Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell"

Transkript

1 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 2015

2 Innhald Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell Innleiing / samandrag Personale Læringsmiljø Analyse av samanhengar Læringsresultat System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon Vedlegg

3 Tilstandsrapport for grunnskulen i Fjell 1. Innleiing / samandrag Grunnskuleopplæringa i Fjell er fordelt på 15 skular, 2 av dei er ungdomsskular. I tillegg er det kulturskule og vaksenopplæring. Kvaliteten i skulen vert vurdert i høve til struktur, prosess og resultat. Vi nyttar ulike kartleggingar, elevundersøkinga og nasjonale prøvar for å få eit godt grunnlag for resultatmåling og evaluering. «Framtidsskulen i Fjell» - ein skule med læringsfremjande tiltak bygd på forskningsbasert kunnskap. Grunnskuleopplæringa i Fjell kan sjåast på som ein samanfatning av 5 sentrale faktorar som til saman skal stimulere til læring: 1) Eleven Alle elevar i Fjell skal oppleve skulen som ein plass der dei trivst og utviklar seg i tråd med eigne evner og føresetnader både fagleg og sosialt. 2) Læraren I Fjell har vi lærarar som legg vekt på gode relasjonar til elevar og foreldre, og som driv undervisning ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde elev. 3) Skuleleiinga I Fjell har vi skuleleiing som legg vekt på gode relasjonar til tilsette, elevar og foreldre, og som driv skulen ut frå høg fagleg kompetanse og i dialog med den einskilde medarbeidar. 4) Læringsarenaen Læringsarenaene i Fjell står fram som gode, motiverande og velutstyrte. 5) Heimen Godt samarbeid mellom skule og heim. 3

4 1.1 Læringsleiing Skulesjefen har frå hausten 2014 samla skulesatsinga under parolen «Framtidsskulen». Dette er ei satsing som har som målsetjing å styrkje det faglege nivået i Fjell-skulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og gjennom ein ny vurderingspraksis som har læring som mål. Strategien er å auke kompetanse og forståing for vurdering som reiskap for læring, samt setje dette i samanheng med allereie eksisterande satsing på klasseleiing, lesing og rekning i alle fag, samt digitale ferdigheiter. 1.2 Puls I 2015 har Fjellskulen tatt i bruk eit nytt leiingsverktøy for kvalitetsutvikling i skulen, PULS (Pedagogisk utviklings- og læringsspegel.) PULS innhentar datamateriale frå ulike kjelder, som t.d. SSB, SATS, PAS, Skuleporten, GSI, Elevundersøkinga, Nasjonale prøvar og kartleggingsprøvar i Vokal. Gjennom gode pedagogiske utviklingsprosessar mellom leiinga og lærarane skal ein arbeide mot stadig betre nivå innan dei kommunale satsingsfelta for skule: LÆRINGSLEIING 1) Vurdering for læring 2) Læringsmiljø 3) Grunnleggande ferdigheiter Arbeidet vert koordinert av PULS-koordinator ved skulesjefen. 4

5 1.3 Trygg i Fjell Skulesjefen har i 2014 intensivert arbeidet for å få etablert betre verkemiddel mot mobbing og krenkande åtferd mellom elevane. Tiltaket vert kalla «Trygg i Fjell» og vert organisert gjennom ei fagleg kompetansegruppe og ei brei referansegruppe samansett av ulike representantar (politikarar, elevar, foreldre, idrett, skule.) 1.4 Raud tråd Skulesjefen er oppteken av samanhengen i opplæringa frå barnehage til yrkesliv. Målsetjinga er betre læringsutbytte og å minske fråfallet frå utdanningsløpet. I tillegg til samarbeid med Barnehage har skulen i Fjell i 2014 etablert eit sterkare samarbeid med vidaregåande skule og næringslivet. Skulesjefen i Fjell legg sterk vekt på at utviklingsarbeid og kompetansebygging skal skjer i nært samarbeid med høgskule, universitet og forskingsinstitusjonar. Difor har vi i Fjell samarbeid med Universitetet i Bergen, Norsk lærarakademi, Sintef, Høgskulen i Bergen, Høgskulen Stord/Haugesund, Vil Vite-senteret og Nasjonalt senter for læringsmiljø og oppvekst i Stavanger. 1.5 Skulefritidsordninga (SFO) Alle elevane i trinn får tilbod om SFO. Særleg SFO-tilbod for born med funksjonshemming er oppretta på Tranevågen ungdomsskule. Dei største SFO-ordningane har ferietilbod. Frå hausten 2014 vart det innført nyordning med morgontilbod ved SFO. 5

6 1.6 Pedagogisk Psykologisk Teneste (PPT) PPT-tenesta rettar sine tilbod mot born som ikkje kan gjere seg nytte av det ordinære undervisningstilbodet i skulen, til organisasjonsutvikling og til kompetanseheving, slik at born og unge med særskilte behov skal kunne høyre til eit inkluderande skulemiljø. Dei siste åra har PPT i Fjell retta særleg merksemd mot det førebyggjande arbeidet ved tidleg innsats og kompetansesatsing, særleg inn mot klasseleiing og leseopplæringa. Dette har ført til mindre bruk av spesialundervisning. 1.7 Kulturskuletilbod Fjell kulturskule gjev tilbod til om lag 900 born og unge. Dei gjev tilbod innan dans, kunst, song og musikk. Administrasjonen ved Fjell kulturskule vart flytta frå Knarrevik skule til Liljevatnet skule hausten Vaksenopplæring Fjell kommune har organisert tilbod til vaksne ved Fjell vaksenopplæring. Tilbodet er delt i to, vaksne som har rett til grunnskuleopplæring etter 4A-1, og nykomne innvandrarar med rett og plikt til deltaking i norsk og samfunnskunnskap, med tilbod om gratis norskkurs, j.fr. introduksjonslova Introduksjonsprogram for nye flyktningar Introduksjonsprogram for nye flyktningborn frå 6 16 føregår i innføringsklasser på Knappskog og Tranevågen skular. Ungdom over 16 år som treng grunnskuleopplæring, får undervisningstilbodet sitt på Fjell vaksenopplæring på Straume Refleksjon og vurdering Året som har gått: Skulen i Fjell er prega av eit godt læringsmiljø, der både elevar og tilsette yt ein stor innsats. Elevtalet i Fjell ser ut til å halda seg stabilt framover mot 2020, der ein ser ein auke i nokre områder som Bjorøy og Ågotnes og ein nedgang i fleire andre områder. Fjell har eit relativt lågt tal elevar per lærar, særleg på grunn av desentralisert skulestruktur og språkdeling. Talet på elevar som får spesialundervisning er relativt lågt i Fjell, 6,9 av elevane (8 i landet elles), delvis grunna auka fokus på tilpassa opplæring dei seinare åra. Vi ligg omlag på landsgjennomsnittet når det gjeld grunnskulepoeng. Resultata frå nasjonale prøvar syner at vi ligg på og litt under nivå for landsgjennomsnittet Resultata frå Elevundersøkinga tyder på at elevane sitt læringsmiljø er omlag som snittet i landet. Gjennom prosjektet «Trygg i Fjell» aukar skulen i Fjell innsatsen mot mobbing og krenkande åtferd. Vi har tatt i bruk eit nytt kvalitetssystem for skule, PULS (Pedagogisk Utviklings- og læringsspegel). PULS skal nyttast som verktøy mellom skuleleiing og skulesjefsnivå for auka samhandling og synergi, samarbeid om felles hovudsatsingsområder og gode utviklingsprosessar på skulane. PULS skal vidare implementerast i 2015/2016. Sjølv om skule har hatt ein reell sterk grad av innsparing av driftsutgifter (kjelde: KOSTRA tal s. 46 i Årsmelding for Fjell kommune 2014), har dette ikkje gått ut over kvaliteten i skulen. På ei rekke indikatorar, undersøkingar går vi derimot opp i kvalitet, noko som denne tilstandsrapporten vil vise. 6

7 Framtidsutsikter og utfordringar i tida som kjem: Gjennomføring av KS-vedtak om ny skulestruktur i Fjell. Implementera «Framtidsskulen i Fjell», som inneber å styrka det faglege nivået i Fjellskulen gjennom godt læringsmiljø, gode grunnleggjande ferdigheiter og ein vurderingspraksis som har læring som mål. Vidare implementering av Trygg i Fjell Vidare implementering av PULS Økonomi: Etablere ein økonomi som sikrar kvalitet og bærekraft i skulen. Auka mottak av flyktningar og forventa auke i innvandring fører til større fokus på utfordringar knytt til innføringsklassane på borne- og ungdomstrinn, samt Vaksenopplæringa og samarbeid mellom skule og NAV. 7

8 2. Personale 2.1 Årsverk lærarar 2.2 Tal på lærarar Tal Tal på lærarar, menn Fjell kommune 73 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, kvinner Fjell kommune 283 Hordaland Nasjonalt Tal på lærarar, i alt Fjell kommune 356 Hordaland Nasjonalt Refleksjon og vurdering: Tal på årsverk har gått ned frå 331 i til 305,5 i Dette er ein reduksjon på 25,5 årsverk. Reduksjonen skuldast innsparing på 5 av rammetimetalet og endra skulestruktur. Auken frå til skuldast innføring av nye valfag på ungdomstrinnet. 8

9 3. Læringsmiljø 3.1. Tal på elevar Tal Sum elevar i Fjell kommune Fjell kommune Fjell kommune (13-14) Fjell kommune (12-13) Fjell kommune (11-12) Fjell kommune (10-11) Arbeidsro Denne indikatoren fortel om korleis elevane oppfattar arbeidsro i timane. 3.2 Arbeidsro Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,33 3,69 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,32 3,58 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,35 3, Refleksjon og vurdering Grafen ovanfor syner at elevane i Fjell kommune opplever større grad av arbeidsro i timane enn Hordaland og i landet elles. Dette er ei positiv utvikling. Ein kan også sjå at vi tidlegare, frå , har vært under nasjonalt nivå og Hordaland på denne indikatorverdien. Arbeidet med klasseleiing i Fjell (TSK) og auka fokus på læringsleiing, kan sjå ut til å ha god effekt på arbeidsroen. 9

10 3.3 Trivsel Denne indikatoren syner korleis elevane trivst på skulen. 2.1 Trivsel Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 4,04 3,89 4,07 4,14 4,14 4,16 4,22 4,29 4,28 4,14 4,07 4,14 4,17 4,2 4,16 4,26 4,32 4,29 4,16 4,16 4,19 4,24 4,26 4,27 4,29 4,35 4, Refleksjon og vurdering I høve til trivsel ligg vi om lag på nivå med fylket og landet elles. Ein kan sjå at det har vært ein langsiktig positiv auke i opplevd trivsel frå 2006 (4,04) og fram til i dag (4,28). Nedgongen frå frå 4,32 til 4,28 er liten og ein kan ikkje tilskriva så små variasjonar særleg verdi, men heller sjå den langsiktige utviklinga. 10

11 3.4 Støtte frå lærarane Indikatoren syner korleis elevane opplever støtta frå lærarane. 3.1 Støtte frå lærarane Fjell kommune 4,22 4,33 Hordaland 4,22 4,32 Nasjonalt 4,22 4, Refleksjon og vurdering I høve til støtte frå lærarane ligg vi på nasjonalt nivå. Tendensen er også stigande (positiv). Læraren er ein av dei viktigaste faktorane i høve til elevane si læring og det er dermed viktig at støtta frå læraren er til stades og av god kvalitet. 11

12 3.5 Vurdering for læring I Fjell handlar vurdering for læring (VFL) om at: - Skuleleiinga arbeider systematisk med utviklinga av læringsfremmande vurdering. Arbeidet er godt forankra i kommunalt styringsdokument for Læringsleiing. - Lærarane arbeider systematisk med vurdering for læring og har felles omgrep og rutinar knytt til dette. - Elevane forstår kva dei skal lære og kva som er forventa av dei. Elevane får tilbakemeldingar som fortel om kvaliteten på arbeidet og som gir råd om korleis dei kan forbetre seg. Elevane nyttar tilbakemeldingane slik at dei utviklar seg i læringsprosessen. Elevane er involverte i eige læringsarbeid m.a. ved å vurdere eige arbeid og utvikling. 4.1 Vurdering for læring Fjell kommune 3,91 4,05 Hordaland 3,9 3,97 Nasjonalt 3,88 3, Refleksjon og vurdering Fjellskulen har Vurdering for læring (VFL) som eit hovudsatsingsområde. Derfor er det gledeleg å sjå at vi ligg over nasjonalt nivå på dette feltet. Godt og systematisk arbeid med kompetanseheving i samarbeid med høgare utdanning (m.a. Høgskulen Stord/Haugesund) ser ein på som ein av grunnane til dei gode resultata. 12

13 3.6 Mestring Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mestring. 1.3 Mestring Fjell kommune 3,79 3,86 3,81 3,76 3,94 4,01 Hordaland 3,87 3,89 3,82 3,8 3,95 4,01 Nasjonalt 3,87 3,88 3,83 3,85 3,99 4, Refleksjon og vurdering I høve til mestring ligg vi omtrent på nivå med landet og fylket. Ein kan sjå av utviklinga at vi tidlegare har vært noko under (i ), men det er bra at ein no går i positiv retning. 13

14 3.7 Elevdemokrati og medverknad Gjennom medarbeidarskap med andre elevar, læraren og skulen skal eleven utvikle evner og kunnskap om samarbeid og medverknad i demokratiske prosessar. 3.3 Elevdemokrati og medverknad Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt (14-15) ,72 2,56 2,76 2,89-3,05-3,42 3,61 3,04 2,92 2,95 2,93 3,48 3,25-3,54 3,64 3,15 3,07 3,1 3,23 3,27 3,28 3,02 3,55 3, Refleksjon og vurdering Med tanke på elevdemokrati og medverknad ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. I handlingsplanen for Fjellskulen (VP20) er samhandling ein av dei tre hovudområda. Det er viktig at og elevane blir tatt på alvor i demokratiet og det er godt at deira oppleving samsvarer med den ønskjelege utviklinga. 14

15 3.8 Læringskultur Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. 3.5 Læringskultur Fjell kommune 3,1 3,22 3,11 3,11 3,67 4,05 Hordaland 3,22 3,27 3,19 3,15 3,63 3,97 Nasjonalt 3,17 3,19 3,23 3,3 3,69 4, Refleksjon og vurdering I Fjell er læringskulturen i betre enn både nasjonalt nivå og fylket. Dette er første gang i utviklinga at vi ligg høgare enn dei andre på dette feltet. Læringskultur handlar om elevane si oppleving av at skulearbeidet er viktig, at det er arbeidsro, og at ein lærar av erfaringar. Det kan virke som om det intensive fokuset på læring og vurdering for læring kan ha god effekt på læringskulturen i skulen. 15

16 3.9 Mobbing Indikatoren syner i kva grad elevane opplever mobbing på skulen Mobbing på skulen Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,6 4,56 4,64 4,66 4,56 4,53 4,62 4,71 4,75 4,64 4,55 4,58 4,58 4,54 4,55 4,59 4,72 4,74 4,56 4,54 4,54 4,55 4,55 4,59 4,62 4,73 4, Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Fjell kommune Hordaland Nasjonalt ,71 78,21 74,1 74,79 75,47 72,81 78,99 75,99 73,07 80,66 75,71 73,42 74,56 73,37 73,78 71,65 73,35 75,31 76,47 75,19 77,73 83,6 82,72 83,17 84,68 83,93 84,71 16

17 3.9.3 Ikkje i det hele tatt Ein sjeldan gong Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Fjell kommune Hordaland Nasjonalt 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka , , , , ,70 4, , , , , ,86 4, , , , , ,56 4,76 Snitt (7. trinn) Er du blitt mobba på skulen dei siste månadane? Ikkje i det heile tatt Ein sjeldan gong 2 eller 3 gonger i månaden Omtrent 1 gong i veka Fleire gonger i veka Snitt , ,18 9 3,27 7 2,55 9 3,27 4,63 17

18 3.9.5 Refleksjon og vurdering Tabell syner at vi samla sett for alle elevane ligg om lag på nasjonalt nivå når det gjeld mobbing. Tabell syner ei positiv utvikling ved at andelen elevar som ikkje blir mobba i heile tatt går opp (frå 76,71 i til 84,68 i 14-15). Dette er svært gledeleg, sjølv om vi arbeider for nulltoleranse for mobbing. Særleg frå (71,65) har utviklinga vore positiv, og ein kan sjå av grafen av vi har ein brattare kurve enn landet og fylket. Den nedste av tabellane ovanfor (3.9.4) viser ein berre resultata frå 7. trinn. Her kan ein sjå samanhengen med talet 9,1, som kjem fram i tala som ligg i Skuleporten. Då vert dei tre kollonnene til høgre rekna saman (3,27 + 2,55 + 3,27=9,09). Del av elevar som har opplevd mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare (prosent): 7. trinn Fjell kommune 5,2 9,1 Hordaland 5,4 4,9 Nasjonalt 5,3 4,7 10. trinn Fjell kommune 5,7 4,0 Hordaland 5,2 4,7 Nasjonalt 5,0 4,7 På 7. trinn har vi ei utvikling der det er fleire elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare, medan på 10. trinn er det motsett; der er det mindre elevar enn i landet elles som opplever mobbing 2-3 gonger i månaden eller oftare. Vurderinga samla sett når det gjeld mobbing er at ein må sjå heilskapleg på problemet, og sjå på heile elevgruppa. I dette høvet har det vore ei positiv utvikling, sjølv om ein på enkelte trinn kan sjå negative trekk. I Fjell har vi eit sterkt fokus på mobbing. Alle skular i Fjell kommune har implementert eit av dei sertifiserte programma mot mobbing, Zero eller Olweus på barnetrinnet, Respekt og MOT på ungdomstrinnet. Gjennom handlingsplanen for Fjell kommune har skulesjefen satt i gang intensivering av kampen mot mobbing gjennom prosjektet «Trygg i Fjell», som er Fjell kommune sin sektorovergripande anti-mobbeprosjekt. I «Trygg i Fjell» er både skule, barnehage idrettslag, FAU og andre involvert. Fjellskulen har mange satsingsområde for å skapa eit godt læringsmiljø: Respekt (ungdomssteg) Zero (barnesteg) Olweus (barnesteg) Zippy s venner (barnesteg) TSK klasseleiing (barnesteg) 18

19 3.10 Krenkingar Krenkingar handlar om å bli halda utanfor, bli spedt løgner om, bli truga, oppleve slag, spark eller halda fast, samt negative kommentarar på utsjånaden. 2.4 Krenkingar Fjell kommune 4,56 4,65 Hordaland 4,57 4,66 Nasjonalt 4,56 4, Refleksjon og vurdering I høve til krenkande åtferd ligg vi på same nivå som landet og fylket. Det er ein positiv utvikling for denne indikatoren, noko som kan ha forklaring i det gode arbeidet som blir gjort på skulane for godt elevmiljø. 4. Analyse av samanhengar Boblekarta nedanfor visar samanhengar mellom relevante indikatorar frå elevundersøkinga. - Arbeidsro og mestring - Trivsel og motivasjon - Tilpassa opplæring og fagleg utfordring 19

20 4.1 Arbeidsro og mestring Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom indikatorane arbeidsro og mestring. 20

21 21

22 22

23 4.1.1 Refleksjon og vurdering Diagramma ovanfor syner at elevane i Fjell opplever ein større grad av arbeidsro og mestring enn elevane i fylket og landet elles. Fokus på godt læringsmiljø, vurdering for læring (VFL) og klasseleiing (TSK) kan sjå ut til å ha god effekt. I forhold til skuleåret har det vært ein svært positiv utvikling: I opplevde 38,63 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring, medan i opplever 52,60 av elevane i Fjell stor grad av arbeidsro og mestring. Denne utviklinga er vi nøgd med, og vi vil arbeide for at det fortsetter i same positive retning vidare. 23

24 4.2 Trivsel og motivasjon Boblekarta nedanfor viser samanheng mellom trivsel og motivasjon. 24

25 25

26 26

27 4.2.1 Refleksjon og vurdering. I høve til trivsel og motivasjon ligg vi om lag på nivå med landet og fylket. Vi er likevel betre enn Hordaland på denne indikatoren. Det å ha god trivsel og motivasjon i skulen er viktig for å seinare hindre fråfall i til dømes vidaregåande opplæring, og er dermed noko vi arbeidar for. Ser ein i førehald til har også utviklinga gått i positiv retning: : 48,57 av elevane opplevde stor grad av trivsel og motivasjon, og : 52,91 av elevane opplever stor grad av trivsel og motivasjon. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. 27

28 4.3 Støtte frå lærarane og fagleg utfordring Boblekartet nedanfor viser samanhengen mellom støtte frå lærarane og fagleg utfordring. 28

29 29

30 30

31 4.3.1 Refleksjon og vurdering Støtte frå lærarane og fagleg utfordring kan sjåast på som tilpassa opplæring. I høve til denne indikatoren er vi over fylket men litt under landssnittet. I forhold til i er også utviklinga positiv: I opplevde 30,65 av elevane stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring, medan i opplever 43,36 stor grad av støtte frå lærarane og passeleg fagleg utfordring. Dette er ei utvikling vi er godt nøgd med. Men vi vil arbeide vidare for at opplæringa vil verta enda meir tilpassa i åra som kjem. Særleg på mellom- og ungdomssteget er det viktig i overgongane som på 7. trinn og 10. trinn å gje nok fagleg utfordring til fagleg sterke elevar og samtidig ivareta fagleg svakare elevar på same måte. 31

32 5. Læringsresultat 5.1 Føresetnadar Foreldra sitt utdanningsnivå Foreldra sitt utdanningsnivå kan i følgje Hægeland, Kirkebøen, Raaum og Salvanes (2003) forklare (20) av variasjonane i elevane sine læringsresultat. Indikatoren nedanfor er basert på ei utrekning frå SSB. Prosenten er rekna ut med utgongspunkt i følgjande: Del av foreldre med høgare utdanning minus del av foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Dersom scoren er 17, betyr dette at skulen har 17 fleire foreldre med høgare utdanning enn foreldre med grunnskule som høgaste utdanning. Foreldra sitt utdanningsnivå Fjell kommune 12,5 16,8 Hordaland 19,6 20,7 Nasjonalt 17,5 18, Refleksjon og vurdering Foreldra sitt utdanningsnivå er i god utvikling i Fjell når ein samanliknar med landet og fylket elles. I var nivået på 12,5 medan i var nivået 16,8. Ein kan sjå at stigninga i Fjell er høgare enn i landet elles, og ein kan håpe at denne utviklinga vil fortsette i åra som kjem. 32

33 5.2 Lesing og norsk I Fjell handlar lesing om at: - Leiinga og lærarane har god kunnskap om lesing som grunnleggande dugleik. Alle lærarar, uansett fag, tek ansvar for leseutviklinga til elevane. - På småtrinnet jobbar skulen med grunnleggande avkoding og forståing av enkle tekstar. Skulen nyttar leselærar på 1. og 2. trinn som tidleg innsats. Leselæraren blir nytta til å rettleie i lesing. Leiinga er oppdatert på leseutviklinga til elevane på desse trinna. - På mellomtrinn og ungdomstrinn jobbar skulen systematisk med elevane si evne til å finne informasjon, tolke og reflektere. Elevane nyttar ulike typar lesestrategiar. - Skulen nyttar SOL* (Systematisk Observasjon av Lesing) som verktøy i undervegsvurderinga. Soling av elevar skjer systematisk og kontinuerleg gjennom skuleåret. * Fjell Ungdomsskule nyttar eit anna system for lesing, "Lesing i alle fag." Kartleggingsprøvar i lesing Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Lesing 1. trinn Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Å lese ord 20,8 12,5 15,2 Å lese er å forstå 25,5 13,8 16,3 Lesing 2. trinn Å lese ord 24,3 15,9 18,6 Å lese er å forstå del ,5 14,7 18,2 Lesing 3. trinn Å lese ord 27,2 18,5 19,8 Å lese er å forstå del ,1 13,8 15,8 33

34 5.2.2 Nasjonale prøvar i lesing Her kan ein sjå resultat frå nasjonale prøvar i lesing. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 5. trinn, Lesing Snitt Snitt Poeng 34,1 50,3 15,6 1,81 47,46 24,8 50,5 24,8 2,00 49,51 22,7 50,6 26,7 2,04 50,06 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 8. trinn, Lesing Snitt 13,3 24,9 40,5 15,0 6,3 2,76 46,85 11,0 19,6 41,9 18,6 8,9 2,95 48,7 8,7 17,9 40,6 21,9 10,9 3,09 49,98 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Nasjonale prøvar 9. trinn, Lesing Snitt 13,0 12,0 39,1 22,5 13,4 3,11 50,04 7,6 11,9 36,1 26,5 18,0 3,35 52,49 Snitt Poeng 5,2 11,5 35,4 27,2 20,7 3,47 53,64 34

35 5.2.3 Eksamen og standpunkt - norsk Dette er resultata frå eksamen og standpunkt i norsk. Eksamen Fjell kommune 3,63 3,44 3,44 3,6 3,41 3,23 Hordaland 3,63 3,57 3,58 3,6 3,55 3,45 Nasjonalt 3,59 3,61 3,58 3,61 3,55 3,51 Standpunkt Fjell kommune 3,86 3,96 3,7 3,81 3,82 3,76 Hordaland 3,92 3,96 3,93 3,93 3,91 3,93 Nasjonalt 3,85 3,88 3,88 3,87 3,88 3,89 35

36 5.2.4 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i lesing syner at vi har større del av elevane som ligg på eller under bekymringsgrensa enn fylket og landet elles. Leseforståinga blir likevel betre etter som elevane vert eldre (20,1 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 3. trinn, medan 25,5 av elevane er på eller under bekymringsgrensa på 1. trinn). På nasjonale prøvar 5., 8. og 9. trinn har vi resultat som er noko under fylket og landet elles. Ein må arbeida vidare med å få fleire elevar som er på mestringsnivå 1 over til mestringsnivå 2, og vidare flytta elevar frå mestringsnivå 2 til nivå 3. Vi har lesing som grunnleggande dugleik som eit av satsingsområda i kommunen, særleg gjennom SOL, (systematisk observasjon av lesing.) Eksamensresultata og standpunktkarakterar i norsk er noko under fylket og landet elles. Vi har som mål å ha resultat på landssnittet. Det er viktig å halda fokus på grunnleggande dugleikar i lesing og skriving, for språk og norsk er ein viktig nøkkel til kunnskap. 36

37 5.3 Rekning og matematikk Kartleggingsprøvar i rekning Her kan ein sjå del av elevar som er på eller under bekymringsgrensa. Kartleggingsprøve Bekymringsgrense Bekymringsgrense Bekymringsgrense Fjell kommune Hordaland (14-15) Nasjonalt Rekning, 1. trinn 29,9 19,6 21,7 Rekning, 2. trinn 26,2 17,8 20,4 Rekning, 3. trinn 29,4 17,5 18, Nasjonale prøvar i rekning Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i rekning. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt (14-15) Snitt Snitt Poeng Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 34,0 49,5 16,5 1,83 47,03 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 25,0 50,2 24,9 2,00 49,75 Nasjonale prøvar 5. trinn, Rekning 23,7 49,9 26,5 2,03 50,22 Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Nasjonale prøver 8. trinn, Rekning Snitt 14,9 23,9 40,5 13,8 6,9 2,74 47,2 10,9 23,6 38,4 18,6 8,5 2,90 48,63 9,0 20,8 37,1 21,9 11,2 3,06 50,1 Snitt Poeng Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Nasjonale prøver 9. trinn, Rekning Snitt 8,2 19,6 36,4 25,4 10,4 3,10 50,75 5,4 16,4 34,6 27,3 16,3 3,33 52,64 Snitt Poeng 5,3 15,0 33,2 26,9 19,6 3,40 53,43 37

38 5.3.2 Eksamen og standpunkt - Matematikk Her kan ein sjå eksamen- og standpunktkarakterar i matematikk. Eksamen Fjell kommune 3,55 3,52 3,32 3,51 3,12 3,27 Hordaland 3,58 3,42 3,4 3,37 3,27 3,3 Nasjonalt 3,61 3,48 3,42 3,35 3,37 3,31 Standpunkt Fjell kommune 3,55 3,71 3,33 3,49 3,26 3,5 Hordaland 3,52 3,64 3,59 3,57 3,49 3,59 Nasjonalt 3,46 3,59 3,55 3,52 3,51 3,54 38

39 5.3.3 Refleksjon og vurdering Kartleggingsprøvane i matematikk er i Fjell noko under landssnittet og fylket på 1., 2. og 3. trinn. På nasjonale prøvar i rekning på 5., 8. og 9. trinn ligg vi også noko under landssnitt og fylket. På standpunkt og eksamensresultat kan ein sjå at utviklinga har vore positiv frå til Vi har flytta oss opp omtrent på landssnittet. Dette er ei utvikling vi er nøgd med. Fokus på rekning i alle fag som grunnleggande dugleik og ulike strategiar i matematikk må halda fram. Realfagssatsing ved praksisnær læring og tilknyting til lokalt næringsliv står dessutan også som vidareførte tiltak. 39

40 5.4. Engelsk Nasjonale prøvar i engelsk Her kan ein sjå resultata frå nasjonale prøvar i engelsk. Utval Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk Snitt Snitt Poeng 36,7 48,1 15,3 1,79 46,76 27,1 49,0 24,0 1,97 49,46 23,8 50,6 25,6 2,02 50,2 Utvalg Fjell kommune Hordaland Nasjonalt Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Nasjonale prøver 8. trinn, Engelsk Snitt 18,4 27,9 32,3 16,7 4,1 2,62 46,06 11,8 21,4 39,2 18,1 7,8 2,92 48,67 9,0 19,0 40,4 20,2 9,5 3,06 50,06 Snitt Poeng Standpunkt og eksamen - engelsk Her kan ein sjå resultata frå eksamen og standpunkt i engelsk. Eksamen Fjell kommune 4,11 4,25 3,98 3,93 3,82 4,04 Hordaland 4,04 4,04 4,02 4,11 4,07 4,02 Nasjonalt 3,97 3,94 3,97 3,99 3,99 3,93 40

41 Standpunkt Fjell kommune 3,97 4,01 3,91 4,02 3,98 4,02 Hordaland 3,96 4,02 4,0 4,03 4,02 4,09 Nasjonalt 3,88 3,92 3,95 3,96 3,99 4, Refleksjon og vurdering Nasjonale prøvar i engelsk på 5. og 8. trinn er i Fjell noko under landssnittet og fylket. Det er gledeleg å sjå at eksamensresultata i engelsk er betre enn Hordaland og landet elles. Dette er ei utvikling vi er svært nøgd med, og som vi vonar kan fortsetje. Kompetanse i framandspråk, og særleg engelsk, vert stadig viktigare i ei globalisert og internasjonal verd. 41

42 5.5 Grunnskulepoengsum Her kan du sjå grunnskulepoengsummen for dei siste åra Grunnskolepoengsum Fjell kommune (14-15) 39,43 40,69 40,5 40,7 39,25 39,99 39,81 40,24 Hordaland 40,68 40,5 40,38 40,69 40,39 40,67 40,32 40,88 Nasjonalt 39,59 39,71 39,57 39,83 39,88 39,93 40,01 40, Refleksjon og vurdering Utviklinga for grunnskulepoengsum har vore positiv frå Vi ligg no omtrent på nasjonalt nivå, der målsetjinga er. 42

43 5.6 Gjennomføring av vidaregåande opplæring Her kan ein sjå fullført og bestått vidaregåande opplæring (vg3 eller fag-/sveineprøve). Utvalet er satt fem år tilbake i tid sidan elevane har fem år på å fullføre vidaregåande opplæring. fullført og bestått vidaregåande opplæring (Vg3 eller fag-/sveineprøve) Fjell kommune 64,8 65,7 64,5 65,2 Hordaland 70,0 68,7 67,9 66,3 Nasjonalt 69,0 68,4 67,7 65, Refleksjon og vurdering Av grafen ovanfor kan ein lese at Fjell no ligg på snitt med landet når det gjeld elevar som har fullført og bestått vidaregåande opplæring. Vidare kan ein sjå at utviklinga også har vore positiv frå til Grunnen til at ein ser på år så langt tilbake er at det er først då tala vert gyldige, sidan elevane har 5 år på seg til å fullføre. Dette kan tyde på mindre fråfall i vidaregåande frå til 09-10, og ein kan håpe at denne utviklinga fortset. Gode overgongar mellom ungdomsskule og vidaregåande er viktig for å hindre fråfall, samt tilknyting til næringsliv og praksisnær opplæring. 43

44 6. System for oppfølging (internkontroll) Element i Fjell kommune sitt forsvarlege system: Handlingsprogram for Fjell kommune, vedteke årleg av kommunestyret. Skulesjefen sitt kapittel, gir retningsliner for satsingsområde framover for skulen i Fjell, for kompetanseutvikling og for utvikling av det pedagogiske arbeidet. Kvar skule utformer kvart år ein verksemdsplan, vedteke i samarbeidsutvalet for skulen. I verksemdsplanen framgår det korleis skulen skal følgja opp føringane frå HP innan dei ulike satsingsområda. Leiinga ved skulane skriv kvart år ei årsmelding, der ein evaluerer korleis skulen har følgt opp satsingsområda, samt vurderer skulen sin undervisning, læringsresultat (slik dei kjem fram i nasjonale prøver og andre kartleggingsprøver) og læringsmiljø (resultat av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing mm). Årsmeldingane vert generert i Puls. Skulesjefen kjem kvart år på skulebesøk, der tema er skulen sitt arbeid innanfor satsingsområda (dette året klasseleiing, vurdering og lesing). Skulen sitt arbeid med kartlegging og oppfølging av resultat gjennom tilpassa opplæring, oppfølging av elevundersøkinga, arbeid mot mobbing med meir vert også presentert og drøfta. Skulesjefen utarbeider ein rapport frå besøket med framlegg til vidare arbeid på skulen. Kvart tredje år blir skulen vurdert av eksterne skulevurderarar. Skulen blir vurdert ut frå dokumentanalyse, intervju og observasjon, og det vert utarbeidd rapport. Skulen utarbeider innan seks månader ein plan for å forbetra punkt som kjem fram i rapporten. Digital oppfølging: - Puls. Pedagogisk utvikling- og læringsspegel (Conexus). - Moava 1310 som digital oppfølging og internkontroll. I tillegg til eit system som har som formål å gi retning og kontrollera, er det viktig å ha eit system for informasjonsflyt, medbestemming og erfaringsutveksling. Skulane i Fjell er delt inn i fire skuleområde, tre geografisk basert og eitt for ungdomsskulane. Dei fire områda har ein områdeleiar, som sit i skulesjefen sitt strategiske team, i lag med leiar for PPT. Strategisk team for skulen i Fjell er eit forum for informasjon både frå og til skulane, og er i tillegg eit viktig drøftingsforum, både når det gjeld drift og utvikling av skulen i Fjell. Her deltek også organisasjonar, som Skuleleiarforbundet og Utdanningsforbundet. Totalt sett utgjer dette eit forsvarleg system for kvalitetsvurdering, -oppfølging og -utvikling av skulen i Fjell kommune. 44

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane.

Styringsdokument. for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane. 2013-2015 Innleiing Styringsdokument for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved dei vidaregåande skolane i Hordaland

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune.

Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Læringsleiing. Skulesjefen, Fjell kommune. Fire skular var i perioden januar 2012 t.o.m. juni 2013 med i Utdanningsdirektoratet si satsing Vurdering for Læring (VfL). Målsetjinga var utvikling av ein vurderingskultur

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING

3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING 3. MÅLEKART FOR BARNEHAGE, GRUNNSKULE, KULTURSKULE OG VAKSENOPPLÆRING PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring Kvart barn/elev møter forventningar om

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2015

Kvalitetsmelding for 2015 Kvalitetsmelding for 2015 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2015 er det som opplæringslova

Detaljer

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR

Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR MAL FOR HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKULANE I STORD 2011 Handlingsplan for skule Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKARAR Teikn på om me har lukkast Tilbakemelding om grad av måloppnåing

Detaljer

Kvalitetsmelding for 2014

Kvalitetsmelding for 2014 Kvalitetsmelding for 2014 Oppvekstsektoren i Gulen kommune Gulen oppvekst kvalitet og mangfald Visjon: Samarbeid for utvikling OM KVALITETSMELDINGA UTARBEIDING Kvalitetsmeldinga for 2014 er det som opplæringslova

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005

Masfjorden kommune. Kompetanseutviklingsplan. for grunnskulen. Kultur. for. læring. Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Masfjorden kommune Kompetanseutviklingsplan for grunnskulen 2005 2008 Kultur for læring Vedteke i kommunestyret den 22.09.2005 Innleiing. Grunnlagsdokument: Generell del av L-97. St.melding nr 30 (03-04)

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014

ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 ÅRSMELDING VIGRESTAD SKULE 2013-2014 PRINSIPP 1 Barna/elevane får eit variert, aktivt og stimulerande tilbod med fokus på læring 1. Opplæringa er allsidig og legg vekt på a. Høgt fagleg nivå b. Utvikling

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde

Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Rådmannsutvalet 26.3.13 Førde Sogn og Fjordane Prosjektleiarane Sissel Espe og Inger Marie Evjestad Frå Ny GIV til Gnist Auka gjennomføring i vidaregåande opplæring Prosjektkoordinator Ny GIV Sissel Espe

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 1 : OPPVEKST/OMSORG Møtestad : : 24.10.2011 Tid : MØTEINNKALLING SAKLISTE: saknr. Arkivsaknr. Tittel PS 43/11 11/800 FRAMLEGG TIL ENDRING AV VEDTEKTENE I BARNEHAGANE PS 44/11 11/802 TILSTANDSRAPPORTEN

Detaljer

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5

S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 S T R A T E G I S K P L A N 2 0 1 2-15 H A U G L A ND SKULE R E V I D E R T A U G U S T 2 0 1 5 1. SKULENS VERDIGRUNNLAG 1.1 Visjn g verdiar Fr å nå visjnen m LÆRING FOR ALLE, legg vi til grunn følgjande

Detaljer

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter

Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 1 2 Opning av pilot oppvekstbibliotek, Skjolden oppvekstsenter 3 4 10 % nedgang i elevtalet i 2021-22 samanlikna med i dag om det ikkje kjem =lfly@ng 5 6 Størst nedgang i elevtalet i Skjolden og Luster.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015

Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Årsmelding for Tjødnalio skule 2015 Fokusområde Formulert som målbare mål Tiltak Ansvar og tid BRUKAR Teikn på om me har lukkast Årsmelding/ Tilbakemelding om grad av måloppnåing Elevane opplever elevdemokrati

Detaljer

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015

Tilstandsrapport. Grunnskulen i Meland 2014-2015 Tilstandsrapport Grunnskulen i Meland 2014-2015 Side 1 av 32 - Tilstandsrapport for grunnskulen i Meland kommune 2014-15, 03.09.2015 1. Innleiing Den årlege tilstandsrapporten er ein del av Meland kommune

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser

Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kenth Rune T. Måren, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 15/8496-4 Høyringsfråsegn - NOU 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Fylkesdirektøren rår

Detaljer

Lagt fram: Luster kommune

Lagt fram: Luster kommune Lagt fram: Luster kommune Luster kommune INNHALD 1. Samandrag 3 2. Hovudområde og indikatorar 4 2.1 Elevar og undervisingspersonale 4 2.1.1. Talet på elevar og lærarårsverk 4 2.1.2. Lærartettleik 5 2.2.

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK

HØYRING - JUSTERING AV LÆREPLAN I NATURFAG OG MATEMATIKK HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201210112-3 Arkivnr. 520 Saksh. Sandvik, Tor Ivar Sagen Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.02.2013-21.02.2013

Detaljer

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no

Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson. www.utdanningsforbundet.no Styrk rådgjevartenesta i skulen! Rådgjevaren ein nøkkelperson www.utdanningsforbundet.no Rådgjevaren ein nøkkelperson Ei god rådgjevarteneste i skulen medverkar til at elevane får: betre sjansar til å

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Masfjorden kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 10.02.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 10:00 ADM-utval startar kl 09.00 Det vert servert lunch Ettersending av saker: - Skredsikring Andvik

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Velkomen til dykk alle!

Velkomen til dykk alle! Velkomen til dykk alle! Kvalitetsgrupper VGS Oppland Oppstartsamling Lillehammer hotell, 29 august 2014 RHP Skuleleiing og undervisningsleiing!!! Fylkestinget/skuleeigar: Vil ha kvalitetsutvikling i vidaregåande

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Me byggjer framtida. Grunnskulerapport 2014 SOGNDAL KOMMUNE. Vedlegg nr 4. - Utgangspunkt for utvikling og fornying

Me byggjer framtida. Grunnskulerapport 2014 SOGNDAL KOMMUNE. Vedlegg nr 4. - Utgangspunkt for utvikling og fornying Vedlegg nr 4. SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Grunnskulerapport - Utgangspunkt for utvikling og fornying I følgje opplæringslova 13-10 skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskuleopplæringa

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing.

Tiltaksplan. mot mobbing og rasisme. Oma skule. Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Tiltaksplan mot mobbing og rasisme Oma skule Alle tilsette skal arbeide for nulltoleranse mot mobbing. Innhald 1. Visjon s. 3 2. Hovudmål s. 3 3. Føresetnader s. 3 4. Definisjon s. 3 5. Førebyggjande arbeid

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar

Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Revidert mål og aktivitetsplan for prosjektet Ny start felles grunnlag aktive elevar Status pr. 01.02.08 DELPROSJEKT 1 Norheimsund, Øystese, Ålvik ungdomskular Bakgrunnen for endringar i delprosjekt 1:

Detaljer

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule

UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule UTVIKLINGSMELDING for barnehage kulturskule grunnskule i Aurland kommune AURLAND KOMMUNE driftsåret 2013 2014 Krav om årleg rapportering Det er fastsett i opplæringslova og privatskulelova at skuleeigarar

Detaljer

Tiltaksplan 2009 2012

Tiltaksplan 2009 2012 Tiltaksplan Tiltaksplan for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Revidert 2011 Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa Innleiing Grunnlaget for tiltaksplanen for Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: A20 &14 Arkivsaksnr.: 10/422-3 Kommunen sin årlege rapport om grunnskulen 2009 TILRÅDING: Saka vert lagd fram utan tilråding. DOKUMENT: GSI rapportering

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane

System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane System for verksemdbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skulane Forord Skuleeigar skal ha oversyn over tilstanden i dei vidaregåande skulane, ha kapasitet til å gjere nødvendige endringar

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Giske kommune Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen 2013

Giske kommune Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen 2013 Giske kommune Kvalitets- og utviklingsmelding for grunnskulen 2013 Elevarbeid Valderøy ungdomsskule 2014: «Picasso-kollasj» Innleiing Tilstandsrapporten for grunnskulen har i år fått ny tittel og ny form.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-15

HANDLINGSPLAN 2014-15 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE HANDLINGSPLAN 2014-15 Læring og trivsel hånd i hånd. Samarbeid og glede gir kreativ ånd I:\blb-Felles\Infoperm 2014\InfoP-Pedagogisk arbeid-prinsipp-planar\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule

Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule Resultatvurdering 2007 Høle Barne- og Ungdomsskule SKOLEFAKTA Apalstøveien 84, 4308 Sandnes Rektor: Arvid Strand Klassetrinn: 1-10. Skolens hjemmeside Høle barne- og ungdomsskule i Skoleporten 2006-07

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2015

Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2015 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2015 2 Kvalitet og utvikling i Jærskulen 2015 Innleiing 4 Arbeidet med skuleutvikling i Jærskulen 4 Samarbeid med Universitetet i Stavanger 5 Rekruttering av lærarar og

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer