Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015

2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innleiing / samandrag Personale Læringsmiljø Analyse av samanhengar Læringsresultat System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Vedlegg

3 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. I tillegg er det kulturskule og vaksenopplæring. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 3

4 1.1 Læringsleiing Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skulesatsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette er ei satsing som har som målsetjing å styrkje det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring som mål. Strategien er å auke kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring, samt setje dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, samt digitale ferdigheiter. 1.2 Puls I 2015 har Fjellskulen tatt i bruk eit nytt leiingsverktøy for kvalitetsutvikling i skulen, PULS (Pedagogisk utviklings- og læringsspegel.) PULS innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skuleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Vokal. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av PULS-koordinator ved skulesjefen. 4

5 1.3 Trygg i Fjell Skulesjefen har i 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 1.4 Raud tråd Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barnehage har skulen i Fjell i 2014 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skjer i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskingsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund, Vil Vite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 1.5 Skulefritidsordninga (SFO) Alle elevane i trinn får tilbod om SFO. Særleg SFO-tilbod for born med funksjonshemming er oppretta på Tranevågen ungdomsskule. Dei største SFO-ordningane har ferietilbod. Frå hausten 2014 vart det innført nyordning med morgontilbod ved SFO. 5

6 1.6 Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) PPT-tenesta rettar sine tilbod mot born som ikkje kan gjere seg nytte av det ordinære undervisningstilbodet i skulen, til organisasjonsutvikling og til kompetanseheving, slik at born og unge med særskilte behov skal kunne høyre til eit inkluderande skulemiljø. Dei siste åra har PPT i Fjell retta særleg merksemd mot det førebyggjande arbeidet ved tidleg innsats og kompetansesatsing, særleg inn mot klasseleiing og leseopplæringa. Dette har ført til mindre bruk av spesialundervisning. 1.7 Kulturskuletilbod Fjell kulturskule gjev tilbod til om lag 900 born og unge. Dei gjev tilbod innan dans, kunst, song og musikk. Administrasjonen ved Fjell kulturskule vart flytta frå Knarrevik skule til Liljevatnet skule hausten Vaksenopplæring Fjell kommune har organisert tilbod til vaksne ved Fjell vaksenopplæring. Tilbodet er delt i to, vaksne som har rett til grunnskuleopplæring etter 4A-1, og nykomne innvandrarar med rett og plikt til deltaking i norsk og samfunnskunnskap, med tilbod om gratis norskkurs, j.fr. introduksjonslova Introduksjonsprogram for nye flyktningar Introduksjonsprogram for nye flyktningborn frå 6 16 føregår i innføringsklasser på Knappskog og Tranevågen skular. Ungdom over 16 år som treng grunnskuleopplæring, får undervisningstilbodet sitt på Fjell vaksenopplæring på Straume Refleksjon og vurdering Året som har gått: Skulen i Fjell er prega av eit godt læringsmiljø, der både elevar og tilsette yt ein stor innsats. Elevtalet i Fjell ser ut til å halda seg stabilt framover mot 2020, der ein ser ein auke i nokre områder som Bjorøy og Ågotnes og ein nedgang i fleire andre områder. Fjell har eit relativt lågt tal elevar per lærar, særleg på grunn av desentralisert skulestruktur og språkdeling. Talet på elevar som får spesialundervisning er relativt lågt i Fjell, 6,9 av elevane (8 i landet elles), delvis grunna auka fokus på tilpassa opplæring dei seinare åra. Vi ligg omlag på landsgjennomsnittet når det gjeld grunnskulepoeng. Resultata frå nasjonale prøvar syner at vi ligg på og litt under nivå for landsgjennomsnittet Resultata frå Elevundersøkinga tyder på at elevane sitt læringsmiljø er omlag som snittet i landet. Gjennom prosjektet «Trygg i Fjell» aukar skulen i Fjell innsatsen mot mobbing og krenkande åtferd. Vi har tatt i bruk eit nytt kvalitetssystem for skule, PULS (Pedagogisk Utviklings- og læringsspegel). PULS skal nyttast som verktøy mellom skuleleiing og skulesjefsnivå for auka samhandling og synergi, samarbeid om felles hovudsatsingsområder og gode utviklingsprosessar på skulane. PULS skal vidare implementerast i 2015/2016. Sjølv om skule har hatt ein reell sterk grad av innsparing av driftsutgifter (kjelde: KOSTRA tal s. 46 i Årsmelding for Fjell kommune 2014), har dette ikkje gått ut over kvaliteten i skulen. På ei rekke indikatorar, undersøkingar går vi derimot opp i kvalitet, noko som denne tilstandsrapporten vil vise. 6

7 Framtidsutsikter og utfordringar i tida som kjem: Gjennomføring av KS-vedtak om ny skulestruktur i Fjell. Implementera «Framtidsskulen i Fjell», som inneber å styrka det faglege nivået i Fjellskulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og ein vurderingspraksis som har læring som mål. Vidare implementering av Trygg i Fjell Vidare implementering av PULS Økonomi: Etablere ein økonomi som sikrar kvalitet og bærekraft i skulen. Auka mottak av flyktningar og forventa auke i innvandring fører til større fokus på utfordringar knytt til innføringsklassane på borne- og ungdomstrinn, samt Vaksenopplæringa og samarbeid mellom skule og NAV. 7

8 2. Personale 2.1 Årsverk lærarar 2.2 Tal på lærarar Tal Tal på lærarar, menn Fjell kommune 73 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, kvinner Fjell kommune 283 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, i alt Fjell kommune 356 Hordaland Nasjonalt Refleksjon og vurdering: Tal på årsverk har gått ned frå 331 i til 305,5 i Dette er ein reduksjon på 25,5 årsverk. Reduksjonen skuldast innsparing på 5 av rammetimetalet og endra skulestruktur. Auken frå til skuldast innføring av nye valfag på ungdomstrinnet. 8

9 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Tal Sum elevar i Fjell kommune Fjell kommune Fjell kommune (13-14) Fjell kommune (12-13) Fjell kommune (11-12) Fjell kommune (10-11) Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,33 3,69 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,32 3,58 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,35 3, Refleksjon og vurdering Grafen ovanfor syner at elevane i Fjell kommune opplever større grad av arbeidsro i timane enn Hordaland og i landet elles. Dette er ei positiv utvikling. Ein kan også sjå at vi tidlegare, frå , har vært under nasjonalt nivå og Hordaland på denne indikatorverdien. Arbeidet med klasseleiing i Fjell (TSK) og auka fokus på læringsleiing, kan sjå ut til å ha god effekt på arbeidsroen. 9

10 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 4,04 3,89 4,07 4,14 4,14 4,16 4,22 4,29 4,28 4,14 4,07 4,14 4,17 4,2 4,16 4,26 4,32 4,29 4,16 4,16 4,19 4,24 4,26 4,27 4,29 4,35 4, Refleksjon og vurdering I høve til trivsel ligg vi om lag på nivå med fylket og landet elles. Ein kan sjå at det har vært ein langsiktig positiv auke i opplevd trivsel frå 2006 (4,04) og fram til i dag (4,28). Nedgongen frå frå 4,32 til 4,28 er liten og ein kan ikkje tilskriva så små variasjonar særleg verdi, men heller sjå den langsiktige utviklinga. 10

11 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte frå lærarane Fjell kommune 4,22 4,33 Hordaland 4,22 4,32 Nasjonalt 4,22 4, Refleksjon og vurdering I høve til støtte frå lærarane ligg vi på nasjonalt nivå. Tendensen er også stigande (positiv). Læraren er ein av dei viktigaste faktorane i høve til elevane si læring og det er dermed viktig at støtta frå læraren er til stades og av god kvalitet. 11

12 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Fjell kommune 3,91 4,05 Hordaland 3,9 3,97 Nasjonalt 3,88 3, Refleksjon og vurdering Fjellskulen har Vurdering for læring (VFL) som eit hovudsatsingsområde. Derfor er det gledeleg å sjå at vi ligg over nasjonalt nivå på dette feltet. Godt og systematisk arbeid med kompetanseheving i samarbeid med høgare utdanning (m.a. Høgskulen Stord/Haugesund) ser ein på som ein av grunnane til dei gode resultata. 12

13 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Fjell kommune 3,79 3,86 3,81 3,76 3,94 4,01 Hordaland 3,87 3,89 3,82 3,8 3,95 4,01 Nasjonalt 3,87 3,88 3,83 3,85 3,99 4, Refleksjon og vurdering I høve til mestring ligg vi omtrent på nivå med landet og fylket. Ein kan sjå av utviklinga at vi tidlegare har vært noko under (i ), men det er bra at ein no går i positiv retning. 13

14 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medverknad Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt (14-15) ,72 2,56 2,76 2,89-3,05-3,42 3,61 3,04 2,92 2,95 2,93 3,48 3,25-3,54 3,64 3,15 3,07 3,1 3,23 3,27 3,28 3,02 3,55 3, Refleksjon og vurdering Med tanke på elevdemokrati og medverknad ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. I handlingsplanen for Fjellskulen (VP20) er samhandling ein av dei tre hovudområda. Det er viktig at og elevane blir tatt på alvor i demokratiet og det er godt at deira oppleving samsvarer med den ønskjelege utviklinga. 14

15 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,67 4,05 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,63 3,97 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,69 4, Refleksjon og vurdering I Fjell er læringskulturen i betre enn både nasjonalt nivå og fylket. Dette er første gang i utviklinga at vi ligg høgare enn dei andre på dette feltet. Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. Det kan virke som om det intensive fokuset på læring og vurdering for læring kan ha god effekt på læringskulturen i skulen. 15

16 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen Mobbing på skulen Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,6 4,56 4,64 4,66 4,56 4,53 4,62 4,71 4,75 4,64 4,55 4,58 4,58 4,54 4,55 4,59 4,72 4,74 4,56 4,54 4,54 4,55 4,55 4,59 4,62 4,73 4, Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,71 78,21 74,1 74,79 75,47 72,81 78,99 75,99 73,07 80,66 75,71 73,42 74,56 73,37 73,78 71,65 73,35 75,31 76,47 75,19 77,73 83,6 82,72 83,17 84,68 83,93 84,71 16

17 3.9.3 Ikkje i det hele tatt Ein sjeldan gong Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka , , , , ,70 4, , , , , ,86 4, , , , , ,56 4,76 Snitt (7. trinn) Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Ein sjeldan gong 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka Snitt , ,18 9 3,27 7 2,55 9 3,27 4,63 17

18 3.9.5 Refleksjon og vurdering Tabell syner at vi samla sett for alle elevane ligg om lag på nasjonalt nivå når det gjeld mobbing. Tabell syner ei positiv utvikling ved at andelen elevar som ikkje blir mobba i heile tatt går opp (frå 76,71 i til 84,68 i 14-15). Dette er svært gledeleg, sjølv om vi arbeider for nulltoleranse for mobbing. Særleg frå (71,65) har utviklinga vore positiv, og ein kan sjå av grafen av vi har ein brattare kurve enn landet og fylket. Den nedste av tabellane ovanfor (3.9.4) viser ein berre resultata frå 7. trinn. Her kan ein sjå samanhengen med talet 9,1, som kjem fram i tala som ligg i Skuleporten. Då vert dei tre kollonnene til høgre rekna saman (3,27 + 2,55 + 3,27=9,09). Del av elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare (prosent): 7. trinn Fjell kommune 5,2 9,1 Hordaland 5,4 4,9 Nasjonalt 5,3 4,7 10. trinn Fjell kommune 5,7 4,0 Hordaland 5,2 4,7 Nasjonalt 5,0 4,7 På 7. trinn har vi ei utvikling der det er fleire elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare, medan på 10. trinn er det motsett; der er det mindre elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare. Vurderinga samla sett når det gjeld mobbing er at ein må sjå heilskapleg på problemet, og sjå på heile elevgruppa. I dette høvet har det vore ei positiv utvikling, sjølv om ein på enkelte trinn kan sjå negative trekk. I Fjell har vi eit sterkt fokus på mobbing. Alle skular i Fjell kommune har implementert eit av dei sertifiserte programma mot mobbing, Zero eller Olweus på barnetrinnet, Respekt og MOT på ungdomstrinnet. Gjennom handlingsplanen for Fjell kommune har skulesjefen satt i gang intensivering av kampen mot mobbing gjennom prosjektet «Trygg i Fjell», som er Fjell kommune sin sektorovergripande anti-mobbeprosjekt. I «Trygg i Fjell» er både skule, barnehage idrettslag, FAU og andre involvert. Fjellskulen har mange satsingsområde for å skapa eit godt læringsmiljø: Respekt (ungdomssteg) Zero (barnesteg) Olweus (barnesteg) Zippy s venner (barnesteg) TSK klasseleiing (barnesteg) 18

19 3.10 Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spedt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkingar Fjell kommune 4,56 4,65 Hordaland 4,57 4,66 Nasjonalt 4,56 4, Refleksjon og vurdering I høve til krenkande åtferd ligg vi på same nivå som landet og fylket. Det er ein positiv utvikling for denne indikatoren, noko som kan ha forklaring i det gode arbeidet som blir gjort på skulane for godt elevmiljø. 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 19

20 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 20

21 21

22 22

23 4.1.1 Refleksjon og vurdering Diagramma ovanfor syner at elevane i Fjell opplever ein større grad av arbeidsro og mestring enn elevane i fylket og landet elles. Fokus på godt læringsmiljø, vurdering for læring (VFL) og klasseleiing (TSK) kan sjå ut til å ha god effekt. I forhold til skuleåret har det vært ein svært positiv utvikling: I opplevde 38,63 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring, medan i opplever 52,60 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring. Denne utviklinga er vi nøgd med, og vi vil arbeide for at det fortsetter i same positive retning vidare. 23

24 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 24

25 25

26 26

27 4.2.1 Refleksjon og vurdering. I høve til trivsel og motivasjon ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. Vi er likevel betre enn Hordaland på denne indikatoren. Det å ha god trivsel og motivasjon i skulen er viktig for å seinare hindre fråfall i til dømes vidaregåande opplæring, og er dermed noko vi arbeidar for. Ser ein i førehald til har også utviklinga gått i positiv retning: : 48,57 av elevane opplevde stor grad av trivsel og motivasjon, og : 52,91 av elevane opplever stor grad av trivsel og motivasjon. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. 27

28 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 28

29 29

30 30

31 4.3.1 Refleksjon og vurdering Støtte frå lærarane og fagleg utfordring kan sjåast på som tilpassa opplæring. I høve til denne indikatoren er vi over fylket men litt under landssnittet. I forhold til i er også utviklinga positiv: I opplevde 30,65 av elevane stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring, medan i opplever 43,36 stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring. Dette er ei utvikling vi er godt nøgd med. Men vi vil arbeide vidare for at opplæringa vil verta enda meir tilpassa i åra som kjem. Særleg på mellom- og ungdomssteget er det viktig i overgongane som på 7. trinn og 10. trinn å gje nok fagleg utfordring til fagleg sterke elevar og samtidig ivareta fagleg svakare elevar på same måte. 31

32 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sitt utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Del av foreldre med høgare utdanning minus del av foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldra sitt utdanningsnivå Fjell kommune 12,5 16,8 Hordaland 19,6 20,7 Nasjonalt 17,5 18, Refleksjon og vurdering Foreldra sitt utdanningsnivå er i god utvikling i Fjell når ein samanliknar med landet og fylket elles. I var nivået på 12,5 medan i var nivået 16,8. Ein kan sjå at stigninga i Fjell er høgare enn i landet elles, og ein kan håpe at denne utviklinga vil fortsette i åra som kjem. 32

33 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Å lese ord 20,8 12,5 15,2 Å lese er å forstå 25,5 13,8 16,3 Lesing 2. trinn Å lese ord 24,3 15,9 18,6 Å lese er å forstå del ,5 14,7 18,2 Lesing 3. trinn Å lese ord 27,2 18,5 19,8 Å lese er å forstå del ,1 13,8 15,8 33

34 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Snitt Snitt Poeng 34,1 50,3 15,6 1,81 47,46 24,8 50,5 24,8 2,00 49,51 22,7 50,6 26,7 2,04 50,06 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Snitt 13,3 24,9 40,5 15,0 6,3 2,76 46,85 11,0 19,6 41,9 18,6 8,9 2,95 48,7 8,7 17,9 40,6 21,9 10,9 3,09 49,98 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Snitt 13,0 12,0 39,1 22,5 13,4 3,11 50,04 7,6 11,9 36,1 26,5 18,0 3,35 52,49 Snitt Poeng 5,2 11,5 35,4 27,2 20,7 3,47 53,64 34

35 5.2.3 Eksamen og standpunkt - norsk Dette er resultata frå eksamen og standpunkt i norsk. Eksamen Fjell kommune 3,63 3,44 3,44 3,6 3,41 3,23 Hordaland 3,63 3,57 3,58 3,6 3,55 3,45 Nasjonalt 3,59 3,61 3,58 3,61 3,55 3,51 Standpunkt Fjell kommune 3,86 3,96 3,7 3,81 3,82 3,76 Hordaland 3,92 3,96 3,93 3,93 3,91 3,93 Nasjonalt 3,85 3,88 3,88 3,87 3,88 3,89 35

36 5.2.4 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i lesing syner at vi har større del av elevane som ligg på eller under bekymringsgrensa enn fylket og landet elles. Leseforståinga blir likevel betre etter som elevane vert eldre (20,1 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 3. trinn, medan 25,5 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 1. trinn). På nasjonale prøvar 5., 8. og 9. trinn har vi resultat som er noko under fylket og landet elles. Ein må arbeida vidare med å få fleire elevar som er på mestringsnivå 1 over til mestringsnivå 2, og vidare flytta elevar frå mestringsnivå 2 til nivå 3. Vi har lesing som grunnleggande dugleik som eit av satsingsområda i kommunen, særleg gjennom SOL, (systematisk observasjon av lesing.) Eksamensresultata og standpunktkarakterar i norsk er noko under fylket og landet elles. Vi har som mål å ha resultat på landssnittet. Det er viktig å halda fokus på grunnleggande dugleikar i lesing og skriving, for språk og norsk er ein viktig nøkkel til kunnskap. 36

37 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Rekning, 1. trinn 29,9 19,6 21,7 Rekning, 2. trinn 26,2 17,8 20,4 Rekning, 3. trinn 29,4 17,5 18, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt (14-15) Snitt Snitt Poeng Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 34,0 49,5 16,5 1,83 47,03 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 25,0 50,2 24,9 2,00 49,75 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 23,7 49,9 26,5 2,03 50,22 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Snitt 14,9 23,9 40,5 13,8 6,9 2,74 47,2 10,9 23,6 38,4 18,6 8,5 2,90 48,63 9,0 20,8 37,1 21,9 11,2 3,06 50,1 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Snitt 8,2 19,6 36,4 25,4 10,4 3,10 50,75 5,4 16,4 34,6 27,3 16,3 3,33 52,64 Snitt Poeng 5,3 15,0 33,2 26,9 19,6 3,40 53,43 37

38 5.3.2 Eksamen og standpunkt - Matematikk Her kan ein sjå eksamen- og standpunktkarakterar i matematikk. Eksamen Fjell kommune 3,55 3,52 3,32 3,51 3,12 3,27 Hordaland 3,58 3,42 3,4 3,37 3,27 3,3 Nasjonalt 3,61 3,48 3,42 3,35 3,37 3,31 Standpunkt Fjell kommune 3,55 3,71 3,33 3,49 3,26 3,5 Hordaland 3,52 3,64 3,59 3,57 3,49 3,59 Nasjonalt 3,46 3,59 3,55 3,52 3,51 3,54 38

39 5.3.3 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i matematikk er i Fjell noko under landssnittet og fylket på 1., 2. og 3. trinn. På nasjonale prøvar i rekning på 5., 8. og 9. trinn ligg vi også noko under landssnitt og fylket. På standpunkt og eksamensresultat kan ein sjå at utviklinga har vore positiv frå til Vi har flytta oss opp omtrent på landssnittet. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. Fokus på rekning i alle fag som grunnleggande dugleik og ulike strategiar i matematikk må halda fram. Realfagssatsing ved praksisnær læring og tilknyting til lokalt næringsliv står dessutan også som vidareførte tiltak. 39

40 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Snitt Snitt Poeng 36,7 48,1 15,3 1,79 46,76 27,1 49,0 24,0 1,97 49,46 23,8 50,6 25,6 2,02 50,2 Utvalg Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Snitt 18,4 27,9 32,3 16,7 4,1 2,62 46,06 11,8 21,4 39,2 18,1 7,8 2,92 48,67 9,0 19,0 40,4 20,2 9,5 3,06 50,06 Snitt Poeng Standpunkt og eksamen - engelsk Her kan ein sjå resultata frå eksamen og standpunkt i engelsk. Eksamen Fjell kommune 4,11 4,25 3,98 3,93 3,82 4,04 Hordaland 4,04 4,04 4,02 4,11 4,07 4,02 Nasjonalt 3,97 3,94 3,97 3,99 3,99 3,93 40

41 Standpunkt Fjell kommune 3,97 4,01 3,91 4,02 3,98 4,02 Hordaland 3,96 4,02 4,0 4,03 4,02 4,09 Nasjonalt 3,88 3,92 3,95 3,96 3,99 4, Refleksjon og vurdering Nasjonale prøvar i engelsk på 5. og 8. trinn er i Fjell noko under landssnittet og fylket. Det er gledeleg å sjå at eksamensresultata i engelsk er betre enn Hordaland og landet elles. Dette er ei utvikling vi er svært nøgd med, og som vi vonar kan fortsetje. Kompetanse i framandspråk, og særleg engelsk, vert stadig viktigare i ei globalisert og internasjonal verd. 41

42 5.5 Grunnskulepoengsum Her kan du sjå grunnskulepoengsummen for dei siste åra Grunnskolepoengsum Fjell kommune (14-15) 39,43 40,69 40,5 40,7 39,25 39,99 39,81 40,24 Hordaland 40,68 40,5 40,38 40,69 40,39 40,67 40,32 40,88 Nasjonalt 39,59 39,71 39,57 39,83 39,88 39,93 40,01 40, Refleksjon og vurdering Utviklinga for grunnskulepoengsum har vore positiv frå Vi ligg no omtrent på nasjonalt nivå, der målsetjinga er. 42

43 5.6 Gjennomføring av vidaregåande opplæring Her kan ein sjå fullført og bestått vidaregåande opplæring (vg3 eller fag-/sveineprøve). Utvalet er satt fem år tilbake i tid sidan elevane har fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. fullført og bestått vidaregåande opplæring (Vg3 eller fag-/sveineprøve) Fjell kommune 64,8 65,7 64,5 65,2 Hordaland 70,0 68,7 67,9 66,3 Nasjonalt 69,0 68,4 67,7 65, Refleksjon og vurdering Av grafen ovanfor kan ein lese at Fjell no ligg på snitt med landet når det gjeld elevar som har fullført og bestått vidaregåande opplæring. Vidare kan ein sjå at utviklinga også har vore positiv frå til Grunnen til at ein ser på år så langt tilbake er at det er først då tala vert gyldige, sidan elevane har 5 år på seg til å fullføre. Dette kan tyde på mindre fråfall i vidaregåande frå til 09-10, og ein kan håpe at denne utviklinga fortset. Gode overgongar mellom ungdomsskule og vidaregåande er viktig for å hindre fråfall, samt tilknyting til næringsliv og praksisnær opplæring. 43

44 6. System for oppfølging (internkontroll) Element i Fjell kommune sitt forsvarlege system: Handlingsprogram for Fjell kommune, vedteke årleg av kommunestyret. Skulesjefen sitt kapittel, gir retningsliner for satsingsområde framover for skulen i Fjell, for kompetanseutvikling og for utvikling av det pedagogiske arbeidet. Kvar skule utformer kvart år ein verksemdsplan, vedteke i samarbeidsutvalet for skulen. I verksemdsplanen framgår det korleis skulen skal følgja opp føringane frå HP innan dei ulike satsingsområda. Leiinga ved skulane skriv kvart år ei årsmelding, der ein evaluerer korleis skulen har følgt opp satsingsområda, samt vurderer skulen sin undervisning, læringsresultat (slik dei kjem fram i nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver) og læringsmiljø (resultat av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing mm). Årsmeldingane vert generert i Puls. Skulesjefen kjem kvart år på skulebesøk, der tema er skulen sitt arbeid innanfor satsingsområda (dette året klasseleiing, vurdering og lesing). Skulen sitt arbeid med kartlegging og oppfølging av resultat gjennom tilpassa opplæring, oppfølging av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing med meir vert også presentert og drøfta. Skulesjefen utarbeider ein rapport frå besøket med framlegg til vidare arbeid på skulen. Kvart tredje år blir skulen vurdert av eksterne skulevurderarar. Skulen blir vurdert ut frå dokumentanalyse, intervju og observasjon, og det vert utarbeidd rapport. Skulen utarbeider innan seks månader ein plan for å forbetra punkt som kjem fram i rapporten. Digital oppfølging: - Puls. Pedagogisk utvikling- og læringsspegel (Conexus). - Moava 1310 som digital oppfølging og internkontroll. I tillegg til eit system som har som formål å gi retning og kontrollera, er det viktig å ha eit system for informasjonsflyt, medbestemming og erfaringsutveksling. Skulane i Fjell er delt inn i fire skuleområde, tre geografisk basert og eitt for ungdomsskulane. Dei fire områda har ein områdeleiar, som sit i skulesjefen sitt strategiske team, i lag med leiar for PPT. Strategisk team for skulen i Fjell er eit forum for informasjon både frå og til skulane, og er i tillegg eit viktig drøftingsforum, både når det gjeld drift og utvikling av skulen i Fjell. Her deltek også organisasjonar, som Skuleleiarforbundet og Utdanningsforbundet. Totalt sett utgjer dette eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering, -oppfølging og -utvikling av skulen i Fjell kommune. 44