Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet. Hanne Bakken Tangen"

Transkript

1 Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Hanne Bakken Tangen

2 Formålet med veilederen «Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres og følges opp, samt hvordan investeringsregnskapet skal avsluttes. Veilederen skal bidra til god praksis på området, og fremme løsninger for god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket.» 2

3 Dagens praksis Alle utgifter knyttet til investeringsprosjekt budsjetteres ofte i år 1 selv om prosjektet er flerårig. Starter opp prosjekt fra tidligere budsjettår uten at det er budsjettert på nytt i året. Manglende budsjettendring og rebudsjettering ved overskridelser. 3

4 Sentrale bestemmelser Investeringsbudsjettet er ettårig. Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Investeringsbudsjettet må reguleres. Alle midler er frie som felles finansiering, unntatt øremerkede midler fra andre. Udekket/udisponert er avvik mellom samlet tilgang og bruk av midler i året. 4

5 Viktig! Investeringsutgifter kan gå over flere år, og prosjektstyring må baseres på informasjon utover de obligatoriske budsjett og regnskapsoppstillingene. 5

6 Oversikt over den økonomiske informasjonen som skal og bør gis Økonomiplan Årsbudsjett Perioderegnskap Årsregnskap Prosjektregnskap 6

7 Økonomiplan Hensiktsmessig å benytte skjema 2A og 2B, slik at oppbygging av økonomiplan og budsjett samsvarer. Politisk planvedtak. Realisme. 7

8 Økonomiplan Skjema 2B Budsjett 20x1 20x2 20x3 20x4 Sum 20x1-x4 1 Til investering i anleggsmidler Fordelt slik: a Bygging av skole A b Bygging av sykehjem A c Bygging av sykehjem B d VA-investeringer e IKT-investeringer Sum investeringer i anleggsmidler

9 Økonomiplan Skjema 2A Budsjett 20x1 20x2 20x3 20x4 Sum 20x1-x4 1 Investering i anleggsmidler Avdrag på lån Finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjett Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

10 Årsbudsjett Formål: Gi bevilgninger og vedta finansiering. Bindende plan. Investeringsbudsjettet (skjema 2B) angir nærmere fordelingen av bevilgningene gitt i skjema 2A. 10

11 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2A Budsjett 20x1 Budsjett 20x1-1 Budsjett 20x1-2 1 Investering i anleggsmidler Finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

12 Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett Budsjett 20x1 Budsjett 20x1-1 Budsjett 20x1-2 1 Til investering i anleggsmidler Fordelt slik: Undervisning Pleie- og omsorg Teknisk Sentraladministrasjon Sum investeringer i anleggsmidler

13 Investeringsbudsjett Budsjettskjema 2B Budsjett 20x1 Budsjett 201x1-1 Budsjett 20x1-2 1 Til investering i anleggsmidler Fordelt slik: Bygging av skole A Bygging av sykehjem A Bygging sykehjem B VA-ledning A Pumpestasjon Forprosjektering nytt vannverk IKT-investeringer Sum investeringer i AM

14 Oppfølging Administrasjonen er rettslig forpliktet til å gi melding til kommunestyret ved endringer som kan få betydning for årsbudsjettet. Kommunestyret er forpliktet til å foreta nødvendige budsjettendringer om det er snakk om vesentlige endringer. 14

15 Eksempel tertialrapport Regnskap per 2. tertial 20x1 Budsjett 20x1 Regnskap per x1 Avvik fra budsjett Prognose 20x1 Fordelt slik: a Bygging av skole A c Bygging av sykehjem A (20 000) e VA-investeringer f IKT-investeringer (10 000) Sum investeringer i anleggsmidler (15 000)

16 Vedtak om budsjettendring 1. Kommunestyret vedtar følgende justeringer av investeringsbudsjettet for 20x1: A. Bygging av skole A (5000) B. Bygging av sykehjem A C. IKT-investeringer Sum endring Rammen for låneopptak for 20x1 økes tilsvarende. 16

17 Årsregnskapet Gir grunnlag for: Kontroll av budsjett (bevilgningskontroll). Vurdering av effektivitet. Vurdering av bærekraftig økonomisk utvikling. 17

18 Finansiering av investeringsregnskapet Frie midler Felles finansiering av investeringsporteføljen. Bruk av lånemidler. Bruk av ubundet investeringsfond. Bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet. Overføringer fra driftsregnskapet. Detaljfinansiering kan føre til praktiske utfordringer. 18

19 Overføring fra drift til investeringer Sammenhengen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Eks. stryking av overføringen Regnskapsskjema 2A Regnskap 20x1 Budsjett 20x1 1 Investering i anleggsmidler Finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket

20 Udekket/udisponert Avvik mellom det som er budsjettert og faktiske investeringsinntekter og utgifter i året. Alle typer avvik. Vesentlige avvik skal omtales i årsberetningen. Differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler i året. Korrigeringer er påkrevd. 20

21 Håndtering av udekket/udisponert Udekket Eksempel (før korrigering). Regnskapsskjema 2A Regnskap 20x1 Budsjett 20x1 1 Investering i anleggsmidler Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket

22 Håndtering av udekket/udisponert Udisponert Eksempel (før korrigering). Regnskapsskjema 2A Regnskap 20x1 Budsjett 20x1 1 Investering i anleggsmidler Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Sum ekstern finansiering Overført fra drift Bruk av avsetninger Sum finansiering Udisponert

23 Note om investeringsprosjekter Følger KRS 6. Note 20x1 Krav om opplysninger for regnskapsført i år for større prosjekter. Eksempel: Oppstart Antatt ferdigstillelse Regnskapsført tidl. år Regnskapsført i år Sum regnskapsført Bygging skole A 20x1 20x Bygging skole B 20x1-1 20x VA-investeringer 20x1-2 20x IKT-investeringer 20x1 20x Sum prosjekt

24 Note om investeringsprosjekter (Forslag i regnskapsmappen) Prosjekt Bygging skole A Bygging skole B Gjenstår av kostnadsramme VAinvesteringer IKTinvesteringer Vedtatt kostnadsramme Regnskapsført tidligere år Regnskapsført i år Årets budsjett Sum regnskapsført Sum prosjekt

25 Prosjektregnskap Formål: Vise hvor mye som er påløpt hittil, og sammenholde dette med kostnadsrammen. Fokus på utgifter og prosjektlevetid. Kostnadsramme for investeringsprosjekter. Veilederen gir eksempel på hvordan oppfølgingen kan gjøres. Sluttregnskap for det enkelte prosjekt. 25

26 Anbefalt oppstilling for oppfølging Prosjektregnskap per måned/år Utgifter Kostnadsrammer Påløpt Prognoseendringer Opprinnelig Justert Regnskap tidligere år Regnskap hittil i år Bygging av skole A Bygging av sykehjem A VA-investeringer IKT-investeringer

27 Eksempel sluttregnskap Sluttregnskap for prosjektet: Bygging av sykehjem A Utgifter Kostnadsrammer Regnskap Avvik Opprinnelig Justert Investeringsutgifter Prosjektspesifikk finansiering Øremerket tilskudd Bundet driftsfond Annen generell finansiering Sum finansiering

28 Takk for oss! 28

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene.

Planen skal være satt opp etter oppstillinger i vedlegg 1. I tillegg kan kommunestyret vedta føringer/forutsetninger for de vedtatte rammene. Vedtatt av kommunestyret 04.02.13 i sak 6/13. ØKONOMIREGLEMENT FOR MODUM KOMMUNE Som grunnlag for den økonomiske styringen i Modum kommune utarbeides: - økonomiplan - årsbudsjett - årsregnskap og årsmelding

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR GRIMSTAD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Økonomireglement... 2 1. Overordnede rammer... 2 2. Formål... 3 3. Handlingsprogram med årsbudsjett.... 3 3.1 Handlingsprogram med årsbudsjett... 3 3.2 Rådmannens ansvar... 3 3.3 Kommunestyrets

Detaljer

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07.

Økonomireglement. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. Økonomireglement Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 155/07. INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 3 2 UTARBEIDELSE, BEHANDLING, DISPONERING OG OPPFØLGING AV BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HOF KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 2005 0. SAMMENDRAG...4 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HOF KOMMUNE?...4 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN I HOF KOMMUNE?...4

Detaljer

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

LEKA KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< LEKA KOMMUNE 08.07.2011 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ØKONOMIREGLEMENT FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Formannskapet. Med dette innkalles til møte på LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 05.05.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 45 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 45 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 49 1.1 Bakgrunn... 49 1.2 Formål og hovedelementer... 49 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 49 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 59 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 59 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 63 1.1 Bakgrunn... 63 1.2 Formål og hovedelementer... 63 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 63 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT

ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT Lunner kommune ØKONOMIREGLEMENT INKL FINANSREGLEMENT LUNNER KOMMUNE Vedtatt 25.09.08 i k-sak 62/08 Revidert 26.11.09 i k-sak 72/09 Revidert 16.12.10 i k-sak 88/10 Gyldig fra: 01.01.09 Revidert utgave gyldig

Detaljer

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag

Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT. Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Innherred Samkommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 Innherred samkommune - Økonomireglement 2015 adm.sjefens forslag Side 2 av 17 INNHOLD 0. MÅL.... 3 1. ØKONOMIPLAN... 3 2. ÅRSBUDSJETTET....

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015

Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT. Gjeldende fra 01.01.2015 Levanger kommune ØKONOMIREGLEMENT 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 0. MÅL.... 4 1. ØKONOMIPLAN... 4 2. ÅRSBUDSJETTET.... 4 2.1 BESKRIVELSE... 4 2.2 RESULTATOMRÅDER... 6 3. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP...

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR OPPDAL KOMMUNE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET 5 1.1 BAKGRUNN 5 1.2 FORMÅL 5 2. KOMMUNENS PLANDOKUMENT 6 2.1. HANDLINGSPROGRAM 6 2.1.1 UTARBEIDELSE 7 2.1.2 TIDSPLAN 7 2.1.3 INNHOLD

Detaljer

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune

Økonomireglement. for. Steinkjer kommune Økonomireglement sammenfattet versjon 14.01.11 Økonomireglement for Steinkjer kommune Behandling: Sist revidert 16.06.10 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET s. 2 2. REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014

Kontrollutvalget i Bambie kommune. Postboks 4 3833 BVÄ Tlt35039000. Rapport om revisjon av regnskapet for Bambie kommune for 2014 I TELErVARK KOMMUNEREVISJON IKS Kontrollutvalget i Bambie kommune Hoyedkontor. Postlioks 2805, 3702 Skien Tl:35 917030 Fax:3591 7059 eposc post-tkrtekomrev.no wwwtekomrcvjio Ved Telemark kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47

Årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014, hoveddel IV RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT. Side 47 RINGSAKER KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT Side 47 INNHOLDSFORTEGNELSE: KAPITTEL 1 GENERELT... 50 1.1 Bakgrunn... 50 1.2 Formål og hovedelementer... 50 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 50 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Økonomireglement for Herøy kommune

Økonomireglement for Herøy kommune Økonomireglement for Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 10. mars 2009. Sak nr: 4/09 Revidert 03.02.09 Side 2 av 38 Revidert 03.02.09 Side 3 av 38 INNHOLD 1. GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET...5 1.1 BAKGRUNN...5

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer