Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune"

Transkript

1 Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Melhus kommune År 2005

2 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN FOR PROSJEKTET PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER REVISORS KONKLUSJON REVISORS ANBEFALING INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON HØRING PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER PROBLEMSTILLINGER REVISJONSKRITERIER METODE OG GJENNOMFØRING METODE KILDER GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET REVISORS FUNN OG VURDERINGER PROBLEMSTILLING REVISORS KONKLUSJON REVISORS ANBEFALINGER Orkanger, Inge Storås Revisjonssjef Vedlegg: Rådmannens svarbrev av Revisjon Midt-Norge IKS Side 2 av 10

3 1. SAMMENDRAG 1.1. Bakgrunn for prosjektet Formannskapet vedtok i F-sak 112/98 å innføre vedtakskontroll i Melhus kommune. Kontrollutvalget vedtok i KU-sak 05/99 at de ville følge opp om systemet virker. I sitt møte i desember 2003 gjorde kontrollutvalget et nytt vedtak, der de bad revisjonen å gjennomføre en kontroll av om systemet for vedtakskontroll i kommunen fungerer tilfredsstillende Problemstillinger og revisjonskriterier Følgende problemstilling for prosjektet ble satt opp: Har kommunen en vedtakskontroll som er i samsvar med F-sak 112/98? Utledet fra formannskapets vedtak ble det fastsatt fem revisjonskriterier som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. De fem revisjonskriteriene er: Rådmannens gjennomføring av nødvendige rutiner for vedtakskontroll Politiske organer som omfattes av ordningen med vedtakskontroll Oppfølging av uklare vedtak Kartlegging og statusvurdering av vedtak Rapportering 1.3. Revisors konklusjon Våre kontroller viser at vedtakskontroll ble gjennomført som forutsatt i formannskapets vedtak for 1998, men at det i perioden kun ble gjennomført vedtakskontroll for formannskap og kommunestyre. Vedtakskontrollen i denne perioden var derfor for snever i forhold til forutsetningene i F-sak 112/98. I tillegg ble vedtakskontrollen kun framlagt for kommunestyret. Formannskapets krav om at tilbakerapportering skulle skje til respektivt utvalg, ble dermed ikke oppfylt. For 2003 ble det ikke gjennomført vedtakskontroll for noen politiske utvalg. For 2004 ble vedtakskontrollen framlagt som en del av årsmeldingen for Denne kontrollen var mer omfattende enn den som hadde vært gjennomført i perioden Den var likevel ikke omfattende nok til å dekke kravene i F-sak 112/98. Denne kontrollen ble framlagt for formannskap og kommunestyre, og dekket dermed kravene til framlegging for respektivt utvalg for formannskapets og kommunestyrets saker. For de øvrige utvalgene er ikke dette kravet oppfylt. Denne formen for vedtakskontroll er videreført for 2005, og rapporteringen legges da fram som en del av tertialrapportene til kommunen. Kommunen har foreløpig ikke tatt i bruk Vedtaksoppfølgingsmodulen i saksbehandlingssystemet. Dersom modulen ble tatt i bruk ville denne lette arbeidet med gjennomføring av rapporteringen, og det ville være lettere å holde oversikt over hvilke saker som til enhver tid ikke er gjennomført Revisors anbefaling Vi anbefaler at kommunen tar i bruk vedtaksoppfølgingsmodulen som ligger i saksbehandlingssystemet, slik at tilbakerapporteringen kan gjennomføres så effektivt som mulig. Revisjon Midt-Norge IKS Side 3 av 10

4 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet I F-sak 112/98 vedtok formannskapet å innføre vedtakskontroll i Melhus kommune. Innholdet i vedtakskontrollen ble angitt i fem punkter i vedtaket. De fem punktene var som følger: 1. Rådmannen bes gjennomføre nødvendige rutiner for kontroll av politiske vedtak. 2. Ordningen skal i første omgang omfatte Kommunestyret, Formannskap/planutvalg, Helseog sosialkomiteen, KNM-komiteen, Opplæringskomiteen, Teknisk komite, Kontrollutvalget og ADM/AMU Alle vedtak i de nevnte utvalg som er fattet etter 1/1-98 kartlegges og statusvurderes. Ikkeoppfylte vedtak ansvarsplasseres. Etter hvert møte framover gjennomgås alle vedtak med sikte på ansvarsplassering og tidsfesting. 4. Vedtak hvor betydningen er uklar avklares med politisk leder for det aktuelle utvalg. 5. Ikke-oppfylte vedtak med statusvurdering legges fram for respektive utvalg i møte i desember og juni. Første rapport legges fram i desember Kontrollutvalget behandlet saken i KU-sak 05/99, og vedtok at utvalget tok saken til underretning og de ville følge opp om systemet virker. Kontrollutvalget behandlet saken på nytt i KU-sak 22/03, der de gjorde følgende vedtak: Kontrollutvalget ber revisjonen vurdere i neste arbeidsplan å innarbeide kontroll av om systemet for vedtakskontroll i kommunen fungerer tilfredsstillende. Høsten 2004 ble det utført noen forundersøkelser med tanke på å starte opp prosjektet. Det ble da klart at rådmannen ville legge fram en vedtakskontroll sammen med årsmeldingen for Da det syntes lite hensiktsmessig å fullføre prosjektet på det stadiet, ble det laget en foranalyse for prosjektet. I møte vedtok kontrollutvalget at prosjektet skulle videreføres når rådmannens årsmelding med vedtakskontroll forelå. 2.2 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonsarbeidet skal omfatte forvaltningsrevisjon, jfr. kommuneloven 78 nr 2 og forskrift om revisjon 6. Forvaltningsrevisjonens innhold fremgår av forskrift om revisjon 7: Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det sentrale i forvaltningsrevisjon er vurderinger av om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er i denne forstand resultatorientert. 2.3 Høring Foreløpig rapport ble sendt rådmannen til høring, med høringsfrist Vi har mottatt svar i brev datert Brevet er vedlagt rapporten i sin helhet. Rådmannens svar gir ikke grunnlag for endringer i rapporten. 1 Administrasjonsutvalget (ADM) og Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Revisjon Midt-Norge IKS Side 4 av 10

5 3. PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 3.1 Problemstillinger Det er formulert en problemstilling for prosjektet: Har kommunen en vedtakskontroll som er i samsvar med F-sak 112/98? 3.2 Revisjonskriterier Vi besvarer problemstillingen ved å vurdere funnene opp mot 5 revisjonskriterier som er utledet fra vedtaket i F-sak 112/98. Revisjonskriterier skal angi en standard/norm som konkretiserer de forventninger og krav vi har i prosjektet. De fem revisjonskriteriene er: rådmannens gjennomføring av nødvendige rutiner for vedtakskontroll politiske organer som omfattes av ordningene med vedtakskontroll oppfølging av uklare vedtak kartlegging og statusvurdering av vedtak rapportering 4. METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Som metode for datainnsamling er det benyttet samtaler, og dokumentanalyse av politiske vedtak og møteprotokoller. Det er også innhentet informasjon fra brukerhjelpen hos IBM. I arbeidet har vi lagt vekt på å kartlegge dagens rutiner på området, men også hva som har skjedd i tidsrommet fra vedtaket ble fattet og fram til i dag. 4.2 Kilder Vi har gått igjennom F-sak 112/98 som omhandler innføringen av vedtakskontroll, og KUsakene 19/96, 09/98, 05/99, 22/03 og 02/05. I tillegg har vi gjennomgått møteprotokoller for ulike politiske utvalg for perioden , for å se om vedtakskontroll har vært lagt fram. Vi har også vurdert hvordan kontrollen har vært presentert og behandlet. I tillegg har vi benyttet beskrivelse av saksbehandlingsprinsipper fra kommunens kvalitetssystem EQS, samt informasjon fra internett vedr. saksbehandlingssystemet Kontor Vi har også innhentet informasjon fra rådmann Roy Jevard og IKT-konsulent Eva Nielsen. 4.3 Gjennomføring Prosjektet har vært utført av revisor Ann Katharine Gardner. 4.3 Avgrensninger av prosjektet Prosjektet omhandler politiske vedtak. Vedtak fattet administrativt etter delegasjonsbestemmelsene omfattes ikke av dette prosjektet. Vedtakskontroll omfatter både administrasjonens oppfølging og iverksettelse av politisk fattede vedtak, samt statusvurdering og rapportering tilbake til de politiske utvalgene. Revisjon Midt-Norge IKS Side 5 av 10

6 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling Har kommunen en vedtakskontroll som er i samsvar med F-sak 112/98? Etablert rutine for gjennomføring av vedtakskontroll Revisors funn: Vedtakskontroll for formannskap- og kommunestyresaker ble lagt fram for politisk behandling hvert år f.o.m 1998 og fram til For de øvrige utvalgene ble vedtakskontroll lagt fram for 1998, men ikke for de påfølgende årene. Vedtakskontrollen ble utført ved at samtlige vedtak ble kopiert inn i vanlig tekstbehandlingsprogram. Dokumentet ble deretter oversendt de som var ansvarlige for sakene, for påføring av status i den aktuelle saken. Dokumentet ble vedlagt saken når vedtakskontrollen ble lagt fram for politisk behandling. Fra våren 2004 oppgraderte Melhus kommune sitt saksbehandlingssystem Kontor 2000 til en nyere versjon. I flg. IBM brukerstøtte skal alle som har en nyere versjon av Kontor 2000 enn 5.0 ha modulen tilgjengelig som en del av standardpakken. Den versjon som benyttes i Melhus kommune i dag er versjon 5.2c. I flg. Eva Nielsen ved IKT har Melhus kommune kjøpt modulen vedtaksoppfølging. Modulen gjør det mulig å kjøre ut en rapport som viser alle saker med status vedtak ikke iverksatt eller vedtak iverksatt. Rådmannen gir uttrykk for at det er naturlig å benytte vedtaksoppfølgingsmodulen til den framtidige rapporteringen. Dette er imidlertid foreløpig ikke innarbeidet i saksbehandlingsrutinen. Våren 2003 utarbeidet styringsgruppa for administrativ organisering prinsipper for saksbehandling i kommunen. I flg. prinsippene har man fullført saksbehandling i Melhus kommune. Prinsippene angir at saker med politisk fattet vedtak skal sendes tilbake til rådmannen for iverksetting/oppfølging. Videre heter det at saksbehandler har et medansvar for bl.a. å iverksette vedtaket i organisasjonen. Høsten 2004 uttalte rådmannen at man i årsmeldingen for 2004 ville sette opp en tabell over alle behandlede saker i komite for Liv og Lære, komite for Teknikk og Miljø, formannskap og kommunestyre. Tabellen skulle inneholde en kort beskrivelse av hva saken omhandler, vedtak som er fattet, om vedtaket er gjennomført evt. ikke gjennomført. Dersom vedtaket ikke er gjennomført skulle det være angitt at saken er under arbeid. Tabellen skulle kun vise vedtakene gjort i Vedlegget Vedtakskontroll til årsmeldingen for 2004 inneholder de opplysninger som rådmannen beskrev høsten F.o.m 2005 har rådmannen sagt at vedtakskontrollen skal være en del av tertialrapportene som legges fram for formannskap og kommunestyre. Denne vedtakskontrollen skal gjennomføres over samme lest som den i årsmeldingen for Tertialrapporten for 1.tertial 2005 ble lagt fram for formannskapet og kommunestyret , og tilsvarte vedtakskontrollen i årsmeldingen når det gjelder oppbygging og innhold. Dersom denne rapporteringsformen videreføres vil politikerne få statusoversikt på vedtatte saker flere ganger årlig. Revisors vurdering: Ved innføring av vedtakskontroll ble det innført rutiner for gjennomføringen i Melhus kommune. Rutinene var tilpasset de muligheter som datidens saksbehandlingssystem gav, og det var derfor relativt arbeidskrevende å gjennomføre kontrollen. Revisjon Midt-Norge IKS Side 6 av 10

7 Saksbehandlingssystemet som benyttes i Melhus kommune i dag er tilrettelagt for å gjennomføre vedtakskontroll. Dette krever imidlertid at saksbehandlingsrutinene endres slik at også vedtaksoppfølgingsmodulen i systemet tas i bruk. Prinsippene for saksbehandling i kommunen bidrar til å legge premisser for saksbehandlingsrutinene, og at ansvaret for å følge opp politisk fattede vedtak blir tydelig. Endringene for vedtakskontroll som ble innført f.o.m 2004, innebærer hovedsakelig endringer vedrørende rapporteringshyppighet og omfang. Jf. avsnitt og Politiske organer som omfattes av vedtakskontrollen Revisors funn: I flg. formannskapets vedtak i F-sak 112/98, skulle kontrollen omfatte kommunestyre, formannskap, Helse- og sosialkomiteen, KNM-komiteen, Opplæringskomiteen, teknisk komite, Kontrollutvalget og ADM/AMU. Den første vedtakskontrollen som ble gjennomført ble lagt fram for kontrollutvalget for Det ble da lagt fram vedtakskontroll for saker vedtatt i kommunestyret, formannskapet, Helse- og sosialkomiteen, Opplæringskomiteen, Teknisk komite, KNM-komiteen, ADMutvalget og AMU. F.o.m 1999 t.o.m 2002 ble det lagt fram vedtakskontroll for alle saker vedtatt av formannskap og kommunestyre. Det ble ikke lagt fram vedtakskontroll for vedtak fattet i de øvrige utvalgene. For 2003 ble det ikke lagt fram vedtakskontroll for noen politiske utvalg. For 2004 ble det gjennomført vedtakskontroll som omfatter kommunestyre, formannskap, komite for Liv og Lære og komite for Teknikk og Miljø. Kontrollen var en del av årsmeldingen, og ble følgelig framlagt som sak for formannskapet og kommunestyret. Komite for Liv og Lære og komite for Teknikk og miljø dekker de samme fagområdene som Helse- og sosialkomite, Opplæringskomite, Teknisk komite og KNM-komiteen gjorde tidligere. ADM/AMU og kontrollutvalget ble ikke omfattet av vedtakskontrollen for I tråd med det som ble signalisert fra rådmannen høsten 2004, ble det også lagt fram vedtakskontroll ved politisk behandling av tertialrapport for 1.tertial Denne vedtakskontrollen omfattet de samme utvalgene som var med i vedtakskontrollen framlagt sammen med årsmeldingen for Revisors vurdering: Formannskapets vedtak i 1998 var klar på hvilke utvalg som skulle omfattes av vedtakskontrollen. Da man fra 1999 kun gjennomførte vedtakskontroll for formannskap og kommunestyre, ble ikke kontrollen så omfattende som formannskapets vedtak tilsa. Da det ikke er lagt fram vedtakskontroll for 2003, innebærer dette at formannskapets vedtak ikke er fulgt opp for dette året. Vedtakskontrollen som er utført for 2004 dekker de fleste utvalgene som F-sak 112/98 krevde. Da saker vedtatt av ADM/AMU og kontrollutvalget ikke er med i vedtakskontrollen, kan ikke formannskapets vedtak fra 1998 sies å være etterfulgt i sin helhet på dette punktet. Revisjon Midt-Norge IKS Side 7 av 10

8 5.1.3 Oppfølging av uklare vedtak Revisors funn: I flg. vedtaket fra F-sak 112/98 skulle politisk leder for det aktuelle utvalget kontaktes for å avklare innholdet. Etter det vi kjenner til har man ingen særskilt rutine for hvordan uklare vedtak skal følges opp. Vi kjenner heller ikke til at det har forekommet konkrete tilfeller der dette har vært aktuelt. Revisors vurdering: Formannskapets vedtak inneholder en beskrivelse av hvordan man skal gå fram for å få en avklaring på uklare vedtak. Etter vår mening burde dette også framgå av de skrevne saksbehandlingsprinsippene Kartlegging og statusvurdering av vedtak f.o.m 1. januar 1998 Revisors funn: Med statusrapportering menes en skriftlig rapportering over status i forhold til oppfølging av det enkelte politiske vedtak. Dette betyr at det politiske utvalg som har fattet et vedtak, skal få tilbakemelding på hva som er gjort i forhold til vedtaket og hva som eventuelt ikke er gjort. Det er gjennomført vedtakskontroll for alle vedtak fattet av kommunestyre og formannskap for perioden , samt for Disse sakene har dermed blitt kartlagt og statusvurdert. Saker vedtatt av formannskap og kommunestyre i 2003 har ikke vært gjenstand for slik kontroll. For de øvrige ble vedtak for 1998 kartlagt og statusvurdert. F.o.m 1999 t.o.m 2003 er ingen av disse vedtakene kontrollert på denne måten. For 2004 er komite for Liv og Lære samt komite for Teknikk og Miljø tatt med i vedtakskontrollen. Disse vedtakene er dermed kartlagt og statusvurdert. Det samme gjelder for vedtak som er tatt med i tertialrapporten for 1.tertial Revisors vurdering: Formannskaps- og kommunestyresaker har i perioden og 2004 vært gjenstand for kartlegging og statusvurdering i samsvar med vedtak i F-sak 112/98. Da saker vedtatt i 2003 mangler, kan ikke formannskapets vedtak fra 1998 sies å være tilstrekkelig etterfulgt. Med unntak av oppstartsåret 1998 har det ikke blitt gjennomført kartlegging og statusvurdering av vedtak fattet av de øvrige utvalgene. Fra og med 2004 blir saker vedtatt i de fleste utvalgene kartlagt og statusvurdert. Ettersom ADM/AMU og kontrollutvalget ikke ble omfattet i kartlegging/statusvurdering for 2004, kan likevel ikke vedtaket i F-sak 112/98 sies å være oppfylt ved gjennomført vedtakskontroll på dette punktet. Da praksis fra vedtakskontrollen for 2004 også videreføres for 2005, er formannskapets vedtak fra 1998 fortsatt ikke oppfylt på dette området Rapportering to ganger årlig for respektivt utvalg Revisors funn: I flg. vedtaket i F-sak 112/98 skulle det legges fram vedtakskontroll to ganger årlig (i juni og desember), og kontrollen skulle legges fram for politisk behandling i respektivt utvalg. Det ble lagt opp til vedtakskontroll for formannskap- og kommunestyresaker to ganger f.o.m 1998 t.o.m Unntaket er 1999, da man pga omlegging til nytt saksbehandlingssystem Revisjon Midt-Norge IKS Side 8 av 10

9 valgte kun å ha en rapportering for det året. Rapporteringen ble imidlertid bare lagt fram for kommunestyret. For 2003 er det ikke gjennomført noen rapportering, og for 2004 er det gitt en rapportering for hele året. For 2005 har rådmannen varslet at rapporteringen vil skje i forbindelse med tertialrapportene, og dermed tre ganger i året medregnet årsmeldingen. Ved tertialrapport for 1.tertial 2005 ble rapportering gjennomført i tråd med rapporteringen for Da rapporteringen gjennomføres i forbindelse med årsmelding og tertialrapporter, blir disse kun lagt fram for formannskap og kommunestyre. Revisors vurdering: Når det gjelder hyppighet er det for kommunestyre- og formannskapssaker i hovedsak rapportert i tråd med vedtaket i F-sak 112/98 fram til og med For de fleste øvrige utvalgene er det ikke rapportert i perioden f.o.m 1999 t.o.m Formannskapets krav til rapportering i F-sak 112/98 er dermed ikke oppfylt for disse. Rapporteringen for 2004 er kun gjennomført en gang årlig, kan dermed ikke betraktes som å oppfylle kravene i formannskapets vedtak. Til gjengjeld er det da rapportert også for de fleste av de øvrige utvalgene. Når det gjelder punktet i F-sak 112/98 om at kontrollen skal framlegges for respektivt utvalg, er dette kun oppfylt for kommunestyrets saker fram til Rapporteringen for 2004 og 1.tertial 2005 dekker også dette kravet for formannskapets saker. Manglende rapportering for 2003 er utvilsomt i strid med formannskapets vedtak. Endring i rapporteringshyppighet fra to ganger årlig til rapportering hvert tertial, innebærer i første omgang en endring som forventes å bli vurdert som positiv. Endringen i rapporteringsrutine burde imidlertid vært lagt fram som sak for formannskapet, da det var her vedtaket om å innføre vedtakskontroll først ble fattet. Revisjon Midt-Norge IKS Side 9 av 10

10 6. REVISORS KONKLUSJON Formannskapets vedtak om innføring av vedtakskontroll, skulle sikre at politiske fattede vedtak ble fulgt opp av administrasjonen. P.g.a. at man hadde hatt noen tilfeller der vedtak ikke ble fulgt opp, ønsket man et bred tilbakerapportering på status i sakene til politisk nivå. Rapporteringen skulle dekke saker fattet i de viktigste utvalgene, og den skulle skje to ganger årlig. Slik skulle politikerne få hyppig tilbakemelding på hva som var gjort i forhold til hver enkelt sak det er fattet et vedtak i. Kommunen har foreløpig ikke tatt i bruk Vedtaksoppfølgingsmodulen i saksbehandlingssystemet. Dersom modulen ble tatt i bruk ville denne lette arbeidet med gjennomføring av rapporteringen, og det ville være lettere å holde oversikt over hvilke saker som til enhver tid ikke er gjennomført. For kommunestyrets saker er vedtakskontrollen stort sett gjennomført i tråd med formannskapets vedtak fra Unntaket er 2003, da det ikke ble gjennomført vedtakskontroll for noen politisk fattede vedtak. Formannskapets saker har også vært lagt fram for vedtakskontroll, men disse har blitt framlagt i kommunestyret og ikke i formannskapet. Endringene som ble innført for vedtakskontrollen f.o.m 2004, innebærer at denne i hovedsak gjennomføres i tråd med intensjonen i F-sak 112/98 også for formannskapets saker. Rådmannens endringer i rapporteringshyppighet, innebærer en endring i vedtakskontrollrutinen i forhold til formannskapets vedtak fra Etter vår mening innebærer den nye rutinen en bedre rapportering, da denne gir hyppigere tilbakemelding til politikerne på status i sakene. For de øvrige utvalgene kan ikke intensjonen med formannskapets vedtak i F-sak 112/98 sies å være etterfulgt. Vedtakskontroll ble gjennomført for 1998, men har ellers uteblitt helt fram til Framlagt vedtakskontroll for 2004, og 1.tertial 2005, har dermed vært en klar forbedring i forhold til tidligere praksis. Likevel omfatter denne vedtakskontrollen færre utvalg enn det formannskapet forutsatte i 1998, og det er kun formannskap og kommunestyret som får framlagt vedtakskontrollen. Dette er ikke i samsvar med formannskapets vedtak i F-sak 112/98. Etter det vi kjenner til er en slik endring heller ikke vedtatt politisk. 7. REVISORS ANBEFALINGER Vi anbefaler at kommunen tar i bruk vedtaksoppfølgingsmodulen som ligger i saksbehandlingssystemet, slik at tilbakerapporteringen kan gjennomføres så effektivt som mulig. Revisjon Midt-Norge IKS Side 10 av 10

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Vedtakskontroll Klæbu kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 1.2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.3 REVISORS

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 27.03.14 kl. 13.00 15.30 Sted: Kommunehuset, kommunestyresalen Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, Møterom 2 Tidspunkt: 28.09.2017 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET"

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2079/15 Arkivsaksnr.: 15/467-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "GAUSDAL KOMMUNES ETTERLEVELSE AV ANSKAFFELSESREGLEMENTET" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 15. februar 2012 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Funnsjøen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

"Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune

Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak Risørkommune Arendal Revisjonsdistrikt IKS Arendal-Birkenes-Froland-Gjerstad-Grimstad-Lillesand-Risør-Tvedestrand-Vegarshei-Åmli "Iverksettingog oppfølgingav politiskevedtak" Risørkommune Forvaltningsrevisjonjanuar

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune Rapport forvaltningsrevisjon Midler utenfor kommuneregnskapet Klæbu kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 ::

Oppfølging av kommunestyrevedtak. Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: Oppfølging av kommunestyrevedtak Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2014 :: 701 009 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillinger

Detaljer

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS

OVERSIKT SAKSBEHANDLING KOMMUNESTYRET/KONTROLLUTVALGET FOLLDAL EIENDOM AS 1. ORG * SAKSNR DATO SAKSBESKRIVELSE VEDTAK KS 62/2012 20.12.2012 Forslag til plan for selskapskontroll oversendes fra kontrollutvalget for perioden 2012-2015 Kommunestyret godkjenner kontrollutvalget

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2016 11. mai 2016 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2016/14047-3 I N N S T I L L I N G S a k 4 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Fredag 17. desember 2010 Tid: Kl. 10:00 Sted: Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4

Saksframlegg. Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksframlegg Ark.: 040 &58 Lnr.: 4970/17 Arkivsaksnr.: 16/1701-4 Saksbehandler: Øivind Nyhus REVISJONSRAPPORTEN "INTERN KONTROLL I BYGGESAKSBEHANDLINGEN" Vedlegg: Revisjonsrapport «Intern kontroll i byggesaksbehandlingen»

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I FLÅ KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer : Ole Kr. Grimeli, Anders Olav Frydenlund, Anna B. Kollhus, Marit Pettersborg, Trond Skontorp Møtetid: Onsdag 05. april 2017, kl. 9.00-12.00 Møtested: Møterom «Reinsjøfjell», Veksthuset i Flå

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 3-2014 Møtedato: 11.06.2014 Utvalgssaksnr.: 13/14-5/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Tirsdag 05. september 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 02, 08, 12-14/2017 Kl. 09.00 09.15

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 22. Oktober 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 5/08 TID: Tirsdag 04.11.08 Kl. 09.30 STED: kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 32/08 GODKJENNING

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 07/ 2016 Sak 17-19/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen, Heggenes Møtedato: Mandag 14.11. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.30 14.30 Følgende deltok i møtet: Arnfinn Beito -

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomite Møteinnkalling DATO: FREDAG 13. FEBRUAR 2009 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009. Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21. Møteprotokoll Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Bergljot Behandlede saker: 34/2009-41/2009 Møtedato: 07.12.2009 Fra: 17.00 Til: 21.00 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt

Detaljer

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Forslag til revidert 06.10.10 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon Innhold Avsnitt Innledning 1-5 Krav til revisor 6-9 Bestilling 10-11 Revisjonsdialogen 12-17 Prosjektplan 18-19 Problemstilling(er)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 18.01.2011 kl. 19.00 MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 18.01.2011 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. kommuneloven 77 nr 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på servicetorget,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK

FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK STRAND KOMMUNE AUGUST 2013 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige

Detaljer

Rapporter fra begrenset selskapskontroll

Rapporter fra begrenset selskapskontroll Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/2165-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Rapporter fra begrenset selskapskontroll VEDLEGG: Utrykte vedlegg i

Detaljer

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen

NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 12. mars 2013 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overholdelse av innkjøpsavtalen med Fylkeskommunen Agdenes kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...3 1.2 REVISORS

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 42/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 4. mars 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf. 92

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/17 Dato: 08.02.17 kl. 16.00 17.20. Sted: Rådhuset, Tingtun. LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Eirik Skogstad Nilsen, leder Bente Hennestad, medlem Henning Helliesen, nestleder

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 01/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 01/2016-02/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Mandag 25. januar 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 1 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kontrollutvalget i Lund Møtenr.: 1-2014 Møtedato: 05.03.2014 Utvalgssaksnr.: 1/14-7/14 Disse møtte: Arne Skobba Bodil Heskestad Rolf Audun Moen Karl Andreas

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møteinnkalling Kontrollutvalget Rygge Møtested: E-post møte, sendes kl. 12:00, 21.10 Tidspunkt: 21.10.2013 kl. 12:00 Etter avtale 10.9 2013 vedtak under Eventuelt: 1. Kontrollutvalget vedtar prosjektplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/14 Dato: 11.02.14 kl. 16.00 17.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 03. april 2017, kl. 09.00-13.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 02-05/2017 Kl. 09.00 09.15 Kl. 09.15

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested Møtetid: Mandag 29. mai 2017, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 01, 03 og 07/2017 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling

Stor-Elvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalget Dato: 08.05.2014 Møtested: Storstua, Formannskapsrommet Tidspunkt: 13:00 Forfall meldes snarest på tlf. 48 88 30 36 til sekretariatet, som sørger for innkalling

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 4. mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møtedato/tid: 24.04.2012 kl. 14:00 16:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom Endride, 3.etg. Ola Huke, leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL

PROTOKOLL FRA MØTET KONTROLLUTVALGET I HATTFJELLDAL Side 1 av 5 Tid: 26.05.2014 kl 1000-1445. Sted: Hattfjelldal rådhus, møterom «Unkervatn» Tilstede: Jo Sjåvik (leder) Siv Marit Stormo (medlem), f.o.m. sak 020/14 Siri Kobberød (medlem) Bjørn Rasmussen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS

REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Arkivsaksnr.: 12/2366-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJONSRAPPORT: SELSKAPSKONTROLL I HADELAND ENERGI AS OG HADELAND KRAFT AS Hjemmel: Kommuneloven Kontrollutvalgets

Detaljer

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15

TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE. Revidert 2.9.15 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE TILTAKSPLAN 2015 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE Revidert 2.9.15 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal,

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 21.06.2004 Kl. 14:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården NB! Vi starter med omvisning på Breidablikktunet. Oppmøte kl. 13.00 på Breidablikktunet. Faste

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. Møteinnkalling TID: 21.11.2006 KL. 0900 STED: MØTEROM GLASSBURET 3. ETG, FYLKETS HUS, NORDSILEIRET NB! MERK STED!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE

SAKNR. SAKSTITTEL TID TYPE RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. november 2016. Klokken: 09.00 ca 11.00. Møtested: Ringebu rådhus, møterom Vaala SAKLISTE SAKNR. SAKSTITTEL TID

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter.

Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15. september 2008 Møtetid: Kl. 12.00 Møtested: Høylandet kommune, møterom helsesenter. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møtedato/tid: 07.05.2012 kl. 10:00 12:05 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Oddvar M. Lian, leder

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker

Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møteinnkalling Kontrollutvalget Marker Møtested: Marker kommune, møterom 1 Tidspunkt: 07.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 29.november 2011 TID: Kl. 14.30 STED: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. november 2012 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: TIRSDAG 16. DESEMBER 2008 TID: KL 09:00 STED: VERDAL RÅDHUS KOMMUNESTYRESALEN MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Folldal kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ------------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Møterom kommunestyresalen, Folldal kommunehus

Detaljer

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune

Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Kvinesdal kommune Sak 04/13 Møtedato: 07.03.2013 Saksbehandler: kih Sak 04/13 Kommuneregnskapet for 2012, Kvinesdal kommune Lover, forskrifter: Lov om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl

ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL. Tid: Kl ÅMLI KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget hadde møte: MØTEPROTOKOLL Møtedato: 21.02.2012 Tid: Kl. 0830 1000 Møtestad: Møterom, teknisk Til stede: Tobias Wessel Hansen Tangen (leder), Siv Annie Dale,

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 21.mars 2012 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Tron Erik Hovind (leder), Anne-Grethe Borgen (nestleder), Halldis Helleberg

Tron Erik Hovind (leder), Anne-Grethe Borgen (nestleder), Halldis Helleberg MØTEPROTOKOLL Ullensaker kontrollutvalg Dato: 16.03.2016 kl. 09:00 Sted: Espelunden, Ullensaker rådhus Arkivsak: 15/00018 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Tron Erik Hovind (leder), Anne-Grethe

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark

Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møteprotokoll Kontrollutvalget Aremark Møtedato: 24.09.2015, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 10:30 Møtested: Aremark kommune, møterom ordførerens kontor Fra til saksnr.: 15/24 15/28 MEDLEMMER MØTT VARAMEDLEMMER

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 24. februar 2015, kl. 16.00 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Andreas Halvorsen, nestleder Thilagawaty Sanmuganathan Tilstede varamedlemmer Forfall

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Nærøy kommune Kontrollutvalget

Nærøy kommune Kontrollutvalget Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 til kommunestyret Vedtatt av kontrollutvalget i møte 17.01.2012 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer

Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer Dato: 06.Januar 2009 BEBY /08 Bergen bystyre Opplegg for rapportering og arbeid med politisk tilsyn og kontroll i bystyrets organer FRWE BYST-030-200804934-19 Hva saken gjelder: Bystyredirektøren fremlegger

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 27. mai 2014 Tid: Kl. 09:00 Sted: Verdal rådhus møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 12.11.2013 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post anita.rovedal@iokus.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2012 1 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2012 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette årsmelding for 2012. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK MANDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/17 Dato: 07.03.17, kl. 08.15 11.45. Sted: Rådhuset, bystyresalen Tilstede: Ebba Farre Roksvold, leder Idar Tronstad, nestleder Hege Lønning, medlem Siril Follerås

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den

Vedlagt følger møte- og saksprotokoller fra kontrollutvalgets møter den Orgnr. 987672196 Pb. 2564 7735 Steinkjer Tlf. 74 11 14 76 www.komsek.no Levanger kommune Ordfører Rådmann Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: 10/020 417-1719-5.6 30.09.10 Paul Stenstuen OVERSENDELSE

Detaljer