Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5."

Transkript

1 Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser, finansierer staten gjennom skatter og avgifter, og bidrar til samfunnsøkonomien generelt. Men noen ganger fører kravet om verdiskaping og fortjeneste med seg noen mindre positive ting. Korrupsjon, miljøkriminalitet, uetiske varer, menneskerettighetsbrudd og barnearbeid er bare noen eksempler. I et marked preget av knallhard konkurranse kan det være fristende å ta noen snarveier som ikke alltid er like etiske eller lovlige. Spørsmålene omkring disse temaene er mange og vanskelige, og ikke alle har noen konkrete svar. Det mest innlysende er at selskaper skal følge lover og regler. Noe annet kan man ikke forvente seg, og skulle disse lovene bli brutt, vil de ansvarlige stilles for retten. Dette skjedde blant annet i det amerikanske selskapet Enron, og i en rekke andre korrupsjonssaker. Det samme gjelder til en viss grad for miljøfarlige utslipp, hvor internasjonale organisasjoner arbeider med å få på plass retningslinjer. Et av de mest spennende spørsmålene knytter seg til hva vi som aksjonærer kan gjøre. Hvilken makt og hvilke virkemidler har vi til å påvirke de store selskapene til å opptre samfunnsansvarlig og etisk riktig? Det finnes mange måter vi kan påvirke på, og det finnes mange muligheter til å sikre seg mot å foreta uetiske investeringer. Skal man investere i fond, finnes det i Norge i dag en rekke fond som fokuserer på et såkalt best-i-klassen prinsipp. Det vil si at de velger ut selskaper som beviselig tar sitt etiske og samfunnsmessige ansvar på alvor. Store investeringsfond, som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har også strenge etiske retningslinjer de opererer etter. At fond av denne typen velger å ikke investere i et selskap, kan ha stor betydning for det selskapet, og kan påvirke dem til å bli mer etisk bevisste. Et annet virkemiddel er å utøve et såkalt aktivt eierskap. Som aksjonær, enten man er en privatperson eller et stort fond, har man rett til å stille kritiske spørsmål til selskapet, og til å få informasjon om alle relevante sider ved bedriften. I tillegg er det viktig at selskapet er gjennomsiktelig, og at styret i selskapet er uavhengig av ledelsen. På den måte sikres det som kalles god eierstyring og selskapsledelse, eller Corporate Governance. Corporate Governance er et viktig verktøy i kampen mot blant annet korrupsjon. Som forbrukere har vi også stor makt, gjennom å kjøpe produkter fra etiske selskaper, eller boikotte andre selskaper vi mener oppfører seg uetisk. Ved å kjøpe produkter fra uetiske bedrifter, eller være aksjonærer i disse bedriftene, er vi indirekte med på å støtte denne driften. I Norge er mange bedrifter som ligger i utkantstrøk helt avgjørende for de lokalsamfunnene de ligger i. Skulle disse bedriftene legge ned produksjonen eller flytte den til utlandet, ville det kunne få alvorlige følger. Derfor har mange stilt spørsmål om det er en del av bedriftenes samfunnsansvar å sørge for arbeidsplasser også utenfor de store byene. 1

2 Ordliste til film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Hjørnesteinsbedrifter En løs betegnelse på bedrifter som er helt sentrale for et lokalsamfunn, gjennom at de for eksempel ansetter mange som bor der, eller skaffer store inntekter til kommunen. Samfunnsansvar Samfunnsansvar betyr at bedriftene har et ansvar utover det å tjene penger. De skal også forsøke å bedre forhold i lokalsamfunnet. Eksempler er arbeiderrettigheter, miljøhensyn, forbrukerrettigheter, og samfunnsutvikling. Avkastningskrav Aksjonærers forventede gevinst på sine investeringer. Lønnsomhetskrav De krav som settes til bedriftens økonomiske resultat. Korrupsjon Korrupsjon er tradisjonelt forbundet med bestikkelser, eller at man tilegner seg fordeler gjennom ulovlig eller uetisk oppførsel. Miljøkriminalitet Handlinger som påfører miljøet store skader. Eksempler er giftutslipp, oljesøl, nedhugging av regnskog etc. Investorer Investorer er de som kjøper eierandeler (aksjer) i et selskap, eller plasserer penger i andre verdipapir. De foretar investeringer, og bidrar med kapital til selskapene. Målet for en investor er at det han kjøper skal være mer verdt når han selger enn da han kjøpte. Kapital Penger Aksjefond Et fond er en samling aksjer. Man kan kjøpe andeler i et fond, som betyr at noen i neste omgang plasserer dine penger for deg i aksjer de mener vil være lønnsomme. Andelseier En andelseier er en som har investert i et fond. Han eier da en andel av fondets verdier. Fondsforvalter En fondsforvalter investerer et aksjefonds kapital i de selskaper han eller hun mener vil gi en god, solid avkastning. De forvalter dine penger for deg. Etikk Etikk er læren om hva som er moralsk riktig å foreta seg. Det handler å ta riktige valg. Underleverandører Et ferdig produkt er sammensatt av mange ulike deler. Ofte er det andre selskaper som skaffer enkeltdelene. Disse er underleverandører til hovedselskapet, som lager det ferdige produktet. Innsidehandel 2

3 Innsidehandel vil som oftest si at noen sitter på informasjon som vil påvirke aksjekursen hvis denne informasjonen ble kjent, og derfor handler på bakgrunn av denne informasjonen for å skaffe seg en gevinst. Dette er ulovlig. Konkurs Et selskap eller en person slås konkurs når lån og gjeld ikke kan betjenes, når underskuddet er for stort til at videre drift kan forsvares, eller når kreditorer krever å få tilbakebetalt penger, uten at bedrift eller person klarer dette. corporate governance Eierstyring og selskapsledelse, som det heter på norsk, er regler og normer som beskriver hvordan styret skal settes sammen; at dette skal være uavhengig av ledelsen; at det skal være åpenhet og innsyn i bedriften; og at man har en rettferdig aksjonærpolitikk. Dette er for å hindre ulovlige transaksjoner, korrupsjon og innsidehandel. Generalforsamling Generalforsamlingen er det høyeste beslutningsorganet i bedriften. Alle aksjonærer har rett til å delta på generalforsamling, hvor man har anledning til å stille spørsmål, stemme over saker, få en gjennomgang av driften etc. Marked Et marked er en handelsplass der varer og tjenester omsettes. Oslo Børs er en sik handelsplass for handel med aksjer. Global Compact FNs retningslinjer for samfunnsansvar. Det ledende dokumentet i verden, som de aller fleste store bedrifter har skrevet under på. Transparency International Internasjonal organisasjon som jobber med å forebygge og avdekke korrupsjon i næringslivet. SRI-fond Social Responsible Investments. SRI-fond forsøker å investere i de selskapene som er mest seriøse i forhold til miljø og samfunnsansvar. De investerer for eksempel ikke i selskaper som lager klasebomber, tobakk, pornografi etc, eller selskaper som har underleverandører som gjør dette. Aktivt eierskap Et aktivt eierskap vil si at man bruker den makt man har som medeier i et selskap til å påvirke hvordan selskapet drives. 3

4 Quiz til film 8: Aksjemarked og samfunn 1:Hva står CSR for? 1: Community Security Responsibility X: Corporate Social Responsibility 2: Climate Safety Rules 2: Hvor mange mennesker går hver dag på jobb i små og store bedrifter i Norge? 1: Ca 2,3 millioner X: Ca 2,6 millioner 2: Ca 3 millioner 3: Hvor ligger Hydro-fabrikken i filmen? 1: I Drammen X: På Sunndalsøra 2: I Sogndal 4: Hva produserer denne Hydro-fabrikken? 1: Kunstgjødsel X: Oljeplattformer 2: Aluminium 5: Hva sier adm.dir i Funcom er sin viktigste jobb? 1: Å sørge for størst mulig avkastning for investorene X: Å sikre de ansattes arbeidsplasser 2: Å utvise samfunnsansvar 6: Hva legger folk flest mest vekt på når de skal vurdere selskaper? 1: Reklame og informasjon X Samfunnsansvar og moral 2: Hvem som leder selskapet 7: Hva er et SRI-fond? 1: Et fond som bare investerer i økologiske matvarer X: Et fond som ikke investerer i olje og andre miljøfarlige produkter 2: Et fond som prøver å finne de selskapene med best etikk 8: Hva kalles forholdet mellom bedriftens ledelse og bedriftens styre? 1: Corporate Governance X: Corporate Social Responsibility 2: Bedrifters samfunnsansvar 9: Hvor mange selskaper er Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) investert i? 1: Nesten 350 selskaper X: Nesten 3500 selskaper 2: Nesten selskaper 10: Hva heter FNs initiativ for etikk og samfunnsansvar? 1: Transparency International X: UNCSR 2: Global Compact 4

5 Spørsmål til film 8: Aksjemarked og samfunn 1 Hvorfor er hjørnesteinsbedrifter viktige for lokalsamfunnet? 2 Hvordan kan du som forbruker og aksjonær være etisk bevisst? 3 Hvilke ulike kriterier kan dere se etter når dere kjøper en vare? Hva er viktigst for dere? 4 Hvordan sikrer SRI-fondet at deres investeringer er etiske? 5 Hva innebærer Corporate Governance? Arbeidsoppgaver 1: Er barnearbeid alltid uetisk? Hva om alternativet er tigging og prostitusjon? Hvordan kan man løse dette? Diskuter. 2: Er det dårlig samfunnsansvar å flytte produksjon til lavkostland, selv om dette er mer lønnsomt? 3: Hvilke ulike maktvirkemidler har store fond som Statens Pensjonsfond Utland? Er det best at de trekker seg ut av uetiske selskaper, eller at de prøver å påvirke dem gjennom sitt eierskap? Lenkesamling FNs retningslinjer og arbeid for etikk og samfunnsansvar. Meget god side med masse informasjon. Den norske avdelingen av Transparency International. Finn ut mer om anti-korrupsjonsarbeid og annet her. Den internasjonale arbeidstagerforeningen. Jobber for å sikre arbeideres rettigheter over hele verden. FTSE (uttalt Footsie) er den ledende engelske selskapslisten. De har en egen liste over selskaper i verden som utviser godt samfunnsansvar. Her finner dere listen, samt hvilke kriterier de legger til grunn. 5

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland

Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Hvorfor vi gjør det Om etikk og eierskapsutøvelse i Statens pensjonsfond Utland Henrik Syse, leder for eierskapsgruppen i Norges Bank Investment Management og forsker ved Institutt for Fredsforskning (PRIO)

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Forvaltning for fremtiden?

Forvaltning for fremtiden? - En kartlegging av Norges Banks eierskapsutøvelse for Statens pensjonsfond Utland. Forvaltning for fremtiden? I 2006 hadde Statens pensjonsfond - Utland (SpU) en gjennomsnittlig vekst på over én milliard

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Klimaproblemet og bankenes tilpasning

Klimaproblemet og bankenes tilpasning Vestlandsforsking-rapport nr. 2/2009 Klimaproblemet og bankenes tilpasning Johannes Idsø Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 side 2 Vestlandsforsking rapport Tittel

Detaljer

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012

eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 eierrapport 2012 eierrapport 2012 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond folketrygdfondet 1 1 eierrapport 2012 kort fortalt Statens pensjonsfond

Detaljer

Etikk i forsikringsnæringen

Etikk i forsikringsnæringen Etikk i NFT forsikringsnæringen 4/2004 Etikk i forsikringsnæringen av Ørnulf Daler Ørnulf Daler ornulf.daler@bi.no I forbindelse med at jeg nylig gjennomførte en Executive MBA, spesielt utarbeidet for

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Tema: gjeld og kapitalflukt

Tema: gjeld og kapitalflukt Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: gjeld og kapitalflukt Først i dette dokumentet står kapittel 2 og 3, som omhandler gjeld og kapitalflukt i den politiske plattformen

Detaljer

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar

Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Oppfører den norske staten seg ordentlig som kapitalist ute i den store verden? Om internasjonalisering og samfunnsansvar Juni 2013 Det er ikke lenger bistand som dominerer Norges forhold til den fattige

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Korrupsjon og norsk næringsliv

Korrupsjon og norsk næringsliv Korrupsjon og norsk næringsliv INNLEDNING Korrupsjon i utviklingsland hindrer økonomisk utvikling og marginaliserer de fattige. Personer i maktposisjoner som i liten grad er underlagt åpenhet, kontroll,

Detaljer

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin

Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland Av Anita Haslie i samarbeid med Joakim Hammerlin Oktober 2013 «Endringer i den etiske forvaltningen av Statens pensjonsfond utland» er

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE

SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE SKITNE PENGER KAMPEN MOT SKATTEPARADISENE ATTAC BLE DANNET ETTER DEN STORE FINANSKRISEN I ASIA PÅ SLUTTEN AV 1990-TALLET, MED MÅL OM Å FÅ DEMOKRATISK KONTROLL OVER FINANSMARKEDENE. ATTAC ER EN FRANSK FORKORTELSE

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer