Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012"

Transkript

1 Mønsterbesvarelse i ECON1310 eksamen vår 2012 Lastet opp på Oppgave 1 i) Industrisektoren inngår som konsum i BNP. Man regner kun med såkalte sluttleveringer til de endelige forbrukerne. Verdiskapningen måles ved sluttproduktet fratrukket innsatsfaktoren brukt i hvert enkelt ledd i sektoren, målt ut fra markedspriser. ii) Oentlig sektor i BNP inngår utregnet i bakgrunn av produksjonskostnadene. Grunnen til at det er slik, er at tjenestene ikke selges på et marked som man kan verdsette ut fra. Logikken ved å basere seg på produksjonskostnadene er at siden det oentlige er villig til å betale så mye for å produsere det de gjør, må tjenestene være verdt minst produksjonskostnadene. iii) Salg av (ikke nybygde) boliger inngår ikke i BNP i det hele tatt. Grunnen til dette er at boliger regnes som realinvesteringer, og ved salg av bolig overføres den kun fra en person til en annen. Mengden økes ikke. Nybygde boliger inngår som investeringer. Men verdiskapning ved boligsalget inngår i BNP ved for eksempel meglerhonorar og advokatutgifter. iv) Norsk oljeproduksjon inngår hovedsakelig i BNP som eksport. Inntektene fra oljeproduksjonen tilfaller i hovedsak staten gjennom 1

2 skatter og eierandeler. Disse pengene plasseres i pensjonsfondet utland, som regnes som investering. Inntektene fra dette fondet inngår i statsbudsjettet og blir brukt til oentlig konsum og investering. Egentlig burde opphenting av olje regnes som en reduksjon i najsonalformue, siden den fremdeles har verdi når den ligger på havbunnen. Det vi egentlig gjør når vi henter den opp er å omdanne den til penger, men vi har jo ikke blitt rikere reelt sett. Grunnen til at vi ikke trekker fra oljen som reduksjon av realkapital er hovedsakelig på grunn av internasjonale regnskapsregler men også fordi det er vanskelig å fastsette verdien av oljen på havbunnen. Oppgave 2 i) Investeringsrelasjonen sier oss at investeringene er voksende med BNP, og synkende med renten. Grunnen til at den er voksende med BNP er at når inntekten (BNP) øker, vil konsumenter etterspørre større produksjon. For å kunne produsere mer må bedrifter gjerne investere i mer realkapital, maskiner, fabrikker og lignende. Grunnen til at investeringene er synkende med renten, er at når renten settes opp vil det bli dyrere å ta opp lån for å nansiere økte investeringer, eventuelt økt alternativkostnad ved å ha pengene i banken. I tillegg vil etterspørsel reduseres ved økt rente slik at bedriftene ikke ønsker å investere like mye, men dette fanges ikke opp i modellen her. b 0 i investeringsrelasjonen er ment å fange opp alle andre forhold enn de nevnt ovenfor. ii) Ved G > 0: Y = 1 G > 0, dvs at BNP øker. De økonomiske mekanismene er at når det oentlige bruker mer penger øker BNP. Når BNP øker vil husholdningene etterspørre mer varer. Når husholdningene etterspør mer varer vil bedriftene produsere mer. Når det produseres mer vil igjen BNP øke og husholdningene vil etterspørre enda mer. Dette kalles multiplikatoreekten. Den blir ytterligere forsterket ved at ved økt etterspørsel vil 2

3 bedriftene også ønske å investere mer som igjen øker BNP. Vi har en dempende eekt ved at økt BNP gir økt skattegrunnlag som demper konsumentenes etterspørsel. Den eneste måten å spare på i en lukket økonomi er ved økte realinvesteringer. Private realivesteringer er gitt ved I. I = b 2 Y = Total sparing er gitt ved: b 2 G > 0, dvs økte investeringer. I total = I + I off. Siden oentlige investeringer ikke øker er I tot = I = b 2 G > 0, dvs økt sparing. Når oentlig forbruk øker, økes BNP. Ved økt BNP er det større etterspørsel etter varer og bedrifter ønsker å investere mer. Den oentlige budsjettbalansen er gitt ved: B = T G = t 0 + ty G B = t Y G = t G G < 0, dvs at budsjettbalansen svekkes, med mindre multiplikatoren er såpass stor at inntektene ved økt BNP blir større enn utgiftene. Dette er imidlertid usannsynlig. Ved økt oentlig forbruk økes BNP, og gjennom multiplikatorren med økt konsum og økte investeringer øker BNP ytterligere. Ved økt BNP øker skattegrunnlaget, men ikke like mye som det oentlige forbruket øker, og derfor svekkes budsjettbalansen. iii) Vi antar at økt oentlig forbruk fører til redusert arbeidsledighet, ølt lønnspress og økt prisvelst (antar relativt lav ledighet fra før). Dette er imidlertid ikke med i modellen. Ved økt prisvekst vil sentralbanken ønske å øke renten, for å roe ned økonomien og opprettholde inasjonsmålet. Vi har i såfall i > 0. Total eekt på BNP: Y = 1 ( G b 1 i) 3

4 Vi vet jo ikke her hvor mye oentlig forbruk og renten endres, men vi kan nok anta at sentralbanken ønsker å stabilisere BNP for å stabilisere inasjonen. Vi antar dermed Y 0 og at sentralbanken tilpasser renten deretter. Sentralbanken forsøker altså å motvirke økningen i BNP ved å øke renten som reduserer konsum (ikke med i modellen) og reduserer bedriftenes investeringer. Total sparing er gitt ved I: I = b 1 i + b 2 Y b 1 i < 0 Siden sentralbanken motvirker veksten i BNP ved å øke renten vil investeringene også synke på grunn av økt rente som gjør det dyrere å investere. Den økte etterspørselen fra det oentlige og husholdningene som blir rikere dempes jo av økt rente, samtidig som investeringene utenom BNP dempes. Den oentlige budsjettbalansen: B = T G = t 0 + ty G B = t Y G G < 0, dvs at budsjettbalansen svekkes mer enn uten pengepolitikken. Grunnen til dette er at staten ikke får de økte skatteinntektene som de ville fått ved økt BNP. Oppgave 3 Det er mange forhold som gjør at et land kan ha underskudd på driftsbalansen mot utlandet. En årsak kan være at landet har lite naturressurser og ikke produserer noe andre land er villige til å importere. En annen grunn kan være at landet er lite konkurransedyktig med lav produktivitet på grunn av lite realkapital eller humankapital, eventuelt at lønnsnivået er for høyt, for eksempel ved at det har blitt presset opp av en stor oentlig sektor. Det kan også være at valutaen i pengeunionen er så sterk at det blir for dyrt for land utenfor pengeunionen å handle med Økonomika. I tillegg kan det være at rentenivået i pengeunionen er så høyt at det ikke er så mange sterke insentiver til å investere eller konsumere mye i Økonomika. 4

5 Det kan også være stor grad av mistilpasning i arbeidsmarkedet slik at arbeidsgiverne ikke får den arbeidskraften de trenger, for eksempel mangel på utdannet arbeidskraft. Underskudd på budsjettbalansen kan skyldes at landet har stor og/eller ineektiv oentlig sektor. Det kan også skyldes et mistilpasset skattesystem som er lett å sno seg unna, eller at det er mye svart arbeid i økonomien. Eventuelt så kan det være en stor andel av befolkningen som er gamle og som staten har trygde- og pensjonsforpliktelser til, eller mange unge som ikke produserer noe og må ha dekket skolegang. I denne situasjonen er det ganske begrenset hvilke virkemidler myndighetene har tilgjengelig. De kan velge å ta opp mer lån for å forsøke å stimulere økonomien for å få opp produksjonen og arbeidsledigheten ned. Dette alternativet er imidlertid uholdbart på lang sikt siden pengene på et eller annet tidspunkt må betales tilbake. I tillegg krever det at myndighetene har et eller annet mer eller mindre nyttig å plassere pengene i. Det mer reelle alternativet ville være tiltak for å øke produksjon og redusere arbeidsledighet ved å stimulere til for eksempel økt forskningen og større investeringer i realkapital for å øke produktiviteten men dette er vanskelig på kort sikt. For å redusere budsjettunderskuddet kunne skattene økes og skattehull tettes. Dette vil imidlertid gi insentiver for bedrifter og personer til å ytte ut av landet eller jobbe svart, og dermed vil situasjonen kunne forverres. Man kan også redusere oentlig sektor men det vil gi økt arbeidsledighet og dermed lavere konsum og BNP på kort sikt. På lengre sikt kan det imidlertid være et godt tiltak siden ressurser yttes til noe mer produktivt. Dersom landet ikke var medlem i valutaunionen og hadde egen sentralbank ville de ha kontroll over renten i landet. Da kunne renten settes ned for å tilpasses den konjunktursituasjonen landet er i. Ved lavere rente vil det bli mer lønnsomt å investere og billigere å konsumere. I tillegg vil valutaen svekkes ved at færre utenlandske investorer vil ønske å ha pengene sine i Økonomika på grunn av lavere avkastning. Ved svekket valuta vil det bli billigere for utlandet å handle varer hos Økonomika siden de vil få mer for egen valuta. I tillegg vil det bli dyrere å importere til Økonomika. Dermed vil handelsbalansen bli bedret i tillegg til at økt etterspørsel fra utandet vil øke produksjon og redusere arbeidsledigheten i landet. 5

6 Dersom landet hadde selvsteng inasjonsmål kunne de også vurdere å gå bort fra det, og heller ha fast og lav valutakurs mot sine største handelspartnere ofr å øke eksporten ytterligere. Da ville man imidlertid ikke kunne styre innenlands rente lengre med mindre man hindrer fri kapitalyt over grensene. 6

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1

Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 Forelesningsnotat nr 10, mars 2010, Steinar Holden Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen 1 1 Innledning... 1 2 Kort om oljen i norsk økonomi... 1 3 Virkningene på næringsstrukturen...

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesningsnotat 9, februar 2015 Rente og pengepolitikk 1 Innhold Rente og pengepolitikk...1 Hvordan virker Norges Banks styringsrente?...3 Pengemarkedet...3 Etterspørselskanalen...4 Valutakurskanalen...4

Detaljer

Penger og kapitalmarkeder

Penger og kapitalmarkeder Forelesningsnotat nr 12, Steinar Holden, revidert januar 2012 Penger og kapitalmarkeder Penger... 1 Pengemengde og rente... 2 Penger og inflasjon... 3 Pengemengden... 4 Pengepolitikk gjennom styring av

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015

Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 Etterspørsel, investering og konsum 2. forelesning ECON 1310 Del 2 28. januar 2015 1 BNP fra etterspørselssiden Generalbudsjettligningen for en lukket økonomi er gitt ved BNP = privat konsum + private

Detaljer

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler

ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer). B1: utdelt kalkulator, ingen andre hjelpemidler 1 ECN 122: Kandidatnummer: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP Handelshøgskolen - UMB Eksamen i: Verktøy: ECN 122 Introduksjon til makroøkonomi II Fredag 24. mai 2013, kl. 14:00 17:30 (3,5 timer).

Detaljer

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015

Penger og inflasjon 1. Innhold. Forelesningsnotat 8, februar 2015 Forelesningsnotat 8, februar 2015 Penger og inflasjon 1 Innhold Penger og inflasjon...1 Penger og finansielle aktiva...2 Penger og økonomisk aktivitet...4 Ulike typer penger...6 Sentralbankpenger (basispengemengden,

Detaljer

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor

Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Forelesningsnotat nr 3, januar 2009, Steinar Holden Enkel Keynes-modell for en lukket økonomi uten offentlig sektor Notatet er ment som supplement til forelesninger med sikte på å gi en enkel innføring

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013

Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Årsaken til boligprisstagnasjonen i Oslo sentrum høsten 2013 Mads Åke Sjøberg (Kandidat 319) Martin Seland Simensen (Kandidat 382) Veileder Joachim Thøgersen Bacheloroppgaven er gjennomført som ledd i

Detaljer

Store utfordringer for velferdsstaten

Store utfordringer for velferdsstaten Store utfordringer for velferdsstaten Velferdsutfordringen noen hovedpunkter: Hvis den historiske utviklingen fortsetter, står velferdsstaten de kommende tiårene overfor store utfordringer - både finansielt

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

BNP per innbygger 1960

BNP per innbygger 1960 Forelesningsnotat nr 12, oktober 2005, Steinar Holden Økonomisk vekst Noen grove trekk:... 1 Måling av økonomisk vekst... 2 Faktorer bak økonomisk vekst... 2 Teorier for økonomisk vekst... 3 Klassisk (malthusiansk)

Detaljer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer

Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting HAR VI RÅD TIL FREMTIDEN? Perspektivmeldingens utfordringer Mathilde Fasting Har vi råd til fremtiden? Perspektivmeldingens utfordringer 2014 Civita AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-64-3

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler

En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014. Hanna Klette Bøhler En kontrafaktisk analyse av Spanias finanspolitikk, 2001-2014 Hanna Klette Bøhler MASTEROPPGAVE I GRADEN MASTER IN ECONOMICS Økonomisk institutt Universitetet i Oslo Mai 2013 I En kontrafaktisk analyse

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8

Innnhold. FinanceCube MakroØkonomi Side 1 av 8 Side 1 av 8 Dette dokument er skrevet for bruk i seminarene arrangert av FinanceCube. Dokumentet må ikke kopieres uten godkjennelse av FinanceCube. CopyRight FinanceCube 2004. Innnhold. Makro Økonomi...2

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto

Faktor. Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: -en eksamensavis utgitt av Pareto Faktor -en eksamensavis utgitt av Pareto Eksamen vår 2002 SV SØ 002: Innføring i utviklingsøkonomi Besvarelse nr 1: OBS!! Dette er en eksamensbevarelse, og ikke en fasit. Besvarelsene er uten endringer

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014

Meld. St. 2. (2013 2014) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2014 Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Meld. St. 2 (213 214) Melding til Stortinget Innhold 1 Hovedlinjer i den økonomiske politikken og utsiktene for norsk økonomi... 5 2 De økonomiske utsiktene...

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer