Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksportgaranti. Søknad om. 1. Garantisøker: Etableringsår: Adresse: Postnr.: Sted: Kontaktperson: E-post: Telefon: 2."

Transkript

1 Søknad om Eksportgaranti 1. Garantisøker: Etableringsår: Foretaksnr.: 2. Eksportør: Land: Kopi av eksportørs firmaattest, siste årsberetning og regnskap Følger vedlagt: Ettersendes: Er sendt GIEK tidligere: 3. Kjøper: Land: Privat: Offentlig: Forplikter staten: Forpliktet ikke staten: Kopi av eksportørs firmaattest, siste årsberetning og regnskap Følger vedlagt: Ettersendes: Er sendt GIEK tidligere: 4. Ansvarlig debitor/garantist Dersom annen enn kjøper: Land: Debitor: Garantist:

2 5. Garantitype (kryss av for det som ønskes) Eksportgaranti (risiko etter levering): Kommersiell risiko: Politisk risiko: Kontraktsgaranti (risiko før levering): Kommersiell risiko: Politisk risiko: Garanti i forbindelse med blandet kreditt: Eller annen bistandsmedvirkning: Søknad sendt Norad (dato): Norsk andel av kontraktsverdien (i %): Ved store prosjekter vedlegges oversikt over de aktuelle leverandører/leveranser. Marker hvis vedlagt: 6. Fylles kun ut for søknad om kontraktsgaranti (risiko før levering) Høyeste risikobeløp (maks. selvkost)/valuta: Produksjonsperiode: Fra: Til: I hvilken grad er produktet spesialprodusert: 7. Finansieringsinstitusjoner/långivere Hovedlångiver: Dato søknad sendt: Evt. sekundær långiver (f.eks. v/prosjektleveranser, skip, o.l.): Totalt lånebeløp: Evt. fordeling: Kreditt (spesifiser dersom forskjellig for ulike lån): Prioritet: Tidsfrist for kontraktsundertegnelse/anbud: 8. Evt. medgarantist Navn: Andel (i %):

3 9. Evt. sikkerheter: Pant (spesifiser): Personlig garanti/morselskapsgaranti (navn): Statsgaranti (fra kjøperlandet): Bankgaranti: Navn på bank: Remburs: Åpnende bank: Evt. bekreftende bank: Annet (spesifiser): Sikkerhet overfor långiver/medgarantist som ikke tilbys GIEK: Spesifiser: 10. Kort beskrivelse av leveransen/prosjektet Må inneholde teknologi, størrelsesomfang og tidsramme. Hvis nødvendig redegjør nærmere under punkt 13 Andre opplysninger eller på eget ark. Redegjør for norsk andel. Norsk andel av kontraktsverdien (lik punkt 5): % 11. Betalings- og leveringsbetingelser Kontraktsbeløp/valuta (inkl. evt. lokale kostnader ekskl. finansieringskostnader): Evt. renter i opptrekksperioden som ønskes finansiert/valuta: Ønskes GIEKs premie finansiert? Nei: Ja: Ønskes kreditten garantert i annen valuta enn NOK? Nei: Ja: Kontantandel (i %): Kredittandel (i %): Kontantbeløp/valuta: Maks. kredittbeløp/valuta: Kredittid: Dager: År: (kryss for det som passer) Leveringstidspunkt (oppgi evt. suksessive leveranser): Evt. opptrekksperiode på lån: Fra: Til: Ferdigstillelse/konsolideringstidspunkt: Lokale kostnader (spesifiser beløp/valuta): Ønsket medvirkning fra GIEK (i %): Maksimalt:

4 12. Sosiale og miljørelaterte risikoer: Svarene her gir et grunnlag for en initial vurdering av prosjekter og for utforming av eventuelle oppfølgingsspørsmål fra GIEK. Generelt (besvares av alle): Kontaktinformasjon til personen som kan svare på spørsmål vedrørende sosiale og miljørelaterte aspekter i forbindelse med søknaden. Fornavn: Etternavn: Telefon: E-postadresse: Har informasjon om prosjektet vært offentlig tilgjengelig? Nei: Ja: Har det vært negativ oppmerksomhet, juridiske krav, streiker, demonstrasjoner eller sanksjoner mot prosjektet/kunden? Nei: Ja: Har prosjektet/kunden etablert en miljø- og sosialpolicy, og er den en integrert del av ledelsessystemene? Nei: Ja: Hvis sertifisert, vennligst gi type sertifiseringer (i.e. ISO 14001, ISO 9001, OSHAS 18001, SA8000): Maritime søknader: Vennligst oppgi IMO nummer og flaggstat: Har fartøyet en kontrakt med fast lokalisering (virksomhet i et bestemt område) over 2 år? Nei: Ja: Beskriv lokaliteten eller farvann hvor skipet skal operere hvis man har kjennskap til disse. (Nevn hvis i eller i nærheten av et sensitivt område som beskyttede kystområder, rike fiskeområder, etc. Oppgi koordinater og kart hvis tilgjengelig). Land og verft der skipet og skrog skal bygges: Skip: Land: Verft: Skrog: Land: Verft: Andre søknader (ikke maritime): Er prosjektet/leveransen til et eller en del av et eksisterende anlegg? Nei: Ja: Hvis ja, beskriv anlegget og om leveransen vil medføre endring i mengde sluttprodukt, bruk av vann, energi eller andre ressurser, økt utslipp til miljøet eller kunne gi masseoppsigelser. Hvis leveransen er tilknyttet et eksisterende anlegg uten vesentlige endringer er det ikke nødvendig å svare på resterende spørsmål. Er miljø- og sosial risiko blitt kartlagt? Nei: Ja: Beskriv risikoforholdene, hvordan disse kan håndteres og om det er noen utfordringer i forhold til risikohåndtering. Er det utarbeidet en konsekvensutredning (EIA/ESIA- Environmental and Social Impact Assessment) for prosjektet? Nei: Ja: Beskriv lokaliteten for prosjektet. Gi informasjon om anlegget eller tilknyttede anlegg (vei, vann, strømlinjer, rørledninger etc.) ligger i eller i nærheten av et sensitivt område som nasjonalpark eller andre fredet områder, kystområder, rike fiskeområder, områder med høy populasjonstetthet, med urbefolkning, eller med høy biodiversitet (koordinater og kart hvis tilgjengelig). Har det vært/vil det bli nødvendig å flytte mennesker, kjøpe eller ekspropriere landområder som en del av prosjektet eller tilknyttede anlegg (vei, vann, strømlinjer, rørledninger etc.)? Nei: Ja: Kommer prosjektet til å produsere mer en tonn CO2 eq/år? Nei: Ja:

5 13. Andre opplysninger: (Herunder andre finansieringskilder, under-/hovedleverandør, markedsmessig betydning, tidligere erfaring med kjøper, konkurranse/kredittkonkurranse. Vedlegg evt. dokumentasjon/ytterligere redegjørelse.)

6 14. Korrupsjon 14.1 Erklæring Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at vi i medhold av OECDs retningslinjer avgir en skriftlig erklæring om at vi verken har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven 276 a til 276 c. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, samt utilbørlig påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor. Erklæringen vil inneholde bestemmelse om at garantidekningen kan bortfalle dersom vi opptrer i strid med forbudet og at vi i så fall må erstatte GIEK alle utbetalinger som GIEK måtte ha foretatt til mottakere av den relevante garanti og de med garantien forbundne omkostninger og rentetap. Erklæringen vil videre presisere at tilsvarende vil gjelde dersom våre medhjelpere opptrer i strid med forbudet og vi visste eller måttevite dette Kontrollsystemer Vi er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og å kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon Tiltale/dom for korrupsjon Vi erklærer at verken vi eller noen som handler på våre vegne (f.eks. agenter), eller andre som vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen: i) er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller ii) de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet, eller iii) de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister Vi erklærer at verken vi eller noen som handler på våre vegne (f.eks. agenter), eller andre som vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid eller tjenester i transaksjonen, er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga korrupsjon Agenter Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på søkers/eksportørs vegne, eller De kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen, skal følgende informasjon innhentes og oppgis nedenfor: a) Person/firma (navn, fortaksnummer og adresse): b) Oppdragets/ tjenestens art: c) Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler: d) Oppgjørssted/sted for betaling: Vi erklærer at alle betalinger, provisjoner og andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

7 14.6 Rapportering Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens 276 a til 276 c. I saker der søker ikke er eksportør, innhentes Korrupsjonserklæring for eksportør av GIEK. Dersom erklæring som nevnt ovenfor ikke kan avgis, skal dette begrunnes nærmere enten i søknaden eller i vedlegg til denne. Dersom søker tidligere har vært involvert i korrupsjon, skal det fremlegges dokumentasjon vedrørende hvilke evt. tiltak som er iverksatt for å avverge korrupsjon. Vi er innforstått med at opplysningene ovenfor skal benyttes av GIEK i søknadsbehandlingen og med at det er et vilkår for utstedelse av polise at vi innestår for at opplysningene er korrekte og fullstendige. 15 Samtykke til offentliggjøring Vi aksepterer med dette at GIEK kan publisere nøkkelinformasjon om angjeldende sak på etter at eventuell garantipolise i saken er utstedt. Med nøkkelinformasjon menes navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Det forutsettes at garantimottaker innhenter samtykke fra kjøper om at GIEK kan publisere nøkkelinformasjon. Garantimottaker må bekrefte overfor GIEK at slikt samtykke er innhentet. Sted: Dato: Navn: Antall vedlegg: Signatur: Søknadsskjemaet må signeres og sendes GIEK pr post eller faks, men kan gjerne også sendes som vedlegg pr e-post til

Søknad om Byggjelångaranti

Søknad om Byggjelångaranti Søknad om Byggjelångaranti (For GIEK) Aktørnr. seljar Gar.nr. 1. Garantisøkjar: Etableringsår: 2. Byggjeverft: Same som garantisøkjar: Telefon: Telefaks: Føretaksnr. (MÅ fyllast ut): Kopi av verftet sin

Detaljer

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån

Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Forenkla søknad om Eksportgaranti og -lån Tøm skjema 1. Eksportør Føretaksnummer: Heimeside: Adresse: Postnr.: Stad: Ein kopi av siste årsrekneskap og -rapport er lagt ved. 2. Kjøpar/låntakar Firmanamn:

Detaljer

Del A: Standardprosedyren

Del A: Standardprosedyren GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter Denne prosedyren er i to deler: Del A beskriver standardprosedyren for risikovurdering av miljø og menneskerettigheter. Del B dekker spesielle

Detaljer

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT

SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT SØKNAD OM Å BLI UAVHENGIG KONSULENT/KONTRAKT Nikken Norge AS Bygdøy Allé 2, Postboks 2734 Solli, N-0204 Oslo Kundeservice: 0044 1908 202 454 Faks: 0044 1908 856 789 E-post: NORsupport@nikken.co.uk Vennligst

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS. (heretter kalt Kraft Finans eller Foretaket ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM KRAFT FINANS AS Kraft Finans AS Larsamyrå 18, Trim Towers Postboks 1063 4391 Sandnes Tlf: 51 97 74 40 (heretter kalt Kraft

Detaljer

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig

Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Avtale- og brukervilkår for tjenester under TV 2.no og andre tjenester levert av eller i samarbeid med TV 2 AS hvor TV 2 AS er behandlingsansvarlig Kontaktinformasjon: TV 2 AS Foretaksnummer: 979 484 534

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

regelverket ved telefonsalg

regelverket ved telefonsalg Juni 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket ved telefonsalg Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon 23 400 600 Telefaks 23 400 601 Forbrukerombudet

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Antikorrupsjons program

Antikorrupsjons program Antikorrupsjons program 2 Innhold 1 Innledning...6 2 Etiske retningslinjer og antikorrupsjon...8 3 Den norske straffelovens bestemmelser om korrupsjon...12 4 USAs Foreign Corrupt Practices Act...20 5 Corporate

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter

EuroPark Kredittkort. Parkering på faktura. Ingen pin-kode. Ingen årsavgift. Ingen kontanter EuroPark Kredittkort Parkering på faktura Ingen pin-kode Ingen årsavgift Ingen kontanter 2 \ / 3 FÅ EN SMIDIGERE PARKERINGSHVERDAG! Parkering er en vesentlig del av hverdagen til alle som kjører bil. Vi

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Stockholm, tilbyr en tjeneste som gjør det mulig å motta konto- og kredittkortbetaling via mobiltelefon eller nettbrett

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02. REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.05 Side 1 av 26 INNHOLD: 1 INNLEDNING... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Virkeområde...

Detaljer

MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS

MEDLEMSRAPPORTERING FOR <MEDLEMSNAVN> Norengros AS MEDLEMSRAPPORTERING FOR Norengros AS For 2014 "Initiativ for etisk handels (IEH) medlemmer har forpliktet seg til å sette i verk tiltak for å bidra til bedre forhold i egne leverandørkjeder."

Detaljer

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program

The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program The Havyard Compliance System: Anti-corruption Program Vedtatt av styret for Havyard Group ASA 26.februar 2015 1. Innledning og formål Kravene til såkalt "compliance" (regel-etterlevelse), herunder særlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM PARETO BANK ASA Gjeldende fra februar 2014 Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) er utarbeidet i henhold til

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

Årsrapport 2011 ÅR 11

Årsrapport 2011 ÅR 11 Årsrapport 2011 ÅR 11 Innhold 7 Nøkkeltall 2011 13 Styrets beretning 2011 21 Resultatregnskap 22 Balanseregnskap 23 Noter til regnskapet ÅR 11 2 GIEK Årsrapport 2011 Leder Våren 2012 er det klart at Eksportkreditt

Detaljer

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei

pr. uke pr. uke 100 (fritak) a), b), c), d) og e) fritak ikke tillatt Har firma en sunn økonomi? Ja Nei Søknad om universalgaranti Søker Søkerens navn Adresse. Søknaden I samsvar med artikkel 44()(a) i Vedlegg I til Transitteringskonvensjonen, søker vi om Universalgaranti til bruk ved transport av varer.

Detaljer

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven EGENERKLÆRINGSSKJEMA Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven Meglerfirma Oppdragsnr. Adresse Postnr. Sted Gnr Bnr Snr./andelsnr./askjenr. Festenr. Med verdi og lånetakst Med boligsalgsrapport

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer