Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober. Snåsa kommune. Forvaltningsrevisjon nr 1736/2011-1"

Transkript

1 Følge byggeprosjekt Restaurering av basseng og garderober Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon nr 1736/ Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune

2 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden til gjennomført en forvaltningsrevisjon av rutiner og praksis på å følge te byggeprosjekt fra start til mål i Snåsa kommune. Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget som del av Plan for forvaltningsrevisjon Planen ble behandlet i kontrollutvalget og i kommunestyret Vår kontaktperson i kommunen har vært Per Ornæs. Vi takker for et positivt samarbeid. Steinkjer Heidi Galguften/s/ Oppdragsansvarlig revisor Einar Sandlund Prosjektleder Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 2

3 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag Innledning/bakgrunn Problemstillinger Avgrensning Gjennomføring og metode Om dataenes gyldighet og relevans Er planleggingen av prosjektet gjennomført i henhold til kommunens reglement? Revisjonskriterier Data Underkapittel Vurdering Konklusjon Er prosjektorganisering, økonomistyring og rapportering i henhold til kommunens reglement? Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Er innkjøp gjennomført i samsvar med lov og regelverk? Revisjonskriterier Kilder Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Avslutning Anbefalinger Høring Litteraturliste Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 3

4 0 Sammendrag Bakgrunn: Innkjøpsområdet har generell høy økonomisk risiko for kommunesektoren. De økonomiske konsekvensene ved å bryte regleverket kan bli store (den positive kontraktsinteressen). Samtidig er det knyttet økonomisk risiko til at innkjøp ikke blir foretatt på mest kostnadseffektiv måte. Ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet er en hyppig årsak til brudd på anskaffelsesregelverket mangel på kunnskap. Kommunestyret har i sak 34/08 i plan for forvaltningsrevisjon prioritert et innkjøpsprosjekt med fokus på rutiner og praksis rundt et byggeprosjekt som nr 2. Gjennom godkjenning av prosjektplan ba kontrollutvalget om at revisjonen skulle se nærmere på hvordan kommunen har håndtert restaurering av basseng og garderobeanlegg. Det er ut fra temaet avledet slik hovedproblemstilling: Har kommunen gjennomført byggeprosjektene tilfredsstillende? Og delproblemstillinger: a) Hvordan er planleggingen av prosjektet gjennomført? b) Har kommunen hensiktsmessig prosjektorganisering? c) Er anbudsprosess og innkjøp gjennomført i samsvar med lov og regelverk? d) Er økonomistyring og rapportering i henhold til kommunestyrets vedtak og kommunens rutiner? Prosjektet er gjennomført med dokumentanalyse og intervju av prosjektleder. Referat fra intervju er verifisert. Hovedkonklusjoner: Revisor er av den oppfatning at gjennomgangen og vurderingen av prosjektet viser at planleggingen fram til vedtak om igangsetting i det alt vesentlige har fulgt kommunens regler slik de framgår i delegasjonsreglementet. Revisor kan ikke se at delegasjonsreglementet har krav om tidfestet skriftlig rapportering på investeringers økonomi, avvik og fremdrift til rådmann og folkevalgte organ. Det er revisors konklusjon at byggekomiteen har utført sitt mandat i forhold til kommunes regelverk. For de forhold revisor har sett på har Snåsa kommune gjennomført sitt innkjøp av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med restaureringen av bassenget i henhold til reglene for offentlige anskaffelser med unntak av å lage anskaffelsesprotokoll for innkjøpet. På bakgrun av gjennomgangen har revisor følgende anbefalinger: Delegasjonsreglementet bør endres slik at fremgår krav om tidfestet skriftlig rapportering på investeringers økonomi, avvik og fremdrift til både rådmann og folkevalgte organ. Utnytte samarbeidet med NTFK`s innkjøpsavdeling bedre Sluttrapport og regnskap bør fremlegges raskere etter avsluttet byggeprosjekt. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 4

5 1 Innledning/bakgrunn Innkjøpsområdet har generell høy økonomisk risiko for kommunesektoren. Ny lov om offentlige anskaffelser trådde i kraft fra De økonomiske konsekvensene ved å bryte regleverket kan bli store (den positive kontraktsinteressen). Samtidig er det knyttet økonomisk risiko til at innkjøp ikke blir foretatt på mest kostnadseffektiv måte. Ifølge Fornyings- og administrasjonsdepartementet er en hyppig årsak til brudd på anskaffelsesregelverket mangel på kunnskap. Kommunestyret har i sak 34/08 i plan for forvaltningsrevisjon prioritert et innkjøpsprosjekt med fokus på rutiner og praksis rundt et byggeprosjekt som nr 2. Prosjekt om helse og omsorg hadde 1. prioritet, men pga kommunens egen gjennomgang av tjenesten, bestemte KU i sak 18/08 å gjennomføre innkjøpsprosjektet først. Gjennom godkjenning av prosjektplan ba kontrollutvalget om at revisjonen skulle se nærmere på hvordan kommunen har håndtert restaurering av basseng og garderobeanlegg. 2 Problemstillinger Det er ut fra temaet avledet slik hovedproblemstilling og delproblemstillinger: Hovedproblemstilling: Har kommunen gjennomført byggeprosjektene tilfredsstillende? Delproblemstillinger: 1. Hvordan er planleggingen av prosjektet gjennomført? 2. Har kommunen hensiktsmessig prosjektorganisering? 3. Er anbudsprosess og innkjøp gjennomført i samsvar med lov og regelverk? 4. Er økonomistyring og rapportering i henhold til kommunestyrets vedtak og kommunens rutiner? 2.1 Avgrensning I vurderingen av om innkjørsreglene er fulgt har vi sett på kjøp av det bygningstekniske. Kjøp av konsulentbistand er holdt utenfor. Når det gjelder planleggingen har vi ikke vurdert behov og tekniske løsninger. 3 Gjennomføring og metode Prosjektet er gjennomført med dokumentanalyse og intervju av prosjektleder. Referat fra intervju er verifisert. 3.1 Om dataenes gyldighet og relevans Vi mener at metodene og datakildene som er brukt i prosjektet til sammen er med på å gi et tilstrekkelig bilde av situasjonen og for å svare på problemstillingene. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 5

6 4 Er planleggingen av prosjektet gjennomført i henhold til kommunens reglement? Vi betrakter planleggingsfasen som perioden fra prosjektet blir omtalt i økonomiplan til kommunestyret fattet vedtak om igangsetting i april Delegasjonsreglementet har et eget avsnitt som omhandler investeringsprosjekter. Revisjonskriteriene er utledet fra disse bestemmelsene. 4.1 Revisjonskriterier Snåsa kommunes delegasjonsreglement fra 2003, omtaler i kap. 2.2, punkt planlegginga av investeringsoppgaver. Følgende revisjonskriterier er utledet: Investering skal ligge inne i budsjett og økonomiplan Byggekomiteen skal være ansvarlig for planleggingen Planleggingen skal starte etter budsjettvedtak i kommunestyret Byggeprosjektet skal være utredet som forprosjekt og være konkretisert 1 Det skal foreligge kostnadsoverslag og finansieringsplan for investeringen før kommunestyret kan vedta igangsetting av prosjektet 4.2 Data Underkapittel Basseng og garderobeanlegg har vært en del av investeringsplanene i Snåsa siden For å få en oversikt over hva som har skjedd forbindelse med dette prosjektet, har vi valgt å presentere en kronologisk oversikt med de viktigste milepælene i planleggings- og utredningsfasen Prosjektet omtalt i økonomiplan. Det ble opplyst at det allerede var avsatt 3,25 millioner kroner til prosjektet i 2004, ytterligere 3,25 millioner avsatt til sammen i 2005 og Snåsa kommune sendte brev til 3 arkitektfirma der det bes om tilbud på prosjektering ved Snåsa ungdomsskole. Restaurering av basseng og garderober inklusiv ventilasjonsanlegg er tatt med i oppsettet over hva som ønskes prosjektert Kommunestyret vedtok å ikke starte opp arbeidet med restaurering og ombygging av basseng og garderober samtidig med det øvrige ombyggingsarbeidet ved ungdomsskolen I økonomiplan for ble det vist til kostnadsoverslag på 6,5 millioner kroner. Det ble avsatt kr til prosjektering i 2007, og videre investeringer på 2.8 millioner kroner både i 2008 og Økonomiplan for Investeringen tar utgangspunkt i et kostnadsoverslag på 10 millioner kroner. Fortsatt kr til planlegging i 2007, men videre 5 millioner kroner i 2008 og i Forprosjektet skal inneholde teknisk beskrivelse, tomtevalg og arealbruk, situasjonsplan, tegninger, framdriftsplan og driftskalkyle. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 6

7 I sak 13/07 om prioritering av prosjekter vedtok Formannskapet å involvere byggekomiteen i det videre planleggings- og prosjekteringsarbeidet. I saksframlegget er det henvist til tidligere utarbeidet forprosjekt i tilknytning til søknad om spillemidler og et kostnadsoverslag på 10,1 millioner kroner. Kr skulle brukes i 2007 til prosjektering, resten i 2008 og 2009 til utførelse møte i byggekomiteen. Det ble bestemt at det skal være en kombinert planog byggekomité for å sikre kontinuitet i arbeidet også i byggefasen. Komiteen skulle utvides med representanter for samfunnshuset, idrettslaget, skolen, ergoterapeut. Sistenevnte skulle ifølge prosjektleder ivareta forhold knyttet til universell utforming. Engasjement av prosjekterende parter skulle ivaretas når tiltaket framdriftsmessig var modent for det møte i plan- og byggekomiteen (PBK). Tidligere planer ble gjennomgått, og det ble fastslått at det var behov for utredning av ny planløsing. Komiteen bestemte seg for å engasjere arkitekt, og det var enighet om å kontakte firma som hadde foretatt planlegging i forbindelse med de allerede igangsatte tiltakene ved ungdomsskolen. Dette fordi basseng og garderober også hadde blitt vurdert i den sammenhengen. I referatet står det at omfanget ikke stort nok til å innhente tilbud fra flere, arkitekter, men det er ikke angitt noe beløp møte i PBK. Praksis arkitekter v/ Gravbrøt møtte for videre planlegging. Det ble bestemt at Praksis skulle oversende forslag til avtale for prosjektering av basseng og garderober. Praksis sine skisser fra mai 05 skulle være utgangspunkt for videre planlegging. Det ble fastslått at det ville bli behov for avtaler med rådgivere innenfor ulike fagfelt, og tiltakshaver skulle ta kontakt med aktuelle firma for å etablere avtaler Praksis arkitekter sendte oppdragsbekreftelse på skisseprosjekt: Oppgradering/ombygging av basseng og garderober. Undertegnet av Praksis og Snåsa kommune v/per Ornæs møte i PBK. Arkitekten gjennomgikk plantegning av garderober og basseng, og det ble nevnt spesielt at universell utforming var hensyntatt. Foreløpige kostnader presentert for garderober og selve bassenget, men for tekniske anlegg var kostnadene bare stipulert. Det var behov for grundigere tall fra rådgivere. Tiltakshaver skulle kontakter rådgivere igjen for bistand, og arkitekten skulle innhente nødvendige planleggingstall fra forespurte firma. Det var enighet om behov for nytt møte før politisk behandling Investeringen omtalt i økonomiplan i formannskap og kommunestyret sammen med ombyggingen av helsesenteret: Begge disse prosjektene ser ut til å ville bli en god del dyrere enn det som pr. i dag ligger inne i eksisterende økonomiplan Avsatt beløp ble økt fra 10,1 til 16 millioner kroner I vedtak i sak 195/07 ba Formannskapet byggekomiteen om å legge fram skisser som viser forslag til flere framtidige planløsninger på Bostad. Arealplanen skal omfatte Snåsa ungdomsskole og samfunnshus ved eventuell utvidelse til kombinert barne- og ungdomsskole, med gymsal/flerbrukshall, basseng og uteareal. Det bes også om at det skisseres flere størrelser på hall og basseng. Formannskapet ba om en kostnadskalkyle på et nytt basseng i størrelsesorden dagens størrelse og 25 m. lengde. Frist møte i PBK. Arkitekt orienterte om prosjektet til nyoppnevnt komité (etter kommunevalget 2007). Komiteen mente at formannskapets vedtak i sak 195/07 berørte bassengprosjektet på en slik måte at dette arbeidet stoppes, og Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 7

8 arkitekten ble engasjert i henhold til formannskapets vedtak gjennom videreføring av avtale som var etablert for bassenget I forbindelse med kommunestyrets behandling av sak 69/07 Gjennomgang av investeringsprosjekter ble følgende kommentert for dette prosjektet: Kr ,- er budsjettert i 2007 til prosjektering av dette. Deretter kr. 5 mill. i 2008 og 5. mill i Prosjektet er igangsatt i år som forutsatt I økonomiplanen for står det: Dette prosjektet var med i investeringsbudsjettet for 2007 med kr ,-. Et planutvalg har arbeidet med saken. Signaler fra dette arbeidet viser at tidligere budsjetterte beløp på kr. 10 mill. nå er beregnet til å ville bli kr. 16 mill. Av dette kan inntil kr. 4 mill være mulig å bli innvilget i spillemidler. Prosjektet må imidlertid ferdigstilles og forskutteres før tilskudd blir innvilget. Dette prosjektet vil føre med seg en god del ekstra driftsutgifter foruten renter og avdrag på lån. Tiltaket omfatter også deler av ungdomsskolen: For å synliggjøre planer og kostnader har plangruppa delt opp tiltaket; "basseng" i 5 tiltak.. Det ble avsatt 8 millioner kroner i hvert av årene 2008 og I årsbudsjettet for 2008 ble det bevilget 6 millioner kr til formålet Pia Gravbrøt fra Praksis sivilarkitekter A.S. orienterte og presenterte ulike alternativer på utbygginger for formannskapet. Videre framdrift skulle tas opp som sak på neste formannskapsmøte Kommunestyret ba i sak 16/08 om at byggekomiteen skulle arbeide videre med planen om renovering av garderober og basseng som 1. byggetrinn av framtidige utbygginger ved Snåsa ungdomsskole og samfunnshus møte i PMK. Komiteen oppfattet kommunestyrets vedtak i sak 16/08 at t arbeidsområde for komiteen var utvidet til å gjelde et forprosjekt med totalkostnad 20 millioner kroner. Ny tilstandsrapport for basseng ble ansett nødvendig. Komiteen ville klargjøre alle tiltakene med justeringer før detaljprosjektering skulle starte opp medio juni Kommunestyret vedtok å prosjektere restaurering av basseng og garderober for igangsettingsvedtak i 2008 i henhold til gjeldende økonomiplan, dvs. 16 millioner kroner møte i PBK. Komiteen oppfattet vedtaket i kommunestyret til å medføre: detaljprosjektering, konkurransegrunnlag, anbudsinnhenting og saksframlegg innen desember Tidsplanen ble ansett å være stram fordi tiltakshaver var avhengig av ekstern hjelp. Nye planløsninger ble presentert. Planen skulle forelegges vaktmestere, renholdere, lærere og ergoterapeut. Teknisk etat får utarbeidet ny tilstandsrapport. Ble bestilt hos RG-prosjekt I saksframlegg til sak 76/08 Økonomiplan for gjentas teksten fra forrige økonomiplan Avsatt beløp var fortsatt 16 millioner kroner. Om framtidig drift av bassenget står det at Utbyggingen av svømmebassenget ved Snåsa ungdomskole fører til økte driftskostnader for 7 måneders drift i året med kr ,- f.o.m møte i PBK Komiteen signaliserte behov for å få stadfestet omfanget av detaljer vedrørende tiltaket for å få sluttført anbudsdokumentene. Anbudsdokumentene skulle gjøres ferdig til 20. februar for utsendelse og innhenting av tilbud. Det var ikke tatt stilling til kontraktsform Formannskapet vedtok i sak 13/09 å godkjenne sluttføring av prosjekteringen for 5 tiltak i henhold til saksframlegg og arkitektens plantegning datert , og at anbudsdokumentene kunne sendes ut fra Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 8

9 møte i PBK. Arkitekt og rådgivende ingeniører hadde kontrollregnet på innkomne anbud. Innstillingen ble gjennomgått i møtet. Innstillingen ble fulgt, men det ble forutsatt enighet ved kontraktsinngåelse. Byggestart beregnet til primo mai 09. Komiteen hadde ikke noe imot at byggeledelse ivaretas av administrasjonen. Sak skulle forberedes til behandling i formannskap og kommunestyre Formannskapet fulgte byggekomiteens anbefaling Kommunestyret vedtok i sak 19/09 følgende: Planer for ombyggingsarbeider og tilbygg på basseng, garderober, inngangsparti ved Snåsa ungdomskole og samfunnshus godkjennes. Byggekomiteens forslag til innstilling, som er samsvarende med arkitekt og rådgivende ingeniørers tilråding for valg av entrepriser og utførende entreprenører til ombyggings- og utbedringsarbeidene på samfunnshuset, godkjennes som ovenfor i saksframlegget, forutsatt enighet ved inngåelse av kontrakt. Total kostnadssum for tiltaket på kr. 25,1 mill. vedtas, og låneopptaket til dekning av tiltaket økes med kr. 9,0 mill. I tillegg opptas inntil kr ,- som byggelån til mellomfinansiering av tilskuddsmidler. Budsjettreguleringer i investeringsbudsjettet ble også vedtatt. Det var i saken bl.a. vist til plantegninger fra , anbudsinnstillinger fra arkitekt og rådgivere og referat fra møte 9 i plan- og byggekomiteen. Driftsmessige konsekvenser var ikke kommentert. 4.3 Vurdering Vi anser at basseng og garderober var inne i økonomiplanen allerede fra Da var det satt av i alt 6,5 millioner kroner til ungdomsskolen, og i forbindelse med forprosjektering ble det bedt om skisser for basseng og garderober også. Fra 2006 lå basseng og garderober inne som eget prosjekt i økonomiplanen. I budsjettet for 2008 ble det lagt inn 6 millioner til prosjektet ble endelig sum på 25, 1 millioner kr lagt inn i årsbudsjettet. Referater fra møtene i byggekomiteen viser at det er byggekomiteen som har vært ansvarlig for planleggingen, og at komiteen underveis har justert arbeidet i tråd med vedtak i formannskap og kommunestyre. Planleggingsarbeidet ble initiert av formannskapet etter vedtaket i sak 13/07. Det ble i saksframlegget vist til midler vedtatt avsatt av kommunestyret gjennom økonomiplanen og årsbudsjett. Vi mener derfor at planleggingen har startet etter budsjettvedtak i kommunestyret. Referatene fra møtene i plan og byggekomiteen viser at det over tid hadde foregått prosjektering i samarbeid med arkitekt og andre rådgivere. Da kommunestyret fattet sitt vedtak i sak i sak 19/09 var det på grunnlag plantegninger datert og anbudsinnstillinger for entreprisene. Vi har ikke kunnet se at framdriftplan er kommentert i saksframlegg til kommunestyret, men i referat fra byggekomiteen er det antydet byggestart i mai 09. Framtidige driftskostnader for 7 måneders årlig bassengdrift er kommentert i økonomiplan for I forbindelse med igangsettingsvedtaket i kommunestyret i april 2009 er driftsmessige konsekvenser Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 9

10 (driftskostnader og renteutgifter) ikke kommentert. Revisor mener det er viktig at også slike kostnader synliggjøres i forbindelse med investeringsvedtak. Da igangsetting ble vedtatt av kommunestyret var det i saksframlegget presentert kostnadsoverslag og forslag til finansiering, og dette gjenpeiles i vedtaket. Vi mener derfor at kommunestyret i henhold til delegasjonsreglementet kunne vedta igangsetting av prosjektet. 4.4 Konklusjon Gjennomgangen og vurderingen viser at planleggingen fram til vedtak om igangsetting i det alt vesentlige har fulgt kommunens regler slik de framgår i delegasjonsreglementet. 5 Er prosjektorganisering, økonomistyring og rapportering i henhold til kommunens reglement? 5.1 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisor vurderer i forhold til. Kommunens delegasjonsreglement sier i hovedtrekk at planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter skal gjøres av en valgt byggekomité. Byggekomiteen skal vedta nærmere organisering av byggeprosjektet. Videre sier reglementet at dersom forprosjektet, eller senere, viser at investeringen blir større enn budsjettert, skal kommunestyret behandle og vedta omprioritering/budsjettregulering innen investeringsbudsjettet. Underveis skal det skal føres prosjektregnskap for alle investeringsoppgaver som har hatt forprosjekt. Formannskapet kan kreve å få statusoversikt for slike prosjekt. Om avslutningen sies det at regnskapsavslutning skal skje snarest mulig etter at bygget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. Formannskapet vedtar sluttregnskap i balanse eller med omdisponering av ubrukte midler. Kommunestyret vedtar sluttregnskap hvor det er behov for oppdekning. I tillegg går det frem av faglitteratur for prosjektstyring, f.eks. Westhagen med flere, hvor det fremgår at et prosjekt skal ha en dokumentert og fastlagt struktur. Følgende revisjonskriterier er utledet: Prosjektstyring Kommunen skal opprette plan- og byggekomité Det skal føres referat fra møte i byggekomiteen Prosjektorganiseringen skal ha en fastlagt struktur Byggekomitéen skal stå for planlegging og gjennomføring av bygningsprosjekter Økonomistyring og rapportering Prosjektet skal ha sin egen interne struktur Strukturen skal være dokumentert Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 10

11 Det skal på forlangende fra formannskapet rapporteres på status underveis Det skal avlegges sluttregnskap snarest etter at bygget er ferdigstilt og overtatt av kommunen. 5.2 Data Det var oppnevnt byggekomité av kommunestyret for valgperioden i egen sak om oppnevning av råd og utvalg november 2003, slik som delegasjonsreglementet kap foreskriver. Kommunestyret oppnevnte i sak 063/07 medlemmer og varamedlemmer til den faste komiteen for byggesaker for perioden Byggekomiteen har avholdt 10 møter mellom og I følge prosjektleder skal byggekomiteen, jfr. delegasjonsreglementet, suppleres med relevant personell. Dette ble gjort fra og med byggekomitemøte nr. 2. Av møteprotokollene fremgår det at planleggingsarbeidet forut for anbudet skjedde frem til Det ble avholdt møte hvor det ble redegjort for status og fremdrift, og det ble bestemt at neste møte skulle avholdes ved behov. Neste møte ble avholdt etter at ferdigbefaring var foretatt samme dag. Byggekomiteen har ikke hatt møter i selve gjennomføringsfasen av byggeprosjektet. I følge prosjektleder skal byggekomiteen ha et siste møte før sluttrapport og sluttregnskap legges frem. Byggekomiteens oppnevnte prosjektadministrasjon til gjennomføringen som vist i vedlegg 1. Prosjektorganiseringen viser at tiltakshaveransvaret har vært hos byggekomiteen. Den praktiske prosjektledelse har vært gjort av prosjektleder som til daglig er avdelingsingeniør i kommunen. Han har også hatt funksjonen som byggeleder. I og med at det har vært en delt entreprise har byggelderansvaret vært av mer overordnet karakter I følge prosjektleder har det ikke vært behov for brukermedvirkning i byggeperioden; før byggestart ble brukermedvirkningen ivaretatt av utvidet plan- og byggekomité. Det har ikke vært egen prosjektgruppe, det nærmeste er, i følge prosjektleder, byggekomiteen. I byggeperioden har det vært byggemøter hver 14. dag. I henhold til prosjektleder utarbeides framdriftsplanen av enten hovedentreprenør eller av tiltakshaver/ prosjektleder/ byggeleder. Byggetiden er beregnet ut fra ønsket tidspunkt for å ta i bruk bygget. Avhengig av hva som oppstår under byggeperioden kan det være aktuelt å endre framdriftsplanen. Dette kan være; vesentlige tillegg, påkomne endringer, uteglemte deler osv. Prosjektet er i følge prosjektleder gjennomført som delte entrepriser, dvs. at alle entreprenører i utgangspunktet er likestilte. Norsk Standard sier imidlertid at alle entreprenører skal vise utstrakt grad av samhandling, og samarbeid. I dette prosjektet hadde imidlertid bygningsentreprenør et koordinerende ansvar vedrørende arbeidene og for helse, miljø, og sikkerhet på byggeplassen. Utfordringen for han som prosjektleder/ byggeleder i forhold til ønskede byggeplassbesøk har vært prioritering mot daglige driftsoppgaver, men kommunen har valgt å ta prosjektlederdelen/ byggeledelsen selv. Dette skaper kort vei fra beslutning til handling. En Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 11

12 annen fordel ved at kommunen har byggeledelsen er i forhold til framtidig drift og vedlikehold av bygget. Brukte timer på prosjektet føres i investeringsregnskapet. Fremdriftsplan ble laget og er revidert et par ganger undervegs. Første framdriftsplan anga sluttdato til , så til og til slutt Bassenget ble tatt i bruk 20. april Overtakelsesforretning ble holdt Alle entreprenørene vedrørende de tekniske installasjonene har levert driftsinstruksjoner for sine anlegg. Utførende parter har vært opptatt av gode løsninger for alle parter. Prosjektlederen mener at å tilstrebe et godt samarbeidsklima mellom alle involverte i byggesaken, med fornuftige avgjørelsesmåter, har betydning for at det endelige resultatet blir godt. Prosjektlederen sier at alle avvik påpekt ved sluttbefaringen er oppfylt. Økonomistyring og rapportering Prosjektleder/ byggeleder sier at han fører eget manuelt prosjektregnskap for å holde oversikten for egen del. Han oppfatter kommunens regnskapssystem som tungvint for å holde løpende oppdatert oversikt. Utover vedtatt samlet budsjett for prosjektet i kommunestyret er det ut fra de enkelte entreprisekostnader utarbeidet et eget detaljbudsjett for hver delentreprise/fagområde. Det er foretatt budsjettendring i kommunestyresak 19/09 den hvor endelig ramme settes til 25,1 millioner kr. I følge prosjektleder er referatkopi fra byggemøtene sendt rådmann og ordfører. Rådmannen er ansvarlig for rapportering til kommunestyret når prosjektet er ferdigstilt. Rådmannen holdes orientert om byggeprosessen gjennom referat fra byggemøtene. I følge protokollene fra formannskapet gjennom 2009 og 2010 går det ikke frem om organet har bedt om rapportering eller om slik rapportering har vært gitt i byggeperioden. Kommunen er tiltakshaver/byggherre; enhetsleder for teknisk anviser og prosjektleder attesterer fakturaene. Rådgivere brukes ved behov i forbindelse med attestering. Rutiner for tilleggsarbeider er nedfelt både i kontraktsgrunnlag og i underlagene for kontraktene. Eventuell retting av avvik/tillegg går som en skriftlig bestilling tilbake til entreprenør. For en del tillegg/avvik mener prosjektleder det er nødvendig med avgjørelse på stedet for å unngå forsinkelser i arbeidene Det betyr at avtaler også skjer muntlig. I følge prosjektleder har det vært ført endrings-/avvikslogg for hver entreprenør. Prosjektleder/ byggeleder fatter vedtak som anses kurante. Eventuelt større ting går til byggekomiteen eller til formannskapet for godkjenning.. For prosjektet var det ikke bestemt noen grense i denne sammenheng. Sluttrapport og sluttregnskap vil ifølge prosjektleder sannsynligvis bli lagt frem for kommunestyret innen utgangen av Pr er dette ikke gjort. 5.3 Vurdering Prosjektstyring Kommunestyret oppnevnte en fast komité for byggesaker slik som foreskrevet i henhold til delegasjonsreglementet kap Det er ført referat fra hvert møte i byggekomiteen. Byggekomiteen utfører etter revisors vurdering de oppgaver den er gitt i delegasjonsreglementet. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 12

13 Byggekomiteen har gjennom sitt vedtak den gitt prosjektorganiseringen en fast struktur hvor det fremgår tiltakshaver, prosjekt-/byggeleder og prosjekteringsgruppe. Byggemøter skal avholdes hver 14.dag. (se 2. kulepkt.) Det er vår vurdering at byggekomiteen har stått for planleggingen, jfr. møtene i komiteen til og med byggestart. Revisor vurderer det dit hen at i realiteten har prosjektleder, prosjekteringsgruppe og representanter for entreprenørene har stått for gjennomføringen av byggeprosjektet. Det ser ut som det har vært kort og effektiv vei for å kunne møte endringer i prosjektet. Hovedårsakene til dette ligger i prosjekt- og byggeleder har vært samme person og at det alle aktører i gjennomføringsfasen har vært representert i arena hvor grunnlaget for beslutninger tas. Økonomistyring og rapportering Revisor ser at rådmann og ordfører har fått referatene fra byggemøtene. Øverste administrative og politiske leder har dermed hatt innsikt i gjennomføringen av prosjektet. Imidlertid kommer det ikke skriftlig frem når og hvordan det er rapportert til formannskap, og for den saks skyld, kommunestyret. Av delegasjonsreglementets pkt fremgår det at budsjettet skal reguleres ved eventuelt økt behov og revisor finner at dette er gjort sak i 19/09 i kommunestyret. Prosjektleder sier at det er ført prosjektregnskap i tillegg til føringen i kommuneregnskapet. Vi mener at delegasjonsreglementets pkt er oppfylt. Rutinene burde vært lagt opp slik at kommuneregnskapet er mest mulig oppdatert for å kunne gi styringsinformasjon. Revisor finner imidlertid det ikke bekreftet at formannskapet har bedt seg forelagt statusoversikt for prosjektet, samt heller ikke om hvordan det evt. er rapportert fra rådmannen til de nevnte organ. Rådmannen opplyser at formannskap og kommunestyret flere ganger har fått muntlig rapport om utbyggingen. Dette burde ha fremkommet organenes møteprotokoller. Revisor vurderer det dit hen at det er lagt vekt på kort og effektiv handlingsmåte vedrørende kurante avvik, men at dette ikke er nærmere definert. Det kunne med fordel vært gjort. Sluttregnskap og rapport burde vært fremlagt innen utgangen av 2010 når overtakelsesforretningen ble avholdt Konklusjon - Delegasjonsreglementet har ikke krav om tidfestet skriftlig rapportering på investeringers økonomi, avvik og fremdrift til rådmann og folkevalgte organ. - Byggekomiteen har utført sitt mandat i forhold til kommunes regelverk. - Sluttrapport og -regnskap burde vært avlagt innen utgangen av Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 13

14 6 Er innkjøp gjennomført i samsvar med lov og regelverk? 6.1 Revisjonskriterier Kilder Generelt Veileder for offentlige anskaffelser omtaler grunnleggende prinsipper som gjelder for alle anskaffelser, uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Dette gjelder blant annet kravene til konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. I følge klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) er de mest typiske innkjøpsproblemene: ulovlig tildelingskriterium, regler for avvisning, tildelingsevaluering, protokollføring og begrunnelse for ulike valg. 2 Oppdragsgiver må følge de grunnleggende kravene uavhengig av hvilken del av forskriften som regulerer anskaffelsen, uavhengig av hvilken anskaffelsesmetode som velges. De grunnleggende kravene må overholdes på alle stadier av anskaffelsesprosessen. Vi vil i vår undersøkelse spesielt forholde oss til følgende: Anskaffelsesverdi/Terskelverdi Anskaffelsesverdi må beregnes for å vite hvilken del av forskriften som gjelder. I den nye forskriften er det presisert at oppdragsgiver må gjøre et anslag over det samlede beløp oppdragsgiver kan komme til å betale, eksklusiv merverdiavgift, for de kontraktene som utgjør anskaffelsen. Prosedyrealternativer Anskaffelsens verdi avgjør hvilken anskaffelsesprosedyre som skal velges. For anskaffelser over kr og over EØS-terskelverdiene kan både åpen og begrenset anbudskonkurranse benyttes 3. Kunngjøring Ønske om tildeling av kontrakt skal skje ved kunngjøring. For alle anskaffelser over kr skal det utarbeides en kunngjøring i samsvar med skjemaer fastsatt av Fornyingsog administrasjonsdepartementet. Kunngjøring skal sendes til Dolfin 4 for publisering. Tildeling Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier. Tildelingskriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er forutberegnlig og gjennomsiktighet for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. Tildeling av kontrakten skal enten skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. 2 Kommunal rapport FOA Database for offentlige innkjøp i Norge Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 14

15 Anskaffelsesprotokoll Oppdragsgiver skal dokumentere hele anskaffelsesprosessen skriftlig for å sikre at lovens grunnleggende krav til gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas. Disse kravene ivaretas ved å føre en anskaffelsesprotokoll fortløpende gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger. For at protokollplikten skal kunne etterleves på en brukervennlig og kostnadseffektiv måte, har departementet laget skjemaer som oppdragsgivere kan velge å benytte. Hvis man velger og ikke bruke departementets maler, er det viktig at man uansett svarer på de spørsmålene som fremgår av disse malene. I vedlegg 4 til forskrift om offentlige anskaffelser er det angitt hva som minst skal være med i en slik protokoll. Manglende protokollføring er blant de fem mest typiske sakene Revisjonskriterier På dette grunnlaget er følgende revisjonskriterier utledet: Det skal utarbeides kostnadsoverslag for anskaffelsen Det skal velges rett anskaffelsesprosedyre i forhold til verdi Kunngjøring og anbudsinnhenting skal gjennomføres som beskrevet i reglene Tildeling skal skje etter kunngjorte kriterier Det skal utarbeides en brukervennlig og oversiktlig anskaffelsesprotokoll 6.2 Data Formannskapet vedtok i januar 2009 å sende rehabilitering og ombygging av svømmebasseng og garderober ut på anbud. I saksframlegget ble det vist til møte i byggekomiteen Det ble vist til en anslått en samlet kostnad på 16 millioner kroner på bakgrunn av arkitektens plantegninger av Det ble i vurderingen i saksframlegget understreket at det ikke var foretatt noen nye kostnadsoverslag. I referat fra byggekomiteens møte står det i punkt 16 at det ikke er tatt stilling til kontraktsform, men at prosjekteringsgrunnlaget tilser at det er enkelte kontraktsformer som ikke er aktuelle. I saksframlegget til formannskapet ble kontraktsformer ikke berørt, og byggekomiteen har ikke noe møte før i april da anbudene skulle vurderes. Kunngjøring av oppdraget ble lagt ut på Doffin-basen med tidsfrist for anbud Frist for forespørsel om utlevering av anbudsmaterialet/konkurransegrunnlaget var satt til I saksframlegget til kommunestyret i april står det at anbudsfristen var , og dette bekreftes av protokoll for anbudsåpningene. Prosjektleder har fortalt at endringen av anbudsfrist ble foretatt som følge av at de mente fristen måtte være 3 uker fra utsending av konkurransegrunnlaget. Påmeldte anbydere ble meddelt dette. I kunngjøringsteksten går det fram at det er en åpen anbudskonkurranse, at tildelingskriterier skal være det økonomisk mest fordelaktige tilbudet vurdert på kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget var utarbeidet av Praksis arkitekter og fagrådgivere, og ble i følge saksframlegg sendt ut Anbudsprotokollene viser at det kom inn følgende tilbud: 2 bygg, 7 ventilasjon, 4 rørlegger, 3 renseanlegg, 3 automatisering og 4 elektroniske anlegg. Tilbudene ble vurdert av Praksis arkitekter for det bygningsmessige, mens de øvrige fagene ble vurdert av andre eksterne rådgivere. I anbudsvurderingene går det fram at tilbudene ble kontrollregnet og gjennomgått Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 15

16 med hensyn på eventuelle feil, forbehold og tilbudsforhold som eventuelt ville ha kunnet forrykke sammenligningsgrunnlaget. Etter gjennomgangen av tilbudene har arkitekt og rådgivere foretatt innstilling av tilbyderne ut fra: levert prisnivå for arbeidene firmaenes vedlagte etterspurte dokumentasjoner timeprisopplysninger påslagsprosenter soliditet eventuelle tidligere erfaringer med firmaene I saksframlegget til formannskap og kommunestyre går det fram at arkitekt og rådgivere foretok sin innstilling på bakgrunn av en samlet vurdering. Det var lagt størst vekt på prisnivå når ikke andre vesentlige forhold kom inn i betraktningene. Vår gjennomgang av anbefalingene viser at de økonomisk mest gunstige tilbudene ble anbefalt. Plan- og byggekomiteen foretok den endelige innstillingen overfor formannskap og kommunestyre. Rådgivernes anbefaling ble fulgt. På forespørsel om anskaffelsesprotokoll henviste prosjektleder til at innstilling til formannskapet har denne funksjonen, og det ble vist til sak 72/09. Denne saken inneholder opplysninger om hva tiltaket går ut på, utsending av anbudsdokument, anbudsfrist og anbudsåpning og antall tilbydere. Vedleggene innholdt oppgaver over tilbyderne og respektive tilbudssummer, og viser hvilke vurderinger som var gjort. Resultatet av vurderingen framgår av saksframlegget. På spørsmål om kommunen har utarbeidet generell mal for innkjøpsprotokoll svarer rådmannen at kommunen rådfører seg med vår innkjøpsavdeling i NTFK. Nord Trøndelag Fylkeskommune har utarbeidet maler for innkjøpsprotokoll. 6.3 Vurdering Gjennomgangen av møteprotokoller og saksframleggviser at det i planleggingsfasen ble gjort kostnadsoverslag for anskaffelsen. Da det ble vedtatt å sende tiltaket ut på anbud var kostnadene anslått til ca 16 millioner kroner; ved vedtatt byggestart var kostnadene beregnet til ca 25 millioner kroner. Når det gjelder anskaffelsesprosedyre er det valgt åpen anbudskonkurranse. Dette er i henhold til forskriftens bestemmelser for det kostnadsoverslaget som forelå. Kunngjøring av konkurransen har skjedd på Doffin, og kommunen har benyttet standard skjema som bidrar til å sikre at alle nødvendige opplysninger er tilgjengelige. Vi mener derfor at kunngjøringen er foretatt i samsvar med Fornyings- og administrasjonsdepartementets regler. Når alle som får tilsendt konkurransegrunnlaget får samme beskjed om ny tilbudsfrist mener revisor at dette ivaretar kravet om likebehandling av tilbydere på dette punktet. Kriterier for tildelingen var oppgitt i kunngjøringsteksten. Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet skulle velges. Arkitekt og rådgiveres gjennomgang, korreksjon og anbefaling viser at Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 16

17 det er de laveste tilbudene som er valgt. Vi mener dette viser at tildelingen er gjort i henhold til kriteriet som er kunngjort i utlysningen. Det er vår vurdering at det ikke er laget anskaffelsesprotokoll slik forskriften krever. Saksframlegget til formannskapet inneholder ikke alle opplysningene som kreves, og det går ikke fram at dette er å anse som anskaffelsesprotokoll. Kravet om brukervennlighet kan heller ikke sies å være ivaretatt. Et saksframlegg med vedlegg er etter vårt skjønn ikke egnet som protokoll. Manglende protokollføring er ifølge KOFA et typisk innkjøpsproblem på landsbasis. Det er i vedlegg til forskriften satt opp hva som er et minimumskrav til slik protokoll. Fra sentralt hold er det utarbeidet forslag til protokoller for å gjøre det enkelt å oppfylle protokollplikten. Når rådmannen henviser til samarbeid med NTFK`s innkjøpsavdeling som har utarbeidet mal for anskaffelsesprotokoll, skulle det være enkelt for kommunen å oppfylle denne plikten. 6.4 Konklusjon For de forhold vi har sett på har Snåsa kommune gjennomført sitt innkjøp av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med restaureringen av bassenget i henhold til reglene for offentlige anskaffelser med unntak av å lage anskaffelsesprotokoll for innkjøpet. 7 Avslutning Revisor er av den oppfatning at gjennomgangen og vurderingen av prosjektet viser at planleggingen fram til vedtak om igangsetting i det alt vesentlige har fulgt kommunens regler slik de framgår i delegasjonsreglementet. Revisor kan ikke se at delegasjonsreglementet har krav om tidfestet skriftlig rapportering på investeringers økonomi, avvik og fremdrift til rådmann og folkevalgte organ. Revisor viser til at sluttrapport og -regnskap burde vært avlagt innen utgangen av Det er revisors konklusjon at byggekomiteen har utført sitt mandat i forhold til kommunes regelverk. For de forhold revisor har sett på har Snåsa kommune gjennomført sitt innkjøp av bygge- og anleggsarbeider i forbindelse med restaureringen av bassenget i henhold til reglene for offentlige anskaffelser med unntak av å lage anskaffelsesprotokoll for innkjøpet. 7.1 Anbefalinger På bakgrun av gjennomgangen har revisor følgende anbefalinger: - Delegasjonsreglementet bør endres slik at fremgår krav om tidfestet skriftlig rapportering på investeringers økonomi, avvik og fremdrift til både rådmann og folkevalgte organ.. - Utnytte samarbeidet med NTFK`s innkjøpsavdeling bedre - Sluttrapport og regnskap bør fremlegges raskere etter avsluttet byggeprosjekt. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 17

18 8 Høring Hele rapporten inklusive konklusjoner har vært på høring til Administrasjonssjefen, som kom med sitt svar Administrasjonssjefens høringssvar følger som vedlegg. Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 18

19 Litteraturliste Westhagen, Faafeng, Hoff, Kjeldsen og Røine 2002: Prosjektarbeid Snåsa kommune Delegasjonsreglement 2003 Snåsa kommune økonomiplan Snåsa kommune økonomiplan Snåsa kommune økonomiplan Snåsa kommune økonomiplan Snåsa kommune økonomiplan Snåsa kommune diverse saksframlegg til formannskap og kommunestyre Lov om offentlige anskaffelser av Forskrift til lov om offentlige anskaffelser Fornyings og administrasjonsdepartementet 2006: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 19

20 VEDLEGG 1 Følge byggeprosjekt - Restaurering av basseng og garderober - Snåsa kommune 20

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Fremdrift, rapportering, inventar og økonomi Gimse ungdomsskole Melhus kommune År 2006 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING...

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: formannskapssalen 11/2013 11/2013 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, formannskapssalen 17. desember 2013 Fra sak: Til sak: 11/2013 11/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 3 Drift og økonomi Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Vinjeøra skole utbygging - ombygging Hemne kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. REVISORS KONKLUSJON 3 2. INNLEDNING 4 2.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/1442-29 Saksbehandler: Wolfram Pretzsch Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sandfjæra barnehage - valg av entreprenør Vedlegg: 1. Sandfjæra barnehage Tilbudsinnstilling

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune

Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune Rapport orientering til kontrollutvalget Oppfølging byggeprosjekt Fase 2 Gjennomføring Orkanger ungdomsskole Orkdal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

MØTEINNKALLING. Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Er planleggings- og anbudsprosessen gjennomført i tråd med lover, regelverk og egne politiske vedtak? Verdal kommune Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

Følge byggeprosjekt. Ungdomsskole og Storstuggu. Frosta kommune

Følge byggeprosjekt. Ungdomsskole og Storstuggu. Frosta kommune Følge byggeprosjekt Ungdomsskole og Storstuggu Frosta kommune Forvaltningsrevisjon nr.1717-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden 18.2.2010 til 1.3.2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003

Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Oppfølging av byggeprosjekt - Rapport nr 3 Hitra Helsetun Avgitt til kontrollutvalget Hitra kommune 26.06.2003 Juni 2003 Innholdsfortegnelse side 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR DENNE ORIENTERINGEN....3

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om utskifting av ventilasjonsanlegg Klagenemnda fant at innklagedes avvisning av kiagers tilbud var urettmessig

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte 02.03.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste: Utv.sak nr2/06 06/460 MØTEPLAN

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12. november 2015 Fra sak: Til sak: Kommunestyresalen 35/2015 40/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 12. november 2015 Fra sak: Til sak: 35/2015 40/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker JSI Jobbkompetanse AS Skippergata 121-123 4327 SANDNES Norge Deres ref.: Vår ref.: 2016/0030-9 Saksbehandler: Line Rakner Dato: 25.04.2016 Avvisning av

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill

Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill Agder Sekretariat Kontrollutvalget i Lyngdal kommune Sak 11/15 Møtedato: 26.08.15 Saksbehandler: Willy Gill SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Vedlegg: 1. Uttalelse

Detaljer

BYGGING/OMBYGGING VED

BYGGING/OMBYGGING VED GRANSKING BYGGING/OMBYGGING VED HELSEHUSET 2011-2014 Prosjektorganisering, økonomi og rapportering SNÅSA KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne granskingen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende

ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS. Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende ADMINISTRATIV ANALYSE AV BYGGEPROSJEKTET LEIRFJORD RÅDHUS 1.0 Bestilling Kontrollutvalget i Leirfjord kommune vedtok i sitt møte 23.94.14 i sak 1/2014 følgende «Kontrollutvalget i Leirfjord ser på nåværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 14. februar 2008 Møtetid: 0900 1130 Møtested: Miljøbygget, møterom Hurtigruta Saker: 001/08 007/08 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av en helhetlig tiltaksplan vedrørende opprydning i forurenset sjøbunn i havnebassenget fra Høvringen

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for utførelse av bygningsmessige- og byggtekniske arbeider iforbindelse med utbygging av en skole og enflerbrukshall.

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav. Avvisning av leverandør. Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING. Malm skole VERRAN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV INVESTERING Malm skole VERRAN KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Verran kommune

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Forvaltningsrevisor Roar Kristiansen, ØRRD Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, ØRRD Kjell Nordengen, sekretær Møtebok Tid Tirsdag 11. mars 2014, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede varamedlemmer

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av arkitekttjenester for prosjektering av tilbygg og rehabilitering på Skudenes barneskole. Klagenemnda

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.9.2013 Tid: 14:00 SAKSLISTE Saksnr. Tittel 5/13 13/426 MØTE I ARBEIDSMILJØUTVALGET DEN 6.3.2013. 6/13 13/1686 STATUS

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4

Saker til behandling. 51/15 15/02052-1 Ny organisering av byggeprosjekter 2. 52/15 15/01522-4 Gnr/bnr 6/251 - Tvidøblane - tilbud om kjøp av tomt 4 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan- og økonomiutvalget Dato: 22.09.2015 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 15/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 18.06.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 18.06.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Plankomitéen Eiendomsavdelingen 18.06.2009 FRA SAKSNR: 18/09 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 22/09 TIL KL: 21.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 5. mai 2015, kl. 16.00 18.15 Sted Møterom 457, Lørenskog rådhus Tilstede Erik Bratlie, leder medlemmer Kari Bruun Jens Bruun Tilstede varamedlemmer Forfall Anita Vågsæter Andreas Halvorsen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/258-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Folland Arkiv: 614 Arkivsaksnr-doknr: 11/258-3 Utbygging Tanem oppvekstsenter Rådmannens innstilling 1 Utbygging av Tanem oppvekstsenter legges ut på anbud i tråd med rådmannens

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer