Betalingsveileder. Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Betalingsveileder. Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER"

Transkript

1 Betalingsveileder Praktisk bruk av betalings- og sikringsformer i internasjonal handel VI GIR LOKALE IDEER GLOBALE MULIGHETER

2 Veilederen er utarbeidet av Innovasjon Norge i samarbeid med Euro Info Centre. Innovasjon Norge 2006 Telefon Telefaks Telefon Telefaks

3 Forord Vi har med dette gleden av å presentere norske eksportører og deres hjelpere for en ny betalingsveileder. I forhold til tidligere utgaver, i 2001 og 2003, er veilederen skrevet radikalt om. Formålet er like fullt det samme; å formidle aktuell, nøytral og forhåpentligvis lettfattelig informasjon om vanlige betalings- og sikringsformer i internasjonal handel Målgruppen for denne veilederen er i hovedsak eksportører og da fortrinnsvis bedrifter med kredittider på under et år. Selv om veilederen er skrevet med utgangspunkt i eksportører av varer er mye av informasjonen også aktuell for eksportører av tjenester. Veilederen har blitt til takket være en rekke gode hjelpere. Jeg vil særlig framheve Geir Munkelien og Herman Heibek i DnBNor Trade Finance, Tore Skoglund i Fokus Bank, Knut Høgmoen i Nordea Trade Finance, Thor Høstmark Løve i GIEK Kredittforsikring AS og Jan Græsvik i Intrum International. Disse har trofast vært med meg gjennom hele arbeidet og gitt en rekke gode råd og tips. Jeg har virkelig følt meg priviligert som har fått lov til å trekke så store veksler på disse dyktige ressurspersonene og de solide fagmiljøene de representerer. Av andre gode hjelpere vil jeg nevne Vidar Edell, Nordea Markets (valuta), kollega Magnar Ødelien (kontrakter), Arild Haraldsen, Norstella (e-faktura), Thorstein Gjerde, FactoNor og Harald Willett, DnBNor Finans (factoring) samt Lars Fosser, Lindorff Decision (inkasso). Sist, men ikke minst har Liv Linde, redaktør av Eksportaktuelt, lest kritisk gjennom hele manus og luket ut diverse språkblomster og uklarheter. I det siste vedlegget finner du referanser til blant annet hjemmesidene til de respektive bankene og finansinstitusjonene. Undertegnede står like fullt i siste omgang ansvarlig for innholdet. I denne sammenheng er det viktig å understreke at dette er en veileder og ikke et juridisk oppslagsverk. Til dette er internasjonale betalingsløsninger for mangfoldige. Med veilederen som basis bør du likevel ha et godt grunnlag for lønnsomt eksportsalg. Veilederen kan også utgjøre et grunnlag for opplæring om betalingsløsninger i internasjonal handel. Veilederen kan leses både i sin helhet og mer kirurgisk i form av enkeltavsnitt som måtte interessere spesielt. Derfor har vi bestrebet oss på å lage en relativt detaljert innholdsfortegnelse. Av innholdsfortegnelsen framgår også aktuelle figurer, tabeller og vedlegg. Oslo, mars 2006 Olav Hermansen, Handelsteknisk avdeling, Innovasjon Norge Redaktør iii

4 Innhold Forord Håndtering av risiko ved eksport Risikobildet ved eksport Markedsrisiko Kommersiell risiko Landrisiko Landrisiko hva og hvorfor? Landvurdering Håndtering av landrisiko Sikkerhetsrisiko Produktrisiko Transportrisiko Bankrisiko Valutarisiko Valutarisiko hva og hvorfor? Valutastyring er ønskelig og mulig Terminkontrakter Valutaopsjoner Tiltak som kan gi en viss, men ikke dekkende valutasikring Egenrisiko Fra risikoidentifisering til håndtering iii 2. Salgskontrakten og betaling de viktige presiseringene Bevis det! Hvorfor salgskontrakten er viktig Salgskontrakten ved direkte salg av varer de viktige presiseringene De grunnleggende temaene Hvem, hva, hvor og hvilke spørsmålene Hvem er parter? Hva slags produkter? Hvor mye? Hvilken leveringsforpliktelse? Hvilke handelsdokumenter? Hvilken pris? Hvilke betalingsvilkår? Hva med morarenter? Hva med eiendomsrettforbehold? Hva med beskyttelse av intellektuell eiendomsrett? Hva med myndighetene i importlandet? Hva med myndighetene i eksportlandet? Oppsummert: Direktesalgskontrakten som virkemiddel for betalingssikring Direkte salgskontrakten løsninger av konflikter Lovvalg Sted for tvisteløsning Hva med forsinket leveranse eller strid om varens kvalitet? Force majeur-bestemmelser Oppsigelse av kontrakten iv

5 Innhold Former for tvisteløsning via tredjepart Mekanismer for løsning av konflikter oppsummering Samkjøring med andre kontrakter Bruk av standardkontrakter og juridisk bistand Salg via agent Salg via enedistributør Presisering av betalingstid, -sted og -form Grunnleggende spørsmål Presisering av betalingstid og -sted mer enn technicalities Nærmere om betalingstidspunkt Nærmere om betalingssted Betalingsvilkår en oppsummering Salg i åpen regning med og uten sikring Er forskudd mulig? Handelsfakturaen kilden til forsinkelsen? Handelsfakturaen elektroniske hurtigspor? Tid er penger. Hvilken betalingsform er egentlig lønnsom? Hva er billig og hva er dyrt? Totalkostnader salg i åpen regning versus remburs Kredittforsikring Hva er kredittforsikring? Utbetaling under kredittforsikring Kredittforsikring: Priser og konkurranse Gi og kreve. Bankgarantier Factoring Hva er factoring? Eksportfactoring for hvem? Gangen i eksportfactoring Fordeler med factoring Bruk av factoring et regneeeksempel Begrensninger ved factoring Eksportfactoring: Priser og konkurranse Bruk av inkassoselskaper Etter snar! Tiltak fra eksportøren selv Bruk av veksel ved eksport Hva er en veksel? Hvorfor brukes veksler? Vekselen: Formkrav Vekselprotest Ulike typer veksler Dokumentinkasso Hva er dokumentinkasso? Dokumentinkasso noen vanlige forkortelser Gangen i en dokumentinkasso Betalingsinstruksen nøkkelpunkter Hvem betaler bankomkostningene ved dokumentinkasso? Ikke dokumentkontroll som ved remburs v

6 Innhold 5.7 Dokumentinkasso sikrest ved sjøtransport? Dokumentinkasso problematisk ved biltransport? Dokumentinkasso: Kjøpers sikkerhet Bruk av veksel + garanti Direct collection den elektroniske hurtigvarianten Fordeler ved dokumentinkasso Begrensninger ved dokumentinkasso Remburs Hva er remburs? Hvorfor remburs? Hvordan? Gangen i en rembursforretning Remburstyper sentrale spørsmål Rembursens gyldighet Tidspunkt for betaling Betalingsstedet Rembursens sikkerhet Remburser og tidsfrister Fristen for åpning av rembursen (L/C to be opened within ) Rembursens gyldighetsfrist (expiry date) Siste presentasjonsfrist (latest date of presentation) Siste skipningsfrist (latest date of shipment) Betalingsdato Logikken bak fristene i en remburs Aktuelle dokumenter Vanlige feil ved bruk av remburs Remburs: Priser og konkurranse Remburs eller dokumentinkasso? Ikke alltid et opplagt valg Politiske høyrisikoland Dokumentinkasso eller remburs? Oppsummert Sammensatte betalingsløsninger ved eksport et eksempel Utgangspunktet Kjøpers betalingsforslag Vurdering av kjøpers betalingstilbud Eksportørens nye forslag Bruk rådgivere i forkant og under veis! Sannhetens øyeblikk. Hvorfor betalingssikring er viktig Kundetap og nødvendig meromsetning Hva er gjennomsnittlig kredittid? Er kredittoppfølging kundefiendtlig? vi

7 Innhold Figurer Figur 1: De vanligste typer risiko i internasjonal handel... 9 Figur 2: Betalingssikring via banker Figur 3: Valutasvingninger og håndtering av valutarisiko Figur 4: Illustrasjon av direkte salg eksportør-avtager Figur 5: Illustrasjon av salg via agent Figur 6: Illustrasjon av salg via enedistributør (importør) Figur 7: UN Invoice Layout Key Eksempel på fakturamal Figur 8: Eksempel på bruk av en betalingsgaranti Figur 9: Indirekte garanti eller kontragaranti Figur 10: Gangen i eksportfactoring Figur 11: Tid er penger kredittpilen Figur 12: Eksempel på tratte en trukken, uakseptert veksel Figur 13: Gangen i dokumentinkasso ved Cash Against Documents Figur 14: Gangen i en rembursforretning en illustrasjon Figur 15: Rembursens viktigste egenskaper Tabeller Tabell 1: Risikohåndtering Tabell 2: Direktesalgskontrakten som virkemiddel for betalingssikring Tabell 3: Mekanismer for løsning av konflikter Tabell 4: Angivelser av betalingstidspunkt Tabell 5: Betalingsvilkår stikkordsmessig Tabell 6: Bankomkostninger ved bruk av remburs Tabell 7: Sikringsbehov dekket ved dokumentinkasso og remburs Vedlegg Vedlegg 1: Sjekkliste remburs Vedlegg 2: Betalings- og bankuttrykk på fem språk Vedlegg 3: www-referanser vii

8 1. Håndtering av risiko ved eksport 1.1 RISIKOBILDET VED EKSPORT Risikobildet ved eksport er gjennomgående både annerledes og mer sammensatt enn ved innenriks handel. For det første ganske enkelt fordi et internasjonalt salg involverer langt flere og delvis andre parter enn ved innenriks handel. For det andre spiller handelsdokumentene en mye viktigere rolle i internasjonal enn i nasjonal handel. Enten vi snakker om handelsfaktura, fraktdokumenter eller produkt- og forsikringssertifikater er dette dokumenter som har en viktig juridisk betydning. Både vare- og pengestrømmen kan stanse helt opp dersom handelsdokumentasjonen er mangelfull eller dokumentene er uriktig utfylt. Til orientering har Innovasjon Norge laget en egen Veileder i bruk av eksportdokumenter. For det tredje er risikobildet ved eksport annerledes og mer sammensatt. Denne forståelsen er det ekstremt viktig å ha med seg for å sikre at du får betalt for dine varer og tjenester. En del risiki er klart forskjellige fra hva vi er vant til ved innenriks handel. Det gjelder spesielt: Landrisiko eller politisk risiko Sikkerhetsrisiko Bankrisiko Valutarisiko Andre typer risiki er også kjent fra innenrikshandel. Men både måten disse typene risiki opptrer på og virkemidlene for å håndtere dem avviker til dels fra hva vi er vant til fra innenriks salg. Vi tenker nærmere bestemt på følgende typer risiko: Markedsrisiko Kommersiell risiko Produktrisiko Transportrisiko Egenrisiko Vi vil i avsnittene under gå nærmere inn på de ulike typene risiko. Målet med å kartlegge hvilke risiki som er knyttet til salg av dine varer og tjenester til utenlandskunde X og Y er, så fremt mulig, å finne fram til betalingsløsninger som håndterer foreliggende risiki slik at du både sikrer deg fornøyde kunder og lønnsomt salg. For å håndtere risiko kan det være hensiktsmessig å gå fram som følger: 1. Definere de ulike typene risiko, slik at du vet hva som er viktige særtrekk. 2. Vurdere sannsynligheten eller faren for at denne typen risiko inntreffer. 3. Vurdere konsekvensene av at en slik risiko aktualiseres. Er det en risiko vi er innstilt på å tåle eller er det behov for å eliminere eller minske risikoen? 8

9 4. Vurdere betalingsløsninger og eventuelt andre sikringstiltak som kan håndtere foreliggende risiko. Dette kan både føre til at du sier ja eller nei til salget, og prøver å få kjøper med på en løsning som minsker din risiko til et akseptabelt nivå. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. Dette er formelen bak enhver seriøs risikovurdering. Poenget med risikovurdering er å kartlegge hvorvidt konsekvensene av en hendelse er kompliserende eller katastrofale, og hvor sannsynlig det er at hendelsen vil inntreffe. De vanligste typer risiko i internasjonal handel Valutarisiko Bankrisiko Markedsrisiko Egenrisiko RISIKO Kommersiell risiko Produktrisiko Landrisiko Sikkerhetsrisiko Transportrisiko Figur 1 I figur 1 har vi illustrert de vanligste risiki i internasjonal handel. I praksis vil de ulike risiki gå noe over i hverandre. Det er like fullt viktig å ha en bevissthet om hvilken type risiko vi snakker om. Eller for å si det med et bilde; hvis du forventer deg at en håndballkamp blir dømt etter spillereglene for fotball vil du skjønne lite av hva som foregår ute på banen. 1.2 MARKEDSRISIKO Med markedsrisiko forstår vi muligheten for raske og vesenlige endringer i etterspørselen etter din bedrifts varer og tjenester. Dette er en type risiko enhver næringsdrivende må leve med, enten bedriften selger innen- eller utenriks. Hvor fleksibel er din bedrift dersom etterspørselen etter dine produkter endres raskt og vesentlig, for eksempel i form av 20 prosents vekst eller fall? De fleste bedrifter inngår gjerne i en eller flere forsyningskjeder i den forstand at både underleveran- 9

10 dører og kunder har knyttet sin skjebne til dine produkter. Et viktig spørsmål å stille da er hvor raskt i form av antall dager - forsyningsleddene i kjeden kan tilpasse seg disse endringene. Selv om en rask økning i etterspørselen i utgangspunktet kun virker som et pluss, avhenger evnen til å utnytte denne forretningsmuligheten i stor grad av hvor fleksibel den aktuelle forsyningskjeden er. Den internasjonale organisasjonen Supply Chain Council, har utviklet en rekke interessante måltall, blant annet for å kartlegge hvor fleksible bedrifter er til å møte endret etterspørsel i markedet. Det man i Supply Chain Council taler varmt for er at partene i forsyningskjeden utveksler standardisert markedsinformasjon seg imellom elektronisk. Herved minskes markedsrisikoen, likeledes kostnadene ved å tilpasse seg endringer i etterspørselen. Erfaring viser at bedriftene da også kan binde mindre kapital i sikkerhetslager. En slik løpende informasjonsutveksling forutsetter imidlertid en grunnleggende tillit og åpenhet mellom eksportør og importør. Overfor mange utenlandskunder og i en rekke forretningskulturer kan en slik grad av tillit og åpenhet være vanskelig å oppnå. Om tilliten i mindre grad er til stede blir innhenting av mer generell økonomisk informasjon om etterspørselsmønstre og utvikling desto viktigere. Ulike lands statistiske sentralbyråer, større banker og kredittforsikringsselskaper, bransjeforeninger og Innovasjon Norges kontorer i ulike land kan være til hjelp. Når det gjelder betalingssiden spesielt, gjelder ofte følgende: Ved minskende etterspørsel: Økt behov for ekstra betalingssikring, grundig forarbeid med kontrakten og nøyaktig overholdelse av dokument- og formkrav. Ved økende etterspørsel: Ha en forhåndsprioritering om hvilke kunder hvor (utenriks og innenriks) som skal betjenes. Vær forsiktig med å love leveransetider bedriften umulig kan overholde! 1.3 KOMMERSIELL RISIKO Med kommersiell risiko forstår vi faren for at kjøper ikke kan og vil gjøre opp for seg. I verste fall skyldes dette at kjøper har gått konkurs eller på annen måte ikke er i stand til å betale for seg. En mindre drastisk variant, men som dessverre er svært utbredt i internasjonal handel, er at kjøper betaler lenge etter forfall. Det kan føre til store likviditetsproblemer for eksportøren. EU-kommisjonen har regnet på at en fjerdedel av bedriftskonkursene i EU skriver seg fra bedrifter som får for sen betaling. Det å kun utstede en netto per 30 dager-faktura uten ytterligere betalingssikring kan være greit hvis: Det dreier seg om en veletablert forretningsforbindelse Vedkommende kjøper har en god betalingshistorie Revisorbekreftet regnskapsinformasjon viser at kjøper har god soliditet Landrisiko (se 1.4) er ikke et problem for kjøper/importør. Men over 70 prosent av konkurser skjer på etablerte kunder. Det er derfor svært kortsiktig å innhente kredittinformasjon om nye kunder kun en gang. 10

11 Er hovedproblemet mangelen på kredittpolitikk hos eksportøren? Det viser seg i praksis at en god del eksportbedrifter aldri har tatt jobben med å utarbeide en egen plan for sin kredittpolitikk. En slik plan bør i alle fall kunne svare på følgende spørsmål: Når kredittsjekker vi mulige kunder beløpsgrenser? Hvem skal få kreditt? Hvor mye kreditt skal innvilges? Hvilke kreditt- og sikringsbetingelser skal gjelde? Hvilke fullmakter har og har ikke eksportselger på dette området? Hvem har ansvaret for pengeinnkrevingen eksportør selv eller tredjeparter? Manglende kommunikasjon mellom salgs- og skipnings-/økonomiansatte er en gjennomgående utfordring i større bedrifter. Det betyr ikke at man ikke kan bli enige om en felles kredittpolitikk. I likhet med innenriks salg og kjøp er det et viktig poeng å innhente nødvendig kredittinformasjon om kjøper, og da gjerne i form av: Revisorbekreftede regnskaper for de siste årene Opplysninger om eventuelle betalingsanmerkninger Bedriftens alder og økonomiske vekst Omtale av bedriften i media Ledelse - eierskap Mens kredittinformasjon om nordiske bedrifter kan innhentes raskt og direkte over internett vil prosessen gjerne ta noen dager i andre europeiske land. I vanskelige land kan det ta flere uker å framskaffe regnskapsinformasjon. Tilgangen på pålitelig og aktuell kredittinformasjon varierer mye fra land til land. For kjøpere i en rekke land kan selger, ved hjelp av innhentet kredittinformasjon, få et rimelig godt bilde av bedriftens økonomi og betalingshistorie. Men mange steder, ikke bare i utviklingsland, men også i de fleste av de raskt voksende markedene i verden, er tilgangen på kredittinformasjon mangelfull, høyst subjektiv og generelt lite pålitelig. Kredittinformasjon noen kilder Det finnes en rekke bedrifter som har spesialisert seg på å innhente og tolke kredittinformasjon om utenlandske kjøpere. Blant disse er: Coface: Creditinform: Dun & Bradstreet: Kredittinformasjon om utenlandske kjøpere kan også formidles av kredittforsikringsselskaper og banker, eller håndteres av factoringselskaper. Bedriftene som innhenter kredittinformasjon for deg vil gjerne ha en oppfatning om hvor god eller dårlig kjøper er. Dette gir seg ofte uttrykk i en rating av kjøper. Ratingen går typisk ut på om bedriften anses som kredittverdig og i så fall for hvor stort kredittbeløp. Dette er viktig informasjon å ta hensyn til, både for å kunne håndtere foreliggende risiko og ha ryggdekning hos sin kredittpartner. 11

12 For børsnoterte selskaper vil informasjonen gjennomgående være rimelig pålitelig i de fleste land. Men for kjøpere organisert under andre selskapsformer kan du ende opp med svært mangelfulle eller upålitelige opplysninger om økonomisk status, vekst, eierforhold, egenkapital, betalingshistorie og så videre. Blinker det noen røde lamper? Vi liker jo gjerne å tro godt, også om utenlandskunden. Selge vil jo enhver god kremmer. Men salg for enhver pris kan bli svært dårlig butikk. GIEK Kredittforsikring AS har gjennom sin virksomhet kartlagt en del typiske situasjoner hvor det bør blinke noen røde lamper. Det betyr ikke nødvendigvis at du ikke skal eksportere. Men en ekstrasjekk er lurt før du gir grønt lys for salg. Selger har bare postboksadresse Det finnes en del stråselskaper rundt omkring. Dersom det nærmeste du kommer kjøper er en postkasse, bør du sette på en adressedetektiv for å finne ut om dette er en seriøs kjøper. Flotte engelsk firmanavn i ikke engelskspråklig land Selv om bruk av engelske navn og titler har prestisje får man i en del tilfeller inntrykk av at navn og virksomhet ikke henger i hop. Særlig i en del sør-europeiske land har man sett at bak selskap med titler "Universal...", "Global..." osv. har det vært ingenting. Kjøper og bransje henger ikke på greip Hvis du er fiskeeksportør og får en bestilling fra "Dolly Parton Ltd" i New York, er det ikke uten videre gitt at du bør selge og skipe fisken din umiddelbart "over there". Spesielt ikke om du finner ut at Dolly Partons forretningsvirksomhet består av import av kles- og parfymeprodukter. Generelt bør det ringe noen bjeller når en varebestilling framstår som klart på siden av kjøpers normale forretningsvirksomhet. Kjøpere med unormalt høy vekst Sett at din mulige kjøper foregående år hadde en omsetningsvekst på 70 prosent og året før der igjen på 100 prosent. Det kan selvsagt være naturlige forklaringer på dette (vedkommende har truffet blink i et vekstmarked, firmaoppkjøp og liknende). Men spesielt i mer modne markeder er en slik omsetningsvekst som oftest hinsides det normale. Har lønnsomheten fulgt med? Er veksten reell? Har vi i verste å gjøre med svindlere som kun er ute etter å "rappe" varene dine? Et kjempekjøp for kunden? Intet er så morsomt som en stor ordre hvis kunden kan betale. Utgjør ditt salg til den aktuelle utenlandskunden en stor del av hennes forventede årsomsetning, betyr det også at kunden sitter på en betydelig risiko. Ifølge undersøkelsene fra GIEK Kredittforsikring AS begynner denne risikoen for alvor å løpe når kundens innkjøp utgjør mer enn 10 prosent av årsomsetningen. Denne tommelfingerregelen må selvsagt ses i forhold til kjøpers virksomhet. Utflyttede nordmenn som salgsrepresentant for din bedrift For all del, det er ikke galt å være nordmann i utlandet. Men gjør det at du er utflyttet nordmann deg automatisk til en god salgsrepresentant? Problemet her oppstår gjerne når eksportøren "glemmer" å sjekke såvel egnethet som kredittverdighet hos den mulige salgsrepresentanten fordi vedkommende var barnefødt på Gjøvik. 12

13 Blant de store fordelene ved å bruke flere av de betalings- og sikringsformene vi omtaler i denne veilederen er at selgers bank eller kredittinstitusjon, ved hjelp av sitt lokale nettverk, sjekker kjøpers kredittverdighet i forkant. Spesielt ved salg til nye og ukjente kjøpere og ved store ordre gir dette eksportøren en mye høyere sikkerhet for at kjøper kan og vil betale LANDRISIKO Landrisiko hva og hvorfor? Begrepene politisk risiko og landrisiko brukes gjerne om hverandre. Med landrisiko forstår vi faren for at en forretning ikke kan gjennomføres som avtalt på grunn av tiltak fra importlandets regjering eller myndigheter. Det kan dreie seg om tiltak under myndighetenes kontroll, som sanksjoner, importforbud, valutarestriksjoner og liknende. Eller det kan være tiltak iverksatt på grunn av sterk indre uro i importørens land (krig, grensesperringer etc.). Ved salg til offentlige selskaper eller myndigheter i politisk ustabile land kan du risikere å bli involvert i interne maktkamper, bli utsatt for uklare beslutnings- og ansvarsforhold og korrupsjon. De bakenforliggende årsakene til politisk risiko er gjerne kombinasjoner av: Politisk ustabilitet: korrupte og ukvalifiserte regimer, revolusjoner, anstrengte forhold til nabostater og liknende. Etniske og religiøse motsetninger kan også være politisk sprengstoff. Sosial ustabilitet: store sosiale skjevheter innad i landet, lavt utdanningsnivå, ødeleggende streiker og liknende. Økonomisk ustabilitet: stort underskudd på handelsbalansen med utlandet, gjerne i kombinasjon med høy utenlandsgjeld og inflasjon, dårlig eller svært ujevnt utbygget infrastruktur, sterk avhengighet av enkelte naturressurser (olje, mineraler, landbruksvarer og lignende). Følgene av politisk risiko kan være: Katastrofale. Vi tenker da på dramatiske begivenheter som borgerkrig, innstilling av utenlandsbetalinger eller regelrett kontraktsbrudd fra en regjering. Heldigvis er slike begivenheter sjeldne, men følgene kan bli katastrofale for bedriften. Kompliserende. Forhold som et ineffektivt byråkrati, korrupsjon, organisert kriminalitet og ugjennomsiktige handelsregler representerer ofte denne type begivenheter. Selv om slike forhold isolert sett kan være til å leve med, er det viktig å vurdere hvilke følger slike hendelser får for lønnsomheten. Vær oppmerksom på at force majeur-klausuler i kontrakten kan bli gjort gjeldende i forhold til landrisiko, spesielt om det dreier seg om hendelser utenfor partenes kontroll og som verken kunne forutsies eller unngås. Mer om dette kan du lese i avsnitt

14 1.4.2 Landvurdering Når du kjenner bedriftens sårbarhet overfor nevnte typer tap er det lettere å spørre: Hva er sannsynligheten for at begivenheter inntrer som påfører bedriften tap? Hvor finnes aktuell og relevant informasjon om landet? Gjennom norske ambassader, konsulater og Innovasjon Norges kontorer rundt om i verden kan du få tak i mye nyttig landinformasjon og kontakter. Hos våre kollegaer i svenske Exportrådet, er det lagt ut mange bra ambassaderapporter om forskjellige land under deres nyhetstjeneste Exportnytt. I Eksporthåndboken ajourfører vi to indekser særlig knyttet til landrisiko. Det er: 1. Landrisikoindeksen til OECD. Indeksen grupperer landene på en skala fra en til syv, hvor gruppe 1 land er de minst risikable og gruppe 7 land er de mest risikable. 2. Transparency Internationals Corruption Perception Index deler inn landene fra Jo lavere karakter, desto mer korrupt blir landet oppfattet å være og omvendt. Kredittinformasjons- og forsikringsselskaper samt større forretningsbanker har også sine landindekser. Fordelen med slike indekser er at de gir en enkel rangering av landrisiko. Men landindeksenes enkelhet er også deres svakhet. Indeksene må i alle fall leses med følgende forbehold: Landrisiko er en sammensatt størrelse Bransjevise risikoprofiler varierer Indeksene har en tendens til å belønne land med sterk økonomisk vekst, selv om politisk risiko i høyeste grad kan være til stede, som for eksempel i Kina og Russland I praksis varierer politisk risiko betydelig innen store og folkerike land, f.eks. India, Brasil, Russland og Tyrkia Håndtering av landrisiko For mange bedrifter framstår det i utgangspunktet som uvant å håndtere landrisiko sammenlignet med markeds- og kommersiell risiko. En bevisst holdning til disse spørsmålene kan medføre at bedriften unngår tap også i høyrisikoland. Motsatt er straffen for ikke å ville forholde seg til landrisiko at bedriften går glipp av store forretningsmuligheter på mange av de største vekstmarkedene i verden, der kjøpekraften er i rask vekst. Det er for eksempel mye tale om BRIC-landene i dag, det vil si Brasil, Russland, India og Kina. På alle disse markedene er landrisiko noe det er viktig å forholde seg til, men da fortrinnvis som en utfordring og ikke som et hinder for handel. 14

15 1.5 SIKKERHETSRISIKO Med sikkerhetsrisiko tenker vi spesielt på faren knyttet til kriminelle handlinger. Sikkerhetsrisiko vil ofte henge sammen med landrisiko i den forstand at det i land med politisk, økonomisk og sosial ustabilitet gjerne er mye større spillerom for kriminelle bander og svindlere, og også for terrorisme. Det er likevel naivt å tro at sikkerhetsrisiko kun opptrer i politisk ustabile land. Baksiden av den økte globaliseringen er at også organiserte kriminelle miljøer opererer mer og mer over landegrensene. På engelsk har vi uttrykket adverse business risks. Uttrykket har en videre betydning enn sikkerhetsrisiko, da det omfatter all business practises of a negative nature. I praksis dreier adverse business risks seg, foruten korrupsjon omtalt i avsnitt 1.4, ofte om kriminelle aktiviteter. Det er vanskelig å forutse enhver form for sikkerhetsrisiko. Følgende forhold bør likevel få noen røde lamper til å blinke hos en rettskaffen eksportør: Er kunden ukjent, eller er det usikkerhet om hvem kunden egentlig er? Det kan for eksempel vise seg at kredittopplysninger som ellers er tilgjengelige for bedrifter i landet ikke er å finne i vanlige kilder. Er kunden motvillig når det gjelder å gi opplysninger om hvor utstyret skal installeres og hva det skal brukes til? Det samme gjelder dersom kunden er motvillig mot å oppgi eventuell sluttmottaker. Tilbyr kunden uten videre kontant betaling eller andre uvanlig gunstige betalingsbetingelser? Er ordrestørrelsen, krav til emballasje eller fraktrute uvanlig? Er det uoverensstemmelse mellom det ønskede varekjøpet og mottakerens bransje? Gjelder bestillingen reservedeler som det er vanskelig å forstå bruken av? Ønsker kunden å unndra varen fra normal installasjons- og vedlikeholdsservice? Oppgir kunden utelukkende en postboksadresse? Er det vanskelig å finne en internettpresentasjon av kunden? Er kunden på svartelister, fra Utenriksdepartementet, FN, USA og så videre? Det viser seg dessverre at også enkelte norske eksportører innlater seg på aktiviteter som er klart kriminelle i sin natur. For eksempel er over- og underfakturering av varer, enten motivet er å unndra toll og avgifter, hvitvaske penger eller annet, strengt forbudt etter de fleste lands lovgivning. Juridisk kan en slik praksis føre til at en ellers løfterik salgskontrakt blir dømt som både ulovlig og ugyldig og dermed verdiløs. Norske ambassader, Innovasjon Norges utekontorer, Økokrim, Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) kredittinformasjonsselskaper, internasjonale banker, transport- og forsikringsselskaper kan være til hjelp for å sjekke om: kjøper er den han gir seg ut for å være sannsynligheten for at det hefter noe kriminelt ved vedkommende virksomhet sannsynligheten for at bransjen er spesielt utsatt for organisert kriminalitet 15

16 1.6 PRODUKTRISIKO Med produktrisiko tenker vi på forhold ved produktets eller leveransens beskaffenhet. Det kan for eksempel være spørsmål knyttet til emballeringskrav, produktets holdbarhet, muligheten for videresalg, vedlikeholds- og serviceansvar for eksportør. Her opplever vi fra tid til annet det paradokset at selv om eksportøren teknisk kjenner sitt produkt inn og ut, tar han ikke hensyn til produktets beskaffenhet verken ved utformingen av kontrakten eller ved valg av betalingsløsning. Sett for eksempel at: du selger en industrimaskin med mye følsom elektronikk og kjøper forlanger at du skal gasse maskinen før forsendelse for å hindre at skadedyr følger med emballasjen du har en leveranse- og vedlikeholdskontrakt med et arabisk land hvor mye av betalingen er knyttet opp til opplæring, men hvor det ikke foreligger noen tidsavgrensning for når opplæring er fullført du selger en spesialtilvirket maskindel som kun passer sammen med en gitt robot på et bestemt sted i verden du selger ferskfisk til en kunde i Napoli på sommerstid. Ved ankomst forlanger kjøper 30 prosent rabatt på salgssummen En skal ikke lenger enn til det latinske Europa før atskillige norske eksportører opplever at påstander om manglende produktkvalitet er et vanlig påskudd for å utsette betaling. Dersom eksportør med trygghet vet at han har levert varene som oppgitt i kontrakten, er det viktig å få: stadfestet dette fra kjøper ved ankomst og det skriftlig ha en betalingsgaranti eller liknende i bakhånd for å utløse betaling 1.7 TRANSPORTRISIKO Med transportrisiko forstår vi faren for skade på eller tap av varen under transport. Denne risikoen er statistisk sett langt høyere ved internasjonale enn ved nasjonale transporter. De vanligste årsakene til skader og tap på varene er: Håndteringsskader Tyveri Vannskader Skader på eller tap av varene som følge av ødeleggelse eller skade på transportmiddelet En importør som mottar varer skadet under transport eller i verste fall ikke får sine bestilte varer, vil være lite motivert for å betale. Hvorvidt det er selger eller kjøper som sitter med kostnadene og risikoen for varen under transporten, og i så fall hvor langt i transportløypa, defineres via de internasjonale leveringsbetingelsene, Incoterms 2000, fra Det internasjonale handelskammeret, ICC. 16

17 Kunnskap om oppbyggingen av Incoterms 2000 og rekkevidden av forpliktelsene knyttet til den enkelte leveringsbetingelsen er viktig for å: Sette en realistisk salgspris i forhold til avtalt leveringsforpliktelse (punkt ) Ta høyde for aktuelle risiki knyttet til valgt leveringsbetingelse, gjennom tegning av nødvendig transportforsikring Samkjøre valg av leveringsbetingelse med betalingsbetingelsene slik at disse støtter opp under hverandre og ikke spenner ben på hverandre 1.8 BANKRISIKO Som det framgår av figur 2 spiller eksportørs og importørs bank en avgjørende rolle for gjennomføring av viktige betalingsløsninger eller instrumenter i internasjonal handel, slik som remburs, dokumentinkasso, garantier og eksportfinansiering, ved at de: yter kreditt avdekker risiko bidrar til finansiering Betalingssikring via banker Eksportør Kontrakt Importør Risikoavdekning/ Finansiering Kreditt Eksportørs bank Instrument Importørs bank Instrumenter; remburs, dokumentinkasso, garantier, eksportfinansiering Figur 2 KILDE: Fokus bank Ved de fleste former for betalingssikring er det normalt, i større eller mindre grad, involvert en bank eller finansieringsinstitusjon i både i eksportør- og importørenden. Bankrisiko opptrer først og fremst når eksportørens bank ikke vil ha noe med kjøpers bank å gjøre, eller kun indirekte og på restriktive og fordyrende vilkår. For de fleste etablerte industriland representerer kjøpers bankforbindelse normalt ikke noe problem. Men for mange utviklingsland og utpregede statshandelsland kan 17

18 kjøpers bankforbindelse bli et viktig spørsmål, ut fra om dette er banker som norske banker er villige til å ta risiko på. I praksis har de større forretningsbankene alle et nett av korrespondentbanker i andre land, det vil si banker de er villige til å gjøre forretninger med. Spesielt for importører i markeder med svak økonomi og med en betydelig landrisiko, er det viktig å sikre seg at din bank vil gjøre forretninger med kjøpers bank. Er du i tvil, er det fullt legitimt å kreve at banktransaksjonene hos kjøper skal gå via en bank i importlandet som din bank godtar VALUTARISIKO Valutarisiko hva og hvorfor? Med valutarisiko forstår vi faren for tapte eksportinntekter som følge av at kursen på oppgjørsvalutaen endrer seg i forhold til våre forventninger. Denne risikoen er der gjennomgående ved ethvert kjøp og salg over landegrenser. For å forstå nærmere hva som ligger i valutarisiko er det hensiktsmessig å dele begrepet i tre: Transaksjonsrisiko Økonomisk risiko Balanserisiko Transaksjonsrisikoen følger av usikkerheten som ligger i at det er en tidsforskjell mellom når salgskontrakten er inngått og når du som eksportør har pengene på din konto. I mellomtiden kan kursen på oppgjørsvalutaen ha svingt både opp og ned. Hvordan kursen vil utvikle seg er det vanskelig å forutsi, selv for valutaekspertene. Både valutagevinst og tap påvirker resultatregnskapet direkte. Økonomisk risiko er koblet til den økonomiske situasjonen i eksport- eller importlandet. Norge er et land med store olje- og gassinntekter og et svært overskudd i handelsbalansen. Norsk økonomi har dessuten en forholdsvis stor offentlig sektor. Disse underliggende faktorene har en tendens til å drive kronekursen oppover. Motsatt har vi land med store underskudd på handelsbalansen, for eksempel USA. Dette gir et press på kursen nedad. I sum er økonomisk risiko en mer langsiktig variant av transaksjonsrisikoen. Balanserisiko er først og fremst knyttet til selskaper som har gjort investeringer i utlandet, og som ikke har tilsvarende gjeld i utenlandsk valuta. Investeringene kan være i form av produksjonsbedrifter, datterselskaper eller eiendeler i utenlandske selskaper. Sett at bedriften har netto verdier eller netto gjeld i utenlandsk valuta, men fører sitt regnskap i norske kroner. Da er bedriften eksponert eller utsatt for valutasvinginger. Så vel gevinster som tap vises på balanseregnskapet i form av økning eller reduksjon av egenkapitalen. De vanligste valutaene norske eksportører får oppgjør i er euro, USD og deretter svenske kroner og britiske pund. Dette er alle valutaer det fritt kan handles med 18

19 internasjonalt. En god del land, spesielt utviklingsland, har såkalt ikke konvertible valutaer. Disse valutaene kan ikke, eller bare på spesielle vilkår, anvendes utenfor landets grenser. Vekslingskursene på flere av disse valutaene ligger på et kunstig nivå i forhold til faktisk pengeverdi. Det er derfor viktig å styre unna oppgjør i slike funny money valutaer, eller i alle fall sikre seg at vekslingskursen er til å leve med. En del utviklingsland har valutarestriksjoner. Dette skjer fordi myndighetene i landet regulerer og rasjonerer tilgangen på utenlandsk valuta. Bakgrunnen er gjerne at landene sitter med knappe valutareserver og/eller ønsker å prioritere hva som kan importeres. I slike tilfeller er det ekstremt viktig at nødvendige importtillatelser (lisenser og liknende) og vekslingstillatelser foreligger. En av fordelene ved bruk av betalingsformen remburs er at kjøpers bank gjerne har forsikret seg om at muligheten for å føre ut valuta foreligger før rembursen åpnes. Normalt regnes valutarestriksjoner som en del av landrisiko (1.4) fordi dette er tiltak iverksatt av importlandets myndigheter Valutastyring er ønskelig og mulig Norske bedrifter har gjennom årene tapt enorme beløp på valutakurser som har svingt feil vei. I verste fall har valutatap ført til konkurs. Hvis man snur på flisa kan en selvsagt spørre hvorfor ikke tillate seg å spekulere og derved å høste gevinsten når kursutviklingen går i gunstig retning. Til tross for denne fristelsen er ensidig satsing på flaks i valutaspekulasjon ikke å tilrå fordi: Det er i praksis svært vanskelig å treffe blink. Det hjelper lite å ha rett på torsdag om kursen på oppgjørstirsdagen var en helt annen Amatørspekulanter med begrenset informasjon og mangelfulle analyseverktøyer har en tendens til å overtolke hvordan aktuelle begivenheter virker inn på valutakursene Valutaspekulasjon er en tidkrevende geskjeft og tar oppmerksomheten bort fra eksportbedriftens kjernevirksomhet Du kan risikere å bli løpende etter en fallende valutakurs, noe som har skjedd med norske eksportører i perioder da dollaren har falt raskt Du kan komme til å sette både bedriftens lønnsomhet og eksistens i fare Det finnes i dag gode redskaper for valutasikring som håndterer denne usikkerheten Vi skal under se litt på slike sikringstiltak. Det er viktig å skille mellom tiltak som gir en gjennomgående sikring, slik som: terminkontrakter valutaopsjoner og tiltak som kun gir en viss, men ikke nødvendigvis god, sikring som: valutakonti salg i norske kroner I figur 3 finner du en illustrasjon på valutarisiko og håndtering av denne. La oss tenke oss at vi på den vertikale aksen har forholdet mellom amerikanske dollar (USD) og norske kroner (NOK). Den effektive salgskursen eller vekslingskursen 19

20 USD:NOK kan variere sterkt, illustrert ved den diagonale linjen. Ved å bruke terminkontrakter (avsnitt 1.9.3) kan du låse kursen. Ved valutaopsjoner (avsnitt 1.9.4) kan du for eksempel akseptere å la kursen svinge mellom et maksimums- og et minimumsnivå. Dette er illustrert i form av en valutakorridor i figuren. Valutasvingninger og håndtering av valutarisiko Effektiv salgskurs Figur 3 Effektiv salgskurs Spot Valutakorridor Termin KILDE: Nordea Markets Terminkontrakter En terminkontrakt er en avtale mellom en eksportør eller en importør og hans bank. Partene avtaler en fast vekslingskurs mellom to valutaer for et gitt beløp og for et framtidig oppgjørstidspunkt. Sett at du har et salg til en kunde i USA med 45 dagers kredittid fra kontraktsdato. Hvis du som eksportør og banken din avtaler en kurs på 1 USD = 6,50 NOK på oppgjørstidspunktet, legges denne kursen til grunn for oppgjøret du mottar 45 dager senere. Det blir med andre ord ingen forskjell mellom forventet, det vil si terminfestet, og faktisk inntekt. Hva som blir terminkursen på en valuta bestemmes av renteforskjellen mellom pengemarkedsrenten (interbankrenten) på de aktuelle valutaene. Skillet mellom spotkurs og terminkurs er her viktig å ha klart for seg. Spotkursen er vekslingskursen som gis ved kjøp eller salg av valuta for levering to dager senere. Enkelt sagt kan vi kalle spotkursen for her og nå-kursen. Pengemarkedsrenten bestemmes først og fremst av utlånsrenten (diskontoen) til landets sentralbank når den låner ut penger til banker og finansinstitusjoner i sitt land. Har et land en svak valuta på grunn av underskudd på handelsbalansen med utlandet, vil ofte sentralbanken ønske å trekke til seg flere kjøpere av landets valuta ved å tilby en ekstra premie i 20

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel

Valutasikring. - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Gyldig fra 15.03.12 Valutasikring - håndtering av løpende inn- og utbetalinger og kurssikring av framtidig valutahandel Virksomheter som har eksport og/eller import som en del av sitt virkeområde, er utsatt

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 10

Løsningsforslag kapittel 10 Løsningsforslag kapittel 10 Oppgave 1 a) Valutakursen angir hvor mye vi må betale i vår valuta for en enhet av utenlands valuta. 108 NOK / 100 DKK = 1, 08 NOK/DKK b) Kronekursen angir hvor mange enheter

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode

INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE. Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Kristoffer Sandal og Marianne Birkelund, Bisnode INTERNASJONAL HANDEL - SUKSESS ELLER KATASTROFE 2 INTERNASJONAL HANDEL SUKSESS ELLER KATASTROFE Agenda: Globale

Detaljer

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r

I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r I n f o r m a s j o n o m v a l u t a o p s j o n s f o r r e t n i n g e r Her finner du generell informasjon om valutaopsjonsforretninger som kan handles i Danske Bank. Valutaopsjoner kan inngås som

Detaljer

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017

EUROPEAN PAYMENT REPORT 2017 EUROPEAN PAYMENT REPORT 217 Norge European Payment Report er basert på en undersøkelse gjennomført i 29 europeiske land i løpet av februar og mars 217. Intrum Justitia har samlet inn data fra 1.468 selskaper

Detaljer

Del I GENERELL INFORMASJON

Del I GENERELL INFORMASJON Del I GENERELL INFORMASJON Undersøkelsen ble sendt ut til norske foretak. Totalt 4 besvarelser kom inn, hvorav hadde valutaeksponering. Av disse har hele undersøkelsen. respondenter er fjernet fordi de

Detaljer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge

COUNTRY PAYMENT REPORT. Norge COUNTRY PAYMENT REPORT 216 Norge Country Payment Report 216: NORGE Country Payment Report er utarbeidet av Intrum Justitia. Intrum Justitia innhenter data fra tusenvis av selskaper i Europa for å få innsikt

Detaljer

Skjulte egenskaper (hidden characteristics)

Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Skjulte egenskaper (hidden characteristics) Ny klasse av situasjoner, kap. 7 i Hendrikse (Se bort fra avsnitt 7.5; ikke kjernepensum) Forskjellig fra skjult handling (hidden action) (kap. 6) Men her: Skjulte

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

2 Likninger. 2.1 Førstegradslikninger med én ukjent

2 Likninger. 2.1 Førstegradslikninger med én ukjent MATEMATIKK: 2 Likninger 2 Likninger 2.1 Førstegradslikninger med én ukjent Ulike problemer kan løses på ulike måter. I den gamle folkeskolen brukte man delingsregning ved løsning av enkelte oppgaver. Eksempel

Detaljer

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

TELEFAKS EMNE: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: TELEFAKS TIL: FIRMA: Bestilling av NUF selskap Firmahjelp FAKSNUMMER: 22 00 80 71 FRA: DATO: EMNE: INSTRUKSJON ANG BESTILLING AV NUF SELSKAP TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN: Etter avtaler ligger

Detaljer

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD

INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND. KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD INVESTERINGER OG FORRETNINGSUTVIKLING I RUSSLAND KNUT J. BORCH Managing Director NORUM LTD 1 NORUM LTD EN NORDISK PRIVATE EQUITY PARTNER I RUSSLAND Forvaltningsselskap eiet av norske, finske og svenske

Detaljer

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008)

ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) ECON 1310: Forelesning nr 9 (27. mars 2008) Ragnar Nymoen Økonomisk institutt. Universitetet i Oslo. 25. mars 2008 1 1 Innledning Vi ser fortsatt på selve grunnmodellen for valutamarkedet. Det er to hovedmotiver

Detaljer

Brüssel, Lørdag 24. september 2011

Brüssel, Lørdag 24. september 2011 Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked

Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Eksportfinansiering som verktøy for å vinne din neste kontrakt i et krevende marked Trondheim 28. august 2014 Hanne Beate Høiby, seksjonsleder industri og energi, GIEK Ivar Slengesol, utlånsdirektør, industri

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2.

Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2. Søknad om Eksportgaranti 1. Garantisøker: Etableringsår: Foretaksnr.: 2. Eksportør: Land: Kopi av eksportørs firmaattest, siste årsberetning og regnskap Følger vedlagt: Ettersendes: Er sendt GIEK tidligere:

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2013 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Valuta og valutamarked. ECON 1310 2. november 2015

Valuta og valutamarked. ECON 1310 2. november 2015 Valuta og valutamarked ECON 1310 2. november 2015 Hvorfor bry seg? Endringer i valutakursen påvirker hvor mye vi betaler i butikken Hvorfor bry seg? Og hvor vidt dere har jobb etter studiene Disposisjon

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov

Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov Smarte løsninger tilpasset din bedrifts behov [3] Velkommen til SpareBank 1 Factoring! Frigjort kapasitet gir vekst SpareBank 1 Factoring betyr spart tid på fakturahåndtering, oppfølging og reskontroføring.

Detaljer

European Payment Index 2010. Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com

European Payment Index 2010. Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com European Payment Index 2010 Jan W. Græsvik EPI Research j.graesvik@no.intrum.com Intrum Justitia er Europas ledende konsern innen kredittadministrasjon med verdensomspennende dekning Eneste virkelige paneuropeiske

Detaljer

Internasjonale kontrakter. Skien

Internasjonale kontrakter. Skien Internasjonale kontrakter Skien 03.10.2013 Agenda 1. Introduksjon 2. Generelt om internasjonale kontrakter 3. Salgskontrakter 4. Andre distribusjonsformer - agentavtaler - eneforhandleravtaler 5. Lisensavtaler

Detaljer

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO

Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Ytterligere informasjon om investeringstjenester Selskapshendelser DEGIRO Introduksjon I Ytterligere informasjon om investeringstjenester gir DEGIRO detaljer om de kontraktsmessige avtaler de har inngått

Detaljer

Verdipapirfinansiering

Verdipapirfinansiering Verdipapirfinansiering Securities AKSJEKREDITT Pareto Securities tilbyr i samarbeid med Pareto Bank en skreddersydd løsning for finansiering av verdipapirhandel. Med aksjekreditt får du som investor en

Detaljer

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO

Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Vilkår for Debiterte Penger DEGIRO Innhold Vilkår for Debiterte Penger... 3 Artikkel 1. Definisjoner... 3 Artikkel 2. Kontraktsforhold... 3 Artikkel 3. Debiterte Penger... 3 Artikkel 4. Execution Only...

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen?

Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? Hvilke tiltak får flere til å levere til fristen? I forbindelse med innleveringen av selvangivelsen for personlig næringsdrivende i 2013, testet Kathinka Vonheim Nikolaisen, Skatt sør Skatteetaten ulike

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 1 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2007 Norges Bank har siden 1989 hvert tredje år foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

di* Oljeskattekontoret

di* Oljeskattekontoret di* Oljeskattekontoret Saksbehandler Deres dato Vår dato Brit Thu Gundersen 16. august 2006 Telefon FINANSDEPAfRØE'HPIfRT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Saksnr. Arkivnr. Høring- forslag

Detaljer

Rammeavtale Melk og melkeprodukter

Rammeavtale Melk og melkeprodukter Rammeavtale Melk og melkeprodukter 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.1 Partene 3 1.2 Kontrakten består av følgende dokument...3 1.3 Avtalens varighet 3 1.4 Kontaktpersoner..3 1.5

Detaljer

Nordeas policy for ordreutførelse

Nordeas policy for ordreutførelse Nordeas policy for ordreutførelse Januar 2017 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) og Chief Executive Officer (CEO) i Group Executive Management har vedtatt denne policyen for ordreutførelse som sist

Detaljer

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse

Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse Nordeas Retningslinjer for ordreutførelse November 2014 Konsernsjefen i Nordea Bank AB (publ) har i Group Executive Management vedtatt disse Retningslinjene som sist ble oppdatert 17. november 2014. 1

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING THE NORWEGIAN SOCIETY OF FINANCIAL ANALYSTS Postboks 1276 Vika N-0111 Oslo Norway HVA ER EN AKSJEINDEKSOBLIGASJON? * En aksjeindeksobligasjon

Detaljer

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop

Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop Generelle vilkår og betingelser for Olympus Online Shop 1 Omfang 2 Kontraktinngåelse 3 Forbrukerens angrerett 4 Priser 5 Levering 6 Forfallsdato og betaling, standard 7 Forskyvning, tilbakehold 8 Reservering

Detaljer

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs.

REGELVERK. Med derivatregelverket menes Regelverk for handel og kursnotering med derivatkontrakter ved Oslo Børs. C.2 MARKET MAKER - AVTALE Mellom (verdipapirforetakets navn), heretter kalt MM, og Oslo Børs er det i dag inngått følgende avtale om at MM skal virke som Market Maker i samsvar med derivatregelverket og

Detaljer

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler.

HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE. Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Viktig at dere kjenner lovens regler. HOVEDPUNKTENE I HÅNDVERKERTJENESTELOVE Hvorfor er loven interessant for takstmenn? Godt betalte oppdrag! Viktig at dere kjenner lovens regler. Virkeområde m.m. Håndverkertjenesteloven regulerer avtaler

Detaljer

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management

Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde. Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Gunvor Gjøstein - Cash Management Arbeidskapital - Bedriftens interne finansieringskilde Hva er arbeidskapital? Hvorfor fokus på arbeidskapitalstyring?

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Øyvind Ajer, GIEK Ivar Slengesol, Eksportkreditt Norge AS Bryne, 29. mai 2016 Sett inn video Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett

ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett ya Shopping: 21 tips for smart og sikker shopping på nett Hvordan vet du egentlig at du gjør den beste og tryggeste handelen på nett? Det finnes enormt mange nettbutikker, og det er ikke alltid like lett

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Sørlandet, 7-9 juni 2016 Denne sliden vil erstattes med en film EK/GIEK (1.30 min) 700 ansatte totalt 200 jobber spesielt med eksport Tilbyr

Detaljer

Staff Memo. Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen. Nr 11 2014. JOHNSEN og

Staff Memo. Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen. Nr 11 2014. JOHNSEN og Staff Memo Eksponeringsalternativer i norske kroner og virkningen på kronekursen Nr 11 2014 Forfattere: MARIT ØWRE- JOHNSEN og alexander FLATNER Staff Memos present reports and documentation written by

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn. Konsekvensvurdering av utarbeidet høringsutkast Vår rolle AID utredet muligheten for å innføre et solidaransvar der oppdragsgiver hefter direkte for

Detaljer

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen

DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Petter Bjerksund, professor NHH dr.oecon. Versjon: 11.02.2014 DnB Aksjeindeksobligasjon Europa/Japan 2000/2006: En gjennomgang av den skriftlige dokumentasjonen Undertegnede var sakkyndig vitne i Røeggen

Detaljer

Hva får du ut av sparepengene dine?

Hva får du ut av sparepengene dine? Hva får du ut av sparepengene dine? Sharesave Sharesave gir deg muligheten til å spare et månedlig beløp og bruke disse sparepengene til å kjøpe rabatterte aksjer i Thomas Cook plc. Sharesave (SAYE) Slik

Detaljer

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden.

Hvis du ikke forstår deler av betingelsene, anbefaler vi at du tar kontakt med salgsadministrasjonen, før du begynner å bruke hjemmesiden. HANDELSBETINGELSER 1 GENERELL INFORMASJON Salg fra denne hjemmesiden, webshop.sivantos.no, foretas av Sivantos Høreapparater A/S, Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo, ORG 940953456, med følgende e-postadresse:

Detaljer

Søknad om Bondgaranti

Søknad om Bondgaranti Søknad om Bondgaranti (kontragaranti eller garanti for uberettiget trekk på sikkerhet) (For GIEK) Aktørnr. selger Uberettiget trekk gar.nr. Kontragar. nr. 1. Garantisøker: Etableringsår: E-post: 2. Eksportør:

Detaljer

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler

Ytterligere Investeringsinformasjon. Profiler Ytterligere Investeringsinformasjon Profiler Introduksjon I Ytterligere Investeringsinformasjon gjengir DEGIRO detaljene for de kontraktmessige avtalene som DEGIRO har gjort med deg i Kundeavtalen og informerer

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut

Stoltenbergs handlingsregel (parti-krati) om ikke å bruke mer enn 4 % er regelrett tatt ut Oljepolitikk/Oljefondet Fra kr. 988 milliarder kroner i tredje kvartal 2007 Til 2384 milliarder kroner juni 2009 Hvordan skal vi bruke alle disse pengene? Hvorfor vi vil bruke mer enn 4 % av overskuddet?

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Forenklet søknad om Eksportgaranti og -lån

Forenklet søknad om Eksportgaranti og -lån Forenklet søknad om Eksportgaranti og -lån Tøm skjema 1. Eksportør Firmanavn: Foretaksnummer: Adresse: Postnr.: Sted: Hjemmeside: Kopi av siste reviderte årsregnskap og -beretning vedlagt 2. Kjøper/låntaker

Detaljer

Vilkår for Cash Margin DEGIRO

Vilkår for Cash Margin DEGIRO Vilkår for Cash Margin DEGIRO Innhold Vilkår for cash margin... 3 1. Definisjoner... 3 2. Kontraktsforhold... 3 2.1 Godkjenning... 3 2.2 Kredittopplysningsbyrå... 3 2.3 Ytterligere informasjon om investeringstjenester...

Detaljer

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer.

Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Løsning av tvister, krav og tilbakeføringer. Av og til går noe galt med en bestilling. Vi er her for å veilede deg hvis det skjer. Situasjoner du kan oppleve 1 2 Tvister og krav Hvis en kunde har betalt

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Søknad om Anbudsgaranti

Søknad om Anbudsgaranti Søknad om Anbudsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottaker) Garantinummer I henhold til EØS-avtalen artikkel 61 (1) pålegges den som mottar midler under anbudsgarantiordningen å gi opplysninger om all

Detaljer

taksering fra Upptec Assure

taksering fra Upptec Assure rask enkel rettferdig lønnsom taksering fra Upptec Assure Taksering Vi snakker ikke med kunden din. Vi avgjør ikke om kunden din har krav på erstatning eller ikke. Vi holder ikke rede på hvilke forsikringer

Detaljer

ECON 1310 Valuta og valutamarked. 8. November 2016 Pensum: Holden kap. 14 Foreleser: Øystein Børsum

ECON 1310 Valuta og valutamarked. 8. November 2016 Pensum: Holden kap. 14 Foreleser: Øystein Børsum ECON 1310 Valuta og valutamarked 8. November 2016 Pensum: Holden kap. 14 Foreleser: Øystein Børsum Hvorfor bry seg? Endringer i valutakursen påvirker hvor mye vi betaler i butikken Hvorfor bry seg? Og

Detaljer

Avkastningshistorikk

Avkastningshistorikk Avkastningshistorikk Hvilken avkastning er det rimelig å anta at Pensjon Pluss Langsiktig ville hatt med sin langsiktige måte å plassere pensjonspenger? Og hvilke forventninger er det rimelig å ha for

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2010 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016

Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 2016 Aktiviteten i det norske valuta- og derivatmarkedet i april 216 Hvert tredje år siden 1989 har Norges Bank foretatt en undersøkelse av aktiviteten i det norske valutamarkedet i samarbeid med Bank for International

Detaljer

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... %

European. ... dager. Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor. 2. Hva. Fordringens alder opp til 30 dagerr ... % European Payment Index spørreskjema 2015 1. Hvilke standardd betalingsvilkår tilbyr dere kundene? Forbrukere (B-2-C) Bedrifter (B-2-B) Offentlig sektor 2. Hva er gjennomsnittstiden kundene faktisk bruker

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT!

! ULOVLIG!KAPITALFLUKT! ULOVLIGKAPITALFLUKT Internasjonaltutvalg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Innledning( Hvert år forsvinner anslagsvis 1 260 milliarder dollar ut av

Detaljer

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0

Publisering 5 Uke 7. Innleveringsdato: 21. 02. 2010. Anvendt Makroøkonomi. Side 0 Publisering 5 Uke 7 Innleveringsdato: 21. 02. 2010 Anvendt Makroøkonomi Side 0 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Ukens oppgave:...2 1. Fast/flytende valutakurs...3 Fastvalutakurs:...3 Flytende

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter

Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter Eksportfinansiering som salgsargument for å sikre nye kontrakter José Martinez, Eksportkreditt Norge AS Østfold, 26. juni 2017 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter Eksportbedrift

Detaljer

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER

RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER RAMMEAVTALE OM LEVERANSE AV KONTORMØBLER Avtale om Rammeavtale for anskaffelser av kontormøbler er inngått mellom:. (heretter kalt Leverandøren) og NOKUT (heretter kalt Kunden) Sted og dato: NOKUT Leverandørens

Detaljer

Skatteetatens arbeid mot korrupsjon. Stine Olsen Seksjonssjef

Skatteetatens arbeid mot korrupsjon. Stine Olsen Seksjonssjef Skatteetatens arbeid mot korrupsjon Stine Olsen Seksjonssjef Bakgrunn for korrupsjonsarbeidet i etaten Etatens eget lovgrunnlag Skattelovens 6-22. Bestikkelse m.v. Fradrag gis ikke for bestikkelse og annen

Detaljer

Investeringsgaranti. Søknad om. Aktørnr. investor. Avtale om investeringsvern er inngått. 1. Investor: Etableringsår: Adresse: Postnr.

Investeringsgaranti. Søknad om. Aktørnr. investor. Avtale om investeringsvern er inngått. 1. Investor: Etableringsår: Adresse: Postnr. Søknad om Investeringsgaranti For GIEK: Aktørnr. investor Gar.nr. Avtale om investeringsvern er inngått 1. Investor: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Nettadresse: Telefon:

Detaljer

Kontrakt vedrørende kjøp av

Kontrakt vedrørende kjøp av Kontrakt vedrørende kjøp av Vedlegg 3 MATVARER Varegruppe 3 Fisk og fiskeprodukter mellom BALSFJORD KOMMUNE (heretter kalt KUNDEN) og for perioden (heretter kalt LEVERANDØREN) f.o.m. 15.06.2014 t.o.m.

Detaljer

Eksportgaranti og -lån

Eksportgaranti og -lån Forenklet søknad om Eksportgaranti og -lån 1. Eksportør Firmanavn: Adresse: Postnr.: Sted: Nettadresse: Foretaksnr.: Kopi av siste reviderte årsregnskap og -beretning vedlagt: 2. Kjøper/låntaker Firmanavn:

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

U T S T I L L I N G S T I P S

U T S T I L L I N G S T I P S Utstillingstips På disse sidene vil du finne noen praktiske tips og ideer til hvordan du kan lage en utstilling til bruk i en forskningskonkurranse. Plakat Plakater brukes i forskningsverden mest som blikkfang

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier.

Thomas A. Reitan, SEB har flere års erfaring innenfor garantiområdet og har spesialkompetanse på URDG-baserte påkravsgarantier. Bakgrunn ICC, International Chamber of Commerce, er verdens største næringslivsorganisasjon med et globalt nettverk bestående av over 6 millioner selskaper, handelskamre og bransjeorganisasjoner i mer

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS

ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS ANBEFALING NR. 7 ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS Anbefalingen er fastsatt av styret i Norges Fondsmeglerforbund 22. desember 2008. ANBEFALTE RETNINGSLINJER VED SALG AV WARRANTS 1 Innledning

Detaljer

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes

Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Søksmål og tvister; hva gjør man ikke? Advokat (H) Eirik W. Raanes Advokat (H) Eirik W. Raanes Thommessens avd. for tvisteløsning og prosedyre Noen utgangspunkt Du blir oppmerksom på at forholdet til f.eks

Detaljer

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter

Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Finansiell revisjon revisjonsmandatet og misligheter Studiesamling 2014 for fylkeskommunale kontrollutvalg på Vestlandet Cicel T. Aarrestad Revisjonsdirektør og statsautorisert revisor www.rogaland-revisjon.no

Detaljer

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel

Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Det største møtestedet på nettet for skandinaver med utlengsel Er firmaet ditt modent for noe annet enn en rubrikkannonse i avistillegg 4B midt på side 23? Eller en link i en søkemotor som dukker opp på

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA TA KONTROLL OVER SELSKAPETS AKTIVA SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE KONSEKVENSER VED KJØP AV EIENDOM I SPANIA 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter

Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Eksportfinansiering som salgsverktøy for SMB bedrifter Enklere, raskere, billigere! Webinar med INTPOW 21. januar 2015 Eksportfinansiering: et salgsverktøy for norske eksportbedrifter NFDs oppdragsbrev:

Detaljer

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda

Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut. av det! Agenda Agenda Møtebooking Men som i så mye annet er det opp til deg hva du får ut Salgsfunksjonen Nøkkelen til suksess R = A x K av det! Møtebooking Salgsteknikk Kortstokk Hvem har kontroll? Hvorfor korte samtaler?

Detaljer

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus mars 2007. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus s Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk, åpne kapitalkeder og

Detaljer

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007

SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 SKAGEN Avkastning Månedsrapport oktober 2007 Kort oppsummering fundamentale forhold SKAGEN Avkastning hadde en avkastning på 0,8 prosent i oktober mot 0,1 prosent for referanseindeksen og 0,4 prosent for

Detaljer

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079

Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Kontrakt for levering av Kontorrekvisita, kopipapir og fritt skolemateriell. Rammeavtale Sak 2010/6079 Halden Kommune Storgt 8 1771 Halden 1 Innhold 1. Avtale parter 3 2. Avtalen omfang, varighet og oppsigelse

Detaljer

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe

Per person dobbelt - PAKKE 1 Rom Frok Lun Mid Frukt Kaffe Til: Norges Bridgeforbund Att: Inger Hjellemarken Mail: hjellemarken@gmail.com Trondheim Lufthavn, 22.03.11 2011 TILBUD FRA RADISSON BLU HOTEL, TRONDHEIM AIRPORT Nye Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Detaljer