Årsmelding Fjell kulturskule 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Fjell kulturskule 2017"

Transkript

1 Årsmelding kulturskule Innleiing / samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i n. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar og elev- og foreldreundersøking for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. Som del av dette har og no kulturskulen utvikla og tatt i bruk Insight som kvalitetsutviklingsverktøy. Kvaliteten i kulturskulen skal vere av høg standard og gjenspegle utviklinga i samfunnet. I kulturskulen i vert det frå 2016 gjennomført årlege foreldre- og elevundersøkingar for å måle kvalitet og utvikling. Data i denne årsmeldinga er henta frå desse undersøkingane, samt tal frå GSI og SSB. «Framtidsskulen i» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Kulturskuleopplæringa i kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 1

2 1.1 Læringsleiing Den overordna satsinga innan pedagogisk utviklingsarbeid er sidan 2015 samla i omgrepet «læringsleiing.» Innanfor læringsleiing ligg dei tre satsingsområda i skulen fram til 2020: 1. grunnleggjande ferdigheiter 1 2. Vurdering for læring 3. elevane sitt læringsmiljø 1.2 Insight skulen nyttar Insight som leiingsverktøy for kvalitetsutvikling. Insight innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, GSI, elevundersøkinga og foreldreundersøkinga. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: Læringsleiing Vurdering for læring læringsmiljø grunnleggande ferdigheiter 1 I kulturskulen vil grunnleggjande ferdigheiter vere annleis enn i skulen. Kreativitet, samspel, formidling, oppbygning av sjølvkjensle og utvikling av tekniske ferdigheiter vil vere døme på grunnleggjande ferdigheiter sett frå eit kulturskuleperspektiv. 2

3 Arbeidet vert koordinert av Insight-koordinator ved skulesjefen. 1.3 Framtidsskulen Framtidsskulen i skal vera eit samla plandokument for skulen, der kompetanse for framtidas skule er gjort synleg gjennom overordna tema, satsingsområde og konkrete eksempel. Framtidsskulen i er inndelt i tre hovuddelar: 1. elevens vel 2. elevens læring 3. kollektiv kapasitet Arbeidet med «Framtidsskulen» skal vidareførast og implementerast i organisasjonen i løpet av 2017/ Refleksjon og vurdering Reflekter over kulturskulens mandat og funksjon i i høve til overliggande styringsdokument og retningsliner, som t.d. rammeplan for kulturskulen, og korleis dette heng saman med overordna satsingsfelt for skulesjefen i. Kva er kulturskulen i sin visjon og mål? 3

4 Visjon: kulturskulen for alle kulturskule skal kjenneteiknast på høg kvalitet og rikt mangfald, og skal ivareta både breidde og talent. Kulturskulen skal: gi alle elever høve til å utvikle kunnskapar og ferdigheter i kunstfag gi alle elever høve til å finne og formidle eigne kunst- og kulturuttrykk styrke elevanes estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse styrke elevanes evne til kritisk refleksjon og sjølvstendige val gi høve til fordjupning, som kan danne grunnlag for vidaregåande og høgare utdanning innan kunst- og kulturfag i samarbeid med skuleverket bidra til eit heilskapleg kunst- og kulturfagleg tilbod til alle barn og unge som lokalt ressurssenter medverke til å styrke kulturell kompetanse og utfalding i samarbeid med kulturlivet tilby kunst- og kulturfagleg støtte til opplæring og formidling til heile lokalsamfunnet kulturskule sine satsingsområde bygger på satsingsområde for skulane i. kulturskule skal også vere eit lokalt ressurssenter, som skal medverke til å styrke den kulturelle kompetansen i. 2. Personale Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i 100 stilling 2 Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i deltidsstilling 17 Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i 100 stilling menn 0 Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i 100 stilling kvinner 2 Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i deltidsstilling menn 8 Hvor mange av de som underviser ved skolen, er ansatt i deltidsstilling Kvinner 9 Verdi 2.1 Refleksjon og vurdering kulturskule har i dag mange dyktige og erfarne lærarar som har god kontakt med elevane. Dette er med på å gi kulturskulen eit godt renommé. Fagspesialisering gjer det i mange tilfelle vanskeleg å tilsette lærarar i 100 stilling. Målet for kulturskule er likevel at alle tilsette skal få så stor stilling som dei ønsker. Kulturskulen ser helst at lærarar som blir tilsett skal kunne undervise i minst to disiplinar. Dette søker vi å oppnå i samarbeid med Sund og Øygarden kulturskular, slik at vi kan tilby større stillingsbrøk. Vi søker å unngå å tilsette lærarar i under 20 stilling. 4

5 3. Læringsmiljø 3.1 Tal på elevar Verdi Under grunnskolealder gutar 3 Under grunnskolealder jenter 11 Under grunnskolealder - elevar ved skulen 14 under grunnskolealder - venteliste til skulen 0 i grunnskolealder gutar 80 i grunnskolealder jenter 168 i grunnskolealder - elevar ved skulen 248 i grunnskolealder - venteliste til skulen 43 over grunnskolealder gutar 5 over grunnskolealder jenter 12 over grunnskolealder - elevar ved skulen 17 over grunnskolealder - venteliste til skulen 2 Elevplasser musikk 224 Elevplasser - visuelle kunstfag 24 Elevplasser teater 25 Elevplasser dans 8 Elevplasser - andre kunst- og kulturuttrykk Refleksjon og vurdering kulturskule kan i dag tilby 5 ulike fagområde. I tillegg kjem Senter for musikk og glede, som i all hovudsak tilbyr undervisning for elevar med særskilte behov. Senter for musikk og glede vil frå hausten 2017 rå over 3 musikkterapeutar. Kulturskulen har få søkarar som har venta i meir enn eitt år på venteliste. Det er i dag stor overvekt av jenter i kulturskulen og vi ønsker difor å få fleire gutar med. Vi prioriterer difor gutar ved opptak, samstundes som vi vurderer å innføre tilbod som er retta mot gutar. Døme på dette kan vere streetdans. Kulturskulen vil jobbe for at fleire elevar får høve til meir gruppeundervising og samspel. Vi prøver å vektlegge gruppeundervisning og samspel meir i året som kjem. 5

6 3.2. Kulturskulens myndiggjering Utval Snitt 3,91 3,96 3,95 Kulturskoleun dervisningen bidrar til at mitt barn tar vare på seg sjølv (16- utvikler selvtillit (16- helt enig gir uttrykk for sine meninger (16- litt enig 12 31, , , , , , , , , , verken enig eller uenig ,26 46,81 36,47 13,16 12, , ,7 80 8, , , , ,3 9 19, , , , ,49 lærer mer og bedre på den skolen han/hun går på til daglig litt uenig ,63 2,13 2, , , ,67 5,26 4,35 2, , , ,89 0 0,0 1 3 helt uenig 14 29, , ,19 0 0,0 2 4,26 3, ,0 2,1 3 1,3 4 0,0 0,0 0,3 3 2,6 3 2,1 7 1,0 1 2,63 Snitt 3,71 3,79 3,84 4,37 4,43 4,47 3,84 3,93 3,86 3,61

7 ( ,08 trives godt på den skolen han/hun går på til daglig ( , 74 44, 68 46, , ,46 15,79 17,02 18, ,84 36,17 30, , , , ,12 8 1,9 3,5 2,6 3 2,1 3 0,8 9 4,0 4,02 4,07 7

8 Refleksjon og vurdering Vi ser at elevane i utvikler god sjølvtillit og at dei trivst på den skulen dei går på til dagleg. I skuleåret blir VFL satsingsområde. Vi er interessert i å finne ut om det gir eit betre resultat på dette feltet i undersøkinga neste år. Satsinga startar for fullt med planleggingsdag i samarbeid med Askøy kulturskole Emnet for dagen blir VFL Trivsel Data frå foreldreundersøkinga: Utval Snitt 4,33 4,37 4,44 8

9 helt enig litt enig Mitt barn trives alltid veldig godt på kulturskolen verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt 25 65, ,68 2 5,26 2 5,26 0 0,0 4, , ,28 2 4,26 3 6,38 0 0,0 4, , , , ,02 4 0,45 4,63 Mitt barn liker veldig godt å være sammen med andre kulturskoleelever 23 60,53 3 7, ,95 0 0,0 1 2,63 4, ,7 4 8, ,66 0 0,0 1 2,13 4, , , , ,91 8 0,89 4,36 Mitt barn føler seg ensom på kulturskolen 2 5,26 1 2, ,05 1 2, ,26 1 2, ,15 3 6, , , , , ,42 68,09 66,93 4,26 4,32 4,33 9

10 Data frå elevundersøkinga: Utvalg Snitt 4,4 4,41 4,41 10

11 helt enig litt enig Jeg trives alltid veldig godt på kulturskolen verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt 77 72, ,92 8 7,55 2 1,89 0 0,0 4, , ,01 9 6,12 3 2,04 1 0,68 4, , ,01 9 6,12 3 2,04 1 0,68 4,62 Jeg liker veldig godt med å være sammen med andre kulturskoleelever 50 47, , ,9 2 1,9 2 1,9 4, , , ,18 4 2,74 5 3,42 4, , , ,18 4 2,74 5 3,42 4,17 Jeg føler meg ensom på kulturskolen 2 1,9 7 6, ,38 7 6, ,38 4,41 4 2,74 9 6, , , ,97 4,44 4 2,74 9 6, , , ,97 4,44 11

12 12

13 Refleksjon og vurdering kulturskule skårar høgt på trivsel. Vi fokuserer på arbeid med trivsel framover. Kulturskulen gir i all hovudsak einetimar. Desse timane gir eleven høve til å få mykje merksemd/vaksenkontakt, og det vektlegg vi også i framtida. Vi trur at kontakt elev elev også er ein viktig faktor. Difor blir det tiltak for å fremme samspel. For å kunne oppretthalde og forbetre skåra tar vi utgangspunkt i VFL. involvere heimen ved bruk av utviklingssamtale lærar, føresette og elev oppstart av FAU i kulturskule legge til rette for samspel mellom elevane legge til rette for elev lærarsamspel legge til rette for auka samarbeid mellom lærarane 1.5 Vurdering for læring I handlar vurdering for læring (VFL) om at: Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Formativ vurdering 4,54 4,58 4,58 Tilbakemeldinger 4,41 4,45 4,45 Egenvurdering 4,03 4,13 4,13 13

14 Utval Snitt 4,54 4,58 4,58 Min kulturskolelærer helt enig litt enig 14 verken enig eller uenig forklarer temaer og oppgaver slik at jeg forstår hvorfor jeg jobber med dem (16- (16- litt uenig helt uenig Snitt 80 74, ,59 6 5,56 1 0,93 2 1,85 4, , ,24 8 5,41 1 0,68 2 1,35 4, , ,24 8 5,41 1 0,68 2 1,35 4,64

15 forklarer slik at jeg forstår hva som er forventet av meg (16- ( , ,22 9 8,33 1 0,93 2 1,85 4, , ,17 9 6,12 2 1,36 2 1,36 4, , ,17 9 6,12 2 1,36 2 1,36 4,53 forklarer hvordan jeg og læreren kan vurdere arbeidet mitt (16- (16- gir meg nok oppmuntring (16- ( , ,0 10 9,26 1 0,93 5 4,63 4, , ,0 13 8,78 1 0,68 5 3,38 4, , ,0 13 8,78 1 0,68 5 3,38 4, , ,81 5 4,63 1 0,93 1 0,93 4, , ,54 5 3,38 1 0,68 1 0,68 4, , ,54 5 3,38 1 0,68 1 0,68 4,73 15

16 Utval Snitt 4,41 4,45 4,45 16

17 Min kulturskolelærer helt enig litt enig verken enig eller uenig gir meg ofte tilbakemeldinger som jeg kan bruke for å bli betre (16- ( ,15 75,17 75, ,44 6 5, ,79 7 4, ,79 7 4,7 1 forklarer nøyaktig hva jeg bør gjøre for å bli betre (16- ( , ,7 7 6, , ,2 9 6, , ,2 9 6,04 2 gir meg konkrete tilbakemeldinger på hva jeg har lært (16- (16- litt uenig 0,93 0,67 0,67 1,85 1,34 1, , ,63 8 7,41 4 3, , , , , , ,05 4 gir meg konkrete tilbakemeldinger på min faglige framgang (16- ( , , , , , , , , ,41 5 2,68 2,68 2,78 3,36 3,36 helt uenig ,9 3 0,6 7 0,6 7 2, 78 2, 01 2, 01 2,7 8 2,6 8 2,6 8 2,7 8 2,0 1 2,0 1 Snitt 4,63 4,67 4,67 4,42 4,46 4,46 4,33 4,38 4,38 4,24 4,3 4,3 17

18 18

19 Utval Snitt 4,03 4,13 4,13 helt enig litt enig verken enig eller uenig Jeg blir oppmuntret til å vurdere arbeidet mitt i kulturskolen jevnlig Jeg vurderer arbeidet mitt ofte litt uenig helt uenig Snitt 40 37, , ,15 7 6,48 4 3,7 3, , , ,81 7 4,7 4 2,68 4, , , ,81 7 4,7 4 2,68 4, , , , ,19 8 7,41 3, , , , ,05 9 6,04 3, , , , ,05 9 6,04 3,73 Jeg er fleksibel og kan endre planene mine dersom situasjonen endrer seg 43 40, , ,5 4 3,74 3 2,8 4, , , ,27 4 2,7 4 2,7 4, , , ,27 4 2,7 4 2,7 4,12 Jeg er mottakelig for tilbakemelding og kritikk, og jeg kan lære av det 73 67, ,85 6 5,56 0 0,0 0 0,0 4, , ,85 8 5,37 0 0,0 0 0,0 4, , ,85 8 5,37 0 0,0 0 0,0 4,62 19

20 20

21 1.5.1 Refleksjon og vurdering Vi skårar høgt på formativ vurdering, men noko lågare på eigenvurdering. kulturskule skal jobbe med VFL skuleåret : arbeide regelmessig i fellestid med VFL refleksjon på korleis ein underviser arbeide med skulebasert kompetanseutvikling 3.6. Mestring Forventning om mestring 4,45 4,43 4,43 helt enig litt enig verken enig eller uenig Jeg føler meg trygg på at jeg kan mestre mange ulike typer oppgaver 21 litt uenig helt uenig Snitt 70 65, ,23 8 7,48 2 1,87 0 0,0 4, , , ,43 3 2,03 1 0,68 4, , , ,43 3 2,03 1 0,68 4,5 Generelt tror jeg at jeg kan lære mye 77 71, ,56 5 4,67 3 2,8 0 0,0 4, , ,27 7 4,73 3 2,03 0 0,0 4, , ,27 7 4,73 3 2,03 0 0,0 4,64 Når jeg står overfor vanskelige oppgaver er jeg overbevist om at jeg vil klare å gjennomføre dem 59 55, , ,02 6 5,61 1 0,93 4,27

22 77 52, , ,19 6 4,05 2 1,35 4, , , ,19 6 4,05 2 1,35 4,26 Jeg kommer til å oppnå de fleste læringsmålene jeg setter for meg selv 62 58, , ,32 1 0,94 3 2,83 4, , , ,88 2 1,36 5 3,4 4, , , ,88 2 1,36 5 3,4 4,34 22

23 Refleksjon og vurdering kulturskule skårar høgt på forventning og meistring. Elevane gir uttrykk for at dei er trygge og kan meistre mange av oppgåvene dei får i kulturskulen. Vi tar utgangspunkt i VFL for å oppretthalde og auke tryggleik og meistring. Vi fokuserer på å: kommunisere læringsmål tydeleg, slik at elevane forstår kva dei skal gjere tilpasse opplæring 4. Elev-lærer relasjon Elev-lærer relasjon 4,46 4,46 4,46 23

24 helt enig litt enig Jeg gleder meg alltid til å gå på kulturskolen verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt 61 56, ,48 9 8,33 2 1,85 2 1,85 4, , , ,05 3 2,01 4 2,68 4, , , ,05 3 2,01 4 2,68 4,36 Jeg er veldig interessert i det kulturskolen lærer meg 69 63, , ,26 3 2,78 0 0,0 4, , ,5 14 9,4 3 2,01 0 0,0 4, , ,5 14 9,4 3 2,01 0 0,0 4,5 Jeg liker å arbeide med det jeg lærer på kulturskolen 70 64, , ,19 2 1,85 0 0,0 4, , , ,4 3 2,01 0 0,0 4, , , ,4 3 2,01 0 0,0 4,52 24

25 4.1 Refleksjon og vurdering Elev-/lærarrelasjonar er svært gode i, og dette er vi er stolte av. Elevar i kulturskulen gleder seg til undervisning og er interessert å tileigne seg ny kunnskap. Vi tar utgangspunkt i VFL for å oppretthalde og forbetre kvaliteten på relasjonane mellom lærarar og elevar. Vi set fokus m.a. på: å gi elevane tid til refleksjon å gi elevane tilpassa undervising innanfor ei ramme av fellesskap å gi elevane høve til å gi tilbakemelding på undervisninga 25

26 5. Lærarens oppmuntring til kreativitet Lærernes oppmuntring til kreativitet 4,44 4,47 4,47 Min(e) kulturskolelærer(e) helt enig har tro på at jeg kan være kreativ litt enig verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt 72 67, , ,38 2 1,89 1 0,94 4, , , ,2 2 1,36 1 0,68 4, , , ,2 2 1,36 1 0,68 4,53 respekterer mine kreative evner 69 65, ,47 7 6,6 2 1,89 1 0,94 4, , ,81 9 6,12 2 1,36 2 1,36 4, , ,81 9 6,12 2 1,36 2 1,36 4,54 lar meg prøve å løse problemer på ulike måter 65 61, , ,26 2 1,89 1 0,94 4, , , ,2 2 1,36 1 0,68 4, , , ,2 2 1,36 1 0,68 4,47 forventer at jeg takler problemer på ulike måter 55 51, , ,04 2 1,89 1 0,94 4, , , ,61 2 1,36 2 1,36 4, , , ,61 2 1,36 2 1,36 4,33 26

27 27

28 5.1. Refleksjon og vurdering Lærarens oppmuntring til kreativitet hos elevane viser eit høgt snitt. Personalet gir rom for at elevane kan løyse de utfordringane dei har. Via VFL søker vi å oppretthalde det gode snittet og har som ei målsetting å komme høgare enn det nasjonale snittet. 6. Undervisningstilbod Undervisningstilbud 3,57 3,64 3,7 helt enig litt enig verken enig eller uenig Jeg er blitt gjort kjent med hvilket undervisningstilbud mitt barn kan forvente i det aktuelle faget litt uenig helt uenig Snitt , , ,07 Jeg har mottatt en læreplan for hele undervisningsforløpet , , ,33 Jeg har mottatt en oversikt over målene for undervisningen , , ,19 Mitt barn får tilstrekkelig ukentlig undervisning , , ,22 28

29 29

30 6.1. Refleksjon og vurdering kulturskule skårar lågt på undervisningstilbod. I all hovudsak skyldast dette at vi i dag ikkje har læreplan for heile undervisningsforløpet og manglar såleis mål for den undervisinga vi gir. Arbeidet med å lage eigne rammeplanar i kvar disiplin startar hausten Rammeplane vil innehalde mål for undervising og skildring av undervisningsforløpet Læringsarenaen Data frå foreldreundersøkinga: Utval Snitt 4,32 4,25 4,09 helt enig litt enig Undervisningslokalene er godt vedlikeholdt verken enig eller uenig 30 litt uenig helt uenig Snitt 27 71, , ,53 1 2,63 0 0,0 4, , , ,64 1 2,13 1 2,13 4, , , , ,6 14 2,15 4,25 Standarden på instrumenter og utstyr er god 20 52, , ,79 0 0,0 0 0,0 4, , , ,02 0 0,0 1 2,13 4, , , , ,46 3 0,46 4,11 Undervisningslokalene stimulerer til kreativ aktivitet 16 42, , ,58 0 0,0 1 2,63 4,03

31 21 44, , ,79 1 2,13 2 4,26 3, , , , , ,37 3,92 31

32 7.2. Refleksjon og vurdering Vi skårar høgt på gode undervisningslokale. kulturskule har i mange år hatt fokus på å bruke dei lokala som eigner seg best til kulturskuleundervising. T.d. KulMat har gode lokale på skulekjøkkenet ved Tranevågen ungdomsskule. Likevel er ikkje alle lokala som kulturskule brukar tilrettelagt for kulturskuleundervising. Vi skal: dramaundervisning i vanlege klasserom, som må klargjerast til kvar time danseundervisning i rom med golv som ikkje passar til føremålet undervisning på slagverk ikkje tilrettelagt i høve til støyproblematikk kunstrommet er ikkje stort nok til meir enn 8 elevar om gongen det er ikkje øvingsrom som kan brukast i grunnskuletida arbeide for å tilrettelegge lokale innanfor dei rammene vi har i dag arbeide fram ein romplan for kulturskuleundervisning arbeide for å bli tatt med i planleggingsfasen av nye skulebygg m.m. 8. Timeressursar og organisering Reflekter over timeressursar og organisering ved skulen kulturskule tildeler læraren i dag ein ressurs på 20 minutt pr. elev. Alle elevane er garantert minst 20 minutt undervisning. storgruppeundervisning 0:45 1:30 musikkterapi 0:30 enkeltundervisning 0:20 smågruppeundervisning 0:30 1:00 Fordjupningstilbod (KSU) gir ca. 0:40 enkeltundervisning og samspel og teoriundervisning i gruppe i tillegg, med ein ressurs på 1:00 pr. lærar pr. veke. Dersom fordjupningstilbodet skal utvidast og gjennomførast i høve til rammeplanen, må kulturskulen tildelast ein større timeressurs. Vi har for tida ikkje fordjupningstilbod i dans, drama eller kunst. 9. Skule - heim 9.1. Støtte heimefrå Utval 4,64 4,68 4,46 Snitt 32

33 helt enig litt enig Hjemme viser vi interesse for det mitt barn gjør på kulturskolen verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt , , ,8 Mitt barn får hjelp med øving hjemme , , ,88 Hjemme oppmuntrer vi mitt barn til å øve , , ,4 Mitt barn får støtte og hjelp hjemmefra når han/hun trenger det , , ,77 33

34 Data frå elevundersøkinga: 34

35 Utval Snitt 4,32 4,35 4,35 helt enig litt enig Hjemme viser de interesse for det jeg gjør på kulturskolen verken enig eller uenig litt uenig helt uenig Snitt 79 73, ,3 2 1,87 0 0,0 0 0,0 4, , ,95 4 2,7 2 1,35 0 0,0 4, , ,95 4 2,7 2 1,35 0 0,0 4,7 Jeg får hjelp med øving hjemme 37 34, , ,5 9 8, ,21 3, , , , , ,14 3, , , , , ,14 3,7 De voksne hjemme oppmuntrer meg til å øve 62 57, , ,15 3 2,8 1 0,93 4, , , ,81 4 2,7 3 2,03 4, , , ,81 4 2,7 3 2,03 4,39 De voksne hjemme gir meg støtte og hjelp når jeg trenger det 74 69, ,56 9 8,41 1 0,93 1 0,93 4, , , ,78 2 1,35 1 0,68 4, , , ,78 2 1,35 1 0,68 4,59 35

36 36

37 Skule heim samarbeid: Tilbakemeldinger kulturskole-hjem 3,69 3,68 3,09 Dialog hjem-kulturskole 4,37 4,38 4, Refleksjon og vurdering Vi ser at støtte heimefrå og dialog heim-kulturskule får gode skår. Spesielt det at vi har brukarar som meiner at samarbeidet heim-kulturskule er godt ser vi på som positivt. Nok av dette skyldast nok at vi dei siste 10 åra har gitt tilbod om utviklingssamtale. Derimot må vi bli flinkare til å gi tilbakemelding på kva det skal øvast på mellom undervisningstimane. Vi må bli flinkare til å konkretisere kva eleven har lært og den faglege framgangen som følger av det. Vi vil bruke VFL for å løyse desse utfordringane. 10. Konklusjon Reflekter omkring: sterke sider og utfordringar ved kulturskulen korleis de jobbar med og skal utvikla vidare dei kommunale satsingsområda Læringsleiing Vurdering for læring læringsmiljø grunnleggjande ferdigheiter 2 2 I kulturskulen vil grunnleggjande ferdigheiter vere annleis enn i skulen. Kreativitet, samspel, formidling, oppbygning av sjølvkjensle og utvikling av tekniske ferdigheiter vil vere døme på grunnleggjande ferdigheiter sett frå eit kulturskuleperspektiv. 37

38 I kulturskulen vil grunnleggjande ferdigheiter vere annleis enn i skulen. Kreativitet, samspel, formidling, oppbygning av sjølvkjensle og utvikling av tekniske ferdigheiter vil vere døme på grunnleggjande ferdigheiter sett frå eit kulturskuleperspektiv. Reflekter og over kulturskulens rolle og funksjon i n, t.d. gjennom breiddeprogrammet som er omtalt i rammeplan for kulturskulen. kulturskule har fått eit høgt snitt (over 4) på dei spørsmåla vi har stilt til brukarane. Det vi ser er at vi må jobbe målretta mot myndiggjering, eigenvurdering, undervisningstilbod og støtte frå heimen. kulturskule skal neste skuleår arbeide med VFL i kollegiet og har sett opp ein plan for dette arbeidet. Vi skal også samarbeide med Askøy kulturskole om ein felles planleggingsdag 11. september med fokus på VFL. Arbeidet med VFL vil nødvendigvis sette fokus på læringsmiljø. Vi er også opptatt av korleis læringsmiljøet påvirkar kjønnsfordeling i elevmassen. I arbeidet med å få fleire gutar inn i kulturskulen vil vi vurdere å tilby kurs som er retta mot gutar. Døme på dette kan vere dans (streetdans). Grunnleggande ferdigheter må variere med utgangspunkt i om det er breidde-, kjerne- eller fordjupningsprogrammet. Breiddeprogram Krav til deltaking og eigeninnsats blir nærmare spesifisert i det enkelte undervisningstilbodet. Kjerneprogram Programmet skal kunne kvalifisere for vidaregåande utdanning og er basert på langsiktighet, progresjon og systematisk trening. Undervisninga er tilpassa den enkelte eleven og føregår både individuelt, i grupper og i ensemble. Fordjupingsprogrammet Programmet skal kunne kvalifisere for vidaregåande opplæring og høgare utdanning. Delar av undervisninga kan føregå i samarbeid med andre institusjonar på regionalt og nasjonalt nivå. Dersom ein skal leve opp til visjonen Kulturskule for alle er det viktig å tilpasse undervisning til den enkelte elev sine føresetnader og ønsker. I nokre tilfelle kan dette kreve terapeutisk undervising for å styrke menneske med særlege behov. Rolla til kulturskule er også å vere et ressurssenter for. 38

Årsmelding Tellnes skule 2017

Årsmelding Tellnes skule 2017 Årsmelding Tellnes skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune

Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Fjell kommune Helge Andreas Pareli Notland Pedagogisk rådgjevar Fjell kommune ved skulesjefen Fagbokforfattar Musikar og komponist Faglærar i praktiske- og estetiske fag Mastergrad

Detaljer

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6:

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: LOKAL FAGPLAN FOR TIME KULTURSKULE KUNSTFAG 1. Time kulturskule sin grunnmur, generell del 1.1 Lovforankring Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller

Detaljer

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle!

KULTURSKULEPLAN. Forsand kommune. - Kulturskulen for alle! KULTURSKULEPLAN Forsand kommune 2016 2026 - Kulturskulen for alle! Innleiing Mange har som born eller unge stått framføre spegelen med ein hårbørste som mikrofon og vaskekost som gitar, og drøymd om ei

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2015-2016 Læringsresultat og læringsmiljø Olweusundersøkinga 2010-2015 Kategori A. Elever som er blitt mobba 2-3 gangar i månaden eller meir (Spørsmål 3) Kategori B. Elever som er blitt

Detaljer

Årsmelding Bjorøy skule 2016

Årsmelding Bjorøy skule 2016 Årsmelding Bjorøy skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule

Utviklingsplan Bremnes Ungdomsskule Utviklingsplan 2013-14 Bremnes Ungdomsskule GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Det faglege fokuset for kommande periode er konsentrert om to område, VFL og faget matematikk. BUS vart med i 3. fase

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2016-2017 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Prioriterte utviklingsområder for skulen s.

Detaljer

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon

Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Påstandar i Ståstedsanalysen nynorsk versjon Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva

Detaljer

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er:

Hovudmålet for den vidaregåande opplæringa i Hordaland for skoleåret er: Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane 2012-2013 Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: 5 Styringsdokument Opplæringsdirektøren Skoleåret 2012-13

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring

Utviklingsplan skuleåret Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Vasshus skule Glede og tryggleik gir meistring Innhald Innleiing s. 3 Oppsummering av læringsmiljø og læringsresultat s. 3 Kartlegging 1.-3.trinn s. 4 Prioriterte utviklingsområder

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Leiarsamtale utvikling og oppfølging

Leiarsamtale utvikling og oppfølging Leiarsamtale utvikling og oppfølging Kva type samtale er det? Leiarsamtalen er ein styringsdialog med vekt på utvikling og oppfølging. Hovudmålet er auka læringsutbytte og auka fullføring. Som styringsdialog

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2017

Årsmelding Misje skule 2017 Årsmelding Misje skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Utviklingsplan Lye ungdomsskule

Utviklingsplan Lye ungdomsskule Utviklingsplan 2016-2017 Lye ungdomsskule % mobba % mobba Analyse og kommentarar av resultat Olweusundersøkinga 2011-2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Kategori A 5,7 4,8 3,6 2,6 0,9 11/12 12/13 13/14 14/15

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer

Årsmelding Knappskog skule 2016

Årsmelding Knappskog skule 2016 Årsmelding Knappskog skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017

Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 Årsmelding Gangstø Ressurssenter 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.»

Utviklingsplan skuleåret Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Skule: Undheim «Mot til å meina, lyst til å læra. Tryggleik og trivsel.» Undheim skule med oppsummering av læringsresultat og læringsmiljø: Undheim skule har i skuleåret

Detaljer

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret

Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret Verksemdsplan for Seljord barneskule skuleåret 2015-2016 2007 2008 Visjonen SBSK: Vi trivest på skulen. Vi samarbeider. Vi føler ansvar for kvarandre. Vi søkjer kunnskap. 1 Innhald: 1. Plangrunnlag s.

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2014-2015 Varhaug skule Tidlegare har Hå kommune i større grad vedteke utviklingsområder (satsingsområder) for skulane. Frå og med skuleåret 2014/2015 vil det vere skulane sjølv

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule

Utviklingsplan Frøyland Ungdomskule Utviklingsplan 17-18 Frøyland Ungdomskule Innhald INNHALD... INNLEIING... 3 RESULTAT 1-17... LÆRINGSRESULTAT... SKRIFTLEG EKSAMEN... NASJONALE PRØVAR... 5 LÆRINGSMILJØ... 8 ELEVUNDERSØKINGA... 8 OLWEUSUNDERSØKINGA...

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2017

Årsmelding Ulveset skule 2017 Årsmelding Ulveset skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule

Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Utviklingsplan 2013 Foldrøy skule Foldrøy skule sin visjon er illustrert av to symbol, egget og pyramiden. Egget er symbolet på at: Alle elevar blir sett. Alle elevar skal ha medverknad i eigen læreprosess

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk)

Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Påstandar i Ståstadsanalysen (nynorsk) Hovudtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplanar er ein kontinuerleg prosess ved skolen 2. Lærarane forklarer elevane kva som

Detaljer

Utviklingsplan

Utviklingsplan 1 Utviklingsplan 2016 2017 2 Skulen sin visjon og pedagogisk plattform Visjon «Framtidsyrke med fagleg styrke» Pedagogisk plattform mangfald og meistring omsorg for alle yrkesfag og framtid verdifulle

Detaljer

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei.

Prinsipp 1. Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Prinsipp 1 Elevene skal forstå kva dei skal lære og kva som blir forventa av dei. Elevundersøkinga 2012 Slåtten skule med kunnskap, forståing og samarbeid inn i framtida. Kjerneverdiane våre er omsorg,

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Høringsuttale frå Time kommune - Kulturskuleløftet

Høringsuttale frå Time kommune - Kulturskuleløftet Fagstab oppvekst Kunnskapsdepartementet postmottak@kd.dep.no Dato: 02.02.2011 Arkiv: K2-A30, K3-&13, K1- Vår ref (saksnr.): 10/2229-4 Journalpostid.: 11/2323 Dykkar ref.: Høringsuttale frå Time kommune

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Ungdomstrinnsatsinga

Ungdomstrinnsatsinga Ungdomstrinnsatsinga 2012-2016 Stortinget behandla stortingsmeldinga om ungdomstrinnet Meld. St. 22 (2010 2011) Motivasjon Mestring Muligheter i januar 2012. Strategi for ungdomstrinnet: Motivasjon og

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon

Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Sist oppdatert: juni 2013 Påstander i Ståstedsanalysen bokmålsversjon Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer

Detaljer

Årsmelding Misje skule 2016

Årsmelding Misje skule 2016 Årsmelding Misje skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell... 3 1. Innleiing / samandrag... 3 2. Personale... 8 3. Læringsmiljø... 9 4. Analyse av samanhengar... 19

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2017

Årsmelding Liljevatnet skule 2017 Årsmelding Liljevatnet skule 2017 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule

Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule Utviklingsplan skuleåret 2017/2018 Bryne skule «Me vil gje elevane lyst på livet og evne til å meistra det» 11 Innhald: - Innleiing side 3 - Læringsresultat side 3 Skulebidragsindikatorane side 4 Nasjonale

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule

SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule SKULE I UTVIKLING Skulebasert kompetanseutvikling, Rubbestadneset skule 2015-2017 Visjon: «På Rubbestadneset skule skal alle oppleve respekt, tillit og klare forventningar i eit trygt og motiverande miljø»

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

Hå kommune Vigrestad storskule

Hå kommune Vigrestad storskule Hå kommune Vigrestad storskule X - notat Til: Johan Vatne Karl Gjedrem Vår ref. Arkivkode Stad/Dato 14/15879 ISR Vigrestad, 18.06.2014 Vigrestad storskule årsmelding 2013/2014 PRINSIPP 1 Elevane får eit

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule

Utviklingsplan. Horpestad skule Utviklingsplan Horpestad skule 2015-2016 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Oppsummering... 4 2.1 Utviklingsområda 2014/2015... 4 2.1.1 LESING... 4 2.1.2 REKNING... 4 2.2 Trendutvikling for Horpestad skule sitt

Detaljer

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland

Utviklingsplan for Vigrestad skule. Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Utviklingsplan 2015 2016 for Vigrestad skule Dagfrid Bekkeheien Skrettingland Vigrestad skule Kort oppsummering av status læringsresultat og læringsmiljø Læringsresultat: Satsingsområda for Vigrestad skule

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6:

Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: FAGPLAN FOR TIME KULTURSKULE TROMBONE 1. Time kulturskule sin grunnmur, generell del 1.1 Lovforankring Kulturskulen i Time komme er forankra i opplæringslova 13-6: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid

Detaljer

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015

BARNEOMBODET. Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/ Morten Hendis 11. oktober 2015 BARNEOMBODET Kunnskapsdepartementet E-post: postmottak@kd.dep.no Dykkar ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/00875-2 Morten Hendis 11. oktober 2015 Svar på høyring av NOU 2015: 8 «Fremtidens skole - fornyelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK

SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK SAKSFRAMLEGG UTVALGSSAK Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksansvarlig Formannskapet 17.02.2011 003/11 PERELL Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 11/85 11/294 A30 Ellen Persvold Kulturskuleløftet - Kulturskule

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO

Kvalitetsplan for SFO Kvalitetsplan for SFO Klepp kommune Innleiing I 2013 blei det laga ei «SFO handbok». Handboka er ein reiskap for SFO-leiarane, der ein skal kunne finna det meste av informasjon som det gjeld skulefritidsordningane

Detaljer

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule

Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Fase 2: Egenvurdering av skolens praksis Rennesøy skule Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy og et hjelpemiddel til bruk ved gjennomføring av skolebasert vurdering (jf. 2-1 i forskriften

Detaljer

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter. Årsmelding for Fjell vaksenopplæring 2017 1. Innleiing/samandrag Vi har ein aktiv kulturskule som er engasjert som eit ressurssenter i kommunen. I tillegg har vi vaksenopplæring og Gangstø Ressurssenter.

Detaljer

Årsmelding Landro skule 2016

Årsmelding Landro skule 2016 Årsmelding Landro skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat.

Detaljer

Årsmelding Liljevatnet skule 2016

Årsmelding Liljevatnet skule 2016 Årsmelding Liljevatnet skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess

Detaljer

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering

Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 status kvalitet kvalite kvalitet rekruttering Gnist partnarskap heilskapleg satsing på læraryrket frå 2009 Eit femårig samarbeid mellom Kunnskapsdepartementet og dei mest sentrale partane innan skulesektoren om auka status for lærarane auka kvalitet

Detaljer

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR

KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR Sveio kommune KVALITETSPLAN SKULAR OG BARNEHAGAR 2010-2013 FORORD Plan for kvalitetsutvikling skular og barnehagar 2010-2013 har fokus på retning og målsettingar for arbeidet i området i perioden 2010-2013.

Detaljer

Årsmelding Ågotnes skule 2016

Årsmelding Ågotnes skule 2016 Årsmelding Ågotnes skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Årsmelding Ulveset skule 2016

Årsmelding Ulveset skule 2016 Årsmelding Ulveset skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det

Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring. No gjeld det Vurdering på ungdomssteget og i vidaregåande opplæring No gjeld det No gjeld det 1. august 2009 endra ein forskrifta til opplæringslova kapitel 3 Individuell vurdering i grunnskulen og i vidaregåande

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE

HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE HÅ KOMMUNE VIGRE SKULE OG BARNEHAGE MÅLEKART FOR VIGRE SKULE OG BARNEHAGE - 2009 BAKGRUNN FOR MÅLEKARTET Målekartet til Vigre skule og barnehager er laga på bakgrunn av Balansen! som er Hå kommune sitt

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2010-2014 Kompetanse og kvalitet høyrer framtida til. Som aktiv medspelar satsar Møre og Romsdal fylke på framtida, for det er der

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO

Kvalitetsplan for SFO Kvalitetsplan for SFO Klepp kommune Innleiing I 2013 blei det laga ei «SFO handbok». Handboka er ein reiskap for SFO-leiarane, der ein skal kunne finna det meste av informasjon som det gjeld skulefritidsordningane

Detaljer

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av:

Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: Skoleeiers sluttrapportering 201 4-201 6 av FYR - satsingen Svar - Sogn og Fjordane fylkeskommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Trenger ikke bekreftes. Innsendt av: sissel.espe@sfj.no Innsendt

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det.

Time kulturskule. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon: Alle barn og unge har oppvekstvilkår som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Time kommune 15.500 innbyggjarar Bryne er kommunesenter 2.300 elevar i grunnskule TIME KULTURSKULE Musikkskule

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse»

Utviklingsplan 2016 Meling skule. «Elevarbeid 6. klasse» Utviklingsplan 2016 Meling skule «Elevarbeid 6. klasse» GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me vil dette skuleåret føre vidare Samarbeid sett i system og Elevinvolvering som satsingsområder. Gjennomført

Detaljer

Årsmelding Skålevik skule 2016

Årsmelding Skålevik skule 2016 Årsmelding Skålevik skule 2016 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår.

Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Mal for tilstandsrapport 2015/16 vil følgje prioriteringane i Styringsdokument 2013-2015. Det vil bli utarbeidd ein ny mal neste skuleår. Namn på skulen: Tal elevar skuleåret 2015/16: 1 Hovudmål: Auka

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen!

Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan for Orre barnehage 2016-2018 Magiske øyeblikk i kvardagen! Årsplan / Utviklingsplan Orre barnehage 2016-2018 Presentasjon av barnehagen Orre barnehage er en kommunal barnehage

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule

Utviklingsplan Skule: Klepp ungdomsskule Utviklingsplan 2017-2018 Skule: Klepp ungdomsskule Bli den beste du kan bli 1. Kort analyse av status a) Læringsmiljø I tillegg til vår eigen mobbelogg som ikkje er anonym og som vi gjennomfører to gonger

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Saman om Ørstabarnehagen

Saman om Ørstabarnehagen Saman om Ørstabarnehagen 2017-2019 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen - Ny rammeplan for barnehagen 13.09.17 Reidun Mo, seksjonsleiar barnehage Ørsta 1 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Bente Glomset Vikhagen Arkiv: 430 A20 Arkivsak nr.: 10/440 KVALITETSMELDING FOR SKULE... &&& Sett inn saksutgreiinga under (ikkje slett denne linja) &&& SAKSDOKUMENT: Vedlegg:

Detaljer

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Brukarundersøking kulturskulen handlingsplan RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG:

ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING. Brukarundersøking kulturskulen handlingsplan RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG: ÅMLI KOMMUNE SAKSUTGREIING Utv.saksnr: Møtedato: Utval: 14/15 13.03.2014 Ungdomsrådet 14/23 17.03.2014 Arbeidsmiljøutvalet 14/22 17.03.2014 Administrasjonsutvalet 14/52 27.03.2014 Kommunestyret Arkivref:

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst. Plan for vurdering ved Gimle skule Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Plan for vurdering ved Gimle skule 1 Målsetting med planen Alle elever har både pliktar og rettar i opplæringsløpet. Pliktane fastset at elevane skal møte

Detaljer

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus

Utviklingsplan. Horpestad skule Med blikk for den enkelte og læring i fokus Utviklingsplan Horpestad skule 2016-2017 Med blikk for den enkelte og læring i fokus Innhald 1. Oppsummering av 2015/2016... 3 1.1 Utviklingsområda 2015/2016... 3 1.1.1 Skriving i alle fag... 3 1.1.2 IKT

Detaljer