formål Formålet med reglementet

Detaljer

En samtale mellom ordfører og økonomisjef

En samtale mellom ordfører og økonomisjef Veileder budsjettering av investeringer, avslutning av investeringsregnskapet og prosjektregnskap NKK Kommuneregnskap 2011 22. november 2011 Kl. 12:15 15:00 BDO v/øyvind Sunde Telemarksforsking v/ailin

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Møtebok Tid Tirsdag 27. januar 2015, kl. 09.00 Sted Romerike Revisjons lokaler, Ringveien 4 (Jessheim storsenter) Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret revisjonsforskriftens 4 Trondheim kommunerevisjon Rapport 8/2014-R Rapport etter gjennomført revisjon for regnskapsåret 2013 - revisjonsforskriftens 4 Forord I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon årets regnskapsrevisjon

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune Arkivkode: 240 Arkivsaksnr: 2015/1419-2 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 06.12.2016 Kommunestyret 12.12.2016 Økonomireglement Selbu kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Hva kan gå galt ved budsjettering

Hva kan gå galt ved budsjettering Hva kan gå galt ved budsjettering Noen erfaringer fra revisor Økonomiforum Troms 25.-26. september 2013 1 Årsbudsjettskjema, Noter, Redegjørelser eller Økonomisk oversikt mangler eller er ikke i samsvar

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP

PU-BOLIGER HOLTAN - PÅBYGG. BYGGEREGNSKAP PÅBYGGING OG REHABILITERING AV LEILIGHET FOR AVLASTNING BARN. BYGGEREGNSKAP KONTROLLUTVALGET I NESSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/13 Møtedato: 30.04.2013 Tid: kl 12.00 kl 15.10 Møtested: Formannskapssalen, Nesset kommunehus Sak nr: 09/13 16/13 Møteleder: Paul E. Nauste, leder

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o

Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret o Budsjett og økonomiplan 1 Kommunelovens 45 Årsbudsjettet 1. Kommunestyret og fylkestinget skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. 2. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015

RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 RANDABERG KONTROLLUTVALG ÅRSPLAN 2015 Rogaland kontrollutvalgssekretariat IS 24. november 2014 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat 2 Innledning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget er et

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/11 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2010 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget

Detaljer

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER

TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER TILLEGGSBEVILGNINGER TIL DIVERSE UTBYGGINGSPROSJEKTER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato UOL, UTM, F og K Saksbehandler: Odd Maubach Arkivsaknr.: 2013/8236-1 RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjekt 2147

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 04.06.2015 kl. 08:00

Detaljer

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG

SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 211 Arkivsaksnr: 2008/4266-1 Saksbehandler: Anne Røddesnes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret SLUTTREGNSKAP - INVESTERINGSPROSJEKTER BYGG Rådmannens

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNE Vedtatt av Inderøy kommunestyre 22.06.09 1 Innholdsfortegnelse 1. Lovgrunnlag side 3 2. Formål økonomireglement side 3 3. Planlegging og budsjettering side 4 4. Budsjettoppfølgning,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2014/9148-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Overføring av budsjettrammer fra 2014 til 2015 i investeringsregnskapet. Revidering av budsjett

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging. Saksnr.: 200407860-267. Til: Finans - Stab Kopi til: Etat for utbygging BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for utbygging Fagnotat Saksnr.: 200407860-267 Emnekode: UTBY-1638 Saksbeh: EITO Til: Finans - Stab Kopi til: Fra: Etat for utbygging Dato: 7.januar 2015

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8. Prosjektplan Ringebu kommune 22.9 ØS 1 av 8 Forvaltningsrevisjon av gjennomføring av investeringer, Ringebu kommune - UTKAST - Oslo, 22. september 2016 Side 1 av 8 Ringebu kommune 22.9 ØS 2 av 8 1. Bakgrunn og formål

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre

Saksfremlegg. Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Lyngen kommune Arkivsaknr: 2016/538-42 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 13.03.2017 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap Lyngen kommunestyre Årsbudsjett 2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Ove Hovde Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3061 REGNSKAPSRAPPORT FOR 2. TERTIAL FOR NÆRING OG DRIFT Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 11/928-1 REGULERING INVESTERINGSBUDSJETT 2011-2012 TILRÅDING: 1. Leikanger kommunestyre vedtek at det desse anlegga får vidareført

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 08.10.2014 063/14 Kommunestyret 26.11.2014 063/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-153, FE-200 14/259 14/6383 Lise Bråten 26.09.2014 Budsjettregulering/regnskapsrapport 3-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009

SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 011/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR LEVANGER KOMMUNE FOR 2009 Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 27.04.10 Paul Stenstuen

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Innst. S. nr. 45 (2001-2002)

Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innst. S. nr. 45 (2001-2002) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2001 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 26 (2001-2002)

Detaljer

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:

Dato: 4. juni Byråden for finans, konkurranse og omstilling innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Dato: 4. juni 2011 Byrådssak 1270/11 Byrådet Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2011 TOOP SARK-1212-201001926-154 Hva saken gjelder: I denne saken gis det en orientering om oppbudsjettering

Detaljer

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2014-2017 OG ÅRSBUDSJETT 2014 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet 28.11.2013 Vedlegg 1. Virksomhetsplan

Detaljer

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015

RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 RUNDSKRIV Nr.: 1/2015 Fra: Rådmannen Dato: 07.01.2015 Til: Kopi: Enhetsledere og rådmannens stab. Kommunestyret, formannskapet, utvalgene. PLANRUNDSKRIV FOR 2015 Dette rundskrivet gir oversikt over planlagte

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse

Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Årsregnskap og årsberetning 2011 - kontrollutvalgets uttalelse Saken behandles i Møtedato Saksnr Kontrollutvalget i Skaun kommune 20.04.2012 011/12 Saksbehandler: Sverre B. Midthjell Arkivkode: 216 Arkivsaknr.:

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2409 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 Skal være kort, men samtidig dekkende for hva saken gjelder Rådmannens innstilling 1. Modum kommunes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 12/15468-1 TERTIALRAPPORT DRIFT 2. TERTIAL 2012 Rådmannens forslag til vedtak: 1 Skatt på eiendom reduseres med kr 100 000. 2

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Budsjettering av investeringer for fylkeskommunale veianlegg

Budsjettering av investeringer for fylkeskommunale veianlegg Vedlegg 1A (til evalueringsgruppas rapport) Notat for fylkeskommunale veianlegg Oslo, 4. mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET

VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET VEILEDER INVESTERINGSREGNSKAPET Ingvar Linde Revisor SF-Revisjon IKS Leiar NKRF Sogn og Fjordane Leiar NKRF Rekneskapskomité Leiar fagkomiteen GKRS BUDSJETTERING OG REKNESKAPSFØRING AV INVESTERINGAR Utkast

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29. mai 2013 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna A103, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. Mai 2013 Møtetid: Kl. 13.00 Møtested: Kommunehuset, møterom Dåapma De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket

Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2015/178-2-153 Marit Virkesdal 09.04.2015 Budsjettkorrigeringer (2/2015): Tiltak i hht vedlikeholdsplan og tilstandsanalyse v/energiverket Utvalg Utv.saksnr. Møtedato

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomireglement for Mandal kommune

Økonomireglement for Mandal kommune Vedtatt av Mandal bystyre : 13.12.2012, justert av Bystyret 22.05.2014 sak 83/14 Innhold 1. Generelt om økonomireglementet... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Inndeling... 2 1.4 Oppdateringer...

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet:

Årsbudsjettet. Kommunelovens 45 sier følgende om årsbudsjettet: Dok.id.: 1.2.1.1.5.2 Årsbudsjettet Utgave: 2.00 Skrevet av: Økonomisenteret Gjelder fra: 03.12.2014 Godkjent av: Berit Koht Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 7 Årsbudsjettet er en bindende plan

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Den økonomiske internkontroll Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2011/5130 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 75/14 Formannskapet 13.10.2014 42/14 Kommunestyret 04.11.2014

Saksnr Utvalg Møtedato 75/14 Formannskapet 13.10.2014 42/14 Kommunestyret 04.11.2014 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.09.2014 2014/542 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Hanne Romarheim 77023000 Saksnr Utvalg Møtedato 75/14 Formannskapet 13.10.2014 42/14 Kommunestyret 04.11.2014 Tertialrapport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/1366 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2015 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2015 godkjennes. 2. Av mindreforbruket

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: 20.05.2003 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Trudy Engen Tore Fosse Bernt-Aksel Jensen Lars Helge

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010

Kongsvinger kommunes regnskap, årsberetning og årsmelding 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 14.06.2011 051/11 KAMO Kommunestyret 23.06.2011 055/11 KAMO Saksansv.: Bernhard Caspari Arkiv:K1-210 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer